DOKUMEN NEGARA SANGAT RAHASIA

KODE MA-P8-U7 UKK

KANTOR KABUPATEN CIAMIS KEMENTERIAN AGAMA ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK) MADRASAH ALIYAH PELAJARAN 2010/2011 LEMBAR SOAL
MATA PELAJARAN : Basa Sunda DIUJIKAN PADA KELAS : XI HARI, TANGGAL : Senin, 13 Juni 2011 PROGRAM : IPA/IPS PUKUL : 11.30-13.00 PETUNUJUK UMUM 1. Dimimitian maca basamallah saméméh prak migawé soal, lamun geus réngsé tungtungan ku ngucapkeun hamdallah. 2. Jawaban dipigawé dina lambaran husus (LJK) anu disayogikeun ku panitia. Boh pilihan ganda, boh uréyan ditulis ngagunakeun pulpén warna hideung. 3. Lamun seug jawaban pilihan ganda aya nu kaliru bisa dibenerkeun ku cara ngabuleudan jawaban anu salah, lajeng cakra/silang jawaban anu dianggap bener. 4. Heulakeun jawaban anu dinggap babari tur yakin benerna. 5. Lamun geus réngsé migawé soal luwangkeung waktu keur mariksa deui lambaran jawaban bisi aya nu kaliru, ogé bisa ngaran, nomer ujian, jeung idéntitas séjénna can dieusian. I. Pilih jawaban anu bener ku cara nyakra (X) dina salah sahiji kolom lambaran jawaban anu geus disadiakeun.

Kolot téh tunggul rahayu tangkal darajat, sabab Gusti moal ngahampura lamun teu dihampura ku indungna jeung ku bapana. Sedengkeun lamun urang doraka ti indung ti bapa, lamun di lembur kai randu lamun di leuweung kai dangdeur, dipaké pangheret bingkeng, dipaké pamikul bengkung dipaké suluh teu ruhay mantak baluweng anu niup. Lir hirup cara gamparan awak ditincak beuheung dicekék paling untung manggih kokotor. Dicutat tina : Pagelaran Wayang Golék Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya.
1. Ungkara di luhur méré amanah ……………. A. Hormat ka ibu rama D. Béla ka ibu rama B. Nyaah ka ibu rama E. Cinta ka ibu rama C. Bakti ka ibu rama 2. Gusti Allah moal ngahampura lamun teu aya hampura ti ibu rama. Katerangan ieu kaunggel dina ....... A. Al Qur’an D. Qiyas B. Al Hadits E. Qoul Ulama’ C. Al Ijma’ 3. Dina Al Qur’an digambarkeun yén doraka ka ibu rama téh nyaéta ulah ngucapkeun “ah”, “cis”, jst. (fala taqul lahuma uff…) maksudna nyaéta ...... A. Nyentak kolot ku ucapan anu kasar B. Teu meunang ngadebat kanu jadi kolot C. Teu meunang mapatahan nu jadi kolot D. Tong campelak, teu sopan ka kolot E. Beuratna doraka nganyenyeri ka nu jadi kolot 4. Kai randu téh biasa dimangfaatkeun pikeun ..... A. Bagisting D. Tihang B. Kusen E. Jait C. Usuk 5. Buah randu biasana disebut ...... A. Kapas D. Busa B. Kapuk E. Jantung C. Serat 6. Anu disebut pangheret dina wangunan imah nyaéta .... A. Palang anu manjang di luhureun bilik atawa érang-érang handapeun rangki B. Palang anu motong di tungtung bilik handapeun rangki atawa kakalong C. Kai pamageuh antara tihang jeung jait anu petakeun sacara diagonal D. Papalang suhunan sahandapeun turub atawa wuwung E. Pamérés kenténg/hateup beulah tungtung 7. Suluh teu ruhay, hartina …………….. A. Seuneuna nguntab-nguntab D. Teu aya seuneuan

Katelahna B... Toél – bekem B... 11. Gogotong B. lamun baham jeung soca larapan kecapna nyaéta . Lamun keyeng.. 10...... 17.. Brataséna D.. nangkuban dina kasur. Awi C. gabrug – segruk – bluk – gantawang.. 4.... .. jeung 3 D.. Moal barokah kahirupanana C.” Sesebutan sejen tina sipat jalma nu kitu téh disebut .. . nyaéta .. 5.. Basudéwa Budak gendut sok mindeng disebut “Si buleng kurupuk”. 3. Bekem – pencét E. 1.. Suluh teu daék teurak Anu dimaksud pamikul... Moal dipanjangkeun umurna Dongéng anu ngagambarkeun kahirupan sato bisa saperti kahirupan jalma. Alias D.. Bekem – colok C. Moal dibéré kasehatan awakna E... nyarékan... A.. jeung 4 C. Lalandian C.. Beulah – tamplok C. Bengkung ngariung. rémpan ku ... Colok – toél D.. Legenda B.. tangtu . 14. A.... Mapantes E.. nyugak Inggis ku bisi..... Gurisa.. ngaran séjéna nyaéta ... 12.... soloyong – segruk – bluk – kawawang.. 18... C.... A.. Moal dipanggihkeun jeung kabagjaan D. 2.. 5... Batin ceurik ngajerit maratan jagat B.. Moal dirizkian ku Gusti Allah B.8.. Pamohalan C... Siliwangi C. Sagé E.. Labuh – emok D.. basa 5.. nyaéta . Bentik curuk balas nunjuk D.. A. A.... Dastrarata D. sasaruaan kecapna nyaéta ….. Ari bapana kalahka . Seuneuna teu daék hurung E.. A. A. Dongéng buhun Kecap banganteur “blak” jeung “blok” luyu jeung kecap .. sedengkeun nu begang sok disebut “Si congcorang.... Mahésajenar B. ngaronyok 3. 2. 19. Fabel Jurudemung... Kakawihan buhun C.. Rahwana E.. jeung 5 . sorontol – goak – bru – kowowong. Ngira-ngira 1. A. Pupuh buhun B. Pangkur. Rancatan D... capétang balas miwarang. Beulah – nangkuban Arjuna disebut satria panengah pandawa. jeung 4 B. 3. Mitos D. ngagalatik 4.. B. 16. Kalimah anu luyu jeung purwakanti basa keur ngalengkepan kalimah di luhur.. 13.. jeung 4 E.. téh ngagabrug ka indungna. A.. 2. Tangkal Lamun beuheung larapan kecapna nyaéta “dicekék”.. A..... A..... Labuh – nangkuban B... bongkok . pareng 2. Pencét – colok Doraka ti indung-bapa téh mantak ngabalukarkeun nu jadi anak . nyaéta . Wibisana B. Harus ngomong batan goong C. Nangkarak – bahé E. bahé carék Lengkepan kalimah di handap ieu ku kecap panganteur. B. 15....... Kumbakarna Raja Dasamuka anu ngarajaan di nagara Aléngkadwirja ngabogaan ngaran séjén nyaéta Prabu . A. Caringsing pageuh kancing E.... Tempat buhun D..... 9. Ladrang disebut ngaran .. 3. Langkung saur.. Na ari . ceurik. Kudu ditiupan baé C. tuluy .. Keur ngalengkepan kalimah saméméhna... Lagu buhun E.... Salang E....... Basudéwa E. Janaka C....

. A. Ngantri E. Pangantét C... Ngajajar D... Jul-jol C.. E. C. mun diarah supana kudu miara catangna E.. A. paribasa anu luyu nyaéta . Rido galih soleh manah B. Kecap “brus” disebut kecap . Buruk-buruk papan jati C. Ragam Basa Lemes Pisan/Luhur. Asal D... 24. A. sejahtera CARPON Balik ka imah... Awéwé geulis lir caang bulan C... Rajékan 27. Si bibi rék nyeuseuh mah... paturay tineung D.. Ngabrul 28. E. Geus rényom kadéngéna.. Jang?” pokna bari seuri ngahahah. wanci haneut moyan lir haneutna amparan haté urang Bagéa nu anyar sumping Pa Tata pibapaeun urang sadaya urang sungsung ku pangwilujeng urang papag ku pangbagéa.D.. lamun ditarjamahkeun kana Bahasa Indonésia nyaéta . Kecap wilujeng.. ki Momo rék miceun mah. Dina hakékatna digunakeunana ragam hormat téh taya lian pikeun némbongkeun rasa hormat ti nu nyarita ka nu diajak nyarita jeung ka saha nu dicaritakeunana. A.. mandi gé lila. Panganteur B.. mapag pangantén 22... Menghina D. Anjing ngagogogan kalong B. A.. Ragam Basa Lemes keur Batur. A. Memarahi . B. Sing rajin beberesih D. Mikahayang anu pamohalan kasorang. jeung nu séjénna. iwalti . Nyata 26. brus kuring mandi di sumur tukangeun imah. selamat E.id) 25. séak – hing – blug – polotot. Ragam basa Lemes keur Pribadi/Lemes Sedeng... makmur C. sing inget ka purwadaksi D.. (http://saungdedimlyd.. Si nyai purun si akang daék E. A. Geus manggih jodo anu cocok 23.. Atuh réngsé mandi téh kabéh pada ngékéak. Carita pondok kaasup kana rupa karangan . pangbagéa E. Ragam Basa Hormat diantawisna.. Kecap “ngékéak” lamun dibahasaindonésiakeun nyaéta . sengit haseup bakona néjéh liang irung. Ragam Basa Rada Lemes/Luhur Loma. Narasi E. Titénan sajak di handap ieu : Bras sumping kadieu cunduk dina waktu nu mustari wanci kieu. ngajajapkeun C. Geus remen nu nanya kitu téh. Bubuhan kakeuheul geus manteng. geus titatadi ditalian di tangakal balingbing pipir imah. D... tapi sok tara dilayanan. bahagia D. “Abong lila bubujangan. Rundayan E. A.brus kuring mandi di sumur tukangeun imah.. 20... Bebas D... (Tina : Panggelar Sastra) Sajak di luhur nyaritakeun kaayaan . sok poho batur nu ngantay rék milu ka cai... Mun seug ki Momo lain kolot. Katempo manéhna ngaleos. sentosa B. Singkat B.. . hartosna nyaéta . Anu dimaksud batur ngantay téh nyaéta . Balungbang timur caang bulan opat welas. jalan gedé sasapuan ... Ngagunduk B... ngawaro tatamu B.. Nyi Mimin rék ngisikan mah.. lir ibarat anak hayam leungiteun indung 21. gabrug – goak – blug – corowok.. A. Fiksi C. Iraha kawin.. Mun pareng genah gegejeburan. teu weléh bari nyindir. Puguhing ki Momo mah.. Ragam Basa Lemes Kagok/Panengah.web.

Tatanén 5. ... Panén 6. lima C. 3.. soméah B.. Pancén 4.. A. 1. A. 1. Improptu B. jalan gedé sasapuan.. Nu dimaksud karangan bahasan téh nya éta … A. C...B. “Pribumi kaéléhkeun ku sémah”. 4. papag E. 4.. 2. nyawang bulan C. Karangan nu eusina ngabahas hiji carita boh piktip atawa non piktip D. Titénan kecap-kecap di handap ieu : 1. Saran C. Nyepak E.. Karangan nu eusina ngagambarkeun hiji kajadian.. Janggawaréng nyaéta sebutan turunan tingka ka. kawas ucing jeung anjing C. tilu 38. ker C. jati kasilih ku junti ... 3. B. lir caang bulan opat welas. maksdu kecap “néjéh” nyaéta . Mencemooh C. A.. kieu E. Dina pelebah ngalapalkeunana dialog drama kudu dibarengan ku … A. Teu dipaliré E. Aspirasi 36. Menegur 29. am E. dua E.. Karangan anu kauger ku aturan anu geus ditangtukeun 32. “Urang sungsung ku pangwilujeng. A. Papastén Anu teu kaasup kana kecap “aworna dua ponem” nyaéta ... Mengomel E. Kalimah ieu harti tina paribasa . adat kakurung ku iga B. Kaambeu C... clak 35. béar budi 39. Sari tina pedaran karangan bahasan disebut ogé … A. A. . 2. jeung 6 E. Nyejek D.. heula C.. Teu ditolih 30... Harti kecap sungsung nyaéta . moronyoy siga bulan E. karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana data jeung pakta nu bisa dipertanggungjawabkeun..”. sek B. A. Bubuka E. Teu dianggap C.. opat B.. guher D. Manéhna … sarua ngan ukur tamat SD A.seungit bakona néjéh liang irung. tapi sok tara dilayanan.. jadi sabiwir hiji E.. Karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana biodata jeung kabiasaan nu bisa dipertanggungjawabkeun....... agul ku payung butut D. Inprési D.. cinta damai D. Hartina nyaéta . Panutup 33. Wawanén 3. bagéa 37. Kasingreup 31.. Bakating ku tunduh … manéhna saré dina korsi.. mah 34. “Taya geuneuk taya maleukmeuk. Teu digugu B. baé B.. hiji D..” Kalimah éta ngagambarkeun yén urang Sunda téh ilaharna . 1. Teu didéngé D. A.. jeung 5 C. jeung 5 40. waro B. Kreasi C.. jeung 4 D... Kacindekan B.. ogé D. E... Ajén 2. 5 jeung 6 B.... Ékspresi E. A. Nalapung B. Pedaran D. sambut D. hormat C.

. Sakulit bawang …………………………………………. diuk b.. c.... Jieun hiji tatarucingan.. .... d. lekepan jeung jawabanana ! Conto : “ari keur turun laun pisan... Punakawan/pawongan pandawa anu opat! 5. Ipis biwir ……………………………………………. Hampang birit ……………………………………………….. turun c.... b. .. nangkarak d... ari keur naék mani gancang sakilat” naon anu kitu? Jawaban : nyingreup umbel Kasar Sedeng Lemes Lemes Pisan . Jawab ogé garap soal-soal uréyan di handap ieu ku tulisan anu jelas.. nyorang kana kekecrak kaidah basa Sunda anu hadé.... Hartikeun babasan di handap ieu ! a.. ..II. Lengkepan kecap di handap ieu ku kecap panganteur ! a. Panjang leungeun ………………………………………………….. Pandawa anu lima! b. . Bujang tarangna ………………………………………… 4. 1... nangtung e... .. e.. hudang 3..... Sebutan tokoh wayang : a.. Lengkepan undak-usuk basa minuhan tabél di handap ! Kasar Pisan Dahar Saré Gogobrog Pemuenteu Gaduh 2................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful