Anda di halaman 1dari 13

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Tahap 2 Tahun 4, 5,6

Kemahiran Mendengar Dan Bertutur

Hasil pembelajaran

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

1.0

1.1
1.2 1.3 1.4

/
/ / /

/
/ / /

/
/ / /

1.5
1.6

/
/ / /

/
/ / /

/
/ / /

2.0 3.0

2.1 2.2

3.1
3.2 3.3 4.1

/
/ / /

/
/ / /

/
/ / /

4.0

4.2
4.3 4.4

/
/ /

/
/ /

/
/ /

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras Tahun 4 Tahun 5 Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. Tahun 6 Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik.

1 2 3

Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan.

Menggunakan gelaran dan kata panggilan yang sesuai dalam perbualan.

Menerima teguran secara terbuka dalam perbualan.

Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan.

Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.


Aras Tahun 4 Tahun 5 i. Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. ii. Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. iii. Menjaw ab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun. i. Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang berkaitan. ii. Menjaw ab soalan yang mempunyai makna yang tersirat. i. Bersoal jaw ab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras. Tahun 6 i. Mengemukakan soalan tanpa kata tanya. ii. Mengajukan soalan yang menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan huraian dan penerangan. iii. Memberikan jawapan yang tepat dengan alasan yang munasabah.

i. Mendengar dan mengecam intonasi soalan tanpa kata tanya. ii. Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat. iii. Memberikan respons yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan.

2 3

i. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat.

i. Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang dibincangkan. ii. Memberikan penjelasan terhadap jawapan yang diberikan. i. Berbual secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras.

i. Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan.

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatuperkara.


Aras Tahun 4 Tahun 5
i. Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. ii. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.

Tahun 6
i. Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan dengan menggunakan intonasi yang betul dan bersopan. ii. Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan mengikut keutamaan. i. Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan wajar. ii. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan terancang. Aras 3 i. Memberikan arahan secara ringkas dan tepat.

i. Mendengar serta memahami arahan dan pesanan. ii. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.

2 3

i. Mendengar, menerima, dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul, cepat, dan tersusun. ii. Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. i. Menyalurkan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain dengan jelas dan tepat.

Aras 2 i. Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas. ii. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun. i. Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan w ajar. ii. Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan.

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkanpermintaan
Aras Tahun 4 Tahun 5 i. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. ii. Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan. Tahun 6 i. Menggunakan perkataan, ayat dan paralinguistik yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. ii. Mengemukakan hasrat dengan memberikan alasan yang kukuh. i. Memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. ii. Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. iii. Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan. i. Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai.

1 2
3

i. Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan.

i. Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang diminta dengan sopan. ii. Mengemukakan pendapat untuk memujuk pihak tertentu dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, intonasi, dan gaya yang sesuai. i. Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain.

i. Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.

i. Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alasan untuk mengukuhkan permintaan.

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat
Aras Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6

i. Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan. ii. Mengecam mesej yang terdapat dalam bahan. iii. Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan. i. Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. i. Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersurat dan yang

i. Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan.

i. Menyatakan maksud pernyataan yang tersurat dan tersirat berdasarkan intonasi.

2 3

i.Menghubungkaitk an dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan. i. Membuat perbandingan maklumat tersurat untuk menjelaskan

. Menjelaskan maksud diksi, frasa, ungkapan dan ayat dalam sesuatu pengucapan. . Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan secara analitis.

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.
Aras Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6

i. Mengenal pasti keperluan dan menyatakannya dengan jelas. ii. Menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. i. Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan.

i. Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. ii. Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan i. Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan.

i. Mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barang dan perkhidmatan yang diperlukan. ii. Berbincang untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan i. Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk meyakinkan sesuatu pihak semasa berurusan.

2 3

i. Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan

i. Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai

i. Berbincang untuk menetapkan perjanjian dalam sesuatu urusan.

Aras

2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.
Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6

i. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. ii. Menyampaikan rentetan peristiwa yang berlaku di luar lingkungan persekolahan.

i. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. ii. Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih

i. Bercerita secara spontan mengenai sesuatu perkara dengan nada, intonasi dan gaya yang sesuai. ii. Menyatakan pendapat tentang sesuatu kejadian yang didengar dengan menggunakan bahasa yang betul. i. Menceritakan sesuatu peristiwa dengan penuh penghayatan menggunakan bahasa, gaya dan intonasi yang baik.

i. Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dan peristiwa yang dialami menggunakan pelbagai jenis ayat.

i. Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat
Aras Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6

i. Menyampaikan sesuatu berita secara ringkas dengan bahasa yang betul.

i. Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara.

i. Menyampaikan hasil pemerhatian yang dilakukan dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. i.Mempersembahka n hasil kerja dengan jelas, isi yang padat dan laras bahasa yang sesua

2
3

i. Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara

i. Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. i. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci.

. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah

i. Membentangkan tindakan susulan bagi menyelesaikan sesuatu tugasa