Anda di halaman 1dari 28

ORGANISASI KANDUNGAN

Buku penerangan Penilaian Kendalian Sekolah (PKS) ini dibahagikan kepada lima unit:
Unit 1: Pengenalan Kepada Buku Penerangan Unit II: Penilaian Kendalian Sekolah Unit III: Pelaksanaan PKS

Unit IV:
Pembinaan Instrumen Penilaian Unit V: Rumusan

Lampiran Bahan Rujukan dan Contoh Soalan

MATLAMAT
Buku penerangan ini bertujuan memberikan pemahaman dan panduan tentang Penilaian Kendalian Sekolah dan pengoperasiannya agar guru dapat melaksanakannya secara berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran.

OBJEKTIF
Menjelaskan konsep PKS Menyenaraikan ciri-ciri PKS Menyatakan kaedah PKS Menghuraikan kepentingan PKS Menghuraikan perkaitan antara PKS dan penilaian secara berpusat Merancang dan melaksanakan PKS dalam p & p

PENILAIAN KENDALIAN SEKOL KONSEP


PKS ialah satu proses mengesan perkembangan, kemajuan dan pencapaian pelajar secara menyeluruh dan berterusan. PKS dirancang dan dilaksanakan oleh guru.

Dalam PKS guru menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai, merancang, membina instrumen, melaksanakan penilaian, merekod, menganalisis, melapor dan menjalankan tindakan susulan.

PKS lebih bersifat formatif iaitu mengutamakan kemajuan setiap murid dari satu peringkat ke satu peringkat.

Melalui PKS hasil penilaian digunakan untuk tindakan susulan supaya kelemaham murid tidak terhimpun.

Ciri Utama PKS


Dikendalikan oleh Guru menilai pelajarnya sendiri Berasaskan Kriteria menilai penguasaan murid berdasarkan hasil pembelajaran yang telah ditentukan
Pelbagai Kaedah pemerhatian lisan penulisan

Formatif dijalankan berterusan mengesan perkembangan, kemajuan dan pencapaian pelajar Mengesan Perkembangan Pembelajaran Secara Menyeluruh

intelek rohani emosi jasmani

Menekankan Perkembangan Individu berdasarkan kemampuan individu dan bukan untuk perbandingan antara individu Menggalakkan Penilaian Kendiri melatih murid menilai kemajuan sendiri secara berterusan guru mendapat maklumat tambahan

Bersistem merancang menentukan instrumen melaksana menganalisis merekod melapor tindakan susulan

Membolehkan Tindakan Susulan mengatasi kelemahan pembelajaran mempertingkatkan kekuatan pembelajaran

TUJUAN PKS

Mengesan secara berterusan tahap penguasaan dan perkembangan murid dari segi pengetahuan, kemahiran dan penghayatan nilai

Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam proses p&p Membolehkan guru mengambil tindakan susulan untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran murid Mengetahui keberkesanan pengajaran guru

Aspek

Contoh memberi definisi menghuraikan fakta menerangkan konsep dan prinsip berfikir secara logik memberi rasional dan alasan menghuraikan pendapat petah bertutur memberi pendapat membaca dan menulis mencongak menyelesaikan masalah kira cepat mencari maklumat dari pelbagai sumber mengklasifikasikan maklumat membuat laporan mengambil wuduk solat membaca dan menghafaz mengguna radas sains mengguna alatan tangan menyenggara alatan

ASPEK YANG DINILAI

pengetahuan

kemahiran berfikir

kemahiran berbahasa

kemahiran mengira

kemahiran belajar

kemahiran amali

kemahiran manipulatif

Aspek kemahiran bersosial

Contoh berkomunikasi bersopan santun bekerjasama mereka cipta melukis bermain alat muzik memerhati membuat inferen menganalisis maklumat bantu membantu berdikari bertanggungjawab bersemangat untuk belajar gigih bekerja ingin tahu sihat, cergas dan aktif menjaga kebersihan diri dan keselamatan melibatkan diri dalam pelbagai bersukan aktiviti bergerak secara kreatif bergerak mengikut rangsangan kesungguhan membuat sesuatu kelebihan dalam sesuatu bidang kecenderungan kepada

daya kreatif

kemahiran proses sains

perlakuan dan amalan nilai murni sikap

kesihatan dan kecergasan

kemahiran kinestatik

bakat dan minat

menentukan hasil P&P

MERANCANG

Menyediakan JPU & instrumen penilaian

MEMBINA INSTRUMEN

MELAKSANAKAN PENILAIAN Pemerhatian/lisan/ penulisan

MEREKOD

MENGANALISIS

MELAPOR
(JIKA PERLU)

Tindakan Susulan Pengukuhan pengayaan

YA

TIDAK
PENGUASAAN PERKARA DIAJAR

Tindakan Susulan pemulihan

YA
TERUSKAN PELAJARAN BARU

PEMBINAAN INSTRUMEN PENILAIAN Penggunaan Jadual Penentuan Ujian (JPU) membantu guru membina soalan mengikut hasil pembelajaran yang ditentukan. Mata Pelajaran: Geografi Tajuk: Kajian Peta Topografi

CONTOH JPU

Kandungan
Pengetahuan
Kefahaman

Aras kemahiran
Aplikasi

Analisis

Sintesis

Penilaian

Jumlah %

K Lambangan dan istilah

K 1

S K M S K M K M S K 1 1 1 1 1 1

S K M S 1 1 1

K M S K K 1 1 1 1 10 (20%) 15 (30%)

Konsep kedudukan kordinat Faktor Cuaca dan pengaruhnya Kegiatan ekonomi

1 11 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1

1 1

11 (22%) 14 (28%)

1 1

1 1 1 1

2 1

2 6 (12%)

Jumlah %
3 (6%)

3 2 4 4 3 9 (18%)

3 2

6 4 12 (24%)

6 4

4 9 (18%)

3 3 50 (100 %)

11 (22%)

- Pemerhatian - Lisan - Penulisan

KAEDAH PENILAIAN DALAM PKS

Mengesan serta merta dalam pengajaran harian tidak perlu instrumen khusus

Mengesan kemajuan - selepas beberapa pembelajaran - secara individu atau kumpulan mengguna instrumen seperti senarai semak, lembaran kerja dan ujian bertulis
Mengesan pencapaian - selepas beberapa topik atau di akhir program secara individu - guna skala kadar, ujian bertulis dan ujian lisan.

menilai aspek yang sukar dikesan melalui lisan dan penulisan seperti: kemahiran manipulatif - perlakuan kemahiran belajar kemahiran bersosial kemahiran kinestatik kemahiran literasi komputer

PENILAIAN SECARA PEMERHATIAN

- sikap - amali

Antara aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah: - kefahaman konsep - pengetahuan fakta - kecekapan mendengar - penggunaan bahasa yang tepat - kefasihan menghafaz - sebutan dalam berbahasa - kecekapan mencongak - gaya persembahan - pertuturan dan sikap

PENILAIAN SECARA LISAN

Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti: bacaan kuat - syarahan perbahasan - bercerita perbincangan - hafazan temu bual - soal jawab nyanyian - deklamasi sajak mendengar dan memberi respons secara lisan

Melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti:

PENILAIAN SECARA PENULISAN

karangan laporan projek latihan dan ujian bertulis huraian atau tafsiran peta, jadual, graf atau carta.

Digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti: kemahiran menulis menyusun idea penggunaan tanda baca perbendaharaan kata mengaplikasi mentafsir menilai

Instrumen penilaian secara penulisan Dalam menyediakan soalansoalan yang sahih, perkaraperkara yang berikut mestilah diambil kira: - Soalan menepati kemahiran yang akan diuji - Bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami - Bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan - Aras kesukaran soalan dipelbagaikan - Skema pemarkahan disediakan

Soalan yang biasa digunakan dalam penilaian penulisan ialah: subjektif objektif

MEREKOD

Merekod ialah aktiviti mencatat maklumat secara bersistem berkaitan dengan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid.

Maklumat dalam rekod perlu dikemaskini untuk memudahkan guru membuat rujukan tentang pembelajaran murid.

Maklumat dalam rekod perlu dianalisis dan ditafsir untuk tujuan tindakan susulan dan pelaporan.

Merekod boleh dibuat dalam bentuk berikut: - membuat penyataan


- menanda dengan menggunakan simbol - memberi markah - memberi gred

Rekod boleh dibuat dalam dokumen seperti berikut: - buku rekod mengajar - buku latihan mengajar - laporan kemajuan murid - buku catatan guru - senarai semak - rekod prestasi - rekod profil

Aktiviti merekod dilakukan dari semasa ke semasa supaya maklumat menyeluruh tentang penguasaan pembelajaran murid terkumpul dan mudah dirujuk bila diperlukan.

proses penyampaian maklumat penilaian dari semasa ke semasa tentang: perkembangan pengetahuan, kemahiran, nilai, sikap dan pencapaian murid.

Maklumat untuk pelaporan diperoleh dari rekod penilaian.

Pelaporan perlu dilakukan dari semasa ke semasa mengikut keperluan untuk membolehkan murid, pihak sekolah dan ibu bapa mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.

Guru melapor kepada: murid sendiri ibu bapa pihak tertentu

Guru melaporkan perkara-perkara yang relevan berkaitan murid merangkumi kekuatan dan kelemahan pembelajaran. Antaranya ialah: prestasi akademik pernyataan tentang minat, sikap dan perlakuan cadangan memperkembangkan potensi pelajar

Pelaporan boleh dilakukan secara lisan atau bertulis dalam bentuk: markah pernyataan gred pernyataan dan gred

Laporan bertulis boleh dibuat dalam: - buku laporan kemajuan murid - rekod profil - laporan ringkas oleh guru - mata pelajaran atau guru kelas

TINDAKAN SUSULAN
Tindakan susulan meliputi aktiviti pemulihan, pengukuhan dan pengayaan. Dirancang bagi membantu murid mengatasi masalah pembelajaran agar kelemahan murid tidak terus terhimpun,mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dan memberi peluang kepada murid menjalani aktiviti yang lebih mencabar .

Berbentuk formatif dan berasaskan penilaian rujukan kriteria. Penilaian rujukan kriteria mengukur pencapaian berasaskan hasil pembelajaran yang ditetapkan.

Dalam mengendalikan tindakan susulan guru boleh:

mengubah objektif pengajaran dan pembelajaran mengikut kebolehan pelajar menggunakan pelbagai teknik pengajaran yang lebih berkesan bersesuaian dengan kebolehan pelajar menggunakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan bersesuaian dengan murid, keperluan dan kebolehan murid menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap penguasaan murid memberi perhatian dan bimbingan yang rapi secara individu atau kumpulan memberi peluang yang cukup kepada murid untuk mengukuhkan kemahiran yang diperolehi

TINDAKAN SUSULAN DALAM PKS

Tujuannya supaya tidak terhimpun masalah pembelajaran seterusnya dan murid cerdas terus maju

Tindakan susulan serta merta


Pujian Bagus Kerja kamu kemas

Tindakan Susulan Terancang


Latihan, projek yang sesuai dengan kebolehan murid Tunjuk ajar kemahiran membaca yang berkesan

Teguran Perbuatan kamu salah Jangan bising


Nasihat Usaha lagi Ubah kelakuan kamu Bimbingan Panduan solat yang betul Betulkan kemahiran , yang salah

Latihan, projek yang mencetuskan pemikiran

Latihan, projek untuk mengukuhkan kemahiran belajar, membuat analisis, rumusan dan perbandingan

Bimbingan rakan sebaya

PERKAITAN PENILAIAN RUJUKAN KRITERIA DENGAN PEMBELAJARAN MASTERI

Penilaian rujukan kriteria berkait rapat dengan pembelajaran masteri. Dalam pembelajaran masteri, pendekatan pengajaran dan pembelajaran berfokuskan kepada penguasaan murid dalam sesuatu perkara.

Contoh Senarai Semak Penilaian Lisan Bahasa Melayu


B il Nama Murid Kemahiran Petunjuk Kemahiran

Sani

1.Memberi arahan dengan betul dan bertatasusila 2. Memberi arahan mengikut urutan

Lamsun

Zaleha

3. Menyoal untuk mendapatkan maklumat 4. Mendengar pesanan dan menyampaikannya dengan menggunakan perkataan sendiri 5. Bercerita berpandukan gambar

Latifah

Gunalan

Damit

CADANGAN FRASA ATAU PERKATAAN UNTUK OBJEKTIF PERLAKUAN YANG BOLEH DIUKUR
Aras Kemahiran Domain Kognitif Cadangan frasa atau perkataan untuk objektif perlakuan yang boleh diukur

Mengetahui Mengingati kembali

Mentakrif Memerihal Mengenal pasti Melabel Menyenarai Melakar

Memadan Menama Menyatakan Melukis Menulis

Memahami Menterjemahkan bahanatau idea daripada satu bentuk ke bentuk lain; mentafsir bahan atau idea; merangkakan trend masa depan

Mengubah Menganggar Menerangkan Memberi contoh Mengukur Menyukat Menentukan Menukar

Membanding dan membeza Menambah Meramalkan Membuat inferens Menghubungkait Mencirikan Mengelas

Mengaplikasi Menggunakan bahan atau idea dalam situasi yang baru dan konkrit

Mengira Menunjuk cara Mengubahsuai Menghitung

Menjana idea Mengitlak Menjelaskan dengan contoh

Aras Kemahiran Domain Kognitif

Cadangan frasa atau perkataan untuk objektif perlakuan yang boleh diukur

Menganalisis Mengasingkan maklumat kepada komponenkomponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen

Mencerakin Menjelaskan melalui contoh Memilih Mengasingkan Membuat andaian Menghuraikan Mengawal pembolehubah

Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menggunakan perhubungan ruang dan masa Membuat kesimpulan Menyelesaikan masalah

Mensintesis Menggabungkan komponenkomponennya untuk menghasilkan keseluruhan idea atau struktur yang baru dan kreatif

Menggabungkan Merancang Meringkaskan Membina Merangkakan Berkomunikasi Mengeksperimen Menganologi

Mereka cipta Mengkonsepsikan Membuat gambaran mental Mendefinisikan secara operasi Membuat hipotesis Mereka bentuk

Menilai Menilai idea / bahan/maklumat/k aedah berdasarkan kriteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu

Menaksir Mengkritik Mentafsir Mewajarkan

Mengesan kecondongan Membuat keputusan Menyokong

Mengesan Serta Merta

Mengesan Kemajuan Tujuan Mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran

Mengesan Pencapaian Tujuan Mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran Contoh menilai: - kemahiran pergerakan dalam PJ - aspek amali dalam pendidikan Islam - kemahiran manipulatif

Penilaian secara pemerhatian

Tujuan Mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta merta dalam pengajaran harian

Contoh menilai: - kemahiran Contoh pergerakan dalam memerhati sikap PJ dan perlakuan - aspek amali dalam murid Pendidikan Islam memerhati - kemahiran kemahiran murid manipulatif melakukan aktiviti Bagaimana yang dijalankan perlu dirancang secara individu Bagaimana atau kumpulan dirancang jika menggunakan perlu instrumen secara individu tertentu seperti: atau kumpulan - senarai semak tidak - skala kadar memerlukan - catatan guru instrumen yang - rekod anekdot khusus Merekod dan instrumen melapor pemerhatian direkod jika perlu dilapor jika perlu Merekod dan melapor perlu direkod Tindakan susulan dilapor jika perlu perlu tindakan serta merta seperti Tindakan susulan : perlu tindakan - bimbingan, susulan teguran dan bentuk tindakan nasihat jika murid susulan tersilap - pujian terhadap kebaikan murid

Bagaimana perlu dirancang secara individu menggunakan instrumen seperti: - senarai semak - skala kadar

Merekod dan melapor perlu direkod perlu dilapor Tindakan susulan dilakukan jika perlu

Mengesan Serta Merta

Mengesan Kemajuan Tujuan Mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran

Mengesan Pencapaian Tujuan mengesan pencapaian selepas beberapa pencapaian

Penilaian Secara Lisan

Tujuan Mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta merta semasa pengajaran harian Contoh menilai kebolehan murid bertutur melalui: soalan lisan perbincangan kuiz

Contoh menilai kebolehan bertutur melalui aktiviti seperti: - syarahan - lakonan dan bercerita menilai kefasihan menghafal melalui aktiviti: bacaan kuat kuiz hafazan Bagaimana perlu dirancang secara individu atau kumpulan menggunakan instrumen tertentu seperti: - senarai semak - skala kadar

Contoh menilai aspek yang perlu seperti: bacaan dalam Bahasa Melayu hafazan dalam pendidikan Islam

Bagaimana dirancang jika perlu secara individu atau kumpulan tidak memerlukan instrumen yang khusus

Merekod dan melapor perlu direkod dilapor jika perlu Tindakan susulan perlu tindakan susulan

Bagaimana perlu dirancang secara individu dijalankan dengan menggunakan alat ujian lisan

Merekod dan melapor direkod jika perlu dilapor jika perlu Tindakan susulan bimbingan, teguran dan nasihat jika murid tersilap pujian jika sudah menguasai atau bila murid berkelakuan baik

Merekod dan melapor perlu direkod perlu dilapor Tindakan susulan dilakukan jika perlu

Mengesan Serta Merta

Mengesan Kemajuan
Tujuan Mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran

Mengesan Pencapaian
Tujuan Mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran

Penilaian secara Penulisan

Tujuan Mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta merta semasa pengajaran harian Contoh menilai kefahaman dan pengetahuan serta kemahiran berbahasa melalui hasil kerja murid

Contoh menilai laporan bertulis menilai murid melalui ujian bertulis: Ujian Objektif Ujian Subjektif

Contoh penilaian dijalankan melalui ujian bertulis berbentuk: Ujian Objektif Ujian Subjektif

Bagaimana dirancang jika perlu secara individu dan kumpulan tidak memerlukan instrumen yang khusus

Bagaimana perlu dirancang secara individu atau kumpulan menggunakan instrumen tertentu seperti: lembaran kerja ujian bertulis
Merekod dan melapor perlu direkod dilaporkan jika perlu

Bagaimana Perlu dirancang Secara individu Menggunakan ujian bertulis

Merekod dan melapor perlu direkod dilaporkan jika perlu Tindakan susulan perlu tindakan serta-merta seperti: - bimbingan - teguran - nasihat - pujian

Merekod dan melapor perlu direkod perlu dilapor

Tindakan susulan perlu tindakan susulan

Tindakan susulan harus diambil jika perlu

Beri Nilai