Anda di halaman 1dari 5

Apakah itu koperasi?

Koperasi ialah pertubuhan yang didaftarkan di bawah Akta Koperasi 1993 dengan matlamat untuk meningkatkan kepentingan ekonomi anggota-anggotanya melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Apakah ciri-ciri koperasi? 1. Koperasi melaksanakan aktiviti-aktiviti ekonomi bagi memenuhi keperluan anggota-anggotanya; Koperasi bukannya berunsurkan politik. Anggotanya tidak boleh menggunakan koperasi sebagai tempat berpolitik; Koperasi bukannya Kesatuan Pekerja (Trade Union). Konsep koperasi ialah tolong menolong antara satu sama lain, bukannya dengan cara berjuang menuntut hak-hak dari majikan; Koperasi bukannya badan kebajikan; Anggota-anggota koperasi mengurus dan mengawal perjalanan koperasi berdasarkan Akta, Peraturan dan Undang-undang Kecil Koperasi; Liabiliti anggota adalah terhad kepada sumbangan modal dan atau yurannya sahaja; 9. Koperasi mengutamakan keperluan dan perkhidmatan kepada anggota terlebih dahulu daripada mencari keuntungan semata-mata. Apakah Prinsip-prinsip Koperasi? Keanggotaan sukarela dan terbuka; Kawalan secara demokrasi oleh anggota; Penglibatan anggota dalam kegiatan ekonomi; Kebebasan autonomi; Pendidikan, latihan dan maklumat; Bekerjasama di antara koperasi-koperasi; Prihatin terhadap komuniti.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Apakah faedah koperasi kepada anda? 1. Anggota memiliki koperasi melalui modal syer dan yuran yang disumbangkan di samping menjadi pengguna perkhidmatan dan barangan yang ditawarkan oleh koperasi. Dengan ini anggota berhak menentukan jenis barangan dan perkhidmatan yang diperlukan. Koperasi menawarkan barangan berkualiti pada harga yang berpatutan kepada anggota-anggotanya. Di samping itu, koperasi juga menyediakan kemudahan tabungan yang terjamin dan kemudahan pinjaman pada kadar faedah yang berpatutan. Apakah aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan oleh koperasi? Pelbagai kegiatan boleh dijalankan oleh koperasi. Matlamat koperasi ialah untuk memajukan taraf sosio-ekonomi anggota-anggotanya mengikut Prinsip-prinsip Koperasi. Kini, koperasi-koperasi telah menceburi hampir keseluruhan bidang perniagaan seperti:Kredit/ Perbankan; Pengguna; Perumahan; Pembangunan Tanah; Perindustrian; Perkhidmatan; Insurans; Pengangkutan. Apakah kelayakan untuk menjadi anggota sesebuah koperasi? Untuk layak menjadi anggota sesuatu koperasi, seseorang individu mestilah:-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pengecualian cukai setem. pelaburan. Pengecualian ini akan diteruskan selepas 5 tahun jika syer dan yuran anggota bersama dengan rezab berjumlah kurang daripada RM750. 4. 2. Apakah peringkat koperasi yang boleh didaftarkan? . seorang Setiausaha dan seorang Bendahari atau Pengurus serta beberapa Jawatankuasa Kecil yang boleh membantu Lembaga dalam mengendalikan aktiviti koperasi. Apakah tanggungjawab Jawatankuasa Audit Dalaman? 1. yuran atau simpanan khas. Mencarum modal koperasi dalam bentuk syer.000. Jawatankuasa ini mengemukakan laporan tentang pengurusan dan hal-ehwal koperasi di dalam mesyuarat agung. bagi koperasi sekolah telah mencapai umur dua belas tahun. 5. Siapakah kuasa tertinggi dalam koperasi? Berdasarkan kepada konsep koperasi itu ditubuhkan. permohonan pinjaman. anggota-anggota melantik Lembaga Koperasi dan Jawatankuasa Audit Dalaman untuk mengawal perjalanan koperasi seperti yang telah diamanahkan. koperasi adalah milik anggota. bermastautin atau bekerja atau mempunyai tanah dalam kawasan operasi atau dalam hal koperasi sekolah ianya adalah seorang pelajar yang didaftarkan di sekolah tersebut. Bergiat aktif menjayakan semua aktiviti yang dijalankan oleh koperasi Apakah keistimewaan sesebuah koperasi? Koperasi menikmati keistimewaan berikut: 1. penyeliaan dan latihan oleh kerajaan melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia. telah mencapai umur lapan belas tahun atau. meluluskan penyata bulanan dan Laporan Jawatankuasa Kecil. Siapakah yang menguruskan koperasi? Pengurusan koperasi dikendalikan oleh Lembaga yang telah dilantik oleh anggota-anggota koperasi pada mesyuarat agungnya. Apakah peranan dan tanggungjawab anda sebagai anggota? Sebagai anggota koperasi. bimbingan. Koperasi sekolah dianggap sebagai aktiviti ko-kurikulum. Bayaran pendaftaran koperasi yang minimum. seorang warganegara. Nasihat. 2. Jawatankuasa Audit Dalaman yang dilantik oleh mesyuarat agung bertanggungjawab untuk menentukan hal-ehwal koperasi dijalankan mengikut matlamat. Lembaga ini melantik di antara mereka seorang Pengerusi. 3. Melalui mesyuarat agung yang diadakan setiap tahun. Lembaga mengadakan mesyuarat bulanan untuk membincangkan urusan perniagaan dan aktiviti koperasi seperti permohonan menjadi anggota. anda berperanan untuk:1. 2. 3. peruntukan Undang-Undang Kecil dan ketetapan-ketetapan yang dibuat di mesyuarat agung 2. Menyumbangkan buah fikiran bersama. 3. Pengecualian cukai pendapatan atas keuntungan bagi koperasi yang berusia kurang dari 5 tahun. Pengiktirafan penyertaan dalam koperasi sebagai urusan rasmi oleh kerajaan melalui pemberian cuti tanpa rekod bagi tujuan menghadiri seminar/ kursus koperasi. Lembaga Koperasi bertanggungjawab untuk melaksanakan dasar-dasar yang telah diputuskan mesyuarat agung.1.

Menggalakkan serta mengekalkan kestabilan sektor koperasi (bekerjasama dengan agensi lain) 5. sebuah Jawatankuasa Penaja seramai sekurang-kurangnya sepuluh (10) orang hendaklah dibentuk. ii. kursus. 9. Koperasi Kredit dan Bank (Bank Rakyat). Menubuhkan Jawatankuasa Penaja Selepas mendapat kelulusan Ketua Pendaftar atau Pendaftar Negeri. Mendaftarkan dan membatalkan pendaftaran koperasi-koperasi dan memastikan bahawa koperasikoperasi berfungsi mengikut peruntukan-peruntukan Akta Koperasi 1993. Pasar Mini dan Koperasi Sekolah). Koperasi Insurans (MCIS). Permohonan untuk menubuhkan koperasi hendaklah sampai kepada Pengarah SKM melalui Pegawai Ehwal Ekonomi Wilayah/ Daerah. . menyelia dan mengawalselia koperasi dan sektor koperasi (khidmat nasihat. 5. mengaudit) 8.Terdapat tiga (3) jenis peringkat koperasi yang boleh didaftarkan: i. Apakah peranan Suruhanjaya Koperasi Malaysia? Sejak ditubuhkan pada Julai 1922. Mengadakan persekitaran yang sesuai bagi koperasi menjalankan aktivitinya 10. 2. Menasihati Menteri tentang apa-apa perkara yang berhubung dengan koperasi dan sektor koperasi 3. Menggalakkan dan mempromosi pembangunan koperasi dan sektor koperasi yang kukuh dan teratur (latihan. 8. iii. Koperasi Jimat Cermat dan Pinjam Meminjam. 3. Suruhanjaya Koperasi Malaysia berperanan:1. Bertanggungjawab dalam memantau. Mengalakkan dan meningkatkan penubuhan dan pembangunan koperasi dalam semua sektor ekonomi dan membantu koperasi-koperasi meningkatkan kecekapannya. 2. Koperasi menengah Terdiri daripada koperasi-koperasi asas dengan matlamat untuk memudahkan operasi koperasikoperasi sedemikian. seminar. Koperasi Pembangunan Daerah (KPD). Koperasi atasan Terdiri daripada koperasi-koperasi menengah sahaja atau koperasi-koperasi menengah dan asas dengan matlamat untuk memudahkan operasi koperasi-koperasi sedemikian. Memelihara nilai dan prinsip koperasi 9. Koperasi Industri Kampung (KIK). Hubungi pejabat Suruhanjaya Koperasi Malaysia di negeri Sekumpulan orang yang berminat menubuhkan sebuah koperasi hendaklah menghubungi pihak SKM di negeri berkenaan. 4. bengkel dan pengedaran risalah) 6. Koperasi Pengguna (Pasaraya. Di antara tugas ii. Menjalankan apa-apa fungsi di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain yang ditetapkan oleh menteri melalui pemberitahuan yang disiarkan dalam Warta Apakah langkah-langkah untuk menubuhkan dan mendaftarkan koperasi? i. Koperasi Pekerja. Bertindak sebagai pemegang amanah dan untuk menguruskan apa-apa skim pembiayaan Islam atau kemudahan kredit yang ditubuhkan oleh kerajaan Malaysia untuk koperasi 7. 6.pendidikan. Koperasi asas Terdiri daripada orang-orang individu dengan matlamat untuk meningkatkan kepentingan ekonomi anggota-anggotanya. Koperasi Perumahan. Apakah jenis-jenis koperasi yang telah didaftarkan? Berikut adalah jenis-jenis koperasi yang telah didaftarkan:1. 7. Koperasi Kenderaan Pengangkutan. 4.

3. umur. 1. ianya menjadi sebuah organisasi yang sah di sisi undang-undang. 3.Jawatankuasa Penaja adalah:1. pekerjaan dan alamat masing-masing. . Mendaftarkan bakal-bakal anggota dalam satu daftar dengan memasukkan nama. Mengadakan Mesyuarat Agung Permulaan Mesyuarat ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan bagi memohon pendaftaran koperasi yang ditubuhkan. Tiga (3) naskah Undang-undang Kecil yang ditandatangani oleh sepuluh (10) orang Jawatankuasa Penaja. nombor kad pengenalan. dokumen-dokumen berikut perlu disediakan:- 1. Borang pemohonan mendaftar koperasi yang ditandatangani oleh sepuluh (10) orang Jawatankuasa Penaja. Penyerahan dokumen-dokumen pendaftaran kepada Ketua Pendaftar Dokumen-dokumen pendaftaran hendaklah dikemukakan kepada Pendaftar Negeri tidak lewat daripada tujuh (7) hari selepas mesyuarat agung permulaan diadakan. Bagi tujuan pendaftaran. iii. Mengkaji/ menggubal Undang-undang Kecil dengan berpandukan Undang-undang kecil seragam yang telah disediakan oleh pihak SKM. Penaja hendaklah memastikan sekurang-kurangnya seratus (100) orang telah mendaftarkan diri untuk menjadi anggota sebelum mesyuarat agung permulaan ditetapkan. Setelah koperasi didaftarkan oleh Ketua Pendaftar. Menentukan jenis koperasi yang akan ditubuhkan dan menyediakan aturan-aturan kegiatan utama dan lain-lain kegiatan yang termasuk dalam objektif penubuhan koperasi. 2. menerima Undang-undang Kecil dan memilih anggota Lembaga Koperasi. Minit Mesyuarat Agung Permulaan ditandatangani sekurang-kurangnya (50) orang bakal anggota yang hadir. 2. Bagaimana untuk menjadi anggota koperasi? Ada dua (2) cara menyertai atau menjadi anggota sesebuah koperasi:Memohon menjadi anggota koperasi berdaftar yang berdekatan dengan anda dengan syarat koperasi berkenaan dapat memenuhi kehendak sosio-ekonomi bakal anggota. iv. 2. Memohon untuk menubuhkan dan mendaftarkan koperasi baru melalui sekumpulan orang yang mempunyai keperluan bersama.

ii. Mentadbir kumpulan wang khas dan wang am untuk kebaikan aktiviti koperasi. Wakil memungut semula wang pinjaman. 7. 8. Membentuk sikap etika kerja dikoperasi. 8. Memperkemas dan memperbaiki bidang pengurusan koperasi termasuk bidang pengurusan perniagaan dan pengurusan kewangan. serta menyediakan program latihan yang berkesan. 10. Untuk mengetahui keberkesanan perkhidmatan yang diberi oleh koperasi kepada ahli. dan mengesan perkhidmatan tambahan yang boleh dan patut diberi oleh koperasi untuk memperbaiki serta meninggikan taraf sosioekonomi ahli. 11. 4. Maktab Kerjasama Malaysia Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA) [10] CADANGAN RANGKA JAWAPAN: i.SOALAN Jelaskan fungsi dan peranan badan-badan yang berikut dalam pembangunan pertubuhan koperasi di negara ini. Untuk mengetahui keperluan latihan dengan lebih tepat di koperasi dan di jabatan serta agensi-agensi kerajaan yang terlibat dengan koperasi. 1. ii. Menggalakkan penyelidikan dan pendidikan koperasi Memberi latihan untuk kemajuan koperasi Membantu negara menggalakkan kegiatan koperasi / menerapkan budaya koperasi. Peranan MKM Mengendalikan kursus & lathan yang berkaitan dengan pengajian koperasi kepada ahli-ahli koperasi & mengiktiraf kursus-kursus dengan memberi sijil @ diploma. Menjalankan penyelidikan terhadap aktiviti-aktiviti koperasi yang dijalankan Memberi khidmat nasihat kepada koperasi-koperasi mengenai koperasi dengan cara-cara mengurus dan mentadbir koperasi. mentadbir dan mengendalikan perjalanan koperasi. 9. 9. 2. Melakukan kerja bercetak dan menerbitkan buku-buku berkaitan koperasi 5. Menambah bilangan ahli koperasi yang berpengetahuan dalam bidang koperasi. 6. . 10. i. 2. Menerbitkan bahan-bahan bercetak yang berkaitan dengan koperasi. 4. 3. 5. 7. 3. 6. 1. Peranan ANGKASA Menyatukan semua koperasi di Malaysia Mewakili gerakan koperasi Malaysia di peringkat antarabangsa dan kebangsaan Mengawasi dan menjaga kepentingan ahli dan gerakan koperasi Memberi khidmat nasihat dan pertolongan / sumber rujukan kepada ahli-ahlinya dalam aspek pengurusan Mengembang prinsip-prinsip koperasi dan kerjasama dengan kerajaan. Menambah bilangan kakitangan yang berpengetahuan untuk mengurus.