Anda di halaman 1dari 7

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN BAHASA MELAYU SET 1 KONSTRUK : PEMBENTUKAN KATA NO.

ITEM & (MORFOLOGI) ARAS KONTEKS R S T


1. Kata Ganti Nama 2. Kata Kerja 3. Kata Adjektif a. Kata kerja transitif b. Kata kerja tidak transitif a. Sifat / keadaan b. Ukuran c. Bentuk d. Pancaindera e. Waktu f. Cara g. Perasaan h. Jarak a. Kata hubung b. Kata Tanya c. Kata perintah d. Kata seru e. Kata bantu f. Kata nai (dalam ayat) g. Kata pemeri (dalam ayat) h. Kata sendi nama i. Kata bilangan j. Kata arah k. Penanda wacana l. Kata penguat a. Imbuhan awalan b. Imbuhan akhiran c. Imbuhan apitan a. penuh b. separa c. berentak / / / / / / / / / /

JUMLAH

1 1 1 1

/ / /

1 1 1

4. Kata Tugas

/ /

1 1

/ / / / / /

2 1 1 1 1 1 1

5. Kata Terbitan 6. Kata Majmuk 7. Kata Ganda 8. Ketepatan kata 9. Kata banyak makna 10. Kata Seerti 11. Kata Berlawan 12. Penjodoh Bilangan 13. Simpulan Bahasa 14. Perumpamaan

/ / /

1 2 2 1 1 1 1 1

KONSTRUK : SUSUNAN KATA DALAM AYAT (SINTAKSIS)


14. Ayat Penyata 15. Ayat Tanya (dalam ayat) 16. Ayat Perintah 17. Ayat Seruan 18. Jawapan bagi soalan 19. Soalan bagi jawapan 20. Bentuk Ayat

/ / a. Ayat tunggal

1 1

21. Ayat sama maksud

b. Ayat majmuk c. Ayat majmuk pancangan d. Ayat majmuk gabungan a. Cakap ajuk / cakap pindah b. Ayat aktif c. Ayat pasif

/ /

1 1

KONSTRUK : MEMBACA & MEMAHAMI (PETIKAN) KONTEKS


22. Petikan 1 Teks a. b. c. d. Pernyataan tidak benar e. Maksud frasa Teks a. b. c. d. Pernyataan tidak benar e. Maksud frasa J U M L A H

NO. ITEM & ARAS R S T


/ / / / / / / / / 20 12 / 8

JUMLAH

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40

23. Petikan 2

KERTAS 2 PENULISAN BAHAGIAN A MEMBINA AYAT (10 MARKAH) BI L. 1 2 3 4 5 6 7 JENIS GAMBAR TUNGGAL GAMBAR BERSIRI CARTA JADUAL GRAF PETA PELAN
KEKELUARGAAN

TEMA

PILIHAN

BAHAGIAN B MENULIS KARANGAN (30 MARKAH) BIL 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 TIDAK BERFORMAT BENTUK JENIS CERITA MELENGKAP CERITA FAKTA KEPERIHALAN AUTOBIOGRAFI BIOGRAFI SURAT RASMI SURAT TIDAK RASMI BERFORMAT SYARAHAN DIALOG LAPORAN BERITA UCAPAN CATATAN HARIAN
SEKOLAH SEKOLAH KOKURIKULUM

TEMA

PILIHAN

BAHAGIAN C MENULIS ULASAN NILAI/PENGAJARAN/AMALAN BAIK ( 20 MARKAH ) BIL 1 2 3 4 5 6 JENIS RENCANA CERITA PUISI CATATAN SURAT LAPORAN
PE3RKHEMAHAN

TEMA

PILIHAN

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN BAHASA MELAYU SET 1 KONSTRUK : PEMBENTUKAN KATA NO. ITEM & (MORFOLOGI) ARAS KONTEKS R S T
1. Kata Ganti Nama 2. Kata Kerja 3. Kata Adjektif a. Kata kerja transitif b. Kata kerja tidak transitif a. Sifat / keadaan b. Ukuran c. Bentuk d. Pancaindera e. Waktu f. Cara g. Perasaan h. Jarak a. Kata hubung b. Kata Tanya c. Kata perintah d. Kata seru e. Kata bantu f. Kata naf (dalam ayat) g. Kata pemeri (dalam ayat) h. Kata sendi nama i. Kata bilangan j. Kata arah k. Penanda wacana l. Kata penguat a. Imbuhan awalan b. Imbuhan akhiran c. Imbuhan apitan a. penuh b. separa c. berentak

JUMLAH

4. Kata Tugas

5. Kata Terbitan 6. Kata Majmuk 7. Kata Ganda 8. Ketepatan kata 9. Kata banyak makna 10. Kata Seerti 11. Kata Berlawan 12. Penjodoh Bilangan 13. Simpulan Bahasa 14. Perumpamaan

KONSTRUK : SUSUNAN KATA DALAM AYAT (SINTAKSIS)

14. Ayat Penyata 15. Ayat Tanya (dalam ayat) 16. Ayat Perintah 17. Ayat Seruan 18. Jawapan bagi soalan 19. Soalan bagi jawapan 20. Bentuk Ayat

21. Ayat sama maksud

a. Ayat tunggal b. Ayat majmuk c. Ayat majmuk pancangan d. Ayat majmuk gabungan a. Cakap ajuk / cakap pindah b. Ayat aktif c. Ayat pasif

KONSTRUK : MEMBACA & MEMAHAMI (PETIKAN) KONTEKS


22. Petikan 1 Teks a. b. c. d. Pernyataan yang benar e. Maksud frasa Teks a. b. c. d. Pernyataan tidak benar e. Maksud frasa J U M L A H

NO. ITEM & ARAS R S T

JUMLAH

23. Petikan 2

KERTAS 2 PENULISAN BAHAGIAN A MEMBINA AYAT (10 MARKAH) BI L. 1 2 3 JENIS GAMBAR TUNGGAL GAMBAR BERSIRI CARTA TEMA PILIHAN

4 5 6 7

JADUAL GRAF PETA PELAN

BAHAGIAN B MENULIS KARANGAN (30 MARKAH) BIL 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 TIDAK BERFORMAT BENTUK JENIS CERITA MELENGKAP CERITA FAKTA KEPERIHALAN AUTOBIOGRAFI BIOGRAFI SURAT RASMI SURAT TIDAK RASMI BERFORMAT SYARAHAN DIALOG LAPORAN BERITA UCAPAN CATATAN HARIAN
SEKOLAH SEKOLAH

TEMA

PILIHAN

BAHAGIAN C MENULIS ULASAN NILAI/PENGAJARAN/AMALAN BAIK ( 20 MARKAH ) BIL 1 JENIS RENCANA TEMA PILIHAN

2 3 4 5 6

CERITA PUISI CATATAN SURAT LAPORAN