Munara Cahya

Ngabohong jeung Ingkar Jangji
Ku Ustadz Ghilman Hizbul Islam Dawuhan Alloh SWT : "Wa man adllamu mimmanif taro alallohil kadziba wahuwa yud'a ilal Islam, wallohu layahdil qowmadl dlolimin (Q.as Ashaffat : 7). Hartosna, wallohu alam wa bi murodihi : Jeung saha nu leuwih dzolim ti batan jalma nu ngaya-ngayakeun kabohongan ka Alloh, sedengkeun manehna diajak kana Islam? Jeung Alloh moal maparin pituduh ka jalmajalma dzolim. Para mufassir mupakat, istilah "ngaya-ngayakeun kabohongan ka Alloh" teh ngandung harti, teu daek narima aturan Alloh sareng Rosul-Na. Pikeun jalma samodel kitu, boh individual, boh komunal, kelompok atawa golongan, Alloh ngalungsurkeun rupa-rupa azab sangkan jadi pepeling. Tapi jalma-jalma kitu teh karereanana mah mungkir jeung mungkar. Maranehna leuwih percaya kana itung-itungan nu sipatna pisik-material, fenomena alam, jsb, tinimbang kana isarah atawa manginget ti Alloh SWT. Upamana bae dina soal bencana nu ayeuna mindeng tumiba ka urang sarerea. Ngabohongkeun kana aturan Alloh SWT, di antarana teu daek syukuran kana ni'mat alias kufur ni'mat. Fa kafarot bi an'umillah (Q.s.an Nahl :112). Nya kufur kana ni'mat Alloh nu jadi sabab datangna mamala badag, mangrupa kalaparan jeung kasieun. Dina sagemblegnna ayat 112 QS. An-Nahl tadi, kaunggel : "Geus dicontokeun hiji nagri anu aman tengtrem tur hade kaayaanana, rejeki daratang ti suklak-sikluk patempatan, tapi (sanggeus) pangeusina kufur kana ni'mat Alloh, mangka ka maranehna ditibankeun ruruba kalaparan jeung kasieun, balukar pagaweanana sorangan (tina syukur kana kufur)." Nagri nu aman santosa, tiis ceuli herang mata, taya benceng ceweng, taya rupaning sagala laku goreng matak harengheng. Bari subur mamur gemah ripah loh jinawi, lantaran rupa-rupa rejeki, boh dahareun boh pakeeun sabangsa pangan, sandang, papan, ngaleuya. Bru di juru bro di panto ngalayah di tengah imah,raweuy beuweungeun rambay alaeun. Eta teh salila pangeusi nagri sukur nimat. Tunduk patuh kana aturan Alloh SWT ku mangrupa kaimanan (tauhid) anu panceg, ibadah anu leket tur khusyu, ahlak anu alus, tara petot ngareaan amal soleh ka sasama manusa. Datang mangsa manusa pangeusi nagri adil mamur raharja teh, malieus tina hukum-hukum Alloh. Cul aturan Anjeunna nu Maha Adil Maha Wijaksana. Gap kana aturan jieunan manusa nu matak sasar jeung mawa karuksakan di sakuliah jagat. Ibadah dianggap meakeun waktu, atawa dianggap urusan pribadi nu teu bisa dibabawa ka ruang publik. Ahlak mulya henteu jadi ukuran darajat alus-gorengna sakur jalma, lantaran nu dipentingkeun kaahlian (professionalitas), kakayaan, pangkat, kalungguhan, katut sagala rupa atribut nu nempatkeun manusa kawasa kabina-bina. Kajeun teuing eta manusa teh baha ka Alloh SWT (kafir), tara ngalakonan kawajiban agama (Islam), ahllakna goreng kabina-bina (korup, ahli masiat, jsb). Atuh amal soleh ka sasama manusa, dipapantes dumasar kana popularitas, promosi jeung nembongkeun saha aing. Dibalitungkeun kana untung rugi. Cohagna riya jeung sum'ah, nu patukang tonggong jeung kaidah Islam

tata pamarentahan jeung sajabana nu sipatna pisik-material. Jalma nu jangji. Jalma nu hayang jeneng. hayu urang lenyepan kondisi katut situasi hirup jeung kahirupan urang. jeung ingkar jangji. tacan leah hatena pikeun nedunan jangji-jangji maranehna basa keur kampanye bareto. satengahing nempuh ibadah Ramadhan 1430 H. Jangji sarua jeung hutang nu kudu dibayar lunas (Q. tara asa-asa ngumbar lamunan ngaliwatan kekecapan nu narik ati. bakal ilang perasaanana. Pangpangna para pamingpin rayat. lantaran hatena teuas ngebtrak lir batu (Q. nyaeta antara individu nu boga gantar kakaitan pribadi. Ti mimiti pribadi-pribadi. Padahal Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah Saw. Tempo nganjuk lengas-lengis bakat ku hayang dibere bari sumpah yen rek gancang mayar. aya dina ancaman "qahrir rijaal". jeung lembaga. Lamun tetep bae kawas nu enggeus-enggeus. Boh musuh dina harti basajan. jeung ngabohong ka dirina pribadi katut nu Nyiptakeunana. akibat reana jalma ingkar jangji di manamana.s. boh musuh dina harti lega. Umat nu sol sulaya kana jangji. kiwari geus jadi kabiasaan umum. Tapi kudu dibarengan ku memeres cara jeung bukti nedunan jangji nu sipatna mental spiritual. Komo dina usum kampanye. Padahal nyubadanan jangji mangrupa kawajiban nu kudu ditedunan dumasar kana parentah Allah SWT (Q. henteu semet memeres adiminsitrasi. Hianat kana amanat. jangji dianggap angin liwat. Jalma nu resep ngumbar jangji bari tara nyumponan jangjina saeutik-eutik acan. sarua jeung masrahkeun diri kana kakawasaan. para wakil rayat. Sakalina kapelengok. Sabab saha bae nu jangji. golongan. Para calon boh eksekutip boh legislatip nu hayang kapilih. ngadawuh : Ma naqosho qoumul ahda illa sulito alaihim aduwwuhum. sakumaha dawuhan Rasulullah Saw. Gampang ngumbar ucapan nu amis tanding madu. Nepi ka urang kudu daek dikekeyek ku musuh-musuh kahirupan jeung kamanusaan. Sedengkeun nu boga hutang. danget ieu. ari nyarita wadul gedebul. taya rasrasan nu teu eureun-eureun nanagih jangji atawa buruh tina nu dijangjikeun.s.(Hadits riwayat Imam Thobroni) Sulaya jangji. ku mangrupa pertanyaan jeung jawabanana sakalian : . sakumaha sinyalemen Kangjeng Nabi Saw. Mun henteu wae nedunan jangji. uduh bisa medar rencana nu matak uruy rahayat. Urusan bangsa jeung nagara. kemiskinan. nu terus-terusan diancam ku rupaning musuh ti mimimti kasusah ekonomi. nayeta kakuatan nu ngeukeuweuk bangsa jeung nagara dina sagala widang kahirupan. Kaayaan urang ayeuna. Ku kituna.Israa : 34). al Maidah : 13). Komo lamun jangjina teh diucapkeun hareupeun balarea tanpa tedeng aling-aling. jalir jangji jadi pagawean saban usik saban malik.Lantaran geus wani ngabohongkeun aturan Alloh SWT. Tapi hese ngabuktikeunana dina kanyataan. Jalma tukang ingkar jangji digolongkeun ka jalma munafik. masih keneh "icuk cole". Bangsa jeung nagara moal lesot tina pangjajah jeung pangjejeleh deungeun.s. nepi ka kelompok. al Maidah : 1). baris dikawasa ku musuh-musuhna . balucat-balicet. risiko nu kudu disanghareupan tangtu leuwih beurat. Malah teu saeutik nu ngangles. pasti akan terus ditagih. eta aya dina jiretan hutang. katut hal-hal pikasusaheun. Ari ditagih. yen ciri jala orang munafik aya tilu. Atawa dina urusan hutang pihutang. saur Kangjeng Nabi Saw. Manusa bengis.

nu bisa kajadian iraha bae jeung di mana bae. tapi acan ngahontal hakekat kamerdekaan ? Rupa-rupa sektor kahirupan masih keneh dikeukeuweuk ku deungeun. Ku "qohrir rijal". Nepi ka hate urang teuas ngabetrak lir batu. Tur bongan urang sok jalir jangji. Kaayaan samodel kieu. saperti teror bom. Bangsa urang mah ukur ngegel curuk. Nepi ka diri urang dikekeyek ku penjajah. Sapanjang urang tacan mulang kana aturan hukum Alloh jeung RosulNa. Mahluk telenges taya rasrasan nu teu boga rasa pangampura. Sumberdaya alam dieksploitasi ku investor asing. Nyebakeun diri ka mahluk Alloh. geus kufur kana nimat Alloh. Mangle Edisi 2235. Diincer ku kasieun lantaran kaayaan henteu aman. pemerkiosaan. Tacan tobat kalawan bener-bener tobat (taubatan nasuha)*** (sumber : http://majalah-mangle. boh penjajah nu sipatna kongkrit saperti kaalaman jaman Walanda jeung Jepang baheula. boh pangjajahan abstrak nu kaalaman kiwari sagala aya dina cangkingan deungeun sanajan tiorina mah tetep nu urang. Urang salaku Muslim nu sakuduna iman.html . tumiba ka saha bae. Kasalahan urang sorangan. miceun hukum-hukum Alloh nu dumasar kana kaadilan (al adlu). sapanjang urang terus kalalanjoan. Aya nu milu hojih. penculikan. 19-09-2010) . ngacapruk jeung ngaruksak tatanan alam leutik (mikrokosmos) katut alam badag (makrokosmos) saluyu jeung kaangkaramurkaanana. Urang dibeledig kalaparan lantaran sandang pangan papan ngurangan jeung hese neanganana.Naha urang nu geus 64 taun merdeka. tur ngarempak sagala nu dilarang ku Anjeunna. rajapati. Padahal posisi manusa teh estuning laip jeung hina. nyaah jeung watir. tapi ukur hiji dua jalma nu deukeut ka kakawasaan jeung anut ka nu boga modal. Balukarna urang dikekeyek ku maranehna. Rupa-rupa ancaman ngalangkang.com/content/detail/316. Tuluy aub kana hukumhukum manusa nu pinuh hawa nafsu. jsb. Nyaeta urang geus malieuskeun beungeut tina karohmanan jeung karohiman Alloh SWT ku cara mungpang kana sagala parentahNa. Jawabanana teu susah. moal barobah. Hutang luar negeri ngunungngunung. katut kaweruh (al alimu) Anjeunna Nu Maha Adil tur Maha Uninga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.