P. 1
Artikel Sunda

Artikel Sunda

|Views: 3|Likes:
Dipublikasikan oleh eleldev
untuk bahan analisis artikel sunda :)
untuk bahan analisis artikel sunda :)

More info:

Published by: eleldev on Feb 07, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2015

pdf

text

original

Munara Cahya

Ngabohong jeung Ingkar Jangji
Ku Ustadz Ghilman Hizbul Islam Dawuhan Alloh SWT : "Wa man adllamu mimmanif taro alallohil kadziba wahuwa yud'a ilal Islam, wallohu layahdil qowmadl dlolimin (Q.as Ashaffat : 7). Hartosna, wallohu alam wa bi murodihi : Jeung saha nu leuwih dzolim ti batan jalma nu ngaya-ngayakeun kabohongan ka Alloh, sedengkeun manehna diajak kana Islam? Jeung Alloh moal maparin pituduh ka jalmajalma dzolim. Para mufassir mupakat, istilah "ngaya-ngayakeun kabohongan ka Alloh" teh ngandung harti, teu daek narima aturan Alloh sareng Rosul-Na. Pikeun jalma samodel kitu, boh individual, boh komunal, kelompok atawa golongan, Alloh ngalungsurkeun rupa-rupa azab sangkan jadi pepeling. Tapi jalma-jalma kitu teh karereanana mah mungkir jeung mungkar. Maranehna leuwih percaya kana itung-itungan nu sipatna pisik-material, fenomena alam, jsb, tinimbang kana isarah atawa manginget ti Alloh SWT. Upamana bae dina soal bencana nu ayeuna mindeng tumiba ka urang sarerea. Ngabohongkeun kana aturan Alloh SWT, di antarana teu daek syukuran kana ni'mat alias kufur ni'mat. Fa kafarot bi an'umillah (Q.s.an Nahl :112). Nya kufur kana ni'mat Alloh nu jadi sabab datangna mamala badag, mangrupa kalaparan jeung kasieun. Dina sagemblegnna ayat 112 QS. An-Nahl tadi, kaunggel : "Geus dicontokeun hiji nagri anu aman tengtrem tur hade kaayaanana, rejeki daratang ti suklak-sikluk patempatan, tapi (sanggeus) pangeusina kufur kana ni'mat Alloh, mangka ka maranehna ditibankeun ruruba kalaparan jeung kasieun, balukar pagaweanana sorangan (tina syukur kana kufur)." Nagri nu aman santosa, tiis ceuli herang mata, taya benceng ceweng, taya rupaning sagala laku goreng matak harengheng. Bari subur mamur gemah ripah loh jinawi, lantaran rupa-rupa rejeki, boh dahareun boh pakeeun sabangsa pangan, sandang, papan, ngaleuya. Bru di juru bro di panto ngalayah di tengah imah,raweuy beuweungeun rambay alaeun. Eta teh salila pangeusi nagri sukur nimat. Tunduk patuh kana aturan Alloh SWT ku mangrupa kaimanan (tauhid) anu panceg, ibadah anu leket tur khusyu, ahlak anu alus, tara petot ngareaan amal soleh ka sasama manusa. Datang mangsa manusa pangeusi nagri adil mamur raharja teh, malieus tina hukum-hukum Alloh. Cul aturan Anjeunna nu Maha Adil Maha Wijaksana. Gap kana aturan jieunan manusa nu matak sasar jeung mawa karuksakan di sakuliah jagat. Ibadah dianggap meakeun waktu, atawa dianggap urusan pribadi nu teu bisa dibabawa ka ruang publik. Ahlak mulya henteu jadi ukuran darajat alus-gorengna sakur jalma, lantaran nu dipentingkeun kaahlian (professionalitas), kakayaan, pangkat, kalungguhan, katut sagala rupa atribut nu nempatkeun manusa kawasa kabina-bina. Kajeun teuing eta manusa teh baha ka Alloh SWT (kafir), tara ngalakonan kawajiban agama (Islam), ahllakna goreng kabina-bina (korup, ahli masiat, jsb). Atuh amal soleh ka sasama manusa, dipapantes dumasar kana popularitas, promosi jeung nembongkeun saha aing. Dibalitungkeun kana untung rugi. Cohagna riya jeung sum'ah, nu patukang tonggong jeung kaidah Islam

tata pamarentahan jeung sajabana nu sipatna pisik-material. katut hal-hal pikasusaheun. Malah teu saeutik nu ngangles. eta aya dina jiretan hutang. Hianat kana amanat. al Maidah : 1). golongan. tara asa-asa ngumbar lamunan ngaliwatan kekecapan nu narik ati. sarua jeung masrahkeun diri kana kakawasaan. risiko nu kudu disanghareupan tangtu leuwih beurat. Nepi ka urang kudu daek dikekeyek ku musuh-musuh kahirupan jeung kamanusaan. satengahing nempuh ibadah Ramadhan 1430 H. danget ieu. Komo lamun jangjina teh diucapkeun hareupeun balarea tanpa tedeng aling-aling. ngadawuh : Ma naqosho qoumul ahda illa sulito alaihim aduwwuhum. Bangsa jeung nagara moal lesot tina pangjajah jeung pangjejeleh deungeun.s. sakumaha dawuhan Rasulullah Saw. al Maidah : 13). uduh bisa medar rencana nu matak uruy rahayat. Kaayaan urang ayeuna. Tapi kudu dibarengan ku memeres cara jeung bukti nedunan jangji nu sipatna mental spiritual. Para calon boh eksekutip boh legislatip nu hayang kapilih.Israa : 34). jeung ngabohong ka dirina pribadi katut nu Nyiptakeunana. Tempo nganjuk lengas-lengis bakat ku hayang dibere bari sumpah yen rek gancang mayar. Sakalina kapelengok. masih keneh "icuk cole". Lamun tetep bae kawas nu enggeus-enggeus. kemiskinan. sakumaha sinyalemen Kangjeng Nabi Saw. henteu semet memeres adiminsitrasi. kiwari geus jadi kabiasaan umum. Jangji sarua jeung hutang nu kudu dibayar lunas (Q. jangji dianggap angin liwat. Padahal nyubadanan jangji mangrupa kawajiban nu kudu ditedunan dumasar kana parentah Allah SWT (Q. Sabab saha bae nu jangji. jeung ingkar jangji. nepi ka kelompok. Ari ditagih. akibat reana jalma ingkar jangji di manamana. bakal ilang perasaanana. balucat-balicet. saur Kangjeng Nabi Saw. ari nyarita wadul gedebul. Pangpangna para pamingpin rayat. nayeta kakuatan nu ngeukeuweuk bangsa jeung nagara dina sagala widang kahirupan. Tapi hese ngabuktikeunana dina kanyataan. tacan leah hatena pikeun nedunan jangji-jangji maranehna basa keur kampanye bareto. lantaran hatena teuas ngebtrak lir batu (Q. Manusa bengis. Ku kituna. Jalma nu resep ngumbar jangji bari tara nyumponan jangjina saeutik-eutik acan. hayu urang lenyepan kondisi katut situasi hirup jeung kahirupan urang. Komo dina usum kampanye.s. Ti mimiti pribadi-pribadi. nu terus-terusan diancam ku rupaning musuh ti mimimti kasusah ekonomi. ku mangrupa pertanyaan jeung jawabanana sakalian : . jalir jangji jadi pagawean saban usik saban malik. Gampang ngumbar ucapan nu amis tanding madu. Umat nu sol sulaya kana jangji.Lantaran geus wani ngabohongkeun aturan Alloh SWT. Jalma nu jangji. Mun henteu wae nedunan jangji. boh musuh dina harti lega. Padahal Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah Saw. Atawa dina urusan hutang pihutang. jeung lembaga. Urusan bangsa jeung nagara. Boh musuh dina harti basajan. Sedengkeun nu boga hutang. Jalma tukang ingkar jangji digolongkeun ka jalma munafik. pasti akan terus ditagih. Jalma nu hayang jeneng. aya dina ancaman "qahrir rijaal". taya rasrasan nu teu eureun-eureun nanagih jangji atawa buruh tina nu dijangjikeun.s. nyaeta antara individu nu boga gantar kakaitan pribadi. baris dikawasa ku musuh-musuhna . para wakil rayat.(Hadits riwayat Imam Thobroni) Sulaya jangji. yen ciri jala orang munafik aya tilu.

geus kufur kana nimat Alloh. boh pangjajahan abstrak nu kaalaman kiwari sagala aya dina cangkingan deungeun sanajan tiorina mah tetep nu urang. Mahluk telenges taya rasrasan nu teu boga rasa pangampura.html . saperti teror bom. Jawabanana teu susah. Nyaeta urang geus malieuskeun beungeut tina karohmanan jeung karohiman Alloh SWT ku cara mungpang kana sagala parentahNa. 19-09-2010) . Hutang luar negeri ngunungngunung. Urang dibeledig kalaparan lantaran sandang pangan papan ngurangan jeung hese neanganana. rajapati. Tuluy aub kana hukumhukum manusa nu pinuh hawa nafsu. Rupa-rupa ancaman ngalangkang. Sumberdaya alam dieksploitasi ku investor asing.com/content/detail/316. miceun hukum-hukum Alloh nu dumasar kana kaadilan (al adlu). Aya nu milu hojih. Balukarna urang dikekeyek ku maranehna. Kasalahan urang sorangan. sapanjang urang terus kalalanjoan. Nepi ka diri urang dikekeyek ku penjajah. Urang salaku Muslim nu sakuduna iman. Mangle Edisi 2235. ngacapruk jeung ngaruksak tatanan alam leutik (mikrokosmos) katut alam badag (makrokosmos) saluyu jeung kaangkaramurkaanana. Nyebakeun diri ka mahluk Alloh. tumiba ka saha bae. boh penjajah nu sipatna kongkrit saperti kaalaman jaman Walanda jeung Jepang baheula. Kaayaan samodel kieu. moal barobah. Sapanjang urang tacan mulang kana aturan hukum Alloh jeung RosulNa. Ku "qohrir rijal". Tacan tobat kalawan bener-bener tobat (taubatan nasuha)*** (sumber : http://majalah-mangle. katut kaweruh (al alimu) Anjeunna Nu Maha Adil tur Maha Uninga. tapi ukur hiji dua jalma nu deukeut ka kakawasaan jeung anut ka nu boga modal. Padahal posisi manusa teh estuning laip jeung hina. tapi acan ngahontal hakekat kamerdekaan ? Rupa-rupa sektor kahirupan masih keneh dikeukeuweuk ku deungeun.Naha urang nu geus 64 taun merdeka. Nepi ka hate urang teuas ngabetrak lir batu. tur ngarempak sagala nu dilarang ku Anjeunna. pemerkiosaan.nu bisa kajadian iraha bae jeung di mana bae. Tur bongan urang sok jalir jangji. penculikan. Diincer ku kasieun lantaran kaayaan henteu aman. Bangsa urang mah ukur ngegel curuk. jsb. nyaah jeung watir.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->