Anda di halaman 1dari 5

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

BORANG SOAL SELIDIK

TAJUK :

MENGKAJI FAEDAH AMALAN TELEKERJA DALAM KALANGAN


KAKITANGAN MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

ARAHAN
Borang soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas dari Tuan/Puan
mengenai kajian terhadap pengguna telekerja. Maklum yang diperolehi ini adalah
bertujuan untuk kajian sahaja dan maklumat akan disimpan secara sulit.

Kerjasama dari pihak Tuan/Puan amat kami hargai. Segala pertimbangan dan kerjasama
dari pihak Tuan/Puan akan didahului dengan jutaan
Terima Kasih.

DIPLOMA PENGURUSAN KOPERASI


SESI JUN 2008
BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN
ARAHAN: Bahagian ini adalah soalan-soalan mengenai maklumat peribadi responden. Diharap
anda dapat memberikan maklumat yang benar dengan menandakan ( / ) dalam petak berkenaan.

1. Jantina

Lelaki Perempuan

2. Bangsa

Melayu India

Cina Lain-lain

3. Umur

20 - 25 tahun 26 - 30 tahun

31 - 45 tahun 45 tahun ke atas

4. Taraf perkahwinan

Berkahwin Bercerai

Bujang Ibu/ bapa tunggal

5. Nyatakan tahap pendidikan anda

SPM dan setaraf

Diploma

Ijazah Sarjana Muda

Ijazah Sarjana

PHD
6. Unit :

Sumber Manusia (USM) Teknologi Maklumat (UTM)

Kewangan dan Akaun (UKA) Perkhidmatan Perpustakaan (UPP)

Perkhidmatan Domestik (UPD) Perkhidmatan Teknikal (UTK)

Tadbiran Am (UTA) Penerbitan dan Percetakan (UPDP)

Lain-lain unit, nyatakan : ____________________

7. Adakah anda bekerja secara telekerja?

Ya

Tidak

Jika ‘Ya’ teruskan kepada soalan seterusnya.

Jika ‘Tidak’ hanya setakat soalan 7 sahaja.

8. Apakah alatan yang anda gunakan untuk melaksanakan tugas secara telekerja?

Komputer riba

Telefon bimbit

Mesin faks

Internet

lain-lain alatan, nyatakan : ________________________


BAHAGIAN B: SOAL SELIDIK BERKAITAN DENGAN FAEDAH YANG DIPEROLEHI
MELALUI AMALAN KERJA SECARA TELEKERJA DALAM KALANGAN
KAKITANGAN MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA.
ARAHAN : Sila BULATKAN jawapan anda berpandukan kepada petunjuk yang diberikan.

PETUNJUK

1 2 3 4 5
Sangat Tidak Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat
Setuju Setuju

BIL PERNYATAAN PILIHAN JAWAPAN

1 Amalan kerja secara telekerja menjimatkan tenaga, 1 2 3 4 5


masa dan kos saya.
2 Amalan kerja secara telekerja meningkatkan 1 2 3 4 5
produktiviti saya berasaskan aspek sosial dan
mental.
3 Amalan kerja secara telekerja meningkatkan 1 2 3 4 5
kemahiran saya dengan aktiviti pengetahuan dan
penggunaan teknologi maklumat.
4 Amalan kerja secara telekerja mampu 1 2 3 4 5
memperkembangkan motivasi saya melalui tahap
kepercayaan majikan terhadap kerja saya.
5 Saya mampu melakukan pelbagai tugas tanpa 1 2 3 4 5
menghiraukan faktor geografi dan masa
perjalanan.
6 Amalan kerja secara telekerja mengurangakan 1 2 3 4 5
tekanan terhadap beban kerja yang diberi.
7 Amalan kerja secara telekerja memberi saya 1 2 3 4 5
peluang untuk melaksanakan tugas walau dimana
saya berada.
8 Amalan kerja secara telekerja memberi saya 1 2 3 4 5
peluang untuk melaksanakan tugas pada bila-bila
masa.
9 Amalan kerja secara telekerja meningkatkan 1 2 3 4 5
hubungan saya dengan masyarakat luar.
10 Saya dapat memberi sepenuh tumpuan kepada 1 2 3 4 5
keluarga dan rumah tangga.

BAHAGIAN C : CADANGAN DAN PANDANGAN KAKITANGAN MKM MENGENAI


TELEKERJA YANG DILAKSANAKAN OLEH PIHAK MKM.
1. Adakah anda bersetuju dengan amalan telekerja yang dijalankan di MKM?

Setuju

Tidak setuju

Berikan alasan sekiranya anda setuju/tidak setuju dengan pelaksanaan amalan kerja

secara telekerja di Maktab Kerjasama Malaysia :

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Berikan cadangan dan pandangan anda terhadap sistem telekerja yang diamalkan di

Maktab Kerjasama Malaysia.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai