P. 1
SOAL BASA SUNDA SMA

SOAL BASA SUNDA SMA

|Views: 684|Likes:
Dipublikasikan oleh Hanifah Herlini
SOAL SUNDA
SOAL SUNDA

More info:

Published by: Hanifah Herlini on Jan 31, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2015

pdf

text

original

DOKUMEN NEGARA SANGAT RAHASIA

KODE MA-P8-U7 UKK

KANTOR KABUPATEN CIAMIS KEMENTERIAN AGAMA ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK) MADRASAH ALIYAH PELAJARAN 2010/2011 LEMBAR SOAL
MATA PELAJARAN : Basa Sunda DIUJIKAN PADA KELAS : XI HARI, TANGGAL : Senin, 13 Juni 2011 PROGRAM : IPA/IPS PUKUL : 11.30-13.00 PETUNUJUK UMUM 1. Dimimitian maca basamallah saméméh prak migawé soal, lamun geus réngsé tungtungan ku ngucapkeun hamdallah. 2. Jawaban dipigawé dina lambaran husus (LJK) anu disayogikeun ku panitia. Boh pilihan ganda, boh uréyan ditulis ngagunakeun pulpén warna hideung. 3. Lamun seug jawaban pilihan ganda aya nu kaliru bisa dibenerkeun ku cara ngabuleudan jawaban anu salah, lajeng cakra/silang jawaban anu dianggap bener. 4. Heulakeun jawaban anu dinggap babari tur yakin benerna. 5. Lamun geus réngsé migawé soal luwangkeung waktu keur mariksa deui lambaran jawaban bisi aya nu kaliru, ogé bisa ngaran, nomer ujian, jeung idéntitas séjénna can dieusian. I. Pilih jawaban anu bener ku cara nyakra (X) dina salah sahiji kolom lambaran jawaban anu geus disadiakeun.

Kolot téh tunggul rahayu tangkal darajat, sabab Gusti moal ngahampura lamun teu dihampura ku indungna jeung ku bapana. Sedengkeun lamun urang doraka ti indung ti bapa, lamun di lembur kai randu lamun di leuweung kai dangdeur, dipaké pangheret bingkeng, dipaké pamikul bengkung dipaké suluh teu ruhay mantak baluweng anu niup. Lir hirup cara gamparan awak ditincak beuheung dicekék paling untung manggih kokotor. Dicutat tina : Pagelaran Wayang Golék Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya.
1. Ungkara di luhur méré amanah ……………. A. Hormat ka ibu rama D. Béla ka ibu rama B. Nyaah ka ibu rama E. Cinta ka ibu rama C. Bakti ka ibu rama 2. Gusti Allah moal ngahampura lamun teu aya hampura ti ibu rama. Katerangan ieu kaunggel dina ....... A. Al Qur’an D. Qiyas B. Al Hadits E. Qoul Ulama’ C. Al Ijma’ 3. Dina Al Qur’an digambarkeun yén doraka ka ibu rama téh nyaéta ulah ngucapkeun “ah”, “cis”, jst. (fala taqul lahuma uff…) maksudna nyaéta ...... A. Nyentak kolot ku ucapan anu kasar B. Teu meunang ngadebat kanu jadi kolot C. Teu meunang mapatahan nu jadi kolot D. Tong campelak, teu sopan ka kolot E. Beuratna doraka nganyenyeri ka nu jadi kolot 4. Kai randu téh biasa dimangfaatkeun pikeun ..... A. Bagisting D. Tihang B. Kusen E. Jait C. Usuk 5. Buah randu biasana disebut ...... A. Kapas D. Busa B. Kapuk E. Jantung C. Serat 6. Anu disebut pangheret dina wangunan imah nyaéta .... A. Palang anu manjang di luhureun bilik atawa érang-érang handapeun rangki B. Palang anu motong di tungtung bilik handapeun rangki atawa kakalong C. Kai pamageuh antara tihang jeung jait anu petakeun sacara diagonal D. Papalang suhunan sahandapeun turub atawa wuwung E. Pamérés kenténg/hateup beulah tungtung 7. Suluh teu ruhay, hartina …………….. A. Seuneuna nguntab-nguntab D. Teu aya seuneuan

.. nyaéta ... jeung 3 D. Moal dibéré kasehatan awakna E.. A. basa 5. 18. pareng 2.. Dastrarata D.. Tempat buhun D. Pupuh buhun B. Rancatan D.. 19.. tangtu .. A. A.. Alias D...... A. Langkung saur.... nyaéta . ngaronyok 3.. Toél – bekem B. A. Harus ngomong batan goong C. 3. Labuh – emok D. nyugak Inggis ku bisi. ceurik.. Moal dipanjangkeun umurna Dongéng anu ngagambarkeun kahirupan sato bisa saperti kahirupan jalma. Kudu ditiupan baé C. Pangkur.. jeung 4 C. 1.. Gogotong B... Bekem – pencét E.. 13. Kalimah anu luyu jeung purwakanti basa keur ngalengkepan kalimah di luhur... 2... 4. Tangkal Lamun beuheung larapan kecapna nyaéta “dicekék”. 3..... Keur ngalengkepan kalimah saméméhna. soloyong – segruk – bluk – kawawang.. Legenda B.. A.... Kakawihan buhun C.. A. bahé carék Lengkepan kalimah di handap ieu ku kecap panganteur. tuluy . sedengkeun nu begang sok disebut “Si congcorang...... 16.. Wibisana B. nangkuban dina kasur.. 5. sorontol – goak – bru – kowowong...... Basudéwa E. 14.. lamun baham jeung soca larapan kecapna nyaéta . Gurisa.. Bentik curuk balas nunjuk D.. Lagu buhun E. Basudéwa Budak gendut sok mindeng disebut “Si buleng kurupuk”... Ladrang disebut ngaran .. téh ngagabrug ka indungna....... A.... Rahwana E. 2... Bekem – colok C...... A. Moal dipanggihkeun jeung kabagjaan D.. 15. Pencét – colok Doraka ti indung-bapa téh mantak ngabalukarkeun nu jadi anak ... bongkok . jeung 4 B. Ngira-ngira 1. 17.. Batin ceurik ngajerit maratan jagat B.... 3. Kumbakarna Raja Dasamuka anu ngarajaan di nagara Aléngkadwirja ngabogaan ngaran séjén nyaéta Prabu . Suluh teu daék teurak Anu dimaksud pamikul.... Awi C. Ari bapana kalahka . 2. Labuh – nangkuban B. Nangkarak – bahé E. Moal barokah kahirupanana C..8.... Sagé E. 5... Dongéng buhun Kecap banganteur “blak” jeung “blok” luyu jeung kecap . Bengkung ngariung. B.. sasaruaan kecapna nyaéta …. Katelahna B... Beulah – tamplok C. Pamohalan C. jeung 4 E... Na ari . Colok – toél D. 10..... A. A.... jeung 5 .. gabrug – segruk – bluk – gantawang. Seuneuna teu daék hurung E... Salang E.. nyarékan.. .. Lalandian C. Moal dirizkian ku Gusti Allah B.. 12... ngagalatik 4... . nyaéta . C.. B. Mitos D.. capétang balas miwarang. Beulah – nangkuban Arjuna disebut satria panengah pandawa.......” Sesebutan sejen tina sipat jalma nu kitu téh disebut . Brataséna D. rémpan ku .. A. Siliwangi C. Mapantes E.. Janaka C.. Mahésajenar B... Caringsing pageuh kancing E. Lamun keyeng. 11. ngaran séjéna nyaéta . 9.. Fabel Jurudemung..

. A..web. bahagia D.. Ngagunduk B. Ngabrul 28.. lir ibarat anak hayam leungiteun indung 21. Bubuhan kakeuheul geus manteng... Narasi E. 20. Bebas D. Awéwé geulis lir caang bulan C. C. D. mapag pangantén 22. Si nyai purun si akang daék E. sok poho batur nu ngantay rék milu ka cai. A. iwalti . Pangantét C.. Iraha kawin.. Ragam Basa Lemes keur Batur..brus kuring mandi di sumur tukangeun imah. Anjing ngagogogan kalong B. Asal D. Katempo manéhna ngaleos. Rido galih soleh manah B. Fiksi C. pangbagéa E.. (Tina : Panggelar Sastra) Sajak di luhur nyaritakeun kaayaan ..... sengit haseup bakona néjéh liang irung. A. séak – hing – blug – polotot.. Geus remen nu nanya kitu téh.. Singkat B. Mikahayang anu pamohalan kasorang. lamun ditarjamahkeun kana Bahasa Indonésia nyaéta .. Atuh réngsé mandi téh kabéh pada ngékéak. A.D.. Carita pondok kaasup kana rupa karangan . Kecap wilujeng.. Geus rényom kadéngéna. brus kuring mandi di sumur tukangeun imah. paturay tineung D. ngawaro tatamu B... Jang?” pokna bari seuri ngahahah... Rajékan 27. Mun seug ki Momo lain kolot. Si bibi rék nyeuseuh mah. hartosna nyaéta . Sing rajin beberesih D. ngajajapkeun C. Ngantri E.. Kecap “brus” disebut kecap .. Jul-jol C. Titénan sajak di handap ieu : Bras sumping kadieu cunduk dina waktu nu mustari wanci kieu.. Balungbang timur caang bulan opat welas. Puguhing ki Momo mah. Nyi Mimin rék ngisikan mah.. A. Geus manggih jodo anu cocok 23. Nyata 26. paribasa anu luyu nyaéta . E.. Menghina D. Panganteur B.. Ngajajar D.. .... Ragam Basa Lemes Kagok/Panengah.... A. ki Momo rék miceun mah.. sing inget ka purwadaksi D. wanci haneut moyan lir haneutna amparan haté urang Bagéa nu anyar sumping Pa Tata pibapaeun urang sadaya urang sungsung ku pangwilujeng urang papag ku pangbagéa. makmur C. selamat E.. gabrug – goak – blug – corowok. jalan gedé sasapuan ... Kecap “ngékéak” lamun dibahasaindonésiakeun nyaéta .. Anu dimaksud batur ngantay téh nyaéta . Ragam Basa Hormat diantawisna. A. “Abong lila bubujangan. teu weléh bari nyindir.. geus titatadi ditalian di tangakal balingbing pipir imah.. tapi sok tara dilayanan. Ragam Basa Lemes Pisan/Luhur... 24. mun diarah supana kudu miara catangna E. sejahtera CARPON Balik ka imah. Dina hakékatna digunakeunana ragam hormat téh taya lian pikeun némbongkeun rasa hormat ti nu nyarita ka nu diajak nyarita jeung ka saha nu dicaritakeunana. Rundayan E.. Ragam basa Lemes keur Pribadi/Lemes Sedeng.. Ragam Basa Rada Lemes/Luhur Loma. jeung nu séjénna. Mun pareng genah gegejeburan. (http://saungdedimlyd. E.. Buruk-buruk papan jati C..id) 25. A. sentosa B. mandi gé lila. A. B. Memarahi .

.. Pancén 4.. guher D. cinta damai D..... maksdu kecap “néjéh” nyaéta . kieu E. “Urang sungsung ku pangwilujeng. Menegur 29.. Karangan nu eusina ngabahas hiji carita boh piktip atawa non piktip D..seungit bakona néjéh liang irung. A. “Pribumi kaéléhkeun ku sémah”.. heula C.. Kaambeu C. Aspirasi 36. 4. Nu dimaksud karangan bahasan téh nya éta … A. Nalapung B.. mah 34.. opat B. sek B... Teu didéngé D. hiji D.” Kalimah éta ngagambarkeun yén urang Sunda téh ilaharna .. 5 jeung 6 B.. Kacindekan B. .. Sari tina pedaran karangan bahasan disebut ogé … A. 4. Kalimah ieu harti tina paribasa . Teu dipaliré E... Inprési D. E.. C... A. Janggawaréng nyaéta sebutan turunan tingka ka.B. 3. Papastén Anu teu kaasup kana kecap “aworna dua ponem” nyaéta . Bakating ku tunduh … manéhna saré dina korsi... Ajén 2. Karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana biodata jeung kabiasaan nu bisa dipertanggungjawabkeun. 2. A. .. Titénan kecap-kecap di handap ieu : 1.. nyawang bulan C. baé B. kawas ucing jeung anjing C. tapi sok tara dilayanan.. Panutup 33. Bubuka E. Pedaran D. dua E. Kreasi C. 1.. Mengomel E. clak 35. B. Teu dianggap C... Kasingreup 31.. waro B. hormat C. A... Nyepak E. Teu ditolih 30. jeung 5 C. jeung 5 40. sambut D. Nyejek D.”. Panén 6. A. Tatanén 5. Karangan nu eusina ngagambarkeun hiji kajadian. A. papag E. moronyoy siga bulan E. soméah B. jeung 6 E. 3. Teu digugu B. am E... Saran C. jadi sabiwir hiji E. agul ku payung butut D. A... lima C. “Taya geuneuk taya maleukmeuk. ogé D. Manéhna … sarua ngan ukur tamat SD A. A. Hartina nyaéta . tilu 38... karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana data jeung pakta nu bisa dipertanggungjawabkeun.. adat kakurung ku iga B. jeung 4 D.. 1. jati kasilih ku junti .. jalan gedé sasapuan. Improptu B. bagéa 37. Ékspresi E... Dina pelebah ngalapalkeunana dialog drama kudu dibarengan ku … A..... Mencemooh C. béar budi 39. ker C. lir caang bulan opat welas. Wawanén 3. Karangan anu kauger ku aturan anu geus ditangtukeun 32. Harti kecap sungsung nyaéta . 2. 1.

. hudang 3.II. .. nangtung e.... Jieun hiji tatarucingan.......... 1.. Lengkepan kecap di handap ieu ku kecap panganteur ! a... Hampang birit ……………………………………………….. d.... .. Bujang tarangna ………………………………………… 4.. lekepan jeung jawabanana ! Conto : “ari keur turun laun pisan.. Pandawa anu lima! b... b. Panjang leungeun …………………………………………………... turun c. . c... nangkarak d.. Ipis biwir …………………………………………….... Sebutan tokoh wayang : a.. e.. Sakulit bawang …………………………………………. .. diuk b... .... Jawab ogé garap soal-soal uréyan di handap ieu ku tulisan anu jelas. Hartikeun babasan di handap ieu ! a..... ari keur naék mani gancang sakilat” naon anu kitu? Jawaban : nyingreup umbel Kasar Sedeng Lemes Lemes Pisan ... nyorang kana kekecrak kaidah basa Sunda anu hadé. Punakawan/pawongan pandawa anu opat! 5... Lengkepan undak-usuk basa minuhan tabél di handap ! Kasar Pisan Dahar Saré Gogobrog Pemuenteu Gaduh 2..

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->