Anda di halaman 1dari 4

Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) BMM3111 2(2+0) 30 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 2. 3. 4. Menjelaskan tentang semantik; fitur makna; makna leksikal; dan makna ayat. Menghuraikan perubahan semantik; dan teori pembuktian. Membanding beza ketaksaan dan kekaburan makna; serta makna peribahasa. Menerangkan skema tatacara pembentukan istilah; sumber istilah; aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu. Menilai dan menentukan istilah yang betul dari segi singkatan, lambang, ejaan, dan tatabahasa.

5.

Sinopsis

Kursus ini menjelaskan tentang semantik, fitur makna, makna leksikal, makna ayat; perubahan semantik, teori pembuktian, ketaksaan dan kekaburan makna, makna peribahasa, peristilahan, sumber istilah, skema tatacara pembentukan istilah, aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu, istilah singkatan, lambang, dan ejaan. This course elaborates on semantic, feature meaning, lexical and contextual meanings, semantic change; proof theory, ambiguity and vague meanings, idiomatic meaning; terminology and terminology construction schedule; grammar and semantic aspect of Malay language terminology, short forms, symbols and spelling.

1
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Tajuk 1

Kandungan Semantik dalam Bahasa Melayu Semantik dan Makna Semantik dan Linguistik Semantik dan Sejarah Fitur Makna dalam Bahasa Melayu Sifat Makna Kelas Makna Lewah dalam Makna Makna Leksikal dalam Bahasa Melayu Sinonim, Antonim Hiponim, Homonim (Homograf, Homofon) Polisem Makna Ayat dalam Bahasa Melayu Makna Ayat Kerangka Generatif Chomsky Perubahan Semantik Pengembangan Makna Penyempitan Makna Anjakan Makna Semantik Teori Pembuktian Keharmonian dan Pembuktian Koheren dalam Pembuktian Taksa dan Ketaksaan Makna dalam Tatabahasa Permasalahan dalam Pengajaran Makna Kepersisan Makna, Ketaksaan Leksikal dan Struktur Kekaburan Makna Peribahasa Bahasa Melayu Makna dalam Peribahasa Asal Makna dalam Peribahasa Peristilahan Bahasa Melayu Beberapa Konsep Dasar Peristilahan: Definisi, Tataistilah & Tatanama, Istilah Khusus & Umum, Morfem Peristilahan, Kata Dasar & Kata Akar, Imbuhan, Kata, Kata Berimbuhan, Gabungan Kata, Bentuk Prototaip, Paradigma Kata Sumber Istilah Bahasa Melayu Perbendaharaan Kata Umum Bahasa Melayu Perbendaharaan Kata Bahasa Serumpun 2

Jam

10

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Tajuk 11

Kandungan Perbendaharaan Kata Bahasa Asing

Jam

Skema Tatacara Pembentukan Istilah Bahasa Melayu Konsep dan Langkah Syarat-syarat Pembentukan Istilah Baru Mengaplikasi Pembentukan Istilah menggunakan Skema Tatacara Pembentukan Istilah Bahasa Melayu Kata Bahasa Melayu yang Lazim & Tidak Lazim Kata Bahasa Serumpun yang Lazim & Tidak Lazim Kata Bahasa Inggeris dan Bahasa Asing Lain Aspek Tatabahasa dan Semantik Peristilahan Bahasa Melayu Penggunaan Kata Dasar, Proses Pengimbuhan, Reduplikasi, Penggabungan, Peleburan Fonem & Suku Kata, Proses Analogi Penterjemahan, Paradigma Istilah, Sinonim, Homonim, Hiponim, Kepoliseman Istilah Singkatan dan Lambang Bahasa Melayu Singkatan Akronim Lambang & Huruf Bilangan Lambang Gambar Ejaan dan Peristilahan Bahasa Melayu Ejaan Fonemik & Etimologi Transliterasi dan Transkripsi Ejaan Nama, Penyesuaian Ejaan & Imbuhan Asing Gugus Konsonan JUMLAH

12

13

14

15

30

3
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Penilaian

Kerja kursus : 50% Peperiksaan Akhir : 50% Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia. (1979). Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Lyons, John. (1994). Bahasa, makna dan konteks ; penterjemah Zahrah Abd. Ghafur. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rujukan Asas

Rujukan Tambahan

Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. (2002). Koleksi terindah peribahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Sdn. Bhd. Eugene A. Nida. (1979). Componential analysis of meaning: an introduction to semantics structures. The Hague: Mouton. F.R. palmer, (1922). Semantik (terjemahan Abdullah Hassan). Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Fodor, J. A. (1975). The Language of Thought. New York: Thomas Y. Crowell. Komlev, N. G. (1976). Components of the content structure of the word. The Hague : Mouton.

4
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Anda mungkin juga menyukai