DOKUMEN NEGARA SANGAT RAHASIA

KODE MA-P8-U7 UKK

KANTOR KABUPATEN CIAMIS KEMENTERIAN AGAMA ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK) MADRASAH ALIYAH PELAJARAN 2010/2011 LEMBAR SOAL
MATA PELAJARAN : Basa Sunda DIUJIKAN PADA KELAS : XI HARI, TANGGAL : Senin, 13 Juni 2011 PROGRAM : IPA/IPS PUKUL : 11.30-13.00 PETUNUJUK UMUM 1. Dimimitian maca basamallah saméméh prak migawé soal, lamun geus réngsé tungtungan ku ngucapkeun hamdallah. 2. Jawaban dipigawé dina lambaran husus (LJK) anu disayogikeun ku panitia. Boh pilihan ganda, boh uréyan ditulis ngagunakeun pulpén warna hideung. 3. Lamun seug jawaban pilihan ganda aya nu kaliru bisa dibenerkeun ku cara ngabuleudan jawaban anu salah, lajeng cakra/silang jawaban anu dianggap bener. 4. Heulakeun jawaban anu dinggap babari tur yakin benerna. 5. Lamun geus réngsé migawé soal luwangkeung waktu keur mariksa deui lambaran jawaban bisi aya nu kaliru, ogé bisa ngaran, nomer ujian, jeung idéntitas séjénna can dieusian. I. Pilih jawaban anu bener ku cara nyakra (X) dina salah sahiji kolom lambaran jawaban anu geus disadiakeun.

Kolot téh tunggul rahayu tangkal darajat, sabab Gusti moal ngahampura lamun teu dihampura ku indungna jeung ku bapana. Sedengkeun lamun urang doraka ti indung ti bapa, lamun di lembur kai randu lamun di leuweung kai dangdeur, dipaké pangheret bingkeng, dipaké pamikul bengkung dipaké suluh teu ruhay mantak baluweng anu niup. Lir hirup cara gamparan awak ditincak beuheung dicekék paling untung manggih kokotor. Dicutat tina : Pagelaran Wayang Golék Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya.
1. Ungkara di luhur méré amanah ……………. A. Hormat ka ibu rama D. Béla ka ibu rama B. Nyaah ka ibu rama E. Cinta ka ibu rama C. Bakti ka ibu rama 2. Gusti Allah moal ngahampura lamun teu aya hampura ti ibu rama. Katerangan ieu kaunggel dina ....... A. Al Qur’an D. Qiyas B. Al Hadits E. Qoul Ulama’ C. Al Ijma’ 3. Dina Al Qur’an digambarkeun yén doraka ka ibu rama téh nyaéta ulah ngucapkeun “ah”, “cis”, jst. (fala taqul lahuma uff…) maksudna nyaéta ...... A. Nyentak kolot ku ucapan anu kasar B. Teu meunang ngadebat kanu jadi kolot C. Teu meunang mapatahan nu jadi kolot D. Tong campelak, teu sopan ka kolot E. Beuratna doraka nganyenyeri ka nu jadi kolot 4. Kai randu téh biasa dimangfaatkeun pikeun ..... A. Bagisting D. Tihang B. Kusen E. Jait C. Usuk 5. Buah randu biasana disebut ...... A. Kapas D. Busa B. Kapuk E. Jantung C. Serat 6. Anu disebut pangheret dina wangunan imah nyaéta .... A. Palang anu manjang di luhureun bilik atawa érang-érang handapeun rangki B. Palang anu motong di tungtung bilik handapeun rangki atawa kakalong C. Kai pamageuh antara tihang jeung jait anu petakeun sacara diagonal D. Papalang suhunan sahandapeun turub atawa wuwung E. Pamérés kenténg/hateup beulah tungtung 7. Suluh teu ruhay, hartina …………….. A. Seuneuna nguntab-nguntab D. Teu aya seuneuan

C. nyaéta . tuluy .. Gurisa. gabrug – segruk – bluk – gantawang.... Janaka C. Rahwana E. Ladrang disebut ngaran ..... . Harus ngomong batan goong C. Legenda B. Kudu ditiupan baé C. Kumbakarna Raja Dasamuka anu ngarajaan di nagara Aléngkadwirja ngabogaan ngaran séjén nyaéta Prabu . 5. Pamohalan C. 4.. Moal dibéré kasehatan awakna E... A.... Brataséna D.. Pangkur. Salang E.. 2.. 2.. B.. nangkuban dina kasur. soloyong – segruk – bluk – kawawang... nyaéta ...... 3. 10. 9. sasaruaan kecapna nyaéta ….. Mapantes E. Rancatan D.... Fabel Jurudemung.. A. ceurik. tangtu . A. A.. 5... lamun baham jeung soca larapan kecapna nyaéta .. Langkung saur. 14..... A.. Colok – toél D. Caringsing pageuh kancing E.. Kalimah anu luyu jeung purwakanti basa keur ngalengkepan kalimah di luhur. 15... Tempat buhun D. Kakawihan buhun C.... bahé carék Lengkepan kalimah di handap ieu ku kecap panganteur.. Batin ceurik ngajerit maratan jagat B. Pencét – colok Doraka ti indung-bapa téh mantak ngabalukarkeun nu jadi anak .. jeung 4 C. jeung 4 B. pareng 2. Seuneuna teu daék hurung E........ Labuh – nangkuban B.. Basudéwa Budak gendut sok mindeng disebut “Si buleng kurupuk”.. Lamun keyeng.. 16. bongkok .. A. 3...... Suluh teu daék teurak Anu dimaksud pamikul. ngaronyok 3. sorontol – goak – bru – kowowong. 3.” Sesebutan sejen tina sipat jalma nu kitu téh disebut . Keur ngalengkepan kalimah saméméhna.. nyarékan... Lalandian C.. Moal dipanjangkeun umurna Dongéng anu ngagambarkeun kahirupan sato bisa saperti kahirupan jalma.... jeung 5 .... Ngira-ngira 1.. Moal barokah kahirupanana C..... A.. Gogotong B. nyugak Inggis ku bisi. Labuh – emok D. nyaéta .. 11.. Awi C. Beulah – tamplok C. téh ngagabrug ka indungna.... Bengkung ngariung.. A. Tangkal Lamun beuheung larapan kecapna nyaéta “dicekék”.......8. Toél – bekem B.... Beulah – nangkuban Arjuna disebut satria panengah pandawa... Katelahna B. Sagé E. Wibisana B.. Pupuh buhun B. 1.. Lagu buhun E.... Bekem – pencét E. 17. A.. Moal dirizkian ku Gusti Allah B. basa 5... jeung 4 E. 18. A.. Alias D. 2. Ari bapana kalahka ... . Mitos D. ngagalatik 4... Na ari ... Nangkarak – bahé E. 12. Dongéng buhun Kecap banganteur “blak” jeung “blok” luyu jeung kecap . rémpan ku ..... A.. ngaran séjéna nyaéta .. Mahésajenar B. capétang balas miwarang. jeung 3 D. Basudéwa E.. Bekem – colok C. A. 19... B. Bentik curuk balas nunjuk D. Moal dipanggihkeun jeung kabagjaan D. sedengkeun nu begang sok disebut “Si congcorang..... Siliwangi C. 13.... Dastrarata D.

.. Ragam Basa Lemes keur Batur. lamun ditarjamahkeun kana Bahasa Indonésia nyaéta .D. A.... Puguhing ki Momo mah. Carita pondok kaasup kana rupa karangan . Ngabrul 28.. A. Narasi E. sengit haseup bakona néjéh liang irung. B.. Fiksi C. A. A.brus kuring mandi di sumur tukangeun imah. Nyi Mimin rék ngisikan mah. bahagia D. paturay tineung D. E. Si bibi rék nyeuseuh mah. Iraha kawin. Jul-jol C. Mun seug ki Momo lain kolot... Rundayan E. ngawaro tatamu B... Kecap “ngékéak” lamun dibahasaindonésiakeun nyaéta .. pangbagéa E. séak – hing – blug – polotot... Bubuhan kakeuheul geus manteng. Panganteur B. ngajajapkeun C. A... teu weléh bari nyindir. hartosna nyaéta . Ragam Basa Rada Lemes/Luhur Loma... 24... Menghina D. Mikahayang anu pamohalan kasorang. Anjing ngagogogan kalong B. jeung nu séjénna. Ngantri E.id) 25. mun diarah supana kudu miara catangna E. Buruk-buruk papan jati C.. A. sok poho batur nu ngantay rék milu ka cai. lir ibarat anak hayam leungiteun indung 21. Sing rajin beberesih D. ki Momo rék miceun mah.. 20.. Singkat B.. wanci haneut moyan lir haneutna amparan haté urang Bagéa nu anyar sumping Pa Tata pibapaeun urang sadaya urang sungsung ku pangwilujeng urang papag ku pangbagéa. Ragam Basa Lemes Pisan/Luhur.. D.. brus kuring mandi di sumur tukangeun imah.. Memarahi . Ragam basa Lemes keur Pribadi/Lemes Sedeng. Balungbang timur caang bulan opat welas. Si nyai purun si akang daék E... C... Nyata 26. mandi gé lila. Titénan sajak di handap ieu : Bras sumping kadieu cunduk dina waktu nu mustari wanci kieu... Ngajajar D. (http://saungdedimlyd. Geus manggih jodo anu cocok 23.. makmur C... Awéwé geulis lir caang bulan C. Asal D. Ragam Basa Lemes Kagok/Panengah. (Tina : Panggelar Sastra) Sajak di luhur nyaritakeun kaayaan .. iwalti . Katempo manéhna ngaleos.. E. Jang?” pokna bari seuri ngahahah. A. “Abong lila bubujangan.. A.web. . Pangantét C.. Kecap “brus” disebut kecap . Rido galih soleh manah B.. Kecap wilujeng. Dina hakékatna digunakeunana ragam hormat téh taya lian pikeun némbongkeun rasa hormat ti nu nyarita ka nu diajak nyarita jeung ka saha nu dicaritakeunana. sentosa B. tapi sok tara dilayanan. Rajékan 27... Geus rényom kadéngéna. geus titatadi ditalian di tangakal balingbing pipir imah. paribasa anu luyu nyaéta .. jalan gedé sasapuan . Ngagunduk B. Anu dimaksud batur ngantay téh nyaéta . sejahtera CARPON Balik ka imah.. gabrug – goak – blug – corowok. A. mapag pangantén 22. Geus remen nu nanya kitu téh.. Mun pareng genah gegejeburan.... Bebas D. Ragam Basa Hormat diantawisna. Atuh réngsé mandi téh kabéh pada ngékéak. sing inget ka purwadaksi D. selamat E.

B.. Kasingreup 31.... Teu ditolih 30. 1. Ajén 2. Tatanén 5. Papastén Anu teu kaasup kana kecap “aworna dua ponem” nyaéta . agul ku payung butut D. jadi sabiwir hiji E.. Teu digugu B..B. Karangan nu eusina ngabahas hiji carita boh piktip atawa non piktip D. Titénan kecap-kecap di handap ieu : 1.. mah 34. kawas ucing jeung anjing C. tilu 38. sambut D. kieu E. Kaambeu C.. béar budi 39.. Teu dianggap C... A.. A. clak 35..seungit bakona néjéh liang irung.. Ékspresi E. Panutup 33. Mengomel E. maksdu kecap “néjéh” nyaéta . “Urang sungsung ku pangwilujeng. E. C. A... ogé D. A. 4. Hartina nyaéta . Karangan anu kauger ku aturan anu geus ditangtukeun 32. Nu dimaksud karangan bahasan téh nya éta … A. 2. Nyejek D..”. karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana data jeung pakta nu bisa dipertanggungjawabkeun. 2.. Kacindekan B. jeung 6 E. am E. “Pribumi kaéléhkeun ku sémah”. Nalapung B. Panén 6.. tapi sok tara dilayanan.. Mencemooh C... “Taya geuneuk taya maleukmeuk. sek B... guher D. 3.. A. . Kreasi C... Bakating ku tunduh … manéhna saré dina korsi... adat kakurung ku iga B.... Inprési D.. 5 jeung 6 B. Menegur 29. Nyepak E.. Karangan nu eusina ngagambarkeun hiji kajadian. heula C. Pancén 4.” Kalimah éta ngagambarkeun yén urang Sunda téh ilaharna . jeung 5 C. moronyoy siga bulan E. 1.. dua E. Improptu B. Harti kecap sungsung nyaéta . Manéhna … sarua ngan ukur tamat SD A.. ker C.. Wawanén 3. soméah B. waro B.. Bubuka E.. A.. jati kasilih ku junti .. Janggawaréng nyaéta sebutan turunan tingka ka.. lir caang bulan opat welas. baé B.. jeung 5 40. Kalimah ieu harti tina paribasa . opat B. nyawang bulan C. .. hiji D.. papag E.. Teu dipaliré E. hormat C. Saran C. jalan gedé sasapuan. Teu didéngé D. Sari tina pedaran karangan bahasan disebut ogé … A.. Dina pelebah ngalapalkeunana dialog drama kudu dibarengan ku … A. 3. lima C. jeung 4 D. 1. bagéa 37. A. cinta damai D. Pedaran D.. Karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana biodata jeung kabiasaan nu bisa dipertanggungjawabkeun. Aspirasi 36.. A. 4.

..... Hartikeun babasan di handap ieu ! a. 1. Panjang leungeun ………………………………………………….... c... Sakulit bawang …………………………………………. d.... . turun c. Jawab ogé garap soal-soal uréyan di handap ieu ku tulisan anu jelas.... lekepan jeung jawabanana ! Conto : “ari keur turun laun pisan........... ari keur naék mani gancang sakilat” naon anu kitu? Jawaban : nyingreup umbel Kasar Sedeng Lemes Lemes Pisan . Bujang tarangna ………………………………………… 4. Lengkepan kecap di handap ieu ku kecap panganteur ! a.. . ...... Sebutan tokoh wayang : a...... Hampang birit ………………………………………………..... Ipis biwir …………………………………………….. nangkarak d.. Jieun hiji tatarucingan. . Pandawa anu lima! b... Lengkepan undak-usuk basa minuhan tabél di handap ! Kasar Pisan Dahar Saré Gogobrog Pemuenteu Gaduh 2. e. . nangtung e. nyorang kana kekecrak kaidah basa Sunda anu hadé. b. diuk b...II. hudang 3. Punakawan/pawongan pandawa anu opat! 5.....

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.