Munara Cahya

Ngabohong jeung Ingkar Jangji
Ku Ustadz Ghilman Hizbul Islam Dawuhan Alloh SWT : "Wa man adllamu mimmanif taro alallohil kadziba wahuwa yud'a ilal Islam, wallohu layahdil qowmadl dlolimin (Q.as Ashaffat : 7). Hartosna, wallohu alam wa bi murodihi : Jeung saha nu leuwih dzolim ti batan jalma nu ngaya-ngayakeun kabohongan ka Alloh, sedengkeun manehna diajak kana Islam? Jeung Alloh moal maparin pituduh ka jalmajalma dzolim. Para mufassir mupakat, istilah "ngaya-ngayakeun kabohongan ka Alloh" teh ngandung harti, teu daek narima aturan Alloh sareng Rosul-Na. Pikeun jalma samodel kitu, boh individual, boh komunal, kelompok atawa golongan, Alloh ngalungsurkeun rupa-rupa azab sangkan jadi pepeling. Tapi jalma-jalma kitu teh karereanana mah mungkir jeung mungkar. Maranehna leuwih percaya kana itung-itungan nu sipatna pisik-material, fenomena alam, jsb, tinimbang kana isarah atawa manginget ti Alloh SWT. Upamana bae dina soal bencana nu ayeuna mindeng tumiba ka urang sarerea. Ngabohongkeun kana aturan Alloh SWT, di antarana teu daek syukuran kana ni'mat alias kufur ni'mat. Fa kafarot bi an'umillah (Q.s.an Nahl :112). Nya kufur kana ni'mat Alloh nu jadi sabab datangna mamala badag, mangrupa kalaparan jeung kasieun. Dina sagemblegnna ayat 112 QS. An-Nahl tadi, kaunggel : "Geus dicontokeun hiji nagri anu aman tengtrem tur hade kaayaanana, rejeki daratang ti suklak-sikluk patempatan, tapi (sanggeus) pangeusina kufur kana ni'mat Alloh, mangka ka maranehna ditibankeun ruruba kalaparan jeung kasieun, balukar pagaweanana sorangan (tina syukur kana kufur)." Nagri nu aman santosa, tiis ceuli herang mata, taya benceng ceweng, taya rupaning sagala laku goreng matak harengheng. Bari subur mamur gemah ripah loh jinawi, lantaran rupa-rupa rejeki, boh dahareun boh pakeeun sabangsa pangan, sandang, papan, ngaleuya. Bru di juru bro di panto ngalayah di tengah imah,raweuy beuweungeun rambay alaeun. Eta teh salila pangeusi nagri sukur nimat. Tunduk patuh kana aturan Alloh SWT ku mangrupa kaimanan (tauhid) anu panceg, ibadah anu leket tur khusyu, ahlak anu alus, tara petot ngareaan amal soleh ka sasama manusa. Datang mangsa manusa pangeusi nagri adil mamur raharja teh, malieus tina hukum-hukum Alloh. Cul aturan Anjeunna nu Maha Adil Maha Wijaksana. Gap kana aturan jieunan manusa nu matak sasar jeung mawa karuksakan di sakuliah jagat. Ibadah dianggap meakeun waktu, atawa dianggap urusan pribadi nu teu bisa dibabawa ka ruang publik. Ahlak mulya henteu jadi ukuran darajat alus-gorengna sakur jalma, lantaran nu dipentingkeun kaahlian (professionalitas), kakayaan, pangkat, kalungguhan, katut sagala rupa atribut nu nempatkeun manusa kawasa kabina-bina. Kajeun teuing eta manusa teh baha ka Alloh SWT (kafir), tara ngalakonan kawajiban agama (Islam), ahllakna goreng kabina-bina (korup, ahli masiat, jsb). Atuh amal soleh ka sasama manusa, dipapantes dumasar kana popularitas, promosi jeung nembongkeun saha aing. Dibalitungkeun kana untung rugi. Cohagna riya jeung sum'ah, nu patukang tonggong jeung kaidah Islam

Jalma nu jangji. Pangpangna para pamingpin rayat. aya dina ancaman "qahrir rijaal". jalir jangji jadi pagawean saban usik saban malik. Kaayaan urang ayeuna. nyaeta antara individu nu boga gantar kakaitan pribadi. Sedengkeun nu boga hutang. kemiskinan. Para calon boh eksekutip boh legislatip nu hayang kapilih.Lantaran geus wani ngabohongkeun aturan Alloh SWT. Ti mimiti pribadi-pribadi. boh musuh dina harti lega. lantaran hatena teuas ngebtrak lir batu (Q. Gampang ngumbar ucapan nu amis tanding madu. nu terus-terusan diancam ku rupaning musuh ti mimimti kasusah ekonomi.(Hadits riwayat Imam Thobroni) Sulaya jangji. Komo dina usum kampanye. sakumaha dawuhan Rasulullah Saw.s.Israa : 34). eta aya dina jiretan hutang. akibat reana jalma ingkar jangji di manamana. tata pamarentahan jeung sajabana nu sipatna pisik-material. al Maidah : 1). pasti akan terus ditagih. Malah teu saeutik nu ngangles. Jalma tukang ingkar jangji digolongkeun ka jalma munafik. nayeta kakuatan nu ngeukeuweuk bangsa jeung nagara dina sagala widang kahirupan. Urusan bangsa jeung nagara. Jalma nu hayang jeneng. balucat-balicet. saur Kangjeng Nabi Saw. Padahal nyubadanan jangji mangrupa kawajiban nu kudu ditedunan dumasar kana parentah Allah SWT (Q. Ku kituna. jeung ngabohong ka dirina pribadi katut nu Nyiptakeunana. tara asa-asa ngumbar lamunan ngaliwatan kekecapan nu narik ati. golongan. jeung lembaga. jangji dianggap angin liwat. bakal ilang perasaanana. Padahal Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah Saw. Tempo nganjuk lengas-lengis bakat ku hayang dibere bari sumpah yen rek gancang mayar. al Maidah : 13). ku mangrupa pertanyaan jeung jawabanana sakalian : . Umat nu sol sulaya kana jangji. Mun henteu wae nedunan jangji. ari nyarita wadul gedebul. katut hal-hal pikasusaheun. sakumaha sinyalemen Kangjeng Nabi Saw. Lamun tetep bae kawas nu enggeus-enggeus. Bangsa jeung nagara moal lesot tina pangjajah jeung pangjejeleh deungeun. para wakil rayat. Manusa bengis. tacan leah hatena pikeun nedunan jangji-jangji maranehna basa keur kampanye bareto. uduh bisa medar rencana nu matak uruy rahayat. Boh musuh dina harti basajan. ngadawuh : Ma naqosho qoumul ahda illa sulito alaihim aduwwuhum. nepi ka kelompok. sarua jeung masrahkeun diri kana kakawasaan. Atawa dina urusan hutang pihutang. baris dikawasa ku musuh-musuhna . Sakalina kapelengok. henteu semet memeres adiminsitrasi. jeung ingkar jangji. hayu urang lenyepan kondisi katut situasi hirup jeung kahirupan urang.s. Nepi ka urang kudu daek dikekeyek ku musuh-musuh kahirupan jeung kamanusaan. kiwari geus jadi kabiasaan umum. danget ieu. satengahing nempuh ibadah Ramadhan 1430 H. masih keneh "icuk cole". taya rasrasan nu teu eureun-eureun nanagih jangji atawa buruh tina nu dijangjikeun. Hianat kana amanat. Komo lamun jangjina teh diucapkeun hareupeun balarea tanpa tedeng aling-aling. yen ciri jala orang munafik aya tilu. Ari ditagih. Tapi hese ngabuktikeunana dina kanyataan. risiko nu kudu disanghareupan tangtu leuwih beurat. Sabab saha bae nu jangji.s. Jalma nu resep ngumbar jangji bari tara nyumponan jangjina saeutik-eutik acan. Jangji sarua jeung hutang nu kudu dibayar lunas (Q. Tapi kudu dibarengan ku memeres cara jeung bukti nedunan jangji nu sipatna mental spiritual.

Nyebakeun diri ka mahluk Alloh.nu bisa kajadian iraha bae jeung di mana bae. Aya nu milu hojih. boh penjajah nu sipatna kongkrit saperti kaalaman jaman Walanda jeung Jepang baheula. pemerkiosaan. tapi ukur hiji dua jalma nu deukeut ka kakawasaan jeung anut ka nu boga modal. Tuluy aub kana hukumhukum manusa nu pinuh hawa nafsu. 19-09-2010) . Mahluk telenges taya rasrasan nu teu boga rasa pangampura. Tacan tobat kalawan bener-bener tobat (taubatan nasuha)*** (sumber : http://majalah-mangle. Padahal posisi manusa teh estuning laip jeung hina. Urang dibeledig kalaparan lantaran sandang pangan papan ngurangan jeung hese neanganana. jsb. katut kaweruh (al alimu) Anjeunna Nu Maha Adil tur Maha Uninga. Rupa-rupa ancaman ngalangkang. geus kufur kana nimat Alloh. Ku "qohrir rijal". Bangsa urang mah ukur ngegel curuk. Sapanjang urang tacan mulang kana aturan hukum Alloh jeung RosulNa. boh pangjajahan abstrak nu kaalaman kiwari sagala aya dina cangkingan deungeun sanajan tiorina mah tetep nu urang. Urang salaku Muslim nu sakuduna iman. Kaayaan samodel kieu. Tur bongan urang sok jalir jangji. Diincer ku kasieun lantaran kaayaan henteu aman.Naha urang nu geus 64 taun merdeka. Nepi ka diri urang dikekeyek ku penjajah. moal barobah. Nepi ka hate urang teuas ngabetrak lir batu. sapanjang urang terus kalalanjoan. nyaah jeung watir. Mangle Edisi 2235. Sumberdaya alam dieksploitasi ku investor asing. tumiba ka saha bae. Jawabanana teu susah.html .com/content/detail/316. Kasalahan urang sorangan. Balukarna urang dikekeyek ku maranehna. tapi acan ngahontal hakekat kamerdekaan ? Rupa-rupa sektor kahirupan masih keneh dikeukeuweuk ku deungeun. Hutang luar negeri ngunungngunung. rajapati. tur ngarempak sagala nu dilarang ku Anjeunna. miceun hukum-hukum Alloh nu dumasar kana kaadilan (al adlu). ngacapruk jeung ngaruksak tatanan alam leutik (mikrokosmos) katut alam badag (makrokosmos) saluyu jeung kaangkaramurkaanana. Nyaeta urang geus malieuskeun beungeut tina karohmanan jeung karohiman Alloh SWT ku cara mungpang kana sagala parentahNa. penculikan. saperti teror bom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.