Anda di halaman 1dari 3

PANDUANSTANDARDPERLAKSANAAN 5SDISMT/SMV 1. LOKASI BENGKEL Sudut5S Standard CartaOrganisasi5Sdisediakandandipamerkan. AdaPelantindakanperlaksanaan5S. AdaPolisi5S:Objektif,Jadualtugasdamtanggungjawabdipamerkan. AdaPoster5Sdipamerkan. AdaJadualaktiviti5Sdansenaraisemakdipamerkan. AdatarikhKemaskinimaklumat,dinyatakandandipamerkan. AdaPersonInCharge(Gambar/nama)dipamerkan. PapanInfo/ AdaPelanLantaibengkeldipamerkan.

an. Kenyataan AdaSenarainamaguru/pelajardipamerkan. AdaNo.TelefonKecemasandipamerkan. AdaPeraturanBengkeldipamerkan. AdaKodwarnaSimbolKeselamatandipamerkan AdaTarikhMaklumatdikemaskini,maklumatdipamerkan AdaPelanlaluankecemasan(FireDrill)dipamerkan AdaNama/GambarPegawaibertanggungjawabdipamerkan BilikPersediaan Susunatur Guru :Kemasdantersusunrapi :Tiadasampahsarapdisudutataudibawahmejaguru :Caramenyusunbolehmewujudkansuasanayangselesadan sistemyangbaik. :Teknikmenyusunbolehmemendekkanmasaprosessesuatu kerjadilaksanakan RakFail/kabinetfail :Berkeadaanbaikdansentiasabolehdigunakan :Tidakberdebu,kemasdanbersih. :Mempunyaitanda/labelbagidokumenygtersimpandalam perabot.. :Tiaptingkatdipasanglabel/Adapetunjukdiluarlaci :Kawalanpenggunaanbahandandokumencekap,aktifdan sistematik. :Dokumenkerapdigunakandiletakditingkat1&2 :Dokumenaktifdisimpanditempatyangsesuai. :Mempunyaipengenalankumpulanfailfaildisimpanamat jelas. :Tiadafaillupusatautidakpastimasihberadadalamsimpanan :Terdapatbilanganpadatiappoketfail :Kandunganindeksesuaidgnindekkawalan :Nama/GambarP.I.Cdipamerkan Mejaguru :Alattulistidakkelihatanberselerakdiatasmejaataudidalam raksimpanan. :Kalendermeja,Traysurat. :Mejabercermin,bwhcermincumaada2gambarshj. :Bawahmejacumabolehada1psgseliper&kasut :Dalamlaciadaruangtertentu(Parking)

2.

3.

4.

Lantai

5.

Stor/ Pengstoran Bahan

6.

Peralatan

7.

Mesin

:Hiasanperibadidihadkan :Nama/gambarpemilikdipamerkan RakBuku :dilabel/dinomborkan :Adakodwarnamengikutfungsi :Adamekanismakawalan :Gambar/namaP.I.Cdipamerkan KotakKunci :dilabel/dinomborkan :Adakodwarnamengikutfungsi :Adamekanismakawalan :Gambar/namaP.I.Cdipamerkan PapanInfo :Jadualbertugasguru :JadualWaktuKelas :Tarikhkemaskinimaklumat :Gambar/namaP.I.Cdipamerkan Adagarisankeselamatan Adagarisanmesin Adagarisanruangkerja Adagarisanruanglaluan Adapelansistemzondipamerkan Tiadaretakataulubangdiataslantai Lantaibersih,tiadaminyak,sampah/kotoran Tiadabarangyangtidakdiperlukan Gambar/namaP.I.Cdipamerkan Keadaantersusun,kemasdanteraturmengikutkawasanyangtelah ditetapkan. Terdapatsistemkawalankebersihanlantai. Terdapattandalabelbagitiaptiapbahantersebut Mempunyaisistemsusunanyangteraturdanmudahuntukdiambilbila diperlukan. Tidakterdapatsampah/sisabahanyangtidakdigunakandalamstor. Terdapatpapannotisuntuksesuatucatatan AdaPeraturanAmStor Adanombor,labeldantandamengikutaras Bahantidakbercampuryangbolehdigunakandenganyangrosak. Tentukantahapminimum&maksimumjumlahbarangmengikutkeperluan. StokKaddisediakanmengikutrak&aras Sediakanmasterindeksditepirak Adanama/gambarP.I.C:PersonInChargedipamerkan Beradaditempatyangdisediakan Berkeadaanbaikdanselamatuntukdigunakan Sediakanrumahdanlogik Saizkecildibahagianatas. Alatdilabel/nombor AdamasterIndeks Adarekodpinjaman AdaNama/gambarPegawaiBertanggungjawabdipamerkan. mempunyaitandapengenalan(Nombor)padatiaptiapmesin SistemTag(Merah,Hijau&Kuning :AdamaklumatditulispadaTag.) Terdapatperaturanpenggunaanmesin(SOP)dipamerkan

8.

MejaKerja

9.

Keselamatan

10. Elektrik

11. CerminTingkap

12. Pintu

13. Longkang

14. Sudut(Holding Area)

Adarekodpenyenggaraan/KadServismesin/BukuLog Tiadabarangyangtidakberkenaandiletakdibawah/atasmesin Adagarisankerja Adatandaberhatihati(AWAS)diletakkanditempatyangbahaya. Nama/gambarPegawaiBertanggungjawabdipamerkan Mejamempunyailabel Mejabersihdantersusun Tiadabahan/peralatanyangtidakdiperlukandibawahmejakerja Nama/gambarpelajarBertanggungjawabdipamerkan PlanLaluankecemasan SimbolAmaranKeselatamatan AlatPemadamApi(APA) PelanlokasiAPA:TarikhluputAPA Digantungpadaketinggianygsesuai GarisanKawasanKeselamatan Tiadahalangan KaedahpenggunaanAPAdipamerkan Nama/gambarPegawaiBertanggungjawabdipamerkan Nama/gambarPegawaiBertanggungjawabdipamerkan Siusdilabel Suistidakpecah Lampuberfungsidenganbaik Kipasberfungsidenganbaik Tiadahabukpadakipas/lampu Nama/gambarPegawaiBertanggungjawabdipamerkan Bersih,tidakberhabuk CerminTidakpecah Tingkapbolehberfungsi Nama/gambarpelajarBertanggungjawabdipamerkan Adadilabel Berfungsi Bersih Tiadaairbertakung Bersihdarikotoran Tidakberbau Nama/gambarpelajarBertanggungjawabdipamerkan Beradadiluarbengkel Dipagar Adamaklumat Nama/gambarPegawaiBertanggungjawabdipamerkan