DOKUMEN NEGARA SANGAT RAHASIA

KODE MA-P8-U7 UKK

KANTOR KABUPATEN CIAMIS KEMENTERIAN AGAMA ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK) MADRASAH ALIYAH PELAJARAN 2010/2011 LEMBAR SOAL
MATA PELAJARAN : Basa Sunda DIUJIKAN PADA KELAS : XI HARI, TANGGAL : Senin, 13 Juni 2011 PROGRAM : IPA/IPS PUKUL : 11.30-13.00 PETUNUJUK UMUM 1. Dimimitian maca basamallah saméméh prak migawé soal, lamun geus réngsé tungtungan ku ngucapkeun hamdallah. 2. Jawaban dipigawé dina lambaran husus (LJK) anu disayogikeun ku panitia. Boh pilihan ganda, boh uréyan ditulis ngagunakeun pulpén warna hideung. 3. Lamun seug jawaban pilihan ganda aya nu kaliru bisa dibenerkeun ku cara ngabuleudan jawaban anu salah, lajeng cakra/silang jawaban anu dianggap bener. 4. Heulakeun jawaban anu dinggap babari tur yakin benerna. 5. Lamun geus réngsé migawé soal luwangkeung waktu keur mariksa deui lambaran jawaban bisi aya nu kaliru, ogé bisa ngaran, nomer ujian, jeung idéntitas séjénna can dieusian. I. Pilih jawaban anu bener ku cara nyakra (X) dina salah sahiji kolom lambaran jawaban anu geus disadiakeun.

Kolot téh tunggul rahayu tangkal darajat, sabab Gusti moal ngahampura lamun teu dihampura ku indungna jeung ku bapana. Sedengkeun lamun urang doraka ti indung ti bapa, lamun di lembur kai randu lamun di leuweung kai dangdeur, dipaké pangheret bingkeng, dipaké pamikul bengkung dipaké suluh teu ruhay mantak baluweng anu niup. Lir hirup cara gamparan awak ditincak beuheung dicekék paling untung manggih kokotor. Dicutat tina : Pagelaran Wayang Golék Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya.
1. Ungkara di luhur méré amanah ……………. A. Hormat ka ibu rama D. Béla ka ibu rama B. Nyaah ka ibu rama E. Cinta ka ibu rama C. Bakti ka ibu rama 2. Gusti Allah moal ngahampura lamun teu aya hampura ti ibu rama. Katerangan ieu kaunggel dina ....... A. Al Qur’an D. Qiyas B. Al Hadits E. Qoul Ulama’ C. Al Ijma’ 3. Dina Al Qur’an digambarkeun yén doraka ka ibu rama téh nyaéta ulah ngucapkeun “ah”, “cis”, jst. (fala taqul lahuma uff…) maksudna nyaéta ...... A. Nyentak kolot ku ucapan anu kasar B. Teu meunang ngadebat kanu jadi kolot C. Teu meunang mapatahan nu jadi kolot D. Tong campelak, teu sopan ka kolot E. Beuratna doraka nganyenyeri ka nu jadi kolot 4. Kai randu téh biasa dimangfaatkeun pikeun ..... A. Bagisting D. Tihang B. Kusen E. Jait C. Usuk 5. Buah randu biasana disebut ...... A. Kapas D. Busa B. Kapuk E. Jantung C. Serat 6. Anu disebut pangheret dina wangunan imah nyaéta .... A. Palang anu manjang di luhureun bilik atawa érang-érang handapeun rangki B. Palang anu motong di tungtung bilik handapeun rangki atawa kakalong C. Kai pamageuh antara tihang jeung jait anu petakeun sacara diagonal D. Papalang suhunan sahandapeun turub atawa wuwung E. Pamérés kenténg/hateup beulah tungtung 7. Suluh teu ruhay, hartina …………….. A. Seuneuna nguntab-nguntab D. Teu aya seuneuan

2. Fabel Jurudemung.. A. Kumbakarna Raja Dasamuka anu ngarajaan di nagara Aléngkadwirja ngabogaan ngaran séjén nyaéta Prabu .. téh ngagabrug ka indungna. B. ngaran séjéna nyaéta ... Pencét – colok Doraka ti indung-bapa téh mantak ngabalukarkeun nu jadi anak . jeung 3 D. Ari bapana kalahka .. Moal dirizkian ku Gusti Allah B. Moal barokah kahirupanana C.. Legenda B.. Basudéwa Budak gendut sok mindeng disebut “Si buleng kurupuk”... nyarékan... A. Pupuh buhun B. ngaronyok 3. Lamun keyeng. nyaéta . Rancatan D.. 5... Langkung saur.. Awi C. sedengkeun nu begang sok disebut “Si congcorang... 5. Beulah – tamplok C.. Kudu ditiupan baé C.. 11. A... Sagé E.... Gurisa. Kalimah anu luyu jeung purwakanti basa keur ngalengkepan kalimah di luhur. sorontol – goak – bru – kowowong. 13. Nangkarak – bahé E. Na ari . Ladrang disebut ngaran .. A. Caringsing pageuh kancing E..... Tangkal Lamun beuheung larapan kecapna nyaéta “dicekék”. A... nyaéta ....8... sasaruaan kecapna nyaéta ….. basa 5........ Moal dipanjangkeun umurna Dongéng anu ngagambarkeun kahirupan sato bisa saperti kahirupan jalma... capétang balas miwarang. Labuh – nangkuban B. 14.. Pangkur... Mahésajenar B. Bentik curuk balas nunjuk D. Gogotong B. Beulah – nangkuban Arjuna disebut satria panengah pandawa. Lagu buhun E. Labuh – emok D. 2.... Batin ceurik ngajerit maratan jagat B. A.. Suluh teu daék teurak Anu dimaksud pamikul. Bengkung ngariung... rémpan ku . 17. ngagalatik 4..... 9. soloyong – segruk – bluk – kawawang. 3. . Ngira-ngira 1. Salang E. ceurik.. A. 16.. Brataséna D. A. 19.. bongkok .. Katelahna B. pareng 2.... Kakawihan buhun C. B..” Sesebutan sejen tina sipat jalma nu kitu téh disebut . 10. tuluy ... Tempat buhun D. A.. 3.... nyaéta . jeung 4 B. jeung 5 . Lalandian C... Rahwana E.. 15. Toél – bekem B.. 12..... jeung 4 E. jeung 4 C... 1.. A. Mitos D... nangkuban dina kasur.. nyugak Inggis ku bisi.. A. Moal dibéré kasehatan awakna E. lamun baham jeung soca larapan kecapna nyaéta ... Dongéng buhun Kecap banganteur “blak” jeung “blok” luyu jeung kecap . Harus ngomong batan goong C...... Basudéwa E...... Colok – toél D..... gabrug – segruk – bluk – gantawang.. Seuneuna teu daék hurung E. 4.. A... tangtu ... Keur ngalengkepan kalimah saméméhna... bahé carék Lengkepan kalimah di handap ieu ku kecap panganteur. Wibisana B... 18.. .... C. Janaka C. Siliwangi C. 2.. Mapantes E... Bekem – colok C. Bekem – pencét E... 3.. Dastrarata D. Moal dipanggihkeun jeung kabagjaan D.... Alias D.. Pamohalan C.

gabrug – goak – blug – corowok. sejahtera CARPON Balik ka imah. ngawaro tatamu B. Narasi E... ngajajapkeun C. Kecap “ngékéak” lamun dibahasaindonésiakeun nyaéta . mun diarah supana kudu miara catangna E. Ngagunduk B. selamat E. Bubuhan kakeuheul geus manteng. (Tina : Panggelar Sastra) Sajak di luhur nyaritakeun kaayaan .. C. Sing rajin beberesih D. Ragam basa Lemes keur Pribadi/Lemes Sedeng..D. E.. Ngabrul 28.. Carita pondok kaasup kana rupa karangan . sengit haseup bakona néjéh liang irung... Nyata 26. Rido galih soleh manah B... hartosna nyaéta . Ragam Basa Lemes keur Batur. Fiksi C. Asal D.. brus kuring mandi di sumur tukangeun imah. Ragam Basa Lemes Kagok/Panengah. bahagia D. Si nyai purun si akang daék E. Menghina D. Rajékan 27. Ngantri E.. Kecap wilujeng. Iraha kawin.id) 25. Awéwé geulis lir caang bulan C... Anu dimaksud batur ngantay téh nyaéta . D.. Ngajajar D. mandi gé lila. jeung nu séjénna.. lamun ditarjamahkeun kana Bahasa Indonésia nyaéta . 24. A. wanci haneut moyan lir haneutna amparan haté urang Bagéa nu anyar sumping Pa Tata pibapaeun urang sadaya urang sungsung ku pangwilujeng urang papag ku pangbagéa. makmur C. Jul-jol C... (http://saungdedimlyd.. séak – hing – blug – polotot. Puguhing ki Momo mah. Panganteur B. Mikahayang anu pamohalan kasorang.. Balungbang timur caang bulan opat welas. teu weléh bari nyindir. Nyi Mimin rék ngisikan mah. Rundayan E.. pangbagéa E.. B. A..brus kuring mandi di sumur tukangeun imah...web.. paribasa anu luyu nyaéta . A. A... Titénan sajak di handap ieu : Bras sumping kadieu cunduk dina waktu nu mustari wanci kieu. lir ibarat anak hayam leungiteun indung 21. A.. . A.. E.. tapi sok tara dilayanan. “Abong lila bubujangan. Singkat B. geus titatadi ditalian di tangakal balingbing pipir imah. sok poho batur nu ngantay rék milu ka cai. sing inget ka purwadaksi D... Dina hakékatna digunakeunana ragam hormat téh taya lian pikeun némbongkeun rasa hormat ti nu nyarita ka nu diajak nyarita jeung ka saha nu dicaritakeunana... Ragam Basa Rada Lemes/Luhur Loma. Geus rényom kadéngéna... Mun seug ki Momo lain kolot. Geus manggih jodo anu cocok 23.. Buruk-buruk papan jati C. 20. Ragam Basa Lemes Pisan/Luhur. ki Momo rék miceun mah. Memarahi .. Atuh réngsé mandi téh kabéh pada ngékéak. A. Mun pareng genah gegejeburan... Katempo manéhna ngaleos. Pangantét C.. paturay tineung D.. Anjing ngagogogan kalong B. Si bibi rék nyeuseuh mah. Ragam Basa Hormat diantawisna... Jang?” pokna bari seuri ngahahah.. jalan gedé sasapuan . mapag pangantén 22. Bebas D. iwalti . sentosa B. A. Kecap “brus” disebut kecap . A. Geus remen nu nanya kitu téh....

.. Bubuka E. Karangan nu eusina ngabahas hiji carita boh piktip atawa non piktip D. 4.. Nyepak E. A... lir caang bulan opat welas.... Teu digugu B.... Kacindekan B. Teu dianggap C. am E. jati kasilih ku junti . tapi sok tara dilayanan. Janggawaréng nyaéta sebutan turunan tingka ka... jeung 5 C.. dua E.. Kalimah ieu harti tina paribasa .. 5 jeung 6 B... jalan gedé sasapuan. A. Teu dipaliré E. jeung 6 E.. Nalapung B. Pedaran D.. kieu E.. A.B.. Titénan kecap-kecap di handap ieu : 1.. kawas ucing jeung anjing C. ogé D. jadi sabiwir hiji E. A. sambut D. Nu dimaksud karangan bahasan téh nya éta … A.. . lima C. Teu ditolih 30. Harti kecap sungsung nyaéta . 3.. agul ku payung butut D. Aspirasi 36.”.. Pancén 4.. ker C. sek B. papag E. 2.. Manéhna … sarua ngan ukur tamat SD A.seungit bakona néjéh liang irung. nyawang bulan C. Kaambeu C. Sari tina pedaran karangan bahasan disebut ogé … A. moronyoy siga bulan E.. Nyejek D. hiji D. Karangan anu kauger ku aturan anu geus ditangtukeun 32. Kasingreup 31. Karangan nu eusina ngagambarkeun hiji kajadian. Mengomel E.. Menegur 29.. waro B.. 4. jeung 5 40.. A. soméah B.. .” Kalimah éta ngagambarkeun yén urang Sunda téh ilaharna . Improptu B. Dina pelebah ngalapalkeunana dialog drama kudu dibarengan ku … A. Inprési D.. béar budi 39. E... clak 35. Karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana biodata jeung kabiasaan nu bisa dipertanggungjawabkeun. “Urang sungsung ku pangwilujeng. tilu 38. baé B. adat kakurung ku iga B.. Wawanén 3. Panén 6. bagéa 37... Papastén Anu teu kaasup kana kecap “aworna dua ponem” nyaéta . Teu didéngé D. Hartina nyaéta ... Saran C. B. “Pribumi kaéléhkeun ku sémah”. Tatanén 5. Kreasi C. mah 34. Ékspresi E. Ajén 2.. karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana data jeung pakta nu bisa dipertanggungjawabkeun. maksdu kecap “néjéh” nyaéta . 1. 2... “Taya geuneuk taya maleukmeuk.. Panutup 33. A. 1.. jeung 4 D. Bakating ku tunduh … manéhna saré dina korsi. A.. opat B. Mencemooh C. 1. guher D. heula C. hormat C.. 3. A. C. cinta damai D.

Bujang tarangna ………………………………………… 4.... ..... .... Panjang leungeun ………………………………………………….. Sakulit bawang ………………………………………….. Jieun hiji tatarucingan.... nangkarak d... hudang 3. .... Jawab ogé garap soal-soal uréyan di handap ieu ku tulisan anu jelas. . Lengkepan undak-usuk basa minuhan tabél di handap ! Kasar Pisan Dahar Saré Gogobrog Pemuenteu Gaduh 2. Sebutan tokoh wayang : a.. Hartikeun babasan di handap ieu ! a. .... Ipis biwir ……………………………………………. lekepan jeung jawabanana ! Conto : “ari keur turun laun pisan........ diuk b.. nyorang kana kekecrak kaidah basa Sunda anu hadé.... turun c. Pandawa anu lima! b... b.... c. Lengkepan kecap di handap ieu ku kecap panganteur ! a. 1. d.II. Punakawan/pawongan pandawa anu opat! 5.. ari keur naék mani gancang sakilat” naon anu kitu? Jawaban : nyingreup umbel Kasar Sedeng Lemes Lemes Pisan . e. Hampang birit ……………………………………………….......... nangtung e..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful