Anda di halaman 1dari 3

(6) Bahasa Kebangsaan A-MPW2113

1. 2. 3.

Title of subject Subject code Status of subject

Bahasa Kebangsaan A MPW2113

Subjek Universiti Ijazah

4.

Stage

5. 6. 7. 8. 9.

Credit Hour Pre-Requisite Teaching staff Semester Aim of subject

3 Nil

Untuk memberi pendedahan kepada pelajar demi meningkatkan kecekapan berbahasa, setaraf dengan peringkat intelek pelajar dengan merangkumi aspek sejarah perkembangan bahasa, sistem ejaan, tatatingkat tatabahasa (morfologi, sintaksis), apriasasi komunikasi penulisan dan lisan. Ini juga bertujuan untuk berkomunikasi dengan berkesan bagi menghayati dan melahirkan fikiran tentang ilmu pengetahuan, hal-hal persendirian dan kemasyarakatan dalam konteks rasmi, kreatif dan bukan kreatif melalui lisan dan penulisan, serta memupuk daya pengembangan berbahasa pelajar bagi kepentingan pendidikan tinggi dan kerjaya. Setelah mengikuti mata pelajaran ini, pelajar dapat: Menggunakan bahasa dengan berkesan dari segi lisan dan tulisan; Berkomunikasi secara lisan dengan berkesan dari segi sebutan dan intonasi, tatabahasa, kosa kata, ungkapan dan laras; Memahami bahan bertulis yang beraneka jenis dan gaya, dan seterusnya mengungkapkan fikiran secara lisan dan tulisan dengan bahsa yang abetul dan berkesan; Merumuskan butiran dan memperluas sesuatu idea dengan cara yang tersusun, padat dan berkesan secara lisan dan tulisan. Mengarang pelbagai teks dengan bahasa yang betul dan berkesan; Berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan sopan, di samping mengekalsuburkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. Pelajar membuat kertas kerja berkumpulan berkaitan dengan isu-isu semasa Pelajar menulis surat kiriman rasmi mengikut topik yang diberikan. Contohnya surat pormohonan beserta resume untuk memohon pekerjaan atau surat aduan kepada pihak berwajib tentang sesuatu masalah seperti pembuangan sampah yang tidak terkawal beserta bukti melalui foto atau video. 20%

10. Learning Outcome Of Subject

11. Assessment Scheme

Kertas Kerja

Bachelor of Business Administration (Hons) - Specialization in Marketing Page 1 of 3

(6) Bahasa Kebangsaan A-MPW2113


Lisan Ujian lisan Pelajar mengadakan aktiviti bermesyuarat dalam kumpulan Ujian bertulis Ujian bertulis 20%

Ujian/kuiz Peperiksaan akhir 12. Details of subject

10% 50% Hours 2

Topics Covered Pengenalan tentang Dasar Bahasa, Fungsi Bahasa Melayu, Kedudukan dan Taraf Bahasa Melayu. Perincian tentang proses penentuan dasar bahasa dan masalah pelaksanaannya. Pelajar juga didedahkan tentang bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa perpaduan dan bahasa ilmu. Penjelasan kepada Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, Akta Bahasa Kebangsaan dan Akta Pendidikan turut diberikan tumpuan. Sistem Ejaan dan Sebutan Baku. Penekanan diberikan kepada bunyi dan huruf, pola keselarasan vokal, kekecualian sistem keselarasan vokal, ejaan kata pinjaman, penulisan kata sendi nama, penggunaan tanda baca dan penulisan kata ganti nama singkat. Pelajar juga didedahkan dengan penulisan partikel, penulisan kata berimbuhan, penulisan kata ganda dan penulisan kata majmuk.Selain itu, aspek sebutan baku Bahasa Melayu ditekankan seperti prinsip sebutan baku, vokal, konsonan, diftong, penyukuan dan intonasi. Dalam aspek Sistem Ejaan, aspek dinamika dan apresiasi bahasa ditekankan. 1. Tatabahasa.

20

Pelajar didedahkan tentang definisi dan bidang tatabahasa yang merangkumi aspek morfologi dan sintaksis. Aspek morfologi memberi tumpuan kepada proses pembentukan kata, bentuk kata dan golongan kata. Sementara itu, aspek sintaksis pula menekankan definisi dan binaan ayat, pola ayat dasar, bentuk ayat dan susunan dalam ayat. 2. Dinamika dan Apresiasi Bahasa. 14

Dalam konteks ini, pelajar didedahkan tentang ragam bahasa, laras bahasa, retorik, gaya bahasa, kesantunan bahasa aspek bacaan kefahaman berasaskan bahan prosa dan puisi. Penekanan juga diberikan dalam aspek komunikasi lisan di khalayak dan komunikasi bertulis.

13. Teaching and Learning Activities

Kursus ini akan diberikan berdasarkan kepada: Masa syarahan termasuk makmal bahasa = 42 jam Jumlah jam perjumpaan = 42 jam Textbook Nik Safiah Karim et.al, (1993). Tatabahasa Dewan Edisi Baru, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

14. Reading Materials

Bachelor of Business Administration (Hons) - Specialization in Marketing Page 2 of 3

(6) Bahasa Kebangsaan A-MPW2113

Reference Materials

1. 2.

Abdullah Hassan, (1986). Penerbitan Kata dalam Bahasa Malaysia, Petaling Jaya :Fajar Bakti Sdn.Bhd. Abdullah Hasssan dan Ainon Mohd, Tatabahasa Dinamika, Kuala Lumpur: Publications & Distributors Sdn.Bhd. (1994). Utusan

3.

Abdullah Hassan dan Ainon Mohd (1994). Panduan Ejaan Rumi, Kuala Lumpur :Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Arbak Othman, (1981). Tatabahasa Bahasa Malaysia, Kuala Lumpur : Sarjana Enterprise. Asmah Haji Omar,(1993). Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Hashim Hj Musa, (1990). Sintaksis Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Agensi Penerbitan. Ismail Dahaman, (2000). Pedoman Ejaan dan Sebutan Bahasa Melayu, Kuala Lumpur :Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamarudin Hj Husin, (1995). Laras Bahasa, Kuala Lumpur : Utusan Publications &Distributors Sdn.Bhd. Kamarudin Hj. Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz (1997). Pengajian Melayu 2- Ketrampilan Bahasa, Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Kamus Dewan (edisi ketiga) Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Lyons, John, (1995). Bahasa Natural dan Tatabahasa Sejagat, Kuala Lumpur :Dewan Bahasa dan Pustaka. Ramli Hj Salleh, (1995). Sintaksis Bahasa Melayu, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulaiman Masri, (1995). Penulisan dalam Bahasa Melayu Baku, edisi kedua, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

4. 5. 6. 7.

8. 10.

11. 12.

13. 14.

Bachelor of Business Administration (Hons) - Specialization in Marketing Page 3 of 3

Anda mungkin juga menyukai