Artikel Sunda

Munara Cahya

Ngabohong jeung Ingkar Jangji
Ku Ustadz Ghilman Hizbul Islam Dawuhan Alloh SWT : "Wa man adllamu mimmanif taro alallohil kadziba wahuwa yud'a ilal Islam, wallohu layahdil qowmadl dlolimin (Q.as Ashaffat : 7). Hartosna, wallohu alam wa bi murodihi : Jeung saha nu leuwih dzolim ti batan jalma nu ngaya-ngayakeun kabohongan ka Alloh, sedengkeun manehna diajak kana Islam? Jeung Alloh moal maparin pituduh ka jalmajalma dzolim. Para mufassir mupakat, istilah "ngaya-ngayakeun kabohongan ka Alloh" teh ngandung harti, teu daek narima aturan Alloh sareng Rosul-Na. Pikeun jalma samodel kitu, boh individual, boh komunal, kelompok atawa golongan, Alloh ngalungsurkeun rupa-rupa azab sangkan jadi pepeling. Tapi jalma-jalma kitu teh karereanana mah mungkir jeung mungkar. Maranehna leuwih percaya kana itung-itungan nu sipatna pisik-material, fenomena alam, jsb, tinimbang kana isarah atawa manginget ti Alloh SWT. Upamana bae dina soal bencana nu ayeuna mindeng tumiba ka urang sarerea. Ngabohongkeun kana aturan Alloh SWT, di antarana teu daek syukuran kana ni'mat alias kufur ni'mat. Fa kafarot bi an'umillah (Q.s.an Nahl :112). Nya kufur kana ni'mat Alloh nu jadi sabab datangna mamala badag, mangrupa kalaparan jeung kasieun. Dina sagemblegnna ayat 112 QS. An-Nahl tadi, kaunggel : "Geus dicontokeun hiji nagri anu aman tengtrem tur hade kaayaanana, rejeki daratang ti suklak-sikluk patempatan, tapi (sanggeus) pangeusina kufur kana ni'mat Alloh, mangka ka maranehna ditibankeun ruruba kalaparan jeung kasieun, balukar pagaweanana sorangan (tina syukur kana kufur)." Nagri nu aman santosa, tiis ceuli herang mata, taya benceng ceweng, taya rupaning sagala laku goreng matak harengheng. Bari subur mamur gemah ripah loh jinawi, lantaran rupa-rupa rejeki, boh dahareun boh pakeeun sabangsa pangan, sandang, papan, ngaleuya. Bru di juru bro di panto ngalayah di tengah imah,raweuy beuweungeun rambay alaeun. Eta teh salila pangeusi nagri sukur nimat. Tunduk patuh kana aturan Alloh SWT ku mangrupa kaimanan (tauhid) anu panceg, ibadah anu leket tur khusyu, ahlak anu alus, tara petot ngareaan amal soleh ka sasama manusa. Datang mangsa manusa pangeusi nagri adil mamur raharja teh, malieus tina hukum-hukum Alloh. Cul aturan Anjeunna nu Maha Adil Maha Wijaksana. Gap kana aturan jieunan manusa nu matak sasar jeung mawa karuksakan di sakuliah jagat. Ibadah dianggap meakeun waktu, atawa dianggap urusan pribadi nu teu bisa dibabawa ka ruang publik. Ahlak mulya henteu jadi ukuran darajat alus-gorengna sakur jalma, lantaran nu dipentingkeun kaahlian (professionalitas), kakayaan, pangkat, kalungguhan, katut sagala rupa atribut nu nempatkeun manusa kawasa kabina-bina. Kajeun teuing eta manusa teh baha ka Alloh SWT (kafir), tara ngalakonan kawajiban agama (Islam), ahllakna goreng kabina-bina (korup, ahli masiat, jsb). Atuh amal soleh ka sasama manusa, dipapantes dumasar kana popularitas, promosi jeung nembongkeun saha aing. Dibalitungkeun kana untung rugi. Cohagna riya jeung sum'ah, nu patukang tonggong jeung kaidah Islam

bakal ilang perasaanana. golongan. sarua jeung masrahkeun diri kana kakawasaan. Jangji sarua jeung hutang nu kudu dibayar lunas (Q. Gampang ngumbar ucapan nu amis tanding madu. Jalma tukang ingkar jangji digolongkeun ka jalma munafik. Kaayaan urang ayeuna. Pangpangna para pamingpin rayat. Tapi kudu dibarengan ku memeres cara jeung bukti nedunan jangji nu sipatna mental spiritual. tara asa-asa ngumbar lamunan ngaliwatan kekecapan nu narik ati. tata pamarentahan jeung sajabana nu sipatna pisik-material. ngadawuh : Ma naqosho qoumul ahda illa sulito alaihim aduwwuhum. Jalma nu jangji. satengahing nempuh ibadah Ramadhan 1430 H.Israa : 34). lantaran hatena teuas ngebtrak lir batu (Q. masih keneh "icuk cole". nepi ka kelompok. Hianat kana amanat. saur Kangjeng Nabi Saw. risiko nu kudu disanghareupan tangtu leuwih beurat. Ku kituna. para wakil rayat. jeung ingkar jangji.s. sakumaha dawuhan Rasulullah Saw. Lamun tetep bae kawas nu enggeus-enggeus.s. hayu urang lenyepan kondisi katut situasi hirup jeung kahirupan urang. Sakalina kapelengok. Jalma nu resep ngumbar jangji bari tara nyumponan jangjina saeutik-eutik acan. Ti mimiti pribadi-pribadi. Para calon boh eksekutip boh legislatip nu hayang kapilih. henteu semet memeres adiminsitrasi. Jalma nu hayang jeneng. ari nyarita wadul gedebul. Komo dina usum kampanye. tacan leah hatena pikeun nedunan jangji-jangji maranehna basa keur kampanye bareto. balucat-balicet. Mun henteu wae nedunan jangji. nu terus-terusan diancam ku rupaning musuh ti mimimti kasusah ekonomi. sakumaha sinyalemen Kangjeng Nabi Saw. ku mangrupa pertanyaan jeung jawabanana sakalian : .s. boh musuh dina harti lega. Manusa bengis. kiwari geus jadi kabiasaan umum. Padahal Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah Saw. Atawa dina urusan hutang pihutang. Boh musuh dina harti basajan. katut hal-hal pikasusaheun. taya rasrasan nu teu eureun-eureun nanagih jangji atawa buruh tina nu dijangjikeun. Tapi hese ngabuktikeunana dina kanyataan. akibat reana jalma ingkar jangji di manamana. al Maidah : 13). eta aya dina jiretan hutang. yen ciri jala orang munafik aya tilu. Sabab saha bae nu jangji. baris dikawasa ku musuh-musuhna . danget ieu.(Hadits riwayat Imam Thobroni) Sulaya jangji.Lantaran geus wani ngabohongkeun aturan Alloh SWT. jeung ngabohong ka dirina pribadi katut nu Nyiptakeunana. Komo lamun jangjina teh diucapkeun hareupeun balarea tanpa tedeng aling-aling. Ari ditagih. Urusan bangsa jeung nagara. jalir jangji jadi pagawean saban usik saban malik. uduh bisa medar rencana nu matak uruy rahayat. nyaeta antara individu nu boga gantar kakaitan pribadi. Nepi ka urang kudu daek dikekeyek ku musuh-musuh kahirupan jeung kamanusaan. jeung lembaga. Padahal nyubadanan jangji mangrupa kawajiban nu kudu ditedunan dumasar kana parentah Allah SWT (Q. jangji dianggap angin liwat. Umat nu sol sulaya kana jangji. Malah teu saeutik nu ngangles. Tempo nganjuk lengas-lengis bakat ku hayang dibere bari sumpah yen rek gancang mayar. Sedengkeun nu boga hutang. kemiskinan. al Maidah : 1). pasti akan terus ditagih. aya dina ancaman "qahrir rijaal". nayeta kakuatan nu ngeukeuweuk bangsa jeung nagara dina sagala widang kahirupan. Bangsa jeung nagara moal lesot tina pangjajah jeung pangjejeleh deungeun.

boh pangjajahan abstrak nu kaalaman kiwari sagala aya dina cangkingan deungeun sanajan tiorina mah tetep nu urang. pemerkiosaan. Hutang luar negeri ngunungngunung.com/content/detail/316. nyaah jeung watir. tapi acan ngahontal hakekat kamerdekaan ? Rupa-rupa sektor kahirupan masih keneh dikeukeuweuk ku deungeun. Diincer ku kasieun lantaran kaayaan henteu aman. Nepi ka hate urang teuas ngabetrak lir batu. Nyebakeun diri ka mahluk Alloh. geus kufur kana nimat Alloh. Ku "qohrir rijal". tapi ukur hiji dua jalma nu deukeut ka kakawasaan jeung anut ka nu boga modal. rajapati. sapanjang urang terus kalalanjoan.Naha urang nu geus 64 taun merdeka. katut kaweruh (al alimu) Anjeunna Nu Maha Adil tur Maha Uninga. Tur bongan urang sok jalir jangji. Aya nu milu hojih. Padahal posisi manusa teh estuning laip jeung hina. Mahluk telenges taya rasrasan nu teu boga rasa pangampura.html . Kasalahan urang sorangan. moal barobah. ngacapruk jeung ngaruksak tatanan alam leutik (mikrokosmos) katut alam badag (makrokosmos) saluyu jeung kaangkaramurkaanana. 19-09-2010) . Balukarna urang dikekeyek ku maranehna. tur ngarempak sagala nu dilarang ku Anjeunna. Tuluy aub kana hukumhukum manusa nu pinuh hawa nafsu. Urang salaku Muslim nu sakuduna iman. Sapanjang urang tacan mulang kana aturan hukum Alloh jeung RosulNa. Sumberdaya alam dieksploitasi ku investor asing. tumiba ka saha bae. saperti teror bom. Nyaeta urang geus malieuskeun beungeut tina karohmanan jeung karohiman Alloh SWT ku cara mungpang kana sagala parentahNa. Tacan tobat kalawan bener-bener tobat (taubatan nasuha)*** (sumber : http://majalah-mangle. miceun hukum-hukum Alloh nu dumasar kana kaadilan (al adlu). Urang dibeledig kalaparan lantaran sandang pangan papan ngurangan jeung hese neanganana. boh penjajah nu sipatna kongkrit saperti kaalaman jaman Walanda jeung Jepang baheula. Bangsa urang mah ukur ngegel curuk. Rupa-rupa ancaman ngalangkang. Mangle Edisi 2235. Nepi ka diri urang dikekeyek ku penjajah. penculikan.nu bisa kajadian iraha bae jeung di mana bae. Kaayaan samodel kieu. jsb. Jawabanana teu susah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.