P. 1
Basa Lemes

Basa Lemes

|Views: 32|Likes:
Dipublikasikan oleh Anisya desy

More info:

Published by: Anisya desy on Feb 10, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2014

pdf

text

original

UNDAK-USUK BASA (BASA LOMA-BASA LEMES

)

Basa Loma

Basa Lemes (Keur ka sorangan)

Basa Lemes (Keur ka batur) Lebet Teu acan Rai, rayi Haturan Wulang, wuruk Ngaos Engkang Tuang Eyang Angken, ngangken Kapiputra Sae Supados Bendu Ngambung Permios Bantal, kajang mastaka Parantos Natamu Nyarengan Ngantosan Bade, seja Dupi Raraosan Kawit Leleson Atanapi Bingah Salira Istri Gampil Aos Bahasa Indonesia Masuk Belum Adik Untuk Mengajar Kakak / Abang Kakek Mengaku Keponakan Bagus Supaya Marah Mencium Permisi Bantal Sudah Bertamu Mengantar Menunggu Mau / Akan N/A Perasaan Asal Istirahat / Rilex Atau Gembira Badan Perempuan Mudah Baca

Abus, asup Acan, tacan, encan Adi Ajang, keur, pikeun Ajar Aji, ngaji Akang Aki Aku, ngaku Alo Alus Ambeh, supaya, sangkan Ambek Ambe, ngambeu Amit, amitam Anggel Anggeus, enggeus Anjang, nganjang Anteur, nganteur Anti, dago, ngadagoan, Arek Ari Asa, rarasaan Asal Aso, ngaso Atawa Atoh, bungah Awak Awewe Babari, gampang Baca

Lebet Teu acan Adi Kanggo Ajar Ngaji Akang Pun aki Aku, ngaku Pun alo Sae Supados Ambek Ngambeu Permios Bantal Rengse Ngadeuheus Jajap, ngajajapkeun Ngantosan Bade, seja Dupi Raraosan Kawit Ngaso Atanapi Bingah Awak Awewe Gampil Aos

teu sawios Sawios. keun bae Bagea Baheula Baju Bakti Balik. mikeun Bilang. teu sawios Biarkan Bagea Haturan N/A Kapungkur Kapungkur Zaman Dahulu Baju Raksukan. reujeung Bareto Batuk Batur Bawa Beak Beda Beja Bener. enya Bengek. masihan Ngahaturaan. bujur Imbit Pantat Tiasa Tiasa Bisa Bilih Bilih N/A Biwir Lambey Bibir Tiasa jadi Tiasa jadi Jikalau . meuli Beunang Beungeut Beurang Beurat Beuteung Bibi Bikeun.Badami Bae. mengi Bere. milang Birit. mere Berekah Beuki Beulah Beuli. lambut Perut Pun bibi Tuang bibi Bibi / Tante Maparinkeun Ngahaturkeun. pangestu Damang.nyanggakeun Berikan Ngetang Ngetang Berhitung Birit. bujur Bisa Bisi Biwir Boa Badanten Badanten Berunding Sawios. anggoan Baju Baktos Baktos Bakti Wangsul Mulih Pulang Balur Lulur Lulur Sesah Sesah Susah Pun Bapa Tuang Rama Bapak Sareng Sareng Dengan Kapungkur Kapungkur Zaman Dahulu Bantuk Gohgoy Batuk Babaturan Rerencangan Orang Lain Bantun Candak Bawa Seep Seep Habis Benten Benten Beda Wawartos Wawartos Kabar Leres Leres Benar Asma Ampeg Asma Maparin. mulang Balur Bangga Bapa Bareng. wilujeng N/A Beuki. seneng Sedep Suka Palih Palih Patah Meser Ngagaleuh Beli Kenging Kenging Dapat Beungeut Pameunteu. ngaleler Memberi Pangesto. raray Muka Siang Siang Siang Abot Abot Berat Padaharan Patuangan.

ngageroan Nyauran Ceuli Ceuli Ceurik Ceurik Cicing Matuh Ciduh Ciduh Cik. linggih Ludah Cobi Putra pangageungna Jamban Tawis Ngambung Nyandak Cekap Diparas Sumping.nyeluk. nyarek Nyarek Carang. pangestu Calana Calana Cangkeng Cangkeng Caram. rawuh Kersa Icalan Tuang Punya BAB Anak Pusar Buka puasa Bukti Bulan Gembira Sore Cepat Perlu Megang Sehat Celana Pinggang . langka Awis Carek. nyabak Nyabak Cageur Pangesto. carek. nyokot Ngabantun Cukup. ngomong Nyanggem Cenah Cenah Cekel. cing Cobi Cikal Cikal Ciling.Boga Gaduh Buang. gumbira Bingah Burit Sonten Buru Bujeng Butuh Perlu Cabak. nyarekan Nyarekan Carita. ngising Miceun Budak Budak Bujal Bujal. mahi Cekap Cukur. purun Dagang Dagang Dahar Neda Kagungan Kabeuratan Murangkalih Udel Bobor Buktos Sasih Bingah Sonten Bujeng Peryogi Cepeng Damang Lancingan Angkeng Ngawagel Awis Nyeuseul Nyarios Saurna Nyepeng Ngagentraan Cepil Nangis Calik. puser Buka puasa Buka Bukti Buktos Bulan Sasih Bungah. dating Dongkap Daek Daek. nyekel Nyekel Celuk. nyieum Nyieum Cokot. nyarita. dicukur Dicukur Cunduk.gero. pacilingan Kakus Ciri Tanda Cium.

keur Eusi. mireng Caket Ngatik Diri Diuk Kaduga Artos Jalaran Emut Tambih Isin Alim Pamondokan Nuju Ngalebetan Teu aya Enggal Ganti Gardeng Gawe Gede Gelung Raos Udur Getol Geulang Geura. reregan Gawe Gede Gelung Genah. pek. ngeunah Gering Getol Geulang Geura.Dangdan Dapur Denge.mitutur. ngadidik Diri Diuk Duga. tambah Era Embung Enggon Eukeur. kaduga Duit Dumeh. inget Emboh. ngadenge Deukeut Didik. cocoba Goreng Gugu. heg Geuwat Gigir. ngeusian Euweuh Gancang Ganti Gardeng. ngahadiran Hal. lantaran Eling. mangga Enggal Gigireun Gimir Cocoba Goreng Nurut Haben Nungkulan Perkawis Dangdos Pawon Ngadangu Caket Miwuruk. linggih Kiat Artos Ku margi Emut Tambih Lingsem Teu kersa Pangkuleman Nuju Ngalebetan Teu aya Enggal Gentos Lalangse Damel Ageung Sanggul Raos Teu damang Kersaan Pinggel Mangga Enggal Gedengeun Rentag manah Cocobi Awon Tumut Teras-terasan Ngaluuhan Perkawis .miwejang Salira Calik. perkara Dangdan Dapur Nguping. gigireun Gimir Gogoda. ngagugu Haben Hadir.

Halis Hampura. ngilikan Ilu. ngilu Imah Impi. warta Idin Igel Iket Ilik. ngaleueut Irung Enjing Itung Kajaba Jaga Kening Hapunten. risi Nambut Leueut. maap Hareup Harga Harti Hate Hawatir. kajaba Jaga Halis Hapunten Payun Harga Hartos Hate Watir Hoyong Heran Sesah Heuay Heubeul Mangga Liron Hirup Hudang Huntu Hutang Wartos Widi Igel Totopong Ningalan Ngiring Rorompok Impen. ngimpi Imut Incu Indit. susah. ngimpen Imut Pun incu Mios Pun biang Inggis.watir. lawas Heug. isukan Itung Iwal. haksama Payun Pangaos Hartos Manah Hawatos Palay Hemeng Sesah Angob Lami Mangga Gentos Jumeneng Gugah Waos Sambetan Wartos Widi Ibing Udeng Ningalan Ngiring Bumi Impen. ngimpen Mesem Tuang putu Angkat. risi Injeum. tukeur Hirup Hudang Huntu Hutang Iber. jengkar Tuang ibu Rempan Nambut Leueut. nginum Irung Isuk.karunya Hayang Helok Hese. miang Indung Inggis. seug Hili. nginjeum Inum. beja. ngaleueut Pangambung Enjing Etang Kajabi Jagi . pelik Heuay Heubeul.

karek Karembong Kari. pek Kuat Kudu Kumbah Kumis Kumpul Kungsi Kurang Kuring. kaciri Kapalang. minggat Kacida.rendengan Kiwa Sangu Ingkab Karinget Kanggo. ngajuru Kabeh. pikeun Kiih Kolot Kongkorong Kop. kabehanana Kabur. naker Kajeun. haturan Kahampangan Sepuh Kangkalung Mangga Kiat Kedah Wasuh Rumbah Kempel Kantos Kirang Sim abdi . sim kuring Jalmi Tebih Walon Lebet Sareng Jiga Ical Bujeng Ngalahirkeun Sadayana Minggat Kalintang Sawios Nembe Kekemben Kantun Kasakit. sim abdi Jalmi Tebih Waler Lebet Sareng Sapertos. nyeri Katara. keun bae Kakara.sakarupi Ical Bujeng Babar Sadayana Lolos Kalintang.Jalma. jatukrami Kenca Sangu Kelek Karinget Kanggo Kahampangan Kolot Kangkalung Mangga Kiat Kedah Kumbah Kumis Kempel Kantos Kirang Abdi. kanyeri Katawis Kapambeng Sapertos Nikah. sangu Kelek Kesang Keur. kagok Kawas Kawin Kede Kejo. jelema Jauh Jawab Jero Jeung Jiga Jual Jugjug Juru. tinggal Kasakit. teu kinten Sawios Nembe Kekemben Kantun Kasawat Katawis Kapambeng Sapertos Jatukrami.

muga Maot Marhum Memeh. suargi Sateuacanna Langkung sae Cekap Panginten Kawitna Etang-etang Sering Lisah Mugia Rempag Mirah Sanaos . sabab Leho Letah Leungeun Leunit Alit Langkung Lami Awis Maksad Jalmi teu gaduh Wengi Malik Mamayu Mugi Maot Marhum.Labuh Lahun. samemehna Mending. mimitina Minangka Mindeng. leuwih hade Meujeuhna Meueun Mimimti. rempug Murah Najan. remen Minyak Muga Mupakat. jenatna Sateuacanna Langkung sae Meujeuhna Panginten Kawitna Etang-etang Sering Lisah Mugi Mupakat. ngalahun Lain Laju Laki. tilar dunga Marhum. sing. upama Lanceuk Lantaran. laris Lalajo Lamun. rempug Mirah Sanaos Geubis Mangkon Sanes Lajeng Pameget Pajeng Nongton Upami Tuang raka Mari Umbel Ilat Panangan Ical Alit Langkung Lami Awis Maksad Teu kagungan nanaon Wengi Mayun Mamajeng Mugi Pupus. lalaki Laku. payu. sabab Leho Letah Leungeun Leungit Leutik Leuwih Lila Mahal Maksud Malarat. miskin Malem Malik Mamayu Mangka. sanajan Labuh Ngalahun Sanes Lajeng Lalaki Pajeng Nongton Upami Pun lanceuk Jalaran.

tangtu Pati. ondang Ome. teu pati Patuh. pangna. jalaran Neda. manggih. nami Ngeunah Ngora Pun nini Terang Nyaring Nyolowedor Obat. mencetan Percaya Mung Wasta. kamar mandi Pandeuri Pang. malire Pamajikan Pancuran. ubar Ondang Ngalereskeun Paham. saparo Pasti. mangku Panon Pantar. matuh Payung Pedah Penta. kadudukan Pangku. mecak.ngomean. mariksa Parna Paro. bias jadi Palire.ngartso Majeng Nganggo Tiasa jadi Malire Pun bojo Jamban Ti pengker Nu mawi Mendak Kadudukan Mangku Panon Sapantar Paripaos Mariksa Repot Sapalih Tangtos Teu patos Matuh Payung Ku margi. maju Pake. menta Pecak. sapantar Paribasa Pariksa. nyuhunkeun Nyobi Meuseulan Percanten Mung Jenengan. nyoba Pencet. nu matak Panggih.menerkeun Paham Paju. ubar Ogan.Ngan Ngaran Ngeunah Ngora Nini Nyaho Nyaring Nyolowedor Obat. nimu Pangkat. kakasih Raos Anom Tuang eyang Uninga Teu acan kulem Midua maha Landog Ulem Ngalereskeun Ngartos Majeng Nganggo Tiasa jadi Merhatoskeun Tuang rayi Jamban Ti pengker Nu mawi Mendak Kalungguhan Mangkon Soca Sayuswa Paripaos Marios Wales Sapalih Tangtos Teu patos Linggih Pajeng Rehing Mundut Nyobi Meuseulan Percanten . make Palangsiang.

beubeur Sadia Sakeudeung Salah Salahsaurang Perlu Permios Wengi Wiat Piker Piligentos Pindah Pingping Pipi Dinten Hilap Patilasan Puasa Tangtos Purun Rarabi Pangraksa Ramo Mangga Rumaos Seueur Receh Bareng Kakandungan Reureuh Rieut Ripuh Robah Rokok Sarupi. sarua Rusuh. sami Enggal-enggalan Angkat-angkatan Waktos Beulitan Sayagi Sakedap Lepat Salahsawios .Perlu Permisi Peuting Pihape. mihape Piker Piligenti Pindah Pingping Pipi Poe Poho Potong. pangraksa Ramo Rampes Rasa. ududeun Rua. loba Receh Reujeung Reuneuh Reureuh Rieut Ripuh Robah Roko. sami Enggal-enggalan Nyanyabaan Keur waktu Beubeur Sayagi Sakedap Lepat Salahsawios Peryogi Permios Wengi Ngaweweratan Manah Piligentos Ngalih Paha Damis Dinten Lali Patilasan Saum Tangtos. nyaba Sabot Sabuk. rumasa Rea. ngandeg Ngaso Puyeng Repot Robih Sesepeun Sarupi. kantenan Kersa Garwaan Panangtayungan Rema Mangga Rumaos Seueur Artos alit Sareng Bobot. tangtu Purun Rarabi Raksa. rurusuhan Saba. popotongan Puasa Puguh.

Salaki Salamet Salat. neda Sawah Sejen Masrahkeun Midua hate Tamu Kantun Sebat Mirak Sesek Seuri Milari Sibanyo Sirah Larangan Pameres Sora Sorangan Sonten Manawi Suku Ngabersihan Caroge. disalin Samak Sampak. solat Salesma Salempang. nyerahkeun Seubeuh Seuri Siar. nyelehkeun Selewer. tuang raka Wilujeng Netepan Pileg Salempang. hariwang Salin. jeungna deui Sarua Sasarap Sawah Sejen Seleh. kasanding Sanggeus Sanggup Sare Sarerea Sarta. nyiar Sibanyo Sirah Sirit Sisir Soara. rajeg manah Gentos Amparan Nyondong. ngeser Wareg Gumujeng Milari Wawasuh Mastaka Larangan Pameres Soanten Nyalira Sonten Manawi Sampean Nyepitan . kari Sebut Serah. nyunatan Pun lanceuk Salamet Sambeang Salesma Salempang Disalin Amparan Nyampak Sinjang Kasanding Saparantos Sanggem Mondok Sadayana Sareng Sami Sasarap. nyelewer Semah Sesa. sora Sorangan Sore Sugan.ngahaturkeun Midua manah Tamu Kantun Sebat Mirak. manawi Suku Sunat. nyampak Samping Sanding. kasondong Sinjang Kasumpingan Saparantos Sanggem Kulem Sadayana Sareng Sami Tuang Serang Sanes Nyanggakeun.

nempo Tepi Tere Tereh Teleg. kawitna Kokotor Nginten-nginten Taktak Wiat saur Tambih Tampi Tawis Kanyahoan Nangtung Taros Nanging Tarang Tampi Nawis Rupina Milari Ningal Dugi Tere Enggal Teleg Nembang Dugi Tepang Teras Simpen Tincak Ngajurungan Tonggong Topi.Sungut Supaya Surat Suweng Tabeat Tadina Tai Taksir. tetesan Kurabu. dudukuy Tulis Pitulung Baham Supados Serat. ciri Tangen. dudukuy Tulis Tulung. langgukan Serat Pitandang . nawar Tayoh-tayohna Teang. jurung Tonggong Topi. nangtung Tanya Tapi Tarang Tarima Tawar. nepi Tepung Terus Teundeun Tincak Titah. gwang Panganggo Kawitna Kokotor Nginten-nginten Taraju Wiat saur Wuwuh Tampi Tawis Kauninga Ngadeg Pariksa Nanging Taar Tampi Mundut Rupina Milari Ningali Dugi Kawalon Enggal Telen Mamaos Dugi Tepang Teras Simpen Dampal Miwarangan Pungkur Tudung. neangan Tenjo. teureuy Tembang. nembang Tepi. katangen Tangtung. pitulun Cangkem Supados Serat Suweng Adat Awitna. ngira Taktak Talatah Tambah Tampa Tanda. nenjo. nitah.

dulur Watara. sawatara Wawuh Wedak Wedal Wilang. lisan Teu kenging Ameng Yuswa Ngalereskeun Tilas Utami Waktos Wantun Damang Sapalih Wargi Sawatawis Kenal Pupur Weton Kaetang Abdas . nguruskeun Urut Utama Waktu Wani Waras Wareh. kenal Pupur Wedal Kaetang Wulu. wudu Cios Teras. lajeng Tumpak Antos Turun Ucap Teu kenging Ulin Umur Ngalereskeun Tilas Utami Waktos Wantun Cageur Sapalih Wargi Sawatawis Wanoh. lajeng Tunggang Antos Lungsur Kedal.Tulus Tuluy Tumpak Tunggu Turun Ucap Ulah Ulin Umur Urus. sawareh Warga. kawilang Wudu Cios Teras.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->