BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN MENGISI BORANG MAKLUMAT SM-1 (Diisi oleh pihak sekolah) Bil.

A 1 2 3 PERKARA DATA SEKOLAH Nama Sekolah KETERANGAN

4 5 6 7

8

9

10

11

12

13

Isikan Nama Sekolah yang terdaftar sepertimana yang ada dalam rekod Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (EPRD) Pej. Pelajaran Daerah Isikan Nama Pejabat Pelajaran Daerah Isikan Kod Sekolah yang terdaftar sepertimana yang ada dalam rekod Kod Sekolah EPRD Isikan ruangan yang berkenaan:SMH - Sekolah Menengah Harian, Aktiviti SBM - Sekolah Menengah Bestari, M.Khas - Sekolah Menengah Model Khas SMKA - Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Telefon Isikan Nombor telefon sekolah Gred Sekolah Isikan diruangan berkenaan Isikan Sesi persekolahan Tahun Semasa . Sesi Persekolahan Tahun 2009 1 - Satu Sesi (pagi sahaja atau petang sahaja) 2 - Dua Sesi ( Pagi Petang) Isikan Cadangan Sesi persekolahan Tahun 2010 setelah mendapat Cadangan Sesi Persekolahan Tahun persetujuan Jabatan. 1 - Satu Sesi (pagi sahaja atau petang sahaja) 2010 2 - Dua Sesi ( Pagi Petang) Isikan maklumat sekiranya sekolah mempunyai Pusat Akses tahun 2009 atau di senaraikan mendapat peruntukan Pusat Akses dari Pusat Akses tahun 2009 dan Tahun Bahagian Teknologi Pendidikan tahun 2010. (Norma jawatan Guru 2010 Penyelaras Bestari dan Juruteknik Komputer adalah Berkaitan) 2 - ada 1 - Tiada Bil. Komputer Beroperasi Tahun Isikan bilangan komputer di sekolah yang digunakan (Beroperasi) 2009 tahun 2009. Isikan bilangan makmal sains di sekolah yang digunakan (Beroperasi) bagi tahun 2009. Bagi sekolah yang mempunyai bilangan makmal Bil Makmal Sains Operasi Tahun sains tidak digunakan atas sebab tertentu atau digunakan dalam 2009 tempoh yang singkat tidak dikira sebagai beroperasi. Norma Perjawatan Pembantu Makmal adalah berkaitan Isikan bilangan fizikal bilik darjah yang ada bagi tahun 2009. Fizikal bilik darjah bermaksud bilik darjah yang boleh digunakan bagi tujuan P&P. bagi bilik darjah yang digunakan sebagai bilik-bilik khas tidak dikira sebagai fizikal bilik darjah. Norma Perkiraan guru adalah berdasarkan bilangan Kelas (Bilik darjah). Sekolah yang tidak Bil. Bilik Darjah Tahun 2009 (Fizikal) mempunyai fizikal bilik darjah tetapi membuka kelas (kelas terapong) hendaklah memaklumkan kepada pihak Jabatan Pelajaran Negeri.Bilangan murid bagi sekolah bagi bilik darjah adalah 1 hingga 40 setiap bilik darjah. Dasar kawalan saiz perkhidmatan awam dan penjimatan perbelanjaan Negara adalah berkaitan. Isikan bilangan kelas yang beroperasi pada 31 Januari Tahun 2009 Bil. Kelas beroperasi Tahun 2009 termasuk kelas fizikal bilik6 bawah. Isikan bilangan tingkatan darjah yang ada bagi tahun 2010 termasuk tambahan fizikal bilik darjah yang baru (bangunan baru). Bagi bangunan lama yang telah ganti dengan bangunan baru tidak dikira sebagai fizikal bilik darjah. Pihak sekolah hendaklah memaklumkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri sekiranya bangunan lama (selamat digunakan) sebagai fizikal bilik darjah disebabkan bilangan pelajar yang bertambah. Bilangan murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5 bagi bilik darjah adalah 1 murid hingga 40 murid setiap bilik darjah manakala bagi murid tingkatan 6 adalah 25 murid satu kelas. Dasar kawalan saiz perkhidmatan awam dan penjimatan perbelanjaan Negara adalah berkaitan. Januari 2009. jumlah murid pada 31 Isikan jumlah murid pada 31

14

Bil. Bilik Darjah Tahun 2010 (Fizikal)

15

16

januari 2009 adalah tidak termasuk :1.Murid yang telah berpindah pada 31 Januari atau sebelumnya Jumlah Murid Pada 31 Januari 2009 2.Murid tingkatan 1 yang telah memohon SBP atau MRSM atau sekolah khas Jabatan 3.Murid tingkatan 4 yang telah memohon SMT, SBP atau MRSM atau sekolah khas Jabatan Isikan bilangan Penghuni Asrama bagi murid Norma dan Pendidikan Khas pada 31 Januari 2009. bagi bilangan penghuni asrama yang Bil. Penghuni Asrama melebihi kapasiti asrama. Pihak sekolah hendaklah mendapatkan 31 Januari 2009 kebenaran pihak berkaitan dan memaklumkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri. Dasar kawalan saiz perkhidmatan awam dan penjimatan perbelanjaan Negara adalah berkaitan.

17

Bil. Guru Tahun 2009 BIL. KELAS DAN MURID ALIRAM BIASA PADA 31 JANUARI 2009 (SEBENAR) BIL. KELAS DAN MURID PEND. KHAS PADA 31 JANUARI 2009 (SEBENAR) CADANGAN BIL. KELAS DAN MURID ALIRAN BIASA TAHUN 2010 ALIRAN BIASA CADANGAN BIL. KELAS DAN MURID PENDIDIKAN KHAS TAHUN 2010

Isikan jumlah Guru pada 31 januari 2009. Guru dibahagi kepada:1. Guru Tetap dan Guru Sandaran terlatih 2. Guru Sandaran Tidak Terlatih dan Guru Kontrak Isikan jumlah bilangan kelas dan murid mengikut tingkatan pada 31 januari 2009 termasuk tingkatan 6 bawah.

B

C

D

E

F

G H

I

J

Isikan jumlah bilangan kelas dan murid (Masalah pembelajaran, penglihatan dan pendengaran) pada 31 januari 2009 Isikan jumlah cadangan bilangan kelas dan murid Aliran Biasa mengikut tingkatan termasuk tingkatan 6 bawah. Pembukaan kelas adalah berdasarkan fizikal bilik darjah yang ada. Isikan jumlah cadangan bilangan kelas dan murid (Masalah pembelajaran, penglihatan dan pendengaran) Tahun 2010 Isikan jumlah bilangan kelas dan murid pada 31 Januari 2009 dan BIL. KELAS DAN MURID ALIRAN cadangan jumlah bilangan kelas dan Murid tahun 2010 Aliran Kelas AlKELAS AL-QURAN TAHUN 2009 DAN quran mengikut tingkatan. Pembukaan Kelas berdasarkan fizikal bilik TAHUN 2010 darjah yang ada. BILANGAN KELAS DAN MURID Isikan jumlah bilangah bagi Kelas dan Murid sekolah rendah tahun 4, 5 TAHUN 2009 DAN TAHUN 2010 BAGI dan 6 pada 31 januari dan cadangan tahun 2010 SEKOLAH RENDAH (Model Khas) isikan jumlah kelas dan murid bagi murid tingkatan 4 dan 5 yang BIL. KELAS DAN MURID MATA mengambil Mata Pelajaran Teknik (Mata Pelajaran ERT, Sains PELAJARAN TEKNIKAL (MPT) TAHUN Pertanian, Lukisan Kejuteraan, Teknologi Kejuruteraan, Perdagangan 2009 DAN 2010 dan Prinsip Akaun) BIL. KELAS DAN MURID MATA Isikan jumlah kelas dan murid bagi pelajar yang mengambil Mata PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) Pelajaran Vokasional termasuk ICT (TMK) dan Rekacipta TAHUN 2009 DAN 2010 BILANGAN KELAS DAN MURID AMALI Isikan jumlah kelas dan murid kelas amali tingkatan 6 bawah dan TINGKATAN 6 TAHUN 2009 DAN tingkatan 6 Atas (Mata Pelajaran Fizik, Kimia, Biologi, Computing dan 2010 Pendidikan Seni Visual) BILANGAN KELAS DAN MURID MATA PELAJARAN BAHASA Isikan jumlah kelas dan murid bagi pelajar yang mengambil Mata ANTARABANGSA TAHUN 2009 DAN Pelajaran bahasa Jepun, bahasa Perancis dan Bahasa Jerman 2010 Isikan Jumlah pengisian guru mengikut jawatan di sekolah pada 31 PENGISIAN JAWATAN GURU DAN januari 2009. Dibahagi kepada:BUKAN GURU PADA 31 JANUARI 1. Guru Tetap dan Guru Sandaran terlatih 2009 2. Guru Sandaran Tidak Terlatih dan Guru Kontrak Data yang diberikan diakui oleh guru Pengetua atau Guru Penolong Kanan. Maklumat yang diberikan akan digunapakai dalam perkiraan perjawatan guru berdasarkan sekolah (School Based). Borang SM-1 hendaklah disokong oleh Penyata Murid Mengikut Kelas Bulan Januari. Ketua Unit Sekolah Menengah hendaklah meneliti permohonan sekolah supaya proses P&P di sekolah berjalan lancar disamping menguatkuasa Dasar kawalan saiz perkhidmatan awam dan penjimatan perbelanjaan Negara .

Diakui Oleh Pengetua / GPK

Di Sahkan Ketua Unit Sekolah Menengah

SM-1
No. Siri (Diisi Oleh JPN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA BORANG MAKLUMAT PERJAWATAN BERASASKAN SEKOLAH ANGGARAN BELANJA MENGURUS TAHUN 2010 (AKT. SEKOLAH MENENGAH) Diisi oleh Pihak sekolah

A: DATA SEKOLAH 1. Nama Sekolah : 3. Kod Sekolah 5. Telefon
Sesi : TEA 1040 SMK SERI PAKA

2.
SMH /SMB SMH Gred A

Pej. Pelajaran Daerah: M.khas Gred B

DUNGUN SMKA /

4. Aktiviti 6.

09-8274978

Gred Sekolah Cadangan Sesi Persekolahan Tahun 2010:

7. Persekolahan
Tahun 2009

:

Satu

/

Dua

8.

Satu

/

Dua Bil Makmal Sains

9. Tahun 2009
dan 2010

Pusat Akses Tiada / Ada

12. 2009 (Fizikal) 15. Januari 2009

Bil. Bilik Darjah Tahun Jumlah Murid Pada 31

Beroperasi : Bil. Kelas 22 13. Beroperasi 22 Tahun 2009 : Bil. Penghuni Murid 687 16. Asrama 31 Jan Normal 2009 Tetap / GST 41 GSTT / Kontrak

10.Komputer

Bil.

14.

2009 Bil. Bilik Darjah Tahun 2010 (Fizikal): Murid P. Khas

11. Operasi Tahun
23

Murid Sek Ren

17. Bil. Guru Tahun 2009

2

:

B BIL. KELAS DAN MURID ALIRAM BIASA
PADA 31 JANUARI 2009 (SEBENAR)

C:

CADANGAN BIL. KELAS DAN MURID ALIRAN BIASA TAHUN 2010 Tingkatan Kelas Murid

Tingkatan Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 6 (B) Sains Tingkatan 6 (B) Kem. Tingkatan 6 (A) Sains Tingkatan 6 (A) Kem.
Jumlah

Kelas

Murid

Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 6 (B) Sains Tingkatan 6 (B) Kem. Tingkatan 6 (A) Sains Tingkatan 6 (A) Kem.
0 0 Jumlah 0 0

BIL. KELAS DAN MURID PENDIDIKAN KHAS PADA 31 JANUARI 2009 (SEBENAR)

CADANGAN BIL. KELAS DAN MURID PENDIDIKAN KHAS TAHUN 2010

P. Khas

Kelas (Fizikal)

Kelas (Bay)Murid

P. Khas

Kelas (Fizikal) Kelas (Bay) Murid

SM-1 3/10

D: BIL. KELAS DAN MURID ALIRAN KELAS
AL-QURAN TAHUN 2009 DAN TAHUN 2010
31-Jan-09 TAHUN 2010

E: BILANGAN KELAS DAN MURID SEKOLAH RENDAH TAHUN 2009 DAN TAHUN 2010 (Model Khas)
31-Jan-09 Tahun Kelas Murid Kelas

TAHUN 2010 Murid

Tingkatan Tingkatan Tingkatan Tingkatan Tingkatan Tingkatan
Jumlah

Kelas

Murid

Kelas

Muri d

1 2 3 4 5
0

Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jumlah 0 0
0

0

0

0

0

F:

BIL. KELAS DAN MURID MATA PELAJARAN TEKNIKAL (MPT) TAHUN 2009 DAN TAHUN 2010 TAHU 31-Jan-09 N Bil. Tingkatan Mata Pelajaran Muri 2010 Kelas Kelas Murid d 4 1 Ekonomi Rumah Tangga (ERT)
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 0 0 0 0 2 3 4 5 6

Sains Pertanian Lukisan Kejuruteraan Teknologi Kejuruteraan Perdagangan Perinsip Akaun
Jumlah

G:

BIL. KELAS DAN MURID MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) TAHUN 2009 DAN TAHUN 2010 31-Jan-09
Bil.

TAHUN 2010 Kelas Murid

Mata Pelajaran

Tingkatan Kela Muri

s

d

1 2 3 4 5

4 5 4 5 4 5

TMK (ICT) Rekacipta
Jumlah

4 5 4 5 0 0 0

0

H:

BILANGAN KELAS DAN MURID AMALI TINGKATAN 6 TAHUN 2009 DAN TAHUN 2010 (Termasuk Tg. 6 Bawah) TAHUN 31-Jan-09 2010 Bil. MATA PELAJARAN Kela Kelas Murid Murid s 1 Kimia 2 Fizik 3 Biologi
SM-1 4/10

4 5

Computing Pendidikan Seni Visual
Jumlah 0 0 0 0

I: BILANGAN KELAS DAN MURID MATA PELAJARAN BAHASA ANTARABANGSA 31-Jan-09 TAHUN 2010 Bil Mata Pelajaran Muri Kelas Kelas Murid d 1 Bahasa Jerpun 2 Bahasa Perancis 3 Bahasa Jerman Jumlah 0 0 0 0 J: PENGISIAN JAWATAN GURU DAN BUKAN GURU PADA 31 JANUARI 2009 Pengisian Jawatan Guru
Bil Gelaran Jawatan Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Tingkatan 6 Penolong Kanan Pend. Khas Penolong Kanan Petang Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Perpustakaan/Media Guru Penyelaras Bestari Guru Bahasa Antarabangsa Guru TG 6 (Akademik) DG52 Guru TGg 6 (Akademik) DG48 Guru TG.6 (Akademik) DG44 Guru TG. 6 (Koku) DG44 Guru Al-Quran Kelas KAA (Bil. Sek) 28 29 JUML AH Bil 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Gelaran Jawatan Guru Kaunseling Guru Data Guru Amali Sains TG. 6 Guru MP (MPT) Guru MPV Guru MPV (ICT) Guru MPV (Rekacipta) Guru Pendidikan Khas Guru Kelas KBSM Guru KAA (Tkt. 1 - 5) Guru Kategori X JUMLAH JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lain-lain Jawatan Guru
GSTT Guru Kontrak JUMLAH

Pengisian Jawatan bukan Guru
Bil Gelaran Jawatan Pembantu Tadbir N26 Pembantu Tadbir N22 Penyelia Asrama N22 Pembantu Makmal C22 Pembantu Tadbir N17 Penyelia Asrama N17 Pem. Peng. Murid N17 Pembantu Makmal C17 Juruteknik J17 Juruteknik Komputer FT17 Pem. Tadbir Rendah N14 Pem. Tadbir Rendah N11 Pem. Am Pejabat N4 Pem. Am Pejabat N1 Pemandu kenderaan Jaga R1 (Tetap) Bil JUMLAH Bil 17 Gelaran Jawatan Pekerja Awam R1 (tetap) Jumlah JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16

lain-lain jawatan Bukan Guru
Gelaran Jawatan Juruenjin Laut Jurumudi Penjaga Boiler Tukang Masak Jaga Sambilan Pekerja Awam Sambilan Jumlah Di Sahkan Ketua Unit Sekolah Menengah / PPD
SM-1 5/10

JUMLAH

18
19 21 23 25 27

20 Operator Loji 22 Pem. Pembanguan Masy. 24 Pelayan Asrama (jumud) 26 Jaga Kontrak 28 Pekerja Awam Kontrak

Diakui Oleh Pengetua / Penolong Kanan:

Tandatangan : Nama Cop Rasmi Tarikh : : :

N Tandatangan ama Cop Rasmi Tarik h

: : : :

Pihak sekolah adalah bertanggungjawab ke atas Kesahihan Data / Maklumat yang diberikan dalam borang ini.
Borang SM-1/KHAI/Unit ABM

SM-1 6/10

SM-1 7/10

SM-1 8/10

SM-1 9/10

SM-1 10/10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful