UNDAK-USUK BASA (BASA LOMA-BASA LEMES

)

Basa Loma

Basa Lemes (Keur ka sorangan)

Basa Lemes (Keur ka batur) Lebet Teu acan Rai, rayi Haturan Wulang, wuruk Ngaos Engkang Tuang Eyang Angken, ngangken Kapiputra Sae Supados Bendu Ngambung Permios Bantal, kajang mastaka Parantos Natamu Nyarengan Ngantosan Bade, seja Dupi Raraosan Kawit Leleson Atanapi Bingah Salira Istri Gampil Aos Bahasa Indonesia Masuk Belum Adik Untuk Mengajar Kakak / Abang Kakek Mengaku Keponakan Bagus Supaya Marah Mencium Permisi Bantal Sudah Bertamu Mengantar Menunggu Mau / Akan N/A Perasaan Asal Istirahat / Rilex Atau Gembira Badan Perempuan Mudah Baca

Abus, asup Acan, tacan, encan Adi Ajang, keur, pikeun Ajar Aji, ngaji Akang Aki Aku, ngaku Alo Alus Ambeh, supaya, sangkan Ambek Ambe, ngambeu Amit, amitam Anggel Anggeus, enggeus Anjang, nganjang Anteur, nganteur Anti, dago, ngadagoan, Arek Ari Asa, rarasaan Asal Aso, ngaso Atawa Atoh, bungah Awak Awewe Babari, gampang Baca

Lebet Teu acan Adi Kanggo Ajar Ngaji Akang Pun aki Aku, ngaku Pun alo Sae Supados Ambek Ngambeu Permios Bantal Rengse Ngadeuheus Jajap, ngajajapkeun Ngantosan Bade, seja Dupi Raraosan Kawit Ngaso Atanapi Bingah Awak Awewe Gampil Aos

keun bae Bagea Baheula Baju Bakti Balik. mulang Balur Bangga Bapa Bareng.nyanggakeun Berikan Ngetang Ngetang Berhitung Birit. pangestu Damang. masihan Ngahaturaan. milang Birit. raray Muka Siang Siang Siang Abot Abot Berat Padaharan Patuangan. reujeung Bareto Batuk Batur Bawa Beak Beda Beja Bener. bujur Bisa Bisi Biwir Boa Badanten Badanten Berunding Sawios. lambut Perut Pun bibi Tuang bibi Bibi / Tante Maparinkeun Ngahaturkeun. seneng Sedep Suka Palih Palih Patah Meser Ngagaleuh Beli Kenging Kenging Dapat Beungeut Pameunteu. teu sawios Biarkan Bagea Haturan N/A Kapungkur Kapungkur Zaman Dahulu Baju Raksukan. bujur Imbit Pantat Tiasa Tiasa Bisa Bilih Bilih N/A Biwir Lambey Bibir Tiasa jadi Tiasa jadi Jikalau . meuli Beunang Beungeut Beurang Beurat Beuteung Bibi Bikeun. wilujeng N/A Beuki. mikeun Bilang.Badami Bae. anggoan Baju Baktos Baktos Bakti Wangsul Mulih Pulang Balur Lulur Lulur Sesah Sesah Susah Pun Bapa Tuang Rama Bapak Sareng Sareng Dengan Kapungkur Kapungkur Zaman Dahulu Bantuk Gohgoy Batuk Babaturan Rerencangan Orang Lain Bantun Candak Bawa Seep Seep Habis Benten Benten Beda Wawartos Wawartos Kabar Leres Leres Benar Asma Ampeg Asma Maparin. ngaleler Memberi Pangesto. mengi Bere. enya Bengek. mere Berekah Beuki Beulah Beuli. teu sawios Sawios.

puser Buka puasa Buka Bukti Buktos Bulan Sasih Bungah. nyarita. langka Awis Carek.Boga Gaduh Buang. purun Dagang Dagang Dahar Neda Kagungan Kabeuratan Murangkalih Udel Bobor Buktos Sasih Bingah Sonten Bujeng Peryogi Cepeng Damang Lancingan Angkeng Ngawagel Awis Nyeuseul Nyarios Saurna Nyepeng Ngagentraan Cepil Nangis Calik. pangestu Calana Calana Cangkeng Cangkeng Caram. linggih Ludah Cobi Putra pangageungna Jamban Tawis Ngambung Nyandak Cekap Diparas Sumping. pacilingan Kakus Ciri Tanda Cium. mahi Cekap Cukur.gero. rawuh Kersa Icalan Tuang Punya BAB Anak Pusar Buka puasa Bukti Bulan Gembira Sore Cepat Perlu Megang Sehat Celana Pinggang .ngageroan Nyauran Ceuli Ceuli Ceurik Ceurik Cicing Matuh Ciduh Ciduh Cik. nyekel Nyekel Celuk.nyeluk. nyarek Nyarek Carang. dating Dongkap Daek Daek. nyieum Nyieum Cokot. ngomong Nyanggem Cenah Cenah Cekel. ngising Miceun Budak Budak Bujal Bujal. nyabak Nyabak Cageur Pangesto. dicukur Dicukur Cunduk. carek. nyarekan Nyarekan Carita. gumbira Bingah Burit Sonten Buru Bujeng Butuh Perlu Cabak. cing Cobi Cikal Cikal Ciling. nyokot Ngabantun Cukup.

linggih Kiat Artos Ku margi Emut Tambih Lingsem Teu kersa Pangkuleman Nuju Ngalebetan Teu aya Enggal Gentos Lalangse Damel Ageung Sanggul Raos Teu damang Kersaan Pinggel Mangga Enggal Gedengeun Rentag manah Cocobi Awon Tumut Teras-terasan Ngaluuhan Perkawis . tambah Era Embung Enggon Eukeur. ngadidik Diri Diuk Duga. perkara Dangdan Dapur Nguping. inget Emboh. heg Geuwat Gigir.mitutur. ngeunah Gering Getol Geulang Geura. lantaran Eling. ngahadiran Hal. mangga Enggal Gigireun Gimir Cocoba Goreng Nurut Haben Nungkulan Perkawis Dangdos Pawon Ngadangu Caket Miwuruk. kaduga Duit Dumeh.miwejang Salira Calik. ngadenge Deukeut Didik. reregan Gawe Gede Gelung Genah. ngagugu Haben Hadir. pek. gigireun Gimir Gogoda. mireng Caket Ngatik Diri Diuk Kaduga Artos Jalaran Emut Tambih Isin Alim Pamondokan Nuju Ngalebetan Teu aya Enggal Ganti Gardeng Gawe Gede Gelung Raos Udur Getol Geulang Geura. ngeusian Euweuh Gancang Ganti Gardeng. cocoba Goreng Gugu. keur Eusi.Dangdan Dapur Denge.

maap Hareup Harga Harti Hate Hawatir.karunya Hayang Helok Hese. ngaleueut Pangambung Enjing Etang Kajabi Jagi . risi Nambut Leueut. isukan Itung Iwal. lawas Heug. risi Injeum. pelik Heuay Heubeul. warta Idin Igel Iket Ilik.watir. susah. ngimpi Imut Incu Indit. ngilikan Ilu. beja. nginum Irung Isuk. seug Hili. jengkar Tuang ibu Rempan Nambut Leueut. miang Indung Inggis. ngimpen Imut Pun incu Mios Pun biang Inggis. kajaba Jaga Halis Hapunten Payun Harga Hartos Hate Watir Hoyong Heran Sesah Heuay Heubeul Mangga Liron Hirup Hudang Huntu Hutang Wartos Widi Igel Totopong Ningalan Ngiring Rorompok Impen. nginjeum Inum. ngaleueut Irung Enjing Itung Kajaba Jaga Kening Hapunten. haksama Payun Pangaos Hartos Manah Hawatos Palay Hemeng Sesah Angob Lami Mangga Gentos Jumeneng Gugah Waos Sambetan Wartos Widi Ibing Udeng Ningalan Ngiring Bumi Impen. ngilu Imah Impi. ngimpen Mesem Tuang putu Angkat. tukeur Hirup Hudang Huntu Hutang Iber.Halis Hampura.

sim abdi Jalmi Tebih Waler Lebet Sareng Sapertos.sakarupi Ical Bujeng Babar Sadayana Lolos Kalintang. kanyeri Katawis Kapambeng Sapertos Nikah.rendengan Kiwa Sangu Ingkab Karinget Kanggo. jelema Jauh Jawab Jero Jeung Jiga Jual Jugjug Juru. pek Kuat Kudu Kumbah Kumis Kumpul Kungsi Kurang Kuring. minggat Kacida. jatukrami Kenca Sangu Kelek Karinget Kanggo Kahampangan Kolot Kangkalung Mangga Kiat Kedah Kumbah Kumis Kempel Kantos Kirang Abdi. kabehanana Kabur. kagok Kawas Kawin Kede Kejo. ngajuru Kabeh. kaciri Kapalang.Jalma. naker Kajeun. nyeri Katara. sim kuring Jalmi Tebih Walon Lebet Sareng Jiga Ical Bujeng Ngalahirkeun Sadayana Minggat Kalintang Sawios Nembe Kekemben Kantun Kasakit. haturan Kahampangan Sepuh Kangkalung Mangga Kiat Kedah Wasuh Rumbah Kempel Kantos Kirang Sim abdi . teu kinten Sawios Nembe Kekemben Kantun Kasawat Katawis Kapambeng Sapertos Jatukrami. keun bae Kakara. karek Karembong Kari. sangu Kelek Kesang Keur. tinggal Kasakit. pikeun Kiih Kolot Kongkorong Kop.

muga Maot Marhum Memeh. sanajan Labuh Ngalahun Sanes Lajeng Lalaki Pajeng Nongton Upami Pun lanceuk Jalaran. mimitina Minangka Mindeng. leuwih hade Meujeuhna Meueun Mimimti. samemehna Mending. rempug Mirah Sanaos Geubis Mangkon Sanes Lajeng Pameget Pajeng Nongton Upami Tuang raka Mari Umbel Ilat Panangan Ical Alit Langkung Lami Awis Maksad Teu kagungan nanaon Wengi Mayun Mamajeng Mugi Pupus. rempug Murah Najan. sabab Leho Letah Leungeun Leunit Alit Langkung Lami Awis Maksad Jalmi teu gaduh Wengi Malik Mamayu Mugi Maot Marhum. tilar dunga Marhum. suargi Sateuacanna Langkung sae Cekap Panginten Kawitna Etang-etang Sering Lisah Mugia Rempag Mirah Sanaos . payu. jenatna Sateuacanna Langkung sae Meujeuhna Panginten Kawitna Etang-etang Sering Lisah Mugi Mupakat. lalaki Laku. ngalahun Lain Laju Laki. upama Lanceuk Lantaran. laris Lalajo Lamun. sabab Leho Letah Leungeun Leungit Leutik Leuwih Lila Mahal Maksud Malarat. remen Minyak Muga Mupakat.Labuh Lahun. sing. miskin Malem Malik Mamayu Mangka.

ubar Ogan. kamar mandi Pandeuri Pang. manggih. ubar Ondang Ngalereskeun Paham.Ngan Ngaran Ngeunah Ngora Nini Nyaho Nyaring Nyolowedor Obat. mecak. tangtu Pati. nyoba Pencet.ngartso Majeng Nganggo Tiasa jadi Malire Pun bojo Jamban Ti pengker Nu mawi Mendak Kadudukan Mangku Panon Sapantar Paripaos Mariksa Repot Sapalih Tangtos Teu patos Matuh Payung Ku margi. make Palangsiang. mangku Panon Pantar. matuh Payung Pedah Penta. kakasih Raos Anom Tuang eyang Uninga Teu acan kulem Midua maha Landog Ulem Ngalereskeun Ngartos Majeng Nganggo Tiasa jadi Merhatoskeun Tuang rayi Jamban Ti pengker Nu mawi Mendak Kalungguhan Mangkon Soca Sayuswa Paripaos Marios Wales Sapalih Tangtos Teu patos Linggih Pajeng Rehing Mundut Nyobi Meuseulan Percanten . bias jadi Palire. maju Pake. sapantar Paribasa Pariksa. malire Pamajikan Pancuran. ondang Ome. menta Pecak.ngomean. mariksa Parna Paro. saparo Pasti. pangna. kadudukan Pangku. nami Ngeunah Ngora Pun nini Terang Nyaring Nyolowedor Obat. jalaran Neda. mencetan Percaya Mung Wasta. nyuhunkeun Nyobi Meuseulan Percanten Mung Jenengan. nu matak Panggih. nimu Pangkat.menerkeun Paham Paju. teu pati Patuh.

loba Receh Reujeung Reuneuh Reureuh Rieut Ripuh Robah Roko. rurusuhan Saba. nyaba Sabot Sabuk. popotongan Puasa Puguh. pangraksa Ramo Rampes Rasa. ngandeg Ngaso Puyeng Repot Robih Sesepeun Sarupi. sami Enggal-enggalan Angkat-angkatan Waktos Beulitan Sayagi Sakedap Lepat Salahsawios . ududeun Rua. tangtu Purun Rarabi Raksa. sarua Rusuh. sami Enggal-enggalan Nyanyabaan Keur waktu Beubeur Sayagi Sakedap Lepat Salahsawios Peryogi Permios Wengi Ngaweweratan Manah Piligentos Ngalih Paha Damis Dinten Lali Patilasan Saum Tangtos. beubeur Sadia Sakeudeung Salah Salahsaurang Perlu Permios Wengi Wiat Piker Piligentos Pindah Pingping Pipi Dinten Hilap Patilasan Puasa Tangtos Purun Rarabi Pangraksa Ramo Mangga Rumaos Seueur Receh Bareng Kakandungan Reureuh Rieut Ripuh Robah Rokok Sarupi. mihape Piker Piligenti Pindah Pingping Pipi Poe Poho Potong.Perlu Permisi Peuting Pihape. kantenan Kersa Garwaan Panangtayungan Rema Mangga Rumaos Seueur Artos alit Sareng Bobot. rumasa Rea.

kasanding Sanggeus Sanggup Sare Sarerea Sarta. nyelewer Semah Sesa. nyiar Sibanyo Sirah Sirit Sisir Soara.Salaki Salamet Salat. ngeser Wareg Gumujeng Milari Wawasuh Mastaka Larangan Pameres Soanten Nyalira Sonten Manawi Sampean Nyepitan . neda Sawah Sejen Masrahkeun Midua hate Tamu Kantun Sebat Mirak Sesek Seuri Milari Sibanyo Sirah Larangan Pameres Sora Sorangan Sonten Manawi Suku Ngabersihan Caroge. nyampak Samping Sanding. hariwang Salin. kari Sebut Serah. sora Sorangan Sore Sugan. nyelehkeun Selewer. disalin Samak Sampak. rajeg manah Gentos Amparan Nyondong. tuang raka Wilujeng Netepan Pileg Salempang. jeungna deui Sarua Sasarap Sawah Sejen Seleh. nyerahkeun Seubeuh Seuri Siar.ngahaturkeun Midua manah Tamu Kantun Sebat Mirak. kasondong Sinjang Kasumpingan Saparantos Sanggem Kulem Sadayana Sareng Sami Tuang Serang Sanes Nyanggakeun. manawi Suku Sunat. solat Salesma Salempang. nyunatan Pun lanceuk Salamet Sambeang Salesma Salempang Disalin Amparan Nyampak Sinjang Kasanding Saparantos Sanggem Mondok Sadayana Sareng Sami Sasarap.

Sungut Supaya Surat Suweng Tabeat Tadina Tai Taksir. nitah. ngira Taktak Talatah Tambah Tampa Tanda. teureuy Tembang. nenjo. dudukuy Tulis Tulung. neangan Tenjo. nembang Tepi. jurung Tonggong Topi. gwang Panganggo Kawitna Kokotor Nginten-nginten Taraju Wiat saur Wuwuh Tampi Tawis Kauninga Ngadeg Pariksa Nanging Taar Tampi Mundut Rupina Milari Ningali Dugi Kawalon Enggal Telen Mamaos Dugi Tepang Teras Simpen Dampal Miwarangan Pungkur Tudung. nempo Tepi Tere Tereh Teleg. dudukuy Tulis Pitulung Baham Supados Serat. langgukan Serat Pitandang . nangtung Tanya Tapi Tarang Tarima Tawar. kawitna Kokotor Nginten-nginten Taktak Wiat saur Tambih Tampi Tawis Kanyahoan Nangtung Taros Nanging Tarang Tampi Nawis Rupina Milari Ningal Dugi Tere Enggal Teleg Nembang Dugi Tepang Teras Simpen Tincak Ngajurungan Tonggong Topi. pitulun Cangkem Supados Serat Suweng Adat Awitna. ciri Tangen. katangen Tangtung. tetesan Kurabu. nawar Tayoh-tayohna Teang. nepi Tepung Terus Teundeun Tincak Titah.

kenal Pupur Wedal Kaetang Wulu. lajeng Tumpak Antos Turun Ucap Teu kenging Ulin Umur Ngalereskeun Tilas Utami Waktos Wantun Cageur Sapalih Wargi Sawatawis Wanoh. kawilang Wudu Cios Teras. dulur Watara. nguruskeun Urut Utama Waktu Wani Waras Wareh. wudu Cios Teras. sawatara Wawuh Wedak Wedal Wilang. lajeng Tunggang Antos Lungsur Kedal.Tulus Tuluy Tumpak Tunggu Turun Ucap Ulah Ulin Umur Urus. lisan Teu kenging Ameng Yuswa Ngalereskeun Tilas Utami Waktos Wantun Damang Sapalih Wargi Sawatawis Kenal Pupur Weton Kaetang Abdas . sawareh Warga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful