UNDAK-USUK BASA (BASA LOMA-BASA LEMES

)

Basa Loma

Basa Lemes (Keur ka sorangan)

Basa Lemes (Keur ka batur) Lebet Teu acan Rai, rayi Haturan Wulang, wuruk Ngaos Engkang Tuang Eyang Angken, ngangken Kapiputra Sae Supados Bendu Ngambung Permios Bantal, kajang mastaka Parantos Natamu Nyarengan Ngantosan Bade, seja Dupi Raraosan Kawit Leleson Atanapi Bingah Salira Istri Gampil Aos Bahasa Indonesia Masuk Belum Adik Untuk Mengajar Kakak / Abang Kakek Mengaku Keponakan Bagus Supaya Marah Mencium Permisi Bantal Sudah Bertamu Mengantar Menunggu Mau / Akan N/A Perasaan Asal Istirahat / Rilex Atau Gembira Badan Perempuan Mudah Baca

Abus, asup Acan, tacan, encan Adi Ajang, keur, pikeun Ajar Aji, ngaji Akang Aki Aku, ngaku Alo Alus Ambeh, supaya, sangkan Ambek Ambe, ngambeu Amit, amitam Anggel Anggeus, enggeus Anjang, nganjang Anteur, nganteur Anti, dago, ngadagoan, Arek Ari Asa, rarasaan Asal Aso, ngaso Atawa Atoh, bungah Awak Awewe Babari, gampang Baca

Lebet Teu acan Adi Kanggo Ajar Ngaji Akang Pun aki Aku, ngaku Pun alo Sae Supados Ambek Ngambeu Permios Bantal Rengse Ngadeuheus Jajap, ngajajapkeun Ngantosan Bade, seja Dupi Raraosan Kawit Ngaso Atanapi Bingah Awak Awewe Gampil Aos

masihan Ngahaturaan. seneng Sedep Suka Palih Palih Patah Meser Ngagaleuh Beli Kenging Kenging Dapat Beungeut Pameunteu. reujeung Bareto Batuk Batur Bawa Beak Beda Beja Bener. teu sawios Sawios. anggoan Baju Baktos Baktos Bakti Wangsul Mulih Pulang Balur Lulur Lulur Sesah Sesah Susah Pun Bapa Tuang Rama Bapak Sareng Sareng Dengan Kapungkur Kapungkur Zaman Dahulu Bantuk Gohgoy Batuk Babaturan Rerencangan Orang Lain Bantun Candak Bawa Seep Seep Habis Benten Benten Beda Wawartos Wawartos Kabar Leres Leres Benar Asma Ampeg Asma Maparin. mikeun Bilang. mere Berekah Beuki Beulah Beuli. bujur Bisa Bisi Biwir Boa Badanten Badanten Berunding Sawios. pangestu Damang. raray Muka Siang Siang Siang Abot Abot Berat Padaharan Patuangan. mulang Balur Bangga Bapa Bareng.nyanggakeun Berikan Ngetang Ngetang Berhitung Birit. teu sawios Biarkan Bagea Haturan N/A Kapungkur Kapungkur Zaman Dahulu Baju Raksukan. milang Birit. ngaleler Memberi Pangesto. lambut Perut Pun bibi Tuang bibi Bibi / Tante Maparinkeun Ngahaturkeun. keun bae Bagea Baheula Baju Bakti Balik. meuli Beunang Beungeut Beurang Beurat Beuteung Bibi Bikeun. wilujeng N/A Beuki.Badami Bae. bujur Imbit Pantat Tiasa Tiasa Bisa Bilih Bilih N/A Biwir Lambey Bibir Tiasa jadi Tiasa jadi Jikalau . enya Bengek. mengi Bere.

carek.ngageroan Nyauran Ceuli Ceuli Ceurik Ceurik Cicing Matuh Ciduh Ciduh Cik. nyieum Nyieum Cokot.Boga Gaduh Buang. dicukur Dicukur Cunduk.nyeluk. linggih Ludah Cobi Putra pangageungna Jamban Tawis Ngambung Nyandak Cekap Diparas Sumping. pacilingan Kakus Ciri Tanda Cium. ngising Miceun Budak Budak Bujal Bujal. nyokot Ngabantun Cukup. dating Dongkap Daek Daek. ngomong Nyanggem Cenah Cenah Cekel.gero. rawuh Kersa Icalan Tuang Punya BAB Anak Pusar Buka puasa Bukti Bulan Gembira Sore Cepat Perlu Megang Sehat Celana Pinggang . nyarekan Nyarekan Carita. pangestu Calana Calana Cangkeng Cangkeng Caram. puser Buka puasa Buka Bukti Buktos Bulan Sasih Bungah. langka Awis Carek. nyabak Nyabak Cageur Pangesto. gumbira Bingah Burit Sonten Buru Bujeng Butuh Perlu Cabak. nyarek Nyarek Carang. cing Cobi Cikal Cikal Ciling. nyarita. nyekel Nyekel Celuk. mahi Cekap Cukur. purun Dagang Dagang Dahar Neda Kagungan Kabeuratan Murangkalih Udel Bobor Buktos Sasih Bingah Sonten Bujeng Peryogi Cepeng Damang Lancingan Angkeng Ngawagel Awis Nyeuseul Nyarios Saurna Nyepeng Ngagentraan Cepil Nangis Calik.

tambah Era Embung Enggon Eukeur. mangga Enggal Gigireun Gimir Cocoba Goreng Nurut Haben Nungkulan Perkawis Dangdos Pawon Ngadangu Caket Miwuruk. ngeunah Gering Getol Geulang Geura. keur Eusi. inget Emboh.miwejang Salira Calik. pek. ngadenge Deukeut Didik. ngadidik Diri Diuk Duga. lantaran Eling. linggih Kiat Artos Ku margi Emut Tambih Lingsem Teu kersa Pangkuleman Nuju Ngalebetan Teu aya Enggal Gentos Lalangse Damel Ageung Sanggul Raos Teu damang Kersaan Pinggel Mangga Enggal Gedengeun Rentag manah Cocobi Awon Tumut Teras-terasan Ngaluuhan Perkawis .Dangdan Dapur Denge. perkara Dangdan Dapur Nguping. reregan Gawe Gede Gelung Genah. mireng Caket Ngatik Diri Diuk Kaduga Artos Jalaran Emut Tambih Isin Alim Pamondokan Nuju Ngalebetan Teu aya Enggal Ganti Gardeng Gawe Gede Gelung Raos Udur Getol Geulang Geura. ngagugu Haben Hadir. cocoba Goreng Gugu.mitutur. ngahadiran Hal. heg Geuwat Gigir. kaduga Duit Dumeh. ngeusian Euweuh Gancang Ganti Gardeng. gigireun Gimir Gogoda.

miang Indung Inggis. risi Injeum.Halis Hampura. maap Hareup Harga Harti Hate Hawatir. ngilu Imah Impi. nginum Irung Isuk. ngaleueut Irung Enjing Itung Kajaba Jaga Kening Hapunten.watir. ngimpen Imut Pun incu Mios Pun biang Inggis. jengkar Tuang ibu Rempan Nambut Leueut. haksama Payun Pangaos Hartos Manah Hawatos Palay Hemeng Sesah Angob Lami Mangga Gentos Jumeneng Gugah Waos Sambetan Wartos Widi Ibing Udeng Ningalan Ngiring Bumi Impen. seug Hili. beja. risi Nambut Leueut. susah.karunya Hayang Helok Hese. ngaleueut Pangambung Enjing Etang Kajabi Jagi . lawas Heug. pelik Heuay Heubeul. kajaba Jaga Halis Hapunten Payun Harga Hartos Hate Watir Hoyong Heran Sesah Heuay Heubeul Mangga Liron Hirup Hudang Huntu Hutang Wartos Widi Igel Totopong Ningalan Ngiring Rorompok Impen. ngilikan Ilu. ngimpi Imut Incu Indit. isukan Itung Iwal. warta Idin Igel Iket Ilik. tukeur Hirup Hudang Huntu Hutang Iber. nginjeum Inum. ngimpen Mesem Tuang putu Angkat.

tinggal Kasakit. sangu Kelek Kesang Keur. jelema Jauh Jawab Jero Jeung Jiga Jual Jugjug Juru. kagok Kawas Kawin Kede Kejo. pikeun Kiih Kolot Kongkorong Kop.sakarupi Ical Bujeng Babar Sadayana Lolos Kalintang. minggat Kacida. sim kuring Jalmi Tebih Walon Lebet Sareng Jiga Ical Bujeng Ngalahirkeun Sadayana Minggat Kalintang Sawios Nembe Kekemben Kantun Kasakit. keun bae Kakara.Jalma. ngajuru Kabeh. teu kinten Sawios Nembe Kekemben Kantun Kasawat Katawis Kapambeng Sapertos Jatukrami. sim abdi Jalmi Tebih Waler Lebet Sareng Sapertos. karek Karembong Kari. pek Kuat Kudu Kumbah Kumis Kumpul Kungsi Kurang Kuring.rendengan Kiwa Sangu Ingkab Karinget Kanggo. kanyeri Katawis Kapambeng Sapertos Nikah. haturan Kahampangan Sepuh Kangkalung Mangga Kiat Kedah Wasuh Rumbah Kempel Kantos Kirang Sim abdi . kaciri Kapalang. kabehanana Kabur. naker Kajeun. jatukrami Kenca Sangu Kelek Karinget Kanggo Kahampangan Kolot Kangkalung Mangga Kiat Kedah Kumbah Kumis Kempel Kantos Kirang Abdi. nyeri Katara.

upama Lanceuk Lantaran. laris Lalajo Lamun. miskin Malem Malik Mamayu Mangka. samemehna Mending. sabab Leho Letah Leungeun Leunit Alit Langkung Lami Awis Maksad Jalmi teu gaduh Wengi Malik Mamayu Mugi Maot Marhum.Labuh Lahun. leuwih hade Meujeuhna Meueun Mimimti. jenatna Sateuacanna Langkung sae Meujeuhna Panginten Kawitna Etang-etang Sering Lisah Mugi Mupakat. payu. suargi Sateuacanna Langkung sae Cekap Panginten Kawitna Etang-etang Sering Lisah Mugia Rempag Mirah Sanaos . remen Minyak Muga Mupakat. rempug Murah Najan. lalaki Laku. ngalahun Lain Laju Laki. mimitina Minangka Mindeng. muga Maot Marhum Memeh. sabab Leho Letah Leungeun Leungit Leutik Leuwih Lila Mahal Maksud Malarat. sing. rempug Mirah Sanaos Geubis Mangkon Sanes Lajeng Pameget Pajeng Nongton Upami Tuang raka Mari Umbel Ilat Panangan Ical Alit Langkung Lami Awis Maksad Teu kagungan nanaon Wengi Mayun Mamajeng Mugi Pupus. sanajan Labuh Ngalahun Sanes Lajeng Lalaki Pajeng Nongton Upami Pun lanceuk Jalaran. tilar dunga Marhum.

tangtu Pati. matuh Payung Pedah Penta.menerkeun Paham Paju. teu pati Patuh. ubar Ogan. nyoba Pencet. ondang Ome. sapantar Paribasa Pariksa. malire Pamajikan Pancuran.Ngan Ngaran Ngeunah Ngora Nini Nyaho Nyaring Nyolowedor Obat. saparo Pasti. make Palangsiang. mangku Panon Pantar. nimu Pangkat. nami Ngeunah Ngora Pun nini Terang Nyaring Nyolowedor Obat. nyuhunkeun Nyobi Meuseulan Percanten Mung Jenengan. kamar mandi Pandeuri Pang. mencetan Percaya Mung Wasta. mecak. maju Pake. manggih. kadudukan Pangku.ngomean.ngartso Majeng Nganggo Tiasa jadi Malire Pun bojo Jamban Ti pengker Nu mawi Mendak Kadudukan Mangku Panon Sapantar Paripaos Mariksa Repot Sapalih Tangtos Teu patos Matuh Payung Ku margi. jalaran Neda. menta Pecak. nu matak Panggih. kakasih Raos Anom Tuang eyang Uninga Teu acan kulem Midua maha Landog Ulem Ngalereskeun Ngartos Majeng Nganggo Tiasa jadi Merhatoskeun Tuang rayi Jamban Ti pengker Nu mawi Mendak Kalungguhan Mangkon Soca Sayuswa Paripaos Marios Wales Sapalih Tangtos Teu patos Linggih Pajeng Rehing Mundut Nyobi Meuseulan Percanten . mariksa Parna Paro. pangna. bias jadi Palire. ubar Ondang Ngalereskeun Paham.

rurusuhan Saba. mihape Piker Piligenti Pindah Pingping Pipi Poe Poho Potong. tangtu Purun Rarabi Raksa. rumasa Rea. loba Receh Reujeung Reuneuh Reureuh Rieut Ripuh Robah Roko.Perlu Permisi Peuting Pihape. ududeun Rua. nyaba Sabot Sabuk. pangraksa Ramo Rampes Rasa. sarua Rusuh. sami Enggal-enggalan Nyanyabaan Keur waktu Beubeur Sayagi Sakedap Lepat Salahsawios Peryogi Permios Wengi Ngaweweratan Manah Piligentos Ngalih Paha Damis Dinten Lali Patilasan Saum Tangtos. ngandeg Ngaso Puyeng Repot Robih Sesepeun Sarupi. kantenan Kersa Garwaan Panangtayungan Rema Mangga Rumaos Seueur Artos alit Sareng Bobot. beubeur Sadia Sakeudeung Salah Salahsaurang Perlu Permios Wengi Wiat Piker Piligentos Pindah Pingping Pipi Dinten Hilap Patilasan Puasa Tangtos Purun Rarabi Pangraksa Ramo Mangga Rumaos Seueur Receh Bareng Kakandungan Reureuh Rieut Ripuh Robah Rokok Sarupi. popotongan Puasa Puguh. sami Enggal-enggalan Angkat-angkatan Waktos Beulitan Sayagi Sakedap Lepat Salahsawios .

manawi Suku Sunat. sora Sorangan Sore Sugan. disalin Samak Sampak. rajeg manah Gentos Amparan Nyondong. nyerahkeun Seubeuh Seuri Siar. tuang raka Wilujeng Netepan Pileg Salempang. neda Sawah Sejen Masrahkeun Midua hate Tamu Kantun Sebat Mirak Sesek Seuri Milari Sibanyo Sirah Larangan Pameres Sora Sorangan Sonten Manawi Suku Ngabersihan Caroge. nyampak Samping Sanding. nyunatan Pun lanceuk Salamet Sambeang Salesma Salempang Disalin Amparan Nyampak Sinjang Kasanding Saparantos Sanggem Mondok Sadayana Sareng Sami Sasarap. kasanding Sanggeus Sanggup Sare Sarerea Sarta. jeungna deui Sarua Sasarap Sawah Sejen Seleh. nyiar Sibanyo Sirah Sirit Sisir Soara. ngeser Wareg Gumujeng Milari Wawasuh Mastaka Larangan Pameres Soanten Nyalira Sonten Manawi Sampean Nyepitan .Salaki Salamet Salat. solat Salesma Salempang. kasondong Sinjang Kasumpingan Saparantos Sanggem Kulem Sadayana Sareng Sami Tuang Serang Sanes Nyanggakeun.ngahaturkeun Midua manah Tamu Kantun Sebat Mirak. hariwang Salin. nyelewer Semah Sesa. nyelehkeun Selewer. kari Sebut Serah.

jurung Tonggong Topi. katangen Tangtung. kawitna Kokotor Nginten-nginten Taktak Wiat saur Tambih Tampi Tawis Kanyahoan Nangtung Taros Nanging Tarang Tampi Nawis Rupina Milari Ningal Dugi Tere Enggal Teleg Nembang Dugi Tepang Teras Simpen Tincak Ngajurungan Tonggong Topi. nepi Tepung Terus Teundeun Tincak Titah. ngira Taktak Talatah Tambah Tampa Tanda. nangtung Tanya Tapi Tarang Tarima Tawar. pitulun Cangkem Supados Serat Suweng Adat Awitna. teureuy Tembang. nembang Tepi. ciri Tangen. langgukan Serat Pitandang . dudukuy Tulis Pitulung Baham Supados Serat. tetesan Kurabu. neangan Tenjo. nawar Tayoh-tayohna Teang. nempo Tepi Tere Tereh Teleg.Sungut Supaya Surat Suweng Tabeat Tadina Tai Taksir. gwang Panganggo Kawitna Kokotor Nginten-nginten Taraju Wiat saur Wuwuh Tampi Tawis Kauninga Ngadeg Pariksa Nanging Taar Tampi Mundut Rupina Milari Ningali Dugi Kawalon Enggal Telen Mamaos Dugi Tepang Teras Simpen Dampal Miwarangan Pungkur Tudung. nitah. nenjo. dudukuy Tulis Tulung.

kawilang Wudu Cios Teras. dulur Watara. lajeng Tunggang Antos Lungsur Kedal. lisan Teu kenging Ameng Yuswa Ngalereskeun Tilas Utami Waktos Wantun Damang Sapalih Wargi Sawatawis Kenal Pupur Weton Kaetang Abdas .Tulus Tuluy Tumpak Tunggu Turun Ucap Ulah Ulin Umur Urus. kenal Pupur Wedal Kaetang Wulu. sawatara Wawuh Wedak Wedal Wilang. lajeng Tumpak Antos Turun Ucap Teu kenging Ulin Umur Ngalereskeun Tilas Utami Waktos Wantun Cageur Sapalih Wargi Sawatawis Wanoh. wudu Cios Teras. nguruskeun Urut Utama Waktu Wani Waras Wareh. sawareh Warga.