Anda di halaman 1dari 19

SOALAN TUGASAN

O Mengapa

perkhidmatan
penting jenis Senarai dan

bimbingan
di bincangkan

psikososial sekolah? kesemua

diadakan

perkhidmatan

bimbingan dan kaunseling di sekolah.

BIMBINGAN PSIKOSOSIAL
BIMBINGAN Satu proses menolong individu untuk memahami dirinya dan alam sekeliling.

(Shertzer & Stone, 1971)

PSIKOSOSIAL
A.

Menyinggung relasi sosial yang mencakup faktor-faktor psikologis (Kamus Lengkap Psikologi)

B.

Menekankan pada hubungan yang dekat dan dinamis, dekat antara aspek psikologis dari pengalaman seseorang (pemikiran, perasaan, tingkah laku) dan pengalaman sosial yang ada disekelilingnya (hubungan dengan orang lain, tradisi, budaya), yang secara terus menerus saling mempengaruhi satu sama lain.

KEPENTINGAN BIMBINGAN PSIKOSOSIAL


O Supaya dapat menggunakan pendekatan

yang

sesuai

semasa

memberikan

perkhidmatan kepada murid.


O Supaya

bimbingan

yang

diberikan

bersesuaian dengan tahap perkembangan sosial mengikut umur murid.

O Melayani keperluan individu supaya ia

berkembang sepatutnya

dengan mengikut

kadar

yang

tahap-tahap

perkembangannya.

O Menolong

murid dan

memahami lain

diri

mereka

orang

dengan

mendalam dan seterusnya meneroka tujuan hidup mereka.

O Menjadikan

murid dapat menyesuaikan

diri dengan persekitaran.

O Menolong murid menyedari kekuatan dan

kelemahannya.

O Menolong murid agar mampu membuat

penyesuaian dan perubahan tingkah laku yang perlu.

JENIS PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH

Inventori individu & rekod Mengendalikan fail bimbingan untuk setiap murid. Menyelaras, menjaga dan mengemaskini rekod murid. Mengemaskini rekod kaunseling murid. Mentafsir data untuk tujuan pembangunan diri murid. Memberi maklumat objektif tentang pencapaian, kemajuan dan prestasi murid bermasalah.

Memberi maklumat Mengumpul, menyedia dan menyebar maklumat kerjaya, vokasional, latihan, pelajaran dan pendidikan pencegahan dadah kepada muridmurid. Menambah dan mengemaskinikan fail-fail maklumat kerjaya, peluang latihan, pelajaran, sosial dan peribadi.

Bimbingan kelompok Merancang dan menjadi penyelaras untuk aktiviti bimbingan kelompok. Untuk menggalakkan perkembangan konsep kendiri, vokasional, kognitif/afektif, psikososial, fizikal/seksual dan moral/agama. Untuk penyesuaian atau pembaikan kepada masalah sosial, disiplin, pelajaran dan lainlain.

Kaunseling Perkhidmatan kaunseling secara individu atau kelompok. Kaunseling keluarga jika perlu. Kaunseling tunjuk ajar.

Penempatan Membantu menempatkan murid dalam program kokurikulum mengikut kebolehan, minat dan kemampuan. Membantu dalam penempatan pekerjaan.

Mencegah penggunaan dadah Mengadakan bimbingan dan kaunseling dalam menanam dan memupuk sikap dan nilai membenci dadah. Memberi bantuan pemulihan dan rawatan serta membantu murid menyesuaikan diri semula setelah tamat dari pusat pemulihan dadah. Menilai dan memberi maklum balas kepada KPM dan JPN.

Perundingan dan rujukan Membantu bekas pelajar, pihak pentadbir, staf sekolah dan ibu bapa/penjaga. Berunding dan berbincang dengan staf sekolah tentang cara-cara untuk tingkatkan prestasi khidmat bimbingan. Merancang bersama dengan guru tentang caracara yang paling berkesan untuk mengawasi kemajuan murid. Mengadakan prosedur tertentu dalam merujuk kes-kes kepada agensi dan pakar.

Penyelarasan sumber Penyelaras bagi aktivitiaktiviti berhubung dengan kebajikan murid-murid di antara sekolah dengan agensi-agensi lain. Merancang dan menyelaras dalam usaha untuk memperkenalkan aktiviti-aktiviti bimbingan kepada agensi-agensi dan komuniti setempat.

Konferens dengan ibu bapa

Penilaian Membuat penilaian tentang program bimbingan di sekolah dengan tujuan untuk memperbaikinya. Menilai modul/model bimbingan sebelum dilaksanakan di peringkat sekolah. Mewujudkan program kaunselor rakan sebaya dan program latihannya.

Mengadakan hubungan dengan ibu bapa untuk mengawasi kemajuan murid. Menjadi penyelaras program orientasi untuk murid-murid dan ibu bapa. Mengadakan kaunseling keluarga jika perlu.

RUJUKAN
A) BUKU

Ee, A. M. (1996), Pemantapan Proses Pendidikan : Asas Pendidikan 4. Selangor : Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. Ee, A. M. Nachiappan, S. & Taquddin Abd Mukti (2011), Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling. Selangor : Oxford Fajar Sdn Bhd.

Ibrahim Ahmad (2002), Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah Rendah. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Rahil Mahyuddin & Habibah Ellias (2002), Psikologi Pendidikan untuk Perguruan. Selangor : Karisma Publications Sdn Bhd.

Tang, C. Y. (1991), Bimbingan dan Kaunseling Perkhidmatan Prosedur dan Kemahiran Mengikut Sukatan Pelajaran 1988. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Tang, C. Y. (1996), Bimbingan dan Kaunseling untuk Sekolah Rendah dan Menengah. Selangor : Kumpulan Budiman Sdn Bhd.

B) JURNAL Abdul Rashid Hj Mohamad. (1998). Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di Institusi Pendidikan. Kenapa Sambutan Dingin?. Jurnal Pendidikan Gerak MPPPP, Bil 10, 28 Sidek Mohd Noah et al. (2005). Status dan Keberkesanan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah Menengah di Semenanjung Malaysia. Jurnal Penyelidikan Pendidikan, Jilid 7, 145

C)BAHAN BERCETAK C. P. Chaplin (2000), Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta : Manajemaen PT Raja Grafindo Persada.

D) LAMAN SESAWANG http://id.scribd.com/doc/16874808/Teoriperkembangan-Psikososial-Erik-Erikson dicapai pada 4/1/2013 http://kamuspsikososial.wordpress.com/tag/kamus -psikososial/ dicapai pada 4/1/2013 http://psasir.upm.edu.my/9027/ dicapai pada 4/1/2013