Anda di halaman 1dari 11

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

JONG SOO CHIN

RPH 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh Masa Tahun Tema Tajuk Pelajaran Bilangan Murid

: 7 Februari 2013 (KHAMIS) : 0900 - 1000 (60 minit) : Tahun Lima (5) : Institut Pelajaran : Usaha Amin : 42 orang.

Fokus Utama

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (i) Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Fokus sampingan :

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. Aras 2 (i) Bertukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan.

Pengetahuan Sedia Ada : i. Murid pernah membaca cerita teladan.

TAHUN
Objektif Eksplisit

5
:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

JONG SOO CHIN

RPH 5

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1) Membaca tiga daripada lima ayat berdasarkan petikan teks yang diedarkan. 2) Menyatakan tiga daripada lima pandangan untuk membuat tindakan wajar berdasarkan arahan yang diberi. 3) Menyusun tiga daripada lima maklumat mengikut keutamaan berdasarkan lembaran kerja yang diberi.

Sistem Bahasa i ii Tatabahasa Kosa kata:

: : Kata Ganda : menuntun, terpukau, berkecai, sambalewa, punah

Pengisian Kurikulum i. ii. Ilmu Nilai Murni

: : Pendidikan Sivik, Pendidikan Moral : Bekerjasama, Kerajinan, rendah diri.

Kemahiran Bernilai Tambah i) Teori Kecerdasan Pelbagai ii) Kemahiran berfikir iii) Kemahiran Belajar

: : Interpersonal, Verbal Linguistik, Kinestetik : Mengenal pasti, ,Menghubung kait, Menjana Idea, Menyusun Mengikut Urutan : Kemahiran Membaca, Kemahiran berbincang, Kemahiran mencatat,

TAHUN
Isi Pelajaran i) ii)
iii)

5
Petikan Teks Nilai Murni Tatabahasa Kosa kata:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA


:

JONG SOO CHIN

RPH 5

iv)

: kata ganda : menuntun, terpukau, berkecai, sambalewa, punah

Bahan Sumber Pengajaran: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) Gambar Lidi Kayu Slaid Power Point LCD Laptop Petikan Teks Kertas Mahjong Marker Lembaran Kerja Kad Perkataan Kad Gambar

TAHUN
Langkah/ masa

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA


Isi pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

JONG SOO CHIN


Catatan

RPH 5

Set Induksi (5 minit)

Gambar kayu lidi

1. Murid melihat gambar yang ditunjukkan oleh guru.

KBT: Kecergasan Pelbagai Interpersonal, Verbal Linguistik, Kemahiran Berfikir : Menghubungkait BSM : Gambar kayu lidi

Contoh Soalan : 1. Apakah yang anda lihat pada gambar ini? 2. Siapa boleh ceritakan watak dan jalan cerita ini? 3. Apakah mesej yang anda boleh dapat melalui cerita ini .

2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. 3. Murid dipilih secara rawak untuk menceritakan gambar kayu lidi. 4. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pada hari ini.

Perkembangan Langkah 1 (15 minit)

Petikan Teks Usaha Amin

1. Murid diperdengarkan cerita melalui alat perakam.

Penilaian FU : 5.1 Aras 3 (i) FS : 1.1 Aras 2 (i)

Sistem Bahasa : Kosa kata menuntun, terpukau, berkecai, sambalewa, punah

2. Murid diminta oleh guru untuk mengecam intonasi cerita yang didengar. 3. Murid dibimbing oleh guru untuk membaca
petikan teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Nilai Murni : Kerajinan Rendah diri Ilmu : Pendidikan Moral Pendidikan Sivik

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA 4. Murid dipilih secara rawak oleh guru untuk

JONG SOO CHIN

RPH 5

Penerapan Kata Ganda Anai-anai Perlahan-lahan Kerja-kerja Kata-kata Teringat-ingat Bersungguh-sungguh Benar-benar Cita-cita

membaca petikan teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

KBT: Kecergasan Pelbagai: Verbal-Linguistik, Interpersonal, Kemahiran Berfikir : Mengenal pasti menjana idea, BSM : - Petikan teks - Kad perkataan Strategi : Berpusatkan murid Berpusatkan bahan Teknik: Bersoal jawab

5. Guru menerangkan kosa kata. 6. Murid bersoal jawab dengan soalan guru. 7. Guru menerangkan kata ganda. 8. Murid diminta menggariskan kata ganda yang
terdapat pada petikan teks,

Langkah 2 ( 15 minit)

Mesej dan Nilai dari petikan teks

1. Guru mengedarkan kad arahan. 2. Murid diminta meneliti kad arahan secara berkumpulan. 3. Murid diminta membincang dan mencatatkan hasil pada kertas mahjong 4. Murid dipilih secara rawak untuk

Penilaian FU : 5.1 Aras 3 (i) FS : 1.1 Aras 2 (i) Nilai Murni: Bekerjasama Ilmu : KBT:

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA membentangkan hasil.

JONG SOO CHIN


Kecergasan Pelbagai Verbal-Linguistik, Interpersonal Kemahiran Berfikir: Menjana Idea Menganalisis Kemahiran Belajar: Kemahiran membincang Kemahiran mencatat BSM - Kertas Mahjong - Kad arahan - Marker Strategi : Berpusatkan Murid Teknik: Perbincangan

RPH 5

Langkah 3 (20 minit)

Langkah menulis:

Menyusun maklumat mengikut urutan yang betul.

1. Guru mengedarkan lembaran kerja. 2. Murid diminta menyusun maklumat mengikut urutan yang betul berdasarkan petikan teks.

Penilaian FU : 5.1 Aras 3 (i) FS : 1.1 Aras 2 (i) FS : 9.3 Aras 2 (i)

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

JONG SOO CHIN


KBT:

RPH 5

Kumpulan A dan B

Menghuraikan nilai murni mengikut urutan perenggan

Kecerdasan Pelbagai Verbal-Linguistik, Interpersonal Kemahiran Berfikir: Menjana minda BSM: - Papan putih - Lembaran kerja - Kad perkataan

Kumpulan C

Murid memadankan nilai dengan perenggan

Pengayaan Pengayaan Melakukan lembaran kerja yang diedarkan

1. Guru mengedarkan lembaran kerja. 2. Murid diminta menyiapkan lembaran kerja.


Pemulihan Strategi: Berpusatkan murid Pendekatan: induktif

1. Guru membimbing murid-murid pemulihan


Pemulihan Membina ayat menggunakan kata kerja yang disediakan membina ayat menggunakan kata kerja yang disediakan.

Penutup (5 minit)

Rumusan : Semua warga sekolah berperanan dalam membantu mengharumkan

1. Guru memilih seorang murid sebagai

pelakon.
2. Murid akan melakonkan aksi berdasarkan

Nilai Murni : Bertanggungjawab Kerjasama Kasih sayang

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA kata kerja dan murid lain meneka.
3. Guru merumuskan isi pelajaran hari ini 4. Guru menyoal murid tentang isi pelajaran 5. Guru membincangkan nilai-nilai murni yang perlu ada dalam diri pelajar.

JONG SOO CHIN


Kecerdasan Pelbagai: intrapersonal, Kinestetik

RPH 5

nama sekolah.

Aktiviti susulan

: Murid-murid diminta mengenal pasti sekolah bestari di Sarawak..

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA


PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH (Diserahkan kepada guru/ pensyarah pembimbing sebelum melaksanankan sesi P&P

JONG SOO CHIN

RPH 5

Disemak oleh Guru / Pensyarah Pembinbing Catatan : Catatan :

Disemak oleh Guru Besar

Tandatangan : Nama : Tarikh

Tandatangan : Nama : Tarikh

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA


PENULISAN CATATAN REFLEKSI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA ISU BUKTI

JONG SOO CHIN

RPH 5

Kekuatan :

TINDAKAN SUSULAN Penambahbaikan :

Kelemahan :

Tindakan Susulan :

Disemak oleh Guru Pembimbing : Catatan : Tandatangan : Nama : Tarikh :

Disemak oleh Pensyarah Pembimbing : Catatan : Tandatangan : Nama : Tarikh :

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

JONG SOO CHIN

RPH 5

BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH : 31 JANUARI 2013 (KHAMIS) MASA : 0800 0900 (60MINIT) TEMA : INSTITUT PELAJARAN TAJUK : SEKOLAH HARAPAN NEGARA IMPIAN BERSAMA