RESENSI NOVEL BASA SUNDA

Nu Ngageugeuh Legok Kiara (Dadan Sutisna)
disusun kanggo tugas pangajaran Basa Sunda semester 2 taun pangajaran 2011/2012

Disusun Ku : Devi Mardiana Hana Rianti Nurfaridah Lita Luthfiyyani Ridwan Firmansyah Yuni Ardiani Efendi Kelas XI IPA 2

SMA NEGERI 2 CIAMIS Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.2 Tlp. (0265) 771709 Ciamis 46216

Dipahing pisan barudak ulin ka Legok Kiara. Teu jauh ti lembur aya tangkal kiara nu umurna geus ratusan taun. Réa dongéngna Legok Kiara téh. Dina novelna nu ayeuna Dadan Sutisna nulis ngeunaan masarakat anu percaya kana mitos. Cenah nu ngalanto ka dinya mah balikna sok terus gering. Manehn angger . Kieu sinopsisna. disebutna Legok Kiara. Si Emod jeung Si Sadun anu panasaran hayang ngabuktikeun mitos yen mun ngadeukeutan legok Kiara teh anjeuna bakal gering. tempatna sanget jeung geueuman.500. Cenah di legok Kiara teh aya tangkal kai nu hirupna geus ratusan taun. di Legok Kiara teh loba jurig jeung dedemit.00 2. Da puguh aya tangkal Kiara anu jangkungna kabina-bina. Barudak teh jadi inget ka legok Kiara gara-gara aranjeuna meunang tugas ti sakola jang melak tangkal kai di deukeut sakola meh sakola jadi leuwih iuh jeung alus sarta jang ngajaga alam sabab zaman ayeuna alam teh geus beuki ruksak gara-gara ulah manusa. Sinopsis Dadan Sutisna. Areuyna ngagangseur kana taneuh. pangarang kalahiran taun 1978 nerbitkeun karya fiksina nya eta Nu Ngageugeuh Legok Kiara. komo wanci sareupna mah da cenah aya nu ngageugeuhna. geueuman. Ceuk Bapana Si Emod. Identitas Novel Judul buku : Nu Ngageugeuh Legok Kiara Pangarang : Dadan Sutisna Pamedal : PT.Resensi Novel Basa Sunda Nu Ngageugeuh Legok Kiara 1. Caranéom. Tapi Emod henteu percaya teuing kana eta beja teh. Kiblat Buku Utama Taun medal : 2001 Kandel buku : 51 kaca Harga Buku : Rp 13.

Beuki jauh Emod nuturkeun Si Buris. Manehna tuluy menta ka bapana sangkan bisa ngilu ngabantuan Mang Apin. Hiji waktu. Tangtu wae Si Emod teu nyia-nyiakeun eta kasempetan. tungtungna mah anjog ka Legok Kiara. teuing kamana ulinna. manehna tetep merahankeun si Buris di imahna. Eta ucing dingaranan Si Buris. maanehna indit ka legok Kiara. Panon poe keur meujeuhna moreret. Si Buris tonggoy leumpang mapay pasawahan nu garing kahalodoan. Desa Si Emod jeung Si Sadung meunang paceklik. Di legok Kiara maranehna manggih ucing. Emod naghuleng sajongjonan. Pas poe Minggu. sirah Si Buris kulimis siga tas diteuleumkeun kana cai. Jujukutan nepi ka pirang kahalodoan. apan mun tangkal hayang alu teh kudu aya cai. manehna nuturkeun si Buris. Sanggeus diijinan manehna tuluy ngajak Si Sadun meh manehna bisa ngabuktikeun yen mitos nu aya teh teu bener. Si Buris tuluy kukurusukan ka nu bala. tuluy ku Si Emod dibawa balik ka imahna. Barang disidik-sidik ke Emod. Tapi Emod teu bisa. Ditempo teh tangkal di dinya mani harejo. Upama hareupeun imahna pinuh ku tatangkalan meureun moal bayeungyang kawas ayeuna. Si Emod deukeut pisan ka Si Buris. Pas Si Buris kalur. Emod inget kana carita guruna yen keur halodo mah perlu pisan tutuwuhan teh. Sawah bapana Si Emod teh aya di deuket legok Kiara. nepi ka sare ge dibaturan ku Si Buris. kawasna mah awahing panas. Mang Apin anu sok babantu di sawah bapana ngabejaan yen manehna rek ngabasmi beurit nu aya di kebon bapana. Malah hayang ngabuktikeun naha enya di dinya teh aya jurig. Tapi sanggeus kolotn nyaho yen Si Buris teh dibawa ti legok Kiara. Si Emod dititah jang miceun Si Buris. di dinya si Emod jeung Si Sadun ta’jub ningali tangkal Kiara nu jangkung tur gede kabina-bina. cai anu barijil tina taneuh teh siga kasedot . Tapi maranehna tuluy balik da rada sieun oge cicing di dinya. Naha bet aya cai di dinya.panasaran. Ngalengkah siga nu lungse. Unggal tengah poe Si Buris sok ngereles. Hiji mangsa poe Minggu kusabab panasaran. Tutuwuhan hareupeun mah Emod loba nu kalempohan. Ngan aya nu matak hemeng keur Emod mah.

teu kasar teuing. b. Basa Sanajan basa nu digunakeun basa loma. Eusi Eusi carita ieu teh alus pisan sabab ngingetkeun urang yen alam teh penting pisan jang kahirupan urang jadi urang teh ulah ngaruksak alam. 3. Tina carita eta urang apal yen mitos teh teu salamana bener.deui ka jero. Urang lembur teu peraya keneh yen di dinya teh loba cai. Geus apal di dinya aya cai. . Kawasna mah aya deui liangna. Ayeuna mah urang lembur teu aya nu sieun deui ka Legok Kiara. malah urang lembur loba nu datang ka dinya jang mawa cai. Emod jadi inget arita guruna yen tangkal kai nu gede gunana keur nahan erosi jeung neundeun cai. tapi basana tetep sopan. Urang oge ulah pasea jeung babaturan kusabab masalah nu leutik. Timbangan a. urang kudu silih ngarti. Tina novel ieu ge urang diingetan sangkan ulah percaya teuing kana nu ngarana mitos saacan kabuktian kabeneranana. Isukna urang lembur ngabring ka Legok Kiara. Basa nu dipake bisa nepikeun maksud pangarang ka nu maca novel ieu. Emod gura-giru balik tuluy ngabejaan Pa Kuwu.

Tina novel ieu ge urang diingetan sangkan ulah percaya teuing kana nu ngarana mitos saacan kabuktian kabeneranana. . nu bisa mantuan masarakat tina masalah paceklik. Tapi nyatana sanggeus dideukeutan ku Si Emod di dinya teh aya cai nu loba. Sarua jiga nu dicaritakeun dina novel ieu. Novel ieu teh sae pisan kanggo dibaca ku kabeh kalangan hususna barudak sabab ieu teh novel barudak nu ngabogaan amanat nu loba tur sae pisan. Tina carita eta urang diingetan yen urang ulang percaya teuing kana mitos saacan kabuktian kabeneranana. ceuk guruna Si Emod jeung Si Sadun lamun urang teu ngajaga alam. Novel ieu nyaritakeun tentang Legok Kiara nu dipercaya ku masarakatna bisa ngakibatkeun gering mun ngadeukeutan Legok Kiara. Kacindekan + Saran Novel ieu ngingetan urang yen alam teh penting pisan jang kahirupan urang jadi urang teh ulah ngaruksak alam. urang bakal susah. Urang oge ulah pasea jeung babaturan kusabab masalah nu leutik. urang kudu silih ngarti. novel ieu nyaritakeun kahirupan urang sapopoe.4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful