Anda di halaman 1dari 22

INBSK

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN 1 2012


MAKLUMAT MURID NAMA KELAS : ................................................................................ : ................................................................................. LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

JANTINA :

MAC 2012
1. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa. 2. Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang sepadan dalam Bahasa Melayu. 3. Instrumen ini mengandungi 20 item. 4. Guru perlu membantu murid memahami tugasan item.

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1- SK Tahun 1 (2012) Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INBSK 1. Circle the numerals of 5. Bulatkan angka 5.

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 - SK Tahun 1 (2012) Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INBSK 2. Match the same numeral. Padankan angka yang sama.

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1- SK Tahun 1 (2012) Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INBSK 3. Count and match the objects with the correct numeral. Bilang dan padankan objek dengan angka yang betul.

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 - SK Tahun 1 (2012) Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INBSK 4. Count the number of cats and write the correct numeral. Bilang jumlah kucing dan tulis angka yang betul.

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1- SK Tahun 1 (2012) Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INBSK 5. Match the number of hibiscus with the given number. Padankan bilangan bunga raya dengan nombor yang diberi.

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 - SK Tahun 1 (2012) Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INBSK 6. Count on in ones. Tick ( ) the missing number. Bilang secara menaik. Tandakan ( ) bagi nombor yang tertinggal.

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1- SK Tahun 1 (2012) Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INBSK 7. Match the correct answer. Padankan jawapan yang betul.

Night Malam

Day Siang

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 - SK Tahun 1 (2012) Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INBSK 8. Tick ( )the correct sequence of days. Tandakan ( ) pada turutan hari yang betul.

Saturday / Sabtu

Tuesday / Selasa

Sunday / Ahad

Thursday / Khamis

Monday / Isnin

Saturday / Sabtu

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1- SK Tahun 1 (2012) Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INBSK 9. Complete the number sentence. Lengkapkan ayat matematik.

and dan

4 + 3 =

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 - SK Tahun 1 (2012) Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

10

INBSK 10. Complete the number sentence. Lengkapkan ayat matematik.

- 6 =

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1- SK Tahun 1 (2012) Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

11

INBSK 11. Circle the correct answer. Bulatkan jawapan yang betul.

and dan

30 sen + 20 sen =

50 sen 60 sen

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 - SK Tahun 1 (2012) Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

12

INBSK

12. Tick ( )the correct number sentence. Tandakan ( ) pada ayat matematik yang betul.

RM4 - RM2 = RM2 RM4 - RM2 = RM3

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1- SK Tahun 1 (2012) Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

13

INBSK 13. Tick ( ) the taller tree. ) pada pokok yang lebih tinggi.

Tandakan (

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 - SK Tahun 1 (2012) Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

14

INBSK 14. Tick ( ) the smaller object. ) pada objek yang lebih kecil.

Tandakan (

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1- SK Tahun 1 (2012) Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

15

INBSK 15. Write the symbol (+) or () in the box. Tulis simbol (+) atau () di dalam petak.

and dan

3 =

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 - SK Tahun 1 (2012) Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

16

INBSK 16. Write the symbol (+) or () and complete the number sentence. Tulis simbol (+) atau () pada petak dan lengkapkan ayat matematik.

2 =

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1- SK Tahun 1 (2012) Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

17

INBSK 17. Hakim buys 2 balls. Kumar buys l ball. How many of their balls? Hakim membeli 2 biji bola. Kumar membeli l biji bola. Berapa jumlah bola mereka? Complete the number sentence. Lengkapkan ayat matematik.

and dan

2 + l

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 - SK Tahun 1 (2012) Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

18

INBSK 18. Dewi has 8 mangoes. She gives 3 mangoes to Mei Ling. How many mangoes are left? Dewi ada 8 biji mangga. Dia beri 3 biji mangga kepada Mei Ling. Berapa biji mangga yang tinggal? Complete the number sentence. Lengkapkan ayat matematik.

8 -

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1- SK Tahun 1 (2012) Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

19

INBSK 19 . Nora learns music on Monday. She learns Mathematics on the next day. Tick ( ) the day she learns Mathematics.

Nora belajar muzik pada hari Isnin. Dia belajar Matematik pada hari berikutnya. Tandakan ( ) hari dia belajar Matematik.

Tuesday / Selasa

Wednesday / Rabu

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 - SK Tahun 1 (2012) Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

20

INBSK 20 . Rohana buys a bread cost 50 sen and a drink cost 40 sen. How much does she pay?

Rohana membeli roti berharga 50 sen dan segelas minuman berharga 4 0 sen. Berapa jumlah harga yang perlu dibayar?

50 sen 50 sen + sen =

40 sen

sen

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1- SK Tahun 1 (2012) Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

21

INBSK
BORANG PRESTASI INDIVIDU - SARINGAN 1 TAHUN 1 (2012) NAMA MURID.............................................................KELAS........................
KONSTRUK ITEM JAWAPAN BETUL Konstruk 1 1 2 3 Konstruk 2 4 Konstruk 3 5 6 Konstruk 4 SALAH PENCAPAIAN Tandakan jika menguasai (Semua item mesti betul)

Konstruk 5

7 Konstruk 6 8 Konstruk 7 9 10 11 Konstruk 8 12 Konstruk 9 13 14 Konstruk 10 15 16 17 Konstruk 11 18 19 20

Konstruk 12

NAMA GURU..............................................Tanda Tangan Guru..........................


Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 - SK Tahun 1 (2012) Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

22

Anda mungkin juga menyukai