Sasakala Situ Bagendit

Di wewengkon Banyuresmi Kabupatén Garut, aya situ anu néplak lega, ngaranna Situ Bagendit. Pamandangan di Situ Bagendit pohara éndahna. Nepi ka ayeuna ogé sok loba nu ulin ka Situ Bagendit ngadon lalayaran jeung balakécrakan. Ceuk ujaring carita, baheulana mah di éta wewengkon teu aya situ teu sing. Nu aya téh ngaran pilemburan jeung pasawahan waé. Ari dongéngna nepi ka aya situ téh kieu: Di tengah lembur aya imah anu nenggang tinu séjén. Nenggang sotéh lain hartina anggang, tapi nenggang bédana ti nu imah nu aya di sabudeureunana. Di lembur éta teu aya deui nu imahna nu mapakan gedéna jeung sigrongna salian imah Nyi Endit. Nyi Endit téh randa pangbeungharna di éta lembur. Imahna ogé pan sakitu agréngna, atuh kakayaanana lain ukur lega sawah jeung kebonna, emas jeung berlian gé dipetian. Nyi Endit mah lain waé kasohor ku bengharna tapi ogé kasohor ku peditna. Sakitu rajakaya ngaleuya, asup kana paribasa ”bru di juru bro di panto ngalayah di tengah imah” tapi tara daék barang béré atawa tutulung kanu butuh. Hasil tatanén kajeun buruk jadi runtah batan dibikeun ka tatangga mah. Padahal di éta lembur téh teu saeutik jalma anu sangsara, loba jalma anu dahar isuk heunteu soré. Malah teu saeutik anu maot alatan ku kalaparan. Éta oge sok aya anu lahlahan nepungan Nyi Endit niat ménta tulung, tapi lain dibahanan ku pangbutuh kalah diusir bari dicarékan.Teu saeutik jalma anu nyeri hate nepi ka ceurik balilihan kanyenyerian ku Nyi Endit. Loba rahayat anu carinakdak lantaran teu geunah ku paripolah Nyi Endit nu taya pisan boga niat nalang ka nu keur susah. Cunduk dina hiji waktu, aya aki-aki rudin leumpangna jajagrijeugan kundang iteuk. Ku saliwat nu carinakdak lantaran teu geunah ku paripolah Nyi Endit anu taya pisan téh kawas nu kalaparan. Nu dijugjug ku aki-aki téh imah Nyi Endit. Barang nepi ka buruan gedong téh ak-aki usuk salam, Nyi Endit anu kabeneran keur ngadaweung di tepas imah bari balakécrakan lain ditembalan ku kecap nu soméah. Nempo aki-aki rudin téh Nyi Endit nyirintil bari ngahoak. ”Rék naon datang kadieu. Rék barang pénta ? Indit ! Kami moal rék mikeunan dahareun.” Sakitu aki-aki lumengis bari nyebutkeun lapar, Nyi Endit boro-boro aya rasa karunya kalah popolotot nitah indit. Méméh ngaléos éta aki-aki téh nyarita kénéh ka

Cenah mah ceuk nu nyaho Nyi Endit jadi léntah nu gedé nu reunceum ku perhiasan. Dunya barana mah ngan ukur titipan. Nempo lembur kakeueum ku cai téh Nyi Endit mah lain nyingkah car batur tapi kalah ngeukeupan peti nu eusina emas berlian. Mimiti ngan ukur ngumplang di pakarangan. tina urut iteuk nanceb téh kaluar cai. Nempo iteuk nanceb ku Nyi Endit gancang dicabut bari dibalangkeun. Teu kungsi lila ti harita lembur salin rupa jadi situ. Cai beuki gagulidang. Nyi Endit geumpeur. dunya jeung harta banda ukur titipan. lila-lila leleban caah. Geuning Nyi Endit gé kalah cilaka ari loba harta bari teu daék amal hadé mah. Paingan ceuk aki-aki téa. Lamun nyaah teuing kana dunya urang bisi cilaka !” Aki-aki ngaléos indit tapi saméméhna nancebkeun heula iteukna di tengah pakarangan imah Nyi Endit.Nyi Endit. harta banda téh ukur pihapéan. Bet ku anéh. Mimitina mah cai téh ukur ngaburial lila-lila mah mancer tarik pisan. Lembur jeung harta Nyi Endit kakeueum di dasar situ. Nu ku anjeun dipikaboga mah iwal ti amal hade jeung kanyaah ka sasama. . Cai tina urut iteuk nanceb teu eureun-eureun. “Mangkahadé anjeun poho.

smandaci. KPAD Sriwijaya IX No.com . (022) 6652715 http://www.Tugas Bahasa Sunda Maca Dongeng Diajukeun pikeun salah sahiji tugas Bahasa Sunda Disusun ku: Dheanira Clara Kelas : XII IPA 6 Absen : 09 SMA NEGERI 2 CIMAHI JL.sch. 45 Cimahi Telp.id email : smanduacimahi@gmail.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.