Subtopik: 2.2 Memahami unsur, sebatian dan campuran. Hasil P&P: Menyatakan maksud unsur, sebatian dan campuran.

Hasil Pentaksiran: B2D5: Menyatakan maksud unsur, sebatian dan campuran. B2D5E1: B2D5E2: B2D5E3: Memberi maksud unsur. Memberi maksud sebatian. Memberi maksud campuran.

Arahan: Suaikan unsur, sebatian dan campuran dengan maksudnya pada rajah di bawah.

UNSUR

Gabungan dua atau lebih unsur atau sebatian yang bercampur secara fizikal

SEBATIAN

Bahan yang paling ringkas

CAMPURAN

Gabungan dua atau lebih unsur akibat tindak balas kimia