Anda di halaman 1dari 21

DISEDIAKAN OLEH: NUR AFIFAH BINTI MAT YAJID NUR IMANA AGNES BINTI BARNABAS 3PISMP RBT2 WAJ3106

HUBUNGAN ETNIK

Budhi Kecergasan akal fikiran

Takrifan Budaya Cara hidup orang ramai termasuk pemikiran, nilai kepercayaan, pandangan dan tabiat berfikir serta cara perlakuan manusia yang menggerakkan jiwa.

Daya Kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh

Budaya kebendaan

Peralatan dan kelengkapan hidup seperti rumah, kereta, perahu, senjata dan sebagainya.

Budaya bukan kebendaan

Kepercayaan, adat istiadat dan undangundang contohnya adat istiadat yang berbezabeza dalam perkahwinan.

AGAMA
Faktor agama paling penting kerana agamalah dasar tanggapan terhadap alam sekitar dari segi sosial dan fizikal.

BAHASA
Bahasa juga penting sebagai alat komunikasi.

ADAT RESAM Adat resam juga mustahak sebagai petunjuk jalan bagi seseorang dalam mengendalikan hidup bermasyarakat dan berbudaya.

Membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian dan identiti.

Memupuk kesedaran kebangsaan dan kenegaraan berasaskan ciri-ciri kerohanian, kemanusiaan, spiritual dan mental.

Dipelajari

Budaya tidak lahir secara langsung tetapi perlu dipelajari dan melibatkan banyak unsur seperti asimilasi dan adaptasi.
Setiap perlakuan/ budaya itu diamal dan didokong oleh sekumpulan manusia.
Tanpa perkongsian, ia hanya menjadi perlakuan individu dan bukannya perlakuan masyarakat. Kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok manusia.

Dikongsi Sejagat
Diwarisi

Namun ia berbeza antara masyarakat kerana pengaruh alam, pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggota.
Budaya itu diwarisi dari satu generasi ke satu generasi berikutnya. Budaya yang diamalkan hari ini adalah lanjutan daripada budaya terdahulu.

Berubah

Tidak ada budaya yang wujud dari dahulu hingga sekarang tidak mengalami perubahan.
Perubahan ini dikaji daripada perubahan bentuk, ciri dan proses yang berlaku.

Perlambangan

Budaya boleh ditunjukkan dalam bentuk perlambangan seperti logo, bendera, ukiran dan lain-lain.

Pandangan Semesta

Pandangan semesta ialah bagaimana manusia memberikan tafsiran terhadap keadaan alam sekeliling ke dalam kehidupan seharian. Ia timbul kerana manusia mempunyai pertalian yang rapat dengan alam sekitar.

Agenagen sosialisasi

Tahap pendidikan

PEMBELAJARAN

Nilai keutamaan

Umur seseorang

Pertambahan anggota masyarakat Perubahan alam sekitar Pertambahan keperluan dan keinginan

Konflik yang berlaku Pertembungan budaya

Penemuan dan penciptaan teknologi

Memenuhi keperluan hidup

Panduan bertingkahlaku

Mengatur hubungan manusia

Galakan manusia mencipta

Alat penyatuan dan pengenalan identiti

PERPADUAN: satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan tanah air.

INTERGRASI: satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik.

Integrasi nasional
Proses menyatupadukan berbagai-bagai kumpulan yang mempunyai perbezaan kebudayaan dan sosial ke dalam satu sistem wilayah bagi mewujudkan identiti nasional.

Integrasi nasional di Malaysia bermatlamatkan:


Mengurangkan perbezaan psikologi di antara penduduk dalam wilayah yang berkenaan. Mengatasi masalah perbezaan geografi dengan merapatkan perhubungan dan interaksi supaya wujud persefahaman antara penduduk dan suku kaun yang ada. Mewujudkan identiti bersama iaitu simbol kesetiaan dan komitmen terhadap konsep Nasionalisme Malaysia.

INTEGRASI WILAYAH INTEGRASI

Mengurangkan jurang ekonomi dan sosial antara wilayah maju dan mundur

SOSIAL
INTEGRASI

Usaha menyatupadukan rakyat melalui program sosial-sukan,perumahan

INTEGRASI

NASIONAL

EKONOMI INTEGRASI PENDIDIKAN INTEGRASI KEBUDAYAAN INTEGRASI POLITIK

Usaha mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara kumpulan etnik Mewujudkan satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan dan sempurna Usaha membentuk satu kebudayaan kebangsaan Usaha menyatukan rakyat melalui kerjasama dan pembahagian kuasa politik

Amalgamasi
Asimilasi Akulturasi Akomodasi Segregasi

Hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik dalam sesebuah negara.

Berlaku atas dasar agama, ras, kebudayaan dan ciri etnik lain.

Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan seperti tempat tinggal, sistem persekolahan, pengangkutan dan kemudahan awam.

Didasari oleh undang-undang ataupun seperti dasar Apartheid di Afrika Selatan.

Satu proses di mana etnik menyedari norma dan nilai mereka antara satu sama lain, namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masing.

Satu keadaan atau proses apabila kelompok-kelompok yang berkonflik bersetuju untuk menghentikan/mengelakkan konflik dengan mengadakan interaksi secara aman damai.

Proses penyesuaian ini berlaku di Malaysia kerana setiap kumpulan etnik bebas mengamalkan budaya mereka dalam keadaan harmoni.

Diwakili formula : A+B+C = A+B+C

Satu proses penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berlainan. Berbeza dengan proses asimilasi, proses akukturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat yang menerima.

Lebih mudah dicapai kerana melibatkan benda bersifat kebendaan yang mendatangkan manfaat.

Contoh: tali leher, angpau, makanan, dsb.

proses percantuman dan penyatuan di antara etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama.
Faktor : 1. Etnik yang berbeza budaya. 2. individu di dalam atau di antara etnik sering berinteraksi. 3. interaksi berlaku dalam tempoh yang lama.

Satu proses yang berlaku apabila mana-mana kelompok berfikir, berperasaan secara berlainan, menjadi satu dalam kesatuan sosial serta budaya yang sama. : Asimilasi mutlak atau sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan & identiti.

Penyerapan sehala individu ke dalam etnik yang lain. Diwakili formula : A+B+C=A

Kejayaan Asimilasi:
Kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti etnik lain. Kesanggupan etnik majoriti menerima etnik lain.

Kegagalan Asimilasi
Kurang pengetahuan kebudayaan sehingga menimbulkan perasaan takut terhadap budaya lain. Timbul perasaan bahawa budaya sesuatu etnik lebih tinggi dari etnik lain. Wujud perbezaan kepentingan antara etnik yang terlibat. Penguasaan dalam sesuatu bidang khususnya oleh etnik minoriti.

Kelompok minoriti adalah kecil.


Terdapat banyak persamaan budaya antara etnik.

Ia menjangka semua kebudayaan boleh dicair dan dijadikan satu keseluruhan bersama. Ia merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk budaya dan ras baru. Syarat: kumpulan dominan membenarkan proses ini berlaku dan kumpulan minoriti sudi atau dipaksa berbuat demikian. Berlaku melalui perkahwinan campur antara etnik.

Diwakili oleh formula: A+B+C=D

TERIMA KASIH

SEKIAN

Anda mungkin juga menyukai