Anda di halaman 1dari 2

Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan Warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Membangunkan sisitem pendidikan berkualiti yang bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi Negara Malaysia

Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia

Percaya dan patuh kepada Tuhan Berilmu pengetahuan Berakhlak mulia Bertanggungjawab kepada diri,masyarakat,agama dan Negara Berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat dan Negara; dan Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu

Unsur-unsur rohani dan emosi merangkumi aspek-aspek berikut: Keyakinan terhadap tuhan Kepercayaan beragama Kemantapan jiwa Penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat Berbudi pekerti mulia; Berbakti dan berkorban

Unsur intelek ini mengambilkira aspek-aspek Ciri-ciri Unsur Jasmani ialah: berikut: Kecergasan fizikal dan kesihatan diri Dapat menggunakan anggota dan Hikmah iaitu ilmu yang boleh tenaga fizikal sendiri untuk berdikari membawa kepada kebenaran dan hidup bermasyarakat Daya pemikiiran yang kreatif dan inovatif Daya pemikiran yang lojik dan analities Ilmu yang bermanfaat Masyarakat Malaysia yang berilmu pengetahuan memiliki sikap suka membaca serta cintakan ilmu pengetahuan

Anda mungkin juga menyukai