Munara Cahya

Ngabohong jeung Ingkar Jangji
Ku Ustadz Ghilman Hizbul Islam Dawuhan Alloh SWT : "Wa man adllamu mimmanif taro alallohil kadziba wahuwa yud'a ilal Islam, wallohu layahdil qowmadl dlolimin (Q.as Ashaffat : 7). Hartosna, wallohu alam wa bi murodihi : Jeung saha nu leuwih dzolim ti batan jalma nu ngaya-ngayakeun kabohongan ka Alloh, sedengkeun manehna diajak kana Islam? Jeung Alloh moal maparin pituduh ka jalmajalma dzolim. Para mufassir mupakat, istilah "ngaya-ngayakeun kabohongan ka Alloh" teh ngandung harti, teu daek narima aturan Alloh sareng Rosul-Na. Pikeun jalma samodel kitu, boh individual, boh komunal, kelompok atawa golongan, Alloh ngalungsurkeun rupa-rupa azab sangkan jadi pepeling. Tapi jalma-jalma kitu teh karereanana mah mungkir jeung mungkar. Maranehna leuwih percaya kana itung-itungan nu sipatna pisik-material, fenomena alam, jsb, tinimbang kana isarah atawa manginget ti Alloh SWT. Upamana bae dina soal bencana nu ayeuna mindeng tumiba ka urang sarerea. Ngabohongkeun kana aturan Alloh SWT, di antarana teu daek syukuran kana ni'mat alias kufur ni'mat. Fa kafarot bi an'umillah (Q.s.an Nahl :112). Nya kufur kana ni'mat Alloh nu jadi sabab datangna mamala badag, mangrupa kalaparan jeung kasieun. Dina sagemblegnna ayat 112 QS. An-Nahl tadi, kaunggel : "Geus dicontokeun hiji nagri anu aman tengtrem tur hade kaayaanana, rejeki daratang ti suklak-sikluk patempatan, tapi (sanggeus) pangeusina kufur kana ni'mat Alloh, mangka ka maranehna ditibankeun ruruba kalaparan jeung kasieun, balukar pagaweanana sorangan (tina syukur kana kufur)." Nagri nu aman santosa, tiis ceuli herang mata, taya benceng ceweng, taya rupaning sagala laku goreng matak harengheng. Bari subur mamur gemah ripah loh jinawi, lantaran rupa-rupa rejeki, boh dahareun boh pakeeun sabangsa pangan, sandang, papan, ngaleuya. Bru di juru bro di panto ngalayah di tengah imah,raweuy beuweungeun rambay alaeun. Eta teh salila pangeusi nagri sukur nimat. Tunduk patuh kana aturan Alloh SWT ku mangrupa kaimanan (tauhid) anu panceg, ibadah anu leket tur khusyu, ahlak anu alus, tara petot ngareaan amal soleh ka sasama manusa. Datang mangsa manusa pangeusi nagri adil mamur raharja teh, malieus tina hukum-hukum Alloh. Cul aturan Anjeunna nu Maha Adil Maha Wijaksana. Gap kana aturan jieunan manusa nu matak sasar jeung mawa karuksakan di sakuliah jagat. Ibadah dianggap meakeun waktu, atawa dianggap urusan pribadi nu teu bisa dibabawa ka ruang publik. Ahlak mulya henteu jadi ukuran darajat alus-gorengna sakur jalma, lantaran nu dipentingkeun kaahlian (professionalitas), kakayaan, pangkat, kalungguhan, katut sagala rupa atribut nu nempatkeun manusa kawasa kabina-bina. Kajeun teuing eta manusa teh baha ka Alloh SWT (kafir), tara ngalakonan kawajiban agama (Islam), ahllakna goreng kabina-bina (korup, ahli masiat, jsb). Atuh amal soleh ka sasama manusa, dipapantes dumasar kana popularitas, promosi jeung nembongkeun saha aing. Dibalitungkeun kana untung rugi. Cohagna riya jeung sum'ah, nu patukang tonggong jeung kaidah Islam

Jangji sarua jeung hutang nu kudu dibayar lunas (Q. Padahal nyubadanan jangji mangrupa kawajiban nu kudu ditedunan dumasar kana parentah Allah SWT (Q.s. katut hal-hal pikasusaheun. ku mangrupa pertanyaan jeung jawabanana sakalian : . aya dina ancaman "qahrir rijaal".Israa : 34).(Hadits riwayat Imam Thobroni) Sulaya jangji. Jalma nu hayang jeneng. Jalma nu resep ngumbar jangji bari tara nyumponan jangjina saeutik-eutik acan. al Maidah : 1). uduh bisa medar rencana nu matak uruy rahayat. Urusan bangsa jeung nagara. nepi ka kelompok. Sedengkeun nu boga hutang. sakumaha sinyalemen Kangjeng Nabi Saw. Ti mimiti pribadi-pribadi. Sabab saha bae nu jangji. Lamun tetep bae kawas nu enggeus-enggeus.s. henteu semet memeres adiminsitrasi. sarua jeung masrahkeun diri kana kakawasaan. jeung ngabohong ka dirina pribadi katut nu Nyiptakeunana. akibat reana jalma ingkar jangji di manamana. boh musuh dina harti lega. kemiskinan. jeung ingkar jangji. Atawa dina urusan hutang pihutang. para wakil rayat. pasti akan terus ditagih. Para calon boh eksekutip boh legislatip nu hayang kapilih. Tapi hese ngabuktikeunana dina kanyataan. al Maidah : 13). Nepi ka urang kudu daek dikekeyek ku musuh-musuh kahirupan jeung kamanusaan. Jalma nu jangji. yen ciri jala orang munafik aya tilu.Lantaran geus wani ngabohongkeun aturan Alloh SWT. lantaran hatena teuas ngebtrak lir batu (Q. Pangpangna para pamingpin rayat. Kaayaan urang ayeuna. Boh musuh dina harti basajan. Padahal Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah Saw. Komo dina usum kampanye. Komo lamun jangjina teh diucapkeun hareupeun balarea tanpa tedeng aling-aling. Tempo nganjuk lengas-lengis bakat ku hayang dibere bari sumpah yen rek gancang mayar. kiwari geus jadi kabiasaan umum. saur Kangjeng Nabi Saw. jeung lembaga. sakumaha dawuhan Rasulullah Saw.s. danget ieu. nayeta kakuatan nu ngeukeuweuk bangsa jeung nagara dina sagala widang kahirupan. ari nyarita wadul gedebul. Bangsa jeung nagara moal lesot tina pangjajah jeung pangjejeleh deungeun. balucat-balicet. Manusa bengis. satengahing nempuh ibadah Ramadhan 1430 H. Umat nu sol sulaya kana jangji. Jalma tukang ingkar jangji digolongkeun ka jalma munafik. masih keneh "icuk cole". Ari ditagih. baris dikawasa ku musuh-musuhna . jangji dianggap angin liwat. jalir jangji jadi pagawean saban usik saban malik. Sakalina kapelengok. eta aya dina jiretan hutang. bakal ilang perasaanana. taya rasrasan nu teu eureun-eureun nanagih jangji atawa buruh tina nu dijangjikeun. ngadawuh : Ma naqosho qoumul ahda illa sulito alaihim aduwwuhum. Malah teu saeutik nu ngangles. nyaeta antara individu nu boga gantar kakaitan pribadi. golongan. nu terus-terusan diancam ku rupaning musuh ti mimimti kasusah ekonomi. Hianat kana amanat. tacan leah hatena pikeun nedunan jangji-jangji maranehna basa keur kampanye bareto. tara asa-asa ngumbar lamunan ngaliwatan kekecapan nu narik ati. tata pamarentahan jeung sajabana nu sipatna pisik-material. hayu urang lenyepan kondisi katut situasi hirup jeung kahirupan urang. Tapi kudu dibarengan ku memeres cara jeung bukti nedunan jangji nu sipatna mental spiritual. Ku kituna. Mun henteu wae nedunan jangji. risiko nu kudu disanghareupan tangtu leuwih beurat. Gampang ngumbar ucapan nu amis tanding madu.

nu bisa kajadian iraha bae jeung di mana bae. sapanjang urang terus kalalanjoan.Naha urang nu geus 64 taun merdeka. Kasalahan urang sorangan. Ku "qohrir rijal". Sapanjang urang tacan mulang kana aturan hukum Alloh jeung RosulNa. Urang salaku Muslim nu sakuduna iman. jsb. nyaah jeung watir. tumiba ka saha bae. Tuluy aub kana hukumhukum manusa nu pinuh hawa nafsu. boh pangjajahan abstrak nu kaalaman kiwari sagala aya dina cangkingan deungeun sanajan tiorina mah tetep nu urang. Nyaeta urang geus malieuskeun beungeut tina karohmanan jeung karohiman Alloh SWT ku cara mungpang kana sagala parentahNa. katut kaweruh (al alimu) Anjeunna Nu Maha Adil tur Maha Uninga. Tacan tobat kalawan bener-bener tobat (taubatan nasuha)*** (sumber : http://majalah-mangle. pemerkiosaan. tapi ukur hiji dua jalma nu deukeut ka kakawasaan jeung anut ka nu boga modal. Padahal posisi manusa teh estuning laip jeung hina. Jawabanana teu susah. Urang dibeledig kalaparan lantaran sandang pangan papan ngurangan jeung hese neanganana. Sumberdaya alam dieksploitasi ku investor asing. Nyebakeun diri ka mahluk Alloh. moal barobah. Rupa-rupa ancaman ngalangkang. tapi acan ngahontal hakekat kamerdekaan ? Rupa-rupa sektor kahirupan masih keneh dikeukeuweuk ku deungeun. Mangle Edisi 2235. Kaayaan samodel kieu. Mahluk telenges taya rasrasan nu teu boga rasa pangampura.com/content/detail/316. saperti teror bom. boh penjajah nu sipatna kongkrit saperti kaalaman jaman Walanda jeung Jepang baheula. 19-09-2010) . rajapati. Bangsa urang mah ukur ngegel curuk. Nepi ka hate urang teuas ngabetrak lir batu. Aya nu milu hojih. ngacapruk jeung ngaruksak tatanan alam leutik (mikrokosmos) katut alam badag (makrokosmos) saluyu jeung kaangkaramurkaanana. miceun hukum-hukum Alloh nu dumasar kana kaadilan (al adlu). penculikan. geus kufur kana nimat Alloh. Nepi ka diri urang dikekeyek ku penjajah. Tur bongan urang sok jalir jangji.html . Hutang luar negeri ngunungngunung. tur ngarempak sagala nu dilarang ku Anjeunna. Diincer ku kasieun lantaran kaayaan henteu aman. Balukarna urang dikekeyek ku maranehna.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.