UNDAK-USUK BASA (BASA LOMA-BASA LEMES

)

Basa Loma

Basa Lemes (Keur ka sorangan)

Basa Lemes (Keur ka batur) Lebet Teu acan Rai, rayi Haturan Wulang, wuruk Ngaos Engkang Tuang Eyang Angken, ngangken Kapiputra Sae Supados Bendu Ngambung Permios Bantal, kajang mastaka Parantos Natamu Nyarengan Ngantosan Bade, seja Dupi Raraosan Kawit Leleson Atanapi Bingah Salira Istri Gampil Aos Bahasa Indonesia Masuk Belum Adik Untuk Mengajar Kakak / Abang Kakek Mengaku Keponakan Bagus Supaya Marah Mencium Permisi Bantal Sudah Bertamu Mengantar Menunggu Mau / Akan N/A Perasaan Asal Istirahat / Rilex Atau Gembira Badan Perempuan Mudah Baca

Abus, asup Acan, tacan, encan Adi Ajang, keur, pikeun Ajar Aji, ngaji Akang Aki Aku, ngaku Alo Alus Ambeh, supaya, sangkan Ambek Ambe, ngambeu Amit, amitam Anggel Anggeus, enggeus Anjang, nganjang Anteur, nganteur Anti, dago, ngadagoan, Arek Ari Asa, rarasaan Asal Aso, ngaso Atawa Atoh, bungah Awak Awewe Babari, gampang Baca

Lebet Teu acan Adi Kanggo Ajar Ngaji Akang Pun aki Aku, ngaku Pun alo Sae Supados Ambek Ngambeu Permios Bantal Rengse Ngadeuheus Jajap, ngajajapkeun Ngantosan Bade, seja Dupi Raraosan Kawit Ngaso Atanapi Bingah Awak Awewe Gampil Aos

pangestu Damang. keun bae Bagea Baheula Baju Bakti Balik. meuli Beunang Beungeut Beurang Beurat Beuteung Bibi Bikeun. mulang Balur Bangga Bapa Bareng. mengi Bere. anggoan Baju Baktos Baktos Bakti Wangsul Mulih Pulang Balur Lulur Lulur Sesah Sesah Susah Pun Bapa Tuang Rama Bapak Sareng Sareng Dengan Kapungkur Kapungkur Zaman Dahulu Bantuk Gohgoy Batuk Babaturan Rerencangan Orang Lain Bantun Candak Bawa Seep Seep Habis Benten Benten Beda Wawartos Wawartos Kabar Leres Leres Benar Asma Ampeg Asma Maparin. ngaleler Memberi Pangesto. wilujeng N/A Beuki. mere Berekah Beuki Beulah Beuli. reujeung Bareto Batuk Batur Bawa Beak Beda Beja Bener.Badami Bae. masihan Ngahaturaan. enya Bengek. teu sawios Sawios.nyanggakeun Berikan Ngetang Ngetang Berhitung Birit. teu sawios Biarkan Bagea Haturan N/A Kapungkur Kapungkur Zaman Dahulu Baju Raksukan. raray Muka Siang Siang Siang Abot Abot Berat Padaharan Patuangan. milang Birit. seneng Sedep Suka Palih Palih Patah Meser Ngagaleuh Beli Kenging Kenging Dapat Beungeut Pameunteu. bujur Imbit Pantat Tiasa Tiasa Bisa Bilih Bilih N/A Biwir Lambey Bibir Tiasa jadi Tiasa jadi Jikalau . mikeun Bilang. bujur Bisa Bisi Biwir Boa Badanten Badanten Berunding Sawios. lambut Perut Pun bibi Tuang bibi Bibi / Tante Maparinkeun Ngahaturkeun.

dicukur Dicukur Cunduk. rawuh Kersa Icalan Tuang Punya BAB Anak Pusar Buka puasa Bukti Bulan Gembira Sore Cepat Perlu Megang Sehat Celana Pinggang . ngomong Nyanggem Cenah Cenah Cekel.nyeluk. linggih Ludah Cobi Putra pangageungna Jamban Tawis Ngambung Nyandak Cekap Diparas Sumping.ngageroan Nyauran Ceuli Ceuli Ceurik Ceurik Cicing Matuh Ciduh Ciduh Cik. nyabak Nyabak Cageur Pangesto. nyarek Nyarek Carang. gumbira Bingah Burit Sonten Buru Bujeng Butuh Perlu Cabak. pacilingan Kakus Ciri Tanda Cium. nyieum Nyieum Cokot.gero. carek. nyokot Ngabantun Cukup. nyekel Nyekel Celuk. cing Cobi Cikal Cikal Ciling. ngising Miceun Budak Budak Bujal Bujal. puser Buka puasa Buka Bukti Buktos Bulan Sasih Bungah. mahi Cekap Cukur. nyarekan Nyarekan Carita.Boga Gaduh Buang. purun Dagang Dagang Dahar Neda Kagungan Kabeuratan Murangkalih Udel Bobor Buktos Sasih Bingah Sonten Bujeng Peryogi Cepeng Damang Lancingan Angkeng Ngawagel Awis Nyeuseul Nyarios Saurna Nyepeng Ngagentraan Cepil Nangis Calik. dating Dongkap Daek Daek. langka Awis Carek. pangestu Calana Calana Cangkeng Cangkeng Caram. nyarita.

miwejang Salira Calik. mangga Enggal Gigireun Gimir Cocoba Goreng Nurut Haben Nungkulan Perkawis Dangdos Pawon Ngadangu Caket Miwuruk. lantaran Eling. heg Geuwat Gigir. inget Emboh. mireng Caket Ngatik Diri Diuk Kaduga Artos Jalaran Emut Tambih Isin Alim Pamondokan Nuju Ngalebetan Teu aya Enggal Ganti Gardeng Gawe Gede Gelung Raos Udur Getol Geulang Geura.Dangdan Dapur Denge. kaduga Duit Dumeh. pek. ngadidik Diri Diuk Duga. cocoba Goreng Gugu. keur Eusi. linggih Kiat Artos Ku margi Emut Tambih Lingsem Teu kersa Pangkuleman Nuju Ngalebetan Teu aya Enggal Gentos Lalangse Damel Ageung Sanggul Raos Teu damang Kersaan Pinggel Mangga Enggal Gedengeun Rentag manah Cocobi Awon Tumut Teras-terasan Ngaluuhan Perkawis . reregan Gawe Gede Gelung Genah. ngagugu Haben Hadir. ngeunah Gering Getol Geulang Geura. ngeusian Euweuh Gancang Ganti Gardeng. gigireun Gimir Gogoda. ngahadiran Hal.mitutur. perkara Dangdan Dapur Nguping. tambah Era Embung Enggon Eukeur. ngadenge Deukeut Didik.

ngilikan Ilu. ngilu Imah Impi. susah. ngaleueut Irung Enjing Itung Kajaba Jaga Kening Hapunten. lawas Heug. nginjeum Inum.karunya Hayang Helok Hese.watir. miang Indung Inggis. isukan Itung Iwal. seug Hili. jengkar Tuang ibu Rempan Nambut Leueut. beja. ngimpen Mesem Tuang putu Angkat. ngaleueut Pangambung Enjing Etang Kajabi Jagi . ngimpen Imut Pun incu Mios Pun biang Inggis. kajaba Jaga Halis Hapunten Payun Harga Hartos Hate Watir Hoyong Heran Sesah Heuay Heubeul Mangga Liron Hirup Hudang Huntu Hutang Wartos Widi Igel Totopong Ningalan Ngiring Rorompok Impen. risi Nambut Leueut. haksama Payun Pangaos Hartos Manah Hawatos Palay Hemeng Sesah Angob Lami Mangga Gentos Jumeneng Gugah Waos Sambetan Wartos Widi Ibing Udeng Ningalan Ngiring Bumi Impen. nginum Irung Isuk. warta Idin Igel Iket Ilik. risi Injeum. pelik Heuay Heubeul. tukeur Hirup Hudang Huntu Hutang Iber. ngimpi Imut Incu Indit.Halis Hampura. maap Hareup Harga Harti Hate Hawatir.

jelema Jauh Jawab Jero Jeung Jiga Jual Jugjug Juru. sim abdi Jalmi Tebih Waler Lebet Sareng Sapertos. sim kuring Jalmi Tebih Walon Lebet Sareng Jiga Ical Bujeng Ngalahirkeun Sadayana Minggat Kalintang Sawios Nembe Kekemben Kantun Kasakit. haturan Kahampangan Sepuh Kangkalung Mangga Kiat Kedah Wasuh Rumbah Kempel Kantos Kirang Sim abdi . minggat Kacida. karek Karembong Kari. keun bae Kakara. ngajuru Kabeh.Jalma. teu kinten Sawios Nembe Kekemben Kantun Kasawat Katawis Kapambeng Sapertos Jatukrami. nyeri Katara. kanyeri Katawis Kapambeng Sapertos Nikah. kagok Kawas Kawin Kede Kejo. tinggal Kasakit. kaciri Kapalang. sangu Kelek Kesang Keur. naker Kajeun. pikeun Kiih Kolot Kongkorong Kop.sakarupi Ical Bujeng Babar Sadayana Lolos Kalintang. jatukrami Kenca Sangu Kelek Karinget Kanggo Kahampangan Kolot Kangkalung Mangga Kiat Kedah Kumbah Kumis Kempel Kantos Kirang Abdi. pek Kuat Kudu Kumbah Kumis Kumpul Kungsi Kurang Kuring.rendengan Kiwa Sangu Ingkab Karinget Kanggo. kabehanana Kabur.

mimitina Minangka Mindeng. rempug Mirah Sanaos Geubis Mangkon Sanes Lajeng Pameget Pajeng Nongton Upami Tuang raka Mari Umbel Ilat Panangan Ical Alit Langkung Lami Awis Maksad Teu kagungan nanaon Wengi Mayun Mamajeng Mugi Pupus. leuwih hade Meujeuhna Meueun Mimimti. ngalahun Lain Laju Laki. sing. rempug Murah Najan. sanajan Labuh Ngalahun Sanes Lajeng Lalaki Pajeng Nongton Upami Pun lanceuk Jalaran. laris Lalajo Lamun. payu. remen Minyak Muga Mupakat. sabab Leho Letah Leungeun Leungit Leutik Leuwih Lila Mahal Maksud Malarat. jenatna Sateuacanna Langkung sae Meujeuhna Panginten Kawitna Etang-etang Sering Lisah Mugi Mupakat.Labuh Lahun. upama Lanceuk Lantaran. muga Maot Marhum Memeh. tilar dunga Marhum. lalaki Laku. samemehna Mending. sabab Leho Letah Leungeun Leunit Alit Langkung Lami Awis Maksad Jalmi teu gaduh Wengi Malik Mamayu Mugi Maot Marhum. miskin Malem Malik Mamayu Mangka. suargi Sateuacanna Langkung sae Cekap Panginten Kawitna Etang-etang Sering Lisah Mugia Rempag Mirah Sanaos .

mencetan Percaya Mung Wasta. tangtu Pati. manggih. mecak. nimu Pangkat. nyoba Pencet. malire Pamajikan Pancuran. ubar Ogan. maju Pake. menta Pecak. nami Ngeunah Ngora Pun nini Terang Nyaring Nyolowedor Obat.ngartso Majeng Nganggo Tiasa jadi Malire Pun bojo Jamban Ti pengker Nu mawi Mendak Kadudukan Mangku Panon Sapantar Paripaos Mariksa Repot Sapalih Tangtos Teu patos Matuh Payung Ku margi. matuh Payung Pedah Penta. mariksa Parna Paro.Ngan Ngaran Ngeunah Ngora Nini Nyaho Nyaring Nyolowedor Obat. make Palangsiang.menerkeun Paham Paju. ondang Ome. teu pati Patuh. kamar mandi Pandeuri Pang.ngomean. sapantar Paribasa Pariksa. jalaran Neda. saparo Pasti. pangna. nyuhunkeun Nyobi Meuseulan Percanten Mung Jenengan. bias jadi Palire. kakasih Raos Anom Tuang eyang Uninga Teu acan kulem Midua maha Landog Ulem Ngalereskeun Ngartos Majeng Nganggo Tiasa jadi Merhatoskeun Tuang rayi Jamban Ti pengker Nu mawi Mendak Kalungguhan Mangkon Soca Sayuswa Paripaos Marios Wales Sapalih Tangtos Teu patos Linggih Pajeng Rehing Mundut Nyobi Meuseulan Percanten . mangku Panon Pantar. ubar Ondang Ngalereskeun Paham. nu matak Panggih. kadudukan Pangku.

popotongan Puasa Puguh. kantenan Kersa Garwaan Panangtayungan Rema Mangga Rumaos Seueur Artos alit Sareng Bobot. sami Enggal-enggalan Angkat-angkatan Waktos Beulitan Sayagi Sakedap Lepat Salahsawios . nyaba Sabot Sabuk. ududeun Rua. tangtu Purun Rarabi Raksa.Perlu Permisi Peuting Pihape. rumasa Rea. beubeur Sadia Sakeudeung Salah Salahsaurang Perlu Permios Wengi Wiat Piker Piligentos Pindah Pingping Pipi Dinten Hilap Patilasan Puasa Tangtos Purun Rarabi Pangraksa Ramo Mangga Rumaos Seueur Receh Bareng Kakandungan Reureuh Rieut Ripuh Robah Rokok Sarupi. pangraksa Ramo Rampes Rasa. ngandeg Ngaso Puyeng Repot Robih Sesepeun Sarupi. sami Enggal-enggalan Nyanyabaan Keur waktu Beubeur Sayagi Sakedap Lepat Salahsawios Peryogi Permios Wengi Ngaweweratan Manah Piligentos Ngalih Paha Damis Dinten Lali Patilasan Saum Tangtos. mihape Piker Piligenti Pindah Pingping Pipi Poe Poho Potong. loba Receh Reujeung Reuneuh Reureuh Rieut Ripuh Robah Roko. sarua Rusuh. rurusuhan Saba.

kasondong Sinjang Kasumpingan Saparantos Sanggem Kulem Sadayana Sareng Sami Tuang Serang Sanes Nyanggakeun.Salaki Salamet Salat. nyiar Sibanyo Sirah Sirit Sisir Soara. tuang raka Wilujeng Netepan Pileg Salempang. nyampak Samping Sanding. manawi Suku Sunat.ngahaturkeun Midua manah Tamu Kantun Sebat Mirak. ngeser Wareg Gumujeng Milari Wawasuh Mastaka Larangan Pameres Soanten Nyalira Sonten Manawi Sampean Nyepitan . solat Salesma Salempang. disalin Samak Sampak. nyerahkeun Seubeuh Seuri Siar. rajeg manah Gentos Amparan Nyondong. kasanding Sanggeus Sanggup Sare Sarerea Sarta. nyelewer Semah Sesa. nyelehkeun Selewer. kari Sebut Serah. jeungna deui Sarua Sasarap Sawah Sejen Seleh. sora Sorangan Sore Sugan. nyunatan Pun lanceuk Salamet Sambeang Salesma Salempang Disalin Amparan Nyampak Sinjang Kasanding Saparantos Sanggem Mondok Sadayana Sareng Sami Sasarap. hariwang Salin. neda Sawah Sejen Masrahkeun Midua hate Tamu Kantun Sebat Mirak Sesek Seuri Milari Sibanyo Sirah Larangan Pameres Sora Sorangan Sonten Manawi Suku Ngabersihan Caroge.

kawitna Kokotor Nginten-nginten Taktak Wiat saur Tambih Tampi Tawis Kanyahoan Nangtung Taros Nanging Tarang Tampi Nawis Rupina Milari Ningal Dugi Tere Enggal Teleg Nembang Dugi Tepang Teras Simpen Tincak Ngajurungan Tonggong Topi. nawar Tayoh-tayohna Teang. dudukuy Tulis Pitulung Baham Supados Serat. jurung Tonggong Topi. teureuy Tembang. nempo Tepi Tere Tereh Teleg. ciri Tangen. nenjo. gwang Panganggo Kawitna Kokotor Nginten-nginten Taraju Wiat saur Wuwuh Tampi Tawis Kauninga Ngadeg Pariksa Nanging Taar Tampi Mundut Rupina Milari Ningali Dugi Kawalon Enggal Telen Mamaos Dugi Tepang Teras Simpen Dampal Miwarangan Pungkur Tudung. katangen Tangtung. nitah. nepi Tepung Terus Teundeun Tincak Titah. dudukuy Tulis Tulung. pitulun Cangkem Supados Serat Suweng Adat Awitna. neangan Tenjo. tetesan Kurabu. nangtung Tanya Tapi Tarang Tarima Tawar. langgukan Serat Pitandang . nembang Tepi.Sungut Supaya Surat Suweng Tabeat Tadina Tai Taksir. ngira Taktak Talatah Tambah Tampa Tanda.

sawareh Warga. lajeng Tunggang Antos Lungsur Kedal. lisan Teu kenging Ameng Yuswa Ngalereskeun Tilas Utami Waktos Wantun Damang Sapalih Wargi Sawatawis Kenal Pupur Weton Kaetang Abdas . nguruskeun Urut Utama Waktu Wani Waras Wareh. sawatara Wawuh Wedak Wedal Wilang.Tulus Tuluy Tumpak Tunggu Turun Ucap Ulah Ulin Umur Urus. lajeng Tumpak Antos Turun Ucap Teu kenging Ulin Umur Ngalereskeun Tilas Utami Waktos Wantun Cageur Sapalih Wargi Sawatawis Wanoh. wudu Cios Teras. kawilang Wudu Cios Teras. kenal Pupur Wedal Kaetang Wulu. dulur Watara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful