DOKUMEN NEGARA SANGAT RAHASIA

KODE MA-P8-U7 UKK

KANTOR KABUPATEN CIAMIS KEMENTERIAN AGAMA ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK) MADRASAH ALIYAH PELAJARAN 2010/2011 LEMBAR SOAL
MATA PELAJARAN : Basa Sunda DIUJIKAN PADA KELAS : XI HARI, TANGGAL : Senin, 13 Juni 2011 PROGRAM : IPA/IPS PUKUL : 11.30-13.00 PETUNUJUK UMUM 1. Dimimitian maca basamallah saméméh prak migawé soal, lamun geus réngsé tungtungan ku ngucapkeun hamdallah. 2. Jawaban dipigawé dina lambaran husus (LJK) anu disayogikeun ku panitia. Boh pilihan ganda, boh uréyan ditulis ngagunakeun pulpén warna hideung. 3. Lamun seug jawaban pilihan ganda aya nu kaliru bisa dibenerkeun ku cara ngabuleudan jawaban anu salah, lajeng cakra/silang jawaban anu dianggap bener. 4. Heulakeun jawaban anu dinggap babari tur yakin benerna. 5. Lamun geus réngsé migawé soal luwangkeung waktu keur mariksa deui lambaran jawaban bisi aya nu kaliru, ogé bisa ngaran, nomer ujian, jeung idéntitas séjénna can dieusian. I. Pilih jawaban anu bener ku cara nyakra (X) dina salah sahiji kolom lambaran jawaban anu geus disadiakeun.

Kolot téh tunggul rahayu tangkal darajat, sabab Gusti moal ngahampura lamun teu dihampura ku indungna jeung ku bapana. Sedengkeun lamun urang doraka ti indung ti bapa, lamun di lembur kai randu lamun di leuweung kai dangdeur, dipaké pangheret bingkeng, dipaké pamikul bengkung dipaké suluh teu ruhay mantak baluweng anu niup. Lir hirup cara gamparan awak ditincak beuheung dicekék paling untung manggih kokotor. Dicutat tina : Pagelaran Wayang Golék Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya.
1. Ungkara di luhur méré amanah ……………. A. Hormat ka ibu rama D. Béla ka ibu rama B. Nyaah ka ibu rama E. Cinta ka ibu rama C. Bakti ka ibu rama 2. Gusti Allah moal ngahampura lamun teu aya hampura ti ibu rama. Katerangan ieu kaunggel dina ....... A. Al Qur’an D. Qiyas B. Al Hadits E. Qoul Ulama’ C. Al Ijma’ 3. Dina Al Qur’an digambarkeun yén doraka ka ibu rama téh nyaéta ulah ngucapkeun “ah”, “cis”, jst. (fala taqul lahuma uff…) maksudna nyaéta ...... A. Nyentak kolot ku ucapan anu kasar B. Teu meunang ngadebat kanu jadi kolot C. Teu meunang mapatahan nu jadi kolot D. Tong campelak, teu sopan ka kolot E. Beuratna doraka nganyenyeri ka nu jadi kolot 4. Kai randu téh biasa dimangfaatkeun pikeun ..... A. Bagisting D. Tihang B. Kusen E. Jait C. Usuk 5. Buah randu biasana disebut ...... A. Kapas D. Busa B. Kapuk E. Jantung C. Serat 6. Anu disebut pangheret dina wangunan imah nyaéta .... A. Palang anu manjang di luhureun bilik atawa érang-érang handapeun rangki B. Palang anu motong di tungtung bilik handapeun rangki atawa kakalong C. Kai pamageuh antara tihang jeung jait anu petakeun sacara diagonal D. Papalang suhunan sahandapeun turub atawa wuwung E. Pamérés kenténg/hateup beulah tungtung 7. Suluh teu ruhay, hartina …………….. A. Seuneuna nguntab-nguntab D. Teu aya seuneuan

. Gurisa. jeung 4 C. A. Kalimah anu luyu jeung purwakanti basa keur ngalengkepan kalimah di luhur... Salang E. tuluy . Toél – bekem B.. 3. Fabel Jurudemung..... nyaéta . Kakawihan buhun C. Labuh – emok D.. Wibisana B. Alias D. Ari bapana kalahka . téh ngagabrug ka indungna. nyaéta ..... nangkuban dina kasur. Bengkung ngariung... A.. B.. Harus ngomong batan goong C.. Pamohalan C. basa 5.... B. 12.. sedengkeun nu begang sok disebut “Si congcorang. Bekem – colok C... 2. pareng 2. Mitos D. Tempat buhun D. jeung 4 E. bongkok .. Keur ngalengkepan kalimah saméméhna.... 19. 18... A... sorontol – goak – bru – kowowong... A. Beulah – nangkuban Arjuna disebut satria panengah pandawa. tangtu . Moal dipanggihkeun jeung kabagjaan D.. Siliwangi C...... Tangkal Lamun beuheung larapan kecapna nyaéta “dicekék”. .. A. Dastrarata D.. bahé carék Lengkepan kalimah di handap ieu ku kecap panganteur. Pencét – colok Doraka ti indung-bapa téh mantak ngabalukarkeun nu jadi anak . Awi C. 5.. jeung 3 D... Colok – toél D.. Basudéwa E.... Kumbakarna Raja Dasamuka anu ngarajaan di nagara Aléngkadwirja ngabogaan ngaran séjén nyaéta Prabu . Seuneuna teu daék hurung E.. nyugak Inggis ku bisi. 16. jeung 5 . 15.. ngaronyok 3. ngagalatik 4.. Rancatan D... Lamun keyeng. 13... gabrug – segruk – bluk – gantawang. A. lamun baham jeung soca larapan kecapna nyaéta . 4.. Ngira-ngira 1... jeung 4 B. A. Batin ceurik ngajerit maratan jagat B. nyarékan. 14.. A.. Brataséna D. ngaran séjéna nyaéta .. Pangkur..... Mapantes E....... 11...... 5.... Suluh teu daék teurak Anu dimaksud pamikul.. A.. Lalandian C.. nyaéta .. Ladrang disebut ngaran . C.. 3. Bentik curuk balas nunjuk D.... A.. Caringsing pageuh kancing E.. 2.. 10..... Moal dirizkian ku Gusti Allah B.. 1.. Langkung saur.... Basudéwa Budak gendut sok mindeng disebut “Si buleng kurupuk”... ceurik.. capétang balas miwarang. Labuh – nangkuban B.. soloyong – segruk – bluk – kawawang... Moal barokah kahirupanana C. Bekem – pencét E... .... Lagu buhun E.. Rahwana E. rémpan ku . 2..... Sagé E... Na ari .. Moal dipanjangkeun umurna Dongéng anu ngagambarkeun kahirupan sato bisa saperti kahirupan jalma.. Mahésajenar B... Beulah – tamplok C.” Sesebutan sejen tina sipat jalma nu kitu téh disebut ... 3... Gogotong B. 17. Nangkarak – bahé E. Janaka C. Kudu ditiupan baé C. A. A.8. Pupuh buhun B. Dongéng buhun Kecap banganteur “blak” jeung “blok” luyu jeung kecap . 9.. Moal dibéré kasehatan awakna E. Legenda B.. Katelahna B. sasaruaan kecapna nyaéta ….

Ragam basa Lemes keur Pribadi/Lemes Sedeng.. paribasa anu luyu nyaéta ... jalan gedé sasapuan . Anjing ngagogogan kalong B. jeung nu séjénna.. 20.. lir ibarat anak hayam leungiteun indung 21. Katempo manéhna ngaleos. wanci haneut moyan lir haneutna amparan haté urang Bagéa nu anyar sumping Pa Tata pibapaeun urang sadaya urang sungsung ku pangwilujeng urang papag ku pangbagéa.. Nyi Mimin rék ngisikan mah. Ngabrul 28. Ragam Basa Lemes Kagok/Panengah... 24. A. D.. Nyata 26. brus kuring mandi di sumur tukangeun imah. sing inget ka purwadaksi D.. mandi gé lila.... Ngagunduk B. (Tina : Panggelar Sastra) Sajak di luhur nyaritakeun kaayaan .. Si bibi rék nyeuseuh mah. paturay tineung D.. selamat E. Dina hakékatna digunakeunana ragam hormat téh taya lian pikeun némbongkeun rasa hormat ti nu nyarita ka nu diajak nyarita jeung ka saha nu dicaritakeunana. Geus remen nu nanya kitu téh. E. A. Ragam Basa Lemes Pisan/Luhur.. Ngajajar D. bahagia D... Ragam Basa Rada Lemes/Luhur Loma.. hartosna nyaéta ...id) 25. gabrug – goak – blug – corowok. sentosa B. Bebas D.. Sing rajin beberesih D.. Mun seug ki Momo lain kolot. Mikahayang anu pamohalan kasorang..web. pangbagéa E. teu weléh bari nyindir. Si nyai purun si akang daék E. A. Rido galih soleh manah B..brus kuring mandi di sumur tukangeun imah. Carita pondok kaasup kana rupa karangan . sengit haseup bakona néjéh liang irung. Ragam Basa Lemes keur Batur. Narasi E. iwalti . Bubuhan kakeuheul geus manteng.. Menghina D. Ragam Basa Hormat diantawisna.. Jang?” pokna bari seuri ngahahah. Kecap wilujeng... Asal D.D. sejahtera CARPON Balik ka imah. geus titatadi ditalian di tangakal balingbing pipir imah.. Buruk-buruk papan jati C. Rajékan 27. sok poho batur nu ngantay rék milu ka cai. (http://saungdedimlyd. séak – hing – blug – polotot. tapi sok tara dilayanan.. mapag pangantén 22. Balungbang timur caang bulan opat welas.. Iraha kawin. ngajajapkeun C. ki Momo rék miceun mah. A.. Pangantét C. “Abong lila bubujangan. Jul-jol C. Panganteur B.... E. Anu dimaksud batur ngantay téh nyaéta . Geus rényom kadéngéna. Rundayan E. Awéwé geulis lir caang bulan C. Fiksi C. Memarahi .. lamun ditarjamahkeun kana Bahasa Indonésia nyaéta . Ngantri E. A.. mun diarah supana kudu miara catangna E. Titénan sajak di handap ieu : Bras sumping kadieu cunduk dina waktu nu mustari wanci kieu. A. ngawaro tatamu B.. Kecap “brus” disebut kecap . A. C. B. Puguhing ki Momo mah. A. makmur C. . A... Kecap “ngékéak” lamun dibahasaindonésiakeun nyaéta .. Mun pareng genah gegejeburan.. Atuh réngsé mandi téh kabéh pada ngékéak. Singkat B... Geus manggih jodo anu cocok 23.....

Menegur 29. ogé D.. maksdu kecap “néjéh” nyaéta . Karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana biodata jeung kabiasaan nu bisa dipertanggungjawabkeun.. jeung 5 C. A. jeung 6 E.. moronyoy siga bulan E. Harti kecap sungsung nyaéta ... Tatanén 5.B. Pedaran D.. kieu E. kawas ucing jeung anjing C.... Panén 6. cinta damai D.” Kalimah éta ngagambarkeun yén urang Sunda téh ilaharna ..... Inprési D. Kalimah ieu harti tina paribasa . Nyejek D. bagéa 37.. Kreasi C.. lima C. Pancén 4... Nyepak E. Kacindekan B.seungit bakona néjéh liang irung. A. “Pribumi kaéléhkeun ku sémah”. Ajén 2.. Improptu B. agul ku payung butut D. A. A. Dina pelebah ngalapalkeunana dialog drama kudu dibarengan ku … A. 3. jalan gedé sasapuan. Ékspresi E. A.. 4. Teu dianggap C. sek B. baé B. ker C. Titénan kecap-kecap di handap ieu : 1.. Karangan anu kauger ku aturan anu geus ditangtukeun 32.. Kaambeu C.. Manéhna … sarua ngan ukur tamat SD A... Karangan nu eusina ngagambarkeun hiji kajadian... . guher D... 2.. Karangan nu eusina ngabahas hiji carita boh piktip atawa non piktip D.. 1. karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana data jeung pakta nu bisa dipertanggungjawabkeun.. A. 4. jati kasilih ku junti . “Taya geuneuk taya maleukmeuk. Saran C... B. opat B.. E. Panutup 33.. nyawang bulan C. waro B. A. Nalapung B. tilu 38. Papastén Anu teu kaasup kana kecap “aworna dua ponem” nyaéta . 1. jeung 4 D. heula C. Sari tina pedaran karangan bahasan disebut ogé … A.. hiji D. Teu dipaliré E..”. dua E. 5 jeung 6 B. hormat C. Mengomel E. papag E.. am E. Kasingreup 31. soméah B. C. 2. Bakating ku tunduh … manéhna saré dina korsi. “Urang sungsung ku pangwilujeng.. 3. sambut D. .... 1. mah 34. Wawanén 3. Mencemooh C. jeung 5 40. lir caang bulan opat welas.. Bubuka E.. Hartina nyaéta . Teu didéngé D. tapi sok tara dilayanan.. Teu ditolih 30.. A. béar budi 39. Aspirasi 36... adat kakurung ku iga B. Janggawaréng nyaéta sebutan turunan tingka ka. Nu dimaksud karangan bahasan téh nya éta … A. jadi sabiwir hiji E. Teu digugu B.. clak 35.

.... Pandawa anu lima! b.. Lengkepan undak-usuk basa minuhan tabél di handap ! Kasar Pisan Dahar Saré Gogobrog Pemuenteu Gaduh 2. Sebutan tokoh wayang : a. nangtung e... e.. Punakawan/pawongan pandawa anu opat! 5.. nangkarak d... d..... . ..... Hartikeun babasan di handap ieu ! a.. nyorang kana kekecrak kaidah basa Sunda anu hadé.. hudang 3... lekepan jeung jawabanana ! Conto : “ari keur turun laun pisan.. Sakulit bawang …………………………………………..II........ Hampang birit ……………………………………………….... Bujang tarangna ………………………………………… 4... ari keur naék mani gancang sakilat” naon anu kitu? Jawaban : nyingreup umbel Kasar Sedeng Lemes Lemes Pisan .. . Panjang leungeun …………………………………………………. . 1.. .... Lengkepan kecap di handap ieu ku kecap panganteur ! a.... b.... Jieun hiji tatarucingan. diuk b. Jawab ogé garap soal-soal uréyan di handap ieu ku tulisan anu jelas.. Ipis biwir ……………………………………………... c. turun c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful