Anda di halaman 1dari 25

PENGGUNAAN BAHAN KARTUN SEBAGAI BAHAN BANTU PENGAJARAN BAHASA MELAYU

1.0 Apa Itu Bahan Bantu Mengajar?

1.1 Definisi

Kamus mendefinisikan bahan sebagai sesuatu atau beberapa benda yang

digunakan untuk menghasilkan sesuatu atau untuk sesuatu tujuan. Bahan juga

berkaitan dengan hal-hal yang akan dibincangkan seperti dalam pengajaran dan

pembentangan. Kamus Longman Dictionary of Contemporary English telah

memberikan definisi bahan sebagai “information from which a (written) work is to

be produced”. Pada asasnya, perkataan bahan dapat diertikan sebagai

merangkumi sebagai segala benda, alat, maklumat dan media yang dapat

memenuhi sesuatu tujuan dan bahan.

Oleh itu, bahan bantu mengajar merupakan bahan sokongan yang dapat

membantu keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran selain cara

penyampaian isi pelajaran secara konvensional. Guru memainkan peranan

penting dalam menentukan bahan bantu mengajar yang berkesan.

Keberkesanan bahan bantu mengajar yang dipilih mampu mempengaruhi minat

murid-murid untuk meneruskan tumpuan terhadap proses pengajaran dan

pembelajaran.

1
PENGGUNAAN BAHAN KARTUN SEBAGAI BAHAN BANTU PENGAJARAN BAHASA MELAYU

Menurut Atan Long dalam Mat Nor Hussin (1987) beliau berpendapat,

bahan-bahan pengajaran dan bahan bantu mengajar ada berbagai-bagai.

Bahan-bahan itu mungkin dalam bentuk buku, carta atau slaid yang dipancarkan

pada layar dan sebagainya yang merupakan bahan yang menyokong

penyampaian pembelajaran.

Penggunaan bahan bantu mengajar bertujuan membantu guru mengajar

dengan lebih berjaya selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang

mengutamakan kepentingan murid-murid. Melalui falsafah ini, Kementerian

Pelajaran Malaysia berusaha menjelaskan konsep pembangunan kemanusiaan

dalam penggubalan kurikulum selain memberi perhatian kepada perkembangan

individu khususnya dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.

Sehubungan itu, bahan bantu mengajar dapat dilihat sebagai medium

yang berupaya menyerlahkan bakat dan potensi murid dalam Bahasa Melayu

dan sastera. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) menggariskan beberapa perkara

berkenaan Bahasa Melayu antaranya “Bahasa Kebangsaan hendaklah menjadi

bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan

Kebangsaan...” (Yahya Don, 2005). Dengan menggunakan bahan bantu

mengajar yang bersesuaian, murid-murid akan mengalami proses pembelajaran

yang lebih interaktif dan segar sekali gus menepis tanggapan stereotaip yang

menyatakan bahawasanya pembelajaran Bahasa Melayu adalah membosankan.

2
PENGGUNAAN BAHAN KARTUN SEBAGAI BAHAN BANTU PENGAJARAN BAHASA MELAYU

Penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dan menarik dalam

pengajaran adalah penting kerana ia dapat meningkatkan kejayaan

pembelajaran dan boleh menimbulkan ransangan dan keingainan pelajar untuk

mengetahui lebih mendalam akan sesuatu aspek pengajaran dan menjadikan

pengajaran lebih menarik dan berkesan.

1.2 Jenis Media Bahan Bantu Mengajar

Media merupakan alat atau perkakasan yang digunakan bagi

menyampaikan maklumat kepada manusia. Media yang digunakan sebagai

bahan bantu mengajar terdiri daripada media cetak dan media elektronik. Media

menurut Kamus Dewan Edisi Keempat Cetakan Kedua 2007 didefinisikan

sebagai pelbagai alat saluran atau perantara komunikasi, alat atau saluran

komunikasi amnya atau keseluruhannya yang berupa bahan cetakan atau

terbitan. Cetak pula ditakrifkan sebagai tanda, huruf pada kertas atau kain.

Berdasarkan definisi literal tersebut dapatlah dinyatakan secara konseptualnya

bahawa media cetak merujuk kepada segala jenis bahan yang bercetak. Antara

contoh bahan bercetak ialah gambar, keratan akhbar, poskad, risalah dan

sebagainya.

Manakala media elektronik pula adalah media yang menggunakan alat

elektrik dan komponen-komponennya seperti jaringan internet, televisyen, radio,

cakera padat (CD), video cakera padat (VCD) dan kaset.

3
PENGGUNAAN BAHAN KARTUN SEBAGAI BAHAN BANTU PENGAJARAN BAHASA MELAYU

2.0 Bahan Kartun

2.1 Definisi Kartun

Perkataan kartun berasal daripada Bahasa Inggeris cartoon. Menurut A. S

Hornby dalam Mat Nor Husin (1988) kartun adalah lukisan tentang peristiwa-

peristiwa harian yang digambarkan secara menyeronokkan. T. Iskandar dalam

buku yang sama pula mentafsirkan kartun sebagai sejenis lukisan yang

mengisahkan hal sehari-hari secara berjenaka.

Kartun juga merupakan bentuk utama komunikatif grafik yang berupa

suatu gambaran interpretasi menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan

sesuatu pesanan secara cepat dan ringkas. Kartun juga merupakan sejenis

lukisan berbentuk universal yang menggambarkan peristiwa harian yang

disampaikan secara lucu dan jenaka dan juga sebagai kritikan sosial. Dalam

maksud yang lebih mudah, kartun merupakan persembahan lakaran atau

bentuk-bentuk simbolik yang bertajuk atau tidak dan membawa motif sindiran

dan kecerdikan. Kartun mempunyai daya penarik yang unik serta boleh

mempengaruhi sikap dan pelakuan pembaca.

Dewasa ini, penggunaan kartun sebagai salah satu bahan hiburan dan

jenaka telah berkembang dengan pesatnya sama ada melalui media cetak

mahupun media elektronik. Akhbar dan majalah kini sudah menyediakan

4
PENGGUNAAN BAHAN KARTUN SEBAGAI BAHAN BANTU PENGAJARAN BAHASA MELAYU

ruangan-ruangan kartun di samping rencana-rencana lain untuk menarik minat

pembaca dan sebagai bahan selingan untuk meredakan keteganagan.

Selain menjadi penyaji humor, kartun lebih berfungsi sebagai bahan

kritikan sosial. Sesebuah lukisan kartun sering mengungkapkan dan

membicarakan tentang kepincangan yang berlaku dalam masyarakat, isu

semasa dan sesuatu kejadian penting secara terus terang atau kiasan. Isu

pergolakan politik, ekonomi dan sosial seringkali menjadi bahan cerita yang

disampaikan secara humor untuk dijadikan renungan pembaca khususnya.

Secara tidak langsung, kartun juga boleh menyinggung dan mengecam

seseorang yang terlibat dengan sesuatu kepincangan secara halus dan sinis.

Walaubagaimanapun kartun mempunyai nilai estetik dan menyeronokkan.

Watak-watak kartun seperti Mickey Mouse, Popeye atau Din Teksi

mempunyai keajaiban dalam merangsang komunikasi kanak-kanak. Guru

sepatutnya menggunakan keajaiban ini sebagai salah satu pendekatan dalam

menyampaikan isi pelajaran kepada murid-murid. Bahan kartun ini boleh menjadi

penggerak di dalam situasi-situasi tertentu. Misalnya, kartun Din Teksi atau

Keluarga Si Mamat boleh dijadikan sumber kepada perbincanagan karangan

kerana kartun ini biasa mengetengahkan jalan cerita yang berkaitan isu semasa.

Ciri-ciri yang jelas terdapat pada kartun ialah lukisannya agak ringkas,

tidak banyak butiran, stereotaip dan mudah difahami dan dikenali. Mesej kartun

5
PENGGUNAAN BAHAN KARTUN SEBAGAI BAHAN BANTU PENGAJARAN BAHASA MELAYU

biasanya segar dan jelas. Jika pembaca telah biasa dengan idea di sebalik

mesej, dia akan memahami kartun lebih cepat daripada penjelasan penyunting

berkenaan. Selain itu, kartun mudah diperolehi sama ada daripada akhbar,

majalah, buku, internet atau boleh dilukis oleh guru. Dalam era teknologi

maklumat kini kartun dalam bantuk animasi juga boleh digunakan. Murid akan

lebih seronok kalau mereka dapat melihat kartun yang bergerak dan bersuara

iaitu beranimasi. Namun, guru perlu bijak dalam menyesuaikan penggunaaan

bahan kartun ini dalam sesi pembelajaran.

2.2 Sejarah Perkembangan Kartun

Kartun telah dimanipulasikan untuk dijadikan bahan selingan dalam

akhbar sejak T.M. 1630 di Barat. Majalah Punch di London yang memuatkan

kartun high class telah menjadikan John Leech iaitu kartunis kartun tersebut

menjadi seorang yang terkenal. Di Malaysia sejarah pengkartunannya bermula

sebelum era kemerdekaannya lagi iaitu sebelum perang dunia kedua. Namun

begitu di awal era pengkartunan ini kartun yang tersiar terutama yang

bertemakan politik dan sosial agak terbatas. Antara perkara yang menyebabkan

perkara ini berlaku adalah kerana kurangnya pelukis kartun yang berkaliber dan

berani menerokai kerjaya ini sebagai profesion sepenuh masa dan penguasaan

penjajah terhadap kilang percetakan ketika itu. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam

industri kartun tanah air pada masa itu ialah Osman Kangkung dan Saidin Yahya.

6
PENGGUNAAN BAHAN KARTUN SEBAGAI BAHAN BANTU PENGAJARAN BAHASA MELAYU

Selepas era kemerdekaan, akhbar-akhbar mula menerbitkan kartun

walaupun hanya sebagai selingan dan kartun sindir politik dan kritikan sosial

hanya sesekali disisarkan. Majalah-majalah filem yang diterbitkan di Singapura

(hanya 2 buah )yang membuat liputan filem-filem terbitan Shaw Brothers dan

Cathay Keris turut mengadakan ruangan kartun dan lukisan potret seniman dan

seniwati daripada para peminat filem-filem Melayu. Kesempatan itu digunakan

sebaik mungkin oleh kartunis tanah air waktu itu. Nama-nama kartunis yang lahir

daripada majalah filem seperti Rejabhad, Lat, Mishar, Rossem, R. Hamzah

Hussain Saad, Kassim(Mojo) dan ramai lagi yang terdiri daripada pelbagai

lapisan kerjaya. Misalnya, Rejabhad yang merupakan kartunis dari pasukan

askar Melayu manakala Rossem pula dari pasukan Polis Hutan. Sehingga

sekarang Lat boleh dikatakan sebagai kartunis yang paling berjaya.

Pengaruh kartun di Malaysia sedikit sebanyak dari majalah Beano, Dandy

dan Topper yang dibawa masuk dari England. Dalam tahun 1970, terdapat usaha

dikalangan kartunis menerbitkan majalah kartun seperi Ha Hu Hum (Rejabhad),

Jenakarama, Wak Dojer sehingga tahun 1980-an syarikat penerbitan Amir

Enterprise telah menerbitkan Akhbar Warta Jenaka secara mingguan. Akhbar

Warta Jenaka merupakan gelanggang kartunis bekarya termasuk Don,

Kerengge dan Long.

Penerbitan kartun dalam bentuk majalah nampaknya sudah mempunyai

nilai ekonomi yang tinggi kerana mendapat sambutan yang hangat daripada

7
PENGGUNAAN BAHAN KARTUN SEBAGAI BAHAN BANTU PENGAJARAN BAHASA MELAYU

peminat-peminat kartun. Majalah Bujal terbitan Rizalman adalah contoh sebuah

majalah yang mendapat tempat di hati kanak-kanak pada tahun 1980-an. Antara

karakter-karakter kartun yang masih meniti di bibir peminat kartun adalah seperti

Aca dan Atuk, Usop Sontorian (Ujang), Anak-anak Sidek (Penerbitan JAS),

Professor Serba Tahu (CESB). Kini, bidang pengkartunan ini telah dipelopori

dengan meluas dengan adanya pelbagai jenis majalah kartun di pasaran seperti

Ujang, Kawan, Gila-gila, Apo? dan banyak lagi. Selain itu, seiring dengan

teknologi bidang ini juga telah mengorak langkah dalam penciptaan kartun-

kartun animasi yang menggunakan komputer seperti Budak Lapok, Upin dan Ipin

dan lain-lain yang dibuat untuk menarik minat kanak-kanak dan memberi

pengetahuan kepada mereka. Penciptaan kartun-kartun yang penuh dengan

mesej ini bukan sahaja menarik minat golongan kanak-kanak malah golongan

dewasa juga.

2.3 Jenis-Jenis Kartun-Bidang Kartun dan Ilustrasi

2.3.1 Kartun Gag

Kartun Gag atau kartun murni ialah satu lukisan yang memberi gambaran

tentang kehidupan seharian manusia yang merangkumi ahli-ahli politik, kerajaan,

kelemahan-kelemahan manusia dan pendirian mereka. Kartun ini amat terkenal

khususnya untuk siaran akhbar dan majalah.

8
PENGGUNAAN BAHAN KARTUN SEBAGAI BAHAN BANTU PENGAJARAN BAHASA MELAYU

2.3.2 Kartun Politik

Kartun politik menitikberatkan sasaran pada masalah-masalah politik.

Kartun jenis ini sangat berpengarauh kerana biasanya ia menyokong sesuatu isu

politik atau mengecamnya. Lazimnya ia menggambarkan pendapat seseorang

pengarang sesebuah akhbar yang diwakili. Ia juga menunjukkkan keadaaan

semasa dan perlukan perhatian segera.

2.3.3 Kartun Perniagaan

Kartun jenis ini biasanya akan mengiklankan sesuatu barangan yang

dikeluarkan oleh syarikat atau penjualan rumah serta perkhidmatan seperti

perkhidmatan rawatan, penjualan perabot dan sebagainya. Kartun ini kan

menerangkan tentang kebaikan barangan tersebut dengan tujuan membujuk.

Dalam kartun ini kan disertakan dengan nama pengiklan untuk rujukan pembaca

yang berminat.

2.3.4 Kartun Karikatur

Karikatur sebenarnya kartun yang telah dilukis dengan melakukan

perubahan pada wajah atau bentuk seseorang. Contohnya hidung menjadi besar

atau mata kecil dan sebagainya. Kartun ini lebih menonjolkan karakter

seseorang melalui bentuknya. Kartun ini juga mendedahkan dan

9
PENGGUNAAN BAHAN KARTUN SEBAGAI BAHAN BANTU PENGAJARAN BAHASA MELAYU

memperbesarkan sifat atau kelemahan seseorang atau sesuatu kumpulan.

Tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa kurang percaya orang ramai

terhadap mereka kerana kelemahan-kelemahan itu. Kartun ini digunakan untuk

mengkritik secara jenaka dan mempunyai maksud tersirat disebalik karakter

yang direformasi.

2.3.5 Kartun Komik Bersiri

Kartun komik bersiri(strip cartoon) biasanya dilukis secara bersiri dalam

bentuk cerita. Cuma ada penceritaannya dibuat secara ‘kartun’ walaupun cerita

itu benar. Contohnya kartu bersiri ‘Din Teksi’ yang bertujuan untuk memikat dan

memberi pengetahuan kepada pembaca khususnya kanak-kanak.

2.3.6 Kartun Animasi

Kartun animasi ialah kartun yang dapat bergerak atau hidup secara visual

dan bersuara. Kartun ini terdiri daripada susunan gambar yang dilukis dan

dirakam seterusnya ditayangkan di televisyen atau filem. Kartun jenis ini

merupakan bahagian penting dalam industri perfileman pada masa ini.

10
PENGGUNAAN BAHAN KARTUN SEBAGAI BAHAN BANTU PENGAJARAN BAHASA MELAYU

2.3.7 Kartun Klise(Clishe)

Kartun ini merupakan lakaran kartun yang tidak semestinya humor, yang

selalu diulang-ulang hingga memikat pembaca dengan olahannya contohnya;

nasib pengembara di pulau yang terpencil, memancing ikan dapat kasut atau

benda-benda lain,makhluk asing yang garang dan sebagainya.

2.3.8 Kartun Klasik

Kartun ini lebih digunakan bagi tujuan kesusasteraan, kartun-kartun yang

berunsur cerita-cerita rakyat dan sejarah boleh digunakan dalam pengajaran.

Umpamanya sedutan kartun daripada sejarah melayu seperti Hang Tuah,

Badang, Hang Jebat dan sebagainya daripada majalah dan akhbar tempatan.

3.0 Pengajaran Bahasa Melayu Menggunakan Kartun

Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah digubal

bersesuaian dengan Bahasa Melayu yang digunakan dalam kehidupan harian

semasa berinteraksi dengan orang lain, mengakses maklumat, dan untuk

memahami sesuatu bacaan. Penggunaan bahasa ini berteraskan empat

kemahiran bahasa iaitu, mendengar, bertutur, menulis dan membaca. Dalam

mencapai kemahiran berbahasa ini guru perlu menyediakan satu sesi

pengajaran dan pembelajaran yang menarik minat murid. Oleh yang demikian,

11
PENGGUNAAN BAHAN KARTUN SEBAGAI BAHAN BANTU PENGAJARAN BAHASA MELAYU

penggunaan kartun sebagai bahan bantu mengajar merupakan satu alternatif

yang amat unik dan bijak boleh digunakan oleh para guru. Bahan kartun ini boleh

disesuaikan sebagai bahan ransangan atau set induksi dalam pengajaran.

Biasanya penggunaan bahasa yang digunakan dalam kartun ringkas dan

memudahkan murid memahami mesej yang ingin disampaikan.

3.1 Objektif penggunaan kartun sebagai media pengajaran

Kartun digemari oleh segenap lapisan masyarakat terutamanya daripada

golongan kanak-kanak. Sesuatu yang baik akan meninggalkan kesan yang baik

kepada kita. Oleh sebab itu, jika bahan kartun digunakan dengan baik, proses

pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan berkesan kepada

pelajar. Antara objektif penggunaan kartun sebagi media pengajaran ialah:

a) Membantu memberi ransangan dan motivasi kepada murid-murid

untuk terus mengambil bahagian dan berinteraksi di samping memberi

keseronokkan.

b) Menggalakkan murid berfikir secara kreatif dan kritis. Bahan kartun

boleh diguna untuk menggerakkan daya pengamatan dan pemikiran

pelajar berkenaan masked sebenar yang ingin disampaikan guru

dalam pelajaran. Menurut Heinich dalam Mat Nor Husin bahan kartun

bukan sahaja membawa unsur kelucuan bahkan boleh memberi kesan

kepada pembelajaran.

12
PENGGUNAAN BAHAN KARTUN SEBAGAI BAHAN BANTU PENGAJARAN BAHASA MELAYU

c) Kartun merupakan salah satu bentuk komunikasi grafik yang

dipersembahkan secara menarik dan ringkas untuk menyampaikan

maklumat dan pesanan. Oleh kerana sifatnya yang unik, kartun

mampu meninggalkan kesan ingatan dan mengukuhkan ingatan

manusia.

d) Kartun juga berfungsi untuk mendidik murid-murid ke arah

menumpukan minat terhadap penggunaan kartun yang bermutu tinggi

dari segi lukisan., mesej, dan sudut persembahan serta bahasa yang

digunakannya.

e) Kartun boleh memperjelaskan maksud dan menggambarkan makna isi

kandungan bahan yang diajar dalam bentuk yang lebih mudah dan

menarik. Misalnya, pengajaran peribahasa dan simpulan bahasa

menjadi lebih mudah difahami juka disampaikan dengan mengunakan

bahan kartun.

3.2 Kriteria Pemilihan Bahan Kartun

Oleh kerana terlalu banyak kartun yang dihasilkan kini, guru-guru perlu

menilai dan memilih kartun yang sesuai yang boleh digunakan di dalam proses

pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana kartun-kartun yang terdapat di

pasaran kini lebih bersifat komersil dan keuntungan. Maka, bagi tujuan

pendidikan terdapat beberapa kriteria pemilihan bahan kartun yang baik dan

sesuai bagi tujuan pengajaran . Antaranya ialah:

13
PENGGUNAAN BAHAN KARTUN SEBAGAI BAHAN BANTU PENGAJARAN BAHASA MELAYU

a) Bahan kartun mestilah sesuai dengan murid, mempunyai kolerasi

dengan pengalaman mereka agar mudah difahamai dan ditafsir. Boleh

menarik minat mereka serta berdasarkan kebolehan penguasaan

bahasa dan kecerdasan otak mereka.

b) Kartun yang dipilih mudah dan ringkas serta mengandung dialog yang

singkat, kemas, dan jelas serta simbol yang tidak mengelirukan

pelajar.

c) Pilih kartun yang menggunakan perkataan, rangkai kata dan ayat yang

bersesuaian dengan umur ,kognitif, persekitaran , tujuan belajar dan

sebagainya. Kartun ini juga perlu menggunakan bahasa standard dan

sebarang kekeliruan bahasa guru harus menjadi pembimbing.

d) Pilih kartun yang sesuai dengan panduan di dalam sukatan pelajaran.

Antara reka bentuk atau ‘stroke’ haruslah tidak berbentuk lucah,

mengandung personaliti atau sahsiah yang bermoral tinggi, personaliti

berkebudayaan Malaysia, tidak menyemakkan pandangan dan lakaran

gambar yang ringkas.

e) Mempunyai latar belakang yang bersesuaian dengan objektif

pengajaran.

f) Tidak mengandungi unsur-unsur yang bertentangan dengan budaya,

politik dan aspirasi negara.

14
PENGGUNAAN BAHAN KARTUN SEBAGAI BAHAN BANTU PENGAJARAN BAHASA MELAYU

3.3 Cara Menggunakan Kartun Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

3.3.1 Pengajaran Jenis-jenis Ayat

Bahasa Melayu mempunyai pelbagai jenis ayat yang digunakan untuk

menyatakan sesuatu perkara. Melalui pengajaran jenis-jenis ayat ini guru boleh

menumpukan kepada kemahiran bertutur dan membaca yang dimiliki oleh murid.

Ini kerana, aktiviti yang dijalankan lebih sesuai dijalankan secara lisan iaitu

membaca berdasarkan tanda baca yang terdapat pada ayat. Contohnya, ayat

seru yang mempunyai tanda seru dan cara menuturkannya juga mempunyai

intonasi yang tersendiri dan berbeza dengan ayat tanya. Oleh itu, untuk

mengajarkan penggunaan jenis-jenis ayat ini supaya lebih menarik bahan kartun

boleh digunakan. Antara langkah yang boleh dilakukan guru adalah:

a) Guru memaparkan satu ilustrasi kartun yang besar dan ditampal di

papan hitam. Gambar kartun tersebut mengandung perbualan dan

penerangan (rujuk lampiran rajah 1.7). Kartun bersiri ini bertajuk ’Main

Laga Getah’, yang menggunakan ragam ayat yang berbeza.

b) Guru memilih dua orang murid untuk membaca dialog kartun tersebut

menggunakan intonasi yang betul.

c) Selain itu, guru juga boleh menggunakan tayangan video kartun yang

memaparkan perbualan yang menggunakan jenis ayat yang akan

diajar. Contohnya perbualan yang mengandungi ayat tanya.

15
PENGGUNAAN BAHAN KARTUN SEBAGAI BAHAN BANTU PENGAJARAN BAHASA MELAYU

d) Kemudian guru meminta murid memberitahu jenis ayat yang

digunakan oleh kartun tersebut berdasarkan pengetahuan sedia ada

mereka .

e) Guru akan bertanyakan murid tentang kefahaman mereka tentang ayat

tersebut dan kemudiannya guru menerangkan ciri-ciri empat ayat yang

terdapat dalam Bahasa Melayu iaitu, ayat seru, ayat perintah, ayat

tanya dan ayat penyata.

f) Dalam aktiviti ini guru perlu memberi penekanan terhadap intonasi,

jeda dan bacaan yang betul yang digunakan murid. Ini kerana,

penggunaan intonasi yang salah boleh membuatkan pelajar sukar

untuk membezakan cara untuk bercakap dengan betul.

g) Melalui aktiviti ini juga guru dapat memenuhi hasil pembelajaran

interpersonal yang memerlukan murid dapat bercakap menggunakan

frasa, rangkai kata serta ungkapan secara bertatasusila.

h) Sebagai pengukuhan, guru akan mengedarkan helaian kertas yang

mengandungi gambar kartun yang bahagian perbualannya telah

dikosongkan dan meminta murid mengisi tempat kosong tersebut

seterusnya melakonkan sesi perbualan berdasarkan kefahaman

mereka terhadap situasi yang berlaku dalam gambar kartun tersebut.

i) Aktiviti ini juga boleh dilakukan untuk mengajar dialog kepada murid-

murid.

16
PENGGUNAAN BAHAN KARTUN SEBAGAI BAHAN BANTU PENGAJARAN BAHASA MELAYU

3.3.2 Pengajaran Karangan

Selain dalam pengajaran tatabahasa tentang jenis-jenis ayat, guru juga

boleh menggunakan bahan kartun ini untuk mengajarkan karangan kepada

murid-murid. Aktiviti penulisan menggunakan kartun ini bertujuan untuk

membantu murid menguasai kemahiran mekanis dan menulis secara spontan.

Selain itu, murid juga dapat membuat intepretasi sendiri terhadap apa yang

mereka nampak. Antara langkah untuk mengajarkan karangan menggunakan

bahan kartun ialah:

a) Guru akan mengedarkan helaian kertas yang mengandungi gambar

kartun bersiri.

b) Dalam gambar tersebut terdapat dialog yang dalam kartun berkenaan.

Contoh kartun yang digunakan ialah kartun gag yang bertajuk ’Sungai

oh Sungai’ (rujuk lampiran rajah 1.2) Kemudian guru boleh meminta

pelajar untuk memberitahu tentang mesej utama yang ingin

disampaikan melalui perbualan kartun tersebut. Mesej kartun tersebut

ialah pencemaran sungai.

c) Selepas itu, guru dan murid akan berbincang tentang faktor-faktor

yang menyebabkan berlakunya pencemaran sungai dan kesannya

kepada kehidupan.

d) Murid kemudiannya dibahagikan kepada enam kumpulan. Setiap

kumpulan perlu menghuraikan satu isi karangan yang telah

17
PENGGUNAAN BAHAN KARTUN SEBAGAI BAHAN BANTU PENGAJARAN BAHASA MELAYU

dibincangkan dalam bentuk perenggan dan ditulis di atas kertas

mahjung.

e) Kemudian setiap kumpulan diminta membentangkan huraian isi yang

mereka peroleh. Guru akan berbincang bersama murid tentang cara

penulisan setiap kumpulan dalam menghuraikan isi masing-masing

dan pembetulan akan dilakukan sekiranya terdapat kesalahan.

f) Melalui aktiviti ini, murid dapat bertukar idea dan melahirkan idea yang

bernas serta dapat mengetahui cara untuk memperkuatkan isi yang

mereka bentangkan. Selain itu, murid juga dapat mengetahui cara

untuk mencapai persetujuan dalam kumpulan.

g) Setelah mengetahui cara untuk menulis dan menghuraikan isi, murid-

murid diminta untuk menulis karangan berdasarkan satu gambar

kartun yang lain pula dengan tajuk yang berbeza. Contoh (rujuk

lampiran rajah 1.3) kartun ini merupakan kartun gag yang bertajuk

’Berhati-hati di Jalan Raya’ dan murid perlu menulis karangan yang

berfokuskan kepada faktor-faktor dan cara mengatasi kemalangan

jalan raya.

3.3.3 Pengajaran Peribasa atau Simpulan Bahasa

Guru juga boleh menjadikan kartun ini sebagai permainan bahasa bagi

kemahiran membaca, di mana murid perlu menyesuaikan gambar situasi kartun

dengan peribahasa yang sesuai. Aktiviti ini lebih menumpukan terhadap

18
PENGGUNAAN BAHAN KARTUN SEBAGAI BAHAN BANTU PENGAJARAN BAHASA MELAYU

membaca secara mekanis dan kefahaman serta penaakulan. Antara langkah

pengajaran yang boleh dilakukan untuk mengajarkan peribahasa atau simpulan

bahasa menggunakan kartun adalah seperti berikut:

a) Guru mengedarkan ilustrasi kartun yang menggambarkan satu situasi

yang berkaitan dengan peribahasa. Contohnya gambar kartun gag

bertajuk ’kantoi’ yang memaparkan tentang seorang pelajar yang di

tangkap ketika meniru semasa peperiksaan (rujuk lampiran

rajah 1.4). Selain gambar, guru juga boleh menayangkan video

tentang kartun yang berkaitan dengan peribahasa akan di ajar.

b) Kemudian guru meminta murid-murid melihat gambar kartun itu dan

meminta beberapa orang murid tampil untuk memberikan peribahasa

yang paling sesuai mewakili situasi gambar berkenaan. Pilihan

peribahasa dan maksud perlu di tampal di papan hitam secara rawak.

c) Seterusnya murid dikehendaki memilih maksud peribahasa yang

betul dan tersebut membina ayat berdasarkan peribahasa tersebut.

d) Guru kemudiannya memaparkan gambar kartun klasik yang berlainan

bertajuk ’Si Tanggang Derhaka’(rujuk lampiran rajah 1.9) di papan

hitam dan meminta murid untuk memberitahu peribahasa apa yang

paling bersesuaian dengan situasi yang terdapat pada gambar

tersebut dan maksud disebalik peribahasa tersebut.

f) Setelah dapat mamahami maksud peribahasa atau simpulan bahasa

19
PENGGUNAAN BAHAN KARTUN SEBAGAI BAHAN BANTU PENGAJARAN BAHASA MELAYU

murid dikehendaki membina ayat sendiri yang mempunyai peribahasa

atau simpulan bahasa yang telah dipelajari. Sebagai pengukuhan guru

akan megedarkan soalan yang mengandungi tempat kosong dan perlu

diisi oleh murid dengan peribahasa atau simpulan bahasa yang sesuai.

g) Dalam aktiviti ini guru perlu membimbing murid dalam usaha mereka

memberikan jawapan yang tepat. Sekiranya tafsiran yang dibuat salah

maka guru harus membetulkannya agar interpretasi mereka tidak

terpesong jauh daripada maksud sebenar peribahasa dan matlamat

pembelajaran. Aktiviti ini banyak menekankan murid supaya membaca

dan memahami arahan .

4.0 Kebaikan Penggunaan Kartun Dalam Pengajaran

Bahan kartun memang salah satu media bahan bantu mengajar yang

menarik untuk digunakan oleh guru dalam proses pengajaran. Jika disesuaikan

dengan konteks situasi dan kognitif murid, bahan itu boleh meransang

penglibatan keseluruhan kelas. Dengan ini jelas menunjukkan penggunaan

kartun sudah pastinya mempunyai kebaikan yang tersendiri. Antara kebaikan

penggunaan bahan kartun sebagai bahan bantu mengajar dalam pengajaran

bahasa ialah:

a) Kartun ialah bahan yang umumnya digemari oleh kanak-kanak dan

orang dewasa. Watak-watak lucunya dapat menarik minat pembaca.

20
PENGGUNAAN BAHAN KARTUN SEBAGAI BAHAN BANTU PENGAJARAN BAHASA MELAYU

b) Penggunaan bahan ini juga akan menjadikan proses pembelajaran

dan pengajaran berjalan dalam suasana yang gembira dengan telatah

kartun dan secara tidak langsung dapat menyampaikan mesej. Ini

membolehkan seseorang guru itu mendapat tindak balas yang

berkesan daripada pelajarnya. Dengan ini, dapat memberi keyakinan

kepada guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran itu.

c) Dapat menimbulkan ransangan serta galakkan untuk melukis. Hal ini

penting bukan sahaja kepada murid malah guru. Melukis kartun

memerlukan latar belakang, pengetahuan dan panduan yang luas.

Usaha ini akhirnya kan membina daya kreativiti seseorang guru dan

menjadikan murid kreatif dan kritis. Ini kerana, kartun berpotensi

menyelaras dan menyatupadukan penggunaan hemisfera kanan dan

hemisfera kiri otak manusia dalam satu pengajaran.

d) Bahan kartun boleh digunakan dalam pelbagai aspek kemahiran

bahasa. Misalnya dalam pengajaran lisan; lukisan kartun bersiri boleh

digunakan. Manakala dalam mengajar aspek pemahaman, soalan-

soalan yang dibina daripada rentetan cerita dan dailog-dailog boleh

digunakan guru. Seterusnya untuk pengajaran aspek tatabahasa,

dailog-dailog kartun yang menggunakan bahasa pasar boleh ditukar

menjadi ayat yang gramatis atau melakukan aktiviti menukar cakap

ajuk dan cakap pindah. Kartun juga dapat membantu dalam aktiviti

praktikal seperti perbualan dan lakonan.

21
PENGGUNAAN BAHAN KARTUN SEBAGAI BAHAN BANTU PENGAJARAN BAHASA MELAYU

e) Kritikan-kritikan melalui kartun contohnya seperti kartun gag dan

kartun politik yang penuh dengan mesej dapat menolong berfikir ke

arah pemikiran yang lebih kritis dan berpandangan jauh.

f) Disebabkan kartun merupakan bahan yang menarik dari segi

lukisannya dan segar dari sedi karakternya maka ia dapat merangsang

minat murid sekaligus menjadikan pembelajaran lebih mudah difahami.

5.0 Kelemahan Penggunaan Kartun Dalam Pengajaran

Umumnya, penggunaan kartun mendapat tempat di hati muri-murid ketika

proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Namun, perlu guru

seharusnya peka terhadap kelemahan-kelemahan penggunaan bahan ini. Di

samping mendatangkan begitu banyak kebaikan penggunaan bahan kartun ini

juga ada kelemahannya sekiranya tidak difahami dengan tepat tentang

penggunaannya. Antara kelemahannya adalah seperti:

a) Jika tidak digunakan dengan berhati-hati, pelajar akan lebih tertarik

kepada gambar-gambar kartun, bukan kepada pengajaran bahasa

yang ingin disampaikan oleh guru.

b) Guru yang tidak banyak mengetahui tentang teknik-teknik

penyampaian pelajaran bahasa dengan menggunakan kartun, boleh

menyebabkan murid cepat berasa bosan.

22
PENGGUNAAN BAHAN KARTUN SEBAGAI BAHAN BANTU PENGAJARAN BAHASA MELAYU

c) Seiring dengan zaman teknologi, guru sewajarnya mengetahui segala

ilmu dalam bidang ini terutama bagaimana untuk menjadikan

sesebuah kartun itu menarik, sama ada dari segi saiz warna dan

sebagainya. Ini kerana sekiranya gambar kartun yang digunakan kecil

lebih-lebih lagi tidak bewarna ini akan menimbulkan kebosanan pada

diri murid.

d) Penggunaan bahan kartun mengandung banyak kesalahan daripada

aspek tatabahasa, ejaan, laras, bahasa, penggunaan bahasa slanga,

dialek dan sebagainya. Oleh itu, guru perlu memberi perhatian dan

penerangan kepada pelajar bagi mengelakkan kekeliruan.

23
PENGGUNAAN BAHAN KARTUN SEBAGAI BAHAN BANTU PENGAJARAN BAHASA MELAYU

6.0 Kesimpulan

Guru seharusnya proaktif dalam menjalankan proses pengajaran dan

pembelajaran berbantukan bahan kartun ini. Hal ini disebabkan kemahiran guru

mengaplikasikan bahan kartun dalam pengajaran dan pembelajaran,

terutamanya semasa pengajaran Bahasa Melayu akan mampu mengubah

persepsi murid-murid terhadap mata pelajaran bahasa itu sendiri. Maksud di sini

ialah, kepintaran guru mengaplikasikannya sebagai bahan bantu mengajar akan

memotivasikan murid-murid itu sendiri. Sekurang-kurangnya, Bahasa Melayu

tidak dikatakan bosan dan tidak mempunyai nilai ekonomi.

Bahan kartun ini juga sebenarnya mempunyai rasionalnya yang tersendiri.

Sebagai bahan yang murah, mudah didapati dan senang diintegrasikan ke dalam

pengajaran, kartun mempunyai banyak ruang untuk dimajukan sebagai media

pengajaran yang serbaguna. Rentetan itu, guru haruslah bertindak bijak ketika

memilih bahan kartun yang sesuai dengan perkara yang mahu diajar.

Setiap bahan bantu mengajar yang digunakan sebenarnya mempunyai

kelebihan dan kekurangan tersendiri termasuk bahan kartun. Namun begitu, guru

sendiri harus mahir menangani setiap masalah berkaitan media pilihan. Dalam

situasi ini, kewibawaan guru menghadapi situasi sukar dan tidak dijangka amat

diperlukan.

24
PENGGUNAAN BAHAN KARTUN SEBAGAI BAHAN BANTU PENGAJARAN BAHASA MELAYU

Kesimpulannya, penggunaan bahan kartun sebagai bahan bantu

mengajar perlulah selari dengan kesungguhan guru dalam mengaplikasikan

bahan tersebut dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru tidak boleh

mengajar sambil lewa samasa menggunakan bahan ini kerana bahan ini

mungkin akan menjadi perhatian melebihi sesi pengajaran. Sesungguhnya,

kartun ialah satu penghasilan unik yang diminati oleh segenap lapisan

masyarakat. Oleh kerana sifatnya yang demikian, ia boleh dijadikan bahan

pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Apa yang penting ialah sikap,

kebolehan dan kreativiti guru melihat dari sudut mana yang dirasakan sesuai dan

boleh mengintegrasikan ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Sekiranya guru mengajar tanpa alat, murid belajar dengan ralat; guru yang

hanya banyak bercakap, mungkin murid bertambah gagap; guru menjadi

pemudahcara, kelak murid pintar bicara.

25