Teks Doa Buka Majlis

‫ب سم هللا ال رحمن ال رح يم‬
َ‫ص َحابِ ِه أَ ْج َم ِع ْين‬
ِ ‫اَ ْل َح ْم ُد ِ ه‬
ْ َ‫س ِّي ِد َنا ُم َح هم ٍد َو َعلَى آلِ ِه َوأ‬
َ ‫السالَ ُم َعلَى‬
‫الصالَة َُو ه‬
‫ ََ ه‬, َ‫ب ا ْل َعالَ ِم ْين‬
ِّ ‫ّلِل َر‬
ْ ‫الله ُه هم‬
‫ف‬
ٌ ‫ان َوالَ َت ْج َعلْ ف ِْي قـُلُ ْوبِ َنا غِ الًّّ لِله ِذ ْينَ َءا َم ُن ْوا َر هب َناإ هن َك َر ُء ْو‬
َ َ‫اغف ِْرلَ َنا ُذ ُن ْو َب َنا َوإلِ ْخ َوانِ َنا اله ِذ ْين‬
ِ ‫س َبقُ ْو َنا بِاإلِ ْي َم‬
‫َر ِح ْي ٌم‬
‫يا هللا يا رحمن يا رحيم‬
Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini, untuk mengikuti bengkel kemahiran
Bahasa Inggeris bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaanMu yang tidak
ternilai.Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat
yang melimpah ruah kepada kami .
‫يا فتاح يا عليم‬
Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmuMu
yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hambaMu yang Engkau
redhai.
Justeru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa
kiranya ilmuMu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayahMu. Semoga
dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya.

‫يا ذا الجالل واالكرام‬
Kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda,
ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani
cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga,organisasi,
masyarakat dan negara kami.
، ‫سله َم‬
َ ‫ص ْح ِب ِه َو‬
َ ‫صلهى هللاُ َع َلى ُم َح هم ٍد َو َعلَى َءالِ ِه َو‬
َ ‫ار َو‬
َ ‫س َنة ًَّوقِ َنا َع َذ‬
َ ‫س َنة ًّ َوفِي األخ َِر ِة َح‬
َ ‫َر هب َنا َءاتِ َنا فِي ال ُّد ْن َيا َح‬
ِ ‫اب ال هن‬
َ‫العالَ ِميْن‬
ِ ‫َوا ْل َح ْمد ِ ه‬
َ ‫ُّلِل َر ِّب‬