Anda di halaman 1dari 6

[TERKINI : 2 OKTOBER 2012] Rancangan Pengajaran Harian [RPH] (Pengajaran Aspek Tatabahasa Tahun 1: Pendekatan Komunikatif) Tarikh /Hari

Tahun Bil Murid Masa Mata Pelajaran Tema Tajuk : : 1 Kreatif :34 orang : 8.10 9.10 pagi : Bahasa Malaysia : Kesihatan dan Kebersihan : Lagu Bangun Pagi STANDARD PEMBELAJARAN 5.1.1 Memahami dan menggunakankata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.

STANDARD KANDUNGAN 5.1Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Objektif:

Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:

i. ii.

Mengecam sekurang-kurangnya lima daripada tujuh perkataan kata nama am konkrit yang terdapat dalam lirik lagu bertajuk Bangun Pagi dengan betul. Menjawab sekurang-kurangnya tujuh daripada sembilan soalan kuiz teka teki tentang lirik lagu bertajuk Bangun Pagi dengan menggunakan kata nama am konkrit dengan betul.

Sistem Bahasa Tatabahasa :morfologi - kata nama am konkrit Kosa kata : putik kapas Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum)

Ilmu : PJK, Sains Nilai Murni : Kebersihan fizikal dan mental Pendidikan Alam Sekitar : bertanggungjawab terhadap kebersihan diri dan persekitaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi : Belajar melalui TMK Kreativtii : Pergerakan kreatif - Imaginasi dan visualisasi , mencipta lirik lagu Elemen Keusahawanan EK 1: 1.4 Daya kreativiti dan inovasi : memerhati dengan bertujuan dan menghasilkan banyak idea EK 1: 1.10 Berorientasikan pencapaian EK 2: 2.2 Menganalisis dan menyatakan kebaikan/keburukan sesuatu EK 5: 5.1 Prinsip tanggungjawab sosial : menjaga persekitaran

Kepelbagaian Strategi

KB : Penyoalan, menghubung kait dengan pengalaman, sebab akibat menjaga kebersihan gigi dan muka KP : Verbal linguistik, Intrapersonal dan kinestatik BCB : Mengumpul maklumat dan memproses maklumat tentang lirik lagu Pembelajaran kontekstual : Menghubung kait denganamalan kebersihan dalam kehidupan seharian. Pembelajaran konstruktivisme Bahan bantu mengajar Jenis 1 Komputer riba Bilangan 1

2 3 4 5 6 7 8 9

LCD Lirik lagu :Bangun pagi Grafik peta pemikiran : Carta pelbagai alir Beg kertas Model anak patung, kerusi dan meja Gambar keadaan gigi yang rosak, muka yang comot Lembaran kerja pemulihan Borang rekod penilaian i. Pemerhatian mengecam kata nama am konkrit ii. Kuiz kata nama am konkrit lagu bangun Pagi

1 18 1 1 1 1 5 1 1

Pengetahuan Sedia Ada : Murid biasa mengamalkan kebersihan diri dalam kehidupan seharian mereka.

Isi pelajaran

Langkah dan Aktiviti / Aktiviti P dan P Set Induksi (5 minit)

Catatan BBM Bahan maujud KB Mengh ubung kaiit BCB Mempr oses maklumat Pembelajaran Kontekstual Menghu bungkait kan dengan pengalama n dalam kehidupan

Soalan 1. Namakan bendabenda yang dipegang dan dilihat di dalam beg kertas. Jangkaan jawapan o Anak patung o Model kerusi o Model meja Ciri Fizikal : Deria : boleh dipegang boleh dilihat 2. Isi pelajaran [Kata nama konkrit] am

Beberapa orang murid diminta menyentuh dan meneka objek yang terdapat di dalam beg kertas.

Guru

mengemukakan soalan untuk mencungkil ciri objek.

Perkaitan objek dengan tajuk dan isi pelajaran. Nama-nama objek

Guru

menghubungkaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran pada hari ini.

Kata nama am konkrit Lagu: Bangun Pagi Bangun pagi, Gosok gigi, Cuci muka, Pakai baju, Sikat rambut, Pakai kasut, Otak cergas, ke sekolah.
sebab akibat

Langkah 1 (10 minit) Aktiviti 1

Murid diperdengarkan

rakaman lagu Bangun Pagi Murid-murid diminta menyanyikan lagu berdasarkan seni kata yang dipaparkan bersama-sama dengan guru.

Murid diminta

BBM Teks lagu Bangun Pagi Rakaman lagu LCD Peta carta alir pelbagai Gambar keadaan gigi yang rosak dan muka yang kotor

Gosok gigi Cuci muka

melakukan gerak kreatifsambil bernyanyi.

Guru memaparkan

Anggota badan yang lain Jangkaan jawapan 1. Telinga 2. Mata 3. Kuku 4. Rambut 5. Jari

peta carta alir pelbagai dipaparkan

Guru bersoal jawab

tentang sebab akibat menjaga kebersihan gigi dan muka berdasarkan paparan gambar.

KB sebab akibat Teknik Pemerhatian Tunjuk cara Pergerakan kreatif KP Intrapersonal Verbal linguistik Kinestatik Nilai Murni Kebersiha n Pembelajaarn kontekstu al Menghubun gkaitkan dengan kebersihan diri EK EK 2: 2.2

Murid dibimbing membuat kesimpulan akan kepentingan menjaga kebersihan. Murid diminta menyatakan anggota badan yang lain yang perlu dijaga kebersihan.

Kata nama am konkrit Lirik Lagu: Bangun Pagi Bangun pagi, Gosok gigi, Cuci muka, Pakai baju. Sikat rambut, Pakai kasut, Badan bersih, ke sekolah. Lirik lagu [mengandungi kata nama am konkrit] Sapu lantai, Cuci tingkap, Susun meja, dan kerusi, Bilik bersih, Otak cergas, Guru tiba, Baca buku. Kata nama am konkrit : objek dalam kelas

Langkah 2 ( 15 minit) Aktiviti i Guru mengedarkan seni kata lagu [berpasangan]

BBB Lirik lagu Pendekatan Induktif Teknik Nyanyian Penyoalan KP Intrapersonal Verbal linguistik Nilai Murni Kebersiha n fizikal dan mental PAS Bertanggu ngjawab

Murid-murid diminta

menggarisi dan menyebut perkataan yang menunjukkan objek yang dapat disentuh atau dipegang dan dilihat berdasarkan lirik lagu.

Murid diminta

memberikan contoh kata nama am konkrit berdasarkan objek yang ada di dalam kelas.

Aktiviti ii

EK EK1: 1.4 EK 5: 5.1 Penilaian objektif Pemerhati an [lembaran kerja : kata nama ama konkrit yang digarisi dan disebut] dalam seni kata lagu.

Guru memilih beberapa


perkataan yang disebut oleh murid.

Murid dibimbing untuk

menyambung rangkap ketiga lirik lagu dengan cara memilih kata kerja yang sesuai untuk menjaga kebersihan setiap objek.

Guru memaparkan rangkap keempat.

Murid dan guru

menyanyikan lagu sambil melakukan gerak kreatif yang sesuai dengan maksud lagu. BBM Gamba r kanakkanak

Kata Nama Am Konkrit Soalan kuiz

Langkah 3 ( 25 minit) Aktiviti i

Bangun Pagi Contoh: 1. Setiap hujung minggu saya mengetip anggota ini supaya kotoran tidak ada di bawahnya. Siapa saya? 2. Selepas bermain di luar kelas anggota badan yang perlu dibersihkan ialah ..... . 3. Putik kapas sesuai digunakan untuk membersihkan saya. Siapa saya? 4. Sapulah saya setiap pagi supaya kelas anda tidak berhabuk. Siapa saya? Jangkaan jawapan kuiz i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. kaki kuku tangan rambut telinga kerusi meja tingkap lantai

1. Guru mempamerkan
gambar tubuh kanakkanak dan gambar bilik darjah

2. Guru mengadakan kuiz


kata nama am konkrit mengikut kumpulan untuk tujuan penilaian. Murid dikehendaki menjawab menggunakan kata nama am konkrit Murid menjawab dalam tempoh 30 saat

Gamba r bahan pembersih Kad perkataan anggota tubuh dan peralatan/ objek bilik darjah Borang penilaian rakan sebaya.

Satu set kad


perkataan anggota badan dan peralatan kelas diberikan kepada setiap kumpulan.

Setiap orang ahli mendapat satu kad perkataan. KP Verbal Linguistik Intrapersonal EK EK 1: 1.10 Penilaian objektif Pemerhatian : Borang penilaian skor[kuiz]

Murid diminta
menampal kad perkataan pada anggota badan dan peralatan kelas yang perlu dijaga kebersihan berdasarkan soalan kuiz. Pemenang pertama, kedua dan ketiga ditentukan berdasarkan jumlah markah. Aktiviti ii Pengayaan 1. Murid diminta menamakan bahan-

Jangkaan jawapan pengayaan

i. ii. iii. iv. v.

kaki sabun rambut -syampu gigi ubat gigi lantai penyapu tingkap -

kain Jangkaan jawapan pemulihan i. ii. iii. iv. v. vi. mata kaki meja buku gigi muka

bahan yang digunakan untuk membersihkan anggota badan 2. Murid diminta menyesuaikan bahan yang digunakan membersihkan anggota badan dengan anggota badan berdasarkan gambar bahan pembersih dalam lembaran kerja. 3. Murid menulis nama bahan pembersih dalam lembaran kerja. Pemulihan

Lembaran kerja aktiviti pemulihan

m_t_ k_k_

m_ j _

b __ k __

k __ k __

Membaca dan mengeja kv + kv 1. Melengkapkan petak kosong untuk membina kata nama am konkrit. Penutup 5 minit Kognitif Murid diminta menyebut kata Rumusan isi nama am yang pelajaran telah dipelajari dan Objek yang boleh ciri kata nama am dilihat dan konkrit. dipegang : di luar bilik darjah Murid diminta memberi satu Kepentingan contoh kata nama menjaga kebersihan am konkrit yang diri dan persekitaran terdapat di dalam [ bilik darjah] bag sekolah. Sosial : Pujian atas usaha dan kejayaan.

Guru memberi pujian atas sikap murid menjaga kebersihan diri dan persekitaran

BBB LCD Skrin Lirik lagu KB Merumus Nilai Kebersi han Kesyuk uran PAS bertang gungjawab KP: Verbal linguistik Intraperso nal