Anda di halaman 1dari 1

SULIT

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA BORANG PENILAIAN PRESTASI LATIHAN INDUSTRI NAMA PELAJAR KURSUS NAMA & ALAMAT ORGANISASI TEMPOH LATIHAN NO. KP NO. PENDF

DARI:

HINGGA:

(Untuk Dipenuhkan Oleh Organisasi Yang Memberi Latihan) CEMERLANG 5 GRED YANG DICADANGKAN BAIK MEMUASKAN 4 3 KURANG MEMUASKAN 2 LEMAH 1 MARKAH

KOMPETENSI 1 : MEMBINA PERSONALITI INDIVIDU YANG POSITIF BIL PRESTASI 1.1 1.2 1.3 Mempamerkan keyakinan diri dan berdikari Mengamalkan disiplin diri yang baik Mengamalkan sikap kerjasama dan kepimpinan

KOMPETENSI 2 : KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI BIL PRESTASI 2.1 2.2 2.3 Mengamalkan komunikasi dengan berkesan Melibatkan diri dalam perbincangan dan tugas berkumpulan Melayan dan menghormati pelanggan (luar & dalam organisasi)

MARKAH

KOMPETENSI 3 : MENGAMALKAN ETIKA DAN PERATURAN KERJA YANG BAIK BIL PRESTASI 3.1 Melaksanakan arahan kerja dengan penuh tanggung jawab 3.2 3.3 Mengamalkan peraturan syarikat Mengamalkan prosedur keselamatan yang baik

MARKAH

KOMPETENSI 4 : MEMBERI PENDEDAHAN KEPADA ALAM PEKERJAAN BIL PRESTASI 4.1 Memahami sistem pengurusan dan proses kerja 4.2 4.3 Kebolehan menerima dan melaksana aktiviti latihan Kebolehan menggunakan peralatan dan teknologi

MARKAH

KOMPETENSI 5 : MENGHASILKAN LAPORAN HARIAN LATIHAN INDUSTRI BIL PRESTASI 5.1 Catatan laporan teknikal ditulis setiap hari mengikut aktiviti yang dilaksanakan. 5.2 5.3 Persembahan penulisan Buku Laporan Harian dibuat dengan kemas dan bersih Ketepatan masa menghantar Buku Laporan Harian untuk pengesahan (setiap dua minggu) kepada Penyelia

MARKAH

Catatan Am ( jika ada) / Nama dan T/tangan Pegawai : ( Cop Rasmi Organisasi _________ Tarikh : ) _______

Anda mungkin juga menyukai