Anda di halaman 1dari 2

1.6Apa itu Pendekatan Heuristik?

Heuristik merangkumi semua bidang penyelesaian masalah baik masalah teknikal(rutin) dan bukan teknikal (bukan rutin). Ia merupakan satu set cadangan dan soalanyang harus difikirkan oleh pelajar untuk membantunya dalam penyelesaian masalah.Ianya bukan algoritma penyelesaian masalah tetapi satu cara berfikir untuk melihat d a n m e n y e l e s a i k a n s e s u a t u masalah dari pelbagai aspek. Penyelesai masalahmengunakan heuristik untuk meneroka konsep matematik untuk menyelesaikanm a s a l a h . H e u r i s t i k j u g a b o l e h d i k a t a k a n s e b a g a i p r o s e s m e m i k i r k a n c a r a penyelesaian masalah yang kadang kala tidak disedari atau dikenali sebagai heuristikoleh penyelesai masalah tersebut.Berikut adalah beberapa heuristik yang biasa digunakan dalam Matematik: 1. Membentuk masalah yang setara 2. Mengubahusuai masalah 3. Memilih notasi berkesan 4. Meneroka simetri 5. Membahagikan kepada kes tertentu 6. Menggunakan situasi yang bercanggah 7. Menyemak persamaan 8. Mempertimbangkan kes ekstrim 9. Membuat Generalisasi

1.7 Apakah Masalah yang Baik? Masalah yang baik mampu mencabar dan memupuk minat p e l a j a r . G u r u b o l e h memberikan masalah yang tidak terlalu sukar tetapi memerlukan cara penyelesaianyang pelbagai. Masalah yang baik bukan saja relevan dengan topik matematik yangdiajar tetapi juga berkait rapat dengan pengalaman hidup pelajar itu sendiri. Pelajar a k a n l e b i h s e r o n o k dan bermotivasi sekiranya masalah itu bermakna d a l a m kehidupan seharian mereka.

1.7.1 Peryataan Masalah: Permulaan kepada Penyelesaian Masalah. Kadangkala sesuatu pernyataan masalah itu sendiri merupakan penyebab utamapelajar mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Ini disebabkan pelajar keliru dengan perkataan jika, sekiranya, katakan, anggapkan . Ini disebabkanoleh kekangan dalam memori pelajar yang tidak dapat menerima terlalu banyakmaklumat pada suatu masa. Untuk membantu mengurangkan masalah ini soalan berbentuk sekiranya boleh diabaikan/dikurangkan dan lebih berfokus kepada apayang diminta dalam masalah tersebut.P e n y a t a a n m a s a l a h h a n y a l a h s u m b e r m a k l u m a t . P e l a j a r t i d a k p e r l u m e n g h u r a i , menyusun, menyenarai, menyatakan semula, menafsirkan atau menganalisis atau p e r n y a t a a n m a s a l a h tersebut. Peringkat awal penyelesaian masalah hanyamelibatkan proses mengenalpasti apa yang diminta o l e h s o a l a n . I n i l a h y a n g dimaksudkan sebagai memahami masalah.

1.7.2Kaedah untuk Membantu Pelajar yang Lemah Guru boleh mengurangkan kerisauan pelajar dalam penyelesaian masalah denganmenggalakkan komunikasi dan kerjasama di kalangan pelajar. Seterusnya, masalahyang diutarakan boleh dipermudahkan.G u r u h a r u s tahu bila ia perlu membantu murid dalam tugasannya t e t a p i p e r l u diingatkan bahawa matlamat akhirnya ialah murid boleh meneroka sendiri pelbagai strategi yang diperlukan untuk membantu dirinya menyelesaikan masalah tersebutSeorang guru harus mengelak daripada memberikan jawapan kepada pelajar. Guruboleh meminta pelajar menerangkan jalan penyelesaian yang telah difikirkannya danmenanyakan soalan yang boleh membimbing kepada pelajar menemui apa yang tidak dilihat sebelumnya atau menyarankan idea-idea baru untuk diteroka.Sebagai seorang guru, anda boleh menggunakan soalan-soalan seperti berikut: "Apa yang akan terjadi sekiranya ....?" Jika anda memikirkan sedemikian ...?""Bagaimana anda mencari.?" http://www.scribd.com/doc/69384757/Matematik-Penyelesaian-Masalah