PERMOHONAN KEMASUKAN PELAJAR KE SEKOLAH SENI KPM

KEMASUKAN PELAJAR KE TINGKATAN SATU
Gambar Ukuran

*

SEKOLAH SENI JOHOR BAHRU SEKOLAH SENI KUCHING, SARAWAK

Pasport

(* Tandakan nombor 1 atau 2 pada

sekolah pilihan anda )

BAKAT DAN KEBOLEHAN YANG DIMILIKI :( Tandakan kemahiran anda dengan √ )
Bil 1 2 3 4 Bidang Kesenian Seni Visual Seni Teater Seni Tari Seni Muzik Cemerlang Baik Sederhana

MAKLUMAT AM
Perhatian : 1. Sila gunakan pena mata bulat hitam/ biru untuk mengisi borang ini. 2. Syarat Kemasukan : ► Warganegara Malaysia; ► Berbakat dan berpotensi dalam bidang kesenian ( seni visual,seni tari, seni muzik, seni teater ); ► Lulus Ujian Bakat ► Lulus semua mata pelajaran dengan minimum 3 B dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah ( UPSR ) 2008 3. Semua salinan dokumen yang disertakan mestilah disahkan. 4. Borang yang telah lengkap hendaklah dihantar ke Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Negeri pada atau sebelum 15 Ogos 2008 5. Hanya calon yang layak sahaja akan dipanggil ke sesi uji bakat.

BAHAGIAN A - MAKLUMAT PEMOHON
1. Nama

2

No kad pengenalan / sijil lahir
H H B B T T T T

3. 4.

Tarikh Lahir Jantina 1. Lelaki 2. Perempuan

MAKLUMAT AKADEMIK ( Peperiksaan Pertengahan Tahun 2008 ) BIL 1 2 3 4 5 6 7 MATAPELAJARAN BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS ………………………………………. 16. Kad Pengenalan Alamat Tetap Poskod Negeri 14. 6. No. 13.. Negeri No.MAKLUMAT KELUARGA 11. Keturunan Agama Warganegara Alamat I Islam Malaysia L Lain-lain (Nyatakan ) Lain-lain ( Nyatakan ) M - L - Poskod 9. Disahkan Oleh Guru Besar Tandatangan dan Cop Rasmi ( PEMAHAMAN ) ( PENULISAN ) GRED 17 No. 7. Telefon Bimbit BAHAGIAN C . Angka Giliran UPSR 2008 . Telefon rumah Bandar BAHAGIAN B . No. No. Telefon rumah Pekerjaan ibu bapa/ penjaga Bandar 15. Nama ibu bapa / penjaga 12. 10. 8.5.

Saya mengaku semua maklumat yang diberikan adalah benar dan saya sedar sekiranya didapati ada maklumat yang yang tidak benar. ( Sila isi mengikut pencapaian/ penglibatan tertinggi ) Bil 1 2 3 4 5 * Sila buat lampiran sekiranya tidak mencukupi. Telefon No. ……………………………………………………..MAKLUMAT DALAM AKTIVITI SENI 18.PERAKUAN IBU BAPA / PENJAGA 22. Faks Bandar BAHAGIAN F . Aktiviti Seni Tahun Peringkat Pencapaian BAHAGIAN E .MAKLUMAT SEKOLAH ( Diisi oleh pihak sekolah ) 19.BAHAGIAN D. Tandatangan ( Nama : ) Tarikh : . Nama dan alamat sekolah: Poskod Negeri 20. No. 21. pihak Kementerian Pelajaran Malaysia berhak menolak permohonan ini.

Tandatangan dan cop jawatan ……………………………………………………… Nama : * Potong yang tidak berkenaan Tarikh : ……………………………. ( Nama : ) Tarikh : …………………………………. SENARAI SEMAK ( Tandakan √ pada kotak yang berkenaan ) Bersama-sama ini disertakan dokumen yang telah disahkan : 1 2 3 Salinan sijil kelahiran/ kad pengenalan pelajar Salinan kad pengenalan ibu bapa/ penjaga Salinan sijil-sijil penyertaan dalam aktiviti seni .PENGESAHAN DAN SOKONGAN GURU BESAR 23.. Saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah benar.. Ulasan sokongan : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tandatangan dan cop jawatan Cop Sekolah ……………………………………………. UNTUK KEGUNAAN PEJABAT SOKONGAN JABATAN PELAJARAN NEGERI ( Sektor Pengurusan Akademik ) Permohonan ini * disokong / tidak disokong untuk menghadiri uji bakat.BAHAGIAN G .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful