Anda di halaman 1dari 2

SURAT KUASA

UNTUK KEPERLUAN PENGAMBILAN SERTIFIKAT RUMAH


Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

: .............................................................................................

Tempat/Tgl. Lahir

: .............................................................................................

Tanda Pengenal

: KTP/SIM No. .....................................................................

Alamat

: .............................................................................................

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK I (Pemberi Kuasa)


Dengan ini Memberikan kuasa kepada :
Nama

: .............................................................................................

Tempat/Tgl. Lahir

: .............................................................................................

Tanda Pengenal

: KTP/SIM No. .....................................................................

Alamat

: .............................................................................................

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK II (penerima Kuasa)


Melalui Suart Kuasa ini, telah dikuasakan oleh PIHAK I kepada PIHAK II untuk
mewakili atau bertindak untuk dan atas nama PIHAK I (pemberi kuasa) untuk tujuan
pemberian kuasa pengambilan sertifikat Tanah dan Bangunan atas nama PIHAK I
(pemberi kuasa) yang jaminkan di BRI Cab.Kepanjen - Malang.
Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Surabaya, ..................................
Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Meterai 6.000,-

.............................................

...................................................