Anda di halaman 1dari 3

Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus

Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) PIM3102 3(2+1) 60 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1. Membanding beza antara strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Mengaplikasi pedagogi Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah mengikut prinsip dan panduan yang betul.

Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

2. 3.

Sinopsis

Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Quran, kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran, prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam, panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang , bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah al-Quran, aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah, aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. This course focuses on strategy, approach, methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field.

Tajuk 1

Kandungan Teori Analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Jenis-jenis strategi dan pendekatan. Kepentingan dan kesan pemilihan strategi dan pendekatan yang sesuai dalam pengajaran. Kaedah dan teknik pengajaran Tilawah Al-Quran. Ayat Bacaan Ayat Hafazan Ayat Kefahaman dan pembelajaran Asuhan

Jam

Kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran: Asas Ulum Syaryyah. Adab dan Akhlak Islamiah. Pelajaran Jawi.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009)

Tajuk 4

Kandungan Prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. Mudah kepada susah Diketahui kepada belum diketahui Maujud kepada mujarrad Khusus kepada umum Dekat kepada jauh Panduan pengelolaan sesi pengajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang. Perancangan Pelaksanaan Penilaian JUMLAH dan pembelajaran

Jam

30

Amali Aplikasi Teknik dan Simulasi Pengajaran: Asuhan Tilawah Al-Quran Aplikasi Teknik dan Simulasi Pengajaran: Asas Ulum Syariah Aplikasi Teknik dan Simulasi Pengajaran: Adab dan Akhlak Islamiah Pelajaran Jawi Jumlah Jumlah Keseluruhan

10

10

10

30 60

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60 % 40 %

Rujukan Asas

Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Ahmad Mohd. Saleh, Pendidikan Islam, falsafah, pedagogi dan metodologi ( 1997), Shah Alam , Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd Zawawi Ahmad (1992) Strategi Pengajaran Pendidikan Islam KBSM.edisi kedua.Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn.Berhad

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009)

Rujukan Tambahan

Al-Numy, Abdullah Amin. (1994). Kaedah dan teknik pengajaran menurut ibnu khaldun dan al-Qabasi. Terjemahan Mohd Romzi Omar. Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur Abdul Qadir Ahmad, 1980,Turuq taalim al-tarbiyah al-Islamiyah, Maktabah an-Nahdhah Al-Misryyah. Esah Sulaiman (2004) Pengenalan Pedagogi .Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia Hassan Langgulung, (1991) Asas-asas Bahasa Pustaka. pendidikan Islam, Kuala Lumpur : Dewan

Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Huraian sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah, kurikulum bersepadu sekolah rendah. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Buku teks pendidikan Islam Tahun 1 6 Mohd. Kamal Hassan Dr, (1988), Pendidikan dan pembangunan suatu perspektif bersepadu. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise Rashidi Azizan dan Abd.Razak Habib (1995), Pengajaran dalam Bilik Darjah, Kajang : Masa Enterprise

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009)