Anda di halaman 1dari 5

BAB 1 ORGANISASI BENGKEL & KESELAMATAN Arahan : Tiap-tiap soalan yang berikut diikuti oleh empat jawapan pilihan

iaitu A, B, C, dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan. Hitamkan jawapan dalam kertas jawapan objektif. 1 Pelajar yang dilantik sebagai ketua di bengkel dipanggil A Ketua tingkatan B Formen C Pengawas bengkel D Ketua bengkel 2 Susun langkah-langkah kerja semasa di bengkel. I Mulakan tugasan II Mendengar arahan guru III Formen memeriksa untuk memastikan alatan pada panel lengkap IV Ketua kumpulan mengambil alatan yang diperlukan A IV, II, I, III B III, II, IV, I C II, IV, I, III D I, IV, III, II 3 Antara berikut, yang manakah boleh menyebabkan kemalangan di bengkel berlaku? A Bilik bekerja kemas dan teratur B Adanya tempat untuk menyimpan alat-alat tangan C Menggunakan alatan tangan yang salah D Mematuhi peraturan keselamatan bengkel 4 Jika kawan kamu terkena kejutan elektrik, langkah pertama yang perlu diambil ialah A Memberitahu guru B Menelefon ambulans C Memberi rawatan kecemasan
1

D Mengalihkan kawan dengan bahan penebat


5

Berikut adalah langkah-langkah keselamatan semasa berada di bengkel kecuali A Gunakan alatan yang sesuai untuk sesuatu tugasan B Gunakan barangan yang sesuai C Bergurau dan bermain-main di dalam bengkel D Laporkan sebarang kemalangan dan kecederaan dengan segera Selepas membuat kerja amali, kita mesti melakukan perkara berikut kecuali A Mengutip dan menyimpan bahan yang berlebihan B Menyapu lantai bengkel C Membiarkan alatan di atas meja D Membersih dan menyimpan alatan

7 Antara perkara-perkara berikut, yang manakah harus diamalkan oleh murid-murid semasa di bengkel? A Bertanggungjawab menjaga keselamatan diri sendiri sahaja B Mematuhi peraturan dan arahan yang diberikan oleh guru C Memasuki bengkel bila-bila masa bagi menyiapkan projek

D Melakukan sebarang tugas walaupun tidak terdapat dalam jadual tugas


8

I II III IV A B C D

Berikut ialah alatan yang boleh digunakan untuk kerja pembersihan di bengkel kecuali A Penyapu B Pemutar skru C Mesin penyedut hampagas D Mesin pemampat udara

Halakan muncung pemancut ke dasar api Tanggalkan pin picu Tekan tuas rapat pada pemegang Pegang tegak alat pemadam api I, IV, II, III II, III, IV, I II, IV, I, III IV, II, III, I

9 Antara berikut, yang manakah adalah langkah keselamatan bengkel? I Sentiasa menyimpan bahan di tempat yang sesuai dan teratur II Sentiasa memastikan suis ditutup sebelum meninggalkan makmal III Sentiasa mengamal tabiat kerja yang baik IV Sentiasa memastikan kebersihan makmal A I, II dan III B I, II dan IV C II, III dan IV D I, II, III dan IV 10 Apabila berlaku kecederaan yang kecil di dalam bengkel, langkah pertama yang perlu dilakukan ialah A Melaporkan kepada guru dengan segera B Menghubungi ibu bapa pelajar tersebut C Melakukan rawatan pertolongan cemas D Menghantar pelajar tersebut ke hospital 11 Susun semula langkah untuk mengendalikan alat pemadam api mengikut urutan yang betul.
2

12 Antara berikut, yang manakah

bukan contoh etika kerja? A Amanah B Menepati masa C Bertanggungjawab D Mengingkari arahan ketua 13 Apakah fungsi utama jadual tugasan murid di dalam bengkel? A Untuk memudahkan tugas guru menjaga bengkel B Mewujudkan sikap berdisiplin, bertanggungjawab dan bekerjasama di kalangan murid C Mengurangkan kotoran di dalam bengkel D Memastikan alatan dan bahan tersusun serta mudah diambil
14 Yang berikut adalah tujuan

organisasi dan keselamatan bengkel diwujudkan kecuali A Mengelakkan kemalangan B Menentukan alatan tersusun C Menyiapkan kerja dengan cepat D Memastikan bengkel dalam keadaan selamat 15 Yang manakah antara amalan yang berikut tidak sepatutnya

dilakukan ketika bekerja di dalam bengkel? A Teliti B Berlari-lari C Berhati-hati D Bertolak ansur 16 Ketua kumpulan di dalam sebuah bengkel dikenali sebagai A Guru B Murid C Formen D Ketua bengkel 17 Jika terjadi sesuatu keadaan yang berbahaya di bengkel, murid hendaklah A Menutup suis dengan segera B Melaporkan kepada guru dengan segera C Keluar dari bengkel dengan segera D Mendapatkan alat pemadam api 18 Untuk mengelakkan kemalangan di bengkel, setiap murid perlu mengamalkan peraturan keselamatan A Alatan B Kawalan C Kumpulan D Penggunaan 19 Etika kerja bermaksud A Amalan yang tidak membazir dan sentiasa ceria B Disiplin dan sikap individu terhadap kerja C Peradaban manusia seperti berilmu dan berkemahiran D Cara peradaban yang menjadi amalan dalam organisasi

20 Apakah etika kerja yang harus diamalkan oleh murid semasa di bengkel? A Mematuhi peraturan yang diamalkan oleh sekolah B Bertanggungjawab menjaga keselamatan dan kebersihan diri sendiri C Melakukan sebarang tugas walaupun tidak terdapat dalam jadual bertugas D Menyimpan alatan tangan dan bahan yang berlebihan tanpa pengetahuan guru

21 Rajah di atas menunjukkan carta

organisasi bengkel. Apakah X? A Formen B Penolong formen C Ketua kelas D Ketua pengawas

22 Rajah di atas menunjukkan penggunaan peralatan elektrik. Mengapakah amalan di atas salah? I Terlalu banyak beban pada satu soket II Membahayakan pengguna III Membekalkan arus elektrik yang sedikit
3

IV A B C D

Merosakkan peralatan elektrik I dan II I dan IV II dan III III dan IV

23 Apakah fungsi utama jadual tugasan pelajar di dalam bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu? A Memastikan alatan dan bahan disusun dengan baik B Mengurangkan kekotoran di dalam bengkel C Menjaga bengkel D Mewujudkan sikap berdisiplin, bertanggungjawab dan bekerjasama di kalangan pelajar Memastikan pelajar mematuhi peraturan bengkel Memastikan pelajar membersihkan dan mengemas bengkel 24 Pernyataan berikut berkaitan dengan salah satu amalan 4M. Apakah amalan 4M yang dimaksudkan? A Menilai B Membersih C Mendisiplin D Menyusun atur

Apakah alatan tambahan yang perlu dipakai semasa anda menggunakan mesin gerudi elektrik? A Memakai topi B Memakai gogal C Memakai penutup hidung D Memakai sarung tangan getah

25 Rajah di atas menunjukkan kaedah berpakaian semasa membuat kerja amali di bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu.
4

JAWAPAN

1 B 2 B 3 C 4 D 5 C 6 C 7 B 8 B 9 D 10 A 11 C 12 D 13 B 14 C 15 B 16 C 17 B 18 A 19 B 20 B 21 A 22 A 23 D 24 C 25 B