Anda di halaman 1dari 5

MAKALAH MAINTENANCE AND REPAIR

PENDINGIN RUANGAN DAN LEMARI ES

Disusun oleh
Nama

: 1. Abdi Fachrul

(10 612 041)

2. Achmad Mirza Gusanto

(10 612 042)

3. Sitinjak Ferdy Pardomuan

(10 612 043)

Kelas

: IV B

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO


POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan makalah ini dapat
diselesaikan.Makalah ini disusun untuk diajukan sebagai tugas mata kuliah BENGKEL
LISTRIK IV dengan judul PENDINGIN RUANGAN DAN LEMARI ES.
Terima kasih kami sampaikan kepada para pembimbing yang telah
mengarahkan dan memberikan pengajaran demi lancarnya tugas ini.
Demikian makalah ini disusun semoga bermanfaat agar dapat memenuhi tugas
mata kuliah BENGKEL LISTRIK IV. Semoga makalah ini dapat diterima dan berguna
bagi rekan-rekan mahasiswa/i. Sebagai penyusun kami pun hanyalah seorang
manusia biasa, jika ada kesalahan baik yang kecil maupun yang besar sekiranya
dapat dimaafkan, jika ada kritik yang dapat membangun dan memperbaiki makalah ini
akan kami terima, dan menjadi pelajaran bagi kami kedepannya dalam membuat
makalah berikut nya.

Terima Kasih.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................... ix


KATA PENGANTAR ............................................................................................. x
DAFTAR ISI .......................................................................................................... xi

BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah .................................................................................... 1
1.3 Tujuan ...................................................................................................... 2
1.4 Manfaat ................................................................................................... 2
1.5 Batasan Masalah ..................................................................................... 2

BAB II. PEMBAHASAN


2.1. Prinsip Kerja Pendingin ................................................................................. 3
2.2.1 Siklus Aliran Refrigeran ......................................................................... 3
2.2.2 Siklus Aliran Udara ................................................................................ 5
2. 2 Jenis jenis AC ............................................................................................ 6
2.2.1 AC Window ............................................................................................ 6
2.2.2 AC Spilt .................................................................................................. 7
2.2.3 AC Sentral ............................................................................................. 7
2.3 Bagian-bagian AC .......................................................................................... 8
2.3.1 Refrigeran .............................................................................................. 8
2.3.2 Kompresor ............................................................................................. 9
2.3.3 Kondensor (pengembun) ....................................................................... 11

xi

2.3.4 Evaporator ............................................................................................ 14


2.3.5 Alat Ekspansi ......................................................................................... 17
2.3.6 Kipas

................................................................................................ 19

2.3.7 Motor Listrik ........................................................................................... 19


2.3.8 Thermostat ............................................................................................ 21
2.4 Tips Mengetahui Kebutuhan PK AC dan Daya Pendingin .............................. 21
2.5 Tips Menggunakan AC .................................................................................. 23
2.6 Prinsip Kerja Lemari Es .................................................................................. 24
2.7 Jenis-Jenis Lemari Es .................................................................................... 25
2.7.1 Jenis Non Frezer ................................................................................... 26
2.7.2 Jenis Frezer ........................................................................................... 26
2.7.3 Jenis Door Glass Refrigerator ................................................................ 26
2.8 Komponen Pada Kulkas ................................................................................ 27
2.8.1 Kompresor ............................................................................................. 27
2.8.2 Kondensor ............................................................................................. 27
2.8.3 Filter ...................................................................................................... 28
2.8.4 Evaporator ............................................................................................. 29
2.8.5 Termostat .............................................................................................. 29
2.8.6 Heater ................................................................................................... 30
2.8.7 Fan Motor .............................................................................................. 30
2.8.8 Overload Motor Protector ....................................................................... 31
2.8.9 Bahan Pendingin Refrigerant ................................................................. 31
2.8.10 Pipa Kapiler ......................................................................................... 32

xii

2.9 Tips mencari terminal S C R pada kompresor ................................................ 33


2.9.1 Tips Pemasangan Pipa Kapiler .............................................................. 35
2.9.2 Tips Mengisi Freon Pada Kulkas ............................................................ 36
2.9.3 Tips Memvakum Kompresor Kulkas ........................................................ 38
2.10 Tips Merawat Kulkas ................................................................................... 41
2.10.1 Kulkas Bermasalah .............................................................................. 42

BAB III PENUTUP2


3.1 Kesimpulan ..................................................................................................... 44
3.2 Saran ............................................................................................................. 44
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 45

xiii