Anda di halaman 1dari 9

Pengurusan Kurikulum: 1.

Faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum: a) Teknologi b) Penghargaan diri c) Kenegaraan d) Perubahan sosial, ekonomi, politik e) Keperluan masyarakat 2. 4 skill asas dalam perkembangan individu: a) Skills b) Knowledge c) Processes d) Attitudes Ciri-ciri individu yang boleh memandu diri (self-directed) a) Menunjukkan kemahiran belajar seumur hidup (life long learning) b) Hidup dengan gaya hidup yang sihat c) Menunjukkan tingkah laku yang berpandukan matlamat (goal-directed) d) Menerima responsibiliti terhadap tingkah laku mereka. e) Menunjukkan kejujuran dan integriti. f) Standard yang tinggi dalam kehadiran dan menepati masa Ahli pemikir dan penyelesai masalah biasanya: a) Berfikir secara analitikal dan kreatif b) Menggunakan kaedah induktif dan deduktif Komunikator yang efektif ialah: a) Membaca, mendengar dan memandang secara kritikal & interpretively. b) Menulis dan bertutur dalam keadaan yang teratur dan jelas c) Menghujah dan berkomunikasi dengan berfakta (mathematically) Falsafah Pendidikan kebangsaan: a) Jangan salahkan orang b) Menerima semua jenis murid c) Meminimumkan masalah d) Seimbang dari segi JERI Seseorang guru mesti mencapai 3 gred: a) Faham + ingat @ teringat-ingat b) Faham + inga c) Faham Kemahiran yang perlu dikuasai GB: a) Mengurus kurikulum bagi memastikan objektif, aspirasi & matlamat dapat dicapai dengan berkesan. Jangkaan terhadap sistem pendidikan: i. Sekolah berkesan ii. Bertaraf dunia iii. Memenuhi keperluan pembangunan iv. Memenuhi citarasa/keperluan masyarakat v. Penyediaan warga negara /warga dunia yang prihatin

3.

4.

5.

6.

7.

8.

b)

Memahami kurikulum: i. Semua pengalaman pembelajaran yang disediakan utnuk pelajar bagi mencapai matlamat & objektif yg dirancangkan berasaskan kerangka teori, penyelidikan dan amalan profesional masa lalu dan masa kini. Apa yang disediakan untuk murid adalah pengalaman pembelajaran. ii. Pengalaman pembelajaran yang disediakan untuk pelajar yang dirancang di bawah arahan pihak sekolah bagi mencapai matlamat pendidikan yang telah ditetapkan. iii. Susunan pengalaman yang diebntuk oleh pihak sekolah bagi mendisiplinkan pelajar & remaja cara-cara berfikir & bertingkah laku.

9.

Matlamat & Objektif a) Matlamat : Umum, jangka panjang/jangka tertentu b) Objektif : Khusus, jangka pendek.

10. Tanggungjawab pengurus sekolah: a) Pengurus menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan pembuat keputusan, pengagihan sumber, pengarahan aktiviti-aktiviti bagi mencapai objektif organisasi. b) POLC Planning, Oranizing, Leading, Controlling. 11. Tugas-tugas asas/Operasi kerja-kerja seorang pengurus: a) bekerja dengan melalui orang lain b) bertanggungjawab & dipertanggungjawabkan terhadap kerjaya & pekerja bahawannya. c) mengimbangi objektif yang saling berlawanan & menentukan keutamaan. d) sebagai orang tengah/saluran komunikasi. e) sebagai pendorong kepada prestasi kerja f) berinteraksi dengan masyarakat dalaman dan luaran organisasi g) peka dengan perubahan/menyesuaikan peranan mengikut situasi. 12. Nila-nilai tambahan kepada kualiti seorang pengurus: a) Mempunyai disiplin tambahhan yang menjadi pelengkap & dapat memberi sumbangan kepada organisasinya. b) Psikologi - memahami gelagat manusia c) Sosiologi - memahami kaitan antara individu dgn individu yang lain. d) Psikologi sosial - untuk mengurangkan halangan, menukr sikap, orientasi, corak komunikasi. e) Antropologi - memahami masyarakat& manusia serta aktiviti mereka seperti budaya, adat resam dan kepercayaan. f) Sains politik- memahami tingkah laku individu & kumpulan seperti konflik, pengagihan kuasa & persekitaran politik. 13. Kerohanian & moral: a) Berkaitan keagamaan, nilai & pembinaan diri peribadi. 14. Tugas-tugas GB: a) Sebagai pemimpin profesional b) Memahami dasar pendidikan, sistem & matlamat pendidikan c) Memahami & strategies KBSR d) Merancang pelaksanaan kurikulum KBSR e) Menggalakkan & memerangsangkan guru dalam penyediaan bahan pengajaran f) Melaksanakan penilaian secara berterusan g) Mengadakan aktiviti perkembangan staf h) Membina suasana yg dapat menerima, memupuk dan menyokong perubahan

15. Bidang tugas GB mengikut ketetapan KPM: a) Pengurusan kegiatan kurikulum, kokurikulum & hal ehwal murid. b) Penyediaan kemudahan untuk P&P c) Perhubungan dengan ibu bapa & masyarakat tempatan d) Menjaga kemajuan sekolah e) Pengajaran f) Kepimpinan pengajaran & penyelidikan pendidikan 16. Perincian Tugas dari aspek kurikulum: a) Mengawal & memimpin jwt/panitia mp b) Menyediakan peralatan P&P dan PSS c) Meyelia penggunaan & penyelenggaraan bahan sumber pendidikan. d) Menyelaras & merancang hal berkaitan rancangan pengajaran, ujian & penilaian e) Menyeli & menilai kecekapan guru mengajar & membimbing mereka melalui pencerapan & perbincangan. f) Menggalakkan perkembangan P&P yang berkesan. g) Mengadakan program pembangunan staf h) Menyelaras program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, PPD, JPN dan KPM i) Mengajar j) Menyemak dan memeriksa kerja murid. 17. Menurut Van Dyke(1963), tugas guru ialah: a) Memimpin perancangan kurikulum. b) Mengkaji & membincangkan teori pendidikan & perkembangan pendidikan semasa dengan guru. c) Mengurus & mengelola rancangan pengajaran & pembelajaran yang sesuai. d) Membantu guru meningkatkan tahap pengajaran e) Menggalakkan guru mengikuti kursus f) Mengadakan program KK g) Mengadakan iklim belajar bagi meningkatkan taraf pengajaran h) Menyediakan kemudahan i) Memimpin PIBG j) Memaklumkan perancangan sekolah kepada ibubapa & masyarakat setempat untuk mencetuskan 18. Pemahaman tentang tugas: memberi makna apa itu kepimpinan kurikulum: a) Fungsi GB adalah bagi memastikan sistem persekolahan dapat mencapau matlamat yg telah ditetapkan & memastikan penyeliaan pembelajaran untuk murid yang berkualiti. (Fungsi sebagai GB) b) Penekanan kepada pencapaian matlamat 19. Prinsip POSDCORB a) Planning - menentukan perkara yg mesti dilakukan dan cara melaksanakannya. b) Organizing - membentuk satu struktur formal tentang pembahagian tugas. c) Staffing melatih kakitangan sedia ada / lantikan baru & mengatur suasana kerja yg kondusif. d) Directing membuat keputusan & memberi arahan & tunjukajar kepada kakitangan. e) Coordinating - menyelaras f) Reporting menyampaikan maklumat kpd pihak-atasan & bawahan melalui rekod kajian & pemerhatian g) Budgeting mengenadalikan urusan kewangan dari segi peruntukan, perbelanjaan & kawalan. 20. Rintangan GB a) Pengetahuan GB terhad b) Pengetahuan guru lebih daripada GB c) Kuasa GB terbatas

d) e) f) g) h) i) j)

GB berpolitik Penggunaan kabel dari pihak-pihak tertentu Terlalu terkongkong Corak & jenis pekerjaan GB itu sendiri Bertambah kuasa kesatuan guru dan bertambah kurangnya kuasa GB Masalah berkaitan dengan tekanan & sokongan Ciri-ciri peribadi GB

21. Faktor-faktor yang dikesan (GB sendiri) a) GB sendiri kurang faham rentang tindakan-tindakan yg perlu diambil bagi menentukan kejayaan program berkenaan. b) GB dikatakan kecewa kerana kekangan masa, staf, kewangan & keperluan lain yg disalurkan melalui daerah. 22. Rumusan dapatan kajian: a) Ke arah kecemerlangan dalam pendidikan peranan pentadbir sekolah yg lebih menumpukan pelaksanaan tugas pengurusan & pentadbiran sekolah didapati tidak berkesan. b) GB telah di kenal pasti sebagai pembolehubah utama yg menentukan kemajuan prestasi murid & juga kejayaan sesuatu pelaksanaan inovasi di sekolah. 23. Penelitian ISU: KBSR a) GB menganggap diri mereka kurang cekap menjadi pemudahcara pengajaran (komunikasikan fakta, idea, memajukan pengurusan pengajaran, membina persekitaran P&P yg kondusif) b) GB kurang cekap melaksanakan fungsi sebagai perangsang pengajaran (instructional stimulation) c) GB kurang berperanan sebagai penggerak/pendorong guru utk mencuba & meningkatkan kecekapan pengajaran. 24. Profil sekolah berkesan dicapai melalui: a) Kepimpinan yg teguh b) Iklim sekolah yg kondusif c) Penekanan kepada kemahiran asas d) Harapan tinggi terhadap pencapaian akademik muncul e) Kekerapan penilaian memantau 25. Apa itu kurikulum? a) Penyataan matlamat > penentuan kandungan > strategi pelaksanaan > penilaian prestasi Model Prototype : Reka bentuk kurikulum 26. Elemen pengurusan kurikulum a) Analisis situasi mengenalpasti isu mencari rasional / penyataan masalah keperluan sebenar yg perlu dipenuhi implikasi sekiranya isu tidak diselesaikan & ditangani dalam jangka panjang/jangka pendek sejauh mana kesediaan institusi adakah tekanan yg benar-benar mendesak b) Penyata falsafah Ke arah mana sesuatu program / perubahan / kurikulum hendak dibawa Apa bentuk manusia / individu yg ingin dihasilkan Keselarasan dgn keperluan bangsa/negara/sejagat/kemanusiaan

c)

Sumbangan kurikulum output terhadap pembinaan individu/tamadun

d)

e)

f)

g)

Mengkaji pelajar Keseidaan psikologi dlm proses pembelajaran Keupayaan pelajar dari segi sosial Kesan/impak keluarga terhadap kesediaan pelajar Kerelevanan program terhadap kehidupan pelajar Tahap kecerdasan/fizikal Penentuan objektif Memenuhi 3 domain utama iaitu kognitif, psikomotor, afektif Kebolehlaksanaan Darjah kesukaran Pertautan/kesinambungan Boleh diukur Memenuhi keperluan falsafah Memenuhi keperluan analisis situasi Pemilihan kandungan Penyusunan secara menegak/mendatar Bersesuaian dgn penyataan objektif Sumber rujukan berautoriti Memenuhi asas psikologi, pembelajaran seperti dekat-jauh, mudah-susah, dll Penentuan strategi Kaedah yang bersesuaian Ambilkira keupayaan kewangan, lokasi, tenaga manusia Kesediaan pelaksanaan/faktor sumber Dapat memenuhi hasrat penyataan falsafah, objektif & kandungan Ambil kira hasil analisis, situasi Ambil kira faktor software & hardware Penilaian Memastikan objektif tercapai Menilai keberkesanan pelaksanaan Menentukan darjah penerimaan kandungan kurikulum Ada unsur motivasi/dorongan Ada elemen penambahbaikan berterusan Kecenderungan melakukan refleksi

27. Mengapa objektif selalu gagal mencapai matlamat? a) Aras yg ditetapkan terlalu tinggi b) Objektif terlalu banyak c) Strategi pelaksanaan kurang sesuai d) Tidak ambil kira keupayaan murid e) Mengabaikan faktor persekitaran f) Banyak unsur gangguan 28. Isu-isu berbangkit a) Perancangan tergesa-gesa b) Tidak melakukan kajian rintis c) Ketiadaan pengalaman/kepakaran yg bersesuaian dalam bidang kurikulum d) Mentaliti pegawai kerajaan e) Tindakan/keputusan berbentuk populasi

f) g) h)

Implikasi kewangan Logistik Kesediaan warga sekolah/komuniti dari segi motivasi, pengetahuan, kemahiran dan sikap.

29. Kerangka model a) Apakah objektif yg hendak dicapai oleh sekolah? b) Apakah pengalaman pembelajaran yang disediakan? c) Bagaimanakah pengalaman pembelajaran dilaksanakan & dikendalikan dgn berkesan? d) Bagaimanakah kita dapat menentukan objektif dapat dicapai? 30. Prinsip Pengurusan Kurikulum a) Memastikan pencapaian objektif sesuatu kurikulum dapat dicapai b) Memastikan aspek kandungan kurikulum (sukatan pelajaran) di laksanakan di bilik darjah c) Satu proses berterusan bagi memastikan penyampaian & pembangunan kuriulum dilaksanakan dengan berkesan. d) Memantau kegiatan penilaian secara berterusan 31. Apa peranan GB sebagai pemimpin kurikulum? a) Sebagai pemimpin kurikulum Menetapkan matlamat kurikulum Menentukan pelaksanaan perubahan Merancang & menentukan pelaksanaan Menentukan jenis mp/program Merancang & mengurus bahan P&P Memastikan sumber bahan P&P Menjadi pendidik contoh Membudayakan ilmu b) Sebagai pemantau kurikulum Memantau pelaksanaan matlamat kurikulum Membuat seliaan Amalan pengajaran & pembelajaran yg relevan dilaksanakan dlm kelas Penglibatan guru c) Sebagai Penilai Kurikulum Menilai keberkesanan amalan P&P guru Membuat pengubahsuaian kurikulum dlm konteks setempat Mengubahsuai aktiviti & program bagi mencapau matlamat kurikulum Merancang, mentadbit & melaksanakan ujian/peperiksaan Menilai pencapaian murid 32. Cabaran Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum a) Falsafah visi & misi b) Tenaga/pelaksanaan c) Inovasi/perubahan d) Jurang e) Pelaksanaan (kesediaan, pengetahuan & pengalaman guru) f) Sikap guru 33. Kepimpinan Instruksional a) Pengajaran guru mesti dipimpin Memimpin ke arah pencapaian pelajaran

b)

Menjadikan kualiti instruktional sebagai keutamaan teratas dan mampu menjadi visi sekolah satu kenyataan Gabungan penyeliaan, pembangunan staf & pengembangan kurikulum Tindakan-tindakan yang diambil pengurusan sekolah untuk meningkatkan perkembangan pembelajaran pelajar Erti Kepimpinan Instruktional Usaha-usaha yg diambil oleh pengurusan sekolah utk melaksanakan inovasi kurikulum & untuk mengembangkan proses P&P Pemimpin sekolah yg mengambil peduli (catna) terhadap pengajaran guru & pembelajaran pelajar serta dapat membina iklim pembelajaran yg kondusifp bagi memacu kecemerlangan.

34. Perkara-perkara yg perlu dlm kepimpinan: a) Kemahiran yg diperlukan: Kemahiran merancang & mengurus Mempunyai hala tuju yg jelas Perancangan strategik b) Teknik penyelesaian masalah Menguasai data & maklumat Melihat masalah sebagai peluang Meletakkan masalah dalam kawalan 35. Peranan pengurusan sekolah: a) Kepimpinan pentadbiran yg teguh b) Jangkaan yg tinggi c) Mewujudkan suasana kondusif d) Mengoptimumkan sumber e) Pengawasan yg kerap terhadap kemajuan yg dicapai f) Program perkembangan staf g) Sokongan proses P&P 36. Peranan GB (Dwyer,1986) a) Kerangka Model Terdapat perkatan yg signifikan antara peranan pengurusan sekolah dgn hasilan pelajar Terdapat hubungan timbal balik kesan campur tangan pengurusan sekolah dengan hasil pembelajaran. Aspek campur tangan dari segi: i. Ikim pengajaran : bangunan sekolah, persekitaran teratur & selamat, iklim sosial sekolah, hubungan pelajar, staf & komuniti. ii. Organisasi pengajaran : kurikulum akademik termasuk tugas-tugas guru, struktur kelas, tugasan pelajar, pedagogi, pembangunan staf iii. Komuniti iv. Kepercayaan & pengalaman: pengalaman profesional, falsafah dlm pendidikan kendiri v. Konteks institusi vi. Tingkah laku rutin: Penetapan matlamat dan perancangan, pengesanan, komunikasi, pelaporan, pembahagian sumber. b) Sintesis Model Hussein Mohamad i. Terdapat dua faktor utama yg mempengaruhi hasilan pelajar kesan dari kepimpinan pengajaran iaitu: 1. Faktor luaran : persepsi keluarga/masyarakat terhadap sekolah, sikap & kerjasama masyarakat status sosial & ekonomi. 2. Faktor dalaman: Berkaitan dgn budaya sekolah. Kecantikan sekolah, kebersihan,

hubungan sosial antara warga sekolah, landskap, upacara, nilai, kepercayaan guru, moral & tingkahlaku. 37. Ciri-ciri kepimpinan instruksional: a) Budaya ilmu: Mengamalkan budaya ilmu Mengurus berasaskan ilmu Penampilan kepimpinan berasaskan ilmu b) Kurikulum: Mengurus pelaksanaan kurikulum Memantau pelaksanaan P&P berkesan Mengurus penilaian, penggunaan media strategi 38. Beberapa pandangan: a) Menurut Atan Long, kejayaan kepimpinan sekolah mencapai kejayaan kerana mempamerkan tingkah laku berikut: Mempunyai wawasan jelas Kejelekitan tinggi di kalangan staf Bertindak berasaskan mesyuarat Menjalankan penyeliaan P&P Mempunyai semangat dedikasi & motivasi tinggi 39. Elemen kurikulum: a) Merangka matlamat sekolah b) Menyampaikan matlamat sekolah c) Penyeliaan & penilaian instruktional d) Menyelaras kurikulum e) Memantau kemajuan pelajar f) Mengawal waktu P&P g) Membudayakan perkembangan profesional h) Mengekalkan ketampakan i) Menyediakan ganjaran kepada guru j) Penguatkuasaam standard akademik k) Menyediakan insentif kpd pelajar l) Wujudkan iklim sekolah yang kondusif 40. Kepimpinan sekolah berkesan mempunyai sifat-sifat: a) Tegas + budibicara b) Menumpukan pemerhatian kepada P&P c) Proaktif d) Bertindak sebagai pemudahcara e) Sering menghabiskan masa lama di sekolah f) Melibatkan guru dalam membuat keputusan g) Bertindak secara profesional h) Lebih utamakan peraturan dan tugas hakiki

Iklim pembelajaran positif

Mendefinisikan misi sekolah

Mengurus program instruksional

41. Soalan ramalan: a) Mengurus Kurikulum Ke Arah Sekolah Berkesan Menurut Adbul Shukur Abdullah (1995), sekolah berkesan penting kerana ia menjadi penentu kemajuan pembangunan negara. Beliau berpendapat bahawa sekolah berkesan adalah sekolah yang mencapai tahap terbaik, bermutu dan terunggul dalam semua bidang berkaitan dengan akademik, sahsiah, pengurusan, perhubungan, infrastruktur dan kepimpinan. Menurut Rutter et.al.(1979) pula, di Amerika Syarikat dan Kanada telah mendapati bahawa sesebuah sekolah di mana seseorang murid itu belajar sebenarnya memberi kesan kepada pembentukan dan pencapaian. Lantaran itu, untuk memjadi sebuah sekolah berkesan, pengurusan kurikulum sekolah mesti diurus dengan berkesan. Pengurusan kurikulum yang berkesan di sekolah berkesan, menurut Peter Mortimore (1995 ) di Seminar Sekolah Berkesan di Malaysia, terdapat 11 faktor yang mempengaruhinya iaitu: 1. Kepimpinan profesional 2. Perkongsian visi dan matlamat 3. Kewujudan budaya pembelajaran 4. Penumpuan terhadap pengajaran pembelajaran 5. Pengajaran bermatlamat 6. Pengharapan yang tinggi 7. Pengukuhan yang positif 8. Pemantauan terhadap perkembangan 9. Hak dan tanggungjawab murid 10. Permuafakatan rumah-sekolah 11. Organisasi pembelajaran Untuk memastikan ke semua faktor di atas diambilkira dalam pengurusan kurikulum sekolah, guru besar sebagai pemimpin sekolah memainkan peranan yang penting untuk memastikan kesemua faktor tersebut dilaksanakan. Menurut Geltner (1981), peranan GB dalam memperkembangkan kurikulum sekolah secara berkesan ialah: 1. Peranan sebagai ahli falsafah pendidikan 2. Peranan sebagai model dalam pendidikan 3. Rakan profesionalisme berkongsi pengalaman 4. Rakan seperjawatan bertindak secara kolektif dan membina 5. Memulakan perubahan 42.