Anda di halaman 1dari 5

FORMAT PEPERIKSAAN PENDIDIKAN SENI VISUAL (SPM)

KERTAS 1 (2611/1) TEORI SENI Bentuk soalan : Objektif Masa menjawab : 1jam 15 minit Jumlah soalan : 50 soalan, jawab semua soalan Bidang Cakupan Sukatan Pelakajaran : Semua Bidang Pembelajaran dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5 Taburan aras kesukaran : Aras Rendah : 25 soalan Aras Sederhana : 15 soalan Aras Tinggi : 10 soalan Jumlah Markah : 50, Wajaran : 25%

KERTAS 2 (2611/2) SENI HALUS Bentuk ujian : Amali lukisan dan catan Bentuk soalan : Esei 6 jawab 1 Masa : 3 jam Bidang Cakupan Sukatan Pelajaran : Semua Bidang Pembelajaran dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5, berhubungan dengan gambaran fikiran berdasarkan butir-butir yang dinyatakan dalam setiap soalan Taburan Aras Kesukaran : Menepati piawai a) Hasil kerja hendaklah asli b) Gubahan hendaklah memenuhi atau hamper memenuhi kertas lukisan dan keseluruhan hasil kerja catan yang perlu diwarnakan. c) Teknik semburan dan asemblaj tidak dibenarkan. Hasil kerja mesti dalambentuk 2D sahaja. d) Gubahan perlu menunjukkan aplikasi pengetahuan tentang alat, bahan, media dan teknik catan yang berkualiti.

e) Kandungan hasil kerja perlu menepati syarat dan butir yang dinyatakan dalam konteks soalan yang dipilih. Jumlah Markah : 50, Wajaran : 25%

PERATURAN PEMARKAHAN SENI HALUS KERTAS 2 (2611/2)


BIL KRITERIA 1
GUBAHAN

MARKAH PENUH 15

JULAT 11-15

PERINCIAN KRITERIA Berkebolehan untuk menghasilkan pecahan ruang yang seimbang (perspektif dan ruang) dengan baik dan kreatif Berkebolehan menghasilkan rupa dan bentuk yang tepat Berkebolehan membuat pemilihan sudut pandangan yang menarik dan kreatif Boleh mengaplikasi asas seni reka secara kreatif dan sistematik Mempunyai daya imaginasi yang baik, relevan dan realistik Berkebolehan untuk menghasilkan pecahan ruang yang seimbang (perspektif dan ruang) dengan baik Berkebolehan menghasilkan rupa dan bentuk dengan baik Berkebolehan membuat pemilihan sudut pandangan yang baik Boleh mengaplikasi asas seni reka dengan baik Mempunyai daya imaginasi yang baik dan relevan

6-10

1-5

Boleh mengaplikasi asas seni reka secara minimum Mempunyai daya imaginasi yang terhad

BIL KRITERIA 2
A) WARNA (Bahan basah) Atau

MARKAH PENUH 15

JULAT 11-15

PERINCIAN KRITERIA Olahan dan teknik warna yang baik dan kreatif Teknik rendering yang tepat Dapat menimbulkan kesan suasana dan mood dengan jelas Dapat menghasilkan kesan ruang yang jelas dan tepat Olahan dan teknik warna yang baik Dapat menimbulkan kesan suasana dan mood Dapat menghasilkan kesan ruang Olahan dan teknik warna yang minimum Olahan dan teknik penggunaan garisan dalam mewujudkan kesan jalinan,bentuk, ton dan ruang yang baik dan tepat Teknik rendering yang baik Dapat menimbulkan suasana dan mood dengan jelas dan tepat Olahan dan teknik penggunaan garisan dalam mewujudkan kesan jalinan, bentuk, ton dan ruang yang baik Boleh menghasilkan teknik rendering Dapat menimbulkan suasana dan mood Olahan dan teknik penggunaan garisan dalam mewujudkan kesan jalinan, bentuk, ton dan ruang adalah minimum. Kesesuaian karya dengan tema/mesej menepati soalan Keberkesanan dalam mewujudkan komunikasi kesan tampak dan mesej. Boleh mengolah idea dengan baik dan secara kreatif. Kesesuaian karya dengan tema/mesej menepati soalan Boleh mewujudkan komunikasi kesan tampak dan mesej Boleh mengolah idea dengan baik Boleh mengolah idea secara minimum

6-10

1-5
B) MEDIA KERING (pen, pen teknikal, arang, pensil dan warna dakwat)

15

11-15

6-10

1-5

INTERPRETASI

10

8-10

4-7

1-3

NILAI DAN KREATIVITI

10

8-10

4-7

1-3

Penggunaan media dengan teknik yang betul dan kreatif Hasil karya yang kemas dan kreatif Karya adalah asli dan mempunyai gaya tersendiri Penggunaan media dengan teknik yang betul Hasil karya yang baik dan memuaskan Penggunaan media dengan teknik yang minimum Hasil karya kurang menarik Tiada kemas

KERTAS 3 (2611/3) SENI HALUS Bentuk ujian : kerja kursus (kajian, penyelidikan, dokumentasi dan artifak) Bentuk soalan : Esei 9 soalan jawab 1 Masa : 6 bulan (Februari Julai pada tahun peperiksaan SPM) Markah : 100, Wajaran : 50%

Sistem Penilaian Kertas 3 Seni Halus:

BIL ASPEK 1 2 3 4 5 Pengetahuan dan Kefahaman Imiginatif Idea Alat dan bahan Proses dan Teknik

KRITERIA Kebolehan melukis dan mengolah idea-idea asas / secara kritis dan kreatif Kebolehan berimaginasi dengan baik dan relevan / dan realistik Kebolehan mengolah motif kepada idea baru / secara terperinci, kreatif dan analtik Kemahiran menggunakan alat dan bahan / mempelbagaikan penggunaan alat dan bahan Kemahiran mengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan kerja / secara kreatif dan sistematik Kebolehan menghasilkan artifak mengikut spesifakasi / dan berkualiti Komited dalam melaksanakan tugasan / kreatif dan inovatif JUMLAH

MARKAH PENUH 5 10 17 15 18

6 7

Produk Nilai

25 10 100

SKOR : 1. Markah kosong akan diberikan kepada calon yang:

a) Tidak pernah hadir dalam sesi perbincangan dengan guru b) Tidak melaksanakan tugasan c) Tidak membuat folio kajian d) Tidak menghasilkan artifak 2. Markah yang dicapai oleh calon bagi setiap aspek akan dijadikan skor (%)dan skor minimum 60% sahaja akan dicatatkan dalam Sijil Kajian Rekaan Seni Visual

Markah keseluruhan kerja kursus akan menentukan gred pencapaian calon.


BIL 1 2 3 4 5 GRED PENCAPAIAN Cemerlang Baik Memuaskan Sederhana Pencapaian Minimum MARKAH KESELURUHAN (%) 80% - 100% 60% - 79% 35% - 59% 16% - 34% 1% - 15%

Pengagihan Skor mengikut tahap hasil kerja

ASPEK Gubahan Warna Interpertasi Kreativiti SKOR

LEMAH 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3 1,2,3

SEDERHANA 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 4,5,6,7 4,5,6,7

CEMERLANG 11,12,13,14,15 11,12,13,14,15 8,9,10 8,9,10