PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

SESI 2007/2008

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

7.KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1. 10. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. 8. dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran • Lampiran 3: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan MUKA SURAT ii iii 1 2 5. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan. Struktur Program. 2. i . 6. 7 16 19 23 24 30 33 122 126 132 11 12 13. 150 151 157 159 159 14. 4. 9. 3.

Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Justeru. Sinopsis Kursus. pelantikan tenaga pengajar. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. Agihan Kursus Mengikut Semester. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru Malaysia merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Perguruan Guru Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru. Pengenalan. Matriks Hasil Pembelajaran. Dato’ Misrah bin Haji Ibrahim Pengarah Bahagian Pendidikan Guru . Di samping itu. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. pengurusan bahan sumber pengajaran-pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optima. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Kementerian Pelajaran Malaysia. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPGM ditadbirkan secara berpusat (centralised). Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. selamat maju jaya. Sekian. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang.

ii KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN .

Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. responsif. holistik. futuristik. relevan. dan bersepadu Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience) Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang berikut: Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome based) Holistik REKA BENTUK KURIKULUM Spiral & Development al Praktikal & Kontekstual Koheren .KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu.

v. iii Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome-Based) • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang • Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Malaysian Qualifications Framework (MQF) Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan penglaman praktikal/klinikal Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. . Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai “Kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran.i. kemahiran. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus dan antara kursuskursus yang ditawarkan • 3 Aras mengikut Semester. EIU. nilai / disposisi • “hard skills” dan “soft skills” • Persepktif global (4 Pillars of Education). EFA. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan”. iatu: Aras 1 : Semester 1 hingga Semester 3 Aras 2 : Semester 4 hingga Semester 6 Aras 3 : Semester 7 dan Semester 8 Holistik • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. Aktiviti Kokurikulum. ESD (UNESCO) • Kurikulum. dan Bina Insan Guru Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal / ”hands-on” • Berasaskan kurikulum sekolah (KBSR) • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester) • Merujuk situasi sebenar / amalan bilik darjah di sekolah • Melaksanakan amalan terbaik (best practises) ii. iv. iii. Struktur kurikulum direka bentuk mengikut 3 Aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat “spiral” dan “developmental” dan berasaskan kemahiran-kemahiran yang hendak dicapai di dalam kandungan sukatan pelajaran dan sistem penilaian yang akan digunakan sepanjang tempoh pengajian.

Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. Menggunakan pelbagai mod. internship. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. kajian kes. latihan industri. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian unutk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pendekatan pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). iaitu: Kuliah / Tutorial / Seminar / perbengkelan / Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar seperti yang dikehendaki dalam Notional Credit. kerja kursus. c. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. bahan. Portfolio Pembelajaran. d. penyelidikan tindakan. dan tugasan. .iv Strategi Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi seperti yang berikut: a. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan melalui e-learning dan online learning. e. pentaksiran prestasi (performance assessments). penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. b. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktik yang sebenar (real problem of practice). f. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Penggunaan Unit Plan. penilaian tugasan terarah. praktikum.

peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Kelulusan Kurikulum Kelulusan kurikulum program ini berdasarkan Tatacara Kelulusan Program Ijazah Sarjana Muda perguruan. Bentuk penilaian boleh dibuat dalam pelbagai bentuk termasuk pentaksiran berterusan.v Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. hasil pembelajaran. . Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap / aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi: • Etika Profesional • Pengetahuan dan Kefahaman • Kemahiran Intelek • Kemahiran Praktikal • Kemahiran Kebolehpindahan • Penghayatan dan Amalan Nilai Hasil pembelajaran yang hendak dicapai pada Aras 1 akan diulang (revisit) semasa Aras 2 dan 3 dengan lebih meluas dan mendalam. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah berdasarkan prosedur Jaminan Kualiti Akademik yang ditetapkan oleh Jaminan Kualiti IPG dan juga memenuhi Kod Jaminan Kualiti yang menepati Malaysian Qualification Framework (MQF). Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksaanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai.

DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM .vi PENGENALAN. MATLAMAT.

dan menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. dan keterampilan profesionalisme dalam bidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. psikologi. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. memiliki dan menampilkan nilai. v. . sosial. kemahiran.PENGENALAN Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. iii. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal. ii. berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masing dalam pelbagai situasi sebenar. etika. dan etika profesional keguruan. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masingmasing. iv. bahan kurikulum. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMP dengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing. vi. Sebagai prasyarat. budaya. pentaksiran. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu.

1 SISTEM AKADEMIK. DAN PERINCIAN KURSUS . STRUKTUR PROGRAM.

Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak semuka. . dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian selama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Bekolah (PBS).SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. serta Amalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. praktikum. yang mencakupi teori dan amali. Setiap semester mengandungi 20 minggu.

dan Amalan Profesional. Major. 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. 1. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan . dan Kursus Wajib Institut Perguruan Guru Malaysia (IPGM). Reka bentuk kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. kemahiran generik.2 STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. 86 (65%) 3. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. KURSUS KURSUS WAJIB • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF • Pakej Elektif 1 • Pakej Elektif 2 JUMLAH KREDIT 23 (17%) 2. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP.

PBS dijalankan selama 4 minggu. Sepanjang mengikuti program. Pakej Elektif diagihkan sejumlah 24 kredit. Elektif ini tidak diagihkan kredit. manakala internship selama 4 minggu. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. praktikum 24 minggu. . Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit.pelajar menguasai major yang berkenaan. iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga proses. dan internship. Amalan Profesional diagihkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. 3 Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Kursus Tanpa Kredit (TK) Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). praktikum.

Permainan Kokurikulum .4 PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Unit Beruniform II Kokurikulum .Unit Beruniform I Kokurikulum . 1 1 2 3 4 5 7 8 .Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6 KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM. 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.Olahraga Kokurikulum .

Kursus Major. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Jumlah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL 45 (34%) .EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa Jumlah 3(3+0) 27 (20%) 8 5 Amalan Profesional KOD KURSUS Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. Profesional Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship Jumlah KREDIT SEM.

6 AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER .

1 1 2 2 3 2. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2008) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 SEM.AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2007) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 .

BMM3114 BMM3115 BMM3116 Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 7 8 8 7 3. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD BAM3101 BAM3102 BAM3103 BAM3104 BAM3105 BAM3106 BAM3107 BAM3108 BAM3109 BAM3110 BAM3111 BAM3112 BAM3113 BAM3114 BAM3115 KURSUS Kemahiran Berbahasa Arab Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Tatabahasa Arab 1 Tatabahasa Arab 2 Morfologi Arab Retorika Bahasa Arab Kesusasteraan Arab Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM.

Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 8 5.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Klasik Bahasa Tamil Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 6. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan 1 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (33%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 .

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM.9 7. 1 1 1 1 2 2 2 2 .

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8.Membentuk dan Membuat Binaan Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah .8. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 . 10 PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.

PIM3114 PIM3115 Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) 8 8 9 11 PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I : Kaedah Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 10. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Fractions. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 .

PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal.MTE 3115 KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3 (0+3) 8 Jumlah KREDIT 45 (34%) SEM. Technology and Society 3(3+0) 8 Action Research II – Primary Science (Implementation 3(0+3) 8 and Reporting) Jumlah 45 (34%) 12 11. KURSUS Life and Living Processes 3(2+1) 1 Children’s Learning in Science 3(3+0) 1 Exploring Materials 3(2+1) 2 Primary Science Curriculum and Pedagogies 3(3+0) 2 Physics in Context 3(2+1) 3 Thinking and Working Scientifically 3(3+0) 3 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) 4 Planning for Teaching Primary Science 3(3+0) 4 Energetics in Chemistry 3(2+1) 5 Earth and Space 3(2+1) 5 Evaluation in Science Teaching 3(3+0) 6 Management of the Science Laboratory and 3(3+0) 6 Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) 3(3+0) 7 Science. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 . SAINS PENDIDIKAN RENDAH 12. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PKD3101 PKU3102 PKD3103 PKD3104 PKU3105 PKU3106 PKD3107 PKD3108 PKD3109 PKD3110 PKD3111 PKU3112 PKU3113 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Audiologi dalam Pendidikan Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pemulihan Dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) SEM. 13 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.14.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 . KOD PKL3101 PKU3102 PKL3103 PKL3104 PKL3105 PKU3106 PKL3107 PKL3108 PKL3109 PKL3110 PKL3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) 8 Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dalam Pendidikan Khas Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanakkanak Bermasalah Penglihatan Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.PKU3114 PKU3115 16.

15 AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER .

Pendidikan Islam 3. Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAE3103 Pengurusan Sumber Pengajaran dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. 1. 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 2 3 4 5 2. Bahasa Arab 4. Pendidikan Kesihatan Jumlah 12 (9%) .PAKEJ KURSUS ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil.

Fractions. Pendidikan Seni Visual Elektif 6. Pendidikan Moral 3. Science Elective 4. 1. Measurement and Data Handling PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual KBSR MZE3101 Asas Pendidikan Muzik MZU3102 Kibod dan Nyayian di dalam Bilik Darjah (dan *PBS) MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. Mathematics Elective 5.16 Pakej Elektif 2 Bil. Decimals and Percentages MTE3111 Teaching of Geometry. Pendidikan Muzik Elektif . Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 2. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics (dan *PBS) MTE3109 Teaching of Numbers.

Kemahiran Hidup Elektif 9. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah 10. 7. English Language Jumlah 12 (9%) *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran 3. Pendidikan AlQuran 12. Elektif 2 Bahasa Melayu Elektif Kursus BMM3101 Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology For Young Learners Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. 11. *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 8. .Bil.

18 AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta kemahiran yang hendak dicapai. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Semester Aras Aras 1 Semester 1- 3 Aras 2 Aras 3 • • • • • • Aras 1 Semester 4 -6 Aras 2 Aras 3 • Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pemberatan 70% 15%

15%

15%


• • • •

70%

15%

Aras 1 Semester 7& 8 Aras 2 Aras 3

15%


• • • • • •

15%

70%

Pada setiap semester, kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut:

19 Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Task / Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan *PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.

20 Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 PJM3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 PJM3110 XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 3) (dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3 (x+x) TK 19

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. ** ‘Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum .21 Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 PJM3112 XXX31XX PRK3101 KURSUS Kokurikulum .Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum I (4 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlahl KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 17 *Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semesster 1 hingga semester 6 Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 XXX3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 Jumlah 12 Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) .

EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN .

dan tidak bersemuka. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. serta pemupuk nilai yang gigih. Pengalaman pembelajaran pelajar juga diperoleh melalui pendekatan Pemebelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan pelajar mengakses. pendidik yang inovatif. dan penilaian kendiri. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjang program dijalankan. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaranpembelajaran.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti. terarah kendiri. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. bersemuka. proses validasi. Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi. pengguna teknologi maklumat yang cekap. mengumpul. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial. dan peperiksaan luaran. penguasa ilmu yang mantap. 9. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. . proses akreditasi. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran.

23 SINOPSIS KURSUS WAJIB .

India dan Jepun). the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe. Indian and Japanese). It builds further on parts of speech and the language skills. Islam Hadhari. It focuses on the English Sound System. Tenses. prominent figures of the Islamic civilisation. jenis-jenis soalan. dan kemahiran mendengar. It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. Chinese. dan menulis pelbagai penulisan. Kursus ini juga memahirkan . WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. kemahiran mendengar dan bertutur. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). dan menulis untuk pelbagai tujuan. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). This course focuses on the introduction of civilisation. tatabahasa. jenis-jenis ayat. membaca.SINOPSIS KURSUS KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. Islam Hadhari. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. contemporary issues. membaca. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. dan proses pembangunan negara. and nation development process. Parts of Speech/Word Classes. Islam dalam tamadun Melayu. This will enable learners to become proficient language users. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. interaction among various civilisations (Malay. Cina. Reading Skills. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Islam in the Malay Civilisation. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. Listening and Speaking Skills. tokoh-tokoh tamadun Islam. isu-isu kontemporari. bertutur. Sentence Types. Types of Questions.

pengukuran.pelajar dalam penggunaan struktur-struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan dan tujuan. visual arts. penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik. pembinaan. jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. seni visual. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Focuses wil be on reading. operation and computation. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of numerical literacy in the basic areas of mathematics. pendidikan jasmani dan kesihatan. Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia. spatial sense. and writing remedial on teaching and learning strategy. reading and writing in music education. hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. measurement. The topics discussed are problem solving. 24 WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa. kesedaran ruang. masyarakat pluralistik Alam Melayu. reading and writing remedial basic skills. pemilihan. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis. and also data analysis and Interpretation. dan juga analisis data dan interpretasi. Tumpuan diberikan kepada pemulihan membaca dan menulis. and physical education and health science selection. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. konsep-konsep asas hubungan etnik. its relationship with teaching and learning. development and usage of electronic and non electronic and teaching and learning activities. perlembagaan . strategi pengajaran dan pembelajaran. Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. operasi dan pengiraan. types of reading and writing basic skills activities. This course describes about Language Acquisition theory.

WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. economy development in ethnics relations in Malaysia.dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. pengelolaan aktiviti. filing system. inkuiri. challenge and enhancement ethnics relations in Malaysia. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran. gelanggang dan undang-undang permainan. . dan kecerdasan pelbagai. setup of cocurriculum unit. This course emphasizes on ethnics relations in Malaysia. Pendedahan kepada asas Muzik. exposure to basic skills in music. constitution in ethnics relations in Malaysia. movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects. and the role of government and society. This course focuses on cocurriculum in primary school.penubuhan unit-unit kokurikulum. organizing of activities and competition. politics 25 development in ethnics relations in Malaysia. ekspresi. and official function. Malay pluralistic society.learning process of various subjects at the primary level. religion and ethnics relations. mengetahui. inquiry and multiple intelligences. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. dan majlis rasmi. This course focuses on basic concepts of culture and an ethnic relation with special attention to the latter’s development in Malaysia. sistem fail dan surat menyurat. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni dalam Pendidikan. movement and visual art which will enhance the teaching . expression. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. basic concepts in ethnics relations. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. It also focuses on the introduction of Arts in Education. Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. pengurusan mesyuarat dan kewangan. agama dan hubungan etnik. pengenalan alatan. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music. management of meeting and budget. It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia.

disiplin dan kerohanian. pengkelasan persatuan. track events. pengurusan pasukan. team management. planning and camping. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. pengurusan. perkembangan dan kepentingan persatuan. marching. 26 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) WAJ3110 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. management in measurement of track and field events. history. structure and organization. organizing competition. WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. court and rules and regulation of games. struktur dan organisasi. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. asas pertolongan cemas. This course focuses on the general knowledge. sejarah dan undang-undang. pengurusan ukuran balapan dan padang. management of court / field and team and organizing competition. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. kemahiran asas. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. games enrichment. principles of first aid. discipline and spiritual. sejarah. constitution of uniform units. pelaksanaan dan penilaian projek. pengukuhan kemahiran dalam permainan. pengelolaan kejohanan. rules and regulation. persediaan. perlembagaan unit beruniform. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. . ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. management and administration. training and tactical of games. pengurusan dan pentadbiran. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. This course focuses on the history of uniform unit. field event. asas kawad kaki. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. knowing. introduction on equipment.latihan dan taktik permainan. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan.

guru dan akauntabiliti profesionalisme. development and importance. exploration and orienteering. history. This course is a four days camping programme. latihan dalam kumpulan. training in groups. moral activities. kembara dan orienteering. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. It focuses on putting up a camp. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstuial. water activities. mengendali dan menghadiri bengkel. management. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. Malaysia cergas dan patriotik. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. berdaya tahan. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan.This course focuses on the introduction and concept of society. berdaya maju. kemahiran mendengar . Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru yang seimbang. proressive and resilient. jenis khidmat kemasyarakatan. managing camps. kesantunan berbahasa. khidmat pendidikan kepada komuniti. basic skills. preparation. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan perkhemahan. aktiviti kemasyarakatan. tazkirah / aktiviti moral. This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. implementation and evaluation of project. groupwork and reflection. aktiviti di air. teacher relationship with community and honesty. dan berdaya saing. classification of society. guru dan hubungan dengan komuniti. persembahan kumpulan dan refleksi. The course emphasises on the balanced teacher self development. WAJ3114 27 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. pengucapan awam.

aktiviti kerohanian/moral. interpretasi dapatan ujian. service circulars. interaksi profesional dengan guru cemerlang. finding. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. lawatan benchmarking. school organisation. The focus of the course is related to workshops. Act 550 (1996). mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). refleksi. Pekeliling Perkhidmatan. workshops theme. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. table ettiquette.secara efektif. Akta 550 (1996 ). effective listening. . Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. inventori konflik. interaksi dengan komuniti setempat. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. public speaking. school climate. students are exposed to teachers and law mandate. ciri-ciri kepimpinan. Students are exposed to the skill of planning. inovasi guru cemerlang. benchmark leadership characteristics. tertib di meja makan. interpretation of test. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. tema bengkel. This course aims to upgrade continuos self professionalism. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. kreatif dan inovatif. 28 BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. administering post inventory test of self direct search. khidmat pendidikan kepada komuniti. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. speaking skills. kembara sosial. jenis khidmat kemasyarakatan. latihan dalam kumpulan. protocol. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. raising the flag. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. Surat Pekeliling Ikhtisas. conflict inventory. pengurusan sekolah. mandat. iklim sekolah. profesional circulars. moral acitivities. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. lawatan benchmarking. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. managing official ceremonies and dressing code. reflection. infrastructure and school curriculum infostructure. BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. organising and attending workshops. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah.

benchmarking visits. professionasme commitment reports and reflective evaluation. 29 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) . innovation. interaction with excellent teachers. professional.

nature of human beings from the religious and biological perspectives. implications on teaching and learning. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. development of children with special needs. prinsip-prinsip asas perkembangan. factors that influence the development of the child. motivasi. the National Philosophy of Education. the underpinning theories of child development. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. pelbagai teori pembelajaran. This course encompasses the developmental process of a child. historical development of the Malaysian education system. basic principles of child development. implikasi faktor perbezaan individu. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. Western and Eastern philosophy of education. different stages of development. Falsafah Pendidikan Kebangsaan.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. This course consists of the development of Islamic. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. . peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan.

integration of information and communication technology in teaching and learning. kemahiran berkomunikasi. pengurusan media dan sumber pendidikan. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. management of educational media and resources. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. penggunaan dan penilaian media pengajaran. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. pemilihan. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. production. application of technical skills in using various instructional media. . various learning theories. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. model-model pengurusan disiplin. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. communications skills. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. utilization and evaluation of educational media. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. EDU 3104 30 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. learning styles based on different multicultural aspects. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan.This course encompasses the child’s learning environment. practices and development of educational technology. models of discipline management. teori. multicultural relationship skills and issues. penghasilan. the roles of teachers in classroom management. theories. selection. implications of individual differences. This course discusses concepts.

. stages of teacher development. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. types of guidance and counseling services. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. peranan guru biasa sebagai pembimbing. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. This course discusses educational issues and current challenges. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. needs. roles of ordinary teachers as guidance teachers. teachers and ways to overcome. akauntabiliti dan kesantunan guru. leadership and roles of teachers. kepemimpinan dan peranan guru. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. early symptoms of emotional disturbances amongst students. peringkat perkembangan guru.EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. matlamat. teacher politeness. etika. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. This course discusses the concept of a profession. 31 This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. characteristics of a teacher as a professional. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. ethics and accountability. innovation and managing educational changes.

32 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) .

kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. pengajaran mikro dan mikro. approach. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. and implementing the micro and macro teaching. micro and macro teaching. membaca. kaedah. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. dan menulis). fokus utama dan sampingan. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. reading. pemetaan kemahiran. and technique. konsep strategi. and writing). curriculum content. kemahiran bernilai tambah. language skills (listening and speaking. konsep 5P. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) . main focus and secondary focus. pendekatan. BMM3102 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. the writing of teaching steps. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. dan sistem bahasa. pengisian kurikulum. concepts of teaching strategy. 5P concepts. and language system. penulisan langkah pengajaran. dan teknik pengajaran. added value skills. skills mapping.

testing specifications schedule and its construction. 33 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) BMM3104 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa. dan tatabahasa. website. perpautan antara bahan. evaluation. pembinaan ujian. pemarkahan dan markat. affective. types and method of language evaluation. model perpautan dalam penyusunan bahan. approaches. animasi dalam persembahan bahan. dan tapak pembelajaran. kaedah. on-line and off-line learning. and measurement. dan pengukuran. pengajaran bahasa Melayu secara sidang video. This course elaborates on Malay language skills. using Malay language in internet. afektif. animation in presentation. link model in organising resources. This course describes the concept and principles of testing. constructing and using language skills teaching aids. dan psikomotor. linkage within resources. usage of writing tool. penilaian kemahiran bahasa. testing development. pemilihan bahan internet. selection of internet resources. learning homepage. pendekatan. preparation ofl language skills teaching plan.Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. on-line teaching resources editing. This course describes the usage of internet. laman web. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. penilaian. grammar and language skills evaluation. teaching of Malay language through video conferencing. pembelajaran secara On-Line dan Off-Line. and using learning CDs in teaching and learning the MalaylLanguage BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) . methods. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. and psychomotor. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. and techniques of teaching language skills. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. theory of cognitive. penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. jenis dan kaedah penilaian bahasa. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. pengeditan bahan pengajaran secara On Line. dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. marks. penggunaan alat pengarangan. BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet. teori-teori kognitif.

paradigmatic rule. sifat bahasa. dan rasional. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. and functional word class. This course elaborates on the formation of Malay language words including the formation of nouns. types of words. This course elaborates on remedial and enrichment education including concept. preparing lesson plan and teaching resources. and the formation of new words. pronunciation and syllables transcription. golongan kata kerja. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. stylistic. sejarah perkembangan ilmu linguistik struktur linguistik. dan kelas kata tugas. kata adjektif. dan sebutan baku. and standard pronunciation. articulation and articulators. super segmental phoneme. BMM3107 34 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik. linguistic structure. fonem segmental. variasi bahasa. jenis kata adjektif. dan pembentukan kata baru. language variation. pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas. pronunciation and syllables in Malay language. verbs. adjectives. sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. linguistic developement history. This course elaborates on phonetic and phonology theories. objective. . stilistik. objektif. golongan kata. bentuk perkataan bahasa Melayu. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. Malay language word form. artikulasi dan articulator.Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep. fonem. peraturan paradigmatik. faktor luaran. and scientific Malay language. language characteristics. and rational. organisation and strategies in normal and special class. hurufhuruf dan simbol fonetik. fonem suprasegmental. segmental phoneme. verbs. affixes in Malay language. learning difficulties and ways of detecting learning difficulties. imbuhan dalam Bahasa Melayu. adjectives. implementing teaching and evaluating session. kata kerja. alphabert and phonetic symbols. latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan. dan bahasa Melayu saintifik This course elaborates on various linguistic fields. masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar. external factor. phoneme. pronunciation and syllables exercise.

yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. the Jawi spelling system. ideomatic meaning. istilah singkatan. ayat dasar. compound sentences. This course explains what syntax is. semantic change. consideration to be taken during data . klausa. Perkamusan. frasa sendi nama. and short forms. lexical and contextual meaning. strategi pengumpulan data. symbols. frasa adjektif. teori pembuktian. pertimbangan semasa mengumpul data. sentences in Malay language including phrase. makna ayat. analisis data. clause. types of research in school. It encompasses the noun phrase. ayat inti. and prepositional phrase constituent order. peristilahan. 35 BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu 2(2+0) (Semantic and Terminology of Malay Language) Kursus ini menjelaskan tentang semantic. feature meaning. sistem ejaan jawi bahasa Melayu. and sentence construct processes. perubahan semantic. dan ejaan. action research types and proposal. proof theory. makna leksikal.BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. ayat majmuk. skema tatacara pembentukan istilah. terminology and terminology construction schedules. This course elaborates on various research methods in education. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini menjelaskan pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. fitur makna. simple sentences. ayat tunggal. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. frasa kerja. adjectival phrase. This course elaborates on semantic. dan proses penerbitan ayat. Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu. menulis laporan / artikel dan penyebaran laporan / artikel. makna peribahasa. BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. complex sentences. lambang. jenis dan cadangan kajian. ketaksaan dan kekaburan makna. prosedur dan pelaporan penyelidikan pendidikan. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. sumber istilah. education research report and procedure. This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay Language. kaedah analisis data. ambiguity and vague meaning. jenisjenis penyelidikan di sekolah. dictionary skills and the translation skills. perkamusan dan kemahiran penterjemahan. spelling. data collecting strategy. verb phrase.

teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. collecting. approaches in understanding primary school literary texts. This course explains litrature in Primary School Malay language curriculum. masyarakat. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. external influence in Malay society. menganalisis data. world view and Malay society cosmology. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini membimbing pelajar melaksanakan kajian tindakan di sekolah dengan mengenal pasti tajuk kajian. This course coaches the students to carry out action research in school from identifying research topic to drawing action plan. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) . pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. the Malay culture (from political. and report / article distribution. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. report / article writing. and interpreting data.collection. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. data analysis. and printing and distributing action research findings. ke penentuan rancangan tindakan. menterjemah data. mengurus dan melaksanakan seminar kajian tindakan. writing report / article. literary teaching and learning techniques and activities. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. and national culture. and economic aspects). 36 This course elaborates on concept of culture. children and adolescent literature. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. Malay culture in literary and non literary resources. sosial. analising. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. comparative literature. data analysis methodology. dan ekonomi). society. 5. sastera bandingan. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu serta kebudayaan kebangsaan. mengumpul data. sastera kanak-kanak dan remaja. and primary school literary texts appreciation. dan menerbitkan serta menyibarkan hasil kajian tindakan. social. organising action research seminar. menulis laporan.

and writing. noun. kata kerja dan kata sendi dari segi bentuk-bentuk perubahannya. describes the teaching steps for every skill. aims.Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah. bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik. speaking. verb and articles along with the changing of every class of words. speaking. types of phrases and sentences using different styles and patterns so that the students will thoroughly understand regardless of any given types of sentences. reading. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab I mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. reading. membaca dan menulis. importance. discusses every component of the language skills including concepts. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. bertutur. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. This course on Arabic Syntax which is divided into word classifications. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. This course is an addition to the previous course of Arabic Syntax 1. tujuan. Forming sentence with the right styles and methods is emphasized in order to verify . 37 BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3(3+0) (Arabic Language Skills Teaching Methodology) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. and writing skills. bertutur. membaca dan menulis. BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax I) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. kepentingan. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. and classification. This course discusses on the methodology of teaching listening.

teknik dan strategi pengajarannya yang berkesan. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. keistimewaan. BAM3106 Retorika Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Arab (al-balaghah al-Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari alBayan. This course also explains several approaches. awzan sarfi. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic Morphology. BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama. the rules and forms of Arabic Morphology. Tumpuan diberikan kepada bentuk sastera sama ada puisi atau prosa mengikut zaman. nominal and verbal sentences and to comprehend their changes and morphology derivations. approaches. hasil-hasil karya penyair. types of . pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. kaedah. peraturanperaturan morfologi dan juga bentuk-bentuknya serta makna. dengan memberi tumpuan kepada kata dasar.comprehensively the students’ understanding in Arabic language. kata terbitan. Abbasy and Modern. Umayyad. zaman permulaan Islam. Jahily. techniques and strategies to teach Arabic Rhetoric as an exposure to trainee teachers. teknik dan strategi pengajaran Ilmu albalaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. tema. al-Ma’ani dan al-Badi’. early Islam. pengkayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa. This course is structured to deepen students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance. zaman Bani Umaiyah. iaitu zaman Jahiliyah. sumber puisi atau prosa tersebut. Kursus ini juga juga mendedahkan kaedah. Emphasis on the rootwords. This course focuses on the chronology of Arabs literature which are divided into five main periods. kesan. followed by its three main components which are divided into Bayan. struktur ayat 38 namaan dan pembentukannya. Ma’ani and Badi’. Adding to teaching syntax techniques. techniques and strategies to teach Arabic Morphology. dan beberapa kaedah pengajaran kesusasteraan Arab yang sesuai dan berkesan. applicable and suitable techniques for the level of primary school students are also explored. zaman Bani Abbasiah dan zaman moden. katanama dan katakerja serta jenis-jenisnya juga tasrif.

themes. impacts of contemporary societies and sources of each type. kombinasi penggunaan buku teks. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. preparation of teaching and learning resources. prose and poetry. aplikasi perisian.curriculum specifications. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. outcome of selected anthology of several poets. Tumpuan diberikan kepada cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. orators and writers for every single period. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro.literature. application of programme producing multimedia resources for teaching and learning of Arabic and searching the Arabic website. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. application and management of teaching and learning. This course discusses the introduction to resources for the teaching of Arabic and the primary school. will be analyzed from various aspects for enrichment and language competency to apply methods of teaching Arabic literature. computer axisted learning in the teaching of Artabic. criteria’s. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan . BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. multimedia terminology in Arabic. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. combination of using text book. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. BAM3108 39 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resouce Management and Computer Aided in Teaching Arabic) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. This course discusses details syllabus contents.

Topik perbincangan meliputi jenis-jenis ujian dan penilaian. ciri-ciri pentaksiran yang baik. prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. The course focuses on approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second language. evaluation and examination of Arabic language.makro . Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemenelemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. . weekly and semester lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. asas penyelidikan pendidikan. pengukuran. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. mingguan dan semester mengikut format yang betul. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. This course exposes students the terminology of. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Bahasa Arab. strategies for effective learning and professional Arabic teacher. It also includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. BAM 3111 40 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. prinsip-prinsip asas penilaian. assessment.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. application of appropriate techniques.

monem. sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. phoneme. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. This course involves skills of carrying out an action research in a school. It also studies pronunciation and articulation of every single Arabic letter in order to recognize intonation and pitching differences which can inspire with many meanings. Kursus ini juga mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. analyzing and interpreting the research data. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. 3.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. bahasa kedua dan bahasa asing. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu.(Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 . BAM3115 Penyelidikan Tindakan II . makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna. vowel and consonant. sistem perkamusan Arab. teori-teori pemerolehan 41 bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. second and foreign languages. syllable and word. implementing the research. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. communicative competency and psychological language as well as language acquisition theoris. sukukata dan kata.system of dictionaries and several ways of lexicon arrangement and the using of dictionaries. morfem. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. ways of acquiring the skills of planning an action research. monomer. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Lingusitic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. and documenting the action research findings in a report or article.

the theories of acquiring language skills. komponen ayat. the verbal and non-verbal communication skills. integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. and idioms. Hanyu Pinyin. kosa kata. frasa. dan peribahasa. jenis-jenis ayat dan retorik. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk Bahasa Cina. penulisan rancangan mengajar. prinsip dan objektif pengajaran Bahasa Cina. This course discusses the concept. 42 BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching & Learning)Children’s Learning in Science 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. principles and objectives of teaching Chinese language. pelbagai pedagogi. serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. preparing and using teaching aids. . lesson planning. vocabulary.Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi Bahasa Cina seperti morfem. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching and learning of Chinese language. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese Language like morphemes. teknik soal jawab. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese Language phonetics. questioning techniques. teori pemerolehan bahasa. kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. the roles and ethics of language teachers. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik Bahasa Cina (Hanyu Pinyin). refleksi. writing reflections and understanding micro-teaching concepts. dan konsep pengajaran mikro.

dan bentuk genre sastera ini serta sejarah perkembangannya.This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. Articles from different types of children literature are selected as reading texts. sentence structure. BCN 3105 43 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. characteristics. characteristics. and historical development of prose. BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca 3(2+1) . Teaching-learning methods are also introduced. phrases. Texts from different types of prose are selected as basic reading. This course comprises of definitions. types of sentences and rhetoric. ciri-ciri. the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. This course encompasses the knowledge of basic concepts. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. termasuk konsep. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak. Students will be guided in planning teaching and learning activities and implementing them BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. genre and historical development of children literature. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. This course covers the methodology in learning.

This course will delve into the concepts. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus in Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. This course covers the teaching-learning methods of reading. teaching-learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. matlamat.Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. implementation. . Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. methods. principles. The basic principles of second language teaching approach will also be introduced. together with generic skills will be stressed on and applied in the teaching and learning of the Chinese language. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. roles. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of KBSR. Selain itu. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. Learning theories such as constructivism. Teori-teori pembelajaran 44 seperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teoriteori ini kepada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. prinsip dan fungsi. peranan. proses pelaksanaan. functions. This course comprises of the basic concepts. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. ciri-ciri. dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. characteristics. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. objectives and the teaching-learning strategies of the KBSR syllabus-primarily analyzing the present Chinese Language syllabus with special reference to their roles in realizing the objectives of KBSR.

It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. This course comprises of definitions. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. Shi. Ci and Sanqu. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. preparing the table of specification and analysing test results. i. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. This course covers the basic techniques in writing skills. Ci. Each topic will be followed by microteaching. dan Sanqu. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian.e. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro. BCN3112 45 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya. analysing and . iaitu Shi. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. BCN3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Primary Chinese Languge : Methodology ) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. This includes the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. are selected as basic texts. implementing the research. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation. Distinctive poems of three different types. various characteristics and historical development of poems. dipilih sebagai bacaan asas.BCN3110 Puisi (Poems) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan.

the definition of linguistics. aims to enhance students knowledge of . Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. dan drama dipilih sebagai bacaan asas. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. kajian fonologi bahasa Tamil. sistem fonem bahasa Tamil. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. and documenting the action research findings in a report or article. sistem bunyi vokal. definisi ilmu linguistik. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. 4. fictions. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. konsonan. tempat atrikulasinya. sistem morfologi. characteristics and historical development of novel and drama. BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II – Primary Chinese Languge (Implementation and Reporting)I 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Distinctive texts of different short stories. This course encompasses definitions. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam 46 seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. This course involves skills of carrying out an action research in a school.interpreting the research data. fiksyen. novels and dramas are selected as reading texts.

melaksanakan pengajaran mikro dan makro. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. Solliyal and Thodariyal. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. keperluan sukatan. there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. articulations. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. Solliyal dan Thodariyal. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. morphem and competence in the Tamil language. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. kaedah. It exposes students’ to the theory. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. morphology system. Topics discussed include Eluthiyal. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. kaedah penghasilan rancangan pelajaran 47 harian. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal.Phonology. In addition. This course exposes students to various theories. Pendedahan juga diberi tentang teori. . BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) will Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. kaedah. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua.

pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. It discusses the theory. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. Tumpuan diberikan kepada kaedah pengajaran elemen tatabahasa dan kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. pelbagai genre penulisan. 48 This course focuses on topics related to various functions of language and its use.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. penguasaan dan penggunaan bahasa. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. With the exposure. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus.BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan aspek tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. . and activities and resources for teaching literature. Emphasis is given to inductive. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. approaches and strategies of teaching literature. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. aspek bacaan luas. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. they are expected to produce various creative texts of their own. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning.

kepentingan dan peranan berita. analyzing items. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. sastera kanak-kanak. dengan pelbagai kaedah pentaksiran dan penilaian dalam Bahasa Tamil. 49 This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. children’s literature. poetry in motion and folklores. This course focuses on the various genres relating to children. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) . developing the marking scheme and the administration of examinations. pelbagai kaedah pembinaan instrumen.BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. puisi. Besides looking at themes. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. It discusses the importance of creative Tamil literature. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. constructing the JSU. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan menganalisis item. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. In addition. caricatures. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil. cartoons. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. Topics include appreciating poetry. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema.

‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. menghalusi pelbagai teknik dalam penghasilan . Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. aniyiyal dan yaappiyal. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. and documenting the action research findings in a report or article. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil secara kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. implementing the research. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. ‘Aniyiyal’. 50 BTM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Metodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. analysing and interpreting the research data. Topics discussed include the history of classical poems. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil dengan mengenal pasti penulis-penulis yang meninggalkan impak dalam dunia kesusasteraan Tamil di Malaysia. authors and themes and analysis of epics. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period.Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. mengapresiasi keunikannya.

BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.cerpen dan novel oleh penulis-penulis yang mewakili zaman mereka. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. the authors and themes. It’s content are more focusing to the meaning of Social Studies. 51 PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. Topics discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories and novels. This course involves skills of carrying out an action research in a school. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. kandungan pelbagai disiplin dalam Pengajian Sosial. Teori-teori dan konsep-konsep asas dalam Sosiologi dihurai . thematic strands approaches in Social Studies. This course provides introduction to Social Studies. and the relations between Social Studies with the child learning development in Primary Schools. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan Sosiologi sebagai satu bidang disiplin ilmu dalam Pengajian Sosial. multi-disciplinary in Social Studies. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. Isi kandungannya banyak berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. 5. there is emphasis on the critical appreciation skills to help students distinguish good short stories and novels. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. In addition.

This course emphasizes the importance of historical development of 52 the nation in creating a nation state. zaman selepas kemerdekaan. ekonomi. social control. kaum. and the national education policy amendment in historical development of the nation. This course gives an exposure about Sociology as a discipline in Social Studies. economic and socio cultural of development. dan etnik dalam masyarakat dijelaskan untuk memahami proses sosialisasi. dan penyatuan masyarakat. . kawalan sosial. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. and the concept of unification in the society. Kemahiran yang diperolehi melalui kerja luar dapat membantu pelajar mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap kursus ini. pre independent era. ethnics. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. zaman sebelum kemerdekaan. Perbincangan kursus ini memberi penekanan berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. Emphasis is on the processes influencing physical systems on the earth. post independent era. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep Geografi Fizikal dan Gegorafi Manusia serta persekitarannya. the Malacca Sultanate as a base in developing a state. Basic theories and concepts in Sociology are discussed to clarify the role and responsibility of individuals as members of the society. This course introduces the students to the basic concepts in Physical and Human Geography. Through project work. This course deals with the nation’s historical development from the era of the Malacca Sultanate until the present political. interaksi manusia dan hubung kait dengan sosial ekonomi serta aspek kemahiran asas dan kaedah menjalankan kerja luar. dan sosio budaya masa kini. Multi cultures. students will have a better understanding of the basic environmental processes and global environmental patterns resulting from these processes. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan perkembangan sejarah negara daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kesinambungannya dalam sistem politik. interaksi antara sistem fizikal. Penekanan adalah kepada proses-proses yang mempengaruhi sistem-sistem di bumi. interactions between the physical systems and human interaction with the physical environment and the relationship with the social and economic aspects.untuk memberi penjelasan tentang peranan dan tanggungjawab individu sebagai ahli masyarakat. Kepelbagaian budaya. and races in the society are elaborated to understand the socialization process.

perbezaan sains politik. Kandungannya meliputi pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. politik. peranan guru dalam pemupukan nilai. moral. sovereignity. moral. This course focuses on values. kuasa dan autoriti. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. and authority. doctrine of power. bentuk-bentuk kerajaan-tinjauan 53 perbandingan. kewujudan negara. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. doktrin pengasingan kuasa. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. It’s covers the introduction to environment education and sustainable development. moral dan etika. power. and politics and government in Islamic perspectives. and education for sustainable strategis in Social Studies. differentiate political science. Tumpuan kursus ini berkaitan dengan nilai. politics. pemerintahan negara menurut perspektif Islam. dan politik dan This course describes Political Science and it’s relation with Social Studies with references to the Malaysian political system. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud sains politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. education for sustainable development and education for international understanding. insan bermoral. dan etika serta pembentukan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan secara umum konsep nilai. human interaction with nature. This course describes in general the concepts of values. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. moral dan etika. Students are also required to carry out practical activities for this course.PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang kaitannya pembangunan lestari dengan pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. the nation. kedaulatan. dan strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. and ethics as well as to instill positive attitudes in societal living. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. This course attempts to expose the sustainable development and its connection to education for sustainable development and education for international understanding. comparison different types of government. .

teacher’s role in enhancing values. preparation. penggunaan. moralist human being / Mortals. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. This course describes the advantages. dan penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. procedure in producing and organizing printed materials for Social Studies. curiculum and curiculum specification of Civics and Citizenship Education. usage. Pelajar didedahkan dengan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. curiculum and curiculum specification of Local Studies. and integration of values in government policies. Students are exposed to the introduction to Social Studies. This course details the curiculum and curiculum specification of Social Studies syllabus in primary school. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. and care of resources which are essential in teaching and learning of Social Studies subjects. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. afective domains to instill positive attitudes. The course also exposes the concept of service learning in citizenship project as part of practical work PSS3109 54 Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan aspek-aspek kelebihan. Social Studies syllabus in primary schools: Local Studies and Civics and Citizenship Education. persediaan. procedure in producing and organizing technology education materials . tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. Pelajar diperkenalkan dengan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. and service learning in Civics and Citizenship Education. the reasons in using of resources in teaching and learning. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada kajian untuk menghuraikan sukatan dan huraian sukatan pelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial sekolah rendah. Students are shown the relationship between theoretical perspectives and the use of resources in teaching and learning. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. moral and ethics. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.moral and ethics.

perancangan pengajaran. measurement and testing in social studies. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian di Malaysia. PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Economic Development) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan asas mengenai aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara dengan memberi tumpuan khusus kepada pengalaman ekonomi Malaysia. kemahiran pengajaran. the micro and macro teaching. pengajaran mikro. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. The students are exposed to the basics of statistics and current issues related to assessment. dan pengajaran makro. pengukuran dan pengujian dalam Pengajian Sosial. teaching-learning modes and techniques. aspek sosial dalam pembangunan di Malaysia. sektor ekonomi dalam pembangunan. economic growth factors. Tumpuan juga diberi terhadap aspek membanding beza jenis-jenis ujian. Tumpuan diberikan kepada kajian ekonomi pembangunan. faktor pertumbuhan ekonomi. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan terhadap aspek-aspek pentaksiran. penilaian. 55 This course describes the many types of teaching modes suitable for teachinglearning in Social Studies. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. Pelajar diperkenalkan dengan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Students are intoduced with approches and strategies in teaching-learning.for Social Studies. This course emphasize on economic development study. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. transformasi dan pembangunan ekonomi Malaysia. teaching skills. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. economic development . This course introduces basic knowledge of economic development and economic growth of a country with special reference to Malaysia. and procedure in producing and organizing ICT materials for Social Studies. Focus is also given to differentiating the types of test. lesson plan. menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian dan pembinaan item. evaluation. Pelajar didedahkan kepada asas statistik dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pentaksiran. preparing a Test Specification Table and constructing test items. This course emphasises on the concept of assessment.

analisis wacana dan media massa. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. pemikiran kritikal dan analisis logik. problems of poverty and extermination strategies in Malaysia. perbezaan pendekatan klasik dan wacana 56 analisis pascamoden. kegunaan analisis wacana.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. differences in classic approche and post modernization discourse analisis. discourse analisis and mass media. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. Tumpuan diberikan kepada pengenalan analisis wacana. This course emphasizes on introduction to discourse analisis. pro and cons of discourse analisis. investment in human capital towards education economic. social aspects in development in Malaysia. and documenting the action research findings in a report or article. This course gives the opportunity for students to acquire analytical skills to comprehend certain issues in a more rational and objective manner. PSS3115 Penyelidikan Tindakan II . Malaysia transformation and economic development. uses of discourse analisis. implementing the research. and globalization and Malaysian economy. critical thinking and logical analisis. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . dan wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian.sectors. and discourse and sosial isues and solutions. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan . menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. rasional dan objektif. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basic of educational research.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. analysing and interpreting the research data.

This course offers guidance to students in acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. pembahagian masa tak sekata. meter dan nilai not. irregular time division.tindakan dalam seminar itu. This course also focuses on sight singing. formation of cadences and the recognition of figured bass Other than that orna and music scores will be taught MZU3103 Kecekapan Kibod I 1(0+1) . minor and chromatic scales and compound intervals. 6. peraturan pengharmonian. knowledge of harmonization such as chord in different inversions. alto and tenor clefs. chords and cadences. kaden dan irama. rules of harmony. compound and irregular time. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. triad. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. melodi. tidak lazim. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. klef-alto dan tenor. In the sight singing section. kord. irregular meter. 57 MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. meters and note values. pembentukkan kaden. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. melodies. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus in dirangka untuk melatih pelajar menguasai kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. Topics given focus here are meters in simple. It consists of listening to intervals. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. major. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. Antara topik yang diberi penekanan dengan lebih lanjut ialah meter-lazim. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. skel-nada major. Memberi fokus di dalam nyanyian semerta secara sistematik menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. triads.

students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. faktor-faktor sosiologi. aims and the functions of music in education. Sudents are introduced to melody harmonisation using the dominant seventh chord.(Keyboard Competency I) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. students use melodic decoration in their music composition. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. Pelajar akan didedahkan kepada topik pengharmonian melodi melaluipengetahuan tentang pembentukan kord dominan ketujuh pergerakan dan pergerakan kelima. sociological and psychological factors that affect music education. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. arpegio dan kord. progression and chord progession in fifths. In this course. 58 MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan dari asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam semester 1. In addition. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. importance of music. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. psikologi. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. matlamat. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) . philosophical implications. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. Pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. This course is a continuation of music theory foundation of semester 1. fungsi muzik dalam pendidikan.

MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. playing a wider repertoire. Focus is on the teaching and learning of singing in the music classroom. Keyboard technical skills are reinforced through exercises in scale. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. latihan bermain dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta pada tahap I. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems.a variety of singing repertoire including two part singing. This course continues to prepare students with technical keyboard skills from the previous keyboard I course. preparation and arrangement of percussion scores. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. Aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah adalah langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. arpeggio and chord playing. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. harmoni dalam permainan repertoire kibod jenis rentak iringan. Cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri juga diperkenalkan di samping pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesukaran yang berkaitan dengannya This course exposes students to various piano technical skills. kord pengaplikasian teori. lagu lapisan. teknik pengendalian alat iringan. In this course keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm accompaniment.Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang berlanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. . Pelajar diberi pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. singing. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. teknik bermain rekoder soprano. 59 This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices. arpegio. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment.

MZP3108V Alat Muzik Utama . petikan dan cara ‘strumming’. melodies. Kursus ini merangkumi lanjutan kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. dan konsep muzikal. kord. broken chord. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. bermain pelbagai rentak. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. irama. bermain gitar sambil menyanyi. plucking and strumming style. latihan dalam permainan iringan kord blok. MZU3109 60 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. bes . playing with different rhythm. pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. cadence and rhythm. chords and musical concepts. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course 1. reading of notes. Students also develop listening skills through aural guitar playing. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. It involves aural studies in intervals. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. kaden. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. This course caters to students without knowledge in guitar playing. triads. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta. chords. bacaan not.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. mengimprovisasikan melodi di kibod. playing the guitar while singing. latihan aural.MZP3108G Alat Muzik Utama . Focus is on posture. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. melodi. Memperkenalkan kord. triad. aural practices.

singing folk songs. dinamik. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. permainan alat muzik. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. melody improvisation. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. bimbingan dan panduan dalam menyelesaikan masalah . Kursus gitar tahap II memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang berdikari. play block chords. rentak. kemahiran membuat persembahan. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches.music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts.In the teaching and learning of music in the classroom. MZP3112P Alat Muzik Utama – Piano II (Major Instrument – Piano II) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. pengukuhan cara memainkan iringan mudah 61 dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. to reinforcement. alberti bass. sight playing and a variety in repertoire. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. artikulasi. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. MZP3112G Alat Muzik Utama . broken chords.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. jumping chord. This course is a continuity.alberti. emphasis is on piano playing accompaning KBSR songs. sing melodies in keys changes from major to minor. Carl Orff and Jaques Dalcroze . progressing to level two in piano playing techniques. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian.

Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. articulation. . nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. nyanyian lagu. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. petikan dan cara ‘strumming’.berkaitan dengan bermain gitar. rhythm. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. 62 mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. This course exposes students to the compositional devices in music education. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. Melody composition is put into practise in ensembel recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. In addidtion. Melodi composition are in single voice/part melody from eight to sixteen bars and students have an opportunity to perform their respective composition. MZP3112V Alat Muzik Utama . ciptaan ensembel rekoder. Students’ present their respective music composition present during this course.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. plucking. strumming style with different rhythm and chords. mingguan dan harian serta pengajaran mikro. This course is a continuity from course vocal 1. latihan aural. bacaan not. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. perancangan serta format rancangan pelajaran tahunan. Level II guitar course provides training and advanced skills for a professional guitar player. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. dynamics and performance preparation. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. Emphasis is on style development. pelbagai rentak dan kod. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. aural.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas.

rancangan mingguan dan rancangan harian dan mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. This course discusses the primary school music curriculum, primarily on the KBSR music education syllabus. It comprises of preparing, planning and writing the year plan, weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta ,permainan piano dalam rentak Inang, Zapin, dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. This course is a continuity towards level 3 in piano playing technics, sight playing and a variety in repertoire. Students are guided in these 3 components throughout the course. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang, Zapin and walking bass rhythms. MZP3115G Alat Muzik Utama - Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. 63 This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances. MZP3115V Alat Muzik Utama - Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances.

MZU3116

Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II)

2(2+0)

Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro, perancangan sesi pengajaran makro, kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro, langkah-langkah pengajaran makro, merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji, amalan refleksi . This course focuses on macro teaching sessions, planning of macro teaching sessions, develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching, planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects, practice to reflect and write on the work carried out.

MZU3117

Muzik Malaysia (Malaysian Music)

3(2+1)

Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon, Muzik Bentuk Tarian Utama, Muzik Ensembel Sosial Popular, Muzik Ensembel Lain, Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo, genre- genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik, rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia, pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran, analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar, analisis skor, bengkel, dan pengalaman praktikal salah satu genre. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts, Music in the form of dance, “Popular social” ensemble music, choral vocal music and solo instrumental music, music genres materials are selected from traditional classic music, folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics , students are exposed to different music genres through listening activity, video watching or live performances, score analisis, workshops and practical experiences. 64 MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV 1(0+1) (Major Instrument – Piano IV) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta juga adalah lebih mencabar. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques, sight playing and a variety in repertoire. On this higher level, piano playing techniques, sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. MZP3118G Alat Muzik Utama - Gitar IV (Major Instrument – Guitar IV) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap III. Kursus bermain gitar tahap IV memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang

mahir. Aplikasi kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari dalam persembahan yang sedia ada akan menampakkan pemain gitar yang lebih profisien. This course is designed for students who have successfully completed foundation guitar course at level III. Guitar course IV provides skill training and enrichment for a competent guitar player. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. Students are introduced to self access and group learning approach. MZP3118V Alat Muzik Utama - Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan, teknik persembahan, latihan nyanyian dalam pelbagai rentak, mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. This course focuses on vocal diction techniques. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire.

MZU3119

Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II)

3(2+1)

Dalam kursus ini pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber, penyertaan pelajar dalam tiga bidang iaitu ensembel instrumental, memimpin, lawatan ke program konsert / persembahan, ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi.

65 In this course also, students are knowledgeable in ways to produce music composition derived from various resources.This course focuses on students’ participation in three components i.e. instrumental ensemble, conducting and attending program concerts/performance. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments

MZU3120

Muzik Dunia (World Music)

2(2+0)

Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China, Jepun, India, Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika, membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance, Barok, Klasik, Romantik, Abad ke 20 dan Jazz, menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer, genre, karya dan stail dengan lebih mendalam. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China, Japan, India, Thailand and Africa, discussions are held to analyse aspects

Baroque. menganalisis dan .Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. romantic and the 20th century eras with different music genres. ekspresi dalam pelbagai dinamik. classic. styles and composers music scores from Renaissance. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I .Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. tempo and phrasing and singing in various rhythm. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. genre and compositional styles.of music genre.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. klasik. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. Romantic. Classical. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V 66 Alat Muzik Utama . Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. romantik. 20th century and Jazz eras. MZP3121G Alat Muzik Utama . abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu.

It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH .menginterpretasi data penyelidikan. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. analysing and interpreting the research data. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. This course involves skills of carrying out an action research in a school. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. the role of technology and music software in the production of music composition. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. 7. and documenting the action research findings in a report or article. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. implementing the research. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. dan kaedah mendokumentasi penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. hasil This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. MUSIC ACE. MZP3124 67 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS.

aims and objectives of Visual Art Education in KBSR. Jepun dan Barat. Topics in this course cover the background of developmental theory on children’s visual expressions. 68 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) PSV3103 3(3+0) Kursus ini merangkumi peringkat perkembangan pengutaraan tampak kanakkanak. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. Emphasis will be on the aspects of observation. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. distinguished educationist and researchers in children’s art. China. kreativiti. art of various cultures. Penekanan diberi kepada aspek pemerhatian. estetika dan ekspresi visual. tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh-tokoh seni dan pendidik. appreciations of children’s 2 dimensional art works and appreciations of children’s 3 dimensional art work. India. The focus is on the aspects of analytical exploration in analyzing basic design concept in art works. Topik-topik kursus ini meliputi latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. konsep kraf. the concept of craft and the importance of Visual Art Education in the era of sophisticated technology. apresiasi hasil seni 2 dimensi kanak-kanak dan apresiasi hasil seni 3 dimensi kanak-kanak. penerokaan dan penghayatan dalam karya seni. aesthetics. This course focuses on comparative studies of the role and importance of basic design concept in visual arts. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. developmental stages of children’s art. principles of design and compositions in art works of various cultures. stimulus and factors that affect children’s art.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep PSV. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang peranan dan kepentingan asas seni reka dalam karya Seni Visual secara perbandingan. . This course covers the concepts. and visual expression. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. creativity. exploration and appreciation of art works. This course covers the developmental stages of children’s visual expressions. children’s creativity and imaginations. dan kepentingan PSV dalam teknologi tinggi. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. Tumpuan diberi kepada analisis asas seni reka dalam karya seni visual.

kepentingan perkembangan kurikulum. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. the roles of the PSV teachers. Pattern-Making and Designing. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. Penekanan 69 juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. subject matter. Membuat Corak dan Rekaan. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. konsep 5P. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. resource and teaching aid management. objektif kurikulum. the 5P concept. persediaan mengajar. the importance of curriculum development. as well as practical activities for explorations of tools and materials. peranan guru PSV. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. bahan. Penekanan diberikan kepada matlamat. management of outdoors and indoors activities. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. PSV3106 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. Integrated Curriculum for Primary Schools – Drawing and Picture Making. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. content and themes in producing art works for the four areas. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. huraian sukatan pelajaran. that is: Drawing and Picture Making. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. lesson planning. specifications of the syllabus. 3(2+1) .

This course covers the approach. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro.Membentuk dan Membuat Binaan. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. pattern-making and designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the above areas. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. Tumpuan diberikan kepada aspek merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang menggambar. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. mengenal kraf tradisional. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary Schools in Visual Art Education – Modelling and Constructing. strategi. This course covers the concept of drawing and picture making as well as patternmaking and designing. PSV3108 70 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang membentuk dan membuat binaan. membuat corak dan rekaan serta aktivit amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual 3(1+2) .Pattern-Making and Designing) Kursus ini merangkumi konsep karya menggambar dan membuat corak dan rekaan. introduction to tradisional crafts. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. Emphasis is given to the teaching and learning activities in the area of drawing and picture making. sumber pengajaran dan pembelajaran. teaching and learning resources. This course focusses on the concept and principles of the area of modeling and constructing. strategy. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching.

application of ICT in teaching and learning PSV. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. evaluation of art works and evaluation of portfolios. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. teknik menghasilkan lukisan. Penekanan diberi kepada pelbagai pendekatan apresiasi Seni Visual. methods and forms of assessment. oriental art. This course covers the introduction to the art history in western art. bentuk pentaksiran PSV. pelbagai fungsi lukisan. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). seni oriental. Practical aktivities cover the use of multimedia. marking schemes. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya.(Creative Multimedia in Visual Art Education) Kursus ini meliputii peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). PSV 3111 71 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. western art. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. presenting and exhibiting multimedia art works. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. peraturan memberi markah. tujuan pentaksiran PSV. types of assessments. introduction to multimedia as well as multimedia in PSV. jenis-jenis pentaksiran. aims of assessment in VAE. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. pendekatan dan kaedah . apresiasi karya seni barat. alat dan bahan. applying creativity and artistic process in producing digital and multimedia art works. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital dan multimedia. seni alam Melayu dan seni visual Malaysia. pertimbangan dan pengamatan dalam lukisan. oriental art. kaedah pentaksiran PSV.. seni oriental. Exposure is given to various approaches in the appreciation of visual art. pengenalan multimedia serta multimedia dalam PSV.

Emphasis is given to the importance and fundamental knowledge of art projects. merancang projek seni. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. tools and materials. Aktivit amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. PSV3113 Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan.melukis. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. Isi kandunganya memberi penekanan kepada kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. Practical activities include activities in producing digital and non digtal drawings and art works. implementing the research. considerations and perceptions in drawings. approaches and methods.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) 3(0+3) . creativity and artistic process as well as computer aided drawings. and documenting the action research findings in a report or article. various functions of drawings from various genres and culture. This course covers the management and organisation of arts projects. management and organisational process of art projects. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Seni. PSV 3114 72 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi pengurusan dan pengendalian projek seni. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. PSV3115 Penyelidikan Tindakan II . menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. pengurusan dan proses mengendalikan projek seni. making feedback reports and taking further actions. planning art projects. analyzing and interpreting the research data. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. This course covers the types of drawings . implementing art projects. drawing techniques. melaksanakan projek seni.

Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. pendekatan. It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. the usage of text books and Teachers Guide Book. and the implementation of “j-QAF” program. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. the new and old curriculum comparison analysis. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. The course focuses on strategy. iaitu pengenalan kepada Al-Quran. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan . kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education.Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. PIM3102 73 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran. approach. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in a school. This course discussed the Islamic education development. 8.

penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al-Quran. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. Kursus ini juga membincangkan strategi. menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep ibadah dalam Islam. It also discusses the strategy. and teaching practical. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran Sirah.hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. lesson planning and teaching-learning of al Quran. memorizing and interpreting of the Quran verses. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. lesson plans. . menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. penyediaan rancangan. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. 74 The course focuses on clarifying the concept of ‘Ibadah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. lesson plans and teaching practical. lesson plans. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. and teaching practical. application ‘tajwid’ rules in reciting. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. This course focuses on introduction to Al-Quran education. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep sirah dalam Islam. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. The course focuses on clarifying the concept of ‘Sirah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.

lesson plans. It also discusses topics in micro and macro teaching concepts.PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep akhlak dalam Islam. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. pendedahan secara amali penulisan khat. It also discusses the teaching strategies. planning. perancangan. exposure to Arabic calligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. The course emphasizes on topic selecting. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) . kajian teks jawi klasik. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. penyediaan rancangan. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. basic skills. and practical teaching and learning of ‘ akhlak’. The course focuses on the content analysis on ‘Jawi’. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. according to the Islamic education syllabus for primary schools. dan amali. The course focuses on clarifying the concept of ’akhlak’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. kemahiran asas. PIM3109 75 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. and practical. dan moden.

dan Penilaian PAFA.w.. pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Islamic educators. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang.a. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. and other related issues. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.’s special traits. 76 This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk penilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian. tables of specification. pengukuran. PIM3113 Penyelidikan Tindakan I . It will also explore ways of acquiring the . bentuk dan bidang penilaian. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. types and field of testing. the impact of faith in life. their main topic of discussions. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. perkara-perkara yang membatalkan iman. kesan iman dalam kehidupan. assessment and evaluation in Islamic education. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s.w. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.a. and Islamic Education Managements in Malaysia. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentang mazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. and PAFA assessment. It also discuss topics related to item building. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s. measurement. The course focuses on concepts. dan isu-isu aqidah dalam kehidupan. The course focuses on the “dakwah”. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU).

animal slaughtering. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. training schedule of physical fitness. This course includes concepts and definition of total fitness. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. physical fitness and the importance of physical fitness. Islamic economy and management of properties in Islam. motorrelated physical fitness componen. . kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. training principles of physical fitness. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. methodology in fiqh. the component of health. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. 77 9. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isu-isu semasa dalam bidang fiqh. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh.related fitness. analyzing and interpreting the research data. It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies. sembelihan.skills of planning an action research. jadual latihan kecergasan fizikal. implementing the research. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. training methodology for physical fitness. and documenting the action research findings in a report or article. The course focuses on Usul Fiqh studies. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. This course involves skills of carrying out an action research in a school. PIM3115 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. periodisation of training and effects of training on physical fitness. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu.

PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran 2(2+0) . Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan permainan dan teknik permainan. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. structure and the organisation of society. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. This course to expose students to various swimming skilss. model Bunker and Thorpe 1982. 78 PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. asas terjunan. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. The topics are basic movement concept. penilaian. The emphasisi is also given on the organising and management of games and techniques. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Educations to help students to apply the curriculum in schools. kemahiran acara balapan. children’s games and techniques. officiating and oragnising and mangement of swimming competition. teaching and learning of bacis movement. kemahiran acara padang. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. permainan kanak-kanak. keselamatan renang. the acquiring of skills in the track and field event. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. evaluation. basic teaching and learning methodology of swimming. pengurusan. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. This course stress on rules and regulations. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. pengelolaan permainan dan teknik permainan. swimming safety.PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengaplikasikannya dalam kurikulum PJk di sekolah. struktur dan oraganisasi persatuan. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran.

Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. pengelolaan dan pentadbiran. blood. This course includes the definition and concept of growth. maturation and motor learning. . It covers prenatal and postnatal growth and functional development. feedback.Motor (Growth and Motor Development) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. Heart. sistem limfatik dan imuniti. maturation and factors that influence growth. lymphatic system and immunity. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. sistem endokrina. individual differences and capabilities. pertumbuhan somatik. kematangan.chemical level. attention and performance. perbezaan individu. sistem penghadaman. skeletal system. sistem rangka. sistem respirasi. Integumentary system. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. maklumbalas. sistem saraf. selular dan tisu organisma. coordination. motor learning. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. retention and transfer of learning. pemprosesan maklumat. functional development. saluran dan peredaran darah. . endocrine system. human information processing. respiratory system. kematangan dan prestasi fizikal. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. sistem integumentari. sistem otot. nutrition and metabolism as well as urinary system. kawalan motor. kanak-kanak. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. aspek pengurusan. maturation and physical performance. cellular level and tissue level of organisation. nervous system. koordinasi. kematangan dan pembelajaran motor. ‘attention’ dan prestasi. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. keselamatan murid-murid. digestive system. 79 This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. adipose tissue and body composition. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. pembelajaran motor. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. tisu adipos dan komposisi badan. penganalisisan perlakuan. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. muscular system. blood vessels and circulation. aktiviti fizikal dan sukan. jantung. somatic growth. motor control. darah.

rekreasi dan kesenggangan. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. konsep. 80 This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition.This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. the aspects of managing. This course covers the philosophies. perancangan. . pengelolaan. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah. pengelolaan.kepentingan. aims. administrating and organizing. pengurusan. managing. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. planning. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. pengurusan. pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. sukatan dan tafsirannya. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. penganalisisan perlakuan. The aspects of managing. history and literatures of outdoor education. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. objectives. recreation and leisure. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. concepts. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. analyzing performance. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. administrating and organizing. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities.

the aspects of managing. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. administrating and organizing. . analyzing performance. criteria in choosing physical education acitivities. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. nilai dan etika dalam sukan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. isu-isu dalam sukan. pengurusan. laws and administration of sport. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. undang-undang dan pentadbiran sukan. administration of national and international sport agency. sports development programme. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. managing physical education and sport. 81 This course discusses the management and administration of physical education and sport. managing tradisional games. aspek pengelolaan. program pembangunan sukan. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. penganalisisan perlakuan. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies.This course includes the history and development of physical education in Malaysia. pengurusan. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. aspek pengelolaan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. values and ethics in sport. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. penganalisisan perlakuan. the importance of physical education. issues in sport. the interpretation of curriculum. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. pengurusan permainan tradisional. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran.

This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. criteria in choosing adapted physical education acitivities. administrating and organizing. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. 82 interpretasi serta menggunakan hasil ujian. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. Emphasis given to the concepts of physical education. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. measurement and evaluation in physical education and sports. pemilihan jenis-jenis ujian. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. Students will be exposed to different types of research in health. the aspects of managing. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. selecting test. physical education and sports.This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. pembinaan ujian. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. pendidikan jasmani dan sukan. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. the interpretation of curriculum. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. analysis and interpretation. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan . This course includes the concept of test. analyzing performance. The course helps student to develop different type of tests.

sukan. asma dan serangan jantung. terdedah kepada haba yang melampau. This course includes sports psychology and sports sociology. analysing and interpreting the research data. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. sports history. asthma and heart attack. sports and children. skin injury. kecederaan bahagian tangan. motivasi. sociology theories in sports. pencegahan kecederaan dalam sukan. child psychology development via sports. penetapan matlamat. soft tissue . faint. sports and media. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. peneguhan. socialization in sports. arousal. prevention of injury in sports. implementing the research. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. pendarahan terbuka. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. and documenting the action research findings in a report or article. burnout and overtraining in sports. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. sports personality. principles in managing fracture. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. motivation. This course discusses the basic concept of sports injury. sports. maklumbalas. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. lifting and carrying of patient. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. kebangkitan. prinsip menguruskan kecederaan patah. prinsip asas pertolongan cemas. kaki. exposure to extreme heat. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. kecederaan tisu lembut.Jasmani. mengangkat dan membawa pesakit. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. perubatan sukan dan jurulatih sukan. pendekatan rawatan kecederaan. kepala dan mata. badan. ‘burnout’ dan lebihan latihan dalam sukan. deviasi dalam sukan. basic principles of first aid. sports and economy. sukan dan ekonomi. personaliti. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research in Physical Education. feedback. pengsan. open wound. goal. sukan dan kanakkanak. airways and cardiopulmonary resuscitation. pressure and anxiety in sports. deviation and aggression in sports. PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. the definition of sports sociology. sukan dan media. kecederaan kulit. teori sosial dalam sukan. keganasan dalam sukan. approach in treatment of injury. PJM3118 83 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. reinforcement. definisi sosiologi sukan. sports medicine and coaches of sports.

84 Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. . nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. head and eyes. irrational and real numbers. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. there is a further exploration into natural.injury. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. In the process. rational. students will apply their knowledge of numbers in number recreations and problem solving. legs. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . The characteristics and theorems related to these sets of numbers will also be highlighted. injury to the hand. body. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. 10. Appreciation of Fibonacci Numbers and Golden Ratio in nature is emphasized. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. In addition. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory.

jenis-jenis carian. heuristic algorithms and methods of sorting. Pelajar juga didedahkan kepada makna. graphs. linear programming. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan. pemprograman linear. algorithms. teselasi. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri. . types of searches. It provides information about introduction to decision Mathematics. critical path analysis. algoritma. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. In addition.tessellations. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. GSP is applied as a tool to investigate and construct projects in geometry. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. symmetries and transformations. exposure to dimensional geometry of the Platonic solids is also highlighted. The use of ICT e. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. rangkaian. networks. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. 85 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. Chi-Square test. analisa laluan kritikal. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic. Students will also discover patterns in art and design. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membangunkan projek geometri. It discusses concepts in plane geometry.g. graf. Selain itu. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri.Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. simetri dan transformasi.

Students will be introduced to printed materials. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. using relevant Mathematical ideas. the applications and use of technology. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. graphing calculator and software such as Geometer’s Sketchpad to sketch and interpret the graphs of functions. 86 MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of Calculus which includes functions and graphs.Dalam kursus ini. derivatives and integrals. students are able to find the first and second derivatives of functions and minimum and maximum points of graphs. kalkulator grafik dan perisian seperti Geometer Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. applications of Mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of Mathematics. kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective Mathematics lesson. In addition. fungsi dan graf. basic understanding of limits and limit theorem. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah ‘bivariate’. ujian ChiSquare. teaching and learning aids. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. and patterns and relationships. At this point. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan. teknologi dalam Matematik. technology in Mathematics. . MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning Mathematics. ‘derivatif’ dan ‘integral’ serta pola dan perhubungan. penggunaan dan aplikasi teknologi. aplikasi teori pembelajaran Matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. Mathematics facilities and management of resources. Selain itu.

students are taught to find the inverse of a singular matrix using the adjoint method or elementary row operations. The idea is extended to using Elimination. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. fractions. Discussions cover topics related to teaching of numbers. pelajar akan belajar konsep utama geometri. Gauss-Jordan Method and Cramer Rule in solving linear systems. pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau operasi baris elementari. pengukuran dan pengendalian data. mikro dan makro. penggunaan teknologi. Selain itu. 87 Teaching of Geometry. micro and macro teaching sessions. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. effective planning and teaching. mikro dan makro. matrix algebra and vector space. aljabar matriks dan ruang vektor. pecahan. students will learn the key concepts in geometry. In addition. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. Substitution. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. the use of technology. Perpuluhan dan Peratus) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. Farctions. Pecahan. dan Gauss-Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. perancangan pengajaran efektif. MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. micro and macro teaching sessions. . measurement and data handling. Dalam kursus ini. Penggantian. decimals and percentages and also construction of teaching aids.MTE3109 Teaching of Numbers.

Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. kod klasik dan nombor rahsia. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam kehidupan harian. MTE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3(1+2) . kesukaran Matematik dan ujian diagnostik. kod dan kriptografi. analysing and interpreting the research data. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian. classical codes and ciphers. implementing the research. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. and documenting the action research findings in a report or article. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. MTE3113 Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(2+1) This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. mathematical difficulties and diagnostic test.MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) Students will be exposed to the skills of carrying out testing and evaluation. The topics discussed are testing and evaluation. keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. and some key mathematical ideas related to calculus. Its contents cover mathematics in every day life. special needs in Mathematics education and applications of technology in assessment. use of mathematical modeling in biology and ecology. MTE3114 88 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) 3(2+1) This course relates students to the earlier mathematics courses. codes and cryptography.

respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. SCE 3102 89 Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about how children perceive science. tumbesaran. Gagne’s learning theory. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. how children learn science. It explores the nature of science. Ia menerokai . Bruner’s learning theory. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Proses Hidup dan Kehidupan) 3(2+1) This course provides knowledge about life and living processes. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. perkumuhan haiwan. pembiakan haiwan. the constructivist approaches. pembiakan tumbuhan. growth. Behaviourist learning theory. makanan dan kesihatan. understanding children’s development. Shiffrin and Baddeley’s. respirasi haiwan.Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan This course involves skills of carrying out an action research in a school. plant excretion. the nature of science and how children learn science. assessing children’s ideas and misconceptions in science. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. plant respiration. It explores the nature of life. animal reproduction. Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. information-processing theory-Atkins. cellular respiration in plants and animals. plant reproduction. bentuk sains dan bagaimana kanak-kanak mempelajari sains. cell structure and function. understanding children’s ideas in science. food and wellbeing. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. respirasi tumbuhan. Ausubel’s learning theory. what do children need to help them learn through constructivism. movement and support in animals and plant responses to stimulus. nutrisi haiwan. perkumuhan tumbuhan. plant nutrition. 11. struktur sel dan fungsi. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. animal excretion. animal respiration. animal nutrition. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. nutrisi tumbuhan.

polimer tiruan dan plastik. work and machines. carboxylic acids. aloi. Malaysian primary science curriculum II. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course provides knowledge about physics in context. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. ores and minerals. electrical circuits in . teori pembelajaran Bruner. alloys. kurikulum sains sekolah rendah aras II. teaching and learning strategies for primary science. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. It discusses issues in science education. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. memahami idea kanak-kanak dalam sains. aldehydes and ketones. sebatian beraroma. natural polymers and paper. teori pembelajaran tingkah laku. applying Newton’s laws in everyday life. using light. pendekatan konstruktivisme. bahan komposit. sulphuric acid and nitric acid. ester dan amid. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. teori pemprosesan maklumatAtkin. It discusses physics and measurement in everyday life. planetary and satellite motion. synthetic polymers and plastics. esters and amides. soaps and detergents. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. teori pembelajaran Gagne. teaching science for all children and science for exceptional children. the physics of music. asid karboksilik.tentang ciri-ciri sains. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course provides knowledge about exploring materials. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . industrial preparation of ammonia. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. sabun dan detergen. asid sulfur dan asid nitrik. eter dan ammina. Ia meneroka tentang bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. getah. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. fuel. teori pembelajaran Ausubel. alkohol. 90 Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. perkembangan kanak-kanak. motion. aromatic compounds. bijih dan galian. polimer semulajadi dan kertas. bahan bakar. perusahaan penyediaan ammonia. cara kanak-kanak mempelajari sains. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. aldehid dan keton. thermometry and thermometers. forces in fluids. alcohol. rubber. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. Malaysian primary science curriculum I. composite materials. Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaan bahan-bahan. Shiffrin dan Baddeley. ethers and amines.

the house, electricity and magnetism at work, generation and transmission of electricity, use of electronics and semi-conductors. Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian, gerakan, aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian, kerja dan mesin, daya dalam cecair, gerakan planet dan satelit, fizik muzik, termometeri dan termometer, menggunakan cahaya, litar elektrik dalam rumah, keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja, penjanaan dan transmisi elektrik, kegunaan elektronik dan semi konduktor. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0)

This course provides knowledge about thinking and working scientifically. It discusses primary science teaching, acquiring manipulative skills, the basic science process skills and integrated science process skills. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi kemahiran manipulatif, kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1)

This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. It explores about ecosystem, ecosystem services, biodiversity, in-situ conservation, ex-situ conservation, plant diversity, animal diversity, understanding population trends, threats to biodiversity, genetic diversity I, genetic diversity II, acoustic ecology and biodiversity collection submission.

91 Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. Ia meneroka tentang ekosistem, faedah ekosistem, kepelbagaian biologi, pemuliharaan in situ, pemuliharaan ex situ, kepelbagaian tumbuhan, kepelbagaian haiwan, pemahaman tentang trenda populasi, ancaman terhadap kepelbagaian, kepelbagaian genetik I, kepelbagaian genetik II, ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0)

This course provides knowledge about planning for teaching primary science. It explains about lesson planning, learning objectives, learning outcomes, daily

lesson plan, planning a daily lesson plan, writing lesson plans, microteaching skills and macro teaching. Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran, objektif pembelajaran, hasil-hasil pembelajaran, rancangan mengajar harian, merancang rancangan pelajaran harian, menulis rancangan pelajaran, kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1)

This course provides knowledge about energetics in chemistry. It explores about energy, the first law of thermodynamics, thermochemistry, electrochemistry and nuclear chemistry. Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. Ia meneroka tentang tenaga, hukum pertama termodinamik, termokimia, elektrokimia, dan nuklear kimia. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1)

This course provides knowledge about earth and space. It discusses earth: structure, origins and its major systems and space: the solar system, outer space, celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur, asal usul dan sistem-sistem utama dan angkasa: sistem solar, angkasa lepas, fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca.

SCE 3111

92 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains)

3(3+0)

This course provides knowledge about evaluation in science teaching. It discusses definition of terms, purpose of assessment, areas of assessment in primary school science, types of assessment, assessment tools, test design and construction, scoring of assessment, administration of test, marking and moderation of test scripts, analysis of test score, interpreting test score and forms of examination. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alatalat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran,

pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian, interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0)

This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. It will discuss about management of science laboratory, safe handling of scientific materials handling of chemicals, rules and safety in the laboratory, basic laboratory techniques, preservation of biological specimens, science teaching and learning resources, preparation and improvisation of selected resources and presentation. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains, cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia, peraturan dan keselamatan dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, pengawetan spesimen biologi, sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0)

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

SCE3114

93 Science, Technology and Society (Sains, Teknologi dan Masyarakat)

3(3+0)

This course provides knowledge about science, technology and society. It discusses issues relating to science, technology and society, project-based learning design, innovation and inventions, project-based learning for conservation, project-based learning for energy in the biosphere, project-based learning for endurance of resources, project-based learning for additives in food, project-based learning for pollution and its effect on human health. Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains, teknologi dan masyarakat. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains, teknologi dan masyarakat, rekabentuk pembelajaran berasaskan projek, pembaharuan dan penciptaan, pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan, pembelajaran

pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan penekanan. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. pengenalan kepada sistem PTV. the introduction to the TVE system. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Pengetahuan berkaitan bahan pengikat. Focus on the evolution of technical and vocational education (TVE) and design and technology will be given. 12. process of the planning and evaluationin RBT. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. buku teks dan bahan sumber lain termasuk penggunaan ICT. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. barangan logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan . Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Malaysia. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. falsafah. ciri-ciri kepimpinan. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). peluang kerjaya dan masa depan RBT. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. management and administration and Design and Technology will be emphasized. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. curriculum and teaching of TVE and Primary Living Skill in Malaysia. career path and future of design and technology. leadership characteristics. dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT. SCE3115 Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) This course involves skills of carrying out an action research in a school.berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional (PTV). kemasan. text books and other resources including the use of ICT. 94 This course will introduce to Design and Technology (D&T) program. In relation to that. proses perancangan dan penilaian RBT.

pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. kurikulum sekolah. accessories. dan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. implementation. matlamat dan objektif pengajaran dan sumber-sumber lain. planting vegetable hydroponically. school syllabus. pengurusan dan inovasi kurikulum dijelaskan. selection and preparation of field for vegetable planting. kemahiran pembinaan projek berasaskan kayu dan logam. penanaman sayursayuran secara hidroponik. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. planning. penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi turut difokuskan. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. penilaian. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3(3+0) . This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. propagation. teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. finishing. designing. goals and teaching objectives and other resources. management. perancangan. planting. planting. interior and exterior decoration will also be emphasized. skills on constructions of wood and metal based project. dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia. perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan kitar semula. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi falsafah. handling of products. pengetahuan teori dan kemahiran amali. care of ornamental crops and landscape. reka bentuk. This course will provide the exposure and understanding about the curriculum’s philosophy. the integration of pedagogical element and assesment will also be focused. meta. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries.penekanan. Knowledge of materials. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. innovation. documentation and record keeping. the development of local manufacturing industries and the usage of recycle materials. evaluation. dokumentasi dan penyimpanan rekod. plant care. andurrent issues regarding the curriculum development in Malaysia. This course will expose the student to the development of technology and material production. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. 95 penanaman. pelaksanaan.integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. theory and model of curiculum development.

teaching method and techniques. penghilangan gelembung. strategi. mechatronics and robotics basics components. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro. the preparation of work records and dress making. . skills in preparing and using the materials for teaching aids with IC. aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan sukatan pelajaran di sekolah rendah. sleeves. the skills of planning a lesson based on primary school syllabus. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian. belah. membina robot asas teknologi rendah. ujikaji litar arus ulangalik dan arus terus. pleats. pendawaian satu fasa. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basics principle of electrical and electronics. RBT3107 96 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik. motor arus terus. openings. design printed circuit board. penyudah tepi dan garis leher. necklines. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. Topics will be discussed covers the sewing processes include fasterners. mereka cipta stail pakaian. kemahiran penyediaan. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. gathers and. skills of questioning techniques. domestic wiring. Pedagogical element and assessment will be emphasized. hemlines and. komponen elektronik dan aplikasi litar elektronik. Tumpuan diberikan kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Topik yang dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim. asas elektronik berdigit. and the integration of suitable pedagogical element and assessment. kaedah. kancing. Focusses will be on teaching and learning approaches. dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek elektronik.design of garment styles.(Primary School Living Skill Teaching Method) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. mendawai litar pendawaian domestik. lengan. asas mekatronik. robotik. The skills involve are building and interpreting schematic diagram to wiring circuit. kemahiran dan teknik menyoal. strategies. and macro and micro teaching. teknik pengajaran. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan.

peraturan pemarkahan. pelbagai cara penilaian. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching.RBT3108 Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. marking scheme and mark analysis. penggunaan dan interpretasi data. RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. pest breeding. jenis penilaian. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. test specification table. pengurusan dan penjagaan harian. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. dan pembiakan 97 ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. housing and equipments for pet rearing. various methods of evaluation. competency and school based evaluation. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) . interpretation as well as report writing on assessment. analisis markah dan statistik asas. management and daily care of pets. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro This course deals with rearing pets and ornamental fish technology:. membina Jadual Spesifikasi Ujian. selection and preparation of aquarium and cage. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. preparation and keeping of documentation and records. portfolio. item development. discussion on validity and reliability of evaluation format. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian.alternative evaluation skills for using rubric. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. pembiakan dan pengendalian. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. selection of pets and ornamental fish. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. basic statistic.the overview to the pet animals and ornamental fish.

punca dan pencegahan kemalangan. perundangan dan pengurusan personel juga diberikan penekanan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. . causes and prevention of accidents. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. table setting. perniagaan elektronik (e-dagang). keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. element of design is integrated in food preparation. preparartion of food.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. and documenting the action research findings in a report or article. reka bentuk bengkel. prinsip memasak dan tatasajian. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. cooking principles and. kewangan. This course covers topics on food sanitation. best practices on workshop safety. pengetahuan tentang peraturan. business law. technology in food preparation and. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and Safety Management) 2(2+0) Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan.rules.and the integration of creativity element in pedagog. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. In this component too. undang-undang perniagaan. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. pengurusan bahan dan alatan. workshop design. 98 Penyelidikan Tindakan I – Kemahiran Hidup (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) RBT3113 Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi. analysing and interpreting the research data. pengurusan kewangan. financial management. finance. dan penerapan unsur kreativiti ke dalam pedagogi. regulation and workshop management personnel will also be emphasized. materials and tools managemen. elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan. electronic commerce (e–commerce). implementing the research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. organization and management. teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan.

aplikasi lukisan 2D. proses dan perancangan projek. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 13. susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course emphasize on product development and principle. industrial design and design for manufacturing. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan 99 tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) 3(3+0) . 2D drawing. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. 3D design. product architecture. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. tempat alat tulis.RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantukan komputer. The integration of project base assessment will be emphasized. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. design and managing project such as chair. RBT3116 Penyelidikan Tindakan II – Kemahiran Hidup (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. RBT3115 Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. processes and planning. This course emphasize on product design with computer aided. layout of interior design and pet’s house and prosesses and planning project. suface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. reka bentuk industri. aplikasi lukisan 3D (wireframe.

Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical.Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. the cleanliness of the environment in inculcating a healthy and safe lifestyle and also sex education . pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. aproaches in curriculum. penjagaan kesihatan kanak-kanak. This course covers the introduction to early childhood education. growth and child development. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. the affective factors in the implimentation of curriculum. eating ettiquette. PRA3103 100 Perkembangan Fizikal. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. persekitaran. teaching and learning techniques and techniques at presechools. This course discusses the concept of children’s physical development including motor development. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. pendekatan dalam kurikulum. Akta 308 dan Akta 550. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Act 308 and Act 550. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. the history of childhood education. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. food and diets. health practice and safety. also the transition process from home to nursery/preschools. modelmodel program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. the National Preschool Curriculum. pengelolaan aktiviti prasekolah. views and ideas of earlier scholars of childhood education. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. Children’s Right. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus.

processes of creativity and teaching approaches. (Creativitiy Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. This course includes the theory and the basic of childrens’ cognitive development. the methods in teaching and learning language at preschool. factors of language development.PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. and also language activity in preschool education PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. perancangan program sains. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early Mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. muzik dan pergerakan. field of creativity in early childhood education and to assess creativity. merancang aktiviti. This course includes theory and the basics of children’s language learning. pengurusan dan aktiviti. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. assessment in childhood education. factors that encourages and hinders creativity. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. 101 sosiodrama. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. seni bonekadan sastera kanak-kanak. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. pembelajaran sains di prasekolah. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. pembelajaran Matematik di prasekolah. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. This course covers the theories of children’s creativity. membina keyakinan .

Sprititual and moral development for preschool 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. menubuh dan mengurus pusat pendidikan . development of sosial skills and prosocial behaviors. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children. understanding and managing children’s emotions. to develop confidence to face challenges in everyday life. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. management of teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. theories on moral development. the classification of special needs children. Focusses will be on the reason due to the disability. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions.untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. the management and activities. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. identification of Islamic education and moral curriculum. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. ciri-cirinya. teori perkembangan moral. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab 102 kecacatan. PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. dan perbezaan individu. characteristics. PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. and spiritual and moral development activities as well its learning centre. management of curriculum.

melaksanakan perekodan. behaviors and children’s dicipline. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. build and manage preschool education centres. community.o the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. nilai dan budaya. matlamat. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. family relationship. and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme. aims. the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. penganalisisan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. penyimpanan. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. hubungan keluarga.prasekolah. 103 This course covers the theories and perspecttive. . objektif. values and customs. build and manage preschool education centres. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. improving family excellence. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. komuniti dan institusi pendidikan. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak.

It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. causes. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. konsep kepimpinan dan perwatakan. This course is dealing with conducting action research in school. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. safety and diet. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. implementing the research. keselamatan dan pemakanan. analysing and interpreting the research data. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. This course exposes the considerations to be taken in edicating the learning dsiabilities students including characteristics. management of health. organizing action research seminar. presenting research findings in seminar. punca masalah. kecekapan hubungan. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. efficient relationship. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. and documenting the action research findings in a report or article. documenting and publishing research papers. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. programs provided and issues arises in educating these children. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. . ciri-ciri. pengurusan kesihatan. 104 14.

pronciples. language acquisition and language learning problemss among learning disabilities standard. PKB3104 105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa 3(2+1) Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) Kursus ini membincangkan definisi bahasa. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa. reading. perancangan pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with sspecial needs. concept. This course discusses the definition of language. approaches and methods used in language assessment and intervention are also covered. tingkah laku bermasalah. konsep. strategies of behaviour modification and issue concerned. Strategise to overcome the problems of acquiring the speaking. kemahiran membaca. kajian sukatan pelajaran. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu. prinsip. theeory of language. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. and behaviour modification program among special needs students. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan.PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. writing . Focus is given to the importance of increasing language and development of language and communication skills are discussed. problematics behaviour. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. This course discusses the human behavior from aspects of definitions. pendekatan. dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas.

keselamatan diri. problems in acquiring listening. speaking. cookery. membina pelbagai jenis instrument. home living. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. . teaching aids production and devise a daily lesson plan for microteaching. pengajaran tatabahasa asas. kemahiran jahitan. preparing lesson plan and application of language activities are also implemented. The course includes understanding language. sewing. kemahiran berkebun. ethics and classroom management. kemahiran memasak. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan muridmurid bermasalah pembelajaran. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. gardening. PKB3107 106 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. teaching basic grammar. kemahiran memelihara haiwan. membaca dan menulis. Ia merangkumi topik-topik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. rearing pet. and the use of the assessemnet information to plan lessons that are focused and effective. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology) 3(2+1) This course discusses the English language learnig among the learning disabilities students. strategi untuk menangani masalah tersebut. self-protect. This course covers the design and use of assessment instruments as as well as how assessment sessions are carried out in the field od Special Education. strategies to overcome the problems. reading and writing skills. pengurusan rumah tangga. dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. design various instrument in a variey of important aareas. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. bertutur. study of the syllabus.skills and teaching basic grammar are emphasized. tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar.

terapi muzik dan nyanyian. hydro therapy. matlamat. play therapy and altenative therapies to the special needs students in theory and in practice. . art therapy. pembinaan bahan bantu belajar. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains. langkah-langkah. kajian sukatan pelajaran. functional Mathematics. objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. occupational therapy. terapi pertuturan.PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3 (2+1) This course exposes to students the importance aspects in Mathematics. This course discusses the importance of physistherapy. teaching aids. expression art therapy. penilaian. speech therapy. strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. terapi cara kerja. Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. problems of learning Mathematics. dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. syllabus sudy and teaching remedial Mathematics for learning disabilities students. strategies to overcome teh problems. terapi pergerakan kreatif. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali.masalah pengajaran Sains. goals. procedures. strategies and activities of teaching Mathematics assessment. terapi hidro. Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek penting Matematik. matematik berfungsi. music and singing therapy. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(!+2)) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak-kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio. It covers basic concepts of Mathematics. and the element of functional science in daily life usage will be emphasized. terapi seni visual. dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian. problems related to teaching sciece process. objecrtives and basic principles of teaching science to learning disabilities students. Ia merangkumi konsep asas Matematik. PKB3110 107 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course provides the knowledge of concepts. permasalahan penguasaan Matematik.

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat. labeling segregation and integration. penempatan pelajar. special classroom management. prinsip dan etika kerja sosial. pengurusan kelas khas. parents and community involvement. pentaksiran. program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK). menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. isu pelabelan. pentadbiran. teachers profesionalism. students multiple competencies. implementing the research. This course discusses issues and problems in educating special needs student from the aspects of placement. effectiveness of teaching and learning. pengasingan. setting up administration. multidisciplinary services offered at the CBR. This course focuses on the centralized rehabilitation of the individual with special needs (ISN). Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. program and placement of the ISN at the Community-based rahbilitation (CBR). assessment. penubuhan. analysing and . physical aspects of the classroom. preparation and implementing a social work project at the CBR for a specific period (on – site training) PKU3113 108 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0) Penyelidikan meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. dan integrasi. keprofesionalisme guru. khidmat pelbagai disiplin di PDK. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Ia juga merancang dan melaksana satu kajian tindakan. prasarana kelas khas. principles and ethics of social works.

peruntukan kewangan. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH PKD3101 Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) 3(3+0) . placement procedures for children with special needs. budget allocation. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 15. The role of teachers and administrative. peranan guru dan pentadbir. pelaksanaan program Pendidikan Khas di peringkat sekolah diberi penekanan. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. The implementation of Special Education programs in schools is given emphasiis. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. This course covers the implemetation of special education programs. and support services as well as evaluation of Special Education programs.interpreting the research data. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. the State Education Department and the school. 109 This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. struktur organisasi di peringkat kementerian. and documenting the action research findings in a report or article. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. organizational structure of the Special Education department in the Ministry of Education.

Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas.roles of the family. peer group and effective modes of communication on the development of hearing-impared children. kepentingan peranan keluarga. kesan kehilangan pendengaran terhadap amalan pendidikan dalam bilik darjah.The effects of hearing loss and its implication on classroom practice. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with special needs. Focus ini given to the importance of increasing language and communication skills in these children. This course aims to give students an appreciation of the deaf culture with a discussion of its characteristics and the life style of the deaf community. Students will be taught the basics of the Malaysian Sign Language to enable them to communicate effectively with the deaf population. Fokus diberi kepada pengetahuan mengenai 110 Bahasa Isyarat Malaysia untuk membolehkan pelajar berkomunikasi secara berkesan dengan golongan yang bermasalah pendengaran. rakan sebaya dan kaedah komunikasi yang berkesan terhadap perkembangan kanakkanak bermasalah pendengaran. pendekatan dan kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa. This course covers the charateristics and the development of hearing-impaired children from various aspects. different approaches and methods used in language assessement and intervention are also covered. PKD3104 Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) 3(3+0) . PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi satu pendedahan terhadap budaya pekak dengan membincangkan ciri-ciri budaya pekak dan gaya hidup komuniti pekak supaya pelajar dapat menghayatinya.Kursus ini meliputi ciri-ciri dan perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam pelbagai aspek. the factors which can affect the development of language and communication. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi.

mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid yang diajar. jenis khidmat sokongan yang diberi oleh beberapa organisasi yang terlibat. The various communication methods used in the education of the hearing-impaired. comparisons among the various communication methods are made in terms of goals or objectives. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan penggunaan dan pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. This course gives an overview of the development of deaf education in Malaysia as well as abroad. mengumpul maklumat dalam pelbagai bidang. It covers the important components of early intervention as well as the types of support services provided by the various organizations involved. and the issues and current trends in the education of the hearing-impaired. gathering relevant information. This course discusses the need for early intervention and support services for hearing-impaired children before and after entering school. kelebihan dan kekurangannya. dan objektif-objektif pengajaran. banding-beza antara kaedahkaedah tersebut dari segi matlamat. how to create and use various assessment tools. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) . dan isu dan trenda dalam pendidikan masalah pendengaran. identify the strengths and weaknesses of their pupils. Isi kandungannya meliputi aspek-aspek penting dalam intervensi awal. The need for collaboration among the various disciplines involved in providing support services for the deaf is emphasized. This course aims to provide students with a knowledge of the function and implementation of assessment in the field of special education. and teaching objectives. characteristic features as well as their respective advantages and disadvantages. ciri-ciri. dan kepentingan kolaborasi antara pelbagai pihak. sasaran.Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di dalam dan di luar negara serta beberapa kaedah komunikasi yang digunakan dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. PKD3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan keperluan intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran sebelum dan selepas masuk sekolah.membina pelbagai 111 jenis instrument.

PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai isu. Methods used in the assessment of language. practice through simulating teaching and learning language sessions. dan 112 merancang perkara-perkara penting dalam pertuturan secara individu. Focus is given to the acquisition of expressive and receptives skills in using the hand codes. Tumpuan diberikan kepada kaedah-kaedah dalam pentaksiran bahasa. Tumpuan tajuk berfokus kepada jenis masalahmasalah pertuturan yang dialami oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran. approaches and strategies in the teaching of language to hearing-impaired children. dan latihan amali melalui simulasi sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. dan aplikasi KTBM. Focus is given to the various speech problems commonly found among hearing-impaired children. dan melaksanakan program This course provides students with a knowledge of how the different speech sounds are produced and classified. pelbagai kaedah mengenalpasti dan mengatasi masalah-masalah tersebut. Aspek yang dititik beratkan ialah kemahiran menggunakannya KTBM dan KTBI secara ekspresif dan reseptif. pengenalpastian pelbagai jenis masalah bahasa. This course provides students with a knowledge of the various issues. the various methods used in identifying and remediating these speech problems and how to plan and carry out an effective speech intervention programme for hearing-impaired individuals PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) . PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana bunyi-bunyi pertuturan dihasil dan diklasifikasikan. This course gives students a knowledge of the hand codes used in the Malay and English Language. identification of language problems and ways to remediate language problems are discussed.Kursus ini meliputi pengetahuan tentang Bahasa Isyarat Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). cara mengatasinya. practice using the hand codes in the context of teaching the Malay and English language to hearing-impaired children. KTBI dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris kepada murid-murid bermasalah pendengaran. pendekatan dan strategi dalam mengajar bahasa kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran.

merancang dan menggunakan bahan sumber pembelajaran mengikut keperluan murid bermasalah pendengaran dalam bilik darjah. mengklasifikasi dan menguruskan bahan sumber pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. the etiology of hearing loss and its impact on learning. amplification systems currently in use for the hearingimpaired. etiologi kehilangan pendengaran dan kesannya terhadap pembelajaran. developing. proses pendengaran. plan and use learning resources according to the needs of hearing-impaired pupils in the classroom. kepentingan menyediakan persekitaran akustik. ‘hands-on’ knowledge and experience in the management and organisation of a CBR programme PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) . PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada bagaimana memilih. kemahiran dalam memilih. sistem amplifikasi pendengaran. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang pemulihan individu kurang upaya secara berpusat. kerjasama pelbagai disiplin dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan pusat pemulihan dalam komuniti. collaboration among people from various disciplines. classifying and using learning resources to cater for the needs of hearing-impaired pupils in the teaching and learning process. the process of normal hearing. the necessity of adapting resource materials according to the specific needs of the pupils. skills of planning. pelaksanaan projek 113 kemasyarakatan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. various methods of assessing hearing loss. government agencies and nongovernment organisations in the development of CBR is discussed. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. dan penggunaanamplifikasi dalam bilik darjah. pengetahuan serta pengurusan pelbagai ujian pendengaran. keperluan dalam mengubahsuai bahan sumber pembelajaran berdasarkan jenis masalah yang dihadapi kanak-kanak. This course introduces students to the provision of community-based rehabilitation (CBR) as an important support service for the disabled. membina. the importance of having a good acoustic environment. the use of amplification in the classroom. This course focuses on how to choose. This course covers topics like the anatomy of the ear.Kursus ini meliputi topik-topik seperti anatomi telinga.

financial allocation. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. isu-isu. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Focus will be given to the ways of planning. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah pendengaran. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. and strategies of implementation as well as the evaluation of these programmes. and documenting the action research findings in a report or article. This course provides students with a knowledge of the implementation of special education programmes. kaedah merancang. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. dan strategi pelaksanaan serta penilaian program. issues like the role of teachers. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. . peruntukan kewangan. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. managing and implementation of these programmes. PKU3115 114 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration in Special Education) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelaksanaan program Pendidikan Khas. analysing and interpreting the research data. the procedure of placement for children with special needs and the structural organisation of special education programmes at federal. jenis program. struktur organisasi di peringkat Kementerian. types of programmes. support services. implementing the research.Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. mengurus dan melaksanakan program Pendidikan Khas. peranan guru. khidmat sokongan. prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. state and school levels.

. proses penglihatan dan punca masalah penglihatan. observe and evaluate different programmes providing early intervention and support services through visits to special centres. latihan mengintepretasi laporan mata. Penekanan diberi kepada komponen dan jenis intervensi yang sesuai mengikut kategori masalah yang dialami. The role of parents and importance of early intervention are also discussed. serta kesan kecacatannya ke atas perkembangan kognitif. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH PKl3101 Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada psikolgi dan perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan. organizing action research seminar. Peranan ibu bapa dan kepentingan intervensi awal juga dibincang. PKL3103 115 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. presenting research findings in seminar. dan pelaksanaan perancangan pendidikan bagi murid bermasalah penglihatan. and psychosocial development. kaedah pentaksiran penglihatan. This course covers basic knowledge about early intervention and support services for children with special needs. afektif dan psikosial. 16. PKU3102 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan asas tentang intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. This course covers the psychology and development of children with visual impairment and their effect on the cognitive. Emphasis is given to the important components and types of intervention based on the needs of the children.This course is dealing with conducting action research in school. pelajar diperkenalkan kepada jenisjenis kemahiran penglihatan (visual skills) bagi kanak-kanak berpenglihatan terhad. documenting and publishing research papers. affective. pemerhatian dan penilaian terhadap pelbagai program intervensi awal dan khidmat sokongan melalui aktiviti lawatan.

and the use of the assessment information to plan lessons that are focussed and effective. . techniques of producing and reading the Bahasa Melayu Braille Code. This course covers the design and use of assessment instruments as well as how assessment sessions are carried out in the field of Special Edducation. as well as transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille. various visual assessment methods and visual skills training for children with low vision. PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sejarah perkembangan Kod Braille. membina pelbagai jenis 116 instrumen dalam pelbagai bidang yang penting. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrumen pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. design various instruments in a variety of important areas. grooming as well as management of recreational activities and Physical Education suitable for individuals with visual impairment and handson experiences. This course covers important concepts in field of Living Skills.This course covers basic knowledge about the anatomy of the eye. Rekreasi dan Pendidikan Jasmani Suaian. the visual process and causes of visual impairment. dan latihan membraille menggunakan Slate and Stylus juga diberikan. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam bidang Kemahiran Hidup. management of the kitchen and house. teknik-teknik membraille dan membaca Kod Braille Bahasa Melayu. menulis pindah teks Braille kepada tulisan biasa. dan pengalaman hands-on. training to interprete eye reports will enable students to plan for the educaitonal needs of children with visual impairment. Students are taught cooking skills. pendadanan serta pengurusan aktiviti rekreasi dan Pendidikan Jasmani yang sesuai bagi individu bermasalah penglihatan. dan penggunaan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. pengurusan dapur dan rumah. kemahiran memasak. Recreation and Adaptive Physical Education. This course introduces students to the Braille machine and history of how the Braille Code developed.

This course covers skills to produce. the level of Mathematics. menggunakan ICT dan peralatan khas. menyediakan bahan bantu mengajar. membaca dan menulis pindah Kod Braille Bahasa Inggeris berdasarkan Standard English Braille Code yang dihasilkan oleh Royal National Institute for the Blind (United Kingdom). dan latihan amali di dalam dan di luar bangunan. keperluan pendidikan murid . This course covers skills to produce. Pelajar juga didedahkan kepada penggunaan perisian komputer untuk menghasilkan kod Braille Bahasa Inggeris. mengaplikasikan peraturan-peraturan Kod Braille Matematik dan menggunakanya dalam pendidikan murid-murid bermasalah penglihatan. apply the Mathematics Braille Code rules correctly and to use these skills in the education of children with visual impairment. teknik-teknik bergerak (dengan dan tanpa alatan). PKL3110 117 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perancangan. membaca dan menulispindah menggunakan Kod Braille Matematik yang dihasilkan oleh Braille Authority of the United Kingdom Mathematics Committee (1987). tahap Matematik. This course introduces the student to basic concepts in the filed of O & M as well as variuous O & M techniques (with and without O & M aids). PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris (English Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. sessions to practice indoor and outdoor sessions.PKL3107 Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar konsep-konsep asas dalam bidang orientasi dan mobiliti. based on the Standard English Braille Code from Royal National Institute for the Blind (Unted Kingdom. and produce English Braille using the computer. read and transcribe the Mathematics Braille Code. adaptasi kurikulum. based on the Mathematics Braille Code produced by the Braille Authority of the Unted Kingdom Mathematics Committee (1987). persediaan dan pengajaran kanak-kanak buta dan berpenglihatan terhad. PKL3109 Kod Braille Matematik (Mathematics Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. read and transcribe the English Braille Code.

menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. pengajaran mikro dan makro.bermasalah penglihatan dengan kecacatan tambahan. dan kaedah . This course covers the planning. prepare teaching aids. trends. micro and macro teaching. legislation as well as contribution of individuals in this field will be discussed. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang konsep and falsafah pemulihan individu kurang upaya dalam komuniti. Students will be introduced to the roles and contributions of other organisastions that have helped individuals with visual impairment. to gain hands-on knowledge and experience in their management and administration. pelaksanaan projek kemasyarakatan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti. isu-isu. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. PKU3113 118 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. sumbangan tokohtokoh dalam bidang pendidikan masalah penglihatan. perundangan. educational needs of children with multiple handicaps. cooperation government and non-government agencies. peranan dan sumbangan pihak-pihak lain dalam membantu individu bermasalah penglihatan. pengalaman hands-on dan pengukuhan pembelajaran. This course introduces the concept and philosophy underlining communitybased rehabilitation for individuals with disabilities. PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan (Development of Education for the Visually Impaired) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan pendidikan masalah penglihatan di Malaysia dan di luar negara. kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan Pusat Pemulihan dalam Komuniti. This course covers the development of education in the field of visual impairment. trenda. Issues. the implementation of community projects by these centres. use ICT and other appropriate special aids. and hands-on experience and to reinforce learning. in Malaysia and other countries. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan dalam Komuniti. adaptation of curriculum.

implementing the research. as well as the evaluation of Special Education programs. organizing action research seminar. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. and documenting the action research findings in a report or article. proses pembuatan keputusan. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. pengurusan sumber. documenting and publishing research paper. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. analysing and interpreting the research data. the decision-making process. This course is dealing with conducting action research in school. Students are exposed to the role of Special Education teachers. This course covers the management and administration of Special Eductiton programs in Malaysia. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas di Malaysia. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. management of resources and finances.mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Pelajar didedahkan kepada peranan guru Pendidikan Khas. kewangan dan penilaian program Pendidikan Khas. 119 . presenting research findings in seminar. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan.

.SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) ncp Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru.

interaction with the school community. penelitian dokumen. Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktor pembelajaran. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts through interaction with the school community. school facilities and the implementation of the school curriculum. School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher’s role. pola tingkah laku murid. It also gives students the knowledge and experience through observations. School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors. moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. penelitian dokumen. patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. keberkesanan pelaksanaan strategi . reflections. bahan sumber pengajaran pembelajaran. pelajar dapat menilai kesesuaian rancangan pengajaran dengan kandungan kurikulum. pengurusan sekolah. interaction with the school community. school and classroom management. pengurusan bilik darjah. penelitian dokumen. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. strategies. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. penelitian dokumen. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melalui pemerhatian. activities. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources. strategi dan aktiviti. Melalui pemerhatian. analysis of documents. analysis of documents. School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices.Melalui pemerhatian. Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. about pupil’s behaviour. reflections. 120 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah.

dan aktiviti, serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. School-based Experience IV aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. Through observations, analysis of documents, reflections, interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies, activities, and resources with the lesson plan. PRK 3101 Praktikum I (Practicum I) 22(0+2)

Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati, menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH, BBM, mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a variety of situations. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge, skills and teacher values in a guided and real life situation. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning, preparing teaching aids and classroom management. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. PRK 3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) 121 dalam pelbagai situasi. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation

skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum II is a continuity of Practicum I which enables student teachers to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. PRK 3103 Praktikum III (Practicum III) 66(0+6)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum III is a continuity of Practicum II which enables students to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. INT 3101 Internship 2(0+2)

Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan.

122 Internship is a profesional transition stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers.Students are expected to plan, implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. At this stage, students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence, endurance, leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers.

123

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 PAKEJ ELEKTIF 1 1. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas 3(1+2) PJM 3102 .

muscular system. This course also stress on types of games which are suitable to different age groups. nutrition and metabolism as well as urinary system. sistem respirasi. saluran dan peredaran darah. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. 124 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) .(Basic Movement) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas. kepentingan. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. sistem rangka. locomotor and non-locomotor movements. sistem endokrina. sistem penghadaman. criteria in choosing physical education acitivities. This course focuses on the basic concept of anatomy and fisiology. chemical level. selular dan tisu organisma. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. This course focuses on the knowledge and acquiring of basic skills in fundamental movements. skeletal system. Integumentary system. sukatan dan tafsirannya. sistem integumentarim. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. This course focuses on the history and development of physical education in Malaysia. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan. cellular level and tissue level of organisation. model permainan kanak-kanak. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. Heart. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. peringkat kimia. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. endocrine system. blood. respiratory system. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. digestive system. sistem limfatik dan imuniti. darah. blood vessels and circulation. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. sistem saraf. jantung. nervous system. jenisjenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi. the interpretation of curriculum. konsep kurikulum. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. lymphatic system and immunity. Pendidikan Jasmani. sistem otot. the importance of physical education.

methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. sports development programme.Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. pengurusan permainan tradisional. undang-undang dan pentadbiran sukan. It also gives emphasize to the lesson development principles and the management of teaching-learning procedures. managing physical education and sport. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. values and ethics in sport. 2. PIE3103 125 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) . This course discusses on the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. issues in sport. program pembangunan sukan. It also include a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. approaches. This course focuses on the management and administration of physical education and sport. pendekatan. managing tradisional games. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. laws and administration of sport. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. This course focuses on the introduction of strategies. administration of national and international sport agency. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) 3(3+0) PIE3101 Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. isu-isu dalam sukan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. nilai dan etika dalam sukan. PIE 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi.

This course focuses on topic selecting. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. kombinasi penggunaan buku teks. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. faktor-faktor yang membantu 126 penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. It also discusses topic for micro and macro in teaching. penilaian dan pentaksiran. PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. BAE 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. and evaluation. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. . 3. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. syllabus and text book. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. syllabus contents and its curriculum specifications. pengukuran. This course discusses two important and significant things in the teaching process. bertutur. focusing on combination of using text book. This course focuses on topics of assessment. membaca dan menulis. measurement.Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan.

pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. and writing skills. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. speaking. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) . kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. 127 4. terminology of. BAE3103 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. pembinaan item.This course discusses on the methodology of teaching listening. This course is structured to expose the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. describes the teaching steps for every skill. assessment. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. weekly and semestral lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. konsep penilaian. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. penilaian kendalian sekolah. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. penilaian kemahiran berbahasa Arab. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . evaluation and examination of Arabic language. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. reading.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. mingguan dan semester mengikut format yang betul. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources.

amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan. free from negative prejudice and discrimination. sejarah. acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from sexual activities. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. safety and environmental safety. falsafah. objektif. This course gives expose to the concept and principles of safety education. This course discusses the basic concepts in health education. bebas daripada prasangka yang negatif.Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. keselamatan perkhidmatan. emergency procedures. method. the learning style. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. safety rules in schools. dan diskriminasi. safety services. strategies and approaches in teaching health education. the philosophy. objectives. Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) PKE3103 Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. positive approach in sexuality. kaedah. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. safe road user program and building safety. storeage of dangerous product. This course encompass the knowledge about health sexuality. konsep. history and the curriculum of health education. doing the practical session of micro teaching. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. safety of self. penyimpanan bahan bahaya. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan. keselamatan diri. PKE3104 128 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Program) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep. Antara tajuk-tajuk yang . stail pembelajaran. Emphasis is given to introduction to health education. peraturan keselamatan di sekolah. perkembangan aspek fizikal dan sosial. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. prosedur kecemasan. physical and social growth. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum.

pendekatan bersepadu. program-program ADHOC / PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. school cleanliness practices. perkhidmatan kesihatan sekolah. amalan kebersihan sekolah. behaviuor. rancangan makanan tambahan. The course intends to give geneal understanding on concept. mouth health program. Among the topics discussed on introduction to school health program integrated approach. and emphasis on children’s health. ADHOC / PROSTAR programs and monitoring and evaluation.dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah. supplementary food plan. school health services. 129 . program kesihatan mulut.

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN .

kaedah pengajaran dan pembelajaran. politik. konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. This course exposes students to the selection. great depth based on the six themes identified. PSK3102 Teori Pembelajaran. Students will be exposed to the rational. This course introduces students to the concept of Civic and Citizenship Education with hopes to develop responsible citizens. Pelajar akan didedahkan dengan rasional. penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. format dan komponen wajib. pelbagai teori pembelajaran. politics. empat domain iaitu sivil. komponen pengajaran mikro dan makro. and culture. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek pemilihan. socio economic. suitable types of evaluation which can be applied in Civics and Citizenship Education. the four domains of civil. preparation and usage of resources so that the teaching and learning of Civics and Citizenship Education becomes fun and meaningful. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. dan budaya. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. . number of learning theories. 130 pengetahuan dan kemahiran pedagogi. dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. sosio ekonomi.PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti. Moreover. dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. aims and objectives of the Civic and Citizenship Education curriculum in the Integrated Primary School Curriculum.

social skills. melaksana dan membuat laporan. teori–teori etika. 2. values. methods suitable for an effective teaching-learning. This course exposes the rational and aims of service learning and skills developed from its activities. kaedah. ethical theories. merancang dan melaksanakan projek. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan. carry out practical work. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. planning and administering of service learning projects. lesson planning. preparing the scheme of work. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. effective planning and teaching. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. pendekatan. planning.the micro and macro teaching components and peer evaluation and self reflection. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. religious and societal values as well as moral development theories. approaches. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. konsep asas nilai. nilai-nilai agama dan masyarakat. the format and compulsory component. methods. teori-teori perkembangan moral.This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. moral being. 131 . implementation and reporting. insan bermoral. pedagogical content knowledge and skills. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. merancang. kemahiran sosial.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. issues faced in assessment of Moral Education. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. Malaysian primary science curriculum I. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. In this course. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak . Malaysian primary science curriculum II. kurikulum sains sekolah rendah aras II. It discusses issues in science education. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies.ELM 3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) 3(3+0) KuKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. This course focuses on moral problems faced in schools. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. 5. teaching and learning strategies for primary science. teaching science for all children and science for exceptional children. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level.

memperolehi kemahiran manipulatif. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. preservation of biological specimens. basic laboratory techniques. kemahiran proses sains asas. acquiring manipulative skills. bentuk-bentuk pentaksiran.SCE 3106 132 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course provides knowledge about thinking and working scientifically. peraturan dan keselamatan dalam makmal. assessment tools. safe handling of scientific materials handling of chemicals. the basic science process skills and integrated science process skills. bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. pentadbiran ujian. rekabentuk dan pembinaan ujian. science teaching and learning resources. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. marking and moderation of test scripts. preparation and improvisation of selected resources and presentation. analysis of test score. teknik-teknik asas makmal. types of assessment. rules and safety in the laboratory. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. scoring of assessment. areas of assessment in primary school science. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. administration of test. matlamat pentaksiran. purpose of assessment. penskoran pentaksiran. It discusses definition of terms. test design and construction. pengawetan spesimen biologi. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. It discusses primary science teaching. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. dan kemahiran proses sains bersepadu. It will discuss about management of science laboratory. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. alatalat pentaksiran. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. interpreting test score and forms of examination. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. analisis skor ujian. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. .

fractions. Selain itu. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. using relevant mathematical ideas. . Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. MTE3109 Teaching of Numbers. Perpuluhan dan Peratusan)) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. MTE3107 Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. discussions cover topics related to teaching of numbers. Pelajar juga didedahkan kepada makna. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Fractions.133 6. decimals and percentages and also construction of teaching aids. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Pecahan. In addition.

pengukuran dan pengendalian data. 5. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) PSV3104 Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 3(2+1) . Effective planning and teaching of these topics will be discussed through the key issues. the importance of curriculum development. pecahan. management of outdoors and indoors activities. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. resource and teaching aid management. Dalam kursus ini. pelajar akan belajar konsep utama geometri. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. kepentingan perkembangan kurikulum. Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. students will learn the key concepts in geometry. measurement and data handling.perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. objektif kurikulum. The use of technology is also emphasized to enhance students learning. Penekanan diberikan kepada matlamat. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. peranan guru PSV. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. huraian sukatan pelajaran. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. specifications of the syllabus. 134 Teaching of Geometry. the roles of the PSV teachers. konsep 5P. the 5P concept. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies.

Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. 6. types of assessments. methods and forms of assessment. This course covers the approach. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). Membuat Corak dan Rekaan. teaching and learning resources. content and themes in producing art works for the four areas. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap 135 bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. bahan. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. that is: Drawing and Picture Making. evaluation of art works and evaluation of portfolios. jenis-jenis pentaksiran. lesson planning. persediaan mengajar. kaedah pentaksiran PSV. sumber pengajaran dan pembelajaran. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. strategy. subject matter. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. PENDIDIKAN MUZIK . aims of assessment in VAE. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. bentuk pentaksiran PSV.(Teaching and Learning of Visual Art Education) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Pattern-Making and Designing. as well as practical activities for explorations of tools and materials. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. marking schemes. peraturan memberi markah. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. tujuan pentaksiran PSV. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. strategi. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar.

jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. play block chords. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. matlamat. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. psikologi. philosophical implications. bes alberti. permainan alat muzik. sing melodies in keys changes from major to minor. importance of music. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. faktor-faktor sosiologi. Carl Orff and Jaques Dalcroze music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. fungsi muzik dalam pendidikan. broken chords. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. faktor-faktor sosiologikal dan 136 psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. . singing folk songs. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. latihan dalam permainan iringan kord blok. mengimprovisasikan melodi di kibod. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. melody improvisation. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. aims and the functions of music in education.MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. sociological and psychological factors that affect music education. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. alberti bass. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. broken chord.

recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. teaching and learning of singing in the music classroom. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. mingguan dan harian. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. the playing of recorder and percussion instruments. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities.MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. remaja. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. permainan alat perkusi. aural sensitivity and movement to music. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. permainan alat rekoder. BAHASA MELAYU Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 3(3+0) BMM3101 . 7.micro and macro training sessions. mensintesis 137 pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. semester. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. types and characteristics of children and adult voices.

dan teknik pengajaran. types and method of language evaluation. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. . and implementing the micro and macro teaching.. penulisan langkah pengajaran. pemarkahan dan markat. konsep 5P. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. main focus and secondary focus. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. testing specifications schedule and its construction. penilaian. konsep strategi. skills mapping. theory of cognitive. curriculum conten. language skills (listening and speaking. evaluation. approach. and technique. dan pengukuran. This course describes the concept and principle of testing. dan menulis). affective. added value skills and language system. afektif. and measurement. pendekatan. jenis dan kaedah penilaian bahasa. dan psikomotor. pembinaan ujian. 5P concepts. reading.Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa. kaedah. and writing). BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. teori-teori kognitif. pendekatan. concepts of teaching strategy. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. and psychomotor. pemetaan kemahiran. 138 This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. pengisian kurikulum. kaedah. the writing of teaching steps. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. membaca. fokus utama dan sampingan. testing development. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. gammar and language skills evaluation BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa. penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. marks.

peraturan pemarkahan. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) . methods. technique and teaching methodology. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. strategi. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. management and administration. preparation ofl language skills teaching plan. portfolio. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. discussion on validity and reliability of evaluation format. item development. keselamatan bengkel. test specification table. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. implement teaching planning and audio visual aids.alternative evaluation skills for using rubric. various methods of evaluation. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. jenis penilaian. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. financial management. 139 8.This course elaborates on malay language skills. KEMAHIRAN HIDUP ELEKTIF RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). pengurusan kewangan. workshop safety. perancangan pengajaran KHSR. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. approaches. dan bahan bantu mengajar. analisis markah dan statistik asas. interpretation as well as report writing on assessment. marking scheme and mark analysis. pengurusan peralatan dan bahan. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. pelbagai cara penilaian. constructing and using language skills teaching aids. . kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. strategy. competency and school based evaluation. penggunaan dan interpretasi data. basic statistic. and techniques of teaching language skills. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. safety and rule regulation. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. tool and material management. membina Jadual Spesifikasi Ujian.

the ornamental fish. pengenalan kepada ikan hiasan. dan New Critics. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. harvesting and use of plants produced. This course deals with three main components: home technology. pascamoden. hermeneutic. selection and preparation of equipments and materials. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. Reading Reception dan Reflection theory. psikoanalisis. pemeliharaan ikan hiasan. management and care of ornamental fish. semiotic. kewangan. Post Colonial. . tropical freshwater ornamental fish:. business law. Surelism. choice of clothing and sewing and clothes making processes. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. fenomenologi. Topics coveres studies on fabric.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. and vegetable and ornamental crops production technology. This course elaborates on literary critics field like. pengurusan dan penjagaan. the vegetable and ornamental crops production technology. Autobiography. short term vegetable and ornamental crops. rearing ornamental fish technology. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. penyediaan batas dan bekas menanam. Existensialism. femenisme. eksistensialisme. proses jahitan dan membuat pakaian. undang-undang perniagaan. pembiakan dan penanaman. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. preparation of planting beds and containers. Genre Critics. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. pascakolonial. Post Structuralism dan Deconstruction. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. Arcitipal. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. Fenomenology and Hermeneutic. surelisme. Post Modern. Femenism. rearing ornamental fish technology. finance. propagation and planting. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. Marxism.perniagaan elektronik (E-dagang). Semiotic. RBT3120 140 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. 9. Psyco-analysis. Marxisme. plant care. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. electronic commerce (E–commerce). pemilihan pakaian. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. resepsi dan teori tindak balas pembaca. kritik genre dan kritikan baru.

dialog dan latar tempat. forming production management. implementing a screen testing. MUZIK PRA SEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) . improvisasi. This course elaborates on the introduction to theatre in education. boneka. creative writing strength. cerpen. mengadakan sesi uji bakat. teater dalam bilik darjah. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. performance ethics. simulation and improvisation. basic dramatisation. teachers in action. genre formation process. selection and script writing. creative writing themes and issues. sudut pandangan. story telling. dan guru sebagai penulis. theatre inclassroom. produksi. dan pembinaan skrip. elemen. tema. pemilihan. stage performance theory. teater untuk kepelbagaian tujuan.PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. puppet. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. reading theatre. proses pengeraman bahan. 10. watak dan perwatakan. bercerita. dan isu karya kreatif. element. and forms of children drama. simulasi dan improvisasi. jenis dan bentuk drama kanakkanak. pengarahan. plot. penerbitan karya. latar tempat. guru dalam peranan (teachers in action). dialog and location background. and vocalisation. novel remaja. 141 This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. tater dan teater kanak-kanak. pengurusan produksi. This course elaborates on the definition and concept of drama. opinion angle. genre writing publishing. asas alkonan dan vokal. puisi. character and characterisation. production. persoalan. tetamu dalam aksi. teori pementasan. etika pementasana. directoring. theatre and children theatre. visitor in action. short stories. cinematography. kekuatan karya kreatif. adolescent novel. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. pemilihan pelakon. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. sejarah dan latar belakang. a performance. novel popular. teater pembaca. and presenting a performance. theatre for multipurpose. sinematografi dan persembahan. popular novel. pementasan. and teacher as a writer. types. history and background. actors selection. poems. plot.

sumber pengajaran dan pembelajaran. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. Students will be introduced to children’s songs. pengujian dan penilaian. testing and evaluation. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschookl children. pregerakan kreatif. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. unsur-unsur pergerakan. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. 142 This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. nyanyian semerta dan aural. Topis discussed encompasses introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. technology in teaching and learning music in classroom.pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. patriotic songs. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. The focus of the course is related to music with movements elements of movement. perancangan pengajaran dan pembelajaran. jenis-jenis pergerakan. children’s songs and cultural songs. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. teaching and learning resources. teaching and learning music through movements. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan nyanyian kanak-kanak. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. creative movement. impromptu singing and aural. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. lagu-lagu patriotik.Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Sonds and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. .

basmalah. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (2+1) Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. Topics discuss in tafsir component is related to israiliyyat in tafsir. Ulum AlQuran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. 11. kemukjizatan Al-Quran. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. tafsir ayat akhlak. tafsir ayat akhlak. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al Quran. basmalah. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadith. Muhkam dan . and khatam alQuran. tafsir ayat hukum. tafsir ayt hukum. tafsir kisah para Nabi from Quran and surah-surah choices tilawah. takbir. tafsir ayat aqidah. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. Nasikh. takbir. Students will also be exposed to setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. dan khatam al Quran. isti’azah. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. isti`azah. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. This course compuse of tilawah and tafsir al Quran topics. traditional musical gamnes and preschool games musical instrument in teaching and learning activitie. Mansukh. tafsir ayat aqidah.PRM3104 143 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi.

ENGLISH LANGUAGE English for Undergraduates 3 (3+0) ELE3101 . Sikah dan Jiharkah. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya. Nahawand. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with Al-Quran and Hadith Nabawi. 12. pengertian. hukum beramal. ar-Rahman. burdah. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. 144 The course deals with Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith. Ulum al-Quran the discuss the arrangement of verses and chapters of the Al-Quran.Definitions. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. wuslah dan lain-lain yang berkaitan. harakat. Each tarannum will focuses on tabaqat. martabat hadis. The implementation is carried out both in theory and in practice. burdah. perbandingan dengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. tujuan dan sifat-sifat. pelaksanaannya secara teori dan amali. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat. the degreel of Hadith and rules in using them. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Sikah and Jiharkah. PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu. Hadith Qudsi. arRahman. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. Nuh. Nasikh and Mansukh. The course will expose and guide students on the theories of memorization the AlQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. harakat. Nuh. wuslah and other related aspects. its mukjizat. Jin. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis.Mutasyabih. Jin. Muhkam and Mutasyabih. Nahawand. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori.

and introduction to lesson planning. reading and writing. It focuses on language acquisition and language learning. theories of second language acquisition. general principles in the teaching of language skills.(Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. developing classroom skills. pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. and semantics needed by an English language teacher. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan. komunikasi. adaptation and simplification. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. morphology. The topic Language and literature is also introduced. ELE3102 145 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course aims to equip learners with an understanding of the principles underlying the practice of teaching English language in primary schools. sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. communication. materials selection. ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) 3(2+1) . Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah. an overview of teaching approaches. methods and techniques. kemahiran membaca dan menulis. syntax. remedial and enrichment activities. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. multiple classroom teaching. morfologi. the English sound system (phonology). Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran. syllabus study. classroom management.

pengajaran.This course focuses on the topics of lesson planning. pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. pengujian dan penilaian kemahiran 146 mendengar dan bertutur. testing and evaluation. the teaching and assessing of literature for primary schools. pengajaran. . spelling and dictation. pengajaran. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. the teaching and assessing of writing skills. the teaching and assessing of vocabulary. integration of language skills and language content. pengajaran tatabahasa dan mengeja. pengujian dan penilaian kemahiran membaca. the teaching and assessing of listening and speaking skills. the teaching of grammar. the teaching and assessing of reading skills. peperiksaan dan penilaian.

147 SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT .

and Cohesive devices in spoken and written language. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). It also enables learners to reflect on their learning. The topics focused are listening. . bertutur. speaking. Sentence types. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. reading and writing. fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk. Tumpuannya kepada kemahiran-kemahiran mendengar. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. function and meaning. It focuses on Tense types and aspects. This will improve and reinforce learners’ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form. Subject-verb agreement. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. This will reinforce and further enhance learners’ proficiency in using the language for a variety of purposes. Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks.

148 LAMPIRAN .

Pentaksiran. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. 1. 1. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 1.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1.1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. bahan kurikulum. 1.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. teori pembelajaran. . 1.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. 1.4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian.

149 .

4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.1 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri. 2. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 2. Kemahiran Intelek Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri. 2.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi.Hasil Pembelajaran 2. 2.6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren. 2. 2. 150 .

budaya.Hasil Pembelajaran 3. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal.2 3.6 merancang.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran.4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. 3. 151 . 3. 3. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar. sosial. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. 4. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 3. 3. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. psikologi dan etika profesional keguruan.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal.

3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan.6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian.4 membuat muhasabah diri. 4.2 mengurus masa. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah.1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif. 4. 4.Hasil Pembelajaran 4. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 4.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. emosi dan tekanan secara berkesan. Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. 4. 4. 152 .

6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan dan 5.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut. Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai. 5.Hasil Pembelajaran 5. iaitu untuk: 5.2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. 153 . akauntabiliti integriti. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. 5.1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. 5.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. 5. 5.

Hasil Pembelajaran 6.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. 6. Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. 6. 6. 6.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut: 6.5 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian. 154 .3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara.

” Sepanjang kursus. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. dan peperiksaan.LAMPIRAN 2 Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur. tutorial. projek. bengkel. 157 155 . jurnal reflektif dan penghasilan resos pengajaran. projek. Ia juga termasuk peperiksaan. kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. Pentaksiran: Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam bentuk tugasan bertulis dan persembahan. seminar. poster. Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri. persembahan. Pentaksiran: Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis.

pengalaman berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas. Pentaksiran: Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah melalui penglibatan dalam bengkel di seminar. Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar. 156 . amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus.” Juga. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. perbincangan kumpulan kecil. Pentaksiran: Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas penempatan sekolah dan projek penyelidikan. Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah. pembinaan hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah dan projek penyelidikan yang kecil. bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan.Hasil Pembelajaran Kemahiran Praktik Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni. merefleksi dan menilai amalan. berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri. memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 2. Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani • • • • • • • Muzik Pra Sekolah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Kemahiran Hidup Persuratan dan Kesenian Melayu Pendidikan Seni Visual Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Major Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran Elektif 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani Elektif 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • 8. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 4.LAMPIRAN 3 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 Bil 1. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. 3. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 5. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 6. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral English Language Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 9. Sains Pendidikan Jasmani • • • • • . 7.

Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • • • • Nota : . Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 13 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11 .Bil 10 . Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 15 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Major Matematik Elektif 1 Pendidikan Jasmani Elektif 2 157 • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • • • English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral • • Catatan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 16 . Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • • 12 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa kursus Persediaan. 158 PANEL PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN .

Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Encik Tan Ying Kee Dr Noriati binti A. Rahman Puan Zainab binti Yusoff My Zainal Abidin bin Haji Kasim Tuan Haji Aleas bin Md Isa Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Dr Jeniffer Wee Beng Neo Puan Haslina binti Japri Puan Saffiah Uyuni binti Mohamad Yaacob Ustaz Osman bin Loman . Datin Sitti Haishah binti Abd. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Y. Bhg.

159 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful