Anda di halaman 1dari 12

Bila cahaya wajah berkurang, maka berkurang pula rasa malunya Tidak ada keindahan pada wajah, Bila

cahayanya berkurang Rasa malumu peliharalah selalu, Sesungguhnya sesuatu yang menandakan kemuliaan seseorang, Adalah rasa malunya. -------------------------------------------------bertaubatlah sebelum terkambat Bila sudah terlanjur biasa berbuat dosa, tak adakah pilihan lain selain berputus asa? Bila sudah terjerumus ke tempat-tempat maksiat, benarkah tak ada lagi jalan untuk selamat di dunia dan akhirat? Saat terlanjur dikenal sebagai orang jahat, benarkah derajat tak akan lagi bisa terangkat di mata penghuni jagat? Saat hidup tak lagi terasa nikmat akibat dosa-dosa yang diperbuat, tak tersisakah pilihan lain selain menanti laknat hingga akhir hayat? -----------------------------------------------------esungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar (QS.AlAnkabut(29) ; 45) -------------------------------------------------------------------------------Bacalah oleh kalian Al-Qur`an. Karena ia (Al-Qur`an) akan datang pada Hari Kiamat kelak sebagai pemberi syafa at bagi orang-orang yang rajin membacanya. [HR. Muslim 804] -------------------------------------------------------------------------------Akan didatangkan Al-Qur`an pada Hari Kiamat kelak dan orang yang rajin membacanya dan senantiasa rajin beramal dengannya, yang paling depan adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, keduanya akan membela orang-orang yang rajin membacanya. [HR. Muslim 805] -------------------------------------------------------------------------------Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur`an dan mengajarkannya. [Al-Bukhari 5027] -------------------------------------------------------------------------------Yang membaca Al-Qur`an dan dia mahir membacanya, dia bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan yang membaca Al-Qur`an namun dia tidak tepat dalam membacanya dan mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. [Al-Bukhari 4937, Muslim 244] -------------------------------------------------------------------------------Perumpaan seorang mu`min yang rajin membaca Al-Qur`an adalah seperti buah Al-Atrujah : aromanya wangi dan rasanya enak. Perumpamaan seorang mu`min yang tidak membaca Al-Qur`an adalah seperti buah tamr (kurma) : tidak ada aromanya namun rasanya manis. Perumpamaan seorang munafiq namun ia rajin membaca Al-Qur`an adalah seperti buah Raihanah : aromanya wangi namun rasanya pahit. Sedangkan perumpaan seorang munafiq yang tidak rajin membaca Al-Qur`an adalah seperti buah Hanzhalah : tidak memiliki aroma dan rasanya pun pahit. [Al-Bukhari 5427, Muslim 797] --------------------------------------------------------------------------------

Sesungguhnya Allah Swt dengan Al-Qur`an ini mengangkat suatu kaum, dan menghinakan kaum yang lainnya. [HR. Muslim 269] -------------------------------------------------------------------------------"Barangsiapa membaca satu huruf dari kitab Allah maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas sepuluh kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf; tetapi alif satu huruf; lam satu huruf dan mim satu huruf. " (HR. At-Tirmidzi) -------------------------------------------------------------------------------"Orang yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama para malaikat yang mulia lagi taat, sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tergagap dan susa h membacanya baginya dua pahala. " (Hadits Muttafaq 'Alaih). -------------------------------------------------------------------------------Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susa h payah (pula). (QS. Al AhQaaf 46:15) -------------------------------------------------------------------------------Manusia itu mengikut agama kawannya. Maka hendaklah diperhatikan siapa yang hendak dijadikan sebagai kawannya. (HR Tirmidzi) -------------------------------------------------------------------------------Orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (al-Baqarah: 277) -------------------------------------------------------------------------------Rasulullah saw. bersabda, Orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah orang yang banyak omong, yang membua t dan bicara seenaknya, serta yang menyombongkan diri (angkuh). (HR Ahmad, Ibnu Hibban, Abu Nuaim) -------------------------------------------------------------------------------Apa yang diperintahkan Rasul kepadamu maka laksanakanlah. Dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. (Q.S. Al-Hasyr : 7) -------------------------------------------------------------------------------Berdo alah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orangorang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina (QS. Al Mu min: 60)

-------------------------------------------------------------------------------Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari

(ni mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih

(QS Ibrahim : 7)

-------------------------------------------------------------------------------Hai orang-orang yang beriman bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (diperbatasan negerimu) dan bertawakalah kepada Allah supaya kamu beruntung. (QS Al Imran 200) -------------------------------------------------------------------------------Bencana seorang hamba adalah jika ia telah merasa puas dengan pengetahuannya, serta puas dengan kebaikan yang dapat ia lakukan. (Abu AMr Ismail bin Najid rahimahullah) -------------------------------------------------------------------------------Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang ka mu kerjakan. -------------------------------------------------------------------------------" Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir tumbuh seratus biji. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki . . . " (QS. Al Baqarah 261) -------------------------------------------------------------------------------Selemah-lemah manusia ialah orang yg tak bisa mencari sahabat dan orang yang leb ih lemah dari itu ialah orang yg mensia-siakan sahabat yg telah dicari (Ali Bin Abi Thalib) -------------------------------------------------------------------------------Orang yang terlalu memikirkan akibat dari sesuatu keputusan atau tindakan, sampa i kapanpun dia tidak akan menjadi orang yang berani. (Ali Bin Abi Thalib) -------------------------------------------------------------------------------Orang-orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal, kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. (Ali Bin Abi Thalib) -------------------------------------------------------------------------------Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibara t kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan ru sak. (Ali Bin Abi Thalib) -------------------------------------------------------------------------------Perkataan sahabat yg jujur lebih besar harganya daripada harta benda yg diwarisi

dari nenek moyang. (Ali Bin Abi Thalib) -------------------------------------------------------------------------------Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta . Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dikeluar kan tapi ilmu bertambah bila dikeluarkan. (Ali Bin Abi Thalib) -------------------------------------------------------------------------------Tukang mengadu domba dan tukang bohong dalam waktu sesaat bisa merusak masyaraka t, padahal bila tukang sihir yang melakukannya ia akan butuh satu tahun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? (QS. Az Zumar: 9) -------------------------------------------------------------------------------Dunia ini terlaknat, dan terlaknat pula semua yang ada di dalamnya, kecuali mengingat Allah dan siapa saja yang menolong-Nya, orang yang memiliki pengetahu an, dan penuntut ilmu. (HR. Tirmidzi) -------------------------------------------------------------------------------Membaca itu adalah kunci dari segala ilmu. Tapi membaca hanya akan memberi makna dan kebaikan dalam kehidupan manusia jika ia dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. -------------------------------------------------------------------------------Pahlawan sejati adalah orang yang dapat memanfaatkan setiap momentum kepahlawanan (Anis Matta) -------------------------------------------------------------------------------Barang siapa yang tidak menyibukan diri dalam kebaikan niscaya ia akan disibukan dalam keburukan -------------------------------------------------------------------------------Kreatifitas, kegigihan dan keuletan dalam melakukan percepatan diri adalah kunci sukses karya besar orang-orang biasa dalam meluarbiasakan dirinya (Solikhin Abu Izzudin, ZERO to HERO) -------------------------------------------------------------------------------Para pemenang berfikir tentang apa yang dapat mereka lakukan, orang yang gagal berfikir terus tentang apa yang tidak dapat mereka dan seharusnya mereka lakuka n (Trutsco, p.81) -------------------------------------------------------------------------------Barang siapa memelihara ketaatan kepada Allah dimasa muda dan masa kuatnya, maka Allah akan memelihara kekuatannya disaat tua dan saat kekuatannya melemah. Ia a kan

tetap diberikan kekuatan pendengaran, penglihatan, kemampuan berfikir dan kekua tan akal (Ibnu Rajab) -------------------------------------------------------------------------------Barang siapa mengenal dirinya maka sungguh dia akan mengenal Tuhannya (Ali bin Abi Thalib) -------------------------------------------------------------------------------Kenyataan hari ini adalam mimpi hari kemarin, dan mimpi hari ini adalah kenyataa n esok hari (Hasan Al Banna) -------------------------------------------------------------------------------Manusia dinilai berdasarkan perbuatan mereka. Kebesaran jiwa mereka yang menentu kan karya besar mereka memang besar. Di mata orang-orang kerdil, masalah-masalah sepele menjadi besar, bagi yang berjiwa besar masalah-masalah besar terlihat kec il Orang yang melewati satu hari dalam hidupnya tanpa ada satu hak yang ia tunaikan atau suatu fardhu yang ia lakukan atau kemuliaan yang ia wariskan atau kebaikan yang ia tanamkan atau ilmu yang ia dapatkan, maka ia telah durhaka pada harinya dan menganiaya terhadap dirinya (Dr. Yusuf Al Qaradhawi, Al Waktu fi Hayatil Muslim , hal. 13) -------------------------------------------------------------------------------Berapa banyak amal yang remeh menjadi besar gara-gara niat, dan berapa banyak amal yang besar menjadi remeh gara-gara niat. (Abdullah bin Mubarak) -------------------------------------------------------------------------------Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki sesuatu, tetapi kita akan terlambat jika kita merasa terlambat untuk memperbaiki sesuatu itu. -------------------------------------------------------------------------------Tahun ibarat pohon, bulan-bulan laksana cabangnya, hari-hari sebagai rantingnya, jam-jam sebagai daunnya dan nafas kita sebagai buahnya. Barang siapa yang nafasnya selalu dalam ketaatan, maka orang itu telah menanam pohon yang baik. (Ibnul Qayyim, Al Fawaid, hal. 164) -------------------------------------------------------------------------------Hari-hari adalah lembaran baru untuk goresan amal perbuatan, jadikanlah hariharimu sarat dengan amalan yang terbaik, kesempatan itu akan segera lenyap secepat perjalanan awan, dan menunda-nunda pekerjaan adalah tanda orang yang merugi, dan barang siapa bersampan kemalasan, ia akan tenggelam bersamanya. (Ibnul Jauzy, Al Muhdisy, hlm. 382) -------------------------------------------------------------------------------Misi yang ideal adalah misi yang terkait bagaimana kelak kita akan bertemu dengan Allah swt. Itulah tujuan hidup yang sesungguhnya (Anis Matta)

-------------------------------------------------------------------------------Kemauan adalah tenaga jiwa. Karena merupakan tenaga jiwa, kemauan tidak dapat berdiri sendiri. Tenaga jiwa akan kuat apabila selalu dipupuk dengan baik seperti halnya tenaga fisik kita. Tenaga fisik kita akan kuat jika dipelihara dan dibangun dengan baik (Anis Matta) -------------------------------------------------------------------------------Akar yang paling dalam dari kepribadian seseorang ada pada pikirannya. pikiran itu seperti tanah. Bibit yang anda tanam didalamnya adalah motivasi dan yang tumbuh dari bibit tersebut adalah perilaku. Anda tidak dapat menanam sembarang bibit pada sembarang tanah. Anda harus mengapeling terlebih dahulu tanahnya dan mengetahui tanaman apa yang cocok untuk pikiran seperti itu (Anis Matta) -------------------------------------------------------------------------------Ilmu itu seperti bangunan, jika pondasi yang anda bangun hanya cocok untuk membangun bangunan dua lantai, Anda tidak dapat membangun menjadi tiga lantai (Anis Matta) -------------------------------------------------------------------------------Agar semangat, mulailah hari anda dengan doa dan keceriaan -------------------------------------------------------------------------------Orang yang paling gila sesungguhnya adalah orang yang paling meremehkan Tuhannya -------------------------------------------------------------------------------Kekurangan dan kelebihan seseorang akan tampak jika kita terus-menerus menginstropeksi diri. (Imam Ibnu al-Jauzy) -------------------------------------------------------------------------------Janganlah berputus asa karena ia bukan akhlak kaum muslimin. Hakikat hari ini adalah impian hari kemarin, dan impian hari ini adalah kenyataan hari esok. Kesempatan masih luas dan unsur-unsur kebaikan masih kuat dan besar dalam jiwa kalian yang mukmin, meskipun tertutupi oleh berbagai fenomena kerusakan. Yang lemah tidak selamanya lemah, dan yang kuat tidak selamanya menjadi kuat. (Imam Hasan al-Banna) -------------------------------------------------------------------------------Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang ia lakukan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian lakukan. (QS. Al-Hasyr: 18) -------------------------------------------------------------------------------Andaikata jiwa terus sadar dan waspada, maka ia akan terus melakukan yang terbai k. Jika tidak, maka ia akan terjebak pada perasaan bangga, ketakaburan, dan sikap meremehkan orang-orang lain. Akhirnya, ia akan berkata, Aku telah memiliki segalanya, aku berhak untuk berbuat apa saja! Orang seperti itu akan membiarkan hawa nafsunya terjun ke dalam dosa-dosanya. Padahal, kalau saja ia berdiri di pantai kerendahan hati dan jiwa pengabdian pada Allah, akan selamatlah ia. (Imam Ibnu al-Jauzy).

-------------------------------------------------------------------------------Kendala pertama yang dihadapi oleh orang yang menuju Allah adalah kendala ilmu (Imam al-Ghazali) -------------------------------------------------------------------------------Keberanian yang terpuji adalah didasari ilmu dan perhitungan, bukan nekat dan ngawur. Karena itu, orang yang kuat dan perkasa adalah orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah hingga dapat melakukan yang mengandung kemaslahatan dan meninggalkan yang tidak mengandung maslahat. Sedangkan orang yang emosional bukanlah pemberani dan juga bukan orang kuat. (Imam Ibnu Taimiyah) -------------------------------------------------------------------------------Jika seseorang datang ke sebuah majelis, hendaknya ia hadir bukan karena lapar, tetapi atas niat dan motivasi yang baik dan harus melupakan niatanniatan duniawi. Saat itulah hatinya dapat menerima nasehat-nasehat, sehingga ia sadar atas apa yang pernah diperbuatnya dan tertarik untuk melakukan apa yang diketahuinya baik. Ia akan bangkit di atas perahu makrifat-nya. Saat itulah hati mulai sadar atas perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dilakukannya, sehingga ia menyesal dan keingintahuannya semakin bertambah besar. (Imam Ibnu al-Jauzy) -------------------------------------------------------------------------------Kebohongan berawal dari jiwa, lalu merembet pada lisan dan merusak perkataan. Kemudian merembet pada anggota badan dan merusak segala perbuatan. Dan akhirnya kebohongan itu menyelimuti perkataan, perbuatan, dan segala keadaan. (Imam Ibnul Qayyim) -------------------------------------------------------------------------------Akibat Cinta Dunia: Sesungguhnya dunia ini hanyalah untuk dilalui dan bukan untuk diramaikan. Hal itu tentunya telah Anda ketahui dan pahami. Apa yang dicapai oleh orang-orang yang sangat cinta dunia hanyalah akan menyakitkan badan dan merusak agamanya. Jika Anda tahu akan hal itu, kemudian Anda meratapi hilangnya sesuatu yang tidak sepatutnya Anda miliki, maka kesedihan itu akan menyiksa Anda, karena kelak Anda akan mengetahui maslahat di balik kehilangan itu. Bersabarlah menerima kesedihan itu sebagai balasan kini, agar Anda selamat dari siksa yang datang kemudian. (Imam Ibnu al-Jauzy) -------------------------------------------------------------------------------Sesungguhnya, apa yang disebut berjuang melawan hawa nafsu adalah laksana berjuangnya orang sakit yang cerdik. Ia bersabar untuk meminum obat meskipun enggan, karena berharap dirinya sehat. Ia mau berpahit-pahit dan memakan makanan yang sesuai dengan anjuran dokter dan tidak menuruti hawa nafsunya untuk mengkonsumsi apapun yang akan membuatnya menyesal, karena akan tidak diperbolehkan makan selamanya. (Imam Ibnu al-Jauzy) -------------------------------------------------------------------------------Berinteraksi dengan al-Quran: Kenikmatan hidup di bawah naungan al-Quran tak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang langsung menjalaninya. (asy-Syahid Sayyid Quthb)

-------------------------------------------------------------------------------Betapa banyak manusia yang menyembunyikan apa yang tidak Allah ridhai, lalu Dia membongkarnya setelah beberapa lama. Barangkali mereka terperangkap dalam sebuah bencana yang membuat apa yang tersembunyi selama ini menjadi tersingkap di mata manusia. Semua yang terjadi seolah menjadi jawaban terhadap semua dosa yang selama ini pernah mereka lakukan. Manusia harus sadar bahwa ada Zat Yang Maha Membalas perbuatan dosa. Manusia pun harus sadar bahwa tiada berguna dinding yang ia jadikan benteng untuk bersembunyi. Ia pun harus tahu bahwa amal-amalnya tak akan sirna begitu saja laksana debu yang ditiup angin. (Imam Ibnu al-Jauzy) -------------------------------------------------------------------------------Hal-hal yang haram memang tampak begitu manis. Akan tetapi, di balik itu semua ada celaka yang berujung pada siksaan dan hinaan di dunia dan akhirat. (Imam Ibnu al-Jauzy) -------------------------------------------------------------------------------Orang yang paling tertipu ialah mereka yang selalu melanggar apa yang Allah benci, namun mereka selalu memohon kepada-Nya agar dikaruniai apa yang mereka sukai dan kehendaki. Orang yang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya, namun tetap mengharapkan ampunan dan kebaikan dari Allah. (Imam Ibnu al-Jauzy) -------------------------------------------------------------------------------Maksiat ibarat makanan yang ditelan oleh orang yang lapar, namun ia tak pernah merasa kenyang, malah membuatnya semakin lapar. (Imam Ibnu al-Jauzy) -------------------------------------------------------------------------------Hukuman paling pertama bagi orang yang berbohong dari kebohongannya adalah dia tetap dianggap bohong ketika ia bersikap jujur. (Imam Abdullah bin al-Mubarak) -------------------------------------------------------------------------------Dosa terburuk yang akan berujung pada siksaan maha berat ialah terusmenerus berbuat dosa. Sang pelaku kemudian berpura-pura istighfar, berpura-pura shalat, dan memperbanyak ibadah. Ia mengira bahwa kepurapuraan itu berguna bagi dirinya. (Imam Ibnu al-Jauzy) -------------------------------------------------------------------------------Tatkala seorang hamba hanya baik kepada makhluk tetapi tidak baik kepada Sang Khaliq, akan terbaliklah keadaan dirinya. Yang memujanya akan mencelanya. (Imam Ibnu al-Jauzy) -------------------------------------------------------------------------------Tidaklah seseorang memiliki panjang angan-angan, melainkan amalnya menjadi buruk. (Imam Hasan al-Bashri) -------------------------------------------------------------------------------Anda akan merasakan bahwa mengendalikan hawa nafsu memiliki kenikmatankenikmatan yang tiada terkira. Kenikmatan itu akan semakin terasa

ketika nafsu semakin kuat dan keras ditekan. Orang yang bisa mengatasi gejolak hawa nafsunya pantaslah dimuliakan dan disebut pemenang. Sebaliknya, seseorang yang dikalahkan hawa nafsunya menjadi pecundang yang sangat hina. (Imam Ibnu al-Jauzy) -------------------------------------------------------------------------------Hendaklah Anda ingat, tatkala Anda bisa menekan hawa nafsu, akan banyak hikmah dan keselamatan yang Anda peroleh dari kekuatan kesabaran dalam menghadapi gejolak nafsu. (Imam Ibnu al-Jauzy) -------------------------------------------------------------------------------Rasanya ada orangtua yang tidak lagi dihormati di masa tuanya, hingga ia merasa begitu resah. Ia tidak tahu bahwa hal itu diakibatkan dosadosanya di masa muda. Jika Anda melihat suatu siksaan menimpa, ketahuilah bahwa itu diakibatkan oleh dosa-dosa. (Imam Ibnu al-Jauzy) -------------------------------------------------------------------------------Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?" (QS. Al-Mu minuun, 23:115) -------------------------------------------------------------------------------Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam; dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini." (QS. Al-Fajr, 89:23-24) -------------------------------------------------------------------------------Ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya, dan pergaulilah orang lain dengan akhlak yang baik. Jangan biarkan hari berlalu tanpa diisi dengan hikmah al Quf an, ambil dan resapi hingga kelubuk hati, amalkan dan sebarkan. -------------------------------------------------------------------------------Iman adalah ucapan dengan lisan , keyakinan dengn hati , dan amalan dengan anggota badan.iman juga adalah ucapan dan amalan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. -------------------------------------------------------------------------------Sesungguhnya orang orang mukmin itu adalah orang yang apabila di sebut nama Allah gemetarlah hati mereka,dan bila dibacakan kepada mereka ayat ayat Nya bertambahlah iman mereka,dan mereka hanya bertawakal kepadaRabbnya. ( QS. Al Anfal ayat 2 4 ) -------------------------------------------------------------------------------Orang yang bisa mengalahkan syahwat dan amarahnya maka setan akan takut walau hanya bayangannya. Namun barang siapa dikalahkan oleh syahwat dan amarahnya,dia akan takut dengan khayalannya. -------------------------------------------------------------------------------Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin

kelak di hari kiamat daripada budi pekerti yamg baik . Dan sungguh allah membenci orang yang suka berkata keji , berucap kotor /jelek. (Hr. At Tirmidzi ) -------------------------------------------------------------------------------Iman itu memiliki 60 cabang . cabangnya yang paling utama adalah ucapan laa ilaaha illallah dan cabangnya yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan , dan sifat malu itu juga adalah bagian dari iman. (Hr. Muslim, { dari sahabat Abu Hurairah } ) -------------------------------------------------------------------------------Kalau seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang shalat mengetahui apa yang akan menimpanya (begitu besar dosanya), niscaya ia akan memilih berdiri selama 40 tahun karena itu lebih baik baginya dari pada lewat di depan orang yang sedang shalat . Shalatlah seperti shalat orang yang hendak meninggal, yakni seakan akan engkau melihat Allah, jika engkau tidak mampu melihat- Nya maka sesungguhnya Allah melihatmu. -------------------------------------------------------------------------------Hiasilah Al Qur an dengan suara suara kalian. (Karena suara yang indah lagi merdu akan menambah keindahan Al Qur an). -------------------------------------------------------------------------------Segala urusan yang tidak dimulai dengan Bismillahirahmaanirrohiim maka terputuslah berkahnya (Hadits Nabi) -------------------------------------------------------------------------------Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah apa yang ada dalam diri mereka (Q.S. Ar-Ra d ayat 11) -------------------------------------------------------------------------------(QS:Al-hujarat; ayat 13) Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. -------------------------------------------------------------------------------Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, maka Allah menyediakan untuk mereka pengampunan dan pahala yang agung (QS. AlAhzaab: 35). -------------------------------------------------------------------------------Didalam suatu hadits disebutkan, Rasulullah saw. bersabda: Ya Allah, rahmatilah khalifah-khalifahku. Para sahabat lalu bertanya, Ya Rasulullah, siapakah khalifahkhalifahmu? Beliau menjawab, Orang-orang yang datang sesudahku mengulang-ulang pelajaran hadits-hadits dan sunahku dan mengajarkannya kepada orang-orang sesudahku.

(HR. Ar-Ridha). -------------------------------------------------------------------------------Tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian beriman dan tidaklah kalian (benar-benar) beriman hingga kalian (saling) mencintai. Sukakah kalian jika aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan akan membuat kalian saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian (HR. Bukhori) -------------------------------------------------------------------------------Diriwayatkan dari Aisyah ra : seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad Saw, apakah amal (ibadah) yang paling dicintai Allah? Nabi Muhammad Saw bersabda, amal (ibadah) yang dilakukan secara tetap meskipun sedikit (HR. Bukhori) -------------------------------------------------------------------------------Wahai manusia! Sebarkanlah salam, hubungkanlah tali silaturrahim, berilah makan dan dirikanlah shalat malam di saat manusia tertidur lelap; niscaya kalian akan masuk surga dengan damai (HR. Al-Tirmidzi). -------------------------------------------------------------------------------(QS. Al Mujadillah 58:13) Apakah kamu takut akan (menjadi miskin)karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraandengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya danAllah telah memberi tobat kepadamu maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apayang kamu kerjakan. -------------------------------------------------------------------------------Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. (QS. Abasa: 24) Rasulullah SAW adalah suri tauladan seluruh umat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal kesehatan misalnya, ajaran-ajaran beliau telah banyak teruji kebenaran manfaatnya oleh penelitian-penelitian modern. Salah satu ajaran beliau adalah adab-adab makan yang membawa kesehatan dan keberkahan sepanjang zaman. -------------------------------------------------------------------------------Barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalnya, menganggap halal apa yang dihahalkan Al-Quran dan menganggap haram apa yang diharamkan Al-Quran, maka Allah swt., akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga dan Allah akan menjaminnya untuk memberi syafaat kepada sepuluh orang ahli keluarganya yang akan dicampakkan pada api neraka. (H.R. Imam Ahmad dan Tirmidzi) -------------------------------------------------------------------------------Barangsiapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan akan berganda menjadi sepuluh kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf , akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu

huruf dan mim itu satu huruf . (H.R. At-Tirmidzi) -------------------------------------------------------------------------------Tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian beriman dan tidaklah kalian (benar-benar) beriman hingga kalian (saling) mencintai. Sukakah kalian jika aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan akan membuat kalian saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian (HR. Bukhori) Ketika kita meminta Allah menukar ibadah kita dengan sejimpit rizki Maka hanya sebesar itulah yang kita peroleh Jangan pernah berhitung dengan Allah atas apa yang akan diberikan Allah atas iba dah kita Maka Allah akan memberikan Alam semesta kepadamu