RESENSI NOVEL BASA SUNDA

Nu Ngageugeuh Legok Kiara (Dadan Sutisna)
disusun kanggo tugas pangajaran Basa Sunda semester 2 taun pangajaran 2011/2012

Disusun Ku : Devi Mardiana Hana Rianti Nurfaridah Lita Luthfiyyani Ridwan Firmansyah Yuni Ardiani Efendi Kelas XI IPA 2

SMA NEGERI 2 CIAMIS Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.2 Tlp. (0265) 771709 Ciamis 46216

Sinopsis Dadan Sutisna. Areuyna ngagangseur kana taneuh. Ceuk Bapana Si Emod. Kieu sinopsisna. Dina novelna nu ayeuna Dadan Sutisna nulis ngeunaan masarakat anu percaya kana mitos. Caranéom. Réa dongéngna Legok Kiara téh. disebutna Legok Kiara. komo wanci sareupna mah da cenah aya nu ngageugeuhna. Identitas Novel Judul buku : Nu Ngageugeuh Legok Kiara Pangarang : Dadan Sutisna Pamedal : PT.00 2. Manehn angger . Tapi Emod henteu percaya teuing kana eta beja teh. Cenah di legok Kiara teh aya tangkal kai nu hirupna geus ratusan taun. Barudak teh jadi inget ka legok Kiara gara-gara aranjeuna meunang tugas ti sakola jang melak tangkal kai di deukeut sakola meh sakola jadi leuwih iuh jeung alus sarta jang ngajaga alam sabab zaman ayeuna alam teh geus beuki ruksak gara-gara ulah manusa.500. geueuman. Dipahing pisan barudak ulin ka Legok Kiara. Teu jauh ti lembur aya tangkal kiara nu umurna geus ratusan taun. pangarang kalahiran taun 1978 nerbitkeun karya fiksina nya eta Nu Ngageugeuh Legok Kiara. Si Emod jeung Si Sadun anu panasaran hayang ngabuktikeun mitos yen mun ngadeukeutan legok Kiara teh anjeuna bakal gering. Cenah nu ngalanto ka dinya mah balikna sok terus gering. di Legok Kiara teh loba jurig jeung dedemit. Kiblat Buku Utama Taun medal : 2001 Kandel buku : 51 kaca Harga Buku : Rp 13. Da puguh aya tangkal Kiara anu jangkungna kabina-bina.Resensi Novel Basa Sunda Nu Ngageugeuh Legok Kiara 1. tempatna sanget jeung geueuman.

Mang Apin anu sok babantu di sawah bapana ngabejaan yen manehna rek ngabasmi beurit nu aya di kebon bapana. Si Buris tuluy kukurusukan ka nu bala. Tapi sanggeus kolotn nyaho yen Si Buris teh dibawa ti legok Kiara. Ngalengkah siga nu lungse. apan mun tangkal hayang alu teh kudu aya cai. Emod inget kana carita guruna yen keur halodo mah perlu pisan tutuwuhan teh. Barang disidik-sidik ke Emod. Hiji mangsa poe Minggu kusabab panasaran. teuing kamana ulinna. Malah hayang ngabuktikeun naha enya di dinya teh aya jurig. nepi ka sare ge dibaturan ku Si Buris. Desa Si Emod jeung Si Sadung meunang paceklik. Di legok Kiara maranehna manggih ucing. Unggal tengah poe Si Buris sok ngereles. Hiji waktu. Si Emod deukeut pisan ka Si Buris. Tutuwuhan hareupeun mah Emod loba nu kalempohan. Ngan aya nu matak hemeng keur Emod mah. Sawah bapana Si Emod teh aya di deuket legok Kiara. Naha bet aya cai di dinya. di dinya si Emod jeung Si Sadun ta’jub ningali tangkal Kiara nu jangkung tur gede kabina-bina. Ditempo teh tangkal di dinya mani harejo. Tapi Emod teu bisa. sirah Si Buris kulimis siga tas diteuleumkeun kana cai. Beuki jauh Emod nuturkeun Si Buris. Pas poe Minggu. Eta ucing dingaranan Si Buris. Manehna tuluy menta ka bapana sangkan bisa ngilu ngabantuan Mang Apin. Sanggeus diijinan manehna tuluy ngajak Si Sadun meh manehna bisa ngabuktikeun yen mitos nu aya teh teu bener. tungtungna mah anjog ka Legok Kiara. Pas Si Buris kalur. Si Emod dititah jang miceun Si Buris. Jujukutan nepi ka pirang kahalodoan. Tangtu wae Si Emod teu nyia-nyiakeun eta kasempetan. manehna tetep merahankeun si Buris di imahna. Upama hareupeun imahna pinuh ku tatangkalan meureun moal bayeungyang kawas ayeuna. maanehna indit ka legok Kiara. Tapi maranehna tuluy balik da rada sieun oge cicing di dinya. kawasna mah awahing panas. Emod naghuleng sajongjonan. cai anu barijil tina taneuh teh siga kasedot . Panon poe keur meujeuhna moreret.panasaran. manehna nuturkeun si Buris. Si Buris tonggoy leumpang mapay pasawahan nu garing kahalodoan. tuluy ku Si Emod dibawa balik ka imahna.

malah urang lembur loba nu datang ka dinya jang mawa cai. Geus apal di dinya aya cai. 3. Kawasna mah aya deui liangna. Emod jadi inget arita guruna yen tangkal kai nu gede gunana keur nahan erosi jeung neundeun cai. Urang lembur teu peraya keneh yen di dinya teh loba cai. Emod gura-giru balik tuluy ngabejaan Pa Kuwu. Tina novel ieu ge urang diingetan sangkan ulah percaya teuing kana nu ngarana mitos saacan kabuktian kabeneranana. urang kudu silih ngarti. Ayeuna mah urang lembur teu aya nu sieun deui ka Legok Kiara. Tina carita eta urang apal yen mitos teh teu salamana bener. . Eusi Eusi carita ieu teh alus pisan sabab ngingetkeun urang yen alam teh penting pisan jang kahirupan urang jadi urang teh ulah ngaruksak alam.deui ka jero. teu kasar teuing. b. Timbangan a. Isukna urang lembur ngabring ka Legok Kiara. Urang oge ulah pasea jeung babaturan kusabab masalah nu leutik. tapi basana tetep sopan. Basa Sanajan basa nu digunakeun basa loma. Basa nu dipake bisa nepikeun maksud pangarang ka nu maca novel ieu.

novel ieu nyaritakeun kahirupan urang sapopoe.4. Tina novel ieu ge urang diingetan sangkan ulah percaya teuing kana nu ngarana mitos saacan kabuktian kabeneranana. nu bisa mantuan masarakat tina masalah paceklik. urang kudu silih ngarti. urang bakal susah. Sarua jiga nu dicaritakeun dina novel ieu. Tina carita eta urang diingetan yen urang ulang percaya teuing kana mitos saacan kabuktian kabeneranana. Kacindekan + Saran Novel ieu ngingetan urang yen alam teh penting pisan jang kahirupan urang jadi urang teh ulah ngaruksak alam. Tapi nyatana sanggeus dideukeutan ku Si Emod di dinya teh aya cai nu loba. Urang oge ulah pasea jeung babaturan kusabab masalah nu leutik. Novel ieu nyaritakeun tentang Legok Kiara nu dipercaya ku masarakatna bisa ngakibatkeun gering mun ngadeukeutan Legok Kiara. . Novel ieu teh sae pisan kanggo dibaca ku kabeh kalangan hususna barudak sabab ieu teh novel barudak nu ngabogaan amanat nu loba tur sae pisan. ceuk guruna Si Emod jeung Si Sadun lamun urang teu ngajaga alam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful