UNDAK-USUK BASA (BASA LOMA-BASA LEMES

)

Basa Loma

Basa Lemes (Keur ka sorangan)

Basa Lemes (Keur ka batur) Lebet Teu acan Rai, rayi Haturan Wulang, wuruk Ngaos Engkang Tuang Eyang Angken, ngangken Kapiputra Sae Supados Bendu Ngambung Permios Bantal, kajang mastaka Parantos Natamu Nyarengan Ngantosan Bade, seja Dupi Raraosan Kawit Leleson Atanapi Bingah Salira Istri Gampil Aos Bahasa Indonesia Masuk Belum Adik Untuk Mengajar Kakak / Abang Kakek Mengaku Keponakan Bagus Supaya Marah Mencium Permisi Bantal Sudah Bertamu Mengantar Menunggu Mau / Akan N/A Perasaan Asal Istirahat / Rilex Atau Gembira Badan Perempuan Mudah Baca

Abus, asup Acan, tacan, encan Adi Ajang, keur, pikeun Ajar Aji, ngaji Akang Aki Aku, ngaku Alo Alus Ambeh, supaya, sangkan Ambek Ambe, ngambeu Amit, amitam Anggel Anggeus, enggeus Anjang, nganjang Anteur, nganteur Anti, dago, ngadagoan, Arek Ari Asa, rarasaan Asal Aso, ngaso Atawa Atoh, bungah Awak Awewe Babari, gampang Baca

Lebet Teu acan Adi Kanggo Ajar Ngaji Akang Pun aki Aku, ngaku Pun alo Sae Supados Ambek Ngambeu Permios Bantal Rengse Ngadeuheus Jajap, ngajajapkeun Ngantosan Bade, seja Dupi Raraosan Kawit Ngaso Atanapi Bingah Awak Awewe Gampil Aos

milang Birit. ngaleler Memberi Pangesto. mikeun Bilang. seneng Sedep Suka Palih Palih Patah Meser Ngagaleuh Beli Kenging Kenging Dapat Beungeut Pameunteu. bujur Bisa Bisi Biwir Boa Badanten Badanten Berunding Sawios. enya Bengek. mengi Bere. keun bae Bagea Baheula Baju Bakti Balik.Badami Bae. lambut Perut Pun bibi Tuang bibi Bibi / Tante Maparinkeun Ngahaturkeun. meuli Beunang Beungeut Beurang Beurat Beuteung Bibi Bikeun.nyanggakeun Berikan Ngetang Ngetang Berhitung Birit. teu sawios Biarkan Bagea Haturan N/A Kapungkur Kapungkur Zaman Dahulu Baju Raksukan. bujur Imbit Pantat Tiasa Tiasa Bisa Bilih Bilih N/A Biwir Lambey Bibir Tiasa jadi Tiasa jadi Jikalau . mere Berekah Beuki Beulah Beuli. masihan Ngahaturaan. mulang Balur Bangga Bapa Bareng. teu sawios Sawios. raray Muka Siang Siang Siang Abot Abot Berat Padaharan Patuangan. reujeung Bareto Batuk Batur Bawa Beak Beda Beja Bener. pangestu Damang. anggoan Baju Baktos Baktos Bakti Wangsul Mulih Pulang Balur Lulur Lulur Sesah Sesah Susah Pun Bapa Tuang Rama Bapak Sareng Sareng Dengan Kapungkur Kapungkur Zaman Dahulu Bantuk Gohgoy Batuk Babaturan Rerencangan Orang Lain Bantun Candak Bawa Seep Seep Habis Benten Benten Beda Wawartos Wawartos Kabar Leres Leres Benar Asma Ampeg Asma Maparin. wilujeng N/A Beuki.

nyarekan Nyarekan Carita. carek. nyarita. pangestu Calana Calana Cangkeng Cangkeng Caram. gumbira Bingah Burit Sonten Buru Bujeng Butuh Perlu Cabak. pacilingan Kakus Ciri Tanda Cium. ngising Miceun Budak Budak Bujal Bujal. puser Buka puasa Buka Bukti Buktos Bulan Sasih Bungah.gero. purun Dagang Dagang Dahar Neda Kagungan Kabeuratan Murangkalih Udel Bobor Buktos Sasih Bingah Sonten Bujeng Peryogi Cepeng Damang Lancingan Angkeng Ngawagel Awis Nyeuseul Nyarios Saurna Nyepeng Ngagentraan Cepil Nangis Calik. mahi Cekap Cukur. nyekel Nyekel Celuk. langka Awis Carek. nyabak Nyabak Cageur Pangesto. rawuh Kersa Icalan Tuang Punya BAB Anak Pusar Buka puasa Bukti Bulan Gembira Sore Cepat Perlu Megang Sehat Celana Pinggang . cing Cobi Cikal Cikal Ciling. nyokot Ngabantun Cukup. nyarek Nyarek Carang. dicukur Dicukur Cunduk.ngageroan Nyauran Ceuli Ceuli Ceurik Ceurik Cicing Matuh Ciduh Ciduh Cik. dating Dongkap Daek Daek. nyieum Nyieum Cokot.nyeluk.Boga Gaduh Buang. ngomong Nyanggem Cenah Cenah Cekel. linggih Ludah Cobi Putra pangageungna Jamban Tawis Ngambung Nyandak Cekap Diparas Sumping.

mangga Enggal Gigireun Gimir Cocoba Goreng Nurut Haben Nungkulan Perkawis Dangdos Pawon Ngadangu Caket Miwuruk. ngeunah Gering Getol Geulang Geura.mitutur.Dangdan Dapur Denge. pek. kaduga Duit Dumeh. tambah Era Embung Enggon Eukeur. lantaran Eling. ngeusian Euweuh Gancang Ganti Gardeng. gigireun Gimir Gogoda. ngagugu Haben Hadir. keur Eusi. mireng Caket Ngatik Diri Diuk Kaduga Artos Jalaran Emut Tambih Isin Alim Pamondokan Nuju Ngalebetan Teu aya Enggal Ganti Gardeng Gawe Gede Gelung Raos Udur Getol Geulang Geura. reregan Gawe Gede Gelung Genah. heg Geuwat Gigir. ngahadiran Hal.miwejang Salira Calik. ngadenge Deukeut Didik. linggih Kiat Artos Ku margi Emut Tambih Lingsem Teu kersa Pangkuleman Nuju Ngalebetan Teu aya Enggal Gentos Lalangse Damel Ageung Sanggul Raos Teu damang Kersaan Pinggel Mangga Enggal Gedengeun Rentag manah Cocobi Awon Tumut Teras-terasan Ngaluuhan Perkawis . perkara Dangdan Dapur Nguping. inget Emboh. cocoba Goreng Gugu. ngadidik Diri Diuk Duga.

susah. ngilikan Ilu. ngilu Imah Impi. pelik Heuay Heubeul. miang Indung Inggis. ngimpen Mesem Tuang putu Angkat. haksama Payun Pangaos Hartos Manah Hawatos Palay Hemeng Sesah Angob Lami Mangga Gentos Jumeneng Gugah Waos Sambetan Wartos Widi Ibing Udeng Ningalan Ngiring Bumi Impen. isukan Itung Iwal. nginum Irung Isuk.watir. ngimpi Imut Incu Indit. warta Idin Igel Iket Ilik. tukeur Hirup Hudang Huntu Hutang Iber. lawas Heug. seug Hili. kajaba Jaga Halis Hapunten Payun Harga Hartos Hate Watir Hoyong Heran Sesah Heuay Heubeul Mangga Liron Hirup Hudang Huntu Hutang Wartos Widi Igel Totopong Ningalan Ngiring Rorompok Impen.karunya Hayang Helok Hese. ngaleueut Pangambung Enjing Etang Kajabi Jagi . ngaleueut Irung Enjing Itung Kajaba Jaga Kening Hapunten. maap Hareup Harga Harti Hate Hawatir. risi Injeum. nginjeum Inum. ngimpen Imut Pun incu Mios Pun biang Inggis. jengkar Tuang ibu Rempan Nambut Leueut.Halis Hampura. beja. risi Nambut Leueut.

karek Karembong Kari.sakarupi Ical Bujeng Babar Sadayana Lolos Kalintang. naker Kajeun. sim abdi Jalmi Tebih Waler Lebet Sareng Sapertos. minggat Kacida. jelema Jauh Jawab Jero Jeung Jiga Jual Jugjug Juru. nyeri Katara. kagok Kawas Kawin Kede Kejo. kaciri Kapalang. kanyeri Katawis Kapambeng Sapertos Nikah. keun bae Kakara. jatukrami Kenca Sangu Kelek Karinget Kanggo Kahampangan Kolot Kangkalung Mangga Kiat Kedah Kumbah Kumis Kempel Kantos Kirang Abdi. sim kuring Jalmi Tebih Walon Lebet Sareng Jiga Ical Bujeng Ngalahirkeun Sadayana Minggat Kalintang Sawios Nembe Kekemben Kantun Kasakit. sangu Kelek Kesang Keur.rendengan Kiwa Sangu Ingkab Karinget Kanggo. tinggal Kasakit. pek Kuat Kudu Kumbah Kumis Kumpul Kungsi Kurang Kuring. ngajuru Kabeh. teu kinten Sawios Nembe Kekemben Kantun Kasawat Katawis Kapambeng Sapertos Jatukrami. kabehanana Kabur.Jalma. pikeun Kiih Kolot Kongkorong Kop. haturan Kahampangan Sepuh Kangkalung Mangga Kiat Kedah Wasuh Rumbah Kempel Kantos Kirang Sim abdi .

lalaki Laku. rempug Murah Najan. leuwih hade Meujeuhna Meueun Mimimti.Labuh Lahun. upama Lanceuk Lantaran. samemehna Mending. mimitina Minangka Mindeng. remen Minyak Muga Mupakat. sing. miskin Malem Malik Mamayu Mangka. tilar dunga Marhum. sabab Leho Letah Leungeun Leungit Leutik Leuwih Lila Mahal Maksud Malarat. sanajan Labuh Ngalahun Sanes Lajeng Lalaki Pajeng Nongton Upami Pun lanceuk Jalaran. rempug Mirah Sanaos Geubis Mangkon Sanes Lajeng Pameget Pajeng Nongton Upami Tuang raka Mari Umbel Ilat Panangan Ical Alit Langkung Lami Awis Maksad Teu kagungan nanaon Wengi Mayun Mamajeng Mugi Pupus. ngalahun Lain Laju Laki. jenatna Sateuacanna Langkung sae Meujeuhna Panginten Kawitna Etang-etang Sering Lisah Mugi Mupakat. sabab Leho Letah Leungeun Leunit Alit Langkung Lami Awis Maksad Jalmi teu gaduh Wengi Malik Mamayu Mugi Maot Marhum. laris Lalajo Lamun. payu. muga Maot Marhum Memeh. suargi Sateuacanna Langkung sae Cekap Panginten Kawitna Etang-etang Sering Lisah Mugia Rempag Mirah Sanaos .

pangna. nimu Pangkat. mariksa Parna Paro.menerkeun Paham Paju.ngomean. sapantar Paribasa Pariksa. menta Pecak. bias jadi Palire. ondang Ome. nyoba Pencet. mangku Panon Pantar. maju Pake. mencetan Percaya Mung Wasta. kamar mandi Pandeuri Pang. kakasih Raos Anom Tuang eyang Uninga Teu acan kulem Midua maha Landog Ulem Ngalereskeun Ngartos Majeng Nganggo Tiasa jadi Merhatoskeun Tuang rayi Jamban Ti pengker Nu mawi Mendak Kalungguhan Mangkon Soca Sayuswa Paripaos Marios Wales Sapalih Tangtos Teu patos Linggih Pajeng Rehing Mundut Nyobi Meuseulan Percanten . kadudukan Pangku.ngartso Majeng Nganggo Tiasa jadi Malire Pun bojo Jamban Ti pengker Nu mawi Mendak Kadudukan Mangku Panon Sapantar Paripaos Mariksa Repot Sapalih Tangtos Teu patos Matuh Payung Ku margi. jalaran Neda. make Palangsiang. ubar Ondang Ngalereskeun Paham. saparo Pasti. nu matak Panggih. teu pati Patuh. manggih. malire Pamajikan Pancuran.Ngan Ngaran Ngeunah Ngora Nini Nyaho Nyaring Nyolowedor Obat. ubar Ogan. mecak. matuh Payung Pedah Penta. nami Ngeunah Ngora Pun nini Terang Nyaring Nyolowedor Obat. tangtu Pati. nyuhunkeun Nyobi Meuseulan Percanten Mung Jenengan.

mihape Piker Piligenti Pindah Pingping Pipi Poe Poho Potong. sami Enggal-enggalan Angkat-angkatan Waktos Beulitan Sayagi Sakedap Lepat Salahsawios . tangtu Purun Rarabi Raksa. nyaba Sabot Sabuk.Perlu Permisi Peuting Pihape. rumasa Rea. beubeur Sadia Sakeudeung Salah Salahsaurang Perlu Permios Wengi Wiat Piker Piligentos Pindah Pingping Pipi Dinten Hilap Patilasan Puasa Tangtos Purun Rarabi Pangraksa Ramo Mangga Rumaos Seueur Receh Bareng Kakandungan Reureuh Rieut Ripuh Robah Rokok Sarupi. sami Enggal-enggalan Nyanyabaan Keur waktu Beubeur Sayagi Sakedap Lepat Salahsawios Peryogi Permios Wengi Ngaweweratan Manah Piligentos Ngalih Paha Damis Dinten Lali Patilasan Saum Tangtos. sarua Rusuh. kantenan Kersa Garwaan Panangtayungan Rema Mangga Rumaos Seueur Artos alit Sareng Bobot. rurusuhan Saba. popotongan Puasa Puguh. pangraksa Ramo Rampes Rasa. ngandeg Ngaso Puyeng Repot Robih Sesepeun Sarupi. ududeun Rua. loba Receh Reujeung Reuneuh Reureuh Rieut Ripuh Robah Roko.

nyiar Sibanyo Sirah Sirit Sisir Soara. hariwang Salin. nyerahkeun Seubeuh Seuri Siar. nyunatan Pun lanceuk Salamet Sambeang Salesma Salempang Disalin Amparan Nyampak Sinjang Kasanding Saparantos Sanggem Mondok Sadayana Sareng Sami Sasarap. rajeg manah Gentos Amparan Nyondong.Salaki Salamet Salat. jeungna deui Sarua Sasarap Sawah Sejen Seleh. kasanding Sanggeus Sanggup Sare Sarerea Sarta. nyampak Samping Sanding.ngahaturkeun Midua manah Tamu Kantun Sebat Mirak. nyelewer Semah Sesa. manawi Suku Sunat. solat Salesma Salempang. kari Sebut Serah. kasondong Sinjang Kasumpingan Saparantos Sanggem Kulem Sadayana Sareng Sami Tuang Serang Sanes Nyanggakeun. tuang raka Wilujeng Netepan Pileg Salempang. neda Sawah Sejen Masrahkeun Midua hate Tamu Kantun Sebat Mirak Sesek Seuri Milari Sibanyo Sirah Larangan Pameres Sora Sorangan Sonten Manawi Suku Ngabersihan Caroge. sora Sorangan Sore Sugan. ngeser Wareg Gumujeng Milari Wawasuh Mastaka Larangan Pameres Soanten Nyalira Sonten Manawi Sampean Nyepitan . nyelehkeun Selewer. disalin Samak Sampak.

dudukuy Tulis Tulung. nitah. nembang Tepi. ciri Tangen. dudukuy Tulis Pitulung Baham Supados Serat. nawar Tayoh-tayohna Teang. gwang Panganggo Kawitna Kokotor Nginten-nginten Taraju Wiat saur Wuwuh Tampi Tawis Kauninga Ngadeg Pariksa Nanging Taar Tampi Mundut Rupina Milari Ningali Dugi Kawalon Enggal Telen Mamaos Dugi Tepang Teras Simpen Dampal Miwarangan Pungkur Tudung. jurung Tonggong Topi. nenjo. neangan Tenjo. ngira Taktak Talatah Tambah Tampa Tanda. teureuy Tembang. nangtung Tanya Tapi Tarang Tarima Tawar. katangen Tangtung. tetesan Kurabu. nepi Tepung Terus Teundeun Tincak Titah. kawitna Kokotor Nginten-nginten Taktak Wiat saur Tambih Tampi Tawis Kanyahoan Nangtung Taros Nanging Tarang Tampi Nawis Rupina Milari Ningal Dugi Tere Enggal Teleg Nembang Dugi Tepang Teras Simpen Tincak Ngajurungan Tonggong Topi. pitulun Cangkem Supados Serat Suweng Adat Awitna. langgukan Serat Pitandang . nempo Tepi Tere Tereh Teleg.Sungut Supaya Surat Suweng Tabeat Tadina Tai Taksir.

kawilang Wudu Cios Teras. sawatara Wawuh Wedak Wedal Wilang. dulur Watara.Tulus Tuluy Tumpak Tunggu Turun Ucap Ulah Ulin Umur Urus. nguruskeun Urut Utama Waktu Wani Waras Wareh. lisan Teu kenging Ameng Yuswa Ngalereskeun Tilas Utami Waktos Wantun Damang Sapalih Wargi Sawatawis Kenal Pupur Weton Kaetang Abdas . kenal Pupur Wedal Kaetang Wulu. lajeng Tunggang Antos Lungsur Kedal. lajeng Tumpak Antos Turun Ucap Teu kenging Ulin Umur Ngalereskeun Tilas Utami Waktos Wantun Cageur Sapalih Wargi Sawatawis Wanoh. wudu Cios Teras. sawareh Warga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful