UNDAK-USUK BASA (BASA LOMA-BASA LEMES

)

Basa Loma

Basa Lemes (Keur ka sorangan)

Basa Lemes (Keur ka batur) Lebet Teu acan Rai, rayi Haturan Wulang, wuruk Ngaos Engkang Tuang Eyang Angken, ngangken Kapiputra Sae Supados Bendu Ngambung Permios Bantal, kajang mastaka Parantos Natamu Nyarengan Ngantosan Bade, seja Dupi Raraosan Kawit Leleson Atanapi Bingah Salira Istri Gampil Aos Bahasa Indonesia Masuk Belum Adik Untuk Mengajar Kakak / Abang Kakek Mengaku Keponakan Bagus Supaya Marah Mencium Permisi Bantal Sudah Bertamu Mengantar Menunggu Mau / Akan N/A Perasaan Asal Istirahat / Rilex Atau Gembira Badan Perempuan Mudah Baca

Abus, asup Acan, tacan, encan Adi Ajang, keur, pikeun Ajar Aji, ngaji Akang Aki Aku, ngaku Alo Alus Ambeh, supaya, sangkan Ambek Ambe, ngambeu Amit, amitam Anggel Anggeus, enggeus Anjang, nganjang Anteur, nganteur Anti, dago, ngadagoan, Arek Ari Asa, rarasaan Asal Aso, ngaso Atawa Atoh, bungah Awak Awewe Babari, gampang Baca

Lebet Teu acan Adi Kanggo Ajar Ngaji Akang Pun aki Aku, ngaku Pun alo Sae Supados Ambek Ngambeu Permios Bantal Rengse Ngadeuheus Jajap, ngajajapkeun Ngantosan Bade, seja Dupi Raraosan Kawit Ngaso Atanapi Bingah Awak Awewe Gampil Aos

meuli Beunang Beungeut Beurang Beurat Beuteung Bibi Bikeun. teu sawios Sawios. enya Bengek. mikeun Bilang. raray Muka Siang Siang Siang Abot Abot Berat Padaharan Patuangan.Badami Bae. teu sawios Biarkan Bagea Haturan N/A Kapungkur Kapungkur Zaman Dahulu Baju Raksukan. anggoan Baju Baktos Baktos Bakti Wangsul Mulih Pulang Balur Lulur Lulur Sesah Sesah Susah Pun Bapa Tuang Rama Bapak Sareng Sareng Dengan Kapungkur Kapungkur Zaman Dahulu Bantuk Gohgoy Batuk Babaturan Rerencangan Orang Lain Bantun Candak Bawa Seep Seep Habis Benten Benten Beda Wawartos Wawartos Kabar Leres Leres Benar Asma Ampeg Asma Maparin. mere Berekah Beuki Beulah Beuli. milang Birit. mulang Balur Bangga Bapa Bareng. seneng Sedep Suka Palih Palih Patah Meser Ngagaleuh Beli Kenging Kenging Dapat Beungeut Pameunteu. bujur Imbit Pantat Tiasa Tiasa Bisa Bilih Bilih N/A Biwir Lambey Bibir Tiasa jadi Tiasa jadi Jikalau . ngaleler Memberi Pangesto. pangestu Damang. masihan Ngahaturaan. lambut Perut Pun bibi Tuang bibi Bibi / Tante Maparinkeun Ngahaturkeun. keun bae Bagea Baheula Baju Bakti Balik.nyanggakeun Berikan Ngetang Ngetang Berhitung Birit. mengi Bere. bujur Bisa Bisi Biwir Boa Badanten Badanten Berunding Sawios. reujeung Bareto Batuk Batur Bawa Beak Beda Beja Bener. wilujeng N/A Beuki.

nyeluk. nyarita. dating Dongkap Daek Daek. pangestu Calana Calana Cangkeng Cangkeng Caram. nyokot Ngabantun Cukup.ngageroan Nyauran Ceuli Ceuli Ceurik Ceurik Cicing Matuh Ciduh Ciduh Cik. rawuh Kersa Icalan Tuang Punya BAB Anak Pusar Buka puasa Bukti Bulan Gembira Sore Cepat Perlu Megang Sehat Celana Pinggang .Boga Gaduh Buang. pacilingan Kakus Ciri Tanda Cium. ngomong Nyanggem Cenah Cenah Cekel. puser Buka puasa Buka Bukti Buktos Bulan Sasih Bungah. ngising Miceun Budak Budak Bujal Bujal. purun Dagang Dagang Dahar Neda Kagungan Kabeuratan Murangkalih Udel Bobor Buktos Sasih Bingah Sonten Bujeng Peryogi Cepeng Damang Lancingan Angkeng Ngawagel Awis Nyeuseul Nyarios Saurna Nyepeng Ngagentraan Cepil Nangis Calik. dicukur Dicukur Cunduk. nyieum Nyieum Cokot. nyarek Nyarek Carang.gero. gumbira Bingah Burit Sonten Buru Bujeng Butuh Perlu Cabak. nyekel Nyekel Celuk. langka Awis Carek. linggih Ludah Cobi Putra pangageungna Jamban Tawis Ngambung Nyandak Cekap Diparas Sumping. nyarekan Nyarekan Carita. carek. cing Cobi Cikal Cikal Ciling. nyabak Nyabak Cageur Pangesto. mahi Cekap Cukur.

miwejang Salira Calik. ngeusian Euweuh Gancang Ganti Gardeng. kaduga Duit Dumeh. tambah Era Embung Enggon Eukeur. lantaran Eling. ngagugu Haben Hadir. reregan Gawe Gede Gelung Genah. cocoba Goreng Gugu. ngadidik Diri Diuk Duga. pek. linggih Kiat Artos Ku margi Emut Tambih Lingsem Teu kersa Pangkuleman Nuju Ngalebetan Teu aya Enggal Gentos Lalangse Damel Ageung Sanggul Raos Teu damang Kersaan Pinggel Mangga Enggal Gedengeun Rentag manah Cocobi Awon Tumut Teras-terasan Ngaluuhan Perkawis . keur Eusi. perkara Dangdan Dapur Nguping. mangga Enggal Gigireun Gimir Cocoba Goreng Nurut Haben Nungkulan Perkawis Dangdos Pawon Ngadangu Caket Miwuruk. ngadenge Deukeut Didik. gigireun Gimir Gogoda. inget Emboh. ngahadiran Hal. heg Geuwat Gigir.mitutur. ngeunah Gering Getol Geulang Geura.Dangdan Dapur Denge. mireng Caket Ngatik Diri Diuk Kaduga Artos Jalaran Emut Tambih Isin Alim Pamondokan Nuju Ngalebetan Teu aya Enggal Ganti Gardeng Gawe Gede Gelung Raos Udur Getol Geulang Geura.

Halis Hampura. maap Hareup Harga Harti Hate Hawatir. risi Injeum. risi Nambut Leueut. lawas Heug. ngaleueut Pangambung Enjing Etang Kajabi Jagi .watir. miang Indung Inggis. beja. nginjeum Inum. isukan Itung Iwal.karunya Hayang Helok Hese. nginum Irung Isuk. kajaba Jaga Halis Hapunten Payun Harga Hartos Hate Watir Hoyong Heran Sesah Heuay Heubeul Mangga Liron Hirup Hudang Huntu Hutang Wartos Widi Igel Totopong Ningalan Ngiring Rorompok Impen. jengkar Tuang ibu Rempan Nambut Leueut. ngimpi Imut Incu Indit. ngilu Imah Impi. tukeur Hirup Hudang Huntu Hutang Iber. warta Idin Igel Iket Ilik. ngaleueut Irung Enjing Itung Kajaba Jaga Kening Hapunten. ngimpen Mesem Tuang putu Angkat. haksama Payun Pangaos Hartos Manah Hawatos Palay Hemeng Sesah Angob Lami Mangga Gentos Jumeneng Gugah Waos Sambetan Wartos Widi Ibing Udeng Ningalan Ngiring Bumi Impen. seug Hili. pelik Heuay Heubeul. ngimpen Imut Pun incu Mios Pun biang Inggis. ngilikan Ilu. susah.

rendengan Kiwa Sangu Ingkab Karinget Kanggo. haturan Kahampangan Sepuh Kangkalung Mangga Kiat Kedah Wasuh Rumbah Kempel Kantos Kirang Sim abdi . tinggal Kasakit. jelema Jauh Jawab Jero Jeung Jiga Jual Jugjug Juru. nyeri Katara.Jalma. kabehanana Kabur. ngajuru Kabeh. kagok Kawas Kawin Kede Kejo. sim abdi Jalmi Tebih Waler Lebet Sareng Sapertos. minggat Kacida. kanyeri Katawis Kapambeng Sapertos Nikah. teu kinten Sawios Nembe Kekemben Kantun Kasawat Katawis Kapambeng Sapertos Jatukrami. pek Kuat Kudu Kumbah Kumis Kumpul Kungsi Kurang Kuring. kaciri Kapalang. sim kuring Jalmi Tebih Walon Lebet Sareng Jiga Ical Bujeng Ngalahirkeun Sadayana Minggat Kalintang Sawios Nembe Kekemben Kantun Kasakit. naker Kajeun. sangu Kelek Kesang Keur.sakarupi Ical Bujeng Babar Sadayana Lolos Kalintang. jatukrami Kenca Sangu Kelek Karinget Kanggo Kahampangan Kolot Kangkalung Mangga Kiat Kedah Kumbah Kumis Kempel Kantos Kirang Abdi. keun bae Kakara. pikeun Kiih Kolot Kongkorong Kop. karek Karembong Kari.

payu. lalaki Laku. sabab Leho Letah Leungeun Leungit Leutik Leuwih Lila Mahal Maksud Malarat. sabab Leho Letah Leungeun Leunit Alit Langkung Lami Awis Maksad Jalmi teu gaduh Wengi Malik Mamayu Mugi Maot Marhum. miskin Malem Malik Mamayu Mangka. remen Minyak Muga Mupakat. muga Maot Marhum Memeh. rempug Mirah Sanaos Geubis Mangkon Sanes Lajeng Pameget Pajeng Nongton Upami Tuang raka Mari Umbel Ilat Panangan Ical Alit Langkung Lami Awis Maksad Teu kagungan nanaon Wengi Mayun Mamajeng Mugi Pupus. tilar dunga Marhum. laris Lalajo Lamun. jenatna Sateuacanna Langkung sae Meujeuhna Panginten Kawitna Etang-etang Sering Lisah Mugi Mupakat. upama Lanceuk Lantaran. mimitina Minangka Mindeng.Labuh Lahun. sing. samemehna Mending. leuwih hade Meujeuhna Meueun Mimimti. sanajan Labuh Ngalahun Sanes Lajeng Lalaki Pajeng Nongton Upami Pun lanceuk Jalaran. rempug Murah Najan. suargi Sateuacanna Langkung sae Cekap Panginten Kawitna Etang-etang Sering Lisah Mugia Rempag Mirah Sanaos . ngalahun Lain Laju Laki.

bias jadi Palire. saparo Pasti. mangku Panon Pantar. matuh Payung Pedah Penta. nu matak Panggih. mencetan Percaya Mung Wasta. ubar Ondang Ngalereskeun Paham. kakasih Raos Anom Tuang eyang Uninga Teu acan kulem Midua maha Landog Ulem Ngalereskeun Ngartos Majeng Nganggo Tiasa jadi Merhatoskeun Tuang rayi Jamban Ti pengker Nu mawi Mendak Kalungguhan Mangkon Soca Sayuswa Paripaos Marios Wales Sapalih Tangtos Teu patos Linggih Pajeng Rehing Mundut Nyobi Meuseulan Percanten . kadudukan Pangku. maju Pake. nyuhunkeun Nyobi Meuseulan Percanten Mung Jenengan. nyoba Pencet.menerkeun Paham Paju. teu pati Patuh. manggih. make Palangsiang. nimu Pangkat. mariksa Parna Paro. ubar Ogan. tangtu Pati. kamar mandi Pandeuri Pang. jalaran Neda. malire Pamajikan Pancuran. mecak. sapantar Paribasa Pariksa.Ngan Ngaran Ngeunah Ngora Nini Nyaho Nyaring Nyolowedor Obat. menta Pecak. ondang Ome. nami Ngeunah Ngora Pun nini Terang Nyaring Nyolowedor Obat. pangna.ngartso Majeng Nganggo Tiasa jadi Malire Pun bojo Jamban Ti pengker Nu mawi Mendak Kadudukan Mangku Panon Sapantar Paripaos Mariksa Repot Sapalih Tangtos Teu patos Matuh Payung Ku margi.ngomean.

kantenan Kersa Garwaan Panangtayungan Rema Mangga Rumaos Seueur Artos alit Sareng Bobot. nyaba Sabot Sabuk. sami Enggal-enggalan Angkat-angkatan Waktos Beulitan Sayagi Sakedap Lepat Salahsawios . sarua Rusuh. beubeur Sadia Sakeudeung Salah Salahsaurang Perlu Permios Wengi Wiat Piker Piligentos Pindah Pingping Pipi Dinten Hilap Patilasan Puasa Tangtos Purun Rarabi Pangraksa Ramo Mangga Rumaos Seueur Receh Bareng Kakandungan Reureuh Rieut Ripuh Robah Rokok Sarupi. ngandeg Ngaso Puyeng Repot Robih Sesepeun Sarupi. mihape Piker Piligenti Pindah Pingping Pipi Poe Poho Potong. loba Receh Reujeung Reuneuh Reureuh Rieut Ripuh Robah Roko. popotongan Puasa Puguh.Perlu Permisi Peuting Pihape. rumasa Rea. tangtu Purun Rarabi Raksa. pangraksa Ramo Rampes Rasa. ududeun Rua. sami Enggal-enggalan Nyanyabaan Keur waktu Beubeur Sayagi Sakedap Lepat Salahsawios Peryogi Permios Wengi Ngaweweratan Manah Piligentos Ngalih Paha Damis Dinten Lali Patilasan Saum Tangtos. rurusuhan Saba.

disalin Samak Sampak. nyampak Samping Sanding. rajeg manah Gentos Amparan Nyondong. sora Sorangan Sore Sugan. hariwang Salin. neda Sawah Sejen Masrahkeun Midua hate Tamu Kantun Sebat Mirak Sesek Seuri Milari Sibanyo Sirah Larangan Pameres Sora Sorangan Sonten Manawi Suku Ngabersihan Caroge. kasanding Sanggeus Sanggup Sare Sarerea Sarta. ngeser Wareg Gumujeng Milari Wawasuh Mastaka Larangan Pameres Soanten Nyalira Sonten Manawi Sampean Nyepitan . kari Sebut Serah.ngahaturkeun Midua manah Tamu Kantun Sebat Mirak. jeungna deui Sarua Sasarap Sawah Sejen Seleh. tuang raka Wilujeng Netepan Pileg Salempang. nyiar Sibanyo Sirah Sirit Sisir Soara. nyunatan Pun lanceuk Salamet Sambeang Salesma Salempang Disalin Amparan Nyampak Sinjang Kasanding Saparantos Sanggem Mondok Sadayana Sareng Sami Sasarap. manawi Suku Sunat. solat Salesma Salempang. nyelewer Semah Sesa. kasondong Sinjang Kasumpingan Saparantos Sanggem Kulem Sadayana Sareng Sami Tuang Serang Sanes Nyanggakeun. nyelehkeun Selewer.Salaki Salamet Salat. nyerahkeun Seubeuh Seuri Siar.

nangtung Tanya Tapi Tarang Tarima Tawar. pitulun Cangkem Supados Serat Suweng Adat Awitna. dudukuy Tulis Pitulung Baham Supados Serat. ngira Taktak Talatah Tambah Tampa Tanda. nawar Tayoh-tayohna Teang. gwang Panganggo Kawitna Kokotor Nginten-nginten Taraju Wiat saur Wuwuh Tampi Tawis Kauninga Ngadeg Pariksa Nanging Taar Tampi Mundut Rupina Milari Ningali Dugi Kawalon Enggal Telen Mamaos Dugi Tepang Teras Simpen Dampal Miwarangan Pungkur Tudung. dudukuy Tulis Tulung. ciri Tangen. nempo Tepi Tere Tereh Teleg. nembang Tepi. kawitna Kokotor Nginten-nginten Taktak Wiat saur Tambih Tampi Tawis Kanyahoan Nangtung Taros Nanging Tarang Tampi Nawis Rupina Milari Ningal Dugi Tere Enggal Teleg Nembang Dugi Tepang Teras Simpen Tincak Ngajurungan Tonggong Topi.Sungut Supaya Surat Suweng Tabeat Tadina Tai Taksir. teureuy Tembang. katangen Tangtung. nenjo. jurung Tonggong Topi. nepi Tepung Terus Teundeun Tincak Titah. nitah. neangan Tenjo. tetesan Kurabu. langgukan Serat Pitandang .

kenal Pupur Wedal Kaetang Wulu. lisan Teu kenging Ameng Yuswa Ngalereskeun Tilas Utami Waktos Wantun Damang Sapalih Wargi Sawatawis Kenal Pupur Weton Kaetang Abdas . lajeng Tumpak Antos Turun Ucap Teu kenging Ulin Umur Ngalereskeun Tilas Utami Waktos Wantun Cageur Sapalih Wargi Sawatawis Wanoh. nguruskeun Urut Utama Waktu Wani Waras Wareh. lajeng Tunggang Antos Lungsur Kedal. sawareh Warga. dulur Watara. kawilang Wudu Cios Teras. sawatara Wawuh Wedak Wedal Wilang.Tulus Tuluy Tumpak Tunggu Turun Ucap Ulah Ulin Umur Urus. wudu Cios Teras.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful