DOKUMEN NEGARA SANGAT RAHASIA

KODE MA-P8-U7 UKK

KANTOR KABUPATEN CIAMIS KEMENTERIAN AGAMA ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK) MADRASAH ALIYAH PELAJARAN 2010/2011 LEMBAR SOAL
MATA PELAJARAN : Basa Sunda DIUJIKAN PADA KELAS : XI HARI, TANGGAL : Senin, 13 Juni 2011 PROGRAM : IPA/IPS PUKUL : 11.30-13.00 PETUNUJUK UMUM 1. Dimimitian maca basamallah saméméh prak migawé soal, lamun geus réngsé tungtungan ku ngucapkeun hamdallah. 2. Jawaban dipigawé dina lambaran husus (LJK) anu disayogikeun ku panitia. Boh pilihan ganda, boh uréyan ditulis ngagunakeun pulpén warna hideung. 3. Lamun seug jawaban pilihan ganda aya nu kaliru bisa dibenerkeun ku cara ngabuleudan jawaban anu salah, lajeng cakra/silang jawaban anu dianggap bener. 4. Heulakeun jawaban anu dinggap babari tur yakin benerna. 5. Lamun geus réngsé migawé soal luwangkeung waktu keur mariksa deui lambaran jawaban bisi aya nu kaliru, ogé bisa ngaran, nomer ujian, jeung idéntitas séjénna can dieusian. I. Pilih jawaban anu bener ku cara nyakra (X) dina salah sahiji kolom lambaran jawaban anu geus disadiakeun.

Kolot téh tunggul rahayu tangkal darajat, sabab Gusti moal ngahampura lamun teu dihampura ku indungna jeung ku bapana. Sedengkeun lamun urang doraka ti indung ti bapa, lamun di lembur kai randu lamun di leuweung kai dangdeur, dipaké pangheret bingkeng, dipaké pamikul bengkung dipaké suluh teu ruhay mantak baluweng anu niup. Lir hirup cara gamparan awak ditincak beuheung dicekék paling untung manggih kokotor. Dicutat tina : Pagelaran Wayang Golék Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya.
1. Ungkara di luhur méré amanah ……………. A. Hormat ka ibu rama D. Béla ka ibu rama B. Nyaah ka ibu rama E. Cinta ka ibu rama C. Bakti ka ibu rama 2. Gusti Allah moal ngahampura lamun teu aya hampura ti ibu rama. Katerangan ieu kaunggel dina ....... A. Al Qur’an D. Qiyas B. Al Hadits E. Qoul Ulama’ C. Al Ijma’ 3. Dina Al Qur’an digambarkeun yén doraka ka ibu rama téh nyaéta ulah ngucapkeun “ah”, “cis”, jst. (fala taqul lahuma uff…) maksudna nyaéta ...... A. Nyentak kolot ku ucapan anu kasar B. Teu meunang ngadebat kanu jadi kolot C. Teu meunang mapatahan nu jadi kolot D. Tong campelak, teu sopan ka kolot E. Beuratna doraka nganyenyeri ka nu jadi kolot 4. Kai randu téh biasa dimangfaatkeun pikeun ..... A. Bagisting D. Tihang B. Kusen E. Jait C. Usuk 5. Buah randu biasana disebut ...... A. Kapas D. Busa B. Kapuk E. Jantung C. Serat 6. Anu disebut pangheret dina wangunan imah nyaéta .... A. Palang anu manjang di luhureun bilik atawa érang-érang handapeun rangki B. Palang anu motong di tungtung bilik handapeun rangki atawa kakalong C. Kai pamageuh antara tihang jeung jait anu petakeun sacara diagonal D. Papalang suhunan sahandapeun turub atawa wuwung E. Pamérés kenténg/hateup beulah tungtung 7. Suluh teu ruhay, hartina …………….. A. Seuneuna nguntab-nguntab D. Teu aya seuneuan

... nyarékan.. A. Pencét – colok Doraka ti indung-bapa téh mantak ngabalukarkeun nu jadi anak .... 1. Basudéwa E.. 3.. A.. 2. téh ngagabrug ka indungna. Mitos D. jeung 5 . Moal dipanggihkeun jeung kabagjaan D..... Moal dibéré kasehatan awakna E. Mapantes E..” Sesebutan sejen tina sipat jalma nu kitu téh disebut . Katelahna B.. 15.. 5.. Pangkur.. Na ari . Kakawihan buhun C.. Alias D.... A. bahé carék Lengkepan kalimah di handap ieu ku kecap panganteur... Mahésajenar B.... Gogotong B. A. Kalimah anu luyu jeung purwakanti basa keur ngalengkepan kalimah di luhur.. jeung 4 B..... 2. 3....... A..... Tangkal Lamun beuheung larapan kecapna nyaéta “dicekék”. jeung 4 E... Suluh teu daék teurak Anu dimaksud pamikul..... A. 14. Bekem – pencét E. 12. Rancatan D.. .... tuluy . A. capétang balas miwarang.. Langkung saur.. Pupuh buhun B. Sagé E. Basudéwa Budak gendut sok mindeng disebut “Si buleng kurupuk”. Moal dirizkian ku Gusti Allah B. ngaran séjéna nyaéta . lamun baham jeung soca larapan kecapna nyaéta . A.... Lalandian C. Colok – toél D... Brataséna D.. 5..... Janaka C.. Beulah – tamplok C.. 18. Fabel Jurudemung... Beulah – nangkuban Arjuna disebut satria panengah pandawa. Moal dipanjangkeun umurna Dongéng anu ngagambarkeun kahirupan sato bisa saperti kahirupan jalma. A.. 4. 2. Dastrarata D... 13. Awi C. ... nyaéta . 11. 19. Nangkarak – bahé E. B. Labuh – nangkuban B.. Bekem – colok C.. 3.. Rahwana E...... C. basa 5. Dongéng buhun Kecap banganteur “blak” jeung “blok” luyu jeung kecap .. nyugak Inggis ku bisi. A. 17... pareng 2. Lagu buhun E. Wibisana B. tangtu . sasaruaan kecapna nyaéta …. sorontol – goak – bru – kowowong.. jeung 4 C. bongkok . ceurik.. ngagalatik 4.. 10.. Ladrang disebut ngaran . 16.. Bentik curuk balas nunjuk D.8. A... Gurisa. ngaronyok 3. Bengkung ngariung.. Kudu ditiupan baé C.. nangkuban dina kasur.. Kumbakarna Raja Dasamuka anu ngarajaan di nagara Aléngkadwirja ngabogaan ngaran séjén nyaéta Prabu . soloyong – segruk – bluk – kawawang... Harus ngomong batan goong C... Siliwangi C. Batin ceurik ngajerit maratan jagat B. jeung 3 D. Seuneuna teu daék hurung E. Keur ngalengkepan kalimah saméméhna. nyaéta . nyaéta .. rémpan ku ...... Caringsing pageuh kancing E....... Salang E... B. sedengkeun nu begang sok disebut “Si congcorang... Moal barokah kahirupanana C. Lamun keyeng..... Labuh – emok D. Ngira-ngira 1... A. 9.. Tempat buhun D.... gabrug – segruk – bluk – gantawang. Pamohalan C... Toél – bekem B.. Legenda B. Ari bapana kalahka .

sejahtera CARPON Balik ka imah. selamat E. Dina hakékatna digunakeunana ragam hormat téh taya lian pikeun némbongkeun rasa hormat ti nu nyarita ka nu diajak nyarita jeung ka saha nu dicaritakeunana. Mikahayang anu pamohalan kasorang. (Tina : Panggelar Sastra) Sajak di luhur nyaritakeun kaayaan . gabrug – goak – blug – corowok. Jul-jol C. Ragam Basa Lemes Kagok/Panengah. Ngajajar D. Ragam Basa Hormat diantawisna. bahagia D.... Awéwé geulis lir caang bulan C. mun diarah supana kudu miara catangna E. brus kuring mandi di sumur tukangeun imah. Puguhing ki Momo mah. Fiksi C. Mun seug ki Momo lain kolot.. Pangantét C. Rundayan E. Anu dimaksud batur ngantay téh nyaéta . Jang?” pokna bari seuri ngahahah... Memarahi .. Ragam Basa Lemes keur Batur. Ragam basa Lemes keur Pribadi/Lemes Sedeng. Geus rényom kadéngéna.. Mun pareng genah gegejeburan.. Geus remen nu nanya kitu téh.. Geus manggih jodo anu cocok 23. sing inget ka purwadaksi D... teu weléh bari nyindir.. Ragam Basa Rada Lemes/Luhur Loma. Kecap “brus” disebut kecap . Ngabrul 28... Atuh réngsé mandi téh kabéh pada ngékéak. Asal D. makmur C.. sengit haseup bakona néjéh liang irung.. Ragam Basa Lemes Pisan/Luhur. 24. Sing rajin beberesih D. Kecap “ngékéak” lamun dibahasaindonésiakeun nyaéta .. D. sok poho batur nu ngantay rék milu ka cai. E.. Katempo manéhna ngaleos. Narasi E. A. Panganteur B. Nyata 26. hartosna nyaéta . Balungbang timur caang bulan opat welas. Rajékan 27. A..... Bubuhan kakeuheul geus manteng. Si nyai purun si akang daék E..web. paturay tineung D. geus titatadi ditalian di tangakal balingbing pipir imah. Si bibi rék nyeuseuh mah. Menghina D. jeung nu séjénna.. Titénan sajak di handap ieu : Bras sumping kadieu cunduk dina waktu nu mustari wanci kieu... Buruk-buruk papan jati C. sentosa B. A.. Rido galih soleh manah B. Nyi Mimin rék ngisikan mah. mapag pangantén 22. ki Momo rék miceun mah.. Iraha kawin...... ngajajapkeun C. Kecap wilujeng.. E. A... ngawaro tatamu B.. A. Singkat B. lamun ditarjamahkeun kana Bahasa Indonésia nyaéta .. jalan gedé sasapuan .... A. (http://saungdedimlyd. lir ibarat anak hayam leungiteun indung 21. . Anjing ngagogogan kalong B. tapi sok tara dilayanan. pangbagéa E. Carita pondok kaasup kana rupa karangan . 20. A. mandi gé lila.brus kuring mandi di sumur tukangeun imah. A.... Bebas D. B. Ngantri E. C. paribasa anu luyu nyaéta . Ngagunduk B. A.D. wanci haneut moyan lir haneutna amparan haté urang Bagéa nu anyar sumping Pa Tata pibapaeun urang sadaya urang sungsung ku pangwilujeng urang papag ku pangbagéa.. séak – hing – blug – polotot. “Abong lila bubujangan.id) 25. iwalti ....

Teu digugu B. jati kasilih ku junti .. lir caang bulan opat welas. Wawanén 3. . Ajén 2. Improptu B.. papag E.. B. jadi sabiwir hiji E. Menegur 29. A.. sambut D. tapi sok tara dilayanan.. sek B. A.. jeung 6 E.. A. C. Nalapung B. A. baé B. Hartina nyaéta .. 2. “Taya geuneuk taya maleukmeuk. 1. Teu dipaliré E. Teu ditolih 30. jeung 5 C. dua E. 4..”. kieu E. A. 5 jeung 6 B. 1.” Kalimah éta ngagambarkeun yén urang Sunda téh ilaharna . guher D.. Kasingreup 31.B.. Harti kecap sungsung nyaéta .. Kaambeu C. ker C.. Karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana biodata jeung kabiasaan nu bisa dipertanggungjawabkeun... béar budi 39.... Nyepak E. heula C. opat B. A. lima C.. Karangan anu kauger ku aturan anu geus ditangtukeun 32. Nyejek D. Nu dimaksud karangan bahasan téh nya éta … A.. soméah B... Kreasi C. Aspirasi 36. Mengomel E.. 2. Karangan nu eusina ngabahas hiji carita boh piktip atawa non piktip D.. Bakating ku tunduh … manéhna saré dina korsi... Inprési D. Mencemooh C. Titénan kecap-kecap di handap ieu : 1. am E.. “Urang sungsung ku pangwilujeng. karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana data jeung pakta nu bisa dipertanggungjawabkeun. mah 34...... 3. ogé D. jalan gedé sasapuan.. Ékspresi E. 4. moronyoy siga bulan E. Kacindekan B. nyawang bulan C.seungit bakona néjéh liang irung. tilu 38.. hormat C... 1. waro B.. Sari tina pedaran karangan bahasan disebut ogé … A. Kalimah ieu harti tina paribasa . Papastén Anu teu kaasup kana kecap “aworna dua ponem” nyaéta . cinta damai D. agul ku payung butut D. Saran C. Teu didéngé D. Dina pelebah ngalapalkeunana dialog drama kudu dibarengan ku … A. A. Karangan nu eusina ngagambarkeun hiji kajadian.... Panutup 33. jeung 4 D... Tatanén 5.. jeung 5 40. clak 35. adat kakurung ku iga B. Manéhna … sarua ngan ukur tamat SD A... E. maksdu kecap “néjéh” nyaéta . kawas ucing jeung anjing C. Bubuka E. bagéa 37. Pedaran D. Pancén 4.. hiji D. . A. Janggawaréng nyaéta sebutan turunan tingka ka. Panén 6... 3. “Pribumi kaéléhkeun ku sémah”.. Teu dianggap C.

... e... diuk b. Lengkepan kecap di handap ieu ku kecap panganteur ! a..... ari keur naék mani gancang sakilat” naon anu kitu? Jawaban : nyingreup umbel Kasar Sedeng Lemes Lemes Pisan .... hudang 3.... .. nyorang kana kekecrak kaidah basa Sunda anu hadé.II. c. Hartikeun babasan di handap ieu ! a.. Jieun hiji tatarucingan... 1... . Bujang tarangna ………………………………………… 4. . nangtung e.. Panjang leungeun ………………………………………………….. nangkarak d..... .. b. Ipis biwir …………………………………………….. lekepan jeung jawabanana ! Conto : “ari keur turun laun pisan....... Pandawa anu lima! b. Hampang birit ………………………………………………. Sakulit bawang …………………………………………... Sebutan tokoh wayang : a. Punakawan/pawongan pandawa anu opat! 5.... Lengkepan undak-usuk basa minuhan tabél di handap ! Kasar Pisan Dahar Saré Gogobrog Pemuenteu Gaduh 2.. Jawab ogé garap soal-soal uréyan di handap ieu ku tulisan anu jelas...... turun c... d. ....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful