Anda di halaman 1dari 29

Autodesk Revit Architecture Dng ct

II-1 DNG CT
Vic to ct c thc hin ti khung nhn mt bng tng hoc khung nhn khng gian 3D. Trong Revit Architecture c hai loi ct: ct kin trc - Architectural Column v ct kt cu Structural Column. Ct kin trc khng c kh nng lm thnh vin khung gin tnh kt cu. Ct kt cu c kh nng chuyn thnh khung kt cu tnh ton.

II-1.1 DNG CT KIN TRC


Ct kin trc c nhiu hnh dng v vt liu khc nhau. Ct kt cu ch yu l bng b tng hoc thp, hnh dng n gin hn.

II-1.1.1 Dng ct
Ct thng ng c a vo ti mt trong cc khung nhn : mt bng, v 3D. 1. M khung nhn mt bng tng hoc khung nhn 3D. Ct kin trc khai trin t di ln. 2. Nu dng ct kin trc, ra lnh Home Column Architectural Column.

3.

Thanh phng n v thng s ct hin ra.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit Architecture - Dng ct

4.

Height: chn chiu cao. Nhn , chn cc cao . Trong v d ny l Tng mi.

Nu chn Unconnected, cho chiu cao ti nhp gi tr bn cnh.

5.

Cc phng n khc: Rotate after placement: ON sau khi cho t ct, c th xoay bin dng (dng cho cc ct c tit din khng phi l hnh trn). Dng con tr xoay ct nh hnh di.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dng ct

6.

Room Bounding: ON ct l ranh gii ca cn phng, khi tnh din tch phng, tit din ct c tr i (nu ct nh ra khi tng). Nhn chn kiu ct nh hnh di.

Nu cha c kiu ct, nhn Load Family, hp thoi hin ra, chn ti th mc Columns.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit Architecture - Dng ct

Chn ct cn a vo. Trong v d ny, chn M_Rectangular Column.

7. 8. 9.

Nhn Open. Kiu ct c a vo. a con tr n v tr cn thit, nhn tri chut. Ct c to ra. Nu to li, nhn chut vo cc giao im ca trc li (khng c cng c At Grids). Mi ln nhn chut c mt ct . Thay i khong cch n cc i tng khc nh tng, mp nn bng cc kch thc.

10. Nhn Modify, kt thc lnh. Cc ct c to ra.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dng ct

II-1.2 STRUCTURAL COLUMNS - CT KT CU XY DNG

Ct kt cu xy dng (structural columns) cng c gn kt vi cc thnh phn kt cu khc nh dm, sn, tng, mi, mng to thnh khung kt cu 3D. C th dng ct ti khung nhn mt bng tng hoc 3D. C th dng ct kt cu bn trong ct kin trc. Cc ct ny c th dng nh cng c bt im vo cc nt li (Grid). Ct kt cu c cho tham s di mc nh l chiu su (Depth) ngc li vi ct kin trc do khi dng ct v d t tng 1 ln tng 2 chng ta phi m mt bng tng 2. Nu mun, chng ta vn c th cho di bng chiu cao (Height) ko ln tng trn. Hnh di minh ho mt s dng ct kt cu v li mt bng.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit Architecture - Dng ct

C hai loi ct kt cu: ct thng ng (Vertical strucural column) v ct nghing (Slanted strucural column).

II-1.2.1 a ct thng ng vo cng trnh


Ct thng ng c a vo ti mt trong cc khung nhn : mt bng, v 3D. 1. M khung nhn mt bng hoc 3D. 2. Dng cng c to li, chng ta to c li mt bng nh hnh di.

3.

Ra lnh bng mt trong cc cch sau: Ruy bng: Home Column Structural Column.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dng ct

4.

Phm tt: CL. Bin dng ct gn lin vi con tr v thanh Options hin ra.

5. 6.

Nhn Vertcal Column. Chn kiu ct: Nhn nt ti Select Element Type chn kiu ct.

Nu khng c loi ct va , nhn nt Load Family chn t tp th vin.

Hp thoi hin ra chn ct.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit Architecture - Dng ct

Chn th mc Structural Columns, tip theo c cc th mc cha cc kiu ct kt cu: Concrete: ct b tng. Light Gauge Steel: thp tn mng. Precast Concrete: ct b tng c sn. Steel: thp. Wood: g. Nhn vo th mc ny, cc tp hin ra.

7.

o Nhn vo tn tp, nhn Open, ct c a vo d n. Trn thanh Options cho cc thng s sau: Depth: chiu su ct cm xung tng di. C th nhn nt chn chiu cao:

o o

Depth: chiu su. Height: chiu cao. Nu chn cho chiu su (chiu cao), nhn nt cao ct vn ti. ti bn phi chn

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dng ct

Nu chn Unconected, cho gi tr ti bn cnh.

8.

Chn v tr t ct. C cc cch t ct sau: a con tr n v tr cn thit, nhn tri chut. Ct c to ra. Mi ln nhn chut c mt ct .

Nhn nt On Grid - b tr vo cc giao im ca li: o Chn cc ng li giao nhau (dng cch ko chut thnh ca s hoc gi phm Ctrl). o Nhn nt Finish, cc ct c to ra ti cc nt li.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

10 Autodesk Revit Architecture - Dng ct

9.

C th nhn vo nt At Columns dng ct kt cu trng vi ct kin trc.

10. 11. 12. 13.

Nhn vo ct kin trc c. Ct kt cu c dng trng vi ct kin trc. Thay i khong cch n cc i tng khc nh tng, mp nn hoc gia cc ct vi nhau, bng cc kch thc. Cc phng n khc ging nh ct kin trc. Nhn Modify kt thc lnh. Khi chng ta chn ch hin th m hnh l Wireframe, thy hin ra ng phn tch ca ct nh hnh di.

II-1.2.2 Dng ct nghing Slanded Structural Column


Ct nghing c a vo ti mt trong cc khung nhn : mt ng, mt ct v 3D. 1. M khung nhn mt ng, mt ct hoc 3D. Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dng ct 11 2. Ra lnh: Home Column Structural Column Column Slanded Column

3.

Thanh Options hin ra:

4.

5.

Chn phng n t ct: nh du ON ti 3D Snapping: bt ch bt im 3D. Cc im 3D ch bt c trn cc i tng kt cu. V d nu trong bn v c cc ct hoc dm kin trc (Architectural) th khng bt vo cc i tng ny c. 1st Click: chn im t cao t chn ct. Nhn mi tn chn. 2st Click: chn im t cao t nh ct. Nhn mi tn chn. Gi tr ti cc nhp s bn cnh l khong cch t im nhn chut n u mt ca ct dc theo chiu thng ng. a con tr n cc v tr nh, nhn chut. Ct c to ra.

6.

Nu khng bt im c th cho di v gc nghing ti cc nhp liu.

II-1.3 THAY I THNG S CA CT


Sau khi t ct, chng ta c th thay i ct kin trc cng nh ct kt cu ging nh cc i tng khc. Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

12 Autodesk Revit Architecture - Dng ct

II-1.3.1 i kiu ct v v tr, chiu cao ct


1. 2. Nhn tri chut vo ct c trong bn v. Thanh Properties hin ra thng s ca ct c chn.

3. 4. 1. 5. 6.

Nhn nt ti Select Type chn kiu ct (hnh trn bn phi). Base Level: cao chn ct. Nhn chn cao cn thit. Base Offset: khong cch chn ct n cao va chn. G s. Top Level: cao nh ct. Nhn chn cao cn thit. Top Offset: khong cch nh ct n cao va chn. G s.

II-1.3.2 Thay i tham s kch thc tit din ct


1. 2. Nhn tri chut vo ct c trong bn v. Nhn nt Edit Type ti thanh Properties, hp thoi hin ra.

3.

Nhn Duplicate to kiu mi. Trong v d ny cho tn kiu 220x220mm, nhn OK.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dng ct 13 4. Tr li hp thoi trc, chn phng n v cho cc gi tr mi.

5.

6. 7.

8.

Graphics - din ha, gm: Coarse Scale Fill Color: mu ct. Nhn chn mu. Coarse Scale Fill Pattern: hnh dng mt ct. Nhn chn. Materials and Finishes: vt liu v lp bao ngoi. Nhn chn. Bng vt liu hin ra, chn vt liu cn thit (xem phn chn vt liu). Dimensions: kch thc tit din. Cho cc gi tr ty theo hnh dng tit din. Trong v d ny, ct c tit din hnh ch nht, cc kch thc gm: Depth: b di. Width: b rng. Offset Base: khong ct chn ct. Offset Top: khong ct u ct so vi cao chn. cho kch thc mt cch chnh xc, nhn nt Preview ti hp thoi, hnh minh ha hin ra pha bn tri. Nhn chn phng n nhn:

9.

Hnh di minh ha ct kin trc trn. Khi nhn vo kch thc no, khung hnh bn phi c ng kch thc hin ln mu xanh.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

14 Autodesk Revit Architecture - Dng ct

10. i vi ct kt cu, c thm cc thng s: Structural kt cu, gm: o A: din tch tit din ct. o W: trng lng. o M: khi lng.

11. Nhn OK, kt thc hp thoi.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dng ct 15

II-1.3.3 Kt hp ct vi cc i tng m hnh khc


Ct khng t ng gn vi cc i tng lin kt khc nh mi (roofs), nn (floors), trn (ceilings), cc mt phng (reference planes), cc khung gin (structural framing) v.v... Chng ta phi thc hin vic ny bng cc lnh ring. 1. Nhn tri chut vo ct, thanh cng c hin ra. 2. Nhn Attach Top/Base: gn kt. Nhn nt ny chn i tng gn kt vi ct.

3.

Thanh cng c tip theo hin ra.

4.

Chn cc phng n v cho tham s. Top: gn vi i tng trn nh ct. Cc i tng ny l trn, mi, dm, ko v.v... Base: gn vi i tng di chn ct. Attachment Style: kiu gn. Nhn chn mt trong cc kiu sau:

o Cut Column: ct ct. o Cut Target: ct i tng ch. o Do Not Cut: khng ct. Attachment Justification: cn chnh gia ct v cc i tng ch. Nhn chn mt trong cc kiu sau:

o Minimum Intersection: chn phn giao ti thiu. o Intersect Column Midline: ct chm n tim i tng. o Maximum Intersection: giao ti a. Offset from Attachment: khong dch t i tng ch. G s. Hnh di minh ha cc kiu ni trn.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

16 Autodesk Revit Architecture - Dng ct

5. 6.

Nhn vo i tng nh mi, dm trn hoc sn. Mun xa rng buc: Nhn tri chut vo ct rng buc. Nhn nt Detatch Top/Base.

II-1.3.4 To mng chn ct


1. 2. M mt bng Site (nu m mt bng Tng 1 c th khng nhn thy mng hin ra v c hp thoi cnh bo khng nhn thy mng). Ra lnh Structure Isolated.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dng ct 17

3.

Nu cha c mu mng ct trong d n, hp thng bo hin ra nhc a mu vo.

4.

Nhn Yes, hp thoi hin ra chn mu. Nhn chn th mc Structure Foundations, tip theo chn tn tp nh hnh di. Nhn Open.

5.

Nhn Edit Type, hp thoi hin ra, nhn Duplicate ti hp thoi, t tn kiu mi. Nhn OK.

6.

Hp thoi hin ra, cho cc gi tr tham s ti mc Dimensions: Width: b rng. Length: b di. Thickness: chiu cao mng.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

18 Autodesk Revit Architecture - Dng ct

7. 8.

Nhn OK, kt thc thay i kiu. Nhn tri chut vo tim cc ct. Mi ln nhn chut, mt khi mng c to ra.

9.

Nhn Modify, kt thc lnh. Kt qu nh hnh di.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dng ct 19

II-1.4 TO MU CT TH VIN
II-1.4.1 Khi ng
1. Ra lnh to mu th vin New Family.

2.

Hp thoi hin ra, chn tp Metric Column, nhn Open.

3.

Mi trng lm vic hin ra. Hnh di l mt bng nhn t trn xung.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

20 Autodesk Revit Architecture - Dng ct Ti y chng ta dng cc ng tham chiu, cc mt phng tham chiu, cc mt phng lm vic, cng c to hnh khi to ra cy ct theo yu cu (xem phn Cc cng c c s mc To cc m hnh th vin Family). Trong v d ny, ti dng m hnh ct thn g trn, chn ct tng, nh ct c u vung.

II-1.4.2 Dng m hnh v gn vt liu cho ct


1. 2. M khung nhn mt bng. Ra lnh Home Extrusion.

3.

Dng lnh Polygon , cho s cnh l 6, v bin dng nh hnh di.

4.

Cho chiu dy khi l 50.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dng ct 21

5. 6. 7.

Nhn , kt thc to khi. M khung nhn ng Left. Ra lnh Revolve.

8.

Nhn Boundary Line v bin dng. Nhn Set chn mt phng lm vic. Chn mt phng Reference Plane: Center (Left/Right) nh hnh di.

9.

Dng lnh Line v bin dng nh hnh di.

10. Dng lnh Align, gn cc cnh v kha li. Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

22 Autodesk Revit Architecture - Dng ct

11. Ra lnh v trc xoay Axis Line. Chn cng c v chn mt phng gia lm trc xoay.

12. bo m chn ct c chiu cao khng i, v mt phng tham chiu, cho kch thc t y ct n mt phng va to, gn cnh mp trn ca bin dng vi mt phng va to nh hnh di.

13. Nhn

, kt thc to khi. Kt qu nhn 3D nh hnh di.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dng ct 23

14. Ra lnh Joint Geometry kt hp hai khi lm mt.

15. Nhn Modify, kt thc lnh. 16. Gn vt liu cho khi ct: Nhn chut vo khi . Nhn nt ti Material - vt liu ti thanh Properties.

Hp thoi hin ra. Nhn nt to kiu vt liu mi.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

24 Autodesk Revit Architecture - Dng ct

Chn mu v nt hin th. Nhn mc Graphics, nhn mu, chn nh hnh di.

Ti mc Surface Pattern nt v trn b mt m hnh, nhn chn mu t nh hnh di.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dng ct 25

Ti mc Cut Pattern nt v trn mt ct ca m hnh, cng chn tng t.

Nhn OK, kt thc to vt liu. Kt qu, khi c mu nh hnh di.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

26 Autodesk Revit Architecture - Dng ct

II-1.4.3 To khi thn ct


1. 2. M khung nhn ng Left. Dng lnh Reference Plane, v mt phng tham chiu ngay di mt phng trn cng v cho kch thc nh hnh di.

3. 4.

Ra lnh Revolve. Nhn Boundary Line v bin dng. Nhn Set chn mt phng lm vic. Chn mt phng Reference Plane: Center (Left/Right) nh hnh di.

5. 6.

V bin dng v dng lnh Align, gn kt cc cnh mp vi cc mt phng v khi . Tip theo v trc xoay nh hnh di.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dng ct 27

7. 8.

Nhn , kt thc to khi. Chn vt liu v t mu cho thn ct. Kt qu nhn 3D nh hnh di.

II-1.4.4 To khi nh ct
Lm tng t nh ct gm 1 khi trn xoay (Revolve) v khi vung (Extrusion). 1. V khi vung: Ly mt phng Upper Reference Level lm mt phng lm vic.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

28 Autodesk Revit Architecture - Dng ct

V bin dng l a gic u 4 cnh. Cho chiu cao khi = -50mm nh hnh di.

2.

Nhn , kt thc to khi vung. To khi trn xoay. M khung nhn mt ng Left. Ra lnh Revolve. Nhn Boundary Line v bin dng. Nhn Set chn mt phng lm vic. Chn mt phng Reference Plane: Center (Left/Right). V bin dng v dng lnh Align, gn kt cc cnh mp vi cc mt phng v khi . Tip theo v trc xoay nh hnh di.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dng ct 29

3. 4. 5.

Nhn , kt thc to trn xoay. Dng lnh Joint Geometry kt hp haii khi. Chn vt liu v gn mu b mt. Kt qu chng ta c u ct nh hnh di.

II-1.4.5 Lu tr v s dng
1. 2. Ra lnh Save. Hnh di minh ha ct c a vo d n.

Vi bi hc ny, chng ta c th to ct c hnh dng ty .

Ht bi.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net