P. 1
Basa Lemes

Basa Lemes

|Views: 32|Likes:
Dipublikasikan oleh Anisya desy

More info:

Published by: Anisya desy on Feb 10, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2014

pdf

text

original

UNDAK-USUK BASA (BASA LOMA-BASA LEMES

)

Basa Loma

Basa Lemes (Keur ka sorangan)

Basa Lemes (Keur ka batur) Lebet Teu acan Rai, rayi Haturan Wulang, wuruk Ngaos Engkang Tuang Eyang Angken, ngangken Kapiputra Sae Supados Bendu Ngambung Permios Bantal, kajang mastaka Parantos Natamu Nyarengan Ngantosan Bade, seja Dupi Raraosan Kawit Leleson Atanapi Bingah Salira Istri Gampil Aos Bahasa Indonesia Masuk Belum Adik Untuk Mengajar Kakak / Abang Kakek Mengaku Keponakan Bagus Supaya Marah Mencium Permisi Bantal Sudah Bertamu Mengantar Menunggu Mau / Akan N/A Perasaan Asal Istirahat / Rilex Atau Gembira Badan Perempuan Mudah Baca

Abus, asup Acan, tacan, encan Adi Ajang, keur, pikeun Ajar Aji, ngaji Akang Aki Aku, ngaku Alo Alus Ambeh, supaya, sangkan Ambek Ambe, ngambeu Amit, amitam Anggel Anggeus, enggeus Anjang, nganjang Anteur, nganteur Anti, dago, ngadagoan, Arek Ari Asa, rarasaan Asal Aso, ngaso Atawa Atoh, bungah Awak Awewe Babari, gampang Baca

Lebet Teu acan Adi Kanggo Ajar Ngaji Akang Pun aki Aku, ngaku Pun alo Sae Supados Ambek Ngambeu Permios Bantal Rengse Ngadeuheus Jajap, ngajajapkeun Ngantosan Bade, seja Dupi Raraosan Kawit Ngaso Atanapi Bingah Awak Awewe Gampil Aos

mikeun Bilang. bujur Bisa Bisi Biwir Boa Badanten Badanten Berunding Sawios. lambut Perut Pun bibi Tuang bibi Bibi / Tante Maparinkeun Ngahaturkeun.nyanggakeun Berikan Ngetang Ngetang Berhitung Birit. bujur Imbit Pantat Tiasa Tiasa Bisa Bilih Bilih N/A Biwir Lambey Bibir Tiasa jadi Tiasa jadi Jikalau . meuli Beunang Beungeut Beurang Beurat Beuteung Bibi Bikeun. seneng Sedep Suka Palih Palih Patah Meser Ngagaleuh Beli Kenging Kenging Dapat Beungeut Pameunteu. pangestu Damang.Badami Bae. teu sawios Sawios. masihan Ngahaturaan. mulang Balur Bangga Bapa Bareng. raray Muka Siang Siang Siang Abot Abot Berat Padaharan Patuangan. milang Birit. ngaleler Memberi Pangesto. wilujeng N/A Beuki. mere Berekah Beuki Beulah Beuli. keun bae Bagea Baheula Baju Bakti Balik. teu sawios Biarkan Bagea Haturan N/A Kapungkur Kapungkur Zaman Dahulu Baju Raksukan. enya Bengek. mengi Bere. reujeung Bareto Batuk Batur Bawa Beak Beda Beja Bener. anggoan Baju Baktos Baktos Bakti Wangsul Mulih Pulang Balur Lulur Lulur Sesah Sesah Susah Pun Bapa Tuang Rama Bapak Sareng Sareng Dengan Kapungkur Kapungkur Zaman Dahulu Bantuk Gohgoy Batuk Babaturan Rerencangan Orang Lain Bantun Candak Bawa Seep Seep Habis Benten Benten Beda Wawartos Wawartos Kabar Leres Leres Benar Asma Ampeg Asma Maparin.

ngising Miceun Budak Budak Bujal Bujal. nyokot Ngabantun Cukup. carek. puser Buka puasa Buka Bukti Buktos Bulan Sasih Bungah.nyeluk. linggih Ludah Cobi Putra pangageungna Jamban Tawis Ngambung Nyandak Cekap Diparas Sumping. nyarekan Nyarekan Carita. nyabak Nyabak Cageur Pangesto. nyieum Nyieum Cokot.Boga Gaduh Buang. nyekel Nyekel Celuk. ngomong Nyanggem Cenah Cenah Cekel. gumbira Bingah Burit Sonten Buru Bujeng Butuh Perlu Cabak. mahi Cekap Cukur. dating Dongkap Daek Daek. pacilingan Kakus Ciri Tanda Cium. rawuh Kersa Icalan Tuang Punya BAB Anak Pusar Buka puasa Bukti Bulan Gembira Sore Cepat Perlu Megang Sehat Celana Pinggang .ngageroan Nyauran Ceuli Ceuli Ceurik Ceurik Cicing Matuh Ciduh Ciduh Cik.gero. dicukur Dicukur Cunduk. pangestu Calana Calana Cangkeng Cangkeng Caram. nyarek Nyarek Carang. cing Cobi Cikal Cikal Ciling. purun Dagang Dagang Dahar Neda Kagungan Kabeuratan Murangkalih Udel Bobor Buktos Sasih Bingah Sonten Bujeng Peryogi Cepeng Damang Lancingan Angkeng Ngawagel Awis Nyeuseul Nyarios Saurna Nyepeng Ngagentraan Cepil Nangis Calik. langka Awis Carek. nyarita.

ngadenge Deukeut Didik. reregan Gawe Gede Gelung Genah. perkara Dangdan Dapur Nguping. ngahadiran Hal.miwejang Salira Calik. linggih Kiat Artos Ku margi Emut Tambih Lingsem Teu kersa Pangkuleman Nuju Ngalebetan Teu aya Enggal Gentos Lalangse Damel Ageung Sanggul Raos Teu damang Kersaan Pinggel Mangga Enggal Gedengeun Rentag manah Cocobi Awon Tumut Teras-terasan Ngaluuhan Perkawis . lantaran Eling. gigireun Gimir Gogoda. tambah Era Embung Enggon Eukeur. keur Eusi.Dangdan Dapur Denge. ngeunah Gering Getol Geulang Geura.mitutur. ngagugu Haben Hadir. ngeusian Euweuh Gancang Ganti Gardeng. inget Emboh. ngadidik Diri Diuk Duga. mangga Enggal Gigireun Gimir Cocoba Goreng Nurut Haben Nungkulan Perkawis Dangdos Pawon Ngadangu Caket Miwuruk. pek. mireng Caket Ngatik Diri Diuk Kaduga Artos Jalaran Emut Tambih Isin Alim Pamondokan Nuju Ngalebetan Teu aya Enggal Ganti Gardeng Gawe Gede Gelung Raos Udur Getol Geulang Geura. heg Geuwat Gigir. cocoba Goreng Gugu. kaduga Duit Dumeh.

seug Hili. jengkar Tuang ibu Rempan Nambut Leueut. ngimpi Imut Incu Indit. nginum Irung Isuk. risi Nambut Leueut. ngimpen Imut Pun incu Mios Pun biang Inggis. maap Hareup Harga Harti Hate Hawatir. nginjeum Inum. susah.watir. miang Indung Inggis. isukan Itung Iwal. warta Idin Igel Iket Ilik.Halis Hampura.karunya Hayang Helok Hese. risi Injeum. tukeur Hirup Hudang Huntu Hutang Iber. lawas Heug. pelik Heuay Heubeul. ngimpen Mesem Tuang putu Angkat. beja. kajaba Jaga Halis Hapunten Payun Harga Hartos Hate Watir Hoyong Heran Sesah Heuay Heubeul Mangga Liron Hirup Hudang Huntu Hutang Wartos Widi Igel Totopong Ningalan Ngiring Rorompok Impen. ngaleueut Irung Enjing Itung Kajaba Jaga Kening Hapunten. haksama Payun Pangaos Hartos Manah Hawatos Palay Hemeng Sesah Angob Lami Mangga Gentos Jumeneng Gugah Waos Sambetan Wartos Widi Ibing Udeng Ningalan Ngiring Bumi Impen. ngilu Imah Impi. ngaleueut Pangambung Enjing Etang Kajabi Jagi . ngilikan Ilu.

kanyeri Katawis Kapambeng Sapertos Nikah. sangu Kelek Kesang Keur. pek Kuat Kudu Kumbah Kumis Kumpul Kungsi Kurang Kuring. jelema Jauh Jawab Jero Jeung Jiga Jual Jugjug Juru. ngajuru Kabeh. karek Karembong Kari. nyeri Katara.sakarupi Ical Bujeng Babar Sadayana Lolos Kalintang. teu kinten Sawios Nembe Kekemben Kantun Kasawat Katawis Kapambeng Sapertos Jatukrami. kaciri Kapalang. kagok Kawas Kawin Kede Kejo. sim abdi Jalmi Tebih Waler Lebet Sareng Sapertos. pikeun Kiih Kolot Kongkorong Kop.Jalma. keun bae Kakara. jatukrami Kenca Sangu Kelek Karinget Kanggo Kahampangan Kolot Kangkalung Mangga Kiat Kedah Kumbah Kumis Kempel Kantos Kirang Abdi. naker Kajeun. minggat Kacida. haturan Kahampangan Sepuh Kangkalung Mangga Kiat Kedah Wasuh Rumbah Kempel Kantos Kirang Sim abdi .rendengan Kiwa Sangu Ingkab Karinget Kanggo. sim kuring Jalmi Tebih Walon Lebet Sareng Jiga Ical Bujeng Ngalahirkeun Sadayana Minggat Kalintang Sawios Nembe Kekemben Kantun Kasakit. tinggal Kasakit. kabehanana Kabur.

remen Minyak Muga Mupakat. laris Lalajo Lamun. sing. upama Lanceuk Lantaran. rempug Murah Najan. suargi Sateuacanna Langkung sae Cekap Panginten Kawitna Etang-etang Sering Lisah Mugia Rempag Mirah Sanaos .Labuh Lahun. payu. lalaki Laku. sanajan Labuh Ngalahun Sanes Lajeng Lalaki Pajeng Nongton Upami Pun lanceuk Jalaran. ngalahun Lain Laju Laki. mimitina Minangka Mindeng. samemehna Mending. miskin Malem Malik Mamayu Mangka. tilar dunga Marhum. leuwih hade Meujeuhna Meueun Mimimti. rempug Mirah Sanaos Geubis Mangkon Sanes Lajeng Pameget Pajeng Nongton Upami Tuang raka Mari Umbel Ilat Panangan Ical Alit Langkung Lami Awis Maksad Teu kagungan nanaon Wengi Mayun Mamajeng Mugi Pupus. jenatna Sateuacanna Langkung sae Meujeuhna Panginten Kawitna Etang-etang Sering Lisah Mugi Mupakat. sabab Leho Letah Leungeun Leungit Leutik Leuwih Lila Mahal Maksud Malarat. muga Maot Marhum Memeh. sabab Leho Letah Leungeun Leunit Alit Langkung Lami Awis Maksad Jalmi teu gaduh Wengi Malik Mamayu Mugi Maot Marhum.

mangku Panon Pantar.Ngan Ngaran Ngeunah Ngora Nini Nyaho Nyaring Nyolowedor Obat. sapantar Paribasa Pariksa. nu matak Panggih. teu pati Patuh. mencetan Percaya Mung Wasta.ngartso Majeng Nganggo Tiasa jadi Malire Pun bojo Jamban Ti pengker Nu mawi Mendak Kadudukan Mangku Panon Sapantar Paripaos Mariksa Repot Sapalih Tangtos Teu patos Matuh Payung Ku margi. matuh Payung Pedah Penta. nyuhunkeun Nyobi Meuseulan Percanten Mung Jenengan. kamar mandi Pandeuri Pang.menerkeun Paham Paju. kadudukan Pangku. ubar Ogan. ondang Ome. menta Pecak. saparo Pasti. malire Pamajikan Pancuran. ubar Ondang Ngalereskeun Paham. mariksa Parna Paro. bias jadi Palire. tangtu Pati. kakasih Raos Anom Tuang eyang Uninga Teu acan kulem Midua maha Landog Ulem Ngalereskeun Ngartos Majeng Nganggo Tiasa jadi Merhatoskeun Tuang rayi Jamban Ti pengker Nu mawi Mendak Kalungguhan Mangkon Soca Sayuswa Paripaos Marios Wales Sapalih Tangtos Teu patos Linggih Pajeng Rehing Mundut Nyobi Meuseulan Percanten . maju Pake. nami Ngeunah Ngora Pun nini Terang Nyaring Nyolowedor Obat. manggih. nimu Pangkat. pangna. nyoba Pencet.ngomean. mecak. jalaran Neda. make Palangsiang.

sami Enggal-enggalan Nyanyabaan Keur waktu Beubeur Sayagi Sakedap Lepat Salahsawios Peryogi Permios Wengi Ngaweweratan Manah Piligentos Ngalih Paha Damis Dinten Lali Patilasan Saum Tangtos. tangtu Purun Rarabi Raksa. loba Receh Reujeung Reuneuh Reureuh Rieut Ripuh Robah Roko.Perlu Permisi Peuting Pihape. ngandeg Ngaso Puyeng Repot Robih Sesepeun Sarupi. rumasa Rea. beubeur Sadia Sakeudeung Salah Salahsaurang Perlu Permios Wengi Wiat Piker Piligentos Pindah Pingping Pipi Dinten Hilap Patilasan Puasa Tangtos Purun Rarabi Pangraksa Ramo Mangga Rumaos Seueur Receh Bareng Kakandungan Reureuh Rieut Ripuh Robah Rokok Sarupi. rurusuhan Saba. ududeun Rua. kantenan Kersa Garwaan Panangtayungan Rema Mangga Rumaos Seueur Artos alit Sareng Bobot. mihape Piker Piligenti Pindah Pingping Pipi Poe Poho Potong. pangraksa Ramo Rampes Rasa. sami Enggal-enggalan Angkat-angkatan Waktos Beulitan Sayagi Sakedap Lepat Salahsawios . nyaba Sabot Sabuk. popotongan Puasa Puguh. sarua Rusuh.

neda Sawah Sejen Masrahkeun Midua hate Tamu Kantun Sebat Mirak Sesek Seuri Milari Sibanyo Sirah Larangan Pameres Sora Sorangan Sonten Manawi Suku Ngabersihan Caroge. nyiar Sibanyo Sirah Sirit Sisir Soara. tuang raka Wilujeng Netepan Pileg Salempang.ngahaturkeun Midua manah Tamu Kantun Sebat Mirak. kari Sebut Serah. ngeser Wareg Gumujeng Milari Wawasuh Mastaka Larangan Pameres Soanten Nyalira Sonten Manawi Sampean Nyepitan . kasondong Sinjang Kasumpingan Saparantos Sanggem Kulem Sadayana Sareng Sami Tuang Serang Sanes Nyanggakeun. nyampak Samping Sanding. nyunatan Pun lanceuk Salamet Sambeang Salesma Salempang Disalin Amparan Nyampak Sinjang Kasanding Saparantos Sanggem Mondok Sadayana Sareng Sami Sasarap. nyelewer Semah Sesa. nyelehkeun Selewer. manawi Suku Sunat. solat Salesma Salempang. disalin Samak Sampak. sora Sorangan Sore Sugan.Salaki Salamet Salat. jeungna deui Sarua Sasarap Sawah Sejen Seleh. hariwang Salin. nyerahkeun Seubeuh Seuri Siar. kasanding Sanggeus Sanggup Sare Sarerea Sarta. rajeg manah Gentos Amparan Nyondong.

nempo Tepi Tere Tereh Teleg. langgukan Serat Pitandang . nembang Tepi. neangan Tenjo. nawar Tayoh-tayohna Teang.Sungut Supaya Surat Suweng Tabeat Tadina Tai Taksir. dudukuy Tulis Tulung. kawitna Kokotor Nginten-nginten Taktak Wiat saur Tambih Tampi Tawis Kanyahoan Nangtung Taros Nanging Tarang Tampi Nawis Rupina Milari Ningal Dugi Tere Enggal Teleg Nembang Dugi Tepang Teras Simpen Tincak Ngajurungan Tonggong Topi. nangtung Tanya Tapi Tarang Tarima Tawar. nepi Tepung Terus Teundeun Tincak Titah. ciri Tangen. nenjo. dudukuy Tulis Pitulung Baham Supados Serat. teureuy Tembang. jurung Tonggong Topi. katangen Tangtung. tetesan Kurabu. ngira Taktak Talatah Tambah Tampa Tanda. nitah. gwang Panganggo Kawitna Kokotor Nginten-nginten Taraju Wiat saur Wuwuh Tampi Tawis Kauninga Ngadeg Pariksa Nanging Taar Tampi Mundut Rupina Milari Ningali Dugi Kawalon Enggal Telen Mamaos Dugi Tepang Teras Simpen Dampal Miwarangan Pungkur Tudung. pitulun Cangkem Supados Serat Suweng Adat Awitna.

Tulus Tuluy Tumpak Tunggu Turun Ucap Ulah Ulin Umur Urus. lisan Teu kenging Ameng Yuswa Ngalereskeun Tilas Utami Waktos Wantun Damang Sapalih Wargi Sawatawis Kenal Pupur Weton Kaetang Abdas . lajeng Tumpak Antos Turun Ucap Teu kenging Ulin Umur Ngalereskeun Tilas Utami Waktos Wantun Cageur Sapalih Wargi Sawatawis Wanoh. kenal Pupur Wedal Kaetang Wulu. sawatara Wawuh Wedak Wedal Wilang. dulur Watara. nguruskeun Urut Utama Waktu Wani Waras Wareh. kawilang Wudu Cios Teras. wudu Cios Teras. sawareh Warga. lajeng Tunggang Antos Lungsur Kedal.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->