Munara Cahya

Ngabohong jeung Ingkar Jangji
Ku Ustadz Ghilman Hizbul Islam Dawuhan Alloh SWT : "Wa man adllamu mimmanif taro alallohil kadziba wahuwa yud'a ilal Islam, wallohu layahdil qowmadl dlolimin (Q.as Ashaffat : 7). Hartosna, wallohu alam wa bi murodihi : Jeung saha nu leuwih dzolim ti batan jalma nu ngaya-ngayakeun kabohongan ka Alloh, sedengkeun manehna diajak kana Islam? Jeung Alloh moal maparin pituduh ka jalmajalma dzolim. Para mufassir mupakat, istilah "ngaya-ngayakeun kabohongan ka Alloh" teh ngandung harti, teu daek narima aturan Alloh sareng Rosul-Na. Pikeun jalma samodel kitu, boh individual, boh komunal, kelompok atawa golongan, Alloh ngalungsurkeun rupa-rupa azab sangkan jadi pepeling. Tapi jalma-jalma kitu teh karereanana mah mungkir jeung mungkar. Maranehna leuwih percaya kana itung-itungan nu sipatna pisik-material, fenomena alam, jsb, tinimbang kana isarah atawa manginget ti Alloh SWT. Upamana bae dina soal bencana nu ayeuna mindeng tumiba ka urang sarerea. Ngabohongkeun kana aturan Alloh SWT, di antarana teu daek syukuran kana ni'mat alias kufur ni'mat. Fa kafarot bi an'umillah (Q.s.an Nahl :112). Nya kufur kana ni'mat Alloh nu jadi sabab datangna mamala badag, mangrupa kalaparan jeung kasieun. Dina sagemblegnna ayat 112 QS. An-Nahl tadi, kaunggel : "Geus dicontokeun hiji nagri anu aman tengtrem tur hade kaayaanana, rejeki daratang ti suklak-sikluk patempatan, tapi (sanggeus) pangeusina kufur kana ni'mat Alloh, mangka ka maranehna ditibankeun ruruba kalaparan jeung kasieun, balukar pagaweanana sorangan (tina syukur kana kufur)." Nagri nu aman santosa, tiis ceuli herang mata, taya benceng ceweng, taya rupaning sagala laku goreng matak harengheng. Bari subur mamur gemah ripah loh jinawi, lantaran rupa-rupa rejeki, boh dahareun boh pakeeun sabangsa pangan, sandang, papan, ngaleuya. Bru di juru bro di panto ngalayah di tengah imah,raweuy beuweungeun rambay alaeun. Eta teh salila pangeusi nagri sukur nimat. Tunduk patuh kana aturan Alloh SWT ku mangrupa kaimanan (tauhid) anu panceg, ibadah anu leket tur khusyu, ahlak anu alus, tara petot ngareaan amal soleh ka sasama manusa. Datang mangsa manusa pangeusi nagri adil mamur raharja teh, malieus tina hukum-hukum Alloh. Cul aturan Anjeunna nu Maha Adil Maha Wijaksana. Gap kana aturan jieunan manusa nu matak sasar jeung mawa karuksakan di sakuliah jagat. Ibadah dianggap meakeun waktu, atawa dianggap urusan pribadi nu teu bisa dibabawa ka ruang publik. Ahlak mulya henteu jadi ukuran darajat alus-gorengna sakur jalma, lantaran nu dipentingkeun kaahlian (professionalitas), kakayaan, pangkat, kalungguhan, katut sagala rupa atribut nu nempatkeun manusa kawasa kabina-bina. Kajeun teuing eta manusa teh baha ka Alloh SWT (kafir), tara ngalakonan kawajiban agama (Islam), ahllakna goreng kabina-bina (korup, ahli masiat, jsb). Atuh amal soleh ka sasama manusa, dipapantes dumasar kana popularitas, promosi jeung nembongkeun saha aing. Dibalitungkeun kana untung rugi. Cohagna riya jeung sum'ah, nu patukang tonggong jeung kaidah Islam

hayu urang lenyepan kondisi katut situasi hirup jeung kahirupan urang. masih keneh "icuk cole". Jalma nu jangji. danget ieu. Mun henteu wae nedunan jangji. Komo lamun jangjina teh diucapkeun hareupeun balarea tanpa tedeng aling-aling. Padahal Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah Saw. akibat reana jalma ingkar jangji di manamana. jalir jangji jadi pagawean saban usik saban malik. tara asa-asa ngumbar lamunan ngaliwatan kekecapan nu narik ati. Padahal nyubadanan jangji mangrupa kawajiban nu kudu ditedunan dumasar kana parentah Allah SWT (Q. Gampang ngumbar ucapan nu amis tanding madu. eta aya dina jiretan hutang. katut hal-hal pikasusaheun. Sedengkeun nu boga hutang. Hianat kana amanat. Lamun tetep bae kawas nu enggeus-enggeus. Ku kituna.Lantaran geus wani ngabohongkeun aturan Alloh SWT. kiwari geus jadi kabiasaan umum. ku mangrupa pertanyaan jeung jawabanana sakalian : . sakumaha sinyalemen Kangjeng Nabi Saw. Sabab saha bae nu jangji. baris dikawasa ku musuh-musuhna . nyaeta antara individu nu boga gantar kakaitan pribadi. al Maidah : 13). uduh bisa medar rencana nu matak uruy rahayat. balucat-balicet. Nepi ka urang kudu daek dikekeyek ku musuh-musuh kahirupan jeung kamanusaan. sarua jeung masrahkeun diri kana kakawasaan. Tapi kudu dibarengan ku memeres cara jeung bukti nedunan jangji nu sipatna mental spiritual. Ari ditagih. pasti akan terus ditagih. Boh musuh dina harti basajan. kemiskinan. satengahing nempuh ibadah Ramadhan 1430 H. ari nyarita wadul gedebul. nepi ka kelompok. jeung ingkar jangji. henteu semet memeres adiminsitrasi. Jangji sarua jeung hutang nu kudu dibayar lunas (Q.(Hadits riwayat Imam Thobroni) Sulaya jangji. jangji dianggap angin liwat. Pangpangna para pamingpin rayat.Israa : 34). Tapi hese ngabuktikeunana dina kanyataan. nu terus-terusan diancam ku rupaning musuh ti mimimti kasusah ekonomi. Kaayaan urang ayeuna. Atawa dina urusan hutang pihutang. yen ciri jala orang munafik aya tilu. Bangsa jeung nagara moal lesot tina pangjajah jeung pangjejeleh deungeun. Jalma tukang ingkar jangji digolongkeun ka jalma munafik. Umat nu sol sulaya kana jangji.s.s. ngadawuh : Ma naqosho qoumul ahda illa sulito alaihim aduwwuhum. jeung ngabohong ka dirina pribadi katut nu Nyiptakeunana. golongan. Jalma nu resep ngumbar jangji bari tara nyumponan jangjina saeutik-eutik acan. al Maidah : 1). sakumaha dawuhan Rasulullah Saw. bakal ilang perasaanana. Manusa bengis. Urusan bangsa jeung nagara. saur Kangjeng Nabi Saw. Tempo nganjuk lengas-lengis bakat ku hayang dibere bari sumpah yen rek gancang mayar. risiko nu kudu disanghareupan tangtu leuwih beurat. aya dina ancaman "qahrir rijaal". Jalma nu hayang jeneng. boh musuh dina harti lega. jeung lembaga. lantaran hatena teuas ngebtrak lir batu (Q. tacan leah hatena pikeun nedunan jangji-jangji maranehna basa keur kampanye bareto. tata pamarentahan jeung sajabana nu sipatna pisik-material. Para calon boh eksekutip boh legislatip nu hayang kapilih. Komo dina usum kampanye. Sakalina kapelengok. para wakil rayat. Ti mimiti pribadi-pribadi. Malah teu saeutik nu ngangles. taya rasrasan nu teu eureun-eureun nanagih jangji atawa buruh tina nu dijangjikeun.s. nayeta kakuatan nu ngeukeuweuk bangsa jeung nagara dina sagala widang kahirupan.

jsb. Ku "qohrir rijal". Jawabanana teu susah. Nepi ka hate urang teuas ngabetrak lir batu. Tur bongan urang sok jalir jangji. Aya nu milu hojih. tumiba ka saha bae. penculikan. Nyebakeun diri ka mahluk Alloh. Diincer ku kasieun lantaran kaayaan henteu aman. Kasalahan urang sorangan. Nyaeta urang geus malieuskeun beungeut tina karohmanan jeung karohiman Alloh SWT ku cara mungpang kana sagala parentahNa. Rupa-rupa ancaman ngalangkang. Urang dibeledig kalaparan lantaran sandang pangan papan ngurangan jeung hese neanganana. moal barobah.html . boh penjajah nu sipatna kongkrit saperti kaalaman jaman Walanda jeung Jepang baheula. tur ngarempak sagala nu dilarang ku Anjeunna. nyaah jeung watir. 19-09-2010) . Padahal posisi manusa teh estuning laip jeung hina.com/content/detail/316. tapi acan ngahontal hakekat kamerdekaan ? Rupa-rupa sektor kahirupan masih keneh dikeukeuweuk ku deungeun. boh pangjajahan abstrak nu kaalaman kiwari sagala aya dina cangkingan deungeun sanajan tiorina mah tetep nu urang. Tacan tobat kalawan bener-bener tobat (taubatan nasuha)*** (sumber : http://majalah-mangle. geus kufur kana nimat Alloh. rajapati. sapanjang urang terus kalalanjoan. miceun hukum-hukum Alloh nu dumasar kana kaadilan (al adlu). Tuluy aub kana hukumhukum manusa nu pinuh hawa nafsu. saperti teror bom. tapi ukur hiji dua jalma nu deukeut ka kakawasaan jeung anut ka nu boga modal. pemerkiosaan. Kaayaan samodel kieu.nu bisa kajadian iraha bae jeung di mana bae. Balukarna urang dikekeyek ku maranehna. Mangle Edisi 2235. Nepi ka diri urang dikekeyek ku penjajah. Sapanjang urang tacan mulang kana aturan hukum Alloh jeung RosulNa. ngacapruk jeung ngaruksak tatanan alam leutik (mikrokosmos) katut alam badag (makrokosmos) saluyu jeung kaangkaramurkaanana. Sumberdaya alam dieksploitasi ku investor asing. Urang salaku Muslim nu sakuduna iman. Bangsa urang mah ukur ngegel curuk. Mahluk telenges taya rasrasan nu teu boga rasa pangampura.Naha urang nu geus 64 taun merdeka. Hutang luar negeri ngunungngunung. katut kaweruh (al alimu) Anjeunna Nu Maha Adil tur Maha Uninga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful