Anda di halaman 1dari 2

Col·legi Sant Miquel

Tecnologia 3r ESO

ACTIVITATS TEMA 2. MÀQUINES I MECANISMES (SEGONA PART)


MÀQUINES

1. Calcula la velocitat de la politja D, si la politja A gira a una velocitat de


100rpm. (L’eix de la politja C i de la politja B és el mateix)

2. En el sistema de transmissió de la figura, calcula el


diàmetre que ha tenir la politja conduïda per que
aquesta giri a 300 rpm.
Dades: Dmotriu=7cm; n motriu=2100rpm

3. Un fabricant de joguines disposa en el seu taller de motors que giren a


1350rpm. Si es vol fer gira el mecanisme d’una joguina a 1,5 voltes per segon,
calcula:
a. La relació de transmissió del sistema reductor que tenim que posar.
b. Si decidim per fer servir un sistema d’engranatges i en el seu taller
disposa d’engranatges de 10, 12, 16, 20, 25, 32, 50, 80, 100, 125, 180,
200 i 250 dents, ¿Quins dos engranatges tenim que posar i en quin
ordre? Fes un croquis.

4. En el dibuix es veu un sistema de politges


esglaonades utilitzat en un trepant. Al canviar la
posició de la corretja es poden obtenir 3 velocitats
de gir diferents.
a. En quina posició te que estar col·locada la
corretja per subministrar la màxima
velocitat al trepant (posició A, B o C) Raona
la resposta.
b. Si el motor d’accionament funciona a
1400rpm, quines són les velocitats, màxima,
mitja i mínima de funcionament del trepant?
Col·legi Sant Miquel
Tecnologia 3r ESO
5. En la figura següent calcula la velocitat a la que girarà la politja B si l’A gira a
100rpm. I quin serà el moment transmès a la roda 2 si la roda 1 té una
potència de 500W (Dades: D1=56mm i D2=7mm)

6. Quin serà el pes màxim que aixecarà el


motor?
Dades: Potència del motor 10W
Velocitat de gir del motor 10rad/s
Eix del motor 10cm
Engranatge petit 12 dents
Engranatge gran 120 dents
Eix engranatge gran on s’enrotlla la
corda 10 cm.

7. Si tenim una roda de fricció (1) de 10 cm de diàmetre que gira en sentit horari
a una velocitat de 140 rpm i li acoblem una segona roda (2). Quin serà el seu
diàmetre si sabem que gira a 35 rpm? Quin serà el sentit de gir? (Fes un
croquis)

8. En l’engranatge de la figura el pinyó te 20 dents i la roda


gran 40:

a. Quan val la relació de transmissió


b. A quina velocitat girarà la roda si el pinyó gira a 300
rpm?
c. Si ara afegim un altre engranatge de 50 dents després
de l’engranatge gran, a quina velocitat girarà?

9. Calcula la velocitat de gir de l’engranatge 4 si els engranatges 2 i 3 estan


muntats sobre el mateix eix i l’engranatge 1 gira a 30rpm.
(z1 i z3 = 20 dents, z2 i z4 = 80 dents)

2
4
1
3