Anda di halaman 1dari 3

TARIKH:

RUJUKAN:SEWA/2012/02/
___
NO KENDERAAN:
MODEL:
MAKLUMAT PENYEWA
NAMA :_______________________________________
NO K/P

:_______________________________________

TEL H/P

:________________________

TEL PEJABAT :_________________________

TEL RUMAH:_____________________
ALAMAT RUMAH:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
ALAMAT PEJABAT:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
RUJUKAN PENYEWA:
NAMA :__________________________
TEL H/P

:__________________________

TEL PEJABAT :___________________

AKUAN PIHAK PENYEWA:


Saya ___________________________________ No Kad Pengenalan ____________________________ telah
membaca dan memahami syarat surat perjanjian sewa kenderaan yang bernombor
pendaftaran ________________ dan berjanji mematuhi kesemua syarat-syarat yang telah
ditetapkan ini. Sekiranya salah satu syarat di atas gagal saya penuhi, tindakan undang-undang
berhak dikenakan ke atas saya.

_______________________________
NAMA:
NO K/P:
TARIKH:

TARIKH:

SURAT PERJANJIAN SEWA KENDERAAN


Perjanjian ini adalah dibuat pada ______________ diantara ______________________
(sebagai pemilik kenderaan) dan ____________________________
( Yang mana selepas ini sebagai PENYEWA kenderaan).

BUTIR BUTIR KENDERAAN


NO PENDAFTARAN

:________________________

MODEL KENDERAAN

:________________________

TARIKH SEWA: BERMULA _______________ JAM _______________ SEHINGGA _______________


JAM _______________.

DENGAN INI ADALAH DIPERSETUJUI SEPERTI BERIKUT:


1. Harga sewa kenderaan ini adalah RM____________ / hari / jam.
2. KAMI berhak menuntut bayaran tambahan jika kenderaan ini lewat dikembalikan
selepas tamat tempoh sewa seperti di atas pada kadar RM 20.00 / jam.
3. Kenderaan ini tidak digunakan untuk segala jenis aktiviti jenayah atau kesalahan
undang-undang Negara Malaysia.
4. PENYEWA
adalah
bertanggungjawab
sepenuhnya
sekiranya
berlaku
penyalahgunaan kenderaan ini seperti terlibat dengan segala jenis aktiviti jenayah
atau kesalahan undang-undang Negara Malaysia.
5. Adalah menjadi tanggungjawab PENYEWA untuk membayar semua saman,
kompaun atau denda dalam tempoh sewa seperti di atas.
6. KAMI berhak menuntut sebarang gantirugi jika berlaku sebarang kerosakan /
kemalangan yang melibatkan kenderaan tersebut dalam tempoh sewa seperti di
atas.
7. Sekiranya kenderaan tidak ditemui/ hilang/ rosak teruk selepas tempoh sewa
kenderaan ini seperti di atas, PENYEWA adalah bertanggungjawab untuk
menanggung segala kos yang dikeluarkan oleh KAMI yang melibatkan kenderaan
ini.
8. KAMI berhak meminta/ menyimpan salinan Kad Pengenalan/ Lesen Memandu/
Kad Pelajar PENYEWA kenderaan ini untuk tujuan rujukan.

TARIKH:

9. KAMI berhak menghubungi penama yang diberikan oleh PENYEWA sebagai


rujukan untuk tujuan rujukan kepada PENYEWA.

Anda mungkin juga menyukai