Resensi Novel Basa Sunda (Nu Ngageugeuh Legok Kiara)

RESENSI NOVEL BASA SUNDA

Nu Ngageugeuh Legok Kiara (Dadan Sutisna)
disusun kanggo tugas pangajaran Basa Sunda semester 2 taun pangajaran 2011/2012

Disusun Ku : Devi Mardiana Hana Rianti Nurfaridah Lita Luthfiyyani Ridwan Firmansyah Yuni Ardiani Efendi Kelas XI IPA 2

SMA NEGERI 2 CIAMIS Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.2 Tlp. (0265) 771709 Ciamis 46216

komo wanci sareupna mah da cenah aya nu ngageugeuhna.Resensi Novel Basa Sunda Nu Ngageugeuh Legok Kiara 1. Caranéom. Kieu sinopsisna. tempatna sanget jeung geueuman. Areuyna ngagangseur kana taneuh. Cenah nu ngalanto ka dinya mah balikna sok terus gering. Identitas Novel Judul buku : Nu Ngageugeuh Legok Kiara Pangarang : Dadan Sutisna Pamedal : PT. Tapi Emod henteu percaya teuing kana eta beja teh. Barudak teh jadi inget ka legok Kiara gara-gara aranjeuna meunang tugas ti sakola jang melak tangkal kai di deukeut sakola meh sakola jadi leuwih iuh jeung alus sarta jang ngajaga alam sabab zaman ayeuna alam teh geus beuki ruksak gara-gara ulah manusa. pangarang kalahiran taun 1978 nerbitkeun karya fiksina nya eta Nu Ngageugeuh Legok Kiara. di Legok Kiara teh loba jurig jeung dedemit. Sinopsis Dadan Sutisna. geueuman. Réa dongéngna Legok Kiara téh. Manehn angger . Ceuk Bapana Si Emod. Dipahing pisan barudak ulin ka Legok Kiara. Da puguh aya tangkal Kiara anu jangkungna kabina-bina. Cenah di legok Kiara teh aya tangkal kai nu hirupna geus ratusan taun. Teu jauh ti lembur aya tangkal kiara nu umurna geus ratusan taun.00 2. Kiblat Buku Utama Taun medal : 2001 Kandel buku : 51 kaca Harga Buku : Rp 13. Si Emod jeung Si Sadun anu panasaran hayang ngabuktikeun mitos yen mun ngadeukeutan legok Kiara teh anjeuna bakal gering. disebutna Legok Kiara.500. Dina novelna nu ayeuna Dadan Sutisna nulis ngeunaan masarakat anu percaya kana mitos.

nepi ka sare ge dibaturan ku Si Buris. Hiji waktu. sirah Si Buris kulimis siga tas diteuleumkeun kana cai. Pas poe Minggu. Beuki jauh Emod nuturkeun Si Buris. Pas Si Buris kalur. maanehna indit ka legok Kiara. Si Buris tuluy kukurusukan ka nu bala. Sawah bapana Si Emod teh aya di deuket legok Kiara. Emod naghuleng sajongjonan. Tutuwuhan hareupeun mah Emod loba nu kalempohan. Manehna tuluy menta ka bapana sangkan bisa ngilu ngabantuan Mang Apin. Hiji mangsa poe Minggu kusabab panasaran. Tapi Emod teu bisa. Mang Apin anu sok babantu di sawah bapana ngabejaan yen manehna rek ngabasmi beurit nu aya di kebon bapana. Ngalengkah siga nu lungse. Ditempo teh tangkal di dinya mani harejo. Naha bet aya cai di dinya. Si Emod dititah jang miceun Si Buris. cai anu barijil tina taneuh teh siga kasedot . teuing kamana ulinna. Unggal tengah poe Si Buris sok ngereles. Desa Si Emod jeung Si Sadung meunang paceklik. di dinya si Emod jeung Si Sadun ta’jub ningali tangkal Kiara nu jangkung tur gede kabina-bina. manehna tetep merahankeun si Buris di imahna. Ngan aya nu matak hemeng keur Emod mah. tuluy ku Si Emod dibawa balik ka imahna. tungtungna mah anjog ka Legok Kiara. Jujukutan nepi ka pirang kahalodoan. Sanggeus diijinan manehna tuluy ngajak Si Sadun meh manehna bisa ngabuktikeun yen mitos nu aya teh teu bener. Malah hayang ngabuktikeun naha enya di dinya teh aya jurig. Tapi sanggeus kolotn nyaho yen Si Buris teh dibawa ti legok Kiara. Tangtu wae Si Emod teu nyia-nyiakeun eta kasempetan. Si Emod deukeut pisan ka Si Buris. Panon poe keur meujeuhna moreret. Si Buris tonggoy leumpang mapay pasawahan nu garing kahalodoan. apan mun tangkal hayang alu teh kudu aya cai.panasaran. Tapi maranehna tuluy balik da rada sieun oge cicing di dinya. Upama hareupeun imahna pinuh ku tatangkalan meureun moal bayeungyang kawas ayeuna. kawasna mah awahing panas. Barang disidik-sidik ke Emod. Di legok Kiara maranehna manggih ucing. manehna nuturkeun si Buris. Emod inget kana carita guruna yen keur halodo mah perlu pisan tutuwuhan teh. Eta ucing dingaranan Si Buris.

Emod jadi inget arita guruna yen tangkal kai nu gede gunana keur nahan erosi jeung neundeun cai.deui ka jero. . Urang oge ulah pasea jeung babaturan kusabab masalah nu leutik. Isukna urang lembur ngabring ka Legok Kiara. Tina carita eta urang apal yen mitos teh teu salamana bener. teu kasar teuing. Basa Sanajan basa nu digunakeun basa loma. Urang lembur teu peraya keneh yen di dinya teh loba cai. Eusi Eusi carita ieu teh alus pisan sabab ngingetkeun urang yen alam teh penting pisan jang kahirupan urang jadi urang teh ulah ngaruksak alam. urang kudu silih ngarti. tapi basana tetep sopan. Basa nu dipake bisa nepikeun maksud pangarang ka nu maca novel ieu. Ayeuna mah urang lembur teu aya nu sieun deui ka Legok Kiara. Emod gura-giru balik tuluy ngabejaan Pa Kuwu. malah urang lembur loba nu datang ka dinya jang mawa cai. Kawasna mah aya deui liangna. Geus apal di dinya aya cai. Timbangan a. b. Tina novel ieu ge urang diingetan sangkan ulah percaya teuing kana nu ngarana mitos saacan kabuktian kabeneranana. 3.

Tina novel ieu ge urang diingetan sangkan ulah percaya teuing kana nu ngarana mitos saacan kabuktian kabeneranana. Sarua jiga nu dicaritakeun dina novel ieu. ceuk guruna Si Emod jeung Si Sadun lamun urang teu ngajaga alam. Kacindekan + Saran Novel ieu ngingetan urang yen alam teh penting pisan jang kahirupan urang jadi urang teh ulah ngaruksak alam. Novel ieu teh sae pisan kanggo dibaca ku kabeh kalangan hususna barudak sabab ieu teh novel barudak nu ngabogaan amanat nu loba tur sae pisan. . novel ieu nyaritakeun kahirupan urang sapopoe. urang kudu silih ngarti. Tina carita eta urang diingetan yen urang ulang percaya teuing kana mitos saacan kabuktian kabeneranana.4. nu bisa mantuan masarakat tina masalah paceklik. urang bakal susah. Tapi nyatana sanggeus dideukeutan ku Si Emod di dinya teh aya cai nu loba. Urang oge ulah pasea jeung babaturan kusabab masalah nu leutik. Novel ieu nyaritakeun tentang Legok Kiara nu dipercaya ku masarakatna bisa ngakibatkeun gering mun ngadeukeutan Legok Kiara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful