RESENSI NOVEL BASA SUNDA

Nu Ngageugeuh Legok Kiara (Dadan Sutisna)
disusun kanggo tugas pangajaran Basa Sunda semester 2 taun pangajaran 2011/2012

Disusun Ku : Devi Mardiana Hana Rianti Nurfaridah Lita Luthfiyyani Ridwan Firmansyah Yuni Ardiani Efendi Kelas XI IPA 2

SMA NEGERI 2 CIAMIS Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.2 Tlp. (0265) 771709 Ciamis 46216

Kieu sinopsisna. Réa dongéngna Legok Kiara téh. Si Emod jeung Si Sadun anu panasaran hayang ngabuktikeun mitos yen mun ngadeukeutan legok Kiara teh anjeuna bakal gering. komo wanci sareupna mah da cenah aya nu ngageugeuhna. Sinopsis Dadan Sutisna. Tapi Emod henteu percaya teuing kana eta beja teh. disebutna Legok Kiara. di Legok Kiara teh loba jurig jeung dedemit. Areuyna ngagangseur kana taneuh. Manehn angger .Resensi Novel Basa Sunda Nu Ngageugeuh Legok Kiara 1. Caranéom. Cenah nu ngalanto ka dinya mah balikna sok terus gering.500. geueuman. pangarang kalahiran taun 1978 nerbitkeun karya fiksina nya eta Nu Ngageugeuh Legok Kiara. Dina novelna nu ayeuna Dadan Sutisna nulis ngeunaan masarakat anu percaya kana mitos. Barudak teh jadi inget ka legok Kiara gara-gara aranjeuna meunang tugas ti sakola jang melak tangkal kai di deukeut sakola meh sakola jadi leuwih iuh jeung alus sarta jang ngajaga alam sabab zaman ayeuna alam teh geus beuki ruksak gara-gara ulah manusa. Dipahing pisan barudak ulin ka Legok Kiara. Teu jauh ti lembur aya tangkal kiara nu umurna geus ratusan taun. tempatna sanget jeung geueuman. Da puguh aya tangkal Kiara anu jangkungna kabina-bina.00 2. Cenah di legok Kiara teh aya tangkal kai nu hirupna geus ratusan taun. Identitas Novel Judul buku : Nu Ngageugeuh Legok Kiara Pangarang : Dadan Sutisna Pamedal : PT. Kiblat Buku Utama Taun medal : 2001 Kandel buku : 51 kaca Harga Buku : Rp 13. Ceuk Bapana Si Emod.

manehna nuturkeun si Buris. Eta ucing dingaranan Si Buris. manehna tetep merahankeun si Buris di imahna. Si Buris tonggoy leumpang mapay pasawahan nu garing kahalodoan. Tapi sanggeus kolotn nyaho yen Si Buris teh dibawa ti legok Kiara. Tutuwuhan hareupeun mah Emod loba nu kalempohan. tuluy ku Si Emod dibawa balik ka imahna. kawasna mah awahing panas.panasaran. Barang disidik-sidik ke Emod. Malah hayang ngabuktikeun naha enya di dinya teh aya jurig. Tapi maranehna tuluy balik da rada sieun oge cicing di dinya. Tangtu wae Si Emod teu nyia-nyiakeun eta kasempetan. Hiji waktu. Panon poe keur meujeuhna moreret. Si Emod dititah jang miceun Si Buris. Beuki jauh Emod nuturkeun Si Buris. Ngalengkah siga nu lungse. maanehna indit ka legok Kiara. Si Buris tuluy kukurusukan ka nu bala. Tapi Emod teu bisa. Mang Apin anu sok babantu di sawah bapana ngabejaan yen manehna rek ngabasmi beurit nu aya di kebon bapana. Unggal tengah poe Si Buris sok ngereles. teuing kamana ulinna. Desa Si Emod jeung Si Sadung meunang paceklik. Ditempo teh tangkal di dinya mani harejo. Pas Si Buris kalur. Sanggeus diijinan manehna tuluy ngajak Si Sadun meh manehna bisa ngabuktikeun yen mitos nu aya teh teu bener. sirah Si Buris kulimis siga tas diteuleumkeun kana cai. Sawah bapana Si Emod teh aya di deuket legok Kiara. cai anu barijil tina taneuh teh siga kasedot . Jujukutan nepi ka pirang kahalodoan. nepi ka sare ge dibaturan ku Si Buris. Pas poe Minggu. Hiji mangsa poe Minggu kusabab panasaran. Emod inget kana carita guruna yen keur halodo mah perlu pisan tutuwuhan teh. Si Emod deukeut pisan ka Si Buris. Naha bet aya cai di dinya. Ngan aya nu matak hemeng keur Emod mah. Manehna tuluy menta ka bapana sangkan bisa ngilu ngabantuan Mang Apin. Di legok Kiara maranehna manggih ucing. apan mun tangkal hayang alu teh kudu aya cai. Emod naghuleng sajongjonan. Upama hareupeun imahna pinuh ku tatangkalan meureun moal bayeungyang kawas ayeuna. di dinya si Emod jeung Si Sadun ta’jub ningali tangkal Kiara nu jangkung tur gede kabina-bina. tungtungna mah anjog ka Legok Kiara.

Kawasna mah aya deui liangna. Urang lembur teu peraya keneh yen di dinya teh loba cai. Timbangan a. teu kasar teuing. 3. Emod jadi inget arita guruna yen tangkal kai nu gede gunana keur nahan erosi jeung neundeun cai. Eusi Eusi carita ieu teh alus pisan sabab ngingetkeun urang yen alam teh penting pisan jang kahirupan urang jadi urang teh ulah ngaruksak alam. b. . Tina novel ieu ge urang diingetan sangkan ulah percaya teuing kana nu ngarana mitos saacan kabuktian kabeneranana. Geus apal di dinya aya cai. Isukna urang lembur ngabring ka Legok Kiara. Emod gura-giru balik tuluy ngabejaan Pa Kuwu. urang kudu silih ngarti. malah urang lembur loba nu datang ka dinya jang mawa cai. Tina carita eta urang apal yen mitos teh teu salamana bener.deui ka jero. tapi basana tetep sopan. Ayeuna mah urang lembur teu aya nu sieun deui ka Legok Kiara. Basa Sanajan basa nu digunakeun basa loma. Urang oge ulah pasea jeung babaturan kusabab masalah nu leutik. Basa nu dipake bisa nepikeun maksud pangarang ka nu maca novel ieu.

Novel ieu teh sae pisan kanggo dibaca ku kabeh kalangan hususna barudak sabab ieu teh novel barudak nu ngabogaan amanat nu loba tur sae pisan. Novel ieu nyaritakeun tentang Legok Kiara nu dipercaya ku masarakatna bisa ngakibatkeun gering mun ngadeukeutan Legok Kiara. . Tapi nyatana sanggeus dideukeutan ku Si Emod di dinya teh aya cai nu loba. nu bisa mantuan masarakat tina masalah paceklik. ceuk guruna Si Emod jeung Si Sadun lamun urang teu ngajaga alam. Tina novel ieu ge urang diingetan sangkan ulah percaya teuing kana nu ngarana mitos saacan kabuktian kabeneranana. urang kudu silih ngarti. Kacindekan + Saran Novel ieu ngingetan urang yen alam teh penting pisan jang kahirupan urang jadi urang teh ulah ngaruksak alam. Urang oge ulah pasea jeung babaturan kusabab masalah nu leutik. Tina carita eta urang diingetan yen urang ulang percaya teuing kana mitos saacan kabuktian kabeneranana. Sarua jiga nu dicaritakeun dina novel ieu. novel ieu nyaritakeun kahirupan urang sapopoe. urang bakal susah.4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful