Anda di halaman 1dari 29

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU 2013 TINGKATAN 3

MINGGU & TARIKH FOKUS P&P TEMA Tema 1: Laman Ilmu Tajuk Buku Teks: Sekolah selamat

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra FOKUS SAMPINGAN: 1.1 Berbual dan berbicara dengan intonasi dan nada yang sesuai tentang tajuk dalam kehidupan harian berkaitan keperihalan diri, keluarga, rakan, dan masyarakat. 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton FOKUS SAMPINGAN: 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.
1

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Berbual dengan menggunakan intonasi dan nada yang sesuai 2. mendengar dan memberikan respons 3. mendengar dan menyatakan idea utama Aras 1 i. Berbual, menambah dan menyambung bicara tentang masyarakat dengan menggunakan ungkapan yang sesuai dan ayat yang gramatis. Aras 2 i. Mengutarakan soalan bertumpu dan bercapah serta memberikan jawapan yang tepat dalam perbincangan. Aras 3 i. Menafikan pernyataan dan menolak tuduhan dengan mengemukakan hujah yang meyakinkan tanpa menyentuh hal sensitif. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. menghurai isi penting yang relevan dengan topik yang diberikan Aras 1 i. Mendengar dan menyatakan gambaran keseluruhan dan idea utama. Aras 2 v. Menghuraikan maklumat dalam bahan pelbagai laras bahasa. Aras 3 ii. Memberikan fakta bagi pandangan yang dikemukakan dan sebaliknya. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. menyatakan cerita dalam karya prosa dengan diksi yang tepat. Aras 1 i. Menyatakan semula cerita dalam karya prosa dan menghuraikan maksud puisi dengan perkataan sendiri. iv. Mengenal pasti idea utama, peristiwa penting untuk membuat sinopsis karya prosa dan drama.

CATATAN

Ringkasan Pemahaman Tajuk Iringan: Bercuti bersama keluarga Karangan (B) Penyakit berjangkit Novel Cempaka Putih Untukmu Komsas Sinopsis Sinopsis Novel Cempaka Putih Nilam Untukmu CT1 Internet PLBS CT2 Penyakit berjangkit. CITRA Menyalin karangan contoh bahagian b BAHASA (penyakit berjangkit.)
(PEMULIHAN)

Bahasa Peribahasa MINGGU: 1 TARIKH: 02/01/13 04/01/13

Kata Nama 1 Ilmu itu pelita hati 2 Membuka mata 3 Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan 4 Seperti lipas kudung 5 Buah tangan 6 Usaha tangga kejayaan

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P Ringkasan Pemahaman

TEMA Tema 1: Laman Ilmu Tajuk Buku Teks: Sekolah harmoni dan sekolah selamat Tajuk Iringan: Budaya terima kasih

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN: 2.5 Berbincang dan membuat penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA:

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Berbual dengan menggunakan intonasi dan nada yang sesuai 2. mendengar dan memberikan respons 3. mendengar dan menyatakan idea utama Aras 1 ii. Menjelaskan idea dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai dan tersusun. Aras 2 iv. Menjelaskan pendapat sesuatu isu secara spontan. Aras 3 i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahan cadangan yang dikemukakan pihak lain untuk memberikan cadangan balas yang membina. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. menulis karangan dialog dengan format yang betul Aras 1 iv. Merangka dan menyusun soalan yang sesuai untuk mendapatkan maklumat yang terperinci. Aras 2 i. Mengemukakan soalan pelbagai jenis untuk mendapat penjelasan lanjut. Aras 3 ii. Memberikan fakta bagi pandangan yang dikemukakan dan sebaliknya. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. menyatakan tema dan beberapa persoalan daripada novel

CATATAN

Karangan (C) Menulis Dialog -Usaha tangga kejayaan Komsas Novel Tema dan persoalan Nilam Bacaan novel PLBS CT1 Gotong royong CT2 Budaya terima kasih CITRA BAHASA Menyalin karangan dialog
(PEMULIHAN)

Bahasa Peribahasa MINGGU: 2 TARIKH: 07/01/13 11/01/13

1 2 3 4 5 6

Proses penerbitan kata nama Ilmu itu pelita hati Membuka mata Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan Seperti lipas kudung Buah tangan Usaha tangga kejayaan

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton
FOKUS SAMPINGAN: 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.

Aras 1
ii. Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalam karya prosa dan puisi. Aras 2 i. Menjelaskan tema, pemikiran dan persoalan puisi dan prosa.

MINGGU & TARIKH

TEMA Tema 2 :Selaut Budi dalam Ingatan Tajuk Buku Teks: Mengenali Shaharom Husain Tajuk Iringan: Kegigihan Pak Matlob Karangan (B) Memperkasa tulisan jawi -Langkah-langkah Komsas Novel Cempaka Putih Untukmu ( Watak dan perwatakan) Nilam Membaca novel PLBS CT1 Kepentingan sastera CT2 Kepentingan mata pelajaran sejarah CITRA BAHASA Menyalin 5 ayat menggunakan (PEMULIHAN) tatabahasa yang betul. FOKUS P&P Ringkasan Pemahaman Bahasa Peribahasa Kata adjektif 1 Ada jalan 2 Beralih angin 3 Mengambil bahagian 4 Mengambil kesempatan 5 Anak didik 6 Orang lama

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN: 2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. 2.5 Berbincang dan membuat penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 9.0 maklumat untuk tujuan tertentu FOKUS SAMPINGAN: 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. 9.4 Menyediakan hujah dan alasan serta menyampaikan maklumat untuk sesuatu pembentangan. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 1. 2.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat:
bersoal jawab secara bertatasusila berbincang dan membidas hujah dengan sopan 3. membaca dan mengenal pasti idea utama. Aras 1 1. Mencambahkan idea yang bernas semasa bertukar-tukar fikiran tentang sesuatu topik.

CATATAN

Aras 2

iv. Menjelaskan pendapat sesuatu isu secara spontan. Aras 3 ii. Merumus secara spontan dan membuat inferens perkara penting dalam perbincangan. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. menulis karangan berdasarkan isi-isi yang dibincangkan Aras 1 i. Menyusun kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa, ayat tunggal dan ayat majmuk yang tepat untuk menyampaikan maklumat. Aras 2 ii) Mengemukakan soalan, kata-kata berunsur kecindan dan anekdot yang dapat menguatkan pembentangan. Aras 3 i. Menentukan hujah yang mantap berdasarkan rujukan dan bukti. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. menyenaraikan watak dan dalam novel Kanang Cerita Seorang Pahalawan 2. menghurai perwatakan watak-watak yang dibincangkan Aras 2 iv. Menganalisis watak dan perwatakan, serta latar.

MINGGU: 3 TARIKH: 14/01/13 18/01/13

MNGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA Tema 2: Selaut Budi dalam Ingatan Tajuk Buku Teks: Istana Budaya

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN: 2.1 Mencetuskan idea bernas dan teliti semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 9.0 maklumat untuk tujuan tertentu FOKUS SAMPINGAN: 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. bersoal-jawab secara bertatasusila 2. membaca dan mengenal pasti idea utama Aras 1 ii. Menjelaskan idea dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai dan tersusun. Aras 2 iv. Menjelaskan pendapat sesuatu isu secara spontan. Aras 3 i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahan cadangan yang dikemukakan pihak lain untuk memberikan cadangan balas yang membina. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menulis karangan surat kiriman tidak rasmi Aras 1 i. Menyusun kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa, ayat tunggal dan ayat majmuk yang tepat untuk menyampaikan maklumat. Aras 2 ii. Mengemukakan soalan, kata-kata berunsur kecindan dan anekdot yang dapat menguatkan pembentangan. Aras 3 i. Menentukan hujah yang mantap berdasarkan rujukan dan bukti. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Membuat binaan plot novel kanang 2. Memberikan contoh persitiwa berdasarkan gaya bahasa Aras 2 iii. Mengenal pasti penggunaan sinkof,pengulangan, simile, personifikasi dan unsur bunyi dalam teks puisi dan prosa.

CATATAN

Ringkasan Pemahaman Tajuk Iringan: Kepentingan mengenal diri Karangan (C) Komsas Nilam PLBS CITRA BAHASA Surat Kiriman Tidak Rasmi Surat kepada rakan Novel Cempaka Putih Untukmu (Plot dan gaya bahasa) Istana Budaya CT1 Cara-cara memupuk minat pelajar mempelajari tulisan jawi CT2 Menjadikan diri sentiasa bermotivasi

MINGGU: 4 TARIKH: 21/01/13 25/01/13

Menyalin 5 ayat yang mengunakkan (PEMULIHAN) kata adjektif Bahasa Peribahasa Pembentukan kata adjektif 1 Ada jalan 2 Beralih angin 3 Mengambil bahagian 4 Mengambil kesempatan 5 Anak didik 6 Orang lama

24/01/13

CUTI MAULUD NABI

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA Tema 3: Di Sini Kasihku Tertumpah

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Berhujah tentang isu yang sensitif Aras 1 ii. Menyatakan pendapat untuk menerima atau menolak pandangan orang lain dengan merujuk tujuan rundingan. Aras 2 ii. Mempersoalkan pernyataan pihak lain dengan sopan untuk mencapai hasil perbincangan. Aras 3 ii. Merumuskan fakta dan pandangan untuk menentukan pendirian dan keputusan bersama. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menghurai idea utama untuk menulis karangan tidak lebih 120 patah perkataan Aras 1 iii. Memindahkan maklumat kepada pelbagai bentuk. Aras 2 iii Merumuskan fakta dengan alas an yang logik. Aras 3 Membuat ulasan lengkap berserta alasan yang kukuh. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: Aras 2 ii. Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam teks.

CATATAN

Tajuk Buku Teks: Peranan Pasukan Polis DiRaja Malaysia BIDANG: INTERPERSONAL Ringkasan FOKUS UTAMA: Tajuk Iringan: Pemahaman Tujuan mematuhi undang-undang negara 3.0 Berunding untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat Karangan (B) Pendatang asing FOKUS SAMPINGAN: Novel Cempaka Putih Untukmu Komsas 3.3 Menyatakan pendirian yang jelas -Nilai dengan mengemukakan maklumat yang Nilam Membaca novel relevan. CT1 Kejayaan dalam pelajaran PLBS CT2 CITRA BAHASA
(PEMULIHAN)

menjamin masa depan Aktiviti mengisi masa lapang

Menyalin 5 ayat novel KATA KERJA: 1. Kata Kerja Transitif 2. Kata Kerja Tak Transitif PEMBENTUKAN KATA KERJA

3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu FOKUS SAMPINGAN: iv. Menggabungkan dan mengasingkan maklumat berdasarkan ciri dan kandungannya. v. Menerangkan maklumat secara munasabah untuk membuat inferens. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: Aras 2 ii. Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam teks.

Bahasa MINGGU: 5 TARIKH: 28/01/13 01/02/13

Peribahasa

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA Tema 4: Selagi Nadi Berdenyut Tajuk Buku Teks: Institut Penyelelidikan Perubatan

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan FOKUS SAMPINGAN: 4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil bagi meyakinkan pihak yang terlibat. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton FOKUS SAMPINGAN: 7.6 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menafikan pernyataan dan menolak tuduhan Aras 1 i. Menyatakan kecondongan pendapat berdasarkan penggunaan kata, ungkapan dan ayat. Aras 2 ii. Menjelaskan pertimbangan yang dibuat tentang keperluan kritikal untuk menyelesaikan masalah. Aras 3 i. Menganalisis kekuatan dan kelemahan keputusan dengan mengemukakan alasan konkrit dan contoh yang relevan. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menghasilkan karangan fakta dengan menggunakan idea-idea yang dibincangkan Aras 1 i. Mendengar dan menyatakan gambaran keseluruhan dan idea utama. ii. Memilih isi penting yang relevan dengan topik yang diberi. Aras 2 iv. Memberikan pandangan bagi fakta yang dikemukakan dalam teks dan sebaliknya. Aras 3 ii. Memberikan fakta bagi pandangan yang dikemukakan dan sebaliknya. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 6 pengajaran daripada novel yang dikaji. Aras 2 ii. Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam teks.

CATATAN

Ringkasan Pemahaman Tajuk Iringan: Gaya hidup sihat Karangan (C) Karangan Fakta Novel Cempaka Putih Untukmu Komsas (Pengajaran) - pengajaran Nilam Membaca novel CT1 Pencegahan lebih utama daripada pengubatan PLBS CT2 Kesihatan alam sekitar CITRA Menyalin 5 jenis pendahaluan karangan BAHASA MINGGU: 6 TARIKH: 04/02/13 08/02/13
(PEMULIHAN)

Bahasa Peribahasa

Kata Tugas 1. Kata penyambung ayat 2. Kata praklausa 1 Hendak seribu daya,tidak hendak seribu dalih 2 Belum duduk sudah belunjur 3 Biar jatuh terletak,jangan jatuh terhempas 4 Pencegahan lebih utama daripada pengubatan

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA Tema 4: Selagi Nadi Berdenyut Tajuk Buku Teks: Perubatan Tradisional

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN: 2.1 Mencetuskan idea bernas dan teliti semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu FOKUS SAMPINGAN: 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan penghargaan pengakuan dan kecenderungan, serta mendapatkan pertimbangan Aras 1 ii. Menjelaskan idea dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai dan tersusun. Aras 2 iv. Menjelaskan pendapat sesuatu isu secara spontan. Aras 3 i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahan cadangan yang dikemukakan pihak lain untuk memberikan cadangan balas yang membina. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menghurai idea untuk mengahsilkan karangan berdasarkan bahan rangsangan Aras 1 iii. Memindahkan maklumat kepada pelbagai bentuk. Aras 2 ii. Menyatakan alasan menerima, menolak dan mengubahsuaikan maklumat yang diperoleh. Aras 3 ii. Membuat ulasan lengkap berserta alasan yang kukuh. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menganalisis pantun yang dikaji
Aras 1 i. Mengenal pasti diksi, istilah dan pelbagai jenis ayat untuk digunakan dalam penulisan karya bukan sastera. Aras 2 i. Menjelaskan maksud bagi unsur gaya bahasa dalam karya dan menggunakannya dalam konteks yang lain.

CATATAN

Ringkasan Pemahaman Tajuk Iringan: Kesihatan dan alam sekitar Karangan (B) Cara menghindari penyakit Komsas Pantun Nilam Membaca novel CT1 Kepentingan menjaga kesihatan PLBS CT2 Telefon bimbit Menyalin satu perenggan karangan CITRA BAHASA
(PEMULIHAN)

MINGGU: 7 TARIKH: 11/02/13 15/02/13

Bahasa Peribahasa

KATA TUGAS: 1. Kata prafrasa 2. Kata pascakata 1 Hendak seribu daya,tidak hendak seribu dalih 2 Belum duduk sudah belunjur 3 4

BIDANG: ESTETIK Biar jatuh terletak,jangan jatuh terhempas FOKUS UTAMA: Pencegahan lebih utama daripada 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras pengubatan bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.

10 -11/2/13

CUTI TAHUN BARU CINA

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA Tema 5: Cemerlang di Mata Dunia Tajuk Buku Teks: Ucapan Shahrol Yuzy

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN: 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk membantu dalam membuat penyelesaian. 2.5 Berbincang dan membuat penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yangdikemukakan. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 9.0 maklumat untuk tujuan tertentu FOKUS SAMPINGAN: 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mencambah idea bernas 2. Menjelaskan idea secara tersusun Aras 1 2.1 Mencetuskan idea bernas dan teliti semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 2 iv. Menjelaskan pendapat sesuatu isu secara spontan. Aras 3 i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahan cadangan yang dikemukakan pihak lain untuk memberikan cadangan balas yang membina. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menulis karangan ucapan 2. Menyenarai sekurang-kurangnya 5 isi daripada petikan Aras 1 ii. Menyatakan format penyampaian dialog, ucapan, ceramah dan mempengerusikan majlis. Aras 3 i. Menentukan hujah yang mantap berdasarkan rujukan dan bukti. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menganalisis syair yang dikaji Aras 1 iii. Menjelaskan unsur bunyi dan perlambangan yang terdapat dalam karya. Aras 2 i. Menjelaskan maksud bagi unsur gaya bahasa dalam karya dan menggunakannya dalam konteks yang lain.

CATATAN

Ringkasan Pemahaman Tajuk Iringan: Usaha-usaha untuk berjaya Karangan (C) Komsas Nilam PLBS CITRA BAHASA
(PEMULIHAN)

Karangan ucapan. -Usaha tangga kejayan Syair Membaca novel CT1 Usaha-usaha melahirkan ahli sukan yang berjaya dalam kalangan murid CT2 Sukan sebagai kerjaya dan hobi Menyalin 2 penutup karangan Kata praklausa 1 Hendak seribu daya,tidak hendak seribu dalih 2 Jika ada kemenyan sebesar lutut pun,jika tidak dibakar tidak akan berbau 3 Bagai gembala diberi keris 4 Condong ditumpil,lemah dianduh 5 Arang habis,besi binasa 6 Bagai air mencari jenisnya 7 8 Air beriak tanda tak dalam Hendak belajar berenang dapatkan itik, hendak belajar memanjat dapatkan tupai.

MINGGU: 8 TARIKH: 18/02/13 22/02/13

Bahasa Peribahasa

MINGGU &

FOKUS

TEMA
8

TARIKH

P&P

Tema 5: Cemerlang di Mata Dunia Tajuk Buku Teks: Langkah-langkah untuk meningkatan mutu sukan

CATATAN ISI KANDUNGAN


BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 3.0 Berunding untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat FOKUS SAMPINGAN: 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton FOKUS SAMPINGAN: 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mencambah idea bernas 2. Menjelaskan idea secara tersusun Aras 1 i. Bertukar-tukar pendapat dengan menggunakan sebutan, nada, tekanan suara dan gaya pengucapan yang sesuai ketika berunding. Aras 2 ii. Mempersoalkan pernyataan pihak lain dengan sopan untuk mencapai hasil perbincangan. Aras 3 i. Menegaskan pendirian dengan mengemukakan hujah yang sesuai. ii. Merumuskan fakta dan pandangan untuk menentukan pendirian dan keputusan bersama. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menghurai 4 isi karangan berdasarkan bahan rangsangan. Aras 1 i. Mendengar dan menyatakan gambaran keseluruhan dan idea utama. Aras 2 i. Mengemukakan soalan pelbagai jenis untuk mendapat penjelasan lanjut. Aras 3 ii. Memberikan fakta bagi pandanganyang dikemukakan dan sebaliknya. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menganalisis sajak yang dikaji Aras 1 i. Mengenal pasti diksi, istilah dan pelbagai jenis ayat untuk digunakan dalam penulisan karya bukan sastera. Aras 2 i. Menjelaskan maksud bagi unsur gaya bahasa dalam karya dan menggunakannya dalam konteks yang lain.

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Iringan: Permainan tradisional Kepentingan Pengambilan Makanan Karangan (B) Berkhasiat Komsas Sajak Nilam Membaca Novel CT1 Pusat sumber PLBS CT2 Berbudi bahasa, berakhlak mulia CITRA Menyalin 5 ayat penyata BAHASA
(PEMULIHAN)

Bahasa MINGGU: 9 TARIKH: 25/02/13 01/03/13 Peribahasa

Pembentukan Kata praklausa 1 Hendak seribu daya,tidak hendak seribu dalih 2 Jika ada kemenyan sebesar lutut pun,jika tidak dibakar tidak akan berbau 3 Bagai gembala diberi keris 4 Condong ditumpil,lemah dianduh 5 Arang habis,besi binasa 6 Bagai air mencari jenisnya 7 Air beriak tanda tak dalam 8 Hendak belajar berenang dapatkan itik, hendak belajar memanjat dapatkan tupai.

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P Ringkasan Pemahaman

TEMA TEMA 6: KAHAZANAH MILIK KITA Tajuk Buku Teks: 1. Aktiviti Sukan Lasak

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN: 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk membantu dalam membuat penyelesaian BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan cadangan dan membuat jangkaan. 2.Mendengar dan mengenal pasti cadangan yang dikemukakan oleh pihak lain. Aras 1 i. Memberikan cadangan bagi sesuatu isu atau permasalahan Aras 2 i. Mengemukakan cadangan dan sebab musabab serta membuat jangkaan berdasarkan cadangan tersebut. Aras 3 i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahan cadangan yang dikemukakan pihak lain untuk memberikan cadangan balas yang membina. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Menjelaskan pendapat tentang sesuatu isu secara spontan. 2.Menulis karangan rencana. Aras 1 i. Menerangkan maklumat secara munasabah untuk membuat inferens. Aras 2 i. Menyatakan alasan menerima, menolak dan mengubahsuaikan maklumat yang diperoleh. Aras 3 i.Mengenal pasti andaian yang salah serta pernyataan yang mengelirukan dalam teks dan membetulkannya. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menganalisis cerpen yang dikaji Aras 1 i. Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalam karya prosa dan puisi. Aras 2 i. Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam teks.

CATATAN

Tajuk Iringan: Program Latihan Khidmat Negara. Karangan (C) Aktiviti Kokurikulum Cerpen : Komsas Nilam PLBS CITRA BAHASA
(PEMULIHAN)

Membaca Cerpen Program Latihan Khidmat CT1 Negara CT2 Aktiviti sukan lasak. Menyalin Petikan Aktiviti Sukan Lasak FRASA NAMA: 1 2 3

Bahasa MINGGU: 10 TARIKH: 04/03/13 08/03/13 Peribahasa

Bagai menatang minyak yang penuh FOKUS SAMPINGAN: Membuka pekung di dada 8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah Berat mata memandang, berat lagi dipilih secara rasional untuk membuat bahu memikul inferens. BIDANG: ESTETIK

FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan,pemikiran, nilai, dan pengajaran.

10

MINGGU 11 TARIKH: 11/03/13 15/03/13 MINGGU 12 TARIKH: 18/03/13 22/03/13 MINGGU 13 TARIKH 25/03/13 29/03/13

MINGGU ULANGKAJI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2013

PEPERIKSAAN PERTENGGAHAN PENGGAL PERTAMA 2013

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

11

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P Ringkasan Pemahaman

TEMA TEMA 6: KHAZANAH MILIK KITA Tajuk Buku Teks: 1. Aktiviti Sukan Lasak

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN: 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk membantu dalam membuat penyelesaian BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu FOKUS SAMPINGAN: 8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan,pemikiran, nilai, dan pengajaran.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengemukakan cadangan dan membuat jangkaan. 2. Mendengar dan mengenal pasti cadangan yang dikemukakan oleh pihak lain. Aras 1 i. Memberikan cadangan bagi sesuatu isu atau permasalahan Aras 2 i. Mengemukakan cadangan dan sebab musabab serta membuat jangkaan berdasarkan cadangan tersebut. Aras 3 i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahan cadangan yang dikemukakan pihak lain untuk memberikan cadangan balas yang membina. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menjelaskan pendapat tentang sesuatu isu secara spontan. 2. Menulis karangan rencana. Aras 1 i. Menerangkan maklumat secara munasabah untuk membuat inferens. Aras 2 i. Menyatakan alasan menerima, menolak dan mengubahsuaikan maklumat yang diperoleh. Aras 3 i.Mengenal pasti andaian yang salah serta pernyataan yang mengelirukan dalam teks dan membetulkannya. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 2. Menganalisis cerpen yang dikaji Aras 1 i. Menyatakan semula cerita dalam karya prosa dan menghuraikan maksud puisi dengan perkataan sendiri. Aras 2 i.Menjelaskan tema, pemikiran dan persoalan puisi dan prosa.

CATATAN

Tajuk Iringan: Program Latihan Khidmat Negara. Karangan (C) Aktiviti Kokurikulum Cerpen Komsas Nilam PLBS CITRA BAHASA
(PEMULIHAN)

Membaca Cerpen CT1 Program Latihan Khidmat Negara CT2 Aktiviti sukan lasak. Menyalin Petikan Aktiviti Sukan Lasak FRASA NAMA: 1 2 3 4 5 Bagai menatang minyak yang penuh Membuka pekung di dada Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul Besar pasak daripada tiang Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran

Bahasa MINGGU 14 TARIKH 01/04/13 05/04/13 Peribahasa

05/04/13

GOOD FRIDAY

12

TEMA MINGGU & TARIKH FOKUS P&P TEMA6: KHAZANAH MILIK KITA Tajuk Buku Teks: 1. Aktiviti Sukan Lasak

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN: 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk membantu dalam membuat penyelesaian BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton FOKUS SAMPINGAN: 7.6 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan,pemikiran, nilai, dan pengajaran.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Memberikan cadangan balas yang membina. Aras 1 i. Memberikan cadangan bagi sesuatu isu atau permasalahan Aras 2 i. Mengemukakan cadangan dan sebab musabab serta membuat jangkaan berdasarkan cadangan tersebut. Aras 3 i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahan cadangan yang dikemukakan pihak lain untuk memberikan cadangan balas yang membina. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Menyatakan pandangan tentang fakta dan sebaliknya. Aras 1 i. Mentafsirkan dan menghuraikan maksud kata, rangkai kata, istilah, peribahasa, ayat dan perenggan. Aras 2 i. Memberikan pandangan bagi fakta yang dikemukakan dalam teks dan sebaliknya. Aras 3 i.Memberikan fakta bagi pandangan yang dikemukakan dan sebaliknya. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menganalisis cerpen yang dikaji Aras 1 i. Menyatakan semula cerita dalam karya prosa dan menghuraikan maksud puisi dengan perkataan sendiri. Aras 2 i.Menjelaskan tema, pemikiran dan persoalan puisi dan prosa.

CATATAN

Tajuk Iringan: Program Latihan Khidmat Negara. Karangan (B) Aktiviti Kokurikulum Cerpen : Komsas Nilam PLBS CITRA BAHASA
(PEMULIHAN)

Ringkasan Pemahaman

Membaca Cerpen CT1 Program Latihan Khidmat Negara CT2 Aktiviti sukan lasak. Menyalin petikan tentang kepentingan pertubuhan sukarela FRASA NAMA: 1 2 3 4 5 Bagai menatang minyak yang penuh Membuka pekung di dada Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul Besar pasak daripada tiang Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran

MINGGU: 15 TARIKH: 08/04/13 12/04/13

Bahasa Peribahasa

MINGGU &

FOKUS

TEMA
13

CATATAN

MINGGU & TARIKH MINGGU: 17 TARIKH: 22/04/13 26/04/13

FOKUS P&P

TEMA TEMA 8: MENUJU KE PUNCAK JAYA

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN: 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk membantu dalam membuat penyelesaian BIDANG: MAKLUMAT

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Bertukar-tukar pandangan dengan menggunakan sebutan, nada, tekanan suara, dan gaya pengucapan semasa berbual 2. Menyatakan pendapat tentang pandangan orang lain. Aras 1 i. Menjelaskan idea dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai dan tersusun. Aras 2 i. Mengambil giliran dan mengemukakan respons yang sesuai dalam perbincangan yang aktif. Aras 3 i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahan cadangan yang dikemukakan pihak lain untuk memberikan cadangan balas yang membina. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Membina ayat dengan menggunakan bahasa menaik, bahasa menurun, dan bahasa terbalik.. Aras 1 i. Menerangkan maklumat secara munasabah untuk membuat inferens Aras 2 i. Meneliti semula maklumat untuk memastikan kesahihannya Aras 3

CATATAN

Tajuk Buku Teks: Ringkasan Plus Mendorong Malaysia ke Hadapan Pemahaman Tajuk Iringan: Budaya celik IT Karangan (B) AKTIVITI MEMENUHI MASA LAPANG Drama : Komsas Nilam PLBS CITRA BAHASA
(PEMULIHAN)

Melakar Impian CT1 Budaya celik IT CT2 Aktiviti memenuhi masa lapang Menyalin resepi Kek Kelapa FRASA SENDI NAMA 1 2 3 Mengangkat bendera putih Kacang hantu Jalan buntu

Bahasa Peribahasa

FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu FOKUS SAMPINGAN: 8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilihsecara rasional untuk membuat inferens. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera
14

FOKUS SAMPINGAN: 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan,pemikiran, nilai, dan pengajaran.

i. Membuat ulasan lengkap berserta alasan yang kukuh Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menganalisis drama yang dikaji Aras 1 i. Menyatakan semula cerita dalam karya prosa dan menghuraikan maksud puisi dengan perkataan sendiri. Aras 2 i.Menjelaskan tema, pemikiran dan persoalan puisi dan prosa.

MINGGU & TARIKH MINGGU: 18 TARIKH: 29/04/13 03/05/13

FOKUS P&P

TEMA TEMA 9: PERMATA DI BUMI BERTUAH

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 3.0 Berunding untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat FOKUS SAMPINGAN: 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses keperluan tertentu maklumat untuk

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengemukakan pendapat dengan memek muka dan bahasa badan yang sesuai. Aras 1 i. Menyatakan pendapat untuk menerima atau menolak pandangan orang lain dengan merujuk tujuan rundingan. Aras 2 i. Mengemukakan pendapat dengan yakin menggunakan memek muka dan gerak badan yang sesuai serta peka terhadap reaksi pihak lain semasa berunding. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengelaskan maklumat mengikut kriteria. Aras 1 i. Menentukan pengelasan dan mengelaskan maklumat mengikut kriteria tertentu. Aras 2 i. Meneliti semula maklumat untuk memastikan kesahihannya. Aras 3 i.Mengenal pasti andaian yang salah serta pernyataan yang mengelirukan dalam teks dan membetulkannya. Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

CATATAN

Tajuk Buku Teks: Laporan Cara Memeihara Ikan Hiasan di Ringkasan Dalam Akuarium Pemahaman Tajuk Iringan: Keceriaan sekolah LAPORAN Karangan (C) . Komsas DramaNilam Membaca drama CT1 Tanaman herba PLBS CT2 Pencemaran alam sekitar CITRA Menyalin petikan memelihara ikan BAHASA hiasan
(PEMULIHAN)

Bahasa Peribahasa

FRASA ADJEKTIF: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berpeluk tubuh Menuding jari Belayar sambil memapan,merapat sambil belayar Berkayuh sambil bertimba Sambil berdiang, nasi masak Ke sungai sambil mandi Sambil menyelam minum air Sambil berdendang, biduk hilir Sekali membuka pura,dua tiga hutang berbayar
Carik-carik bulu ayam,lama-lama

FOKUS SAMPINGAN: 8.1 Menyaring maklumat klasifikasi. BIDANG: ESTETIK

mengikut

FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera
15

bercantum juga

11

Ikan pulang ke lubuk

FOKUS SAMPINGAN: 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak danperwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.

1. Menganalisis drama yang dibaca. Aras 1 i.Mengenal pasti idea utama, peristiwa penting untuk membuat sinopsis karya prosa dan drama. Aras 2 i.Menganalisis watak dan perw atakan, serta latar. Aras 3 i.Mengecam teknik plot (penceritaan terus, dialog, monolog, monolog dalaman, imbas kembali dan imbas muka).

01/05/13

CUTI HARI PEKERJA

MINGGU & TARIKH MINGGU: 19 TARIKH: 06/05/13 10/05/13

FOKUS P&P

TEMA TEMA 9: PERMATA DI BUMI BERTUAH

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 3.0 Berunding untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat FOKUS SAMPINGAN: 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses keperluan tertentu maklumat untuk

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mempersoalkan pernyataan pihak lain dengan sopan. 2. Menegaskan pendirian dengan hujah yang sesuai. Aras 1 i. Menyatakan pendapat untuk menerima atau menolak pandangan orang lain dengan merujuk tujuan rundingan. Aras 2 i. Mengemukakan pendapat dengan yakin menggunakan memek muka dan gerak badan yang sesuai serta peka terhadap reaksi pihak lain semasa berunding. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyusun maklumat mengikut urutan. 2. Menulis karangan laporan Aras 1 i. Menentukan pengelasan dan mengelaskan maklumat mengikut kriteria tertentu. Aras 2 i. Meneliti semula maklumat untuk memastikan kesahihannya. Aras 3 i.Mengenal pasti andaian yang salah serta pernyataan yang mengelirukan dalam teks dan

CATATAN

Tajuk Buku Teks: Laporan Cara Memeihara Ikan Hiasan di Ringkasan Dalam Akuarium Pemahaman Tajuk Iringan: Keceriaan sekolah LAPORAN Karangan (B) . Komsas Drama Nilam Membaca drama CT1 Tanaman herba PLBS CT2 Pencemaran alam sekitar CITRA Menyalin petikan memelihara ikan BAHASA hiasan
(PEMULIHAN)

Bahasa Peribahasa

FRASA ADJEKTIF: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Berpeluk tubuh Menuding jari Belayar sambil memapan,merapat sambil belayar Berkayuh sambil bertimba Sambil berdiang, nasi masak Ke sungai sambil mandi Sambil menyelam minum air Sambil berdendang, biduk hilir Sekali membuka pura,dua tiga hutang berbayar

FOKUS SAMPINGAN: 8.1 Menyaring maklumat klasifikasi. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan
16

mengikut

memberikan

10 11

Carik-carik bulu ayam,lama-lama bercantum juga Ikan pulang ke lubuk

respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak danperwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.

membetulkannya. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menganalisis drama yang dibaca. Aras 1 i.Mengenal pasti idea utama, peristiwa penting untuk membuat sinopsis karya prosa dan drama. Aras 2 i.Menganalisis watak dan perw atakan, serta latar. Aras 3 i.Mengecam teknik plot (penceritaan terus, dialog, monolog, monolog dalaman, imbas kembali dan imbas muka).

MINGGU & TARIKH MINGGU: 20 TARIKH: 13/05/13 17/05/13

TEMA TEMA 10: MENYINGKAP RAHSIA ALAM Tajuk Buku Teks: Ringkasan Sejarah Sains Fizik Pemahaman Tajuk Iringan: SARS PERIBAHASA: Karangan (C) Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan Komsas Ulangkaji KOMSAS Ting 1 Nilam SARS CT1 Sambutan Hari Kebangsaan PLBS CT2 Kesesakan lalu lintas CITRA Menyalin petikan SARS BAHASA FOKUS P&P
(PEMULIHAN)

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN: 2.2 Menghuraikan idea bernas secara kritis dan rapi. BIDANG: MAKLUMAT

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menghuraikan pandangan untuk menerima atau menolak pendaqpat orang lain. Aras 1 i. Mencambahkan idea yang bernas semasa bertukartukar fikiran tentang sesuatu topik. Aras 2 i. Menjelaskan pendapat sesuatu isu secara spontan. Aras 3 i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahan cadangan yang dikemukakan pihak lain untuk memberikan cadangan balas yang membina. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Merumuskan fakta dan pandangan untuk menentukan pendirian dan keputusan bersama. 2. Memindahkan maklumat kepada pelbagai bentuk. Aras 1 i. Memindahkan maklumat kepada pelbagai bentuk. Aras 2 i.Merumuskan fakta dengan alasan yang logik.

CATATAN

Bahasa Peribahasa

FRASA KERJA 1 2

FOKUS UTAMA: Memproses maklumat untuk Biar putih tulang,jangan putih mata 8.0 keperluan tertentu Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan FOKUS SAMPINGAN: 8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. BIDANG: ESTETIK
17

FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perw atakan, latar, plot,gaya bahasa, dansudut pandangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam teks. 2. Menganalisis watak dan perwatakan,serta latar. Aras 1 ii. Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalam karya prosa dan puisi. Aras 2 i. Menjelaskan tema, pemikiran dan persoalan puisi dan prosa. ii. Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam teks.

MINGGU & TARIKH MINGGU: 21 TARIKH: 20/05/13 24/05/13

FOKUS P&P

Ringkasan Pemahaman

TEMA TEMA 10: MENYINGKAP RAHSIA ALAM Tajuk Buku Teks: Sambutan Hari Kebangsaan Tajuk Iringan:

CATATAN ISI KANDUNGAN


BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN: 2.2 Menghuraikan idea bernas secara kritis dan rapi. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses keperluan tertentu maklumat untuk

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menghuraikan pandangan untuk menerima atau menolak pendaqpat orang lain. Aras 1 i. Mencambahkan idea yang bernas semasa bertukar-tukar fikiran tentang sesuatu topik. Aras 2 i. Menjelaskan pendapat sesuatu isu secara spontan. Aras 3 i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahan cadangan yang dikemukakan pihak lain untuk memberikan cadangan balas yang membina. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menggabungkan dan mengasingkan maklumat berdasarkan ciri dan kandungan dalam konteks. Aras 1 i. Memindahkan maklumat kepada pelbagai bentuk. Aras 2 i.Merumuskan fakta dengan alasan yang logik.

Karangan (B) Rumah tradisional Komsas Ulangkaji KOMSAS Ting 1 Nilam Sambutan Hari Kebangsaan CT1 Rumah tradisional PLBS CT2 Keranamu Malaysia CITRA Menyalin petikan Sambutan BAHASA Hari Kebangsaan
(PEMULIHAN)

Bahasa Peribahasa

FRASA KERJA: 1 2 Biar putih tulang,jangan putih mata Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan

FOKUS SAMPINGAN: 8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. BIDANG: ESTETIK
18

FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dansudut pandangan. 24/05/13 MINGGU 22 & 23 TARIKH: 27/05/13 07/06/13

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menjawab latihan mengikut format peperiksaan Aras 1 i.Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalam karya prosa dan puisi. Aras 2 i.Menganalisis watak dan perwatakan,serta latar.

CUTI HARI WESAK

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2013

MINGGU & TARIKH MINGGU: 24 TARIKH: 10/06/13 14/06/13

TEMA TEMA 11: IMPIAN MENJADI KENYATAAN Tajuk Buku Teks: SURAT KIRIMAN RASMI: Kerjaya Ringkasan Sebagai Jurutera Sistem (IT) Formula Pemahaman Satu. Tajuk Iringan: GRAF BAR Karangan (C) SURAT KIRIMAN RASMI Komsas Ulangkaji KOMSAS Ting. 2 Nilam SURAT KIRIMAN RASMI CT1 Kelas tuisyen. PLBS CT2 Menceriakan kawasan sekolah. CITRA Menyalin surat kiriman tak rasmi BAHASA FOKUS P&P
(PEMULIHAN)

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 3.0 Berunding untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat FOKUS SAMPINGAN: 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu FOKUS SAMPINGAN: 8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens.
19

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan kecondongan pendapat berdasarkan penggunaan kata, ungkapan dan ayat. 2. Menentukan dan menggunakan kata, ungkapan dan ayat untuk memberi kesedaran kepada seseorang. Aras 1 i. Menyatakan pendapat untuk menerima atau menolak pandangan orang lain dengan merujuk tujuan rundingan. Aras 2 i. Menghuraikan pandangan untuk menerima atau menolak pendapat pihak lain. Aras 3 i. Merumuskan fakta dan pandangan untuk menentukan pendirian dan keputusan bersama. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menerangkan maklumat secara munasabah untuk membuat infrens.

CATATAN

Bahasa Peribahasa

KLAUSA: 1 2 3 4 Bersatu teguh,bercerai roboh Bersatu bertambah mutu Bahasa menunjukkan bangsa Ambil hati

2. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dansudut pandangan.

Menyemak draf teks dengan mengetepikan kekaburan dan penakulan yang tidak tepat. 3. Menulis surat kiriman rasmi. Aras 1 i. Menerangkan maklumat secara munasabah untuk membuat inferens Aras 2 i. Meneliti semula maklumat untuk memastikan kesahihannya. Aras 3 i. Mengenal pasti andaian yang salah serta pernyataan yang mengelirukandalam teks dan membetulkannya. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menjawab latihan mengikut format peperiksaan Aras 1 i.Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalam karya prosa dan puisi. Aras 2 i.Menganalisis watak dan perwatakan,serta latar.

MINGGU 25 TARIKH: 17/06/13 21/06/13 MINGGU 26 TARIKH 24/06/13 28/06/13

MINGGU ULANGKAJI PEPERIKSAAN PERTENGGAHAN TAHUN 2013

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013

20

MINGGU & TARIKH MINGGU: 27 TARIKH: 01/07/13 05/07/13

TEMA TEMA 12: DALAM KEHIJAUAN HUTAN ISI KANDUNGAN KHATULISTIWA Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONAL 1. Kawasan Perlindungan Hidupan Liar Lanjak-Entimun Ringkasan FOKUS UTAMA: Pemahaman 4.0 Membuat pertimbangan Tajuk Iringan: mencapai keputusan 2. Bangunan Mesra Alam FOKUS P&P Karangan (B) Komsas Nilam PLBS CITRA BAHASA
(PEMULIHAN)

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menjelaskan pertimbangan untuk menyelesaikan masalah.
Aras 1 i. Menyatakan kecondongan pendapat berdasarkan penggunaan kata,ungkapan dan ayat. Aras 2 i. Menjelaskan pertimbangan yang dibuat tentang keperluan kritikal untuk menyelesaikan masalah. Aras 3 i. Menganalisis kekuatan dan kelemahan keputusan dengan mengemukakan alasan konkrit dan contoh yang relevan.

CATATAN

untuk

Kepentingan hutan di negara ini. Ulangkaji KOMSAS Ting. 3 Bangunan Mesra Alam CT1 Hutan CT2 Kejadian hakisan tanah dan tanah runtuh / bencana alam. Menyalin karangan Kawasan Perlindungan Hidupan Liar LanjakEntimun SINTAKSIS: 1. Pola Ayat Dasar 2. Perluasan Subjek dan

FOKUS SAMPINGAN: 4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil bagi meyakinkan pihak yang terlibat. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu FOKUS SAMPINGAN: 8.1 Menyaring maklumat
21

Bahasa

mengikut

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menganalisis maklumat dengan engemukakan alasan yang kongkrit. 2. Meneliti maklumat untuk memastikan kesahihannya. 3. Menyatakan alasan tentang maklumat yang diperoleh.

Predikat Ayat Dasar 3. Pengayaan: Membetulkan Kesalahan Bahasa Peribahasa


1 2 3 4 5 6 7 Enggang lalu ranting patah Seperti aur ditarik songsang Kalau tiada rotan akar pun berguna Ular menyusur akar tidak akan hilang bisanya Kalau tidak kerana angin tidak akan pokok bergoyang Bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mahu

klasifikasi. 8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberikan alasan yang kukuh. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dansudut pandangan.

4.

Memilih kata dan rangkai kata untuk membina ayat yang gramatis bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan.

Aras 1 i. Menerangkan maklumat secara munasabah untuk membuat inferens. Aras 2 i. Menyatakan alasan menerima, menolak dan mengubahsuaikan maklumat yang diperoleh. Aras 3 i. Membuat ulasan lengkap berserta alasan yang kukuh.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menjawab latihan mengikut format peperiksaan
Aras 1 i.Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalam karya prosa dan puisi. Aras 2 i.Menganalisis watak dan perwatakan,serta latar.

MINGGU & TARIKH MINGGU: 28 TARIKH: 08/07/13 12/07/13

TEMA TEMA 13: BUDAYA BERBILANG ISI KANDUNGAN WARISAN BERSAMA Tajuk Buku Teks: Masyarakat Baba dan Nonya di Malaysia BIDANG: INTERPERSONAL Ringkasan Tajuk Iringan: Pemahaman FOKUS UTAMA: Adat resam sendi kehidupan 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu Karangan (C) CERAMAH Komsas Ulangkaji KOMSAS Ting. 3 FOKUS SAMPINGAN: Nilam Perusahaan Kraf Tangan di Malaysia 5.1 Berbicara dan merayu dengan CT1 Warga tua PLBS menggunakan kata, ungkapan dan CT2 Teknologi maklumat ayat yang dapat memberikan kesan CITRA Adat resam sendi kehidupan memujuk bagi mendapatkan sesuatu. BAHASA FOKUS P&P
(PEMULIHAN)

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menggunakan kata dan ayat untuk memberi kesedaran. 2. Menggunakan sebutan, nada dan intonasi untuk meningkatkan kesedaran. 3. Mengenal pasti andaian dan pernyataan yang mengelirukan. Aras 1 i.Menentukan dan menggunakan kata, ungkapan dan ayat untuk memberikan kesedaran kepada seseorang. Aras 2 i. Menentukan hujah dan alasan untuk meningkatkan kesedaran. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Merumuskan fakta dengan alasan yang logik. 2. Membuat ulasan. 3. Menyatakan idea dan isi yang relevan.

CATATAN

Bahasa Peribahasa

SINTAKSIS: Ayat Tunggal Susunan Biasa 1 2 3 4 Biar mati anak jangan mati adat Atas angin Langkah kanan Lembut hati

BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu FOKUS SAMPINGAN:
22

5 6 7 8

Berat mulut Otak cair Diam-diam ubi Tidur ayam

8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberikan alasan yang kukuh. 8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dansudut pandangan.

4. Menulis karangan ceramah. Aras 1 i. Menerangkan maklumat secara munasabah untuk membuat inferens Aras 2 i Merumuskan fakta dengan alasan yang logik. Aras 3 i. Membuat ulasan lengkap berserta alasan yang kukuh. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menjawab latihan mengikut format peperiksaan Aras 1 i.Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalam karya prosa dan puisi. Aras 2 i.Menganalisis watak dan perwatakan,serta latar.

MINGGU & TARIKH MINGGU: 29 TARIKH: 15/07/13 19/07/13

TEMA TEMA 14: DI SINI BERMULA SEGALAISI KANDUNGAN GALANYA Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONAL Usaha untuk mengisi dan menghargai kemerdekaan. Ringkasan FOKUS UTAMA: Pemahaman Tajuk Iringan: 4.0 Membuat pertimbangan untuk Tanggung jawab yang perlu dilakukan mencapai keputusan sebagai warganegara. Karangan (B) Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia FOKUS SAMPINGAN: Komsas Ulangkaji KOMSAS Ting. 3 4.1 Mengesan kecondongan pendapat Nilam Amalan berjimat cermat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk CT1 Menghargai kemerdekaan. menyelesaikan masalah dan membuat PLBS CT2 Amalan berjimat cermat keputusan. Menyalin pendahuluan dan penutup CITRA maklumat bahan kumuh tumbuhBAHASA BIDANG: MAKLUMAT (PEMULIHAN) tumbuhan SINTAKSIS: FOKUS UTAMA: Bahasa Ayat Tunggal Susunan Songsang 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan Peribahasa tertentu FOKUS SAMPINGAN: FOKUS P&P
23

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengesan kecondongan pendapat. 2. Menghuraikan kecondongan pendapat berdasarkan fakta dan hujah. Aras 1 i. Menyatakan kecondongan pendapat berdasarkan penggunaan kata, ungkapan dan ayat. Aras 2 i. Menghuraikan kecondongan pendapat berdasarkan fakta dan hujah yang dikemukakan. Aras 3 i. Menganalisis kekuatan dan kelemahan keputusan dengan mengemukakan alasan konkrit dan contoh yang relevan. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menerangkan maklumat secara munasabah. 2. Menyemak teks supaya tepat serta tidak

CATATAN

8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dansudut pandangan.

berulang dan kabur. Aras 1 i. Menerangkan maklumat secara munasabah untuk membuat inferens. Aras 2 i. Meneliti semula maklumat untuk memastikan kesahihannya. Aras 3 i. Mengenal pasti andaian yang salah serta pernyataan yang mengelirukan dalam teks dan membetulkannya. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menjawab latihan mengikut format peperiksaan Aras 1 i.Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalam karya prosa dan puisi. Aras 2 i. Menganalisis watak dan perwatakan,serta latar.

MINGGU & TARIKH MINGGU: 30 TARIKH: 22/07/13 26/07/13

FOKUS P&P Ringkasan Pemahaman

TEMA TEMA 15: SAINTIS PENJANA EKONOMI Tajuk Buku Teks: Ke arah melahirkan saintis berwibawa Tajuk Iringan:

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu FOKUS SAMPINGAN: 5.3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 9.0 maklumat untuk tujuan tertentu FOKUS SAMPINGAN: 9.1 Menggunakan kata,istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat sertaindah untuk menyampaikan
24

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menggunakan gaya pengucapan yang sesuai. Aras 1 i. Menentukan dan menggunakan kata, ungkapan dan ayat untuk memberikan kesedaran kepada seseorang. Aras 2 ii. Menentukan hujah dan alasan untuk meningkatkan kesedaran. Aras 3 i. Membina pernyataan yang bersifat propaganda dan meninggalkan kesan mendalam kepada khalayak. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyusun ungkapan dan ayat pada ketika berurusan. 2. Membina perenggan yang koheren.

CATATAN

RENCANA: Kemajuan Sains Memberi Kebahagiaan Karangan (C) kepada Manusia. BERITA: Kejadian banjir kilat. Komsas Ulangkaji Novel Nilam Membaca keratan akhbar CT1 Pelancongan. PLBS CT2 Telefon bimbit CITRA Menyalin karangan berita BAHASA
(PEMULIHAN)

Bahasa

WACANA: Penanda Wacana / Runtutan / Koherensi Membina perenggan yang koheren SINTAKSIS:

Peribahasa

Ayat Majmuk Gabungan Pengayaan: Membetulkan kesalahan bahasa. 1 Darah seni 2 Buka mata 3 Beri jalan 4 Dalam tangan 5 Makan angin 6 Ayam tambatan

maklumat secara tersusun dan kohesif. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dansudut pandangan.

3. Menulis karangan berita. Aras 1 i. Menyusun kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa, ayat tunggal dan ayat majmuk yang tepat untuk menyampaikan maklumat Aras 3 i. Menentukan hujah yang mantap berdasarkan rujukan dan bukti. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menjawab latihan mengikut format peperiksaan Aras 1 i.Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalam karya prosa dan puisi. Aras 2 i.Menganalisis watak dan perwatakan,serta latar.

MINGGU & TARIKH MINGGU: 31 32 TARIKH: 29/07/13 06/08/13

TEMA TEMA 16: JAUH DI MATA DEKAT DI HATI Tajuk Buku Teks: 1. Sejarah Melayu 2. Kemasukan pekerja asing Ringkasan Pemahaman Tajuk Iringan: Faktor-faktor kemasukan pekerja asing FOKUS P&P Karangan (B) Komsas Nilam PLBS CITRA BAHASA
(PEMULIHAN)

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan FOKUS SAMPINGAN: 6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan atau perkhidmatan. BIDANG: MAKLUMAT
25

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengemukakan permohonan, komen, bantahan tentang barangan atau perkhidmatan. 2. Memberikan respons yang betul terhadap penanda verbal dan nonverbal bagi mengelakkan urusan yang merugikan. Aras 1 i. Menggunakan sebutan, intonasi, dan gaya pengucapan yang sesuai semasa menentukan barangan atau perkhidmatan yang dikehendaki, tawar-menawar, dan membuat tempahan. Aras 2 i. Menyusun kata, ungkapan dan ayat yang sesuai untuk menyatakan pilihan tentang sesuatu barangan dan perkhidmatan ketika membuat urusan. Aras 3

CATATAN

Tempat-tempat bersejarah Pekerja asing Pekerja asing Patriotisme Menyalin cerpen

CT1 CT2

Bahasa

SINTAKSIS: 1. Ayat majmuk pancangan relatif 2. Ayat majmuk pancangan komplemen

3. Ayat majmuk pancangan keterangan Peribahasa 1 Ayam di kepuk mati kelaparan,itik di air mati kehausan

FOKUS UTAMA: 9.0 maklumat untuk tujuan tertentu FOKUS SAMPINGAN: 9.1 Menggunakan kata,istilah, frasa, rangkaikata, peribahasa dan ayat yang tepat sertaindah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dansudut pandangan

i. Memberikan respons yang betul terhadap penanda verbal dan nonverbal bagi mengelakkan urusan yang merugikan. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menentukan hujah yang mantap berdasarkan rujukkan dan bukti. Aras 1 i. Menyusun kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa, ayat tunggal dan ayat majmuk yang tepat untuk menyampaikan maklumat. Aras 3 i. Menentukan hujah yang mantap berdasarkan rujukan dan bukti. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menjawab latihan mengikut format peperiksaan Aras 1 i.Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalam karya prosa dan puisi. Aras 2 i.Menganalisis watak dan perwatakan,serta latar.

MINGGU 32 33 TARIKH 07/08/13 16/08/13 MINGGU: 34 35 TARIKH 19/08/13 30/08/13 MINGGU 36 TARIKH

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 2013 & HARI RAYA AIDIL FITRI (08 09 OGOS 2013)

MINGGU ULANGKAJI & LATIHAN BERFOKUS

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 2013


26

02/11/13 06/11/13 MINGGU 37 TARIKH 09/11/13 13/11/13 MINGGU: 38 TARIKH 16/09/13 20/09/13 16/09/13 MINGGU: 39 TARIKH 23/09/13 27/09/13 MINGGU: 39 TARIKH 30/09/13 04/10/13

PERBINCANGAN SKEMA JAWAPAN KERTAS PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 2013

MINGGU ULANGKAJI & LATIHAN BERFOKUS

CUTI HARI MALAYSIA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) 2013

PERBINCANGAN SKEMA JAWAPAN KERTAS PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2013

LATIHAN BERFOKUS PMR 2013 PEPERKSAAN PMR 2013


27

PROGRAM PASCA PMR 2013


TARIKH: 18/11/13 31/12/13

CUTI AKHIR TAHUN 2013

Nota : Perlaksanaan rancangan pelajaran ini tertakluk kepada pindaan yang disebabkan oleh faktor-faktor berikut: 1. Arahan supaya guru menghadiri mesyuarat/perjumpaan dengan pihak tertentu seperti Pengetua, PPD, JPN dan KPM. 2. Perjumpaan dengan ibu bapa/penjaga dalam urusan pendidikan. 3. Acara-acara rasmi sekolah seperti Kejohanan Olahraga Tahunan, Hari Kokurikulum, Hari kecemerlangan, sambutan bulan kemerdekaan dan sebagainya (termaksuklah persiapan yang berkaitan dengannya. 4. Cuti sakit dan lain-lain cuti. 5. Menerima lawatan daripada pihak PPD, JPN, PPK, JNS dan lain-lain. 6. Spot check atau latihan kebakaran yang diadakan oleh pihak sekolah pada masa pengajaran dan pembelajaran. 7. Perjumpaan pihak Bimbingan dan Kaunseling dengan semua atau sebahagian besar pelajar kelas tersebut dalam masa pengajaran dan pembelajaran. 8. Lain-lain sebab yang diluar kawalan dan bidang kuasa guru mata pelajaran.

28

29