Anda di halaman 1dari 2

LAMPIRAN 2-6

Borang PR1
BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM

Nama Pelajar : _________________________________

Kursus

No. K.P.: __________________

: __________________________ Ambilan: _________________________


(bulan tahun)

Pengkhususan/Major: _______________________________________________________
Praktikum (Tandakan ):
Praktikum 1

Praktikum 2

Praktikum 3

Sekolah : ________________________________________________________________

Mata Pelajaran : _______________________

Tajuk : ____________________________

Tahun : ___________ Tarikh : ____________

Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______

Petunjuk Tahap
(Sila bulatkan angka yang berkenaan)
Tahap 1:

Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.

Tahap 2:

Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian

Tahap 3:

Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan

Tahap 4:

Baik dalam banyak aspek

Tahap 5:

Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM (PR1)


Komponen

(A)

Aspek

Tahap

Ulasan

a. Hasil pembelajaran

b. Isi pelajaran

c. Strategi pengajaran pembelajaran

d. Sumber pengajaran pembelajaran

e. Penerapan nilai

f. Unsur kemahiran berfikir (KB)

a. Permulaan

b. Perkembangan pengajaran

c. Pengurusan bilik darjah

d. Komunikasi

e. Kualiti pembelajaran

f. Penutup

g. Pencapaian hasil pembelajaran

h. Aplikasi nilai

a. Pemikiran reflektif

b. Catatan reflektif

c. Pembinaan portfolio

a. Penampilan diri

b. Keprihatinan

c. Pekerti

d. Sifat Profesional

PERANCANGAN

(B)
PELAKSANAAN

(C)
AMALAN
REFLEKSI

(D)
SIKAP
DAN
SAHSIAH

(E)
ULASAN KESELURUHAN:

.........................................................................................
Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing
(Nama:
)

(Tandatangan Pelajar)