RESENSI NOVEL BASA SUNDA

Nu Ngageugeuh Legok Kiara (Dadan Sutisna)
disusun kanggo tugas pangajaran Basa Sunda semester 2 taun pangajaran 2011/2012

Disusun Ku : Devi Mardiana Hana Rianti Nurfaridah Lita Luthfiyyani Ridwan Firmansyah Yuni Ardiani Efendi Kelas XI IPA 2

SMA NEGERI 2 CIAMIS Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.2 Tlp. (0265) 771709 Ciamis 46216

Si Emod jeung Si Sadun anu panasaran hayang ngabuktikeun mitos yen mun ngadeukeutan legok Kiara teh anjeuna bakal gering. Areuyna ngagangseur kana taneuh. Identitas Novel Judul buku : Nu Ngageugeuh Legok Kiara Pangarang : Dadan Sutisna Pamedal : PT. Cenah nu ngalanto ka dinya mah balikna sok terus gering. Manehn angger . Dipahing pisan barudak ulin ka Legok Kiara. Sinopsis Dadan Sutisna. di Legok Kiara teh loba jurig jeung dedemit. Kieu sinopsisna. geueuman. komo wanci sareupna mah da cenah aya nu ngageugeuhna. pangarang kalahiran taun 1978 nerbitkeun karya fiksina nya eta Nu Ngageugeuh Legok Kiara. Ceuk Bapana Si Emod. tempatna sanget jeung geueuman. Réa dongéngna Legok Kiara téh. Teu jauh ti lembur aya tangkal kiara nu umurna geus ratusan taun. Caranéom. Kiblat Buku Utama Taun medal : 2001 Kandel buku : 51 kaca Harga Buku : Rp 13.Resensi Novel Basa Sunda Nu Ngageugeuh Legok Kiara 1. Da puguh aya tangkal Kiara anu jangkungna kabina-bina. disebutna Legok Kiara. Cenah di legok Kiara teh aya tangkal kai nu hirupna geus ratusan taun.500.00 2. Tapi Emod henteu percaya teuing kana eta beja teh. Dina novelna nu ayeuna Dadan Sutisna nulis ngeunaan masarakat anu percaya kana mitos. Barudak teh jadi inget ka legok Kiara gara-gara aranjeuna meunang tugas ti sakola jang melak tangkal kai di deukeut sakola meh sakola jadi leuwih iuh jeung alus sarta jang ngajaga alam sabab zaman ayeuna alam teh geus beuki ruksak gara-gara ulah manusa.

di dinya si Emod jeung Si Sadun ta’jub ningali tangkal Kiara nu jangkung tur gede kabina-bina. tungtungna mah anjog ka Legok Kiara. Hiji waktu. Pas Si Buris kalur. apan mun tangkal hayang alu teh kudu aya cai. Beuki jauh Emod nuturkeun Si Buris. Tapi sanggeus kolotn nyaho yen Si Buris teh dibawa ti legok Kiara. manehna tetep merahankeun si Buris di imahna. Si Emod dititah jang miceun Si Buris. Tangtu wae Si Emod teu nyia-nyiakeun eta kasempetan. Sanggeus diijinan manehna tuluy ngajak Si Sadun meh manehna bisa ngabuktikeun yen mitos nu aya teh teu bener. Ngalengkah siga nu lungse. teuing kamana ulinna. Upama hareupeun imahna pinuh ku tatangkalan meureun moal bayeungyang kawas ayeuna. kawasna mah awahing panas. Pas poe Minggu. Mang Apin anu sok babantu di sawah bapana ngabejaan yen manehna rek ngabasmi beurit nu aya di kebon bapana. Sawah bapana Si Emod teh aya di deuket legok Kiara. cai anu barijil tina taneuh teh siga kasedot . Tapi maranehna tuluy balik da rada sieun oge cicing di dinya. tuluy ku Si Emod dibawa balik ka imahna. Si Emod deukeut pisan ka Si Buris. manehna nuturkeun si Buris. Barang disidik-sidik ke Emod. Panon poe keur meujeuhna moreret. Si Buris tonggoy leumpang mapay pasawahan nu garing kahalodoan. Malah hayang ngabuktikeun naha enya di dinya teh aya jurig. Manehna tuluy menta ka bapana sangkan bisa ngilu ngabantuan Mang Apin. nepi ka sare ge dibaturan ku Si Buris. Tapi Emod teu bisa. Hiji mangsa poe Minggu kusabab panasaran. maanehna indit ka legok Kiara. Eta ucing dingaranan Si Buris. Naha bet aya cai di dinya. Unggal tengah poe Si Buris sok ngereles. Emod naghuleng sajongjonan. sirah Si Buris kulimis siga tas diteuleumkeun kana cai.panasaran. Jujukutan nepi ka pirang kahalodoan. Desa Si Emod jeung Si Sadung meunang paceklik. Tutuwuhan hareupeun mah Emod loba nu kalempohan. Di legok Kiara maranehna manggih ucing. Emod inget kana carita guruna yen keur halodo mah perlu pisan tutuwuhan teh. Ngan aya nu matak hemeng keur Emod mah. Ditempo teh tangkal di dinya mani harejo. Si Buris tuluy kukurusukan ka nu bala.

Emod jadi inget arita guruna yen tangkal kai nu gede gunana keur nahan erosi jeung neundeun cai. Tina carita eta urang apal yen mitos teh teu salamana bener. Isukna urang lembur ngabring ka Legok Kiara. urang kudu silih ngarti. Kawasna mah aya deui liangna. Urang lembur teu peraya keneh yen di dinya teh loba cai. Timbangan a. Ayeuna mah urang lembur teu aya nu sieun deui ka Legok Kiara. Basa Sanajan basa nu digunakeun basa loma. malah urang lembur loba nu datang ka dinya jang mawa cai. Basa nu dipake bisa nepikeun maksud pangarang ka nu maca novel ieu. tapi basana tetep sopan. Eusi Eusi carita ieu teh alus pisan sabab ngingetkeun urang yen alam teh penting pisan jang kahirupan urang jadi urang teh ulah ngaruksak alam. teu kasar teuing. Tina novel ieu ge urang diingetan sangkan ulah percaya teuing kana nu ngarana mitos saacan kabuktian kabeneranana. 3. b. Urang oge ulah pasea jeung babaturan kusabab masalah nu leutik.deui ka jero. Emod gura-giru balik tuluy ngabejaan Pa Kuwu. . Geus apal di dinya aya cai.

Tina novel ieu ge urang diingetan sangkan ulah percaya teuing kana nu ngarana mitos saacan kabuktian kabeneranana. urang kudu silih ngarti. Novel ieu teh sae pisan kanggo dibaca ku kabeh kalangan hususna barudak sabab ieu teh novel barudak nu ngabogaan amanat nu loba tur sae pisan. Urang oge ulah pasea jeung babaturan kusabab masalah nu leutik. Tapi nyatana sanggeus dideukeutan ku Si Emod di dinya teh aya cai nu loba. Tina carita eta urang diingetan yen urang ulang percaya teuing kana mitos saacan kabuktian kabeneranana. novel ieu nyaritakeun kahirupan urang sapopoe. . Kacindekan + Saran Novel ieu ngingetan urang yen alam teh penting pisan jang kahirupan urang jadi urang teh ulah ngaruksak alam.4. Novel ieu nyaritakeun tentang Legok Kiara nu dipercaya ku masarakatna bisa ngakibatkeun gering mun ngadeukeutan Legok Kiara. ceuk guruna Si Emod jeung Si Sadun lamun urang teu ngajaga alam. Sarua jiga nu dicaritakeun dina novel ieu. urang bakal susah. nu bisa mantuan masarakat tina masalah paceklik.