Anda di halaman 1dari 15
Ahli kumpulan: Khatijah bt Abdullah Siti Zulaiha bt Azmi Arrushdah bt Ariffin Siti Raihana bt Zainal

Ahli kumpulan:

Khatijah bt Abdullah

Siti Zulaiha bt Azmi

Arrushdah bt Ariffin Siti Raihana bt Zainal

Kegagalan menguasai kemahiran membaca dan menulis KELAS INTERVENSI ASAS MEMBACA DAN MENULIS
Kegagalan menguasai kemahiran
membaca dan menulis
KELAS
INTERVENSI ASAS
MEMBACA DAN
MENULIS

Guru

Bahasa Melayu Tahun 1 Pemulihan khas PJK, Pend. Muzik, Pend Seni

Visual

Pemulihan dalam kelas Pemulihan khas Murid lambat
Pemulihan dalam
kelas
Pemulihan khas
Murid lambat

Pengusaan 2M murid Tahun 1

 • sekolah kebangsaan _ WAJIB

Sekolah jenis kebangsaan PILIHAN

Kegagalan menguasai kemahiran membaca dan menulis KELAS INTERVENSI ASAS MEMBACA DAN MENULIS Guru • Bahasa Melayu

Pencalonan, ujian penapisan, perancangan, pengajaran, penilaian, tindakan susulan.

 Murid mengusai 2M 100% TUJUAN  Membantu murid tahun 1 menguasai kemahiran asas 2M. 
 • Murid mengusai 2M 100%

TUJUAN

 • Membantu murid tahun 1 menguasai kemahiran asas 2M.

 • Beri peluang kpd pelajar mengikuti proses P&P selaras tahap kebolehan masing-masing.

 • Meningkatkan keyakinan diri.

 • Menyemai smgt minat belajar.

KUMPULAN SASARAN

 • Murid tahun 1 yg perlukan pemulihan dlm kelas.

 • Lambat dan belum menguasai 2M.

Tenaga pengajar : guru-guru KIA2M boleh dikategorikan kepada tiga jenis :

 • Guru Bahasa Melayu Tahun Satu

 • Guru Pemulihan Khas (sebagai pembantu)

 • Guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan,Pendidikan Muzik, dan Pendidikan Seni Visual

 Pencalonan     Ujian pelapisan Perancangan Pengajaran Penialaian  Tindakan susulan

Pencalonan

Ujian pelapisan

Perancangan

Pengajaran

Penialaian

Tindakan susulan

 Penubuhan kelas adalah berdasarkan jumlah murid Tahun 1. Justeru, tiada penambahan kelas dan guru. Sebelum

Penubuhan kelas adalah berdasarkan jumlah

murid Tahun 1. Justeru, tiada penambahan kelas

dan guru. Sebelum murid-murid mengikuti program ini, terlebih dahulu mereka akan melakukan proses pencalonan dan ujian tapisan kemasukan. Pengkelasan murid seterusnya adalah berdasarkan skor yang berikut :

0-9 : dirujuk kepada pengamal perubatan

10-44 : menjalani proses KIA2M

45-60 : meneruskan pengajaran dan pembelajaran kelas biasa

 Guru-guru yang telah dikenalpasti untuk mengendalikan program tersebut ini dikehendaki merancang proses pengajaran dan pembelajaran
 • Guru-guru yang telah dikenalpasti untuk mengendalikan program tersebut ini dikehendaki merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan merujuk kepada modul pengajaran yang dibekalkan. Akan tetapi, mereka diberi kebebasan untuk menyesuaikan aktiviti dan latihan dalam modul tersebut agar relevan dan selaras dengan tahap kebolehan murid-murid berkenaan.



Berpusatkan guru perancangan dan pelaksanaan pengajaran dijalankan oleh guru secara individu : murid hanya mengikut arahan guru dan belajar apa yang disampaikan.

Berpusatkan murid penglibatan murid secara aktif dalam aktiviti-aktiviti yang dirancangkan oleh guru

sama ada individu, kumpulan kecil atau kelas

Berpusatkan bahan Bahan-bahan pembelajaran yang digunakan disediakan dan disusun untuk digunakan oleh murid-murid setelah diberi keterangan yang jelas.

Setelah itu, guru-guru yang mengendalikan kelas

KIA2M juga mempunyai pilihan dari segi pendekatan yang hendak digunakan , iaitu secara individu, kumpulan atau kelas.

Antara strategi yang dirancangkan adalah:

a. Berpusatkan Guru

Guru merancang dan menjalankan tugas secara individu dan murid akan

belajar berdasarkan apa yang

disampaikan dan diarahkan oleh guru sahaja.

b. Berpusatkan Murid

Murid diberi galakan untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti yang dirancangkan sama ada secara individu, kumpulan kecil ataupun kelas.

c. Berpusatkan Bahan

Bahan-bahan pembelajaran yang diperlukan telah disusun, sesuai dengan perancangan yang dibuat. Murid diberi penerangan yang jelas tentang keperluan aktiviti yang akan dijalankan.

 • Pendekatan

Dalam pelaksanaan Kelas Intervensi Asas Membaca dan Menulis (KIA2M), pendekatan secara kelas, kumpulan

dan juga individu perlu digunakan mengikut kesesuaian dari segi kebolehan murid, aktiviti

yang dirancang dan juga kemahiran yang hendak diajar.

a. Pendekatan secara kelas

 • Pendekatan secara kelas perlu juga dijalankan supaya murid dapat melibatkan diri dan meningkatkan keyakinan diri dalam aktiviti berkumpulan yang lebih besar. Aktiviti ini lebih sesuai dijalankan di awal dan di akhir waktu belajar.

b. Pendekatan secara berkumpulan

 • Konsep pengajaran dan pembelajaran berkumpulan berasaskan kepada perubahan strategi pengajaran yang berpusatkan guru kepada strategi yang berpusatkan murid

 • Kumpulan kecil yang ahlinya terdiri daripada murid yang menghadapi masalah yang sama atau hampir

sama

dibentuk.

Guru

menjalankan

pengajaran yang disediakan.

pengajaran

dengan

menggunakan

modul

c. Pendekatan secara individu

 • Guru menumpukan perhatian kepada murid secara individu bagi membantu membimbing untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Selain itu bantuan daripada rakan sebaya juga boleh digunakan jika perlu.

Latih

tubi

Lakonan

Menyanyi Tunjuk cara Antara teknik pengajaran yang digunakan untuk menarik minat murid unutk belajar dan ingin
Menyanyi
Tunjuk cara
Antara teknik pengajaran yang digunakan untuk
menarik minat murid unutk belajar dan ingin tahu
Main
peranan
Kuiz
Bersoal
Bercerita
jawab

Teknik

Pengendalian suatu perancangan untuk menyampaikan bahan- bahan pengajaran yang telah dipilih untuk

mencapai sesuatu objektif.

Tujuan menggunakan pelbagai teknik adalah untuk menarik minat, mengekalkan perhatian serta

membangkitkan rasa ingin tahu murid untuk mencapai objektif pengajaran guru.

Antara teknik pengajaran bahasa yang dicadangkan ialah:

 • teknik bercerita

 • teknik latih tubi

 • teknik tunjuk cara

 • teknik bersoal jawab

 • teknik main peranan

 • teknik menyanyi

 • teknik lakonan

 • teknik kuiz

 • Prinsip KIA2M dan dasar pengajarnnya ialah

BM merentasi kurikulum menggunakan strategi penggabungjalinan mata pelajaran

 • PJK

 • MUZIK

 • PS

Murid KIA2M juga mengiukuti m/p

 • BI

 • MT

 • PI

 • PEN. MORAL

 Murid dibenarkan mengikuti kelas biasa sekiranya lulus I) Ujian pelepasan 1 II) Ujian pelepasan 2
 • Murid dibenarkan mengikuti kelas biasa sekiranya lulus

 • I) Ujian pelepasan 1

II)

Ujian pelepasan 2

Pusat Perkembangan Kurikulumm dan  bahagian lain dalam KPM Jemaah Nazir Sek  Jbtn Pljrn Negeri
Pusat Perkembangan Kurikulumm dan
bahagian lain dalam KPM
Jemaah Nazir Sek
Jbtn Pljrn Negeri
Pejabat Pendidikan Daerah
Guru besar.