P. 1
SOAL BASA SUNDA SMA

SOAL BASA SUNDA SMA

|Views: 507|Likes:
Dipublikasikan oleh Hanifah Herlini
SOAL SUNDA
SOAL SUNDA

More info:

Published by: Hanifah Herlini on Jan 31, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2015

pdf

text

original

DOKUMEN NEGARA SANGAT RAHASIA

KODE MA-P8-U7 UKK

KANTOR KABUPATEN CIAMIS KEMENTERIAN AGAMA ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK) MADRASAH ALIYAH PELAJARAN 2010/2011 LEMBAR SOAL
MATA PELAJARAN : Basa Sunda DIUJIKAN PADA KELAS : XI HARI, TANGGAL : Senin, 13 Juni 2011 PROGRAM : IPA/IPS PUKUL : 11.30-13.00 PETUNUJUK UMUM 1. Dimimitian maca basamallah saméméh prak migawé soal, lamun geus réngsé tungtungan ku ngucapkeun hamdallah. 2. Jawaban dipigawé dina lambaran husus (LJK) anu disayogikeun ku panitia. Boh pilihan ganda, boh uréyan ditulis ngagunakeun pulpén warna hideung. 3. Lamun seug jawaban pilihan ganda aya nu kaliru bisa dibenerkeun ku cara ngabuleudan jawaban anu salah, lajeng cakra/silang jawaban anu dianggap bener. 4. Heulakeun jawaban anu dinggap babari tur yakin benerna. 5. Lamun geus réngsé migawé soal luwangkeung waktu keur mariksa deui lambaran jawaban bisi aya nu kaliru, ogé bisa ngaran, nomer ujian, jeung idéntitas séjénna can dieusian. I. Pilih jawaban anu bener ku cara nyakra (X) dina salah sahiji kolom lambaran jawaban anu geus disadiakeun.

Kolot téh tunggul rahayu tangkal darajat, sabab Gusti moal ngahampura lamun teu dihampura ku indungna jeung ku bapana. Sedengkeun lamun urang doraka ti indung ti bapa, lamun di lembur kai randu lamun di leuweung kai dangdeur, dipaké pangheret bingkeng, dipaké pamikul bengkung dipaké suluh teu ruhay mantak baluweng anu niup. Lir hirup cara gamparan awak ditincak beuheung dicekék paling untung manggih kokotor. Dicutat tina : Pagelaran Wayang Golék Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya.
1. Ungkara di luhur méré amanah ……………. A. Hormat ka ibu rama D. Béla ka ibu rama B. Nyaah ka ibu rama E. Cinta ka ibu rama C. Bakti ka ibu rama 2. Gusti Allah moal ngahampura lamun teu aya hampura ti ibu rama. Katerangan ieu kaunggel dina ....... A. Al Qur’an D. Qiyas B. Al Hadits E. Qoul Ulama’ C. Al Ijma’ 3. Dina Al Qur’an digambarkeun yén doraka ka ibu rama téh nyaéta ulah ngucapkeun “ah”, “cis”, jst. (fala taqul lahuma uff…) maksudna nyaéta ...... A. Nyentak kolot ku ucapan anu kasar B. Teu meunang ngadebat kanu jadi kolot C. Teu meunang mapatahan nu jadi kolot D. Tong campelak, teu sopan ka kolot E. Beuratna doraka nganyenyeri ka nu jadi kolot 4. Kai randu téh biasa dimangfaatkeun pikeun ..... A. Bagisting D. Tihang B. Kusen E. Jait C. Usuk 5. Buah randu biasana disebut ...... A. Kapas D. Busa B. Kapuk E. Jantung C. Serat 6. Anu disebut pangheret dina wangunan imah nyaéta .... A. Palang anu manjang di luhureun bilik atawa érang-érang handapeun rangki B. Palang anu motong di tungtung bilik handapeun rangki atawa kakalong C. Kai pamageuh antara tihang jeung jait anu petakeun sacara diagonal D. Papalang suhunan sahandapeun turub atawa wuwung E. Pamérés kenténg/hateup beulah tungtung 7. Suluh teu ruhay, hartina …………….. A. Seuneuna nguntab-nguntab D. Teu aya seuneuan

9... 19. nyaéta . nyaéta . tuluy .......8. soloyong – segruk – bluk – kawawang.. Beulah – nangkuban Arjuna disebut satria panengah pandawa.. nyarékan.. Batin ceurik ngajerit maratan jagat B. 1. C... Pupuh buhun B. Moal barokah kahirupanana C. Labuh – nangkuban B. gabrug – segruk – bluk – gantawang. 5.... 13.. nyaéta ..... basa 5.. Lamun keyeng... 3.. sorontol – goak – bru – kowowong. jeung 4 B. Awi C. Dastrarata D.. Labuh – emok D. bahé carék Lengkepan kalimah di handap ieu ku kecap panganteur. Brataséna D.. 10.. B. Sagé E... nyugak Inggis ku bisi.. Moal dirizkian ku Gusti Allah B. Katelahna B. 3. Basudéwa Budak gendut sok mindeng disebut “Si buleng kurupuk”. Gurisa... A. 17.... 5.... A. Fabel Jurudemung.. Basudéwa E... Harus ngomong batan goong C... Mapantes E.. Janaka C.. lamun baham jeung soca larapan kecapna nyaéta . Moal dipanggihkeun jeung kabagjaan D.. 18. Siliwangi C... capétang balas miwarang. A. jeung 4 C. 4.... ... rémpan ku . jeung 3 D.... Rahwana E. 14....... nangkuban dina kasur. ngagalatik 4. ngaronyok 3. Alias D. Colok – toél D....... ... Moal dipanjangkeun umurna Dongéng anu ngagambarkeun kahirupan sato bisa saperti kahirupan jalma. Kumbakarna Raja Dasamuka anu ngarajaan di nagara Aléngkadwirja ngabogaan ngaran séjén nyaéta Prabu ..... Bengkung ngariung. Keur ngalengkepan kalimah saméméhna. Kakawihan buhun C. Ladrang disebut ngaran .. Lagu buhun E. ngaran séjéna nyaéta . tangtu . Kudu ditiupan baé C. Salang E.. Tangkal Lamun beuheung larapan kecapna nyaéta “dicekék”... 16. Beulah – tamplok C.. Pangkur... 12. A. ceurik.” Sesebutan sejen tina sipat jalma nu kitu téh disebut .. A... jeung 5 .. téh ngagabrug ka indungna. pareng 2.. sasaruaan kecapna nyaéta …. Toél – bekem B.. 2. Tempat buhun D. Langkung saur... A. A. B. Gogotong B. A.. Seuneuna teu daék hurung E.. Dongéng buhun Kecap banganteur “blak” jeung “blok” luyu jeung kecap .. Nangkarak – bahé E. Kalimah anu luyu jeung purwakanti basa keur ngalengkepan kalimah di luhur. A. Pamohalan C.. 2. bongkok ... sedengkeun nu begang sok disebut “Si congcorang. A. Mitos D. 11. Mahésajenar B....... 2... Wibisana B. A...... Caringsing pageuh kancing E. 3. Na ari .. Bekem – pencét E. Moal dibéré kasehatan awakna E.. Bekem – colok C... Rancatan D.. jeung 4 E. Suluh teu daék teurak Anu dimaksud pamikul..... Pencét – colok Doraka ti indung-bapa téh mantak ngabalukarkeun nu jadi anak .. A. Lalandian C. 15. Ngira-ngira 1. Legenda B.. Bentik curuk balas nunjuk D....... Ari bapana kalahka ...

gabrug – goak – blug – corowok.. Jul-jol C. Kecap “brus” disebut kecap . ... Geus manggih jodo anu cocok 23... Asal D. geus titatadi ditalian di tangakal balingbing pipir imah.. A. Ngabrul 28. Atuh réngsé mandi téh kabéh pada ngékéak.. A. Si nyai purun si akang daék E. Ragam Basa Rada Lemes/Luhur Loma. Ragam Basa Lemes Pisan/Luhur. Si bibi rék nyeuseuh mah.id) 25.. Iraha kawin.. pangbagéa E. bahagia D. Menghina D.. Anu dimaksud batur ngantay téh nyaéta .. Sing rajin beberesih D.. Puguhing ki Momo mah... hartosna nyaéta . (http://saungdedimlyd. E. Bebas D. Geus remen nu nanya kitu téh. Ngantri E. mandi gé lila. Singkat B. paribasa anu luyu nyaéta .. Jang?” pokna bari seuri ngahahah... lamun ditarjamahkeun kana Bahasa Indonésia nyaéta ..D. Fiksi C. mapag pangantén 22. Kecap wilujeng. Bubuhan kakeuheul geus manteng. C. Ngagunduk B. sing inget ka purwadaksi D.. selamat E. A... ngawaro tatamu B.. mun diarah supana kudu miara catangna E. Ragam Basa Lemes Kagok/Panengah.. sejahtera CARPON Balik ka imah.web.. paturay tineung D.. A. wanci haneut moyan lir haneutna amparan haté urang Bagéa nu anyar sumping Pa Tata pibapaeun urang sadaya urang sungsung ku pangwilujeng urang papag ku pangbagéa.brus kuring mandi di sumur tukangeun imah.. Mikahayang anu pamohalan kasorang. Ragam basa Lemes keur Pribadi/Lemes Sedeng. Anjing ngagogogan kalong B. “Abong lila bubujangan.. iwalti . Dina hakékatna digunakeunana ragam hormat téh taya lian pikeun némbongkeun rasa hormat ti nu nyarita ka nu diajak nyarita jeung ka saha nu dicaritakeunana. Balungbang timur caang bulan opat welas. Kecap “ngékéak” lamun dibahasaindonésiakeun nyaéta . 20. Narasi E.. Mun seug ki Momo lain kolot. (Tina : Panggelar Sastra) Sajak di luhur nyaritakeun kaayaan .. Rido galih soleh manah B. A. sentosa B. B. Rundayan E. 24. Carita pondok kaasup kana rupa karangan . sok poho batur nu ngantay rék milu ka cai.. Geus rényom kadéngéna.. Awéwé geulis lir caang bulan C.. jeung nu séjénna. Ragam Basa Hormat diantawisna..... E. Mun pareng genah gegejeburan. Titénan sajak di handap ieu : Bras sumping kadieu cunduk dina waktu nu mustari wanci kieu.. ki Momo rék miceun mah.. lir ibarat anak hayam leungiteun indung 21.. A. séak – hing – blug – polotot... Rajékan 27. ngajajapkeun C.. Panganteur B. Ragam Basa Lemes keur Batur.. makmur C. D. Pangantét C. tapi sok tara dilayanan.... Buruk-buruk papan jati C. A. Ngajajar D... sengit haseup bakona néjéh liang irung. A.. Memarahi . jalan gedé sasapuan . Nyi Mimin rék ngisikan mah. teu weléh bari nyindir. brus kuring mandi di sumur tukangeun imah. Nyata 26. Katempo manéhna ngaleos. A.

. 1. Teu ditolih 30.. opat B. ker C. 3. E.. Teu didéngé D.”. “Taya geuneuk taya maleukmeuk.. kieu E.. Kalimah ieu harti tina paribasa . Bakating ku tunduh … manéhna saré dina korsi. Teu dianggap C. Janggawaréng nyaéta sebutan turunan tingka ka. béar budi 39. mah 34... Mencemooh C. jadi sabiwir hiji E.. jeung 6 E. tapi sok tara dilayanan. Karangan anu kauger ku aturan anu geus ditangtukeun 32. lir caang bulan opat welas.. . hiji D... Tatanén 5. A.. 2. karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana data jeung pakta nu bisa dipertanggungjawabkeun.. Manéhna … sarua ngan ukur tamat SD A. jalan gedé sasapuan. A. moronyoy siga bulan E. Teu dipaliré E. A. lima C. kawas ucing jeung anjing C. Pedaran D. Harti kecap sungsung nyaéta .. Aspirasi 36. jeung 4 D... jeung 5 40. Menegur 29. nyawang bulan C.. Inprési D... Improptu B. Karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana biodata jeung kabiasaan nu bisa dipertanggungjawabkeun... . waro B... jati kasilih ku junti .. Panén 6. clak 35. sek B. soméah B. 4. A. Titénan kecap-kecap di handap ieu : 1..seungit bakona néjéh liang irung.. am E. heula C... A. A. C. bagéa 37. “Urang sungsung ku pangwilujeng. Karangan nu eusina ngagambarkeun hiji kajadian.. sambut D. adat kakurung ku iga B. Pancén 4.. Nalapung B. Bubuka E. “Pribumi kaéléhkeun ku sémah”.. Karangan nu eusina ngabahas hiji carita boh piktip atawa non piktip D. cinta damai D. papag E...B. Ékspresi E.. B.. ogé D. Hartina nyaéta . 4. hormat C. 3. Mengomel E. Nu dimaksud karangan bahasan téh nya éta … A. agul ku payung butut D.. 5 jeung 6 B. 1. guher D. Papastén Anu teu kaasup kana kecap “aworna dua ponem” nyaéta . Wawanén 3. Nyepak E. A..... maksdu kecap “néjéh” nyaéta .. Kaambeu C. Sari tina pedaran karangan bahasan disebut ogé … A. Panutup 33. Dina pelebah ngalapalkeunana dialog drama kudu dibarengan ku … A.... 1. Nyejek D. jeung 5 C. Kreasi C. A.. Teu digugu B.” Kalimah éta ngagambarkeun yén urang Sunda téh ilaharna . dua E.... Kacindekan B.. 2. baé B. Ajén 2. Saran C. Kasingreup 31. tilu 38.

. nyorang kana kekecrak kaidah basa Sunda anu hadé.. Pandawa anu lima! b... .. b. ..... d. Lengkepan kecap di handap ieu ku kecap panganteur ! a.. Sebutan tokoh wayang : a... nangkarak d... c.. Hartikeun babasan di handap ieu ! a......... .II.. .. ari keur naék mani gancang sakilat” naon anu kitu? Jawaban : nyingreup umbel Kasar Sedeng Lemes Lemes Pisan .. Punakawan/pawongan pandawa anu opat! 5..... Jawab ogé garap soal-soal uréyan di handap ieu ku tulisan anu jelas. Jieun hiji tatarucingan.. . Ipis biwir ……………………………………………. nangtung e.. Panjang leungeun …………………………………………………... diuk b. Lengkepan undak-usuk basa minuhan tabél di handap ! Kasar Pisan Dahar Saré Gogobrog Pemuenteu Gaduh 2. Bujang tarangna ………………………………………… 4... 1. turun c.... hudang 3... lekepan jeung jawabanana ! Conto : “ari keur turun laun pisan.... e. Hampang birit ………………………………………………. Sakulit bawang …………………………………………........

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->