DOKUMEN NEGARA SANGAT RAHASIA

KODE MA-P8-U7 UKK

KANTOR KABUPATEN CIAMIS KEMENTERIAN AGAMA ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK) MADRASAH ALIYAH PELAJARAN 2010/2011 LEMBAR SOAL
MATA PELAJARAN : Basa Sunda DIUJIKAN PADA KELAS : XI HARI, TANGGAL : Senin, 13 Juni 2011 PROGRAM : IPA/IPS PUKUL : 11.30-13.00 PETUNUJUK UMUM 1. Dimimitian maca basamallah saméméh prak migawé soal, lamun geus réngsé tungtungan ku ngucapkeun hamdallah. 2. Jawaban dipigawé dina lambaran husus (LJK) anu disayogikeun ku panitia. Boh pilihan ganda, boh uréyan ditulis ngagunakeun pulpén warna hideung. 3. Lamun seug jawaban pilihan ganda aya nu kaliru bisa dibenerkeun ku cara ngabuleudan jawaban anu salah, lajeng cakra/silang jawaban anu dianggap bener. 4. Heulakeun jawaban anu dinggap babari tur yakin benerna. 5. Lamun geus réngsé migawé soal luwangkeung waktu keur mariksa deui lambaran jawaban bisi aya nu kaliru, ogé bisa ngaran, nomer ujian, jeung idéntitas séjénna can dieusian. I. Pilih jawaban anu bener ku cara nyakra (X) dina salah sahiji kolom lambaran jawaban anu geus disadiakeun.

Kolot téh tunggul rahayu tangkal darajat, sabab Gusti moal ngahampura lamun teu dihampura ku indungna jeung ku bapana. Sedengkeun lamun urang doraka ti indung ti bapa, lamun di lembur kai randu lamun di leuweung kai dangdeur, dipaké pangheret bingkeng, dipaké pamikul bengkung dipaké suluh teu ruhay mantak baluweng anu niup. Lir hirup cara gamparan awak ditincak beuheung dicekék paling untung manggih kokotor. Dicutat tina : Pagelaran Wayang Golék Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya.
1. Ungkara di luhur méré amanah ……………. A. Hormat ka ibu rama D. Béla ka ibu rama B. Nyaah ka ibu rama E. Cinta ka ibu rama C. Bakti ka ibu rama 2. Gusti Allah moal ngahampura lamun teu aya hampura ti ibu rama. Katerangan ieu kaunggel dina ....... A. Al Qur’an D. Qiyas B. Al Hadits E. Qoul Ulama’ C. Al Ijma’ 3. Dina Al Qur’an digambarkeun yén doraka ka ibu rama téh nyaéta ulah ngucapkeun “ah”, “cis”, jst. (fala taqul lahuma uff…) maksudna nyaéta ...... A. Nyentak kolot ku ucapan anu kasar B. Teu meunang ngadebat kanu jadi kolot C. Teu meunang mapatahan nu jadi kolot D. Tong campelak, teu sopan ka kolot E. Beuratna doraka nganyenyeri ka nu jadi kolot 4. Kai randu téh biasa dimangfaatkeun pikeun ..... A. Bagisting D. Tihang B. Kusen E. Jait C. Usuk 5. Buah randu biasana disebut ...... A. Kapas D. Busa B. Kapuk E. Jantung C. Serat 6. Anu disebut pangheret dina wangunan imah nyaéta .... A. Palang anu manjang di luhureun bilik atawa érang-érang handapeun rangki B. Palang anu motong di tungtung bilik handapeun rangki atawa kakalong C. Kai pamageuh antara tihang jeung jait anu petakeun sacara diagonal D. Papalang suhunan sahandapeun turub atawa wuwung E. Pamérés kenténg/hateup beulah tungtung 7. Suluh teu ruhay, hartina …………….. A. Seuneuna nguntab-nguntab D. Teu aya seuneuan

Kudu ditiupan baé C. rémpan ku . Lalandian C. Bekem – colok C.. ceurik... basa 5... Fabel Jurudemung.. 17... Labuh – emok D. A.. Colok – toél D.. A.. Beulah – nangkuban Arjuna disebut satria panengah pandawa. Kumbakarna Raja Dasamuka anu ngarajaan di nagara Aléngkadwirja ngabogaan ngaran séjén nyaéta Prabu ... Wibisana B. Ngira-ngira 1.... Caringsing pageuh kancing E. soloyong – segruk – bluk – kawawang. 2. téh ngagabrug ka indungna. 3.. Toél – bekem B. Mapantes E. Nangkarak – bahé E.... nyarékan. Alias D. Pencét – colok Doraka ti indung-bapa téh mantak ngabalukarkeun nu jadi anak . Keur ngalengkepan kalimah saméméhna. Ari bapana kalahka . 19... Na ari . jeung 4 B.. 11... sedengkeun nu begang sok disebut “Si congcorang. A.. Lagu buhun E. nangkuban dina kasur.. 14.. Brataséna D.... Tempat buhun D. ngaronyok 3....... nyaéta . jeung 3 D.. jeung 4 C... 4... nyaéta . sasaruaan kecapna nyaéta …. Kakawihan buhun C. 12. pareng 2.. B. 1.. 13. Dastrarata D.. Moal barokah kahirupanana C. 2... A.... Pamohalan C.. Moal dipanjangkeun umurna Dongéng anu ngagambarkeun kahirupan sato bisa saperti kahirupan jalma.. tuluy .. capétang balas miwarang...... Gurisa. 5.. Bengkung ngariung. Pupuh buhun B.... 3... nyugak Inggis ku bisi.... Harus ngomong batan goong C. 18.. jeung 5 ... sorontol – goak – bru – kowowong. Seuneuna teu daék hurung E.. A.. Beulah – tamplok C... Rancatan D..... Suluh teu daék teurak Anu dimaksud pamikul. nyaéta .. 15. Basudéwa Budak gendut sok mindeng disebut “Si buleng kurupuk”.. ngaran séjéna nyaéta . Katelahna B. B.8. 2... jeung 4 E... Dongéng buhun Kecap banganteur “blak” jeung “blok” luyu jeung kecap . Tangkal Lamun beuheung larapan kecapna nyaéta “dicekék”.. bahé carék Lengkepan kalimah di handap ieu ku kecap panganteur.. A.. Bentik curuk balas nunjuk D. C. Salang E.. Legenda B....... ... A. Labuh – nangkuban B... 9. A. Moal dirizkian ku Gusti Allah B. 5. A.... A.. 16. Mitos D.. A..... bongkok . Awi C... Lamun keyeng.. Siliwangi C. 10.... 3. Mahésajenar B. Basudéwa E.” Sesebutan sejen tina sipat jalma nu kitu téh disebut . A.. Sagé E....... Moal dipanggihkeun jeung kabagjaan D. Langkung saur. Gogotong B.. Pangkur. gabrug – segruk – bluk – gantawang. Ladrang disebut ngaran . Moal dibéré kasehatan awakna E... Kalimah anu luyu jeung purwakanti basa keur ngalengkepan kalimah di luhur. tangtu . . Janaka C. Batin ceurik ngajerit maratan jagat B. lamun baham jeung soca larapan kecapna nyaéta . Bekem – pencét E. Rahwana E.. ngagalatik 4.....

. Balungbang timur caang bulan opat welas... Sing rajin beberesih D. A. ngawaro tatamu B. Rido galih soleh manah B... mapag pangantén 22... Ragam basa Lemes keur Pribadi/Lemes Sedeng.. Kecap “ngékéak” lamun dibahasaindonésiakeun nyaéta . sing inget ka purwadaksi D.. A.. Atuh réngsé mandi téh kabéh pada ngékéak. Puguhing ki Momo mah.. Fiksi C. Iraha kawin..brus kuring mandi di sumur tukangeun imah. sengit haseup bakona néjéh liang irung.. A. Geus remen nu nanya kitu téh. Menghina D.. B.. Ragam Basa Hormat diantawisna. Anu dimaksud batur ngantay téh nyaéta . Asal D. hartosna nyaéta . A. Kecap wilujeng. Geus rényom kadéngéna... Ragam Basa Rada Lemes/Luhur Loma. lamun ditarjamahkeun kana Bahasa Indonésia nyaéta . D. Ngabrul 28. Ragam Basa Lemes keur Batur. mun diarah supana kudu miara catangna E. jeung nu séjénna.. Ngajajar D.. brus kuring mandi di sumur tukangeun imah.. Geus manggih jodo anu cocok 23.. teu weléh bari nyindir. E... Si bibi rék nyeuseuh mah.id) 25... geus titatadi ditalian di tangakal balingbing pipir imah. iwalti . Nyi Mimin rék ngisikan mah.. E. makmur C. jalan gedé sasapuan . 20. wanci haneut moyan lir haneutna amparan haté urang Bagéa nu anyar sumping Pa Tata pibapaeun urang sadaya urang sungsung ku pangwilujeng urang papag ku pangbagéa. Anjing ngagogogan kalong B. Mun pareng genah gegejeburan. Jang?” pokna bari seuri ngahahah. Ragam Basa Lemes Pisan/Luhur. sentosa B.web. mandi gé lila.. Ngantri E. séak – hing – blug – polotot.. 24. selamat E. tapi sok tara dilayanan. lir ibarat anak hayam leungiteun indung 21.. sejahtera CARPON Balik ka imah. A. C... (Tina : Panggelar Sastra) Sajak di luhur nyaritakeun kaayaan . Ragam Basa Lemes Kagok/Panengah. pangbagéa E. Bubuhan kakeuheul geus manteng. Panganteur B. paturay tineung D... Mun seug ki Momo lain kolot.... Jul-jol C.D.. Rundayan E. Carita pondok kaasup kana rupa karangan . sok poho batur nu ngantay rék milu ka cai. . Ngagunduk B. Si nyai purun si akang daék E. ngajajapkeun C. Memarahi . Pangantét C. (http://saungdedimlyd. Buruk-buruk papan jati C. A.. “Abong lila bubujangan. bahagia D... Mikahayang anu pamohalan kasorang... Rajékan 27. Singkat B.. Bebas D. Titénan sajak di handap ieu : Bras sumping kadieu cunduk dina waktu nu mustari wanci kieu. paribasa anu luyu nyaéta . A. Nyata 26.. Katempo manéhna ngaleos... gabrug – goak – blug – corowok. Kecap “brus” disebut kecap .. A. Narasi E. Awéwé geulis lir caang bulan C.. ki Momo rék miceun mah.. A. Dina hakékatna digunakeunana ragam hormat téh taya lian pikeun némbongkeun rasa hormat ti nu nyarita ka nu diajak nyarita jeung ka saha nu dicaritakeunana.

B. Pedaran D. Manéhna … sarua ngan ukur tamat SD A.. jadi sabiwir hiji E. Teu digugu B.. heula C. 5 jeung 6 B. jeung 5 40.... karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana data jeung pakta nu bisa dipertanggungjawabkeun.. baé B. A.. guher D. 2.. Panutup 33. maksdu kecap “néjéh” nyaéta . “Pribumi kaéléhkeun ku sémah”. Teu dianggap C. .. tapi sok tara dilayanan. jati kasilih ku junti .. Pancén 4. .... A. Papastén Anu teu kaasup kana kecap “aworna dua ponem” nyaéta . Teu dipaliré E. hiji D.. Janggawaréng nyaéta sebutan turunan tingka ka.. Inprési D. clak 35. kawas ucing jeung anjing C. jeung 6 E. Harti kecap sungsung nyaéta .. A. Panén 6. Improptu B. A. mah 34. lir caang bulan opat welas. jalan gedé sasapuan. Tatanén 5. 3.. Bubuka E... Nu dimaksud karangan bahasan téh nya éta … A. papag E.” Kalimah éta ngagambarkeun yén urang Sunda téh ilaharna .. Kaambeu C.. Aspirasi 36. 1. am E.”.. Mencemooh C.. Karangan nu eusina ngabahas hiji carita boh piktip atawa non piktip D. Sari tina pedaran karangan bahasan disebut ogé … A. waro B. agul ku payung butut D. Teu didéngé D. Mengomel E. A... A.. dua E. jeung 4 D.. 4. “Taya geuneuk taya maleukmeuk. 3. Kacindekan B. Bakating ku tunduh … manéhna saré dina korsi. Kreasi C... Saran C. adat kakurung ku iga B. 1. Nalapung B. Nyejek D. tilu 38. Karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana biodata jeung kabiasaan nu bisa dipertanggungjawabkeun. A.. Karangan nu eusina ngagambarkeun hiji kajadian. 4. Ékspresi E.. hormat C. Kasingreup 31. nyawang bulan C.seungit bakona néjéh liang irung..... E. bagéa 37. Dina pelebah ngalapalkeunana dialog drama kudu dibarengan ku … A. Hartina nyaéta . Nyepak E. Wawanén 3. Teu ditolih 30.. Titénan kecap-kecap di handap ieu : 1... Karangan anu kauger ku aturan anu geus ditangtukeun 32.. 1. ker C. A. kieu E. jeung 5 C. cinta damai D.. moronyoy siga bulan E. Menegur 29.. béar budi 39. lima C. ogé D. sek B. soméah B. “Urang sungsung ku pangwilujeng. opat B... Ajén 2.... Kalimah ieu harti tina paribasa . sambut D.. C. 2. B...

....II. b..... Bujang tarangna ………………………………………… 4. . Lengkepan undak-usuk basa minuhan tabél di handap ! Kasar Pisan Dahar Saré Gogobrog Pemuenteu Gaduh 2.. Hampang birit ………………………………………………........ Ipis biwir …………………………………………….. c... e. ari keur naék mani gancang sakilat” naon anu kitu? Jawaban : nyingreup umbel Kasar Sedeng Lemes Lemes Pisan . Hartikeun babasan di handap ieu ! a.. Jieun hiji tatarucingan. . Sakulit bawang …………………………………………. Pandawa anu lima! b.... turun c.. 1. Lengkepan kecap di handap ieu ku kecap panganteur ! a..... lekepan jeung jawabanana ! Conto : “ari keur turun laun pisan. Panjang leungeun …………………………………………………...... . hudang 3. nangkarak d. diuk b.... Sebutan tokoh wayang : a. ........ .. Punakawan/pawongan pandawa anu opat! 5. nangtung e.. Jawab ogé garap soal-soal uréyan di handap ieu ku tulisan anu jelas.. d..... nyorang kana kekecrak kaidah basa Sunda anu hadé..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful