Anda di halaman 1dari 45

TEORI DAN KONSEP PEMBANGUNAN

1.0 PENGENALAN PEMBANGUNAN


Apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan pembangunan. Apakah anda faham??. Pembangunan mempunyai makna yang pelbagai ia boleh di ibaratkan sebagai satu ungkapan yang universal. Universal disini adalah pembangunan bukan hanya merujuk kepada pembangunan bangunan-bangunan sahaja ia juga membawa makdu pembangunan dari segi sosial, ekonomi dan juga politik. Sehingga kini tiada satu pun istilah yang dapat mendefinisikannya secara tepat apa itu maksud pembangunan ini kerana ia mempunyai istilah tersirat yang banyak. Maka dalam perbincangan ini saya akan menerangkan apa itu pembangunan mengikut pandangan saya dan juga beberapa ahli falsafah yang aktif

memperkatakan tentang apa itu pembangunan. Saya juga akan menyelitkan beberapa teori dan konsep dalam perbincangan ini. Ini bertujuan agar perbincangan saya ini mengikut landasan akademik dan juga agar perbincangan ini tidak terpesong dari topik yang ingin diperkatakan. Selain itu, perbincangan ini juga akan membincangkan perkembangan tahaptahap pendidikan dan juga perubahan dalam sistem pendidikan yang terdapat dalam pendidikan negara kita pada masa kini dan masa lepas. Seterusnya, cabaran-cabaran berkaitan dengan kemiskinan, perindutrian dan juga pertanian juga akan dibincangan dengan lebih terpeinci dalam perbincangan ini. Ini adalah bertujuan agar segala permasalahan dikenalpasti dan dapat diatasi dengan menggunakan konsep dan teori yang saya pelajari. Pada akhir sekali dalam perbincangan ini saya akan membuat kesimpulan mengikut pandangan saya dan mengemukakan beberapa cadangan dalam membangunkan negara kita sebagai sebuah negara maju.

2.0 PEMBANGUNAN
Tiada makna yang khas yang dapat menerangkan maksud pembangunan walapun terdapat banyak usaha telah dilakukan oleh ahli ekonomi dan ahli sains sosial dalam usaha untuk menerangkan konsep pembangunan dan cuba mendapatkan satu definisi pembangunan yang tepat. Walaupun teori ini banyak dibincangkan oleh para ahli falsafah seperti Todaro (1977), Seers(1979) dan juga Syed Husin Ali (1976). (Rahimah Aziz 1989: 197).

Menurut

Laporan

Suruhanjaya

Selatan

(1990),

pembangunan

boleh

didefinisikan sebagai satu proses yang mana membolehkan kehidupan manusia merealisasikan potensi, membina keyakinan serta membawa kehidupan ke arah kemuliaan dan penuh bermakna yang membebaskan manusia dari rasa takut untuk meminta dan dieksploitasi. Ia merupakan pergerakan yang menjauhkan dari penindasan politik, ekonomi dan juga sosial. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 2) Todaro (1977) berpendapat bahawa pembangunan melibatkan prose

menyusun dan mengorientasi semula sistem ekonomi dan social. Ini bermakna bahawa pembangunan bukan sahaja melibatkan pertambahan kepada pendapatan dan pengeluaran, bahkan juga mengambil kira perubahan institusi social, struktur pentadbiran, pendapat umum, adat resam dan kepercayaan. (Rahimah Aziz 1989: 3). Syed Husin Ali (1976) pula menyatakan bahawa pembangunan ekonomi bertujuan untuk menaikkan taraf hidup ekonomi sebahagian besar masyarakat. Bahawa pencapaian yang tinggi dalam bidang ekonomi boleh menjadi asas yang kukuh bagi memajukan atau membangunkan bidang-bidang lain seperti pelajaran, kemasyarakatan dan kebudayaan. Maka, pembangunan tidak boleh terbatas kepada hal-hal ekonomi sahaja. Sebaliknya, meliputi semua bidang kehidupan masyarakat. (Rahimah Aziz 1989: 3). Seers (1979) pembangunan boleh ditunjukkan dengan terhapusnya

kemiskinan, kurangnya jumlah pengguran serta rapatnya jurang ketaksamaan. Kemiskinan, pengangguran dan ketaksamaan. Kemiskinan, pengangguran dan ketaksamaan ini biasanya mencirikan negara-negara Dunia Ketiga. Beliau berpendapat bahawa pembangunan bermaksud pengurangan pergantungan budaya kepada satu atau lebih kuasa besar dan ini dapat dilakukan misalnya, dengan meningkatkan penggunaan bahasa kebangsaan, memperuntukkan lebih banyak masa siaran televisyen untuk rancangan tempatan dan meningkatkan mutu pendidikan tempatan. (Rahimah Aziz 1989: 3).

3.0 TEORI
Dalam perbincangan pembangunan ini akan turut dibincangkan juga teori yang berkaitan iaitu Teori Pergantungan, Teori Modenisasi dan juga Teori pembangunan Mampan. 3. 1 TEORI MODENISASI.

Menurut Boeke, 1953 masyarakat dibahagikan kepada dua iaitu masyarakat tradisional dan masyarakat moden. Masyarakat tradisional merujuk kepada luar bandar, mundur dan tidak membangun. Manakala mayarakat moden adalah masyarakat bandar, membangun dan industri. Kedua-dua golongan masyarakat ini mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Pembangunan berlaku akibat jelmaan ciri-ciri suatu golongan kepada golongan yang lebih maju. Pendekatan ini mengandaikan bahawa keterbelakangan ekonomi, sistem pengeluaran, ragam tingkah laku adalah halangan kepada perkembangan ekonomi dan menimbulkan sikap konservatif terhadap perubahan, pemodenan dan pertumbuhan ekonomi (Rahimah Aziz 1989: 197). 3. 2 TEORI PERGANTUNGAN. Teori pergantungan dapat difahami dengan mengenalpasti dan melihat negara mundur yang ditindas dan dipergunakan oleh negara maju untuk mendapat kepentingan daripada negara mundur. Negara maju akan mendapatkan bekalan bahan mentah dari negara mundur dan akan memproses kemudiannya akan menjual kembali kepada negara mundur pada harga yang tinggi. Prebisch bersama teman-teman pakarnya menghadapi masalah dengan fakta yang memperlihat pertumbuhan ekonomi negara-negara kecil dalam kajian beliau mencadangkan aktiviti-aktiviti ekonomi negara-negara maju sering meninggalkan kesan serius kepada ekonomi negara miskin. sosial (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 47) Manakala mengikut Sunkel (1969), mendefinisikan pergantungan sebagai penerangan ke atas soal pembangunan ekonomi sesebuah negara terutama dari segi pengaruh luaran ke atas polisi pembangunan nasional negara berkenaan. Ia menyentuh soal politik, ekonomi dan budaya. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 48) 3. 3 TEORI PEMBANGUNAN MAMPAN. Pembangunan Mampan adalah bertujuan untuk membawa mutu hidup yang lebih baik pada masa kini dan masa depan, sambil melindungi dan mungkin memperbaiki mutu alam sekitar serta penggunaan sumber asli. Konsep ini mengandungi tiga elemen utama yang saling berkaitan antara satu sama lain iaitu, masyarakat, ekonomi dan alam sekitar. Elemen masyarakat yang ingin disentuh disini adalah agar semua masyarakat memperolehi kehidupan yang sama contohnya semua ibu bapa diwajibkan menghantar anak-anak mereka ke sekolah tahap paling rendah yang diwajibkan oleh Kementerian adalah sehingga tahun enam ataupun menduduki Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR).Persekitaran yang selamat adalah berkaitan secara

langsung dengan pembinaan masyarakat Mampan yang menjadi teras kepada kewujudan Pembangunan Mampan. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 53) Pembangunan Mampan memberi fokus untuk meningkatkan kualiti kehidupan kepada semua kehidupan di bumi tanpa adanya peningkatan terhadap penggunaan sumber yang melebihi kemampuan alam sekitar untuk menyediakannya. Hal ini memerlukan perubahan sikap, institusi, individu dan sebagainya. Ia juga memerlukan tindakan seperti perubahan polisi/dasar, yang mengcakupi individu dan masyarakat.

4.0 CABARAN PEMBANGUNAN.


4.1 KEMISKINAN.
Mengakui bahawa kemiskinan dan ketaksamaan merupakan salah satu masalah utama dalam arus pembangunan negara, bebagai-bagai dasar dan strategi telah digubal dan dilaksanakan untuk membasmi kemiskinan terutama dengan pelancaran DEB psds tahun 1970. Sebelum DEB, walaupun usaha-usaha membasmi kemiskinan dilaksanakan, usaha ini lebih merupakan penerusan dasar penjajah yang menumpukan pembangunan sektor-sektor eksport dan bandar. Usaha ini mempunyai kesan yang kecil sahaja kepada usaha

pembasmiannkemiskinan 40 peratus penduduk termiskin. ( Chamhuri Siwar & Mohd. Haflah Piei, 1988: 1) Masalah kemiskinan adalah satu masaalah yang dihadapi oleh semua negara tidak ada satu negara pun yang terkecuali dari menghadapi masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan sering membelenggu terutamanya negara dunia ketiga. Hampir lebih separuh Negara Dunia Ketiga khususnya mengalami masalah kemiskinan dan ia berlarutan untuk beberapa tempoh masa. Berbagai usaha dalam bentuk program dan dasar dilancarkan oleh negara-negara terlibat malah mendapat perhatian badan-badan bertaraf dunia umpamanya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) menerusi institusi yang ditubuhkan dibawahnya. Masalah kemiskinan ini turut mendapat perhatian dari badan-badan bukan kerajaan (NGO) dan yayasan-yayasan dari seluruh dunia. Kemiskinan boleh dibahagikan kepada dua iaitu kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 12) Kemiskinan mutlak bermaksud bahawa terdapat keadaan yang mana keperluan minimun manusia tidak dapat dipenuhi. Ringkasnya keperluan asas

manusia seperti tempat berlindung, makanan, pakaian dan sebagainya adalah tidak dipenuhi. Mereka ini dari segi pendapatannya menerima kadar pendapatan sebulan yang sangat rendah misalnya RM250 sebulan. Jika negara kita menetapkan kadar pendapatan RM250 sebulan sebagai garis kemiskinan, ini bermaksud sesebuah keluarga yang menerima kadar di bawah RM250 maka mereka dikira sebagai golongan miskin. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 12) Kemiskinan mutlak dapat dilihat daripada satu masalah besar yang sering berlaku di luar bandar, terutamanya di kampung-kampung terpencil dan kebanyakan ladang-ladang ialah kekurangan sekolah yang mempunyai

kelengkapan yang cukup dan guru-guru terlatih yang sesuai serta persekitaran yang lebih baik untuk pembelajaran. Keadaan sedemikian menjejaskan mutu pendidikan dan mengakibatkan kadar keciciran yang tinggi di sekolah-sekolah. Keadaan ini mengurangkan peluang-peluang bagi golongan miskin memperbaiki kedudukan mereka melalui pendidikan. Keadaan ini menyebabkan mereka sukar untuk keluar dari kancah kemiskinan yang mereka hadapi. (Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 1991-2000. 1991: 11) Kemiskinan relatif bermaksud keadaan hidup individu atau kelompok manusia di dalam sebuah masyarakat yang dibandingkan dengan keadaan hidup yang lebih baik dinikmati oleh segolongan manusia di dalam kelompok yang lain. Ini bermakna kehidupan individu atau kumpulan masyarakat yang pertama tadi berkedudukan lebih rendah jika dibandingkan dengan kehidupan individu atau kumpulan sebuah masyarakat yang lain. Misalnya taraf kehidupan golongan pertengahan itu dilihat lebih miskin daripada golongan atasan. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 12) Konsep kemiskinan relatif juga berhubungkait dengan ketidakseimbangan wilayah dalam pembangunan ekonomi. Negeri-negeri yang kurang maju di Malaysia masih ketinggalan jauh dari segi kemudahan insfrastruktur asas dan perkhidmatan sosial walaupun terdapat kemajuan pada masa lepas dalam usaha mengurangkan ketidakseimbangan wilayah. Usaha-usaha yang lebih banyak perlu dilaksanakan untuk memperbetulkan ketidakseimbangan pendapatan di kalangan negeri-negeri dapat dikurangkan. Perlaksanaan untuk mengurangkan kemiskinan haruslah mengambilkira keperluan semua golongan masyarakat. Oleh itu, walaupun diakui bahawa segolongan besar rakyat termiskin di negara ini adalah kaum Bumiputera, namun terdapat juga kaum bukan Bumiputera yang berada di bawah paras kemiskinan sama ada di bandar atau di luar bandar. Kehendak utama mereka ialah diberi peluang mendapatkan sumber-sumber ekonomi, terutamanya tanah dan kredit bagi

membolehkan mereka memperolehi dan menambah pendapatan serta boleh berdikari. Tahap mutu perkhidmatan sosial di beberapa kampung, ladang dan estet perlu juga diperbaiki supaya taraf hidup mereka dapat dipertingkatkan. Disamping itu, harapan mereka untuk mendapatkan peluang yang lebih baik untuk bekerja dalam sektor awam, peluang pendidikan dan penyertaan dalam rancangan tanah akan diambilkira bersama-sama dengan kemajuan yang dicapai oleh Bumiputera dalam sektor swasta. (Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 1991-2000. 1991: 18) Oleh itu, beberapa strategi telah dirancang bertujuan untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat di bawah Dasar Pembangunan Baru (DPB) akan terus dilaksanakan menerusi pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan pewujudan pekerjaan yang tinggi akan menyediakan peluang-peluang yang lebih luas kepada golongan miskin ini bertujuan bagi mengatasi cabaran-cabaran yang di hadapi oleh masyarakat yang miskin untuk keluar dari putaran ganas kemiskinan yang menghantui mereka selama ini. Maka pihak pentadbir akan terus melaksanakan dasar-dasar yang akan membolehkan golongan miskin menikmati faedah yang saksama dari

pembangunan ekonomi dan dapat memperbaiki lagi agihan pendapatan. Disini dapat dilihat penekanan terhadap Teori Pembangunan Mampan yang dilihat bertujuan untuk menyeragamkan tiga elemen iaitu masyarakat, ekonomi dan alam sekitar. sosial (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 53). Dalam melaksanakan dasardasar ini, DPB akan mengambil kira beberapa faktor. Pertama, dengan kemajuan pesat yang telah pun dicapai dalam

mengurangkan kadar kemiskinan, masalah kemiskinan tidak lagi sebegitu besar atau serius. Sebahagian besar daripada masalah kemiskinan yang berbentuk umum boleh diatasi melalui proses pembangunan. Mengikut Seers (1979), pembangunan boleh ditunjukkan dengan terhapusnya kemiskinan, kurangnya jumlah pengguran serta rapatnya jurang ketaksamaan. Kemiskinan, pengangguran dan ketaksamaan. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 2) Kedua, dengan adanya kemudahan pendidikan dan latihan serta peluangpeluang pekerjaan yang lebih banyak di dalam sektor bukan pertanian, golongan miskin akan dapat mengalami mobiliti sosial dengan lebih pesat dan seterunya akan dapat mengatasi masalah kemiskinan. (Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 1991-2000. 1991: 115)

Menurut Smelser (1959), proses modenisasi boleh dibahagikan kepada beberapa proses iaitu modenisasi teknologi perlu untuk mengubah dari teknik tradisi yang mudah kepada aplikasi pengetahuan yang saintifik. sosial (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 44). Disini dapat kita lihat dalam pembentukan dasar oleh DBP menekankan proses modenisasi terhadap sistem pendidikan yang diamalkan ini bertujuan untuk meningkatkan modal insan dan agar setiap masyarakat dapat bersaing dengan negara maju dalam arus teknologi yang semakin pesat ini. Ketiga, selaras dengan perubahan struktur yang berlaku dalam ekonomi, isi rumah luar bandar akan semakin kurang bergantung kepada sumber pendapatan tradisional seperti pekebun kecil getah, penanaman padi dan penangkapan ikan. Oleh itu, perubahan dalam reka bentuk dan pelaksanaan program ini perlu dibuat dengan tujuan mengubahsuai skop penglibatan Kerajaan dan memberi penekanan terhadap unsur-unsur penyatuan tanah, pembentukan estet-estet dan pengurusan secara swasta supaya skim-skim ini menjadi lebih bercorak komersil. (Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 1991-2000. 1991: 116). Pada peringkat ini mengikut pendapat Smelser (1959) pengkomersialan pertanian haruslah bercirikan perubahan iaitu perubahan pertanian yang bersaiz kecil kepada ladang komersial, pengkhususan pengeluaran yang berorientasikan penggunaan buruh. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 44) Oleh yang itu, kerajaan haruslah mengkaji semula pendekatan yang diamalkan dalam perlaksanaan program-program membasmi kemiskinan dengan

mengambilkira perubahan yang sedang berlaku dalam ekonomi. Selaras dengan itu, program-program haruslah disesuaikan supaya memberi tumpuan kepada aspek-aspek yang kritikal dalam membasmi kemiskinan di kalangan semua kaum tidak lagi menggunakan pendekatan secara meluas kerana ia tidak lagi berkesan. Seterusnya, penekanan terhadap program-program pembasmian kemiskinan akan beralih ke arah memenuhi keperluan-keperluan tertentu golongan termiskin bagi membantu mereka mengatasi masalah kemiskinan. (Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 1991-2000. 1991: 116) Dalam usaha untuk membasmi kemiskinan, konsep berdikari akan di beri penekanan. Sehubungan dengan ini, Kerajaan haruslah terus memberi sokongan kewangan kepada badan-badan bukan Kerajaan yang terlibat dengan masalah kemiskinan. Usaha-usah juga akan dibuat untuk meningkatkan produktiviti dan

pendapatan isirumah yang lain melalui program-program berasaskan konsep berdikari dan kemasyarakatan. (Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 19912000. 1991: 120) Kecekapan, produktiviti dan pendapatan dari kegiatan-kegiatan pekebun kecil, akan terus dipertingkatkan dengan pembentukan tanah-tanah kebun secara sukarela serta pembukaan tanah baru, terutamanya di Sabah dan Sarawak dimana potensinya masih besar. Petani-petani juga digalakkan menambah pendapatan mereka dengan aktiviti-aktiviti pertanian yang lain atau kegiatan luar kebun untuk memperluaskan asas pendapatan dan mengurangkan sebarang kemungkinan kesan buruk akibat dari kejatuhan harga atau kenaikan kos hidup. (Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 1991-2000. 1991: 120) Perkhidmatan sokongan yang lebih baik juga akan disediakan untuk mempercepatkan pembangunan di skim-skim pertanian setempat. Sistem kredit khasnya akan dikaji semula untuk memastikan lebih banyak isirumah miskin mendapat peluang kepada kredit secara langsung. Insfrastruktur pemasaran juga akan diperkukuhkan, terutamanya kemudahan pengangkutan dan penyimpanan hasil pengeluaran, sebagai satu langkah untuk menstabilkan pendapatan golongan miskin sebagai pemilik-pengusaha atau penyewa. (Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 1991-2000. 1991: 120) Seterusnya, mempergiat usaha meningkatkan kualiti hidup terutamanya di kawasan luar bandar dengan memperbaiki kualiti kemudahan asas, perumahan, kesihatan, rekreasi dan pendidikan. Ini bagi pembasmian kemiskinan yang direncanakan dapat di atasi secara menyeluruh dan juga sampai ke peringkat akar umbi. Berikutnya, dengan memperbaiki pengagihan dan mengurangkan

ketidakseimbangan pendapatan antara dan di kalangan kumpulan etnik, kumpulan pendapatan, sektor ekonomi, wilayah dan negeri. Langkah membangunkan perusahaan Bumiputera yang berdaya tahan dan mampan menerusi penerapan nilai dan sikap positif serta peningkatan keupayaan keusahawanan.

4.2 INDUSTRI DAN PERINDUSTRIAN


Perbezaan antara negara yang di katakan kaya dan negara yang di katakan miskin umumnya merupakan pembahagian negara industri dan negara bukan industri (negara yang mengeluarkan barangan asas). Ada pendapat yang mengatakan negara yang maju dan membangun merupakan negara industri. Jelaslah perindustrian dilihat sebagai satu cara untuk mencetuskan taraf hidup yang lebih

tinggi dan dengan itu, mencapai kemajuan dan pembangunan. (Rahimah Aziz 1989: 167). Mountjoy (1978: 58) berpendapat bahawa, kesan pembangunan yang paling ketara di negara maju, yang dapat dilihat oleh negara kurang membangun ialah limpahan kekayaan industri pembuatan yang telah mewujudkan kemewahan, kuasa, dan penampilan negara kaya. Dengan sebab itu, tidaklah menghairankan bahawa pengenalan industri pembuatan dianggap sebagai idaman kebanyakan negara miskin. Secara umum, bandar dan proses pembandaran mempunyai kaitan secara langsung dan rapat rapat dengan proses perindustrian. Pertumbuhan bandar moden dilihat sebagai hasil proses pembangunan industri secara langsung ataupun tidak perindustrian telah mempengaruhi arah pertumbuhan bandar serta proses pembandaran sesebuah negara. Dari segi sejarah pula, perkembangan bandar dan pembandaran berlaku seiring dan merupakan hasil perkembangan industri. (Rahimah Aziz 1989: 168). Menurut Fox (1971) industri boleh didefinisikan sebagai penggunaan cara-cara yang kompleks lagi sofistikated dalam proses pengeluaran barangan dan juga perkhidmatan. Cara-cara yang kompleks ini yang member implikasi penggunaan jentera, telah direka dengan tujuan memperbaiki kuantiti dan kualiti pengeluaran. Dengan itu, proses perindustrian dikaitkan kepada hasil daripada penggunaan jentera (Pieris, 1969). Moore (1965) pula telah memberi pengertian proses perindustrian sebagai pertambahan penggunaan alat-alat teknologi moden, termasuk penggunaan jentera dalam sektor pertanian, industry dan perkhidmatan. (Rahimah Aziz 1989: 168). Oleh itu, langkah yang sewajarnya harus diambil oleh negara dunia ketiga seperti Malaysai untuk membangunkan sektor perindustrian. Antara langkahlangkah yang boleh diambil adalah dengan meningkatkan pelaburan semula, dalam hal ini pihak kerajaan haruslah memperluaskan galakan elaun pelaburan semula, selaras dengan dasar untuk menggalakkan syarikat yang sedia ada melabur semula bagi memperluaskan keupayaan pengeluaran, memodenkan dan

mempertingkatkan kemudahan pengeluaran serta mempelbagaikan keluaran mereka dalam bidang yang berkaitan. Contohnya langkah yang telah diambil oleh kerajaan dalam mempertingkatkan pelaburan semula adalah dalam Rangcangan Malaysia ke enam iaitu dengan meluluskan pelaburan sebanyak RM 12.4 billion, berbanding dengan RM 5.5 billion bagi Rancangan Malaysia Kelima. (Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Keenam 1993: 124).

Rasionaliti dan penyusunan semula industri, adalah bertujuan untuk memudahkan industri terpilih melaksanakan penyesuaian struktur untuk

meningkatkan kecekapan dan daya saingan, Kerajaan telah melancarkan Tabung Penyelarasan Perindustrian. Galakan Pelaburan, dalam hal ini Kerajaan haruslah membuat penyelarasan ke atas sistem galakan cukai haruslah dibuat ini bertujuan agar sektor swasta menjadi lebih berdaya saing dan berdaya tahan. Penyelarasan yang diperkatakanini haruslah meliputi perubahan ke atas sistem galakan perintis serta bukan perintis seperti elaun pelaburan, elaun eksport dan potongan bagi prestasi eksport. (Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Keenam 1993: 124-125). Penyelidikan dan pembangunan (P&P) dan pembangunan teknologi. Aktiviti ini haruslah diberi penekanan yang serius bagi membangunkan masalah industri yang dialami di negara dunia ketiga. Ini kerana aktiviti ini memberi sumbangan yang besar ke arah membangunkan sektor industri yang terdapat dinegara dunia ketiga lebih berdaya saing, dalam pelbagai hal dan juga sektor yang berasaskan eksport. Sebagai sebahagian daripada usaha menjadikan P&P lebih bermanfaat kepada industri, beberapa institusi awam haruslah memulakan langka dalam menyediakan rangka kerja asas organisasi dan pentadbiran yang diperlukan. (Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Keenam 1993: 124-125). Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (IKS), juga harus diberi penekanan kerana IKS merupakan sektor yang penting dalam menyokong dan memampankan proses perindustrian Malaysia. Dalam hal ini pihak kerajaan telah melaksanakan beberapa program seperti galakan pasaran, kemudahan, kewangan, insentif, infrastruktur, sokongan tekinkal juga P&P. Program pembangunan ini bertujuan untuk mewujudkan rantaian di antara syarikat antarabangsa dan IKS. Melalui program ini, syarikat besar member kontrak kepada IKS untuk mengeluarkan barangan siap atau komponen dan alat-alat. Program ini telah dilaksanakan dengan kerjasama syarikat-syarikat tempatan yang besar seperti Proton, Sapura Holdings, Sharp Corporation dan Land and General Berhad. Contoh kerjasama yang dilakukan Proton telah mewujudkan 60 vendor IKS dalam industry komponen dan alat-alat kereta dengan jumlah jualan sebanyak RM1.1 bilion sehingga suku ketiga tahun 1993. . (Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Keenam 1993: 127). Kesimpulan yang dapat dibuat mengenai kepentingan IKS, adalah dalam konteks pembangunan luar Bandar, IKS merupakan sumber utama pekerjaan dan Perindustrian serta memperkenalkan Elaun Penyelarasan

pendapatan dalam aktiviti bukan pertanian. Pada amnya, industry luar Bandar adalah kecil dan tertumpu kepada pengeluaran makanan, barangan kayu dan pakaian. Oleh itu bagi membantu pembangunan industri ini, beberapa program sokongan seperti pembangunan keusahawanan, pemasaran dan bantuan peralatan haruslah dilaksanakan oleh Kerajaan.

4.3 PERTANIAN
Pertanian merupakan sektor yang terpenting dalam negara terutama bagi negara dunia ketiga yang sedang membangun seperti Malaysia untuk kearah sebuah negara maju. Kerana pertanian memberi sumbangan yang ketara kepada pembangunan ekonomi negara. Dalam usaha mencapai pertumbuhan yang berdaya tahan, sektor pertanian harus disusun dan diorientasikan semula untuk meningkatkan produktiviti dan daya saingan. Ini memerlukan peralihan yang besar daripada pertanian secara skala kecil, satu tanaman dan berteknologi tinggi. Ke arah ini, penglibatan oleh beberapa sektor swasta dan pertanian secara tersusun harus digalakkan terutamanya dalam pengeluaran makanan. Bagi menjana sumber baru pertumbuhan aktiviti dan tanaman yang mempunyai potensi komersial akan dibangunkan dan lebih banyak rantaian akan diwujudkan dengan sektor lain dalam ekonomi. Berdasarkan matlamat untuk memperkukuhkan dan meningkatkan lagi keberkesanan institusi pertanian, beberapa agensi haruslah disusun semula. Seperti Lembaga Pasaran dan Perlesenan Getah Malaysia (MRELB), Lembaga Penyelidikan dan Kemajuan Getah Malaysia (RPIM) telah digabungkan menjadi satu badan iaitu Lembaga Getah Malaysia (LGM) yang bertanggungjawab untuk pembangunan industri getah. Begitu juga, Institusi Penyelidikan Minyak Kelapa Sawit Malaysia (PORIM) dan Lembaga Pendaftaran dan Perlesenan Minyak Kelapa Sawit (PORLA) telah digabungkan menjadi Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB). (Rancangan Malaysia Kelapan 2001-2005: 230). Selanjutnya, sebagai langkah untuk merasionalkan dan mengoptimumkan penggunaan sumber, Unit Pengurusan Projek (UPP) bagi lima Projek

Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADP) yang terletak di luar kawasan utama penanaman padi telah ditutup dan fungsi unit tersebut telah diagihkan kepada agensi serta jabatan yang berkaitan. Mengenai pembangunan tanah, dua buah Lembaga Kemajuan Wilayah (LKW) iaitu Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara (DARA) dan Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka telah diswastakan. Sementara itu, FELDA, FELCRA dan RISDA haruslah disusun dengan rapi agar agar ke arah

pengkorporatan bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan masing-masing. (Rancangan Malaysia Kelapan 2001-2005: 230). Seterusnya, program pertanian juga harus dilaksanakan dan dipergiatkan lagi, ini bertujuan bagi memodenkan sektor pertanian dan untuk memaksimumkan pendapatan petani. Dalam hal ini, pemodenan sektor kecil pekebun kecil harus diberi penekanan melalui penekanan melalui penggalakan aktiviti pertanian berkelompok serta penyediaan khidmat sokongan. Pembangunan in-situ melalui penyatuan dan pemulihan tanah pertanian sedia ada akan terus menjadi strategi utama bagi pembangunan pertanian. Disini saya ingin memperkatakan tentang teori modenisasi iaitu mengikut Smelser (1959), proses modenisasi iaitu. Modenisasi teknologi perlu untuk mengubah dari teknik tradisi yang mudah kepada aplikasi pengetahuan yang saintifik. Mengkormesialkan pertanian yang mana dicirikan dengan perubahan dari bersaiz kecil kepada ladang komersial. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 44) Walaubagaimanapun, pembangunan tanah baru juga harus dilaksanakan terutamanya oleh agensi kerajaan negeri dan kemajuan wilayah serta sektor swasta. Di samping itu, Kerajaan juga haruslah menyediakan khidmat sokongan dan insentif yang sesuai termasuk menyediakan tanah untuk membantu penglibatan pihak swasta dalam projek pertanian komersial berskala besar, terutamanya untuk pengeluaran makanan serta aktiviti florikultur dan akuakultur. (Rancangan Malaysia Kelapan 2001-2005: 231). Pendekatan pembangunan tanah secara in-situ harus terus dipakai sebagai strategi untuk menggunakan tanah pekebun kecil dengan lebih baik dan untuk mengatasi masalah kekurangan tanah. Tanah terbiar akan ditanam semula, disatukan dan dipulihkan terutamanya melalui usaha sama pihak swasta atau kumpulan petani. Disamping itu, Jabatan Pertanian, Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) serta agensi awam lain terus menggalakkan penanaman tanaman makanan di kebun kecil berkonsepkan estet nukleus dan penanaman berkelompok. Pemodenan sektor pertanian juga harus dipercepatkan lagi melalui

peningkatan dalam penyaluran khidmat sokongan pertanian. Khidmat ini harus disediakan bagi menggalakkan petani menceburi pertanian secara komersial, mengambil guna teknologi baru dan meningkatkan produktiviti. Khidmat ini termasuk P&P, latihan, khidmat pengembangan dan sokongan, serta penyediaan kemudahan kredit dan infrastruktur asas.

Aktiviti P&P juga sekiranya dilaksanakan secara menyeluruh ia akan dapat mengatasi beberapa kekangan dalam sektor pertanian terutamanya produktiviti yang rendah dan kekurangan tenaga buruh. Contohnya, bagi komoditi kelapa sawit, MPOB telah mempertingkatkan produktiviti melalui penggunaan jentera dan penanaman pokok kelapa sawit renek berhasil tinggi. Di samping itu, beberapa produk baru seperti majerin yang diperkaya dan minyak campuran termasuk produk daripada campuran minyak sawit dengan susu kambing telah dibangunkan. Manakala MARDI harus memberi tumpuan terhadap penyelidikan dalam pembangunan keluaran bagi mengeluarkan jenis beras, buah-buahan, sayursayuran ternakan dan florikultur yang bermutu tinggi di samping pengkomersilan hasil penemuan penyelidikannya. Penambahbaikan secara bioteknologi terhadap isirong sawit sebagai bahan makanan ayam-itik, pengeluaran baja-bio daripada bahan buangan pertanian, pembangunan keluaran herba untuk bahan penjagaan kesihatan dan teknologi pemprosesan umbut kelapa dan kelapa sawit adalah antara bidang yang diberi perhatian khusus. Projek rintis bagi penanaman sayur-sayuran dan buah-buahan secara komersial juga haruslah dilaksanakan secara menyeluruh ini bertujuan untuk menggalakkan pengkomersialan. Penggunaan baja kimia yang dirumus khas di tapak ujian telah berjaya meningkatkan hasil padi melebihi dua kali ganda serta mengeluarkan beras yang berkualiti yang lebih baik. Bagi meningkatkan bekalan daging lembu dan daging kambing tempatan. Pengeluaran makanan juga harus dipertingkatkan secara besar-besaran bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat di pasaran tempatan dan bagi tujuan mengurangkan bil import serta untuk eksport. Nilai ditambah sektor kecil ini dijangka meningkat, terutamanya hasil daripada peningkatan pengeluaran komoditi makanan utama iaitu perikanan, ternakan, padi serta buah-buahan dan sayursayuran. Peningkatan dalam pengeluaran akan dicapai melalui pembukaan kawasan baru, penggunaan tanah secara lebih intensif serta peningkatan kecekapan dan produktiviti. Selain daripada itu, pertambahan pengeluaran makanan juga akan dicapai melalui penggunaan teknologi baru yang lebih meluas serta penggunaan benih berhasil tinggi dan bioteknologi. Bagi mencapai matlamat tersebut, penyertaan sektor swasta dalam

perusahaan komersial berskala sederhana dan besar akan dipertingkatkan melalui perwujudan lebih banyak kawasan kekal pengeluaran seperti taman teknologi pertanian dan hotrikultur bandar serta ladang satelit. Kemudahan insfrastruktur sokongan dan perkhidmatan seperti pusat pengumpulan dan pengedaran,

kemudahan

gudang pembungkusan, bilik sejuk

dan

pasar borong serta

perkhidmatan pengangkutan juga harus dipertingkatkan. Potensi akuakultur berskala sederhana dan besar di darat dan laut lepas harus diusaha untuk menghasilkan lebih banyak bekalan. Oleh itu bagi mencapai matlamat ini lebih banyak kawasan baru harus di buka dan dengan penglibatan sektor swasta yang lebih banyak. Ini bertujuan bagi meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, mereka akan digalakkan dan diurus untuk menceburi akuakultur secara komersial. Infrastruktur seperti kemudahan pendaratan dan memproses yang moden berserta perkhidmatan sokongan lain akan ditambah bagi menggalakkan lagi penyertaan sektor swasta. Buah-buahan dan sayur-sayuran juga harus diberi tumpuan khusus kerana potensi pembangunannya yang tinggi. Oleh itu, pengeluaran buah-buahan dan sayur-sayuran harus dipertingkatkan bagi memenuhi keperluan pasaran tempatan dan eksport selain daripada untuk memenuhi permintaan industri pemprosesan. Permintaan tempatan bagi buah-buahan dan sayur-sayur segar yang berkualiti tinggi dijangka meningkat berikutan pertambahan penduduk dan kuasa beli yang lebih tinggi. Oleh itu, kawasan pengeluaran kekal termasuk taman teknologi pertanian, taman hotrikultur Bandar, ladang satelit dan di ladang getah yang menjalankan pertanian integrasi juga patut dimajukan untuk meningkatkan pengeluaran. Disini saya ingin berkongsi pendapat yang diperkatan dimana beliau, Todaro (1977), berpendapat pembangunan juga melibatkan proses menyusun dan mengorientasi semula sistem ekonomi dan sosial. Ini bermakna bahawa pembangunan bukan sahaja melibatkan pertambahan pendapatan dan

pengeluaran, tetapi juga mengambil kira perubahan institusi sosial, struktur pentadbiran, pendapat umum, adat resam dan kepercayaan. (Rahimah Aziz 1989: 3). Kesimpulannya, Teori Modenisasi merupakan satu teori yang menekankan proses perubahan masyarakat, institusi, dan negara daripada satu keadaan semasa kepada satu keadaan yang lebih baik. Contohnya sistem pertanian Malaysia yang kini telah berubah untuk ke arah komersial dan perubahan cara penanaman yang bersifat tradisional ke arah berteknologi tinggi ini bertujuan bagi meningkatkan lagi pengeluaran. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 45)

KESIMPULAN

Kesimpulannya, kemajuan sebagai sebuah negara yang maju akan dapat dicapai sekiranya kita berjaya mengurangkan masalah kemiskinan yang sedang negara hadapi. Oleh itu, bagi mengurangkan maslah kemiskinan ini penyusunan semula masyarakat harus dilakukan. Selain itu program pembasmian kemiskinan harus mempunyai sasaran yang lebih khusus bagi membasmi kemiskinan dikalangan kumpulan mudah miskin dikawasan bandar dan luar bandar. Seterusnya dalam perindustria syarikat perlu memperukuhkan operasi dan meningkatkan keupayaan mereka dalam persekitaran perdadangan yang semakin liberal dan global. Ini bertujuan bagi mengekalkan pembangunan industrian, sektor swasta perlu sentiasa meningkatkan daya saing dan produktiviti dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan yang berkaitan. Kerajaan juga perlu memainkan peranan dengan merangka dasr, strategi dan program perindustrian untuk mengukuhkan daya tahan dan daya saing sektor pembuatan dalam jangka panjang. Ini termasuk memperkemaskan lagi prosedur pentadbiran dan menyediakan persekitaran yang menarik bagi pelabur. Sektor pertanian juga merupakan aset yang penting bagi negara kerana sektor ini mampu mengatasi masalah kemiskinan di negara kita. Oleh itu sektor pertanian harus dibangunkan sebagai sebuah sektor yang moden, dinamik dan berdaya saing. Selain daripada peningkatan kecekapan dan produktiviti yang akan dicapai melalui pemodenan dan mekanisasi aktiviti pertanian serta melalui penglibatan aktif sektor swasta, tumpuan akan diberi kepada pengeluaran makanan bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat dan mengurangkan bil import. Produk semulajadi khusus daripada hutan dan sumber lain juga harus dimajukan secara mampan selaras dengan usaha pemuliharaan sumber. Manakala dalam sektor kecil komoditi untuk industri, penanaman kelapa sawit harus disesuaikan semula sebagai tanaman strategik.

1.0 PENGENALAN PEMBANGUNAN


Apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan pembangunan. Apakah anda faham??. Pembangunan mempunyai makna yang pelbagai ia boleh di ibaratkan sebagai satu ungkapan yang universal. Universal disini adalah pembangunan bukan hanya merujuk kepada pembangunan bangunan-bangunan sahaja ia juga membawa makdu pembangunan dari segi sosial, ekonomi dan juga politik. Sehingga kini tiada satu pun istilah yang dapat mendefinisikannya secara tepat apa itu maksud pembangunan ini kerana ia mempunyai istilah tersirat yang banyak.

Maka dalam perbincangan ini saya akan menerangkan apa itu pembangunan mengikut pandangan saya dan juga beberapa ahli falsafah yang aktif

memperkatakan tentang apa itu pembangunan. Saya juga akan menyelitkan beberapa teori dan konsep dalam perbincangan ini. Ini bertujuan agar perbincangan saya ini mengikut landasan akademik dan juga agar perbincangan ini tidak terpesong dari topik yang ingin diperkatakan. Selain itu, perbincangan ini juga akan membincangkan perkembangan tahaptahap pendidikan dan juga perubahan dalam sistem pendidikan yang terdapat dalam pendidikan negara kita pada masa kini dan masa lepas. Seterusnya, cabaran-cabaran berkaitan dengan kemiskinan, perindutrian dan juga pertanian juga akan dibincangan dengan lebih terpeinci dalam perbincangan ini. Ini adalah bertujuan agar segala permasalahan dikenalpasti dan dapat diatasi dengan menggunakan konsep dan teori yang saya pelajari. Pada akhir sekali dalam perbincangan ini saya akan membuat kesimpulan mengikut pandangan saya dan mengemukakan beberapa cadangan dalam membangunkan negara kita sebagai sebuah negara maju.

2.0 PEMBANGUNAN
Tiada makna yang khas yang dapat menerangkan maksud pembangunan walapun terdapat banyak usaha telah dilakukan oleh ahli ekonomi dan ahli sains sosial dalam usaha untuk menerangkan konsep pembangunan dan cuba mendapatkan satu definisi pembangunan yang tepat. Walaupun teori ini banyak dibincangkan oleh para ahli falsafah seperti Todaro (1977), Seers(1979) dan juga Syed Husin Ali (1976). (Rahimah Aziz 1989: 197). Menurut Laporan Suruhanjaya Selatan (1990), pembangunan boleh

didefinisikan sebagai satu proses yang mana membolehkan kehidupan manusia merealisasikan potensi, membina keyakinan serta membawa kehidupan ke arah kemuliaan dan penuh bermakna yang membebaskan manusia dari rasa takut untuk meminta dan dieksploitasi. Ia merupakan pergerakan yang menjauhkan dari penindasan politik, ekonomi dan juga sosial. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 2) Todaro (1977) berpendapat bahawa pembangunan melibatkan prose

menyusun dan mengorientasi semula sistem ekonomi dan social. Ini bermakna bahawa pembangunan bukan sahaja melibatkan pertambahan kepada pendapatan dan pengeluaran, bahkan juga mengambil kira perubahan institusi social, struktur

pentadbiran, pendapat umum, adat resam dan kepercayaan. (Rahimah Aziz 1989: 3). Syed Husin Ali (1976) pula menyatakan bahawa pembangunan ekonomi bertujuan untuk menaikkan taraf hidup ekonomi sebahagian besar masyarakat. Bahawa pencapaian yang tinggi dalam bidang ekonomi boleh menjadi asas yang kukuh bagi memajukan atau membangunkan bidang-bidang lain seperti pelajaran, kemasyarakatan dan kebudayaan. Maka, pembangunan tidak boleh terbatas kepada hal-hal ekonomi sahaja. Sebaliknya, meliputi semua bidang kehidupan masyarakat. (Rahimah Aziz 1989: 3). Seers (1979) pembangunan boleh ditunjukkan dengan terhapusnya

kemiskinan, kurangnya jumlah pengguran serta rapatnya jurang ketaksamaan. Kemiskinan, pengangguran dan ketaksamaan. Kemiskinan, pengangguran dan ketaksamaan ini biasanya mencirikan negara-negara Dunia Ketiga. Beliau berpendapat bahawa pembangunan bermaksud pengurangan pergantungan budaya kepada satu atau lebih kuasa besar dan ini dapat dilakukan misalnya, dengan meningkatkan penggunaan bahasa kebangsaan, memperuntukkan lebih banyak masa siaran televisyen untuk rancangan tempatan dan meningkatkan mutu pendidikan tempatan. (Rahimah Aziz 1989: 3).

3.0 TEORI
Dalam perbincangan pembangunan ini akan turut dibincangkan juga teori yang berkaitan iaitu Teori Pergantungan, Teori Modenisasi dan juga Teori pembangunan Mampan. 3. 1 TEORI MODENISASI. Menurut Boeke, 1953 masyarakat dibahagikan kepada dua iaitu masyarakat tradisional dan masyarakat moden. Masyarakat tradisional merujuk kepada luar bandar, mundur dan tidak membangun. Manakala mayarakat moden adalah masyarakat bandar, membangun dan industri. Kedua-dua golongan masyarakat ini mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Pembangunan berlaku akibat jelmaan ciri-ciri suatu golongan kepada golongan yang lebih maju. Pendekatan ini mengandaikan bahawa keterbelakangan ekonomi, sistem pengeluaran, ragam tingkah laku adalah halangan kepada perkembangan ekonomi dan menimbulkan sikap konservatif terhadap perubahan, pemodenan dan pertumbuhan ekonomi (Rahimah Aziz 1989: 197). 3. 2 TEORI PERGANTUNGAN.

Teori pergantungan dapat difahami dengan mengenalpasti dan melihat negara mundur yang ditindas dan dipergunakan oleh negara maju untuk mendapat kepentingan daripada negara mundur. Negara maju akan mendapatkan bekalan bahan mentah dari negara mundur dan akan memproses kemudiannya akan menjual kembali kepada negara mundur pada harga yang tinggi. Prebisch bersama teman-teman pakarnya menghadapi masalah dengan fakta yang memperlihat pertumbuhan ekonomi negara-negara kecil dalam kajian beliau mencadangkan aktiviti-aktiviti ekonomi negara-negara maju sering meninggalkan kesan serius kepada ekonomi negara miskin. sosial (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 47) Manakala mengikut Sunkel (1969), mendefinisikan pergantungan sebagai penerangan ke atas soal pembangunan ekonomi sesebuah negara terutama dari segi pengaruh luaran ke atas polisi pembangunan nasional negara berkenaan. Ia menyentuh soal politik, ekonomi dan budaya. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 48) 3. 3 TEORI PEMBANGUNAN MAMPAN. Pembangunan Mampan adalah bertujuan untuk membawa mutu hidup yang lebih baik pada masa kini dan masa depan, sambil melindungi dan mungkin memperbaiki mutu alam sekitar serta penggunaan sumber asli. Konsep ini mengandungi tiga elemen utama yang saling berkaitan antara satu sama lain iaitu, masyarakat, ekonomi dan alam sekitar. Elemen masyarakat yang ingin disentuh disini adalah agar semua masyarakat memperolehi kehidupan yang sama contohnya semua ibu bapa diwajibkan menghantar anak-anak mereka ke sekolah tahap paling rendah yang diwajibkan oleh Kementerian adalah sehingga tahun enam ataupun menduduki Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR).Persekitaran yang selamat adalah berkaitan secara langsung dengan pembinaan masyarakat Mampan yang menjadi teras kepada kewujudan Pembangunan Mampan. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 53) Pembangunan Mampan memberi fokus untuk meningkatkan kualiti kehidupan kepada semua kehidupan di bumi tanpa adanya peningkatan terhadap penggunaan sumber yang melebihi kemampuan alam sekitar untuk menyediakannya. Hal ini memerlukan perubahan sikap, institusi, individu dan sebagainya. Ia juga memerlukan tindakan seperti perubahan polisi/dasar, yang mengcakupi individu dan masyarakat.

4.0 CABARAN PEMBANGUNAN.

4.1 KEMISKINAN.
Mengakui bahawa kemiskinan dan ketaksamaan merupakan salah satu masalah utama dalam arus pembangunan negara, bebagai-bagai dasar dan strategi telah digubal dan dilaksanakan untuk membasmi kemiskinan terutama dengan pelancaran DEB psds tahun 1970. Sebelum DEB, walaupun usaha-usaha membasmi kemiskinan dilaksanakan, usaha ini lebih merupakan penerusan dasar penjajah yang menumpukan pembangunan sektor-sektor eksport dan bandar. Usaha ini mempunyai kesan yang kecil sahaja kepada usaha

pembasmiannkemiskinan 40 peratus penduduk termiskin. ( Chamhuri Siwar & Mohd. Haflah Piei, 1988: 1) Masalah kemiskinan adalah satu masaalah yang dihadapi oleh semua negara tidak ada satu negara pun yang terkecuali dari menghadapi masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan sering membelenggu terutamanya negara dunia ketiga. Hampir lebih separuh Negara Dunia Ketiga khususnya mengalami masalah kemiskinan dan ia berlarutan untuk beberapa tempoh masa. Berbagai usaha dalam bentuk program dan dasar dilancarkan oleh negara-negara terlibat malah mendapat perhatian badan-badan bertaraf dunia umpamanya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) menerusi institusi yang ditubuhkan dibawahnya. Masalah kemiskinan ini turut mendapat perhatian dari badan-badan bukan kerajaan (NGO) dan yayasan-yayasan dari seluruh dunia. Kemiskinan boleh dibahagikan kepada dua iaitu kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 12) Kemiskinan mutlak bermaksud bahawa terdapat keadaan yang mana keperluan minimun manusia tidak dapat dipenuhi. Ringkasnya keperluan asas manusia seperti tempat berlindung, makanan, pakaian dan sebagainya adalah tidak dipenuhi. Mereka ini dari segi pendapatannya menerima kadar pendapatan sebulan yang sangat rendah misalnya RM250 sebulan. Jika negara kita menetapkan kadar pendapatan RM250 sebulan sebagai garis kemiskinan, ini bermaksud sesebuah keluarga yang menerima kadar di bawah RM250 maka mereka dikira sebagai golongan miskin. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 12) Kemiskinan mutlak dapat dilihat daripada satu masalah besar yang sering berlaku di luar bandar, terutamanya di kampung-kampung terpencil dan kebanyakan ladang-ladang ialah kekurangan sekolah yang mempunyai

kelengkapan yang cukup dan guru-guru terlatih yang sesuai serta persekitaran yang lebih baik untuk pembelajaran. Keadaan sedemikian menjejaskan mutu

pendidikan dan mengakibatkan kadar keciciran yang tinggi di sekolah-sekolah. Keadaan ini mengurangkan peluang-peluang bagi golongan miskin memperbaiki kedudukan mereka melalui pendidikan. Keadaan ini menyebabkan mereka sukar untuk keluar dari kancah kemiskinan yang mereka hadapi. (Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 1991-2000. 1991: 11) Kemiskinan relatif bermaksud keadaan hidup individu atau kelompok manusia di dalam sebuah masyarakat yang dibandingkan dengan keadaan hidup yang lebih baik dinikmati oleh segolongan manusia di dalam kelompok yang lain. Ini bermakna kehidupan individu atau kumpulan masyarakat yang pertama tadi berkedudukan lebih rendah jika dibandingkan dengan kehidupan individu atau kumpulan sebuah masyarakat yang lain. Misalnya taraf kehidupan golongan pertengahan itu dilihat lebih miskin daripada golongan atasan. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 12) Konsep kemiskinan relatif juga berhubungkait dengan ketidakseimbangan wilayah dalam pembangunan ekonomi. Negeri-negeri yang kurang maju di Malaysia masih ketinggalan jauh dari segi kemudahan insfrastruktur asas dan perkhidmatan sosial walaupun terdapat kemajuan pada masa lepas dalam usaha mengurangkan ketidakseimbangan wilayah. Usaha-usaha yang lebih banyak perlu dilaksanakan untuk memperbetulkan ketidakseimbangan pendapatan di kalangan negeri-negeri dapat dikurangkan. Perlaksanaan untuk mengurangkan kemiskinan haruslah mengambilkira keperluan semua golongan masyarakat. Oleh itu, walaupun diakui bahawa segolongan besar rakyat termiskin di negara ini adalah kaum Bumiputera, namun terdapat juga kaum bukan Bumiputera yang berada di bawah paras kemiskinan sama ada di bandar atau di luar bandar. Kehendak utama mereka ialah diberi peluang mendapatkan sumber-sumber ekonomi, terutamanya tanah dan kredit bagi membolehkan mereka memperolehi dan menambah pendapatan serta boleh berdikari. Tahap mutu perkhidmatan sosial di beberapa kampung, ladang dan estet perlu juga diperbaiki supaya taraf hidup mereka dapat dipertingkatkan. Disamping itu, harapan mereka untuk mendapatkan peluang yang lebih baik untuk bekerja dalam sektor awam, peluang pendidikan dan penyertaan dalam rancangan tanah akan diambilkira bersama-sama dengan kemajuan yang dicapai oleh Bumiputera dalam sektor swasta. (Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 1991-2000. 1991: 18) Oleh itu, beberapa strategi telah dirancang bertujuan untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat di bawah Dasar Pembangunan Baru (DPB) akan terus dilaksanakan menerusi pertumbuhan ekonomi. Tingkat

pertumbuhan ekonomi dan pewujudan pekerjaan yang tinggi akan menyediakan peluang-peluang yang lebih luas kepada golongan miskin ini bertujuan bagi mengatasi cabaran-cabaran yang di hadapi oleh masyarakat yang miskin untuk keluar dari putaran ganas kemiskinan yang menghantui mereka selama ini. Maka pihak pentadbir akan terus melaksanakan dasar-dasar yang akan membolehkan golongan miskin menikmati faedah yang saksama dari

pembangunan ekonomi dan dapat memperbaiki lagi agihan pendapatan. Disini dapat dilihat penekanan terhadap Teori Pembangunan Mampan yang dilihat bertujuan untuk menyeragamkan tiga elemen iaitu masyarakat, ekonomi dan alam sekitar. sosial (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 53). Dalam melaksanakan dasardasar ini, DPB akan mengambil kira beberapa faktor. Pertama, dengan kemajuan pesat yang telah pun dicapai dalam

mengurangkan kadar kemiskinan, masalah kemiskinan tidak lagi sebegitu besar atau serius. Sebahagian besar daripada masalah kemiskinan yang berbentuk umum boleh diatasi melalui proses pembangunan. Mengikut Seers (1979), pembangunan boleh ditunjukkan dengan terhapusnya kemiskinan, kurangnya jumlah pengguran serta rapatnya jurang ketaksamaan. Kemiskinan, pengangguran dan ketaksamaan. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 2) Kedua, dengan adanya kemudahan pendidikan dan latihan serta peluangpeluang pekerjaan yang lebih banyak di dalam sektor bukan pertanian, golongan miskin akan dapat mengalami mobiliti sosial dengan lebih pesat dan seterunya akan dapat mengatasi masalah kemiskinan. (Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 1991-2000. 1991: 115) Menurut Smelser (1959), proses modenisasi boleh dibahagikan kepada beberapa proses iaitu modenisasi teknologi perlu untuk mengubah dari teknik tradisi yang mudah kepada aplikasi pengetahuan yang saintifik. sosial (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 44). Disini dapat kita lihat dalam pembentukan dasar oleh DBP menekankan proses modenisasi terhadap sistem pendidikan yang diamalkan ini bertujuan untuk meningkatkan modal insan dan agar setiap masyarakat dapat bersaing dengan negara maju dalam arus teknologi yang semakin pesat ini. Ketiga, selaras dengan perubahan struktur yang berlaku dalam ekonomi, isi rumah luar bandar akan semakin kurang bergantung kepada sumber pendapatan tradisional seperti pekebun kecil getah, penanaman padi dan penangkapan ikan.

Oleh itu, perubahan dalam reka bentuk dan pelaksanaan program ini perlu dibuat dengan tujuan mengubahsuai skop penglibatan Kerajaan dan memberi penekanan terhadap unsur-unsur penyatuan tanah, pembentukan estet-estet dan pengurusan secara swasta supaya skim-skim ini menjadi lebih bercorak komersil. (Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 1991-2000. 1991: 116). Pada peringkat ini mengikut pendapat Smelser (1959) pengkomersialan pertanian haruslah bercirikan perubahan iaitu perubahan pertanian yang bersaiz kecil kepada ladang komersial, pengkhususan pengeluaran yang berorientasikan penggunaan buruh. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 44) Oleh yang itu, kerajaan haruslah mengkaji semula pendekatan yang diamalkan dalam perlaksanaan program-program membasmi kemiskinan dengan

mengambilkira perubahan yang sedang berlaku dalam ekonomi. Selaras dengan itu, program-program haruslah disesuaikan supaya memberi tumpuan kepada aspek-aspek yang kritikal dalam membasmi kemiskinan di kalangan semua kaum tidak lagi menggunakan pendekatan secara meluas kerana ia tidak lagi berkesan. Seterusnya, penekanan terhadap program-program pembasmian kemiskinan akan beralih ke arah memenuhi keperluan-keperluan tertentu golongan termiskin bagi membantu mereka mengatasi masalah kemiskinan. (Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 1991-2000. 1991: 116) Dalam usaha untuk membasmi kemiskinan, konsep berdikari akan di beri penekanan. Sehubungan dengan ini, Kerajaan haruslah terus memberi sokongan kewangan kepada badan-badan bukan Kerajaan yang terlibat dengan masalah kemiskinan. Usaha-usah juga akan dibuat untuk meningkatkan produktiviti dan pendapatan isirumah yang lain melalui program-program berasaskan konsep berdikari dan kemasyarakatan. (Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 19912000. 1991: 120) Kecekapan, produktiviti dan pendapatan dari kegiatan-kegiatan pekebun kecil, akan terus dipertingkatkan dengan pembentukan tanah-tanah kebun secara sukarela serta pembukaan tanah baru, terutamanya di Sabah dan Sarawak dimana potensinya masih besar. Petani-petani juga digalakkan menambah pendapatan mereka dengan aktiviti-aktiviti pertanian yang lain atau kegiatan luar kebun untuk memperluaskan asas pendapatan dan mengurangkan sebarang kemungkinan kesan buruk akibat dari kejatuhan harga atau kenaikan kos hidup. (Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 1991-2000. 1991: 120)

Perkhidmatan sokongan yang lebih baik juga akan disediakan untuk mempercepatkan pembangunan di skim-skim pertanian setempat. Sistem kredit khasnya akan dikaji semula untuk memastikan lebih banyak isirumah miskin mendapat peluang kepada kredit secara langsung. Insfrastruktur pemasaran juga akan diperkukuhkan, terutamanya kemudahan pengangkutan dan penyimpanan hasil pengeluaran, sebagai satu langkah untuk menstabilkan pendapatan golongan miskin sebagai pemilik-pengusaha atau penyewa. (Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 1991-2000. 1991: 120) Seterusnya, mempergiat usaha meningkatkan kualiti hidup terutamanya di kawasan luar bandar dengan memperbaiki kualiti kemudahan asas, perumahan, kesihatan, rekreasi dan pendidikan. Ini bagi pembasmian kemiskinan yang direncanakan dapat di atasi secara menyeluruh dan juga sampai ke peringkat akar umbi. Berikutnya, dengan memperbaiki pengagihan dan mengurangkan

ketidakseimbangan pendapatan antara dan di kalangan kumpulan etnik, kumpulan pendapatan, sektor ekonomi, wilayah dan negeri. Langkah membangunkan perusahaan Bumiputera yang berdaya tahan dan mampan menerusi penerapan nilai dan sikap positif serta peningkatan keupayaan keusahawanan.

4.2 INDUSTRI DAN PERINDUSTRIAN


Perbezaan antara negara yang di katakan kaya dan negara yang di katakan miskin umumnya merupakan pembahagian negara industri dan negara bukan industri (negara yang mengeluarkan barangan asas). Ada pendapat yang mengatakan negara yang maju dan membangun merupakan negara industri. Jelaslah perindustrian dilihat sebagai satu cara untuk mencetuskan taraf hidup yang lebih tinggi dan dengan itu, mencapai kemajuan dan pembangunan. (Rahimah Aziz 1989: 167). Mountjoy (1978: 58) berpendapat bahawa, kesan pembangunan yang paling ketara di negara maju, yang dapat dilihat oleh negara kurang membangun ialah limpahan kekayaan industri pembuatan yang telah mewujudkan kemewahan, kuasa, dan penampilan negara kaya. Dengan sebab itu, tidaklah menghairankan bahawa pengenalan industri pembuatan dianggap sebagai idaman kebanyakan negara miskin. Secara umum, bandar dan proses pembandaran mempunyai kaitan secara langsung dan rapat rapat dengan proses perindustrian. Pertumbuhan bandar moden dilihat sebagai hasil proses pembangunan industri secara langsung ataupun

tidak perindustrian telah mempengaruhi arah pertumbuhan bandar serta proses pembandaran sesebuah negara. Dari segi sejarah pula, perkembangan bandar dan pembandaran berlaku seiring dan merupakan hasil perkembangan industri. (Rahimah Aziz 1989: 168). Menurut Fox (1971) industri boleh didefinisikan sebagai penggunaan cara-cara yang kompleks lagi sofistikated dalam proses pengeluaran barangan dan juga perkhidmatan. Cara-cara yang kompleks ini yang member implikasi penggunaan jentera, telah direka dengan tujuan memperbaiki kuantiti dan kualiti pengeluaran. Dengan itu, proses perindustrian dikaitkan kepada hasil daripada penggunaan jentera (Pieris, 1969). Moore (1965) pula telah memberi pengertian proses perindustrian sebagai pertambahan penggunaan alat-alat teknologi moden, termasuk penggunaan jentera dalam sektor pertanian, industry dan perkhidmatan. (Rahimah Aziz 1989: 168). Oleh itu, langkah yang sewajarnya harus diambil oleh negara dunia ketiga seperti Malaysai untuk membangunkan sektor perindustrian. Antara langkahlangkah yang boleh diambil adalah dengan meningkatkan pelaburan semula, dalam hal ini pihak kerajaan haruslah memperluaskan galakan elaun pelaburan semula, selaras dengan dasar untuk menggalakkan syarikat yang sedia ada melabur semula bagi memperluaskan keupayaan pengeluaran, memodenkan dan

mempertingkatkan kemudahan pengeluaran serta mempelbagaikan keluaran mereka dalam bidang yang berkaitan. Contohnya langkah yang telah diambil oleh kerajaan dalam mempertingkatkan pelaburan semula adalah dalam Rangcangan Malaysia ke enam iaitu dengan meluluskan pelaburan sebanyak RM 12.4 billion, berbanding dengan RM 5.5 billion bagi Rancangan Malaysia Kelima. (Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Keenam 1993: 124). Rasionaliti dan penyusunan semula industri, adalah bertujuan untuk memudahkan industri terpilih melaksanakan penyesuaian struktur untuk

meningkatkan kecekapan dan daya saingan, Kerajaan telah melancarkan Tabung Penyelarasan Perindustrian. Galakan Pelaburan, dalam hal ini Kerajaan haruslah membuat penyelarasan ke atas sistem galakan cukai haruslah dibuat ini bertujuan agar sektor swasta menjadi lebih berdaya saing dan berdaya tahan. Penyelarasan yang diperkatakanini haruslah meliputi perubahan ke atas sistem galakan perintis serta bukan perintis seperti elaun pelaburan, elaun eksport dan potongan bagi prestasi eksport. (Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Keenam 1993: 124-125). Perindustrian serta memperkenalkan Elaun Penyelarasan

Penyelidikan dan pembangunan (P&P) dan pembangunan teknologi. Aktiviti ini haruslah diberi penekanan yang serius bagi membangunkan masalah industri yang dialami di negara dunia ketiga. Ini kerana aktiviti ini memberi sumbangan yang besar ke arah membangunkan sektor industri yang terdapat dinegara dunia ketiga lebih berdaya saing, dalam pelbagai hal dan juga sektor yang berasaskan eksport. Sebagai sebahagian daripada usaha menjadikan P&P lebih bermanfaat kepada industri, beberapa institusi awam haruslah memulakan langka dalam menyediakan rangka kerja asas organisasi dan pentadbiran yang diperlukan. (Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Keenam 1993: 124-125). Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (IKS), juga harus diberi penekanan kerana IKS merupakan sektor yang penting dalam menyokong dan memampankan proses perindustrian Malaysia. Dalam hal ini pihak kerajaan telah melaksanakan beberapa program seperti galakan pasaran, kemudahan, kewangan, insentif, infrastruktur, sokongan tekinkal juga P&P. Program pembangunan ini bertujuan untuk mewujudkan rantaian di antara syarikat antarabangsa dan IKS. Melalui program ini, syarikat besar member kontrak kepada IKS untuk mengeluarkan barangan siap atau komponen dan alat-alat. Program ini telah dilaksanakan dengan kerjasama syarikat-syarikat tempatan yang besar seperti Proton, Sapura Holdings, Sharp Corporation dan Land and General Berhad. Contoh kerjasama yang dilakukan Proton telah mewujudkan 60 vendor IKS dalam industry komponen dan alat-alat kereta dengan jumlah jualan sebanyak RM1.1 bilion sehingga suku ketiga tahun 1993. . (Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Keenam 1993: 127). Kesimpulan yang dapat dibuat mengenai kepentingan IKS, adalah dalam konteks pembangunan luar Bandar, IKS merupakan sumber utama pekerjaan dan pendapatan dalam aktiviti bukan pertanian. Pada amnya, industry luar Bandar adalah kecil dan tertumpu kepada pengeluaran makanan, barangan kayu dan pakaian. Oleh itu bagi membantu pembangunan industri ini, beberapa program sokongan seperti pembangunan keusahawanan, pemasaran dan bantuan peralatan haruslah dilaksanakan oleh Kerajaan.

4.3 PERTANIAN
Pertanian merupakan sektor yang terpenting dalam negara terutama bagi negara dunia ketiga yang sedang membangun seperti Malaysia untuk kearah sebuah negara maju. Kerana pertanian memberi sumbangan yang ketara kepada pembangunan ekonomi negara. Dalam usaha mencapai pertumbuhan yang

berdaya tahan, sektor pertanian harus disusun dan diorientasikan semula untuk meningkatkan produktiviti dan daya saingan. Ini memerlukan peralihan yang besar daripada pertanian secara skala kecil, satu tanaman dan berteknologi tinggi. Ke arah ini, penglibatan oleh beberapa sektor swasta dan pertanian secara tersusun harus digalakkan terutamanya dalam pengeluaran makanan. Bagi menjana sumber baru pertumbuhan aktiviti dan tanaman yang mempunyai potensi komersial akan dibangunkan dan lebih banyak rantaian akan diwujudkan dengan sektor lain dalam ekonomi. Berdasarkan matlamat untuk memperkukuhkan dan meningkatkan lagi keberkesanan institusi pertanian, beberapa agensi haruslah disusun semula. Seperti Lembaga Pasaran dan Perlesenan Getah Malaysia (MRELB), Lembaga Penyelidikan dan Kemajuan Getah Malaysia (RPIM) telah digabungkan menjadi satu badan iaitu Lembaga Getah Malaysia (LGM) yang bertanggungjawab untuk pembangunan industri getah. Begitu juga, Institusi Penyelidikan Minyak Kelapa Sawit Malaysia (PORIM) dan Lembaga Pendaftaran dan Perlesenan Minyak Kelapa Sawit (PORLA) telah digabungkan menjadi Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB). (Rancangan Malaysia Kelapan 2001-2005: 230). Selanjutnya, sebagai langkah untuk merasionalkan dan mengoptimumkan penggunaan sumber, Unit Pengurusan Projek (UPP) bagi lima Projek

Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADP) yang terletak di luar kawasan utama penanaman padi telah ditutup dan fungsi unit tersebut telah diagihkan kepada agensi serta jabatan yang berkaitan. Mengenai pembangunan tanah, dua buah Lembaga Kemajuan Wilayah (LKW) iaitu Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara (DARA) dan Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka telah diswastakan. Sementara itu, FELDA, FELCRA dan RISDA haruslah disusun dengan rapi agar agar ke arah pengkorporatan bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan masing-masing. (Rancangan Malaysia Kelapan 2001-2005: 230). Seterusnya, program pertanian juga harus dilaksanakan dan dipergiatkan lagi, ini bertujuan bagi memodenkan sektor pertanian dan untuk memaksimumkan pendapatan petani. Dalam hal ini, pemodenan sektor kecil pekebun kecil harus diberi penekanan melalui penekanan melalui penggalakan aktiviti pertanian berkelompok serta penyediaan khidmat sokongan. Pembangunan in-situ melalui penyatuan dan pemulihan tanah pertanian sedia ada akan terus menjadi strategi utama bagi pembangunan pertanian. Disini saya ingin memperkatakan tentang teori modenisasi iaitu mengikut Smelser (1959), proses modenisasi iaitu. Modenisasi teknologi perlu untuk mengubah dari teknik tradisi yang mudah kepada aplikasi

pengetahuan yang saintifik. Mengkormesialkan pertanian yang mana dicirikan dengan perubahan dari bersaiz kecil kepada ladang komersial. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 44) Walaubagaimanapun, pembangunan tanah baru juga harus dilaksanakan terutamanya oleh agensi kerajaan negeri dan kemajuan wilayah serta sektor swasta. Di samping itu, Kerajaan juga haruslah menyediakan khidmat sokongan dan insentif yang sesuai termasuk menyediakan tanah untuk membantu penglibatan pihak swasta dalam projek pertanian komersial berskala besar, terutamanya untuk pengeluaran makanan serta aktiviti florikultur dan akuakultur. (Rancangan Malaysia Kelapan 2001-2005: 231). Pendekatan pembangunan tanah secara in-situ harus terus dipakai sebagai strategi untuk menggunakan tanah pekebun kecil dengan lebih baik dan untuk mengatasi masalah kekurangan tanah. Tanah terbiar akan ditanam semula, disatukan dan dipulihkan terutamanya melalui usaha sama pihak swasta atau kumpulan petani. Disamping itu, Jabatan Pertanian, Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) serta agensi awam lain terus menggalakkan penanaman tanaman makanan di kebun kecil berkonsepkan estet nukleus dan penanaman berkelompok. Pemodenan sektor pertanian juga harus dipercepatkan lagi melalui

peningkatan dalam penyaluran khidmat sokongan pertanian. Khidmat ini harus disediakan bagi menggalakkan petani menceburi pertanian secara komersial, mengambil guna teknologi baru dan meningkatkan produktiviti. Khidmat ini termasuk P&P, latihan, khidmat pengembangan dan sokongan, serta penyediaan kemudahan kredit dan infrastruktur asas. Aktiviti P&P juga sekiranya dilaksanakan secara menyeluruh ia akan dapat mengatasi beberapa kekangan dalam sektor pertanian terutamanya produktiviti yang rendah dan kekurangan tenaga buruh. Contohnya, bagi komoditi kelapa sawit, MPOB telah mempertingkatkan produktiviti melalui penggunaan jentera dan penanaman pokok kelapa sawit renek berhasil tinggi. Di samping itu, beberapa produk baru seperti majerin yang diperkaya dan minyak campuran termasuk produk daripada campuran minyak sawit dengan susu kambing telah dibangunkan. Manakala MARDI harus memberi tumpuan terhadap penyelidikan dalam pembangunan keluaran bagi mengeluarkan jenis beras, buah-buahan, sayursayuran ternakan dan florikultur yang bermutu tinggi di samping pengkomersilan hasil penemuan penyelidikannya. Penambahbaikan secara bioteknologi terhadap isirong sawit sebagai bahan makanan ayam-itik, pengeluaran baja-bio daripada

bahan buangan pertanian, pembangunan keluaran herba untuk bahan penjagaan kesihatan dan teknologi pemprosesan umbut kelapa dan kelapa sawit adalah antara bidang yang diberi perhatian khusus. Projek rintis bagi penanaman sayur-sayuran dan buah-buahan secara komersial juga haruslah dilaksanakan secara menyeluruh ini bertujuan untuk menggalakkan pengkomersialan. Penggunaan baja kimia yang dirumus khas di tapak ujian telah berjaya meningkatkan hasil padi melebihi dua kali ganda serta mengeluarkan beras yang berkualiti yang lebih baik. Bagi meningkatkan bekalan daging lembu dan daging kambing tempatan. Pengeluaran makanan juga harus dipertingkatkan secara besar-besaran bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat di pasaran tempatan dan bagi tujuan mengurangkan bil import serta untuk eksport. Nilai ditambah sektor kecil ini dijangka meningkat, terutamanya hasil daripada peningkatan pengeluaran komoditi makanan utama iaitu perikanan, ternakan, padi serta buah-buahan dan sayursayuran. Peningkatan dalam pengeluaran akan dicapai melalui pembukaan kawasan baru, penggunaan tanah secara lebih intensif serta peningkatan kecekapan dan produktiviti. Selain daripada itu, pertambahan pengeluaran makanan juga akan dicapai melalui penggunaan teknologi baru yang lebih meluas serta penggunaan benih berhasil tinggi dan bioteknologi. Bagi mencapai matlamat tersebut, penyertaan sektor swasta dalam

perusahaan komersial berskala sederhana dan besar akan dipertingkatkan melalui perwujudan lebih banyak kawasan kekal pengeluaran seperti taman teknologi pertanian dan hotrikultur bandar serta ladang satelit. Kemudahan insfrastruktur sokongan dan perkhidmatan seperti pusat pengumpulan dan pengedaran, kemudahan gudang pembungkusan, bilik sejuk dan pasar borong serta

perkhidmatan pengangkutan juga harus dipertingkatkan. Potensi akuakultur berskala sederhana dan besar di darat dan laut lepas harus diusaha untuk menghasilkan lebih banyak bekalan. Oleh itu bagi mencapai matlamat ini lebih banyak kawasan baru harus di buka dan dengan penglibatan sektor swasta yang lebih banyak. Ini bertujuan bagi meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, mereka akan digalakkan dan diurus untuk menceburi akuakultur secara komersial. Infrastruktur seperti kemudahan pendaratan dan memproses yang moden berserta perkhidmatan sokongan lain akan ditambah bagi menggalakkan lagi penyertaan sektor swasta.

Buah-buahan dan sayur-sayuran juga harus diberi tumpuan khusus kerana potensi pembangunannya yang tinggi. Oleh itu, pengeluaran buah-buahan dan sayur-sayuran harus dipertingkatkan bagi memenuhi keperluan pasaran tempatan dan eksport selain daripada untuk memenuhi permintaan industri pemprosesan. Permintaan tempatan bagi buah-buahan dan sayur-sayur segar yang berkualiti tinggi dijangka meningkat berikutan pertambahan penduduk dan kuasa beli yang lebih tinggi. Oleh itu, kawasan pengeluaran kekal termasuk taman teknologi pertanian, taman hotrikultur Bandar, ladang satelit dan di ladang getah yang menjalankan pertanian integrasi juga patut dimajukan untuk meningkatkan pengeluaran. Disini saya ingin berkongsi pendapat yang diperkatan dimana beliau, Todaro (1977), berpendapat pembangunan juga melibatkan proses menyusun dan mengorientasi semula sistem ekonomi dan sosial. Ini bermakna bahawa pembangunan bukan sahaja melibatkan pertambahan pendapatan dan

pengeluaran, tetapi juga mengambil kira perubahan institusi sosial, struktur pentadbiran, pendapat umum, adat resam dan kepercayaan. (Rahimah Aziz 1989: 3). Kesimpulannya, Teori Modenisasi merupakan satu teori yang menekankan proses perubahan masyarakat, institusi, dan negara daripada satu keadaan semasa kepada satu keadaan yang lebih baik. Contohnya sistem pertanian Malaysia yang kini telah berubah untuk ke arah komersial dan perubahan cara penanaman yang bersifat tradisional ke arah berteknologi tinggi ini bertujuan bagi meningkatkan lagi pengeluaran. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 45)

KESIMPULAN
Kesimpulannya, kemajuan sebagai sebuah negara yang maju akan dapat dicapai sekiranya kita berjaya mengurangkan masalah kemiskinan yang sedang negara hadapi. Oleh itu, bagi mengurangkan maslah kemiskinan ini penyusunan semula masyarakat harus dilakukan. Selain itu program pembasmian kemiskinan harus mempunyai sasaran yang lebih khusus bagi membasmi kemiskinan dikalangan kumpulan mudah miskin dikawasan bandar dan luar bandar. Seterusnya dalam perindustria syarikat perlu memperukuhkan operasi dan meningkatkan keupayaan mereka dalam persekitaran perdadangan yang semakin liberal dan global. Ini bertujuan bagi mengekalkan pembangunan industrian, sektor swasta perlu sentiasa meningkatkan daya saing dan produktiviti dalam sektor

pembuatan dan perkhidmatan yang berkaitan. Kerajaan juga perlu memainkan peranan dengan merangka dasr, strategi dan program perindustrian untuk mengukuhkan daya tahan dan daya saing sektor pembuatan dalam jangka panjang. Ini termasuk memperkemaskan lagi prosedur pentadbiran dan menyediakan persekitaran yang menarik bagi pelabur. Sektor pertanian juga merupakan aset yang penting bagi negara kerana sektor ini mampu mengatasi masalah kemiskinan di negara kita. Oleh itu sektor pertanian harus dibangunkan sebagai sebuah sektor yang moden, dinamik dan berdaya saing. Selain daripada peningkatan kecekapan dan produktiviti yang akan dicapai melalui pemodenan dan mekanisasi aktiviti pertanian serta melalui penglibatan aktif sektor swasta, tumpuan akan diberi kepada pengeluaran makanan bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat dan mengurangkan bil import. Produk semulajadi khusus daripada hutan dan sumber lain juga harus dimajukan secara mampan selaras dengan usaha pemuliharaan sumber. Manakala dalam sektor kecil komoditi untuk industri, penanaman kelapa sawit harus disesuaikan semula sebagai tanaman strategik.

1.0 PENGENALAN PEMBANGUNAN


Apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan pembangunan. Apakah anda faham??. Pembangunan mempunyai makna yang pelbagai ia boleh di ibaratkan sebagai satu ungkapan yang universal. Universal disini adalah pembangunan bukan hanya merujuk kepada pembangunan bangunan-bangunan sahaja ia juga membawa makdu pembangunan dari segi sosial, ekonomi dan juga politik. Sehingga kini tiada satu pun istilah yang dapat mendefinisikannya secara tepat apa itu maksud pembangunan ini kerana ia mempunyai istilah tersirat yang banyak. Maka dalam perbincangan ini saya akan menerangkan apa itu pembangunan mengikut pandangan saya dan juga beberapa ahli falsafah yang aktif

memperkatakan tentang apa itu pembangunan. Saya juga akan menyelitkan beberapa teori dan konsep dalam perbincangan ini. Ini bertujuan agar perbincangan saya ini mengikut landasan akademik dan juga agar perbincangan ini tidak terpesong dari topik yang ingin diperkatakan. Selain itu, perbincangan ini juga akan membincangkan perkembangan tahaptahap pendidikan dan juga perubahan dalam sistem pendidikan yang terdapat dalam pendidikan negara kita pada masa kini dan masa lepas.

Seterusnya, cabaran-cabaran berkaitan dengan kemiskinan, perindutrian dan juga pertanian juga akan dibincangan dengan lebih terpeinci dalam perbincangan ini. Ini adalah bertujuan agar segala permasalahan dikenalpasti dan dapat diatasi dengan menggunakan konsep dan teori yang saya pelajari. Pada akhir sekali dalam perbincangan ini saya akan membuat kesimpulan mengikut pandangan saya dan mengemukakan beberapa cadangan dalam membangunkan negara kita sebagai sebuah negara maju.

2.0 PEMBANGUNAN
Tiada makna yang khas yang dapat menerangkan maksud pembangunan walapun terdapat banyak usaha telah dilakukan oleh ahli ekonomi dan ahli sains sosial dalam usaha untuk menerangkan konsep pembangunan dan cuba mendapatkan satu definisi pembangunan yang tepat. Walaupun teori ini banyak dibincangkan oleh para ahli falsafah seperti Todaro (1977), Seers(1979) dan juga Syed Husin Ali (1976). (Rahimah Aziz 1989: 197). Menurut Laporan Suruhanjaya Selatan (1990), pembangunan boleh

didefinisikan sebagai satu proses yang mana membolehkan kehidupan manusia merealisasikan potensi, membina keyakinan serta membawa kehidupan ke arah kemuliaan dan penuh bermakna yang membebaskan manusia dari rasa takut untuk meminta dan dieksploitasi. Ia merupakan pergerakan yang menjauhkan dari penindasan politik, ekonomi dan juga sosial. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 2) Todaro (1977) berpendapat bahawa pembangunan melibatkan prose

menyusun dan mengorientasi semula sistem ekonomi dan social. Ini bermakna bahawa pembangunan bukan sahaja melibatkan pertambahan kepada pendapatan dan pengeluaran, bahkan juga mengambil kira perubahan institusi social, struktur pentadbiran, pendapat umum, adat resam dan kepercayaan. (Rahimah Aziz 1989: 3). Syed Husin Ali (1976) pula menyatakan bahawa pembangunan ekonomi bertujuan untuk menaikkan taraf hidup ekonomi sebahagian besar masyarakat. Bahawa pencapaian yang tinggi dalam bidang ekonomi boleh menjadi asas yang kukuh bagi memajukan atau membangunkan bidang-bidang lain seperti pelajaran, kemasyarakatan dan kebudayaan. Maka, pembangunan tidak boleh terbatas kepada hal-hal ekonomi sahaja. Sebaliknya, meliputi semua bidang kehidupan masyarakat. (Rahimah Aziz 1989: 3).

Seers

(1979)

pembangunan

boleh

ditunjukkan

dengan

terhapusnya

kemiskinan, kurangnya jumlah pengguran serta rapatnya jurang ketaksamaan. Kemiskinan, pengangguran dan ketaksamaan. Kemiskinan, pengangguran dan ketaksamaan ini biasanya mencirikan negara-negara Dunia Ketiga. Beliau berpendapat bahawa pembangunan bermaksud pengurangan pergantungan budaya kepada satu atau lebih kuasa besar dan ini dapat dilakukan misalnya, dengan meningkatkan penggunaan bahasa kebangsaan, memperuntukkan lebih banyak masa siaran televisyen untuk rancangan tempatan dan meningkatkan mutu pendidikan tempatan. (Rahimah Aziz 1989: 3).

3.0 TEORI
Dalam perbincangan pembangunan ini akan turut dibincangkan juga teori yang berkaitan iaitu Teori Pergantungan, Teori Modenisasi dan juga Teori pembangunan Mampan. 3. 1 TEORI MODENISASI. Menurut Boeke, 1953 masyarakat dibahagikan kepada dua iaitu masyarakat tradisional dan masyarakat moden. Masyarakat tradisional merujuk kepada luar bandar, mundur dan tidak membangun. Manakala mayarakat moden adalah masyarakat bandar, membangun dan industri. Kedua-dua golongan masyarakat ini mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Pembangunan berlaku akibat jelmaan ciri-ciri suatu golongan kepada golongan yang lebih maju. Pendekatan ini mengandaikan bahawa keterbelakangan ekonomi, sistem pengeluaran, ragam tingkah laku adalah halangan kepada perkembangan ekonomi dan menimbulkan sikap konservatif terhadap perubahan, pemodenan dan pertumbuhan ekonomi (Rahimah Aziz 1989: 197). 3. 2 TEORI PERGANTUNGAN. Teori pergantungan dapat difahami dengan mengenalpasti dan melihat negara mundur yang ditindas dan dipergunakan oleh negara maju untuk mendapat kepentingan daripada negara mundur. Negara maju akan mendapatkan bekalan bahan mentah dari negara mundur dan akan memproses kemudiannya akan menjual kembali kepada negara mundur pada harga yang tinggi. Prebisch bersama teman-teman pakarnya menghadapi masalah dengan fakta yang memperlihat pertumbuhan ekonomi negara-negara kecil dalam kajian beliau mencadangkan aktiviti-aktiviti ekonomi negara-negara maju sering meninggalkan kesan serius kepada ekonomi negara miskin. sosial (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 47)

Manakala mengikut Sunkel (1969), mendefinisikan pergantungan sebagai penerangan ke atas soal pembangunan ekonomi sesebuah negara terutama dari segi pengaruh luaran ke atas polisi pembangunan nasional negara berkenaan. Ia menyentuh soal politik, ekonomi dan budaya. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 48) 3. 3 TEORI PEMBANGUNAN MAMPAN. Pembangunan Mampan adalah bertujuan untuk membawa mutu hidup yang lebih baik pada masa kini dan masa depan, sambil melindungi dan mungkin memperbaiki mutu alam sekitar serta penggunaan sumber asli. Konsep ini mengandungi tiga elemen utama yang saling berkaitan antara satu sama lain iaitu, masyarakat, ekonomi dan alam sekitar. Elemen masyarakat yang ingin disentuh disini adalah agar semua masyarakat memperolehi kehidupan yang sama contohnya semua ibu bapa diwajibkan menghantar anak-anak mereka ke sekolah tahap paling rendah yang diwajibkan oleh Kementerian adalah sehingga tahun enam ataupun menduduki Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR).Persekitaran yang selamat adalah berkaitan secara langsung dengan pembinaan masyarakat Mampan yang menjadi teras kepada kewujudan Pembangunan Mampan. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 53) Pembangunan Mampan memberi fokus untuk meningkatkan kualiti kehidupan kepada semua kehidupan di bumi tanpa adanya peningkatan terhadap penggunaan sumber yang melebihi kemampuan alam sekitar untuk menyediakannya. Hal ini memerlukan perubahan sikap, institusi, individu dan sebagainya. Ia juga memerlukan tindakan seperti perubahan polisi/dasar, yang mengcakupi individu dan masyarakat.

4.0 CABARAN PEMBANGUNAN.


4.1 KEMISKINAN.
Mengakui bahawa kemiskinan dan ketaksamaan merupakan salah satu masalah utama dalam arus pembangunan negara, bebagai-bagai dasar dan strategi telah digubal dan dilaksanakan untuk membasmi kemiskinan terutama dengan pelancaran DEB psds tahun 1970. Sebelum DEB, walaupun usaha-usaha membasmi kemiskinan dilaksanakan, usaha ini lebih merupakan penerusan dasar penjajah yang menumpukan pembangunan sektor-sektor eksport dan bandar. Usaha ini mempunyai kesan yang kecil sahaja kepada usaha

pembasmiannkemiskinan 40 peratus penduduk termiskin. ( Chamhuri Siwar & Mohd. Haflah Piei, 1988: 1) Masalah kemiskinan adalah satu masaalah yang dihadapi oleh semua negara tidak ada satu negara pun yang terkecuali dari menghadapi masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan sering membelenggu terutamanya negara dunia ketiga. Hampir lebih separuh Negara Dunia Ketiga khususnya mengalami masalah kemiskinan dan ia berlarutan untuk beberapa tempoh masa. Berbagai usaha dalam bentuk program dan dasar dilancarkan oleh negara-negara terlibat malah mendapat perhatian badan-badan bertaraf dunia umpamanya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) menerusi institusi yang ditubuhkan dibawahnya. Masalah kemiskinan ini turut mendapat perhatian dari badan-badan bukan kerajaan (NGO) dan yayasan-yayasan dari seluruh dunia. Kemiskinan boleh dibahagikan kepada dua iaitu kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 12) Kemiskinan mutlak bermaksud bahawa terdapat keadaan yang mana keperluan minimun manusia tidak dapat dipenuhi. Ringkasnya keperluan asas manusia seperti tempat berlindung, makanan, pakaian dan sebagainya adalah tidak dipenuhi. Mereka ini dari segi pendapatannya menerima kadar pendapatan sebulan yang sangat rendah misalnya RM250 sebulan. Jika negara kita menetapkan kadar pendapatan RM250 sebulan sebagai garis kemiskinan, ini bermaksud sesebuah keluarga yang menerima kadar di bawah RM250 maka mereka dikira sebagai golongan miskin. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 12) Kemiskinan mutlak dapat dilihat daripada satu masalah besar yang sering berlaku di luar bandar, terutamanya di kampung-kampung terpencil dan kebanyakan ladang-ladang ialah kekurangan sekolah yang mempunyai

kelengkapan yang cukup dan guru-guru terlatih yang sesuai serta persekitaran yang lebih baik untuk pembelajaran. Keadaan sedemikian menjejaskan mutu pendidikan dan mengakibatkan kadar keciciran yang tinggi di sekolah-sekolah. Keadaan ini mengurangkan peluang-peluang bagi golongan miskin memperbaiki kedudukan mereka melalui pendidikan. Keadaan ini menyebabkan mereka sukar untuk keluar dari kancah kemiskinan yang mereka hadapi. (Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 1991-2000. 1991: 11) Kemiskinan relatif bermaksud keadaan hidup individu atau kelompok manusia di dalam sebuah masyarakat yang dibandingkan dengan keadaan hidup yang lebih baik dinikmati oleh segolongan manusia di dalam kelompok yang lain. Ini bermakna

kehidupan individu atau kumpulan masyarakat yang pertama tadi berkedudukan lebih rendah jika dibandingkan dengan kehidupan individu atau kumpulan sebuah masyarakat yang lain. Misalnya taraf kehidupan golongan pertengahan itu dilihat lebih miskin daripada golongan atasan. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 12) Konsep kemiskinan relatif juga berhubungkait dengan ketidakseimbangan wilayah dalam pembangunan ekonomi. Negeri-negeri yang kurang maju di Malaysia masih ketinggalan jauh dari segi kemudahan insfrastruktur asas dan perkhidmatan sosial walaupun terdapat kemajuan pada masa lepas dalam usaha mengurangkan ketidakseimbangan wilayah. Usaha-usaha yang lebih banyak perlu dilaksanakan untuk memperbetulkan ketidakseimbangan pendapatan di kalangan negeri-negeri dapat dikurangkan. Perlaksanaan untuk mengurangkan kemiskinan haruslah mengambilkira keperluan semua golongan masyarakat. Oleh itu, walaupun diakui bahawa segolongan besar rakyat termiskin di negara ini adalah kaum Bumiputera, namun terdapat juga kaum bukan Bumiputera yang berada di bawah paras kemiskinan sama ada di bandar atau di luar bandar. Kehendak utama mereka ialah diberi peluang mendapatkan sumber-sumber ekonomi, terutamanya tanah dan kredit bagi membolehkan mereka memperolehi dan menambah pendapatan serta boleh berdikari. Tahap mutu perkhidmatan sosial di beberapa kampung, ladang dan estet perlu juga diperbaiki supaya taraf hidup mereka dapat dipertingkatkan. Disamping itu, harapan mereka untuk mendapatkan peluang yang lebih baik untuk bekerja dalam sektor awam, peluang pendidikan dan penyertaan dalam rancangan tanah akan diambilkira bersama-sama dengan kemajuan yang dicapai oleh Bumiputera dalam sektor swasta. (Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 1991-2000. 1991: 18) Oleh itu, beberapa strategi telah dirancang bertujuan untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat di bawah Dasar Pembangunan Baru (DPB) akan terus dilaksanakan menerusi pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan pewujudan pekerjaan yang tinggi akan menyediakan peluang-peluang yang lebih luas kepada golongan miskin ini bertujuan bagi mengatasi cabaran-cabaran yang di hadapi oleh masyarakat yang miskin untuk keluar dari putaran ganas kemiskinan yang menghantui mereka selama ini. Maka pihak pentadbir akan terus melaksanakan dasar-dasar yang akan membolehkan golongan miskin menikmati faedah yang saksama dari

pembangunan ekonomi dan dapat memperbaiki lagi agihan pendapatan. Disini dapat dilihat penekanan terhadap Teori Pembangunan Mampan yang dilihat

bertujuan untuk menyeragamkan tiga elemen iaitu masyarakat, ekonomi dan alam sekitar. sosial (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 53). Dalam melaksanakan dasardasar ini, DPB akan mengambil kira beberapa faktor. Pertama, dengan kemajuan pesat yang telah pun dicapai dalam

mengurangkan kadar kemiskinan, masalah kemiskinan tidak lagi sebegitu besar atau serius. Sebahagian besar daripada masalah kemiskinan yang berbentuk umum boleh diatasi melalui proses pembangunan. Mengikut Seers (1979), pembangunan boleh ditunjukkan dengan terhapusnya kemiskinan, kurangnya jumlah pengguran serta rapatnya jurang ketaksamaan. Kemiskinan, pengangguran dan ketaksamaan. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 2) Kedua, dengan adanya kemudahan pendidikan dan latihan serta peluangpeluang pekerjaan yang lebih banyak di dalam sektor bukan pertanian, golongan miskin akan dapat mengalami mobiliti sosial dengan lebih pesat dan seterunya akan dapat mengatasi masalah kemiskinan. (Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 1991-2000. 1991: 115) Menurut Smelser (1959), proses modenisasi boleh dibahagikan kepada beberapa proses iaitu modenisasi teknologi perlu untuk mengubah dari teknik tradisi yang mudah kepada aplikasi pengetahuan yang saintifik. sosial (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 44). Disini dapat kita lihat dalam pembentukan dasar oleh DBP menekankan proses modenisasi terhadap sistem pendidikan yang diamalkan ini bertujuan untuk meningkatkan modal insan dan agar setiap masyarakat dapat bersaing dengan negara maju dalam arus teknologi yang semakin pesat ini. Ketiga, selaras dengan perubahan struktur yang berlaku dalam ekonomi, isi rumah luar bandar akan semakin kurang bergantung kepada sumber pendapatan tradisional seperti pekebun kecil getah, penanaman padi dan penangkapan ikan. Oleh itu, perubahan dalam reka bentuk dan pelaksanaan program ini perlu dibuat dengan tujuan mengubahsuai skop penglibatan Kerajaan dan memberi penekanan terhadap unsur-unsur penyatuan tanah, pembentukan estet-estet dan pengurusan secara swasta supaya skim-skim ini menjadi lebih bercorak komersil. (Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 1991-2000. 1991: 116). Pada peringkat ini mengikut pendapat Smelser (1959) pengkomersialan pertanian haruslah bercirikan perubahan iaitu perubahan pertanian yang bersaiz

kecil kepada ladang komersial, pengkhususan pengeluaran yang berorientasikan penggunaan buruh. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 44) Oleh yang itu, kerajaan haruslah mengkaji semula pendekatan yang diamalkan dalam perlaksanaan program-program membasmi kemiskinan dengan

mengambilkira perubahan yang sedang berlaku dalam ekonomi. Selaras dengan itu, program-program haruslah disesuaikan supaya memberi tumpuan kepada aspek-aspek yang kritikal dalam membasmi kemiskinan di kalangan semua kaum tidak lagi menggunakan pendekatan secara meluas kerana ia tidak lagi berkesan. Seterusnya, penekanan terhadap program-program pembasmian kemiskinan akan beralih ke arah memenuhi keperluan-keperluan tertentu golongan termiskin bagi membantu mereka mengatasi masalah kemiskinan. (Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 1991-2000. 1991: 116) Dalam usaha untuk membasmi kemiskinan, konsep berdikari akan di beri penekanan. Sehubungan dengan ini, Kerajaan haruslah terus memberi sokongan kewangan kepada badan-badan bukan Kerajaan yang terlibat dengan masalah kemiskinan. Usaha-usah juga akan dibuat untuk meningkatkan produktiviti dan pendapatan isirumah yang lain melalui program-program berasaskan konsep berdikari dan kemasyarakatan. (Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 19912000. 1991: 120) Kecekapan, produktiviti dan pendapatan dari kegiatan-kegiatan pekebun kecil, akan terus dipertingkatkan dengan pembentukan tanah-tanah kebun secara sukarela serta pembukaan tanah baru, terutamanya di Sabah dan Sarawak dimana potensinya masih besar. Petani-petani juga digalakkan menambah pendapatan mereka dengan aktiviti-aktiviti pertanian yang lain atau kegiatan luar kebun untuk memperluaskan asas pendapatan dan mengurangkan sebarang kemungkinan kesan buruk akibat dari kejatuhan harga atau kenaikan kos hidup. (Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 1991-2000. 1991: 120) Perkhidmatan sokongan yang lebih baik juga akan disediakan untuk mempercepatkan pembangunan di skim-skim pertanian setempat. Sistem kredit khasnya akan dikaji semula untuk memastikan lebih banyak isirumah miskin mendapat peluang kepada kredit secara langsung. Insfrastruktur pemasaran juga akan diperkukuhkan, terutamanya kemudahan pengangkutan dan penyimpanan hasil pengeluaran, sebagai satu langkah untuk menstabilkan pendapatan golongan miskin sebagai pemilik-pengusaha atau penyewa. (Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 1991-2000. 1991: 120)

Seterusnya, mempergiat usaha meningkatkan kualiti hidup terutamanya di kawasan luar bandar dengan memperbaiki kualiti kemudahan asas, perumahan, kesihatan, rekreasi dan pendidikan. Ini bagi pembasmian kemiskinan yang direncanakan dapat di atasi secara menyeluruh dan juga sampai ke peringkat akar umbi. Berikutnya, dengan memperbaiki pengagihan dan mengurangkan

ketidakseimbangan pendapatan antara dan di kalangan kumpulan etnik, kumpulan pendapatan, sektor ekonomi, wilayah dan negeri. Langkah membangunkan perusahaan Bumiputera yang berdaya tahan dan mampan menerusi penerapan nilai dan sikap positif serta peningkatan keupayaan keusahawanan.

4.2 INDUSTRI DAN PERINDUSTRIAN


Perbezaan antara negara yang di katakan kaya dan negara yang di katakan miskin umumnya merupakan pembahagian negara industri dan negara bukan industri (negara yang mengeluarkan barangan asas). Ada pendapat yang mengatakan negara yang maju dan membangun merupakan negara industri. Jelaslah perindustrian dilihat sebagai satu cara untuk mencetuskan taraf hidup yang lebih tinggi dan dengan itu, mencapai kemajuan dan pembangunan. (Rahimah Aziz 1989: 167). Mountjoy (1978: 58) berpendapat bahawa, kesan pembangunan yang paling ketara di negara maju, yang dapat dilihat oleh negara kurang membangun ialah limpahan kekayaan industri pembuatan yang telah mewujudkan kemewahan, kuasa, dan penampilan negara kaya. Dengan sebab itu, tidaklah menghairankan bahawa pengenalan industri pembuatan dianggap sebagai idaman kebanyakan negara miskin. Secara umum, bandar dan proses pembandaran mempunyai kaitan secara langsung dan rapat rapat dengan proses perindustrian. Pertumbuhan bandar moden dilihat sebagai hasil proses pembangunan industri secara langsung ataupun tidak perindustrian telah mempengaruhi arah pertumbuhan bandar serta proses pembandaran sesebuah negara. Dari segi sejarah pula, perkembangan bandar dan pembandaran berlaku seiring dan merupakan hasil perkembangan industri. (Rahimah Aziz 1989: 168). Menurut Fox (1971) industri boleh didefinisikan sebagai penggunaan cara-cara yang kompleks lagi sofistikated dalam proses pengeluaran barangan dan juga perkhidmatan. Cara-cara yang kompleks ini yang member implikasi penggunaan jentera, telah direka dengan tujuan memperbaiki kuantiti dan kualiti pengeluaran.

Dengan itu, proses perindustrian dikaitkan kepada hasil daripada penggunaan jentera (Pieris, 1969). Moore (1965) pula telah memberi pengertian proses perindustrian sebagai pertambahan penggunaan alat-alat teknologi moden, termasuk penggunaan jentera dalam sektor pertanian, industry dan perkhidmatan. (Rahimah Aziz 1989: 168). Oleh itu, langkah yang sewajarnya harus diambil oleh negara dunia ketiga seperti Malaysai untuk membangunkan sektor perindustrian. Antara langkahlangkah yang boleh diambil adalah dengan meningkatkan pelaburan semula, dalam hal ini pihak kerajaan haruslah memperluaskan galakan elaun pelaburan semula, selaras dengan dasar untuk menggalakkan syarikat yang sedia ada melabur semula bagi memperluaskan keupayaan pengeluaran, memodenkan dan

mempertingkatkan kemudahan pengeluaran serta mempelbagaikan keluaran mereka dalam bidang yang berkaitan. Contohnya langkah yang telah diambil oleh kerajaan dalam mempertingkatkan pelaburan semula adalah dalam Rangcangan Malaysia ke enam iaitu dengan meluluskan pelaburan sebanyak RM 12.4 billion, berbanding dengan RM 5.5 billion bagi Rancangan Malaysia Kelima. (Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Keenam 1993: 124). Rasionaliti dan penyusunan semula industri, adalah bertujuan untuk memudahkan industri terpilih melaksanakan penyesuaian struktur untuk

meningkatkan kecekapan dan daya saingan, Kerajaan telah melancarkan Tabung Penyelarasan Perindustrian. Galakan Pelaburan, dalam hal ini Kerajaan haruslah membuat penyelarasan ke atas sistem galakan cukai haruslah dibuat ini bertujuan agar sektor swasta menjadi lebih berdaya saing dan berdaya tahan. Penyelarasan yang diperkatakanini haruslah meliputi perubahan ke atas sistem galakan perintis serta bukan perintis seperti elaun pelaburan, elaun eksport dan potongan bagi prestasi eksport. (Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Keenam 1993: 124-125). Penyelidikan dan pembangunan (P&P) dan pembangunan teknologi. Aktiviti ini haruslah diberi penekanan yang serius bagi membangunkan masalah industri yang dialami di negara dunia ketiga. Ini kerana aktiviti ini memberi sumbangan yang besar ke arah membangunkan sektor industri yang terdapat dinegara dunia ketiga lebih berdaya saing, dalam pelbagai hal dan juga sektor yang berasaskan eksport. Sebagai sebahagian daripada usaha menjadikan P&P lebih bermanfaat kepada industri, beberapa institusi awam haruslah memulakan langka dalam menyediakan Perindustrian serta memperkenalkan Elaun Penyelarasan

rangka kerja asas organisasi dan pentadbiran yang diperlukan. (Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Keenam 1993: 124-125). Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (IKS), juga harus diberi penekanan kerana IKS merupakan sektor yang penting dalam menyokong dan memampankan proses perindustrian Malaysia. Dalam hal ini pihak kerajaan telah melaksanakan beberapa program seperti galakan pasaran, kemudahan, kewangan, insentif, infrastruktur, sokongan tekinkal juga P&P. Program pembangunan ini bertujuan untuk mewujudkan rantaian di antara syarikat antarabangsa dan IKS. Melalui program ini, syarikat besar member kontrak kepada IKS untuk mengeluarkan barangan siap atau komponen dan alat-alat. Program ini telah dilaksanakan dengan kerjasama syarikat-syarikat tempatan yang besar seperti Proton, Sapura Holdings, Sharp Corporation dan Land and General Berhad. Contoh kerjasama yang dilakukan Proton telah mewujudkan 60 vendor IKS dalam industry komponen dan alat-alat kereta dengan jumlah jualan sebanyak RM1.1 bilion sehingga suku ketiga tahun 1993. . (Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Keenam 1993: 127). Kesimpulan yang dapat dibuat mengenai kepentingan IKS, adalah dalam konteks pembangunan luar Bandar, IKS merupakan sumber utama pekerjaan dan pendapatan dalam aktiviti bukan pertanian. Pada amnya, industry luar Bandar adalah kecil dan tertumpu kepada pengeluaran makanan, barangan kayu dan pakaian. Oleh itu bagi membantu pembangunan industri ini, beberapa program sokongan seperti pembangunan keusahawanan, pemasaran dan bantuan peralatan haruslah dilaksanakan oleh Kerajaan.

4.3 PERTANIAN
Pertanian merupakan sektor yang terpenting dalam negara terutama bagi negara dunia ketiga yang sedang membangun seperti Malaysia untuk kearah sebuah negara maju. Kerana pertanian memberi sumbangan yang ketara kepada pembangunan ekonomi negara. Dalam usaha mencapai pertumbuhan yang berdaya tahan, sektor pertanian harus disusun dan diorientasikan semula untuk meningkatkan produktiviti dan daya saingan. Ini memerlukan peralihan yang besar daripada pertanian secara skala kecil, satu tanaman dan berteknologi tinggi. Ke arah ini, penglibatan oleh beberapa sektor swasta dan pertanian secara tersusun harus digalakkan terutamanya dalam pengeluaran makanan. Bagi menjana sumber baru pertumbuhan aktiviti dan

tanaman yang mempunyai potensi komersial akan dibangunkan dan lebih banyak rantaian akan diwujudkan dengan sektor lain dalam ekonomi. Berdasarkan matlamat untuk memperkukuhkan dan meningkatkan lagi keberkesanan institusi pertanian, beberapa agensi haruslah disusun semula. Seperti Lembaga Pasaran dan Perlesenan Getah Malaysia (MRELB), Lembaga Penyelidikan dan Kemajuan Getah Malaysia (RPIM) telah digabungkan menjadi satu badan iaitu Lembaga Getah Malaysia (LGM) yang bertanggungjawab untuk pembangunan industri getah. Begitu juga, Institusi Penyelidikan Minyak Kelapa Sawit Malaysia (PORIM) dan Lembaga Pendaftaran dan Perlesenan Minyak Kelapa Sawit (PORLA) telah digabungkan menjadi Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB). (Rancangan Malaysia Kelapan 2001-2005: 230). Selanjutnya, sebagai langkah untuk merasionalkan dan mengoptimumkan penggunaan sumber, Unit Pengurusan Projek (UPP) bagi lima Projek

Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADP) yang terletak di luar kawasan utama penanaman padi telah ditutup dan fungsi unit tersebut telah diagihkan kepada agensi serta jabatan yang berkaitan. Mengenai pembangunan tanah, dua buah Lembaga Kemajuan Wilayah (LKW) iaitu Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara (DARA) dan Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka telah diswastakan. Sementara itu, FELDA, FELCRA dan RISDA haruslah disusun dengan rapi agar agar ke arah pengkorporatan bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan masing-masing. (Rancangan Malaysia Kelapan 2001-2005: 230). Seterusnya, program pertanian juga harus dilaksanakan dan dipergiatkan lagi, ini bertujuan bagi memodenkan sektor pertanian dan untuk memaksimumkan pendapatan petani. Dalam hal ini, pemodenan sektor kecil pekebun kecil harus diberi penekanan melalui penekanan melalui penggalakan aktiviti pertanian berkelompok serta penyediaan khidmat sokongan. Pembangunan in-situ melalui penyatuan dan pemulihan tanah pertanian sedia ada akan terus menjadi strategi utama bagi pembangunan pertanian. Disini saya ingin memperkatakan tentang teori modenisasi iaitu mengikut Smelser (1959), proses modenisasi iaitu. Modenisasi teknologi perlu untuk mengubah dari teknik tradisi yang mudah kepada aplikasi pengetahuan yang saintifik. Mengkormesialkan pertanian yang mana dicirikan dengan perubahan dari bersaiz kecil kepada ladang komersial. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 44) Walaubagaimanapun, pembangunan tanah baru juga harus dilaksanakan terutamanya oleh agensi kerajaan negeri dan kemajuan wilayah serta sektor swasta. Di samping itu, Kerajaan juga haruslah menyediakan khidmat sokongan

dan insentif yang sesuai termasuk menyediakan tanah untuk membantu penglibatan pihak swasta dalam projek pertanian komersial berskala besar, terutamanya untuk pengeluaran makanan serta aktiviti florikultur dan akuakultur. (Rancangan Malaysia Kelapan 2001-2005: 231). Pendekatan pembangunan tanah secara in-situ harus terus dipakai sebagai strategi untuk menggunakan tanah pekebun kecil dengan lebih baik dan untuk mengatasi masalah kekurangan tanah. Tanah terbiar akan ditanam semula, disatukan dan dipulihkan terutamanya melalui usaha sama pihak swasta atau kumpulan petani. Disamping itu, Jabatan Pertanian, Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) serta agensi awam lain terus menggalakkan penanaman tanaman makanan di kebun kecil berkonsepkan estet nukleus dan penanaman berkelompok. Pemodenan sektor pertanian juga harus dipercepatkan lagi melalui

peningkatan dalam penyaluran khidmat sokongan pertanian. Khidmat ini harus disediakan bagi menggalakkan petani menceburi pertanian secara komersial, mengambil guna teknologi baru dan meningkatkan produktiviti. Khidmat ini termasuk P&P, latihan, khidmat pengembangan dan sokongan, serta penyediaan kemudahan kredit dan infrastruktur asas. Aktiviti P&P juga sekiranya dilaksanakan secara menyeluruh ia akan dapat mengatasi beberapa kekangan dalam sektor pertanian terutamanya produktiviti yang rendah dan kekurangan tenaga buruh. Contohnya, bagi komoditi kelapa sawit, MPOB telah mempertingkatkan produktiviti melalui penggunaan jentera dan penanaman pokok kelapa sawit renek berhasil tinggi. Di samping itu, beberapa produk baru seperti majerin yang diperkaya dan minyak campuran termasuk produk daripada campuran minyak sawit dengan susu kambing telah dibangunkan. Manakala MARDI harus memberi tumpuan terhadap penyelidikan dalam pembangunan keluaran bagi mengeluarkan jenis beras, buah-buahan, sayursayuran ternakan dan florikultur yang bermutu tinggi di samping pengkomersilan hasil penemuan penyelidikannya. Penambahbaikan secara bioteknologi terhadap isirong sawit sebagai bahan makanan ayam-itik, pengeluaran baja-bio daripada bahan buangan pertanian, pembangunan keluaran herba untuk bahan penjagaan kesihatan dan teknologi pemprosesan umbut kelapa dan kelapa sawit adalah antara bidang yang diberi perhatian khusus. Projek rintis bagi penanaman sayur-sayuran dan buah-buahan secara komersial juga haruslah dilaksanakan secara menyeluruh ini bertujuan untuk menggalakkan pengkomersialan. Penggunaan baja kimia yang dirumus khas di

tapak ujian telah berjaya meningkatkan hasil padi melebihi dua kali ganda serta mengeluarkan beras yang berkualiti yang lebih baik. Bagi meningkatkan bekalan daging lembu dan daging kambing tempatan. Pengeluaran makanan juga harus dipertingkatkan secara besar-besaran bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat di pasaran tempatan dan bagi tujuan mengurangkan bil import serta untuk eksport. Nilai ditambah sektor kecil ini dijangka meningkat, terutamanya hasil daripada peningkatan pengeluaran komoditi makanan utama iaitu perikanan, ternakan, padi serta buah-buahan dan sayursayuran. Peningkatan dalam pengeluaran akan dicapai melalui pembukaan kawasan baru, penggunaan tanah secara lebih intensif serta peningkatan kecekapan dan produktiviti. Selain daripada itu, pertambahan pengeluaran makanan juga akan dicapai melalui penggunaan teknologi baru yang lebih meluas serta penggunaan benih berhasil tinggi dan bioteknologi. Bagi mencapai matlamat tersebut, penyertaan sektor swasta dalam

perusahaan komersial berskala sederhana dan besar akan dipertingkatkan melalui perwujudan lebih banyak kawasan kekal pengeluaran seperti taman teknologi pertanian dan hotrikultur bandar serta ladang satelit. Kemudahan insfrastruktur sokongan dan perkhidmatan seperti pusat pengumpulan dan pengedaran, kemudahan gudang pembungkusan, bilik sejuk dan pasar borong serta

perkhidmatan pengangkutan juga harus dipertingkatkan. Potensi akuakultur berskala sederhana dan besar di darat dan laut lepas harus diusaha untuk menghasilkan lebih banyak bekalan. Oleh itu bagi mencapai matlamat ini lebih banyak kawasan baru harus di buka dan dengan penglibatan sektor swasta yang lebih banyak. Ini bertujuan bagi meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, mereka akan digalakkan dan diurus untuk menceburi akuakultur secara komersial. Infrastruktur seperti kemudahan pendaratan dan memproses yang moden berserta perkhidmatan sokongan lain akan ditambah bagi menggalakkan lagi penyertaan sektor swasta. Buah-buahan dan sayur-sayuran juga harus diberi tumpuan khusus kerana potensi pembangunannya yang tinggi. Oleh itu, pengeluaran buah-buahan dan sayur-sayuran harus dipertingkatkan bagi memenuhi keperluan pasaran tempatan dan eksport selain daripada untuk memenuhi permintaan industri pemprosesan. Permintaan tempatan bagi buah-buahan dan sayur-sayur segar yang berkualiti tinggi dijangka meningkat berikutan pertambahan penduduk dan kuasa beli yang lebih tinggi. Oleh itu, kawasan pengeluaran kekal termasuk taman teknologi

pertanian, taman hotrikultur Bandar, ladang satelit dan di ladang getah yang menjalankan pertanian integrasi juga patut dimajukan untuk meningkatkan pengeluaran. Disini saya ingin berkongsi pendapat yang diperkatan dimana beliau, Todaro (1977), berpendapat pembangunan juga melibatkan proses menyusun dan mengorientasi semula sistem ekonomi dan sosial. Ini bermakna bahawa pembangunan bukan sahaja melibatkan pertambahan pendapatan dan

pengeluaran, tetapi juga mengambil kira perubahan institusi sosial, struktur pentadbiran, pendapat umum, adat resam dan kepercayaan. (Rahimah Aziz 1989: 3). Kesimpulannya, Teori Modenisasi merupakan satu teori yang menekankan proses perubahan masyarakat, institusi, dan negara daripada satu keadaan semasa kepada satu keadaan yang lebih baik. Contohnya sistem pertanian Malaysia yang kini telah berubah untuk ke arah komersial dan perubahan cara penanaman yang bersifat tradisional ke arah berteknologi tinggi ini bertujuan bagi meningkatkan lagi pengeluaran. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 45)

KESIMPULAN
Kesimpulannya, kemajuan sebagai sebuah negara yang maju akan dapat dicapai sekiranya kita berjaya mengurangkan masalah kemiskinan yang sedang negara hadapi. Oleh itu, bagi mengurangkan maslah kemiskinan ini penyusunan semula masyarakat harus dilakukan. Selain itu program pembasmian kemiskinan harus mempunyai sasaran yang lebih khusus bagi membasmi kemiskinan dikalangan kumpulan mudah miskin dikawasan bandar dan luar bandar. Seterusnya dalam perindustria syarikat perlu memperukuhkan operasi dan meningkatkan keupayaan mereka dalam persekitaran perdadangan yang semakin liberal dan global. Ini bertujuan bagi mengekalkan pembangunan industrian, sektor swasta perlu sentiasa meningkatkan daya saing dan produktiviti dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan yang berkaitan. Kerajaan juga perlu memainkan peranan dengan merangka dasr, strategi dan program perindustrian untuk mengukuhkan daya tahan dan daya saing sektor pembuatan dalam jangka panjang. Ini termasuk memperkemaskan lagi prosedur pentadbiran dan menyediakan persekitaran yang menarik bagi pelabur. Sektor pertanian juga merupakan aset yang penting bagi negara kerana sektor ini mampu mengatasi masalah kemiskinan di negara kita. Oleh itu sektor pertanian

harus dibangunkan sebagai sebuah sektor yang moden, dinamik dan berdaya saing. Selain daripada peningkatan kecekapan dan produktiviti yang akan dicapai melalui pemodenan dan mekanisasi aktiviti pertanian serta melalui penglibatan aktif sektor swasta, tumpuan akan diberi kepada pengeluaran makanan bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat dan mengurangkan bil import. Produk semulajadi khusus daripada hutan dan sumber lain juga harus dimajukan secara mampan selaras dengan usaha pemuliharaan sumber. Manakala dalam sektor kecil komoditi untuk industri, penanaman kelapa sawit harus disesuaikan semula sebagai tanaman strategik.