Munara Cahya

Ngabohong jeung Ingkar Jangji
Ku Ustadz Ghilman Hizbul Islam Dawuhan Alloh SWT : "Wa man adllamu mimmanif taro alallohil kadziba wahuwa yud'a ilal Islam, wallohu layahdil qowmadl dlolimin (Q.as Ashaffat : 7). Hartosna, wallohu alam wa bi murodihi : Jeung saha nu leuwih dzolim ti batan jalma nu ngaya-ngayakeun kabohongan ka Alloh, sedengkeun manehna diajak kana Islam? Jeung Alloh moal maparin pituduh ka jalmajalma dzolim. Para mufassir mupakat, istilah "ngaya-ngayakeun kabohongan ka Alloh" teh ngandung harti, teu daek narima aturan Alloh sareng Rosul-Na. Pikeun jalma samodel kitu, boh individual, boh komunal, kelompok atawa golongan, Alloh ngalungsurkeun rupa-rupa azab sangkan jadi pepeling. Tapi jalma-jalma kitu teh karereanana mah mungkir jeung mungkar. Maranehna leuwih percaya kana itung-itungan nu sipatna pisik-material, fenomena alam, jsb, tinimbang kana isarah atawa manginget ti Alloh SWT. Upamana bae dina soal bencana nu ayeuna mindeng tumiba ka urang sarerea. Ngabohongkeun kana aturan Alloh SWT, di antarana teu daek syukuran kana ni'mat alias kufur ni'mat. Fa kafarot bi an'umillah (Q.s.an Nahl :112). Nya kufur kana ni'mat Alloh nu jadi sabab datangna mamala badag, mangrupa kalaparan jeung kasieun. Dina sagemblegnna ayat 112 QS. An-Nahl tadi, kaunggel : "Geus dicontokeun hiji nagri anu aman tengtrem tur hade kaayaanana, rejeki daratang ti suklak-sikluk patempatan, tapi (sanggeus) pangeusina kufur kana ni'mat Alloh, mangka ka maranehna ditibankeun ruruba kalaparan jeung kasieun, balukar pagaweanana sorangan (tina syukur kana kufur)." Nagri nu aman santosa, tiis ceuli herang mata, taya benceng ceweng, taya rupaning sagala laku goreng matak harengheng. Bari subur mamur gemah ripah loh jinawi, lantaran rupa-rupa rejeki, boh dahareun boh pakeeun sabangsa pangan, sandang, papan, ngaleuya. Bru di juru bro di panto ngalayah di tengah imah,raweuy beuweungeun rambay alaeun. Eta teh salila pangeusi nagri sukur nimat. Tunduk patuh kana aturan Alloh SWT ku mangrupa kaimanan (tauhid) anu panceg, ibadah anu leket tur khusyu, ahlak anu alus, tara petot ngareaan amal soleh ka sasama manusa. Datang mangsa manusa pangeusi nagri adil mamur raharja teh, malieus tina hukum-hukum Alloh. Cul aturan Anjeunna nu Maha Adil Maha Wijaksana. Gap kana aturan jieunan manusa nu matak sasar jeung mawa karuksakan di sakuliah jagat. Ibadah dianggap meakeun waktu, atawa dianggap urusan pribadi nu teu bisa dibabawa ka ruang publik. Ahlak mulya henteu jadi ukuran darajat alus-gorengna sakur jalma, lantaran nu dipentingkeun kaahlian (professionalitas), kakayaan, pangkat, kalungguhan, katut sagala rupa atribut nu nempatkeun manusa kawasa kabina-bina. Kajeun teuing eta manusa teh baha ka Alloh SWT (kafir), tara ngalakonan kawajiban agama (Islam), ahllakna goreng kabina-bina (korup, ahli masiat, jsb). Atuh amal soleh ka sasama manusa, dipapantes dumasar kana popularitas, promosi jeung nembongkeun saha aing. Dibalitungkeun kana untung rugi. Cohagna riya jeung sum'ah, nu patukang tonggong jeung kaidah Islam

nepi ka kelompok. Padahal Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah Saw. bakal ilang perasaanana. sarua jeung masrahkeun diri kana kakawasaan. golongan. lantaran hatena teuas ngebtrak lir batu (Q. pasti akan terus ditagih. Tapi hese ngabuktikeunana dina kanyataan. Jalma nu resep ngumbar jangji bari tara nyumponan jangjina saeutik-eutik acan. taya rasrasan nu teu eureun-eureun nanagih jangji atawa buruh tina nu dijangjikeun. Ku kituna. satengahing nempuh ibadah Ramadhan 1430 H. nu terus-terusan diancam ku rupaning musuh ti mimimti kasusah ekonomi. tata pamarentahan jeung sajabana nu sipatna pisik-material. tara asa-asa ngumbar lamunan ngaliwatan kekecapan nu narik ati. tacan leah hatena pikeun nedunan jangji-jangji maranehna basa keur kampanye bareto. Malah teu saeutik nu ngangles. Jalma nu hayang jeneng. baris dikawasa ku musuh-musuhna . kiwari geus jadi kabiasaan umum. Padahal nyubadanan jangji mangrupa kawajiban nu kudu ditedunan dumasar kana parentah Allah SWT (Q.s. ngadawuh : Ma naqosho qoumul ahda illa sulito alaihim aduwwuhum. Jalma nu jangji. balucat-balicet. Manusa bengis. Sakalina kapelengok. Lamun tetep bae kawas nu enggeus-enggeus. jeung ingkar jangji. akibat reana jalma ingkar jangji di manamana. Urusan bangsa jeung nagara. Komo lamun jangjina teh diucapkeun hareupeun balarea tanpa tedeng aling-aling. jeung ngabohong ka dirina pribadi katut nu Nyiptakeunana. Gampang ngumbar ucapan nu amis tanding madu. masih keneh "icuk cole". Pangpangna para pamingpin rayat. nyaeta antara individu nu boga gantar kakaitan pribadi. danget ieu. Mun henteu wae nedunan jangji.s. katut hal-hal pikasusaheun. para wakil rayat. Jalma tukang ingkar jangji digolongkeun ka jalma munafik. Umat nu sol sulaya kana jangji. Kaayaan urang ayeuna. eta aya dina jiretan hutang. Atawa dina urusan hutang pihutang. jalir jangji jadi pagawean saban usik saban malik. hayu urang lenyepan kondisi katut situasi hirup jeung kahirupan urang. yen ciri jala orang munafik aya tilu. Boh musuh dina harti basajan. boh musuh dina harti lega.s. Tapi kudu dibarengan ku memeres cara jeung bukti nedunan jangji nu sipatna mental spiritual. Komo dina usum kampanye. al Maidah : 1). ku mangrupa pertanyaan jeung jawabanana sakalian : . jangji dianggap angin liwat. al Maidah : 13). Hianat kana amanat.(Hadits riwayat Imam Thobroni) Sulaya jangji. nayeta kakuatan nu ngeukeuweuk bangsa jeung nagara dina sagala widang kahirupan. ari nyarita wadul gedebul. Nepi ka urang kudu daek dikekeyek ku musuh-musuh kahirupan jeung kamanusaan.Israa : 34). Ari ditagih. kemiskinan. henteu semet memeres adiminsitrasi. Jangji sarua jeung hutang nu kudu dibayar lunas (Q. saur Kangjeng Nabi Saw. Bangsa jeung nagara moal lesot tina pangjajah jeung pangjejeleh deungeun. Para calon boh eksekutip boh legislatip nu hayang kapilih. risiko nu kudu disanghareupan tangtu leuwih beurat. sakumaha sinyalemen Kangjeng Nabi Saw. uduh bisa medar rencana nu matak uruy rahayat. sakumaha dawuhan Rasulullah Saw.Lantaran geus wani ngabohongkeun aturan Alloh SWT. Tempo nganjuk lengas-lengis bakat ku hayang dibere bari sumpah yen rek gancang mayar. Sedengkeun nu boga hutang. Sabab saha bae nu jangji. Ti mimiti pribadi-pribadi. jeung lembaga. aya dina ancaman "qahrir rijaal".

Nepi ka hate urang teuas ngabetrak lir batu. ngacapruk jeung ngaruksak tatanan alam leutik (mikrokosmos) katut alam badag (makrokosmos) saluyu jeung kaangkaramurkaanana. Kaayaan samodel kieu. Tur bongan urang sok jalir jangji. saperti teror bom.nu bisa kajadian iraha bae jeung di mana bae. boh penjajah nu sipatna kongkrit saperti kaalaman jaman Walanda jeung Jepang baheula. Nepi ka diri urang dikekeyek ku penjajah.Naha urang nu geus 64 taun merdeka. Nyaeta urang geus malieuskeun beungeut tina karohmanan jeung karohiman Alloh SWT ku cara mungpang kana sagala parentahNa. Mahluk telenges taya rasrasan nu teu boga rasa pangampura. Urang salaku Muslim nu sakuduna iman. Aya nu milu hojih. Padahal posisi manusa teh estuning laip jeung hina. Hutang luar negeri ngunungngunung. Bangsa urang mah ukur ngegel curuk. geus kufur kana nimat Alloh. tapi acan ngahontal hakekat kamerdekaan ? Rupa-rupa sektor kahirupan masih keneh dikeukeuweuk ku deungeun. jsb. boh pangjajahan abstrak nu kaalaman kiwari sagala aya dina cangkingan deungeun sanajan tiorina mah tetep nu urang. moal barobah. Mangle Edisi 2235. Tacan tobat kalawan bener-bener tobat (taubatan nasuha)*** (sumber : http://majalah-mangle. Kasalahan urang sorangan. Rupa-rupa ancaman ngalangkang.html . Nyebakeun diri ka mahluk Alloh. miceun hukum-hukum Alloh nu dumasar kana kaadilan (al adlu). Balukarna urang dikekeyek ku maranehna. sapanjang urang terus kalalanjoan. Sapanjang urang tacan mulang kana aturan hukum Alloh jeung RosulNa. nyaah jeung watir. penculikan. Ku "qohrir rijal". Jawabanana teu susah. Tuluy aub kana hukumhukum manusa nu pinuh hawa nafsu. Sumberdaya alam dieksploitasi ku investor asing. tumiba ka saha bae. Diincer ku kasieun lantaran kaayaan henteu aman. rajapati. katut kaweruh (al alimu) Anjeunna Nu Maha Adil tur Maha Uninga. pemerkiosaan. tapi ukur hiji dua jalma nu deukeut ka kakawasaan jeung anut ka nu boga modal. Urang dibeledig kalaparan lantaran sandang pangan papan ngurangan jeung hese neanganana. 19-09-2010) .com/content/detail/316. tur ngarempak sagala nu dilarang ku Anjeunna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful