PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

SESI 2007/2008

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

7. 10. Struktur Program. 150 151 157 159 159 14. 7 16 19 23 24 30 33 122 126 132 11 12 13. 4. 8. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran • Lampiran 3: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan MUKA SURAT ii iii 1 2 5. 6. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. 3.KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1. 9. i . 2. dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan.

Sinopsis Kursus. Matriks Hasil Pembelajaran. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. pengurusan bahan sumber pengajaran-pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Agihan Kursus Mengikut Semester. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPGM ditadbirkan secara berpusat (centralised). Sekian. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. pelantikan tenaga pengajar. selamat maju jaya. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru Malaysia merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Pengenalan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Dato’ Misrah bin Haji Ibrahim Pengarah Bahagian Pendidikan Guru . Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optima. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Perguruan Guru Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Di samping itu. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim. Justeru.

ii KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN .

futuristik. relevan. dan bersepadu Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience) Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang berikut: Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome based) Holistik REKA BENTUK KURIKULUM Spiral & Development al Praktikal & Kontekstual Koheren .KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. responsif. holistik.

i. iv. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus dan antara kursuskursus yang ditawarkan • 3 Aras mengikut Semester. iatu: Aras 1 : Semester 1 hingga Semester 3 Aras 2 : Semester 4 hingga Semester 6 Aras 3 : Semester 7 dan Semester 8 Holistik • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. ESD (UNESCO) • Kurikulum. Struktur kurikulum direka bentuk mengikut 3 Aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat “spiral” dan “developmental” dan berasaskan kemahiran-kemahiran yang hendak dicapai di dalam kandungan sukatan pelajaran dan sistem penilaian yang akan digunakan sepanjang tempoh pengajian. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan”. nilai / disposisi • “hard skills” dan “soft skills” • Persepktif global (4 Pillars of Education). Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai “Kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. v. EIU. kemahiran. . iii. EFA. Aktiviti Kokurikulum. iii Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome-Based) • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang • Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Malaysian Qualifications Framework (MQF) Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan penglaman praktikal/klinikal Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. dan Bina Insan Guru Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal / ”hands-on” • Berasaskan kurikulum sekolah (KBSR) • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester) • Merujuk situasi sebenar / amalan bilik darjah di sekolah • Melaksanakan amalan terbaik (best practises) ii.

iv Strategi Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi seperti yang berikut: a. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. bahan. c. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. f. penyelidikan tindakan. penilaian tugasan terarah. Menggunakan pelbagai mod. kerja kursus. iaitu: Kuliah / Tutorial / Seminar / perbengkelan / Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar seperti yang dikehendaki dalam Notional Credit. Portfolio Pembelajaran. d. pentaksiran prestasi (performance assessments). e. praktikum. internship. Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pendekatan pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. . dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian unutk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. b. kajian kes. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan melalui e-learning dan online learning. latihan industri. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktik yang sebenar (real problem of practice). penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. Penggunaan Unit Plan. dan tugasan. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti.

. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Kelulusan Kurikulum Kelulusan kurikulum program ini berdasarkan Tatacara Kelulusan Program Ijazah Sarjana Muda perguruan. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap / aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi: • Etika Profesional • Pengetahuan dan Kefahaman • Kemahiran Intelek • Kemahiran Praktikal • Kemahiran Kebolehpindahan • Penghayatan dan Amalan Nilai Hasil pembelajaran yang hendak dicapai pada Aras 1 akan diulang (revisit) semasa Aras 2 dan 3 dengan lebih meluas dan mendalam. peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Bentuk penilaian boleh dibuat dalam pelbagai bentuk termasuk pentaksiran berterusan.v Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksaanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah berdasarkan prosedur Jaminan Kualiti Akademik yang ditetapkan oleh Jaminan Kualiti IPG dan juga memenuhi Kod Jaminan Kualiti yang menepati Malaysian Qualification Framework (MQF). hasil pembelajaran.

vi PENGENALAN. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM . MATLAMAT.

menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masingmasing. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. pentaksiran. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. kemahiran. iii. budaya. psikologi. sosial.PENGENALAN Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. memiliki dan menampilkan nilai. v. iv. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMP dengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. etika. ii. Sebagai prasyarat. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. . pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing. dan etika profesional keguruan. berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masing dalam pelbagai situasi sebenar. dan menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. bahan kurikulum. dan keterampilan profesionalisme dalam bidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. vi.

1 SISTEM AKADEMIK. DAN PERINCIAN KURSUS . STRUKTUR PROGRAM.

serta Amalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Setiap semester mengandungi 20 minggu. Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Bekolah (PBS). Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. praktikum. .SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian selama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. yang mencakupi teori dan amali. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak semuka. Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan.

Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. dan Kursus Wajib Institut Perguruan Guru Malaysia (IPGM). kemahiran generik. dan Amalan Profesional. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan . Reka bentuk kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. 86 (65%) 3.2 STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. Major. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. KURSUS KURSUS WAJIB • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF • Pakej Elektif 1 • Pakej Elektif 2 JUMLAH KREDIT 23 (17%) 2. 1. 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit.

Pakej Elektif diagihkan sejumlah 24 kredit. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. dan internship. . Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Kursus Tanpa Kredit (TK) Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). praktikum. manakala internship selama 4 minggu. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major.pelajar menguasai major yang berkenaan. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). praktikum 24 minggu. 3 Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Sepanjang mengikuti program. Elektif ini tidak diagihkan kredit. PBS dijalankan selama 4 minggu. iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga proses. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit. Amalan Profesional diagihkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah.

Permainan Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.Unit Beruniform I Kokurikulum . Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6 KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM.4 PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Olahraga Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM. 1 1 2 3 4 5 7 8 .Unit Beruniform II Kokurikulum .Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Jumlah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL 45 (34%) . Profesional Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship Jumlah KREDIT SEM. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. Kursus Major. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional.EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa Jumlah 3(3+0) 27 (20%) 8 5 Amalan Profesional KOD KURSUS Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan.

6 AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER .

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 . Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 SEM. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2008) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu.AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. 1 1 2 2 3 2. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2007) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 . BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD BAM3101 BAM3102 BAM3103 BAM3104 BAM3105 BAM3106 BAM3107 BAM3108 BAM3109 BAM3110 BAM3111 BAM3112 BAM3113 BAM3114 BAM3115 KURSUS Kemahiran Berbahasa Arab Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Tatabahasa Arab 1 Tatabahasa Arab 2 Morfologi Arab Retorika Bahasa Arab Kesusasteraan Arab Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM.BMM3114 BMM3115 BMM3116 Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 7 8 8 7 3. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4.

BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Klasik Bahasa Tamil Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 6.Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 8 5.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (33%) SEM. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan 1 .

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM. 1 1 1 1 2 2 2 2 .9 7.

Membentuk dan Membuat Binaan Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . 10 PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM.8. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM.

PIM3114 PIM3115 Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) 8 8 9 11 PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I : Kaedah Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 . 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 10. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Fractions.

MTE 3115 KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3 (0+3) 8 Jumlah KREDIT 45 (34%) SEM. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. KURSUS Life and Living Processes 3(2+1) 1 Children’s Learning in Science 3(3+0) 1 Exploring Materials 3(2+1) 2 Primary Science Curriculum and Pedagogies 3(3+0) 2 Physics in Context 3(2+1) 3 Thinking and Working Scientifically 3(3+0) 3 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) 4 Planning for Teaching Primary Science 3(3+0) 4 Energetics in Chemistry 3(2+1) 5 Earth and Space 3(2+1) 5 Evaluation in Science Teaching 3(3+0) 6 Management of the Science Laboratory and 3(3+0) 6 Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) 3(3+0) 7 Science. Technology and Society 3(3+0) 8 Action Research II – Primary Science (Implementation 3(0+3) 8 and Reporting) Jumlah 45 (34%) 12 11. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 . SAINS PENDIDIKAN RENDAH 12.

13 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.14. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PKD3101 PKU3102 PKD3103 PKD3104 PKU3105 PKU3106 PKD3107 PKD3108 PKD3109 PKD3110 PKD3111 PKU3112 PKU3113 . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Audiologi dalam Pendidikan Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pemulihan Dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 15.

KOD PKL3101 PKU3102 PKL3103 PKL3104 PKL3105 PKU3106 PKL3107 PKL3108 PKL3109 PKL3110 PKL3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) 8 Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dalam Pendidikan Khas Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanakkanak Bermasalah Penglihatan Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.PKU3114 PKU3115 16. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 .

15 AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER .

Bahasa Arab 4. 1.PAKEJ KURSUS ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAE3103 Pengurusan Sumber Pengajaran dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. Pendidikan Islam 3. 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 2 3 4 5 2. Pendidikan Kesihatan Jumlah 12 (9%) .

Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. Measurement and Data Handling PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual KBSR MZE3101 Asas Pendidikan Muzik MZU3102 Kibod dan Nyayian di dalam Bilik Darjah (dan *PBS) MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. 1. Pendidikan Seni Visual Elektif 6. Fractions. Science Elective 4. Pendidikan Moral 3.16 Pakej Elektif 2 Bil. Mathematics Elective 5. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 2. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics (dan *PBS) MTE3109 Teaching of Numbers. Decimals and Percentages MTE3111 Teaching of Geometry. Pendidikan Muzik Elektif .

English Language Jumlah 12 (9%) *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran 3. *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan. . Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah 10. Pendidikan AlQuran 12. 11. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 8. Elektif 2 Bahasa Melayu Elektif Kursus BMM3101 Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology For Young Learners Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. 7.Bil. Kemahiran Hidup Elektif 9.

18 AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta kemahiran yang hendak dicapai. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Semester Aras Aras 1 Semester 1- 3 Aras 2 Aras 3 • • • • • • Aras 1 Semester 4 -6 Aras 2 Aras 3 • Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pemberatan 70% 15%

15%

15%


• • • •

70%

15%

Aras 1 Semester 7& 8 Aras 2 Aras 3

15%


• • • • • •

15%

70%

Pada setiap semester, kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut:

19 Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Task / Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan *PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.

20 Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 PJM3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 PJM3110 XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 3) (dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3 (x+x) TK 19

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. ** ‘Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

21 Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 PJM3112 XXX31XX PRK3101 KURSUS Kokurikulum .Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum I (4 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum . Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlahl KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 17 *Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semesster 1 hingga semester 6 Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 XXX3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 Jumlah 12 Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) .

EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN .

mengumpul. serta pemupuk nilai yang gigih. pendidik yang inovatif. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras. proses akreditasi. . Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. pengguna teknologi maklumat yang cekap. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjang program dijalankan. penguasa ilmu yang mantap. dan peperiksaan luaran. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. bersemuka. dan penilaian kendiri. terarah kendiri. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaranpembelajaran. Pengalaman pembelajaran pelajar juga diperoleh melalui pendekatan Pemebelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan pelajar mengakses. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. proses validasi. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. 9. dan tidak bersemuka.

23 SINOPSIS KURSUS WAJIB .

Parts of Speech/Word Classes. It builds further on parts of speech and the language skills. Islam dalam tamadun Melayu. bertutur. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. It focuses on the English Sound System. Islam Hadhari. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. Reading Skills. India dan Jepun). It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. Types of Questions. dan menulis pelbagai penulisan. jenis-jenis soalan. Listening and Speaking Skills. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). contemporary issues. membaca. isu-isu kontemporari. dan proses pembangunan negara. membaca. This will enable learners to become proficient language users. tatabahasa. interaction among various civilisations (Malay. Tenses. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. kemahiran mendengar dan bertutur. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. Islam in the Malay Civilisation. Chinese. dan menulis untuk pelbagai tujuan. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. and nation development process. prominent figures of the Islamic civilisation. Indian and Japanese). Cina. Sentence Types. This course focuses on the introduction of civilisation.SINOPSIS KURSUS KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. jenis-jenis ayat. tokoh-tokoh tamadun Islam. Kursus ini juga memahirkan . dan kemahiran mendengar. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. Islam Hadhari. the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe.

pengukuran. visual arts.pelajar dalam penggunaan struktur-struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan dan tujuan. Focuses wil be on reading. and physical education and health science selection. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of numerical literacy in the basic areas of mathematics. its relationship with teaching and learning. pemilihan. development and usage of electronic and non electronic and teaching and learning activities. strategi pengajaran dan pembelajaran. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Tumpuan diberikan kepada pemulihan membaca dan menulis. spatial sense. seni visual. kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. reading and writing in music education. and writing remedial on teaching and learning strategy. This course describes about Language Acquisition theory. konsep-konsep asas hubungan etnik. measurement. jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik. pendidikan jasmani dan kesihatan. Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia. The topics discussed are problem solving. kesedaran ruang. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. operation and computation. masyarakat pluralistik Alam Melayu. 24 WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa. and also data analysis and Interpretation. reading and writing remedial basic skills. dan juga analisis data dan interpretasi. operasi dan pengiraan. perlembagaan . pembinaan. Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. types of reading and writing basic skills activities.

Pendedahan kepada asas Muzik. dan majlis rasmi. This course emphasizes on ethnics relations in Malaysia.learning process of various subjects at the primary level. This course focuses on cocurriculum in primary school. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. and official function. agama dan hubungan etnik. It also focuses on the introduction of Arts in Education. Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. dan kecerdasan pelbagai. management of meeting and budget. constitution in ethnics relations in Malaysia. exposure to basic skills in music. basic concepts in ethnics relations. pengelolaan aktiviti. inquiry and multiple intelligences. Malay pluralistic society. mengetahui. It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. movement and visual art which will enhance the teaching . inkuiri. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. pengurusan mesyuarat dan kewangan. gelanggang dan undang-undang permainan. sistem fail dan surat menyurat. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia.dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. religion and ethnics relations. This course focuses on basic concepts of culture and an ethnic relation with special attention to the latter’s development in Malaysia. setup of cocurriculum unit. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni dalam Pendidikan. filing system. and the role of government and society. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. organizing of activities and competition. expression.penubuhan unit-unit kokurikulum. . movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects. ekspresi. challenge and enhancement ethnics relations in Malaysia. politics 25 development in ethnics relations in Malaysia. economy development in ethnics relations in Malaysia. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. pengenalan alatan. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran.

kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. struktur dan organisasi. history. pelaksanaan dan penilaian projek. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level.latihan dan taktik permainan. principles of first aid. This course focuses on the history of uniform unit. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. discipline and spiritual. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. asas kawad kaki. sejarah. structure and organization. pengkelasan persatuan. perlembagaan unit beruniform. WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. pengurusan. team management. track events. training and tactical of games. management in measurement of track and field events. perkembangan dan kepentingan persatuan. planning and camping. sejarah dan undang-undang. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. organizing competition. pengukuhan kemahiran dalam permainan. marching. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. pengurusan ukuran balapan dan padang. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. rules and regulation. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. knowing. This course focuses on the general knowledge. court and rules and regulation of games. management and administration. asas pertolongan cemas. introduction on equipment. games enrichment. 26 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) WAJ3110 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. pengelolaan kejohanan. disiplin dan kerohanian. kemahiran asas. management of court / field and team and organizing competition. pengurusan pasukan. field event. persediaan. . constitution of uniform units. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. pengurusan dan pentadbiran.

This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. tazkirah / aktiviti moral. training in groups. guru dan hubungan dengan komuniti. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. guru dan akauntabiliti profesionalisme. basic skills. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan perkhemahan. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. persembahan kumpulan dan refleksi. development and importance. preparation. khidmat pendidikan kepada komuniti. berdaya tahan. berdaya maju. jenis khidmat kemasyarakatan. mengendali dan menghadiri bengkel. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. kemahiran mendengar . creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. teacher relationship with community and honesty. exploration and orienteering. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. aktiviti kemasyarakatan. implementation and evaluation of project. latihan dalam kumpulan.This course focuses on the introduction and concept of society. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstuial. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. Malaysia cergas dan patriotik. groupwork and reflection. kembara dan orienteering. It focuses on putting up a camp. kesantunan berbahasa. proressive and resilient. water activities. history. managing camps. dan berdaya saing. This course is a four days camping programme. moral activities. management. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru yang seimbang. pengucapan awam. aktiviti di air. WAJ3114 27 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. classification of society. The course emphasises on the balanced teacher self development.

inventori konflik. pengurusan sekolah. lawatan benchmarking. aktiviti kerohanian/moral. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. Surat Pekeliling Ikhtisas. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. latihan dalam kumpulan. tertib di meja makan. kreatif dan inovatif. administering post inventory test of self direct search. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. jenis khidmat kemasyarakatan. workshops theme. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. . The focus of the course is related to workshops. raising the flag. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. managing official ceremonies and dressing code. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. protocol. infrastructure and school curriculum infostructure. ciri-ciri kepimpinan. interaksi dengan komuniti setempat. school climate. public speaking. Students are exposed to the skill of planning. interpretasi dapatan ujian. moral acitivities. refleksi. students are exposed to teachers and law mandate. reflection. tema bengkel. organising and attending workshops. service circulars. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. interpretation of test. speaking skills. Act 550 (1996). This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. iklim sekolah. Akta 550 (1996 ). inovasi guru cemerlang. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. mandat. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. This course aims to upgrade continuos self professionalism. finding. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. kembara sosial. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). conflict inventory. school organisation. profesional circulars. effective listening. lawatan benchmarking.secara efektif. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. table ettiquette. benchmark leadership characteristics. khidmat pendidikan kepada komuniti. 28 BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. Pekeliling Perkhidmatan. interaksi profesional dengan guru cemerlang.

innovation. professionasme commitment reports and reflective evaluation.benchmarking visits. professional. interaction with excellent teachers. 29 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) .

basic principles of child development. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. Western and Eastern philosophy of education. pelbagai teori pembelajaran. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. the underpinning theories of child development. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. nature of human beings from the religious and biological perspectives. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. . factors that influence the development of the child. development of children with special needs. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. historical development of the Malaysian education system. the National Philosophy of Education. implications on teaching and learning. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. This course consists of the development of Islamic. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. motivasi. This course encompasses the developmental process of a child. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. prinsip-prinsip asas perkembangan. different stages of development. implikasi faktor perbezaan individu.

issues regarding discipline problems of students and management of special need students. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. utilization and evaluation of educational media. communications skills.This course encompasses the child’s learning environment. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. pengurusan media dan sumber pendidikan. teori. integration of information and communication technology in teaching and learning. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. multicultural relationship skills and issues. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. various learning theories. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. penghasilan. This course discusses concepts. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. pemilihan. EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. practices and development of educational technology. theories. penggunaan dan penilaian media pengajaran. kemahiran berkomunikasi. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. selection. learning styles based on different multicultural aspects. the roles of teachers in classroom management. production. management of educational media and resources. . implications of individual differences. models of discipline management. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. model-model pengurusan disiplin. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. application of technical skills in using various instructional media. EDU 3104 30 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah.

teacher politeness. peringkat perkembangan guru. 31 This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. This course discusses educational issues and current challenges. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. etika. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. types of guidance and counseling services. teachers and ways to overcome. early symptoms of emotional disturbances amongst students. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. needs. stages of teacher development. leadership and roles of teachers. EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. ethics and accountability. roles of ordinary teachers as guidance teachers. This course discusses the concept of a profession. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. characteristics of a teacher as a professional. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. peranan guru biasa sebagai pembimbing.EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. akauntabiliti dan kesantunan guru. matlamat. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. . aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. kepemimpinan dan peranan guru. innovation and managing educational changes. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

32 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) .

language skills (listening and speaking. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. approach. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. konsep 5P. kaedah. pengajaran mikro dan mikro. kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. fokus utama dan sampingan. dan teknik pengajaran. pendekatan. concepts of teaching strategy. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) . curriculum content.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. penulisan langkah pengajaran. BMM3102 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. dan sistem bahasa. kemahiran bernilai tambah. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. main focus and secondary focus. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan. reading. the writing of teaching steps. konsep strategi. and technique. pemetaan kemahiran. skills mapping. and writing). added value skills. pengisian kurikulum. membaca. and language system. micro and macro teaching. and implementing the micro and macro teaching. dan menulis). 5P concepts.

using Malay language in internet. and techniques of teaching language skills. preparation ofl language skills teaching plan. methods. linkage within resources. link model in organising resources. on-line teaching resources editing. and using learning CDs in teaching and learning the MalaylLanguage BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) . serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. afektif. 33 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) BMM3104 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa. constructing and using language skills teaching aids. penilaian kemahiran bahasa. model perpautan dalam penyusunan bahan. animation in presentation. jenis dan kaedah penilaian bahasa. on-line and off-line learning. evaluation. penggunaan alat pengarangan. theory of cognitive. This course describes the usage of internet. kaedah. This course elaborates on Malay language skills. and measurement. dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. pembinaan ujian. pendekatan. testing development. types and method of language evaluation. pemarkahan dan markat. perpautan antara bahan. and psychomotor. This course describes the concept and principles of testing. dan tatabahasa. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya.Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. animasi dalam persembahan bahan. marks. pembelajaran secara On-Line dan Off-Line. affective. testing specifications schedule and its construction. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. dan tapak pembelajaran. approaches. teori-teori kognitif. website. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. pemilihan bahan internet. BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet. laman web. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. dan psikomotor. selection of internet resources. pengajaran bahasa Melayu secara sidang video. usage of writing tool. grammar and language skills evaluation. penilaian. pengeditan bahan pengajaran secara On Line. learning homepage. dan pengukuran. teaching of Malay language through video conferencing.

language characteristics. golongan kata. linguistic structure. verbs. alphabert and phonetic symbols. and rational. latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan. objektif. verbs. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. linguistic developement history. variasi bahasa. pronunciation and syllables in Malay language. and standard pronunciation. masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran.Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep. adjectives. fonem. external factor. sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. kata kerja. dan pembentukan kata baru. language variation. This course elaborates on the formation of Malay language words including the formation of nouns. and functional word class. pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas. faktor luaran. dan sebutan baku. types of words. jenis kata adjektif. organisation and strategies in normal and special class. and scientific Malay language. articulation and articulators. artikulasi dan articulator. peraturan paradigmatik. pronunciation and syllables transcription. dan bahasa Melayu saintifik This course elaborates on various linguistic fields. stilistik. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. fonem suprasegmental. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. segmental phoneme. paradigmatic rule. penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar. bentuk perkataan bahasa Melayu. and the formation of new words. This course elaborates on remedial and enrichment education including concept. golongan kata kerja. hurufhuruf dan simbol fonetik. pronunciation and syllables exercise. sejarah perkembangan ilmu linguistik struktur linguistik. affixes in Malay language. phoneme. dan kelas kata tugas. learning difficulties and ways of detecting learning difficulties. Malay language word form. . sifat bahasa. dan rasional. objective. super segmental phoneme. implementing teaching and evaluating session. kata adjektif. preparing lesson plan and teaching resources. BMM3107 34 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik. imbuhan dalam Bahasa Melayu. fonem segmental. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. stylistic. adjectives. This course elaborates on phonetic and phonology theories.

and prepositional phrase constituent order. prosedur dan pelaporan penyelidikan pendidikan. makna peribahasa. ideomatic meaning.BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. action research types and proposal. jenis dan cadangan kajian. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. ayat tunggal. 35 BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu 2(2+0) (Semantic and Terminology of Malay Language) Kursus ini menjelaskan tentang semantic. clause. perubahan semantic. klausa. ketaksaan dan kekaburan makna. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. This course elaborates on semantic. lambang. frasa adjektif. complex sentences. sumber istilah. lexical and contextual meaning. strategi pengumpulan data. This course explains what syntax is. adjectival phrase. makna leksikal. jenisjenis penyelidikan di sekolah. Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. and short forms. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. menulis laporan / artikel dan penyebaran laporan / artikel. and sentence construct processes. verb phrase. sistem ejaan jawi bahasa Melayu. ayat majmuk. pertimbangan semasa mengumpul data. frasa sendi nama. fitur makna. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. spelling. makna ayat. skema tatacara pembentukan istilah. consideration to be taken during data . the Jawi spelling system. analisis data. types of research in school. This course elaborates on various research methods in education. semantic change. data collecting strategy. dictionary skills and the translation skills. frasa kerja. dan ejaan. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini menjelaskan pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. proof theory. ambiguity and vague meaning. BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. peristilahan. istilah singkatan. simple sentences. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu. terminology and terminology construction schedules. teori pembuktian. perkamusan dan kemahiran penterjemahan. sentences in Malay language including phrase. kaedah analisis data. This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay Language. ayat inti. compound sentences. feature meaning. dan proses penerbitan ayat. Perkamusan. It encompasses the noun phrase. ayat dasar. education research report and procedure. symbols.

data analysis. sastera bandingan. analising. children and adolescent literature. organising action research seminar. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. comparative literature. mengurus dan melaksanakan seminar kajian tindakan. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. dan ekonomi). dan menerbitkan serta menyibarkan hasil kajian tindakan. external influence in Malay society. masyarakat. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. literary teaching and learning techniques and activities. report / article writing. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. writing report / article. sastera kanak-kanak dan remaja. data analysis methodology. and interpreting data. Malay culture in literary and non literary resources.collection. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) . world view and Malay society cosmology. This course coaches the students to carry out action research in school from identifying research topic to drawing action plan. and national culture. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini membimbing pelajar melaksanakan kajian tindakan di sekolah dengan mengenal pasti tajuk kajian. and economic aspects). and primary school literary texts appreciation. approaches in understanding primary school literary texts. social. menterjemah data. mengumpul data. menganalisis data. This course explains litrature in Primary School Malay language curriculum. menulis laporan. 5. the Malay culture (from political. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. sosial. and report / article distribution. society. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu serta kebudayaan kebangsaan. 36 This course elaborates on concept of culture. and printing and distributing action research findings. ke penentuan rancangan tindakan. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. collecting.

speaking. This course on Arabic Syntax which is divided into word classifications. importance. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. reading. noun. BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax I) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. Forming sentence with the right styles and methods is emphasized in order to verify . BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab I mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. and classification. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. discusses every component of the language skills including concepts. 37 BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3(3+0) (Arabic Language Skills Teaching Methodology) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. kata kerja dan kata sendi dari segi bentuk-bentuk perubahannya. This course is an addition to the previous course of Arabic Syntax 1. speaking. bertutur. kepentingan. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. aims. tujuan. verb and articles along with the changing of every class of words. membaca dan menulis. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa.Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. membaca dan menulis. reading. bertutur. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. types of phrases and sentences using different styles and patterns so that the students will thoroughly understand regardless of any given types of sentences. and writing. describes the teaching steps for every skill. This course discusses on the methodology of teaching listening. and writing skills. bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. dan pengklasan bagi setiap kemahiran.

katanama dan katakerja serta jenis-jenisnya juga tasrif. dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. sumber puisi atau prosa tersebut. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic Morphology. kaedah. BAM3106 Retorika Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Arab (al-balaghah al-Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari alBayan. Ma’ani and Badi’. This course focuses on the chronology of Arabs literature which are divided into five main periods. techniques and strategies to teach Arabic Rhetoric as an exposure to trainee teachers. zaman Bani Abbasiah dan zaman moden. Adding to teaching syntax techniques. Kursus ini juga juga mendedahkan kaedah. This course is structured to deepen students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance. Abbasy and Modern. teknik dan strategi pengajarannya yang berkesan. Umayyad. zaman Bani Umaiyah. kesan. followed by its three main components which are divided into Bayan. Jahily. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman.comprehensively the students’ understanding in Arabic language. zaman permulaan Islam. nominal and verbal sentences and to comprehend their changes and morphology derivations. Tumpuan diberikan kepada bentuk sastera sama ada puisi atau prosa mengikut zaman. approaches. BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama. pengkayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa. iaitu zaman Jahiliyah. awzan sarfi. This course also explains several approaches. peraturanperaturan morfologi dan juga bentuk-bentuknya serta makna. keistimewaan. techniques and strategies to teach Arabic Morphology. types of . early Islam. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. struktur ayat 38 namaan dan pembentukannya. dan beberapa kaedah pengajaran kesusasteraan Arab yang sesuai dan berkesan. teknik dan strategi pengajaran Ilmu albalaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. al-Ma’ani dan al-Badi’. tema. Emphasis on the rootwords. kata terbitan. applicable and suitable techniques for the level of primary school students are also explored. the rules and forms of Arabic Morphology. hasil-hasil karya penyair.

themes. orators and writers for every single period. kombinasi penggunaan buku teks. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. combination of using text book. will be analyzed from various aspects for enrichment and language competency to apply methods of teaching Arabic literature. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. criteria’s.curriculum specifications. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. preparation of teaching and learning resources. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. prose and poetry. Tumpuan diberikan kepada cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. multimedia terminology in Arabic. This course discusses the introduction to resources for the teaching of Arabic and the primary school. application and management of teaching and learning. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. impacts of contemporary societies and sources of each type. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. This course discusses details syllabus contents. BAM3108 39 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resouce Management and Computer Aided in Teaching Arabic) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan . pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer.literature. computer axisted learning in the teaching of Artabic. outcome of selected anthology of several poets. application of programme producing multimedia resources for teaching and learning of Arabic and searching the Arabic website. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. aplikasi perisian.

BAM 3111 40 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. application of appropriate techniques. Pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemenelemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. asas penyelidikan pendidikan. pengukuran. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. . It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. This course exposes students the terminology of. assessment. It also includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. Topik perbincangan meliputi jenis-jenis ujian dan penilaian.makro . pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian. The course focuses on approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second language. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. mingguan dan semester mengikut format yang betul. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. weekly and semester lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. evaluation and examination of Arabic language. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. ciri-ciri pentaksiran yang baik. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. strategies for effective learning and professional Arabic teacher. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Bahasa Arab. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. prinsip-prinsip asas penilaian.

bahasa kedua dan bahasa asing.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. teori-teori pemerolehan 41 bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. implementing the research. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Lingusitic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. Kursus ini juga mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. and documenting the action research findings in a report or article. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna. It also studies pronunciation and articulation of every single Arabic letter in order to recognize intonation and pitching differences which can inspire with many meanings. sistem perkamusan Arab. syllable and word. monem.system of dictionaries and several ways of lexicon arrangement and the using of dictionaries. BAM3115 Penyelidikan Tindakan II . This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. communicative competency and psychological language as well as language acquisition theoris. ways of acquiring the skills of planning an action research.(Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. sukukata dan kata. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. monomer. vowel and consonant. phoneme. analyzing and interpreting the research data. morfem. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. second and foreign languages. 3. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 . Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system.

questioning techniques. . various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching and learning of Chinese language. jenis-jenis ayat dan retorik. penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. refleksi. penulisan rancangan mengajar. integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese Language phonetics. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. teknik soal jawab. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. writing reflections and understanding micro-teaching concepts. teori pemerolehan bahasa. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik Bahasa Cina (Hanyu Pinyin). the theories of acquiring language skills.Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi Bahasa Cina seperti morfem. principles and objectives of teaching Chinese language. vocabulary. preparing and using teaching aids. and idioms. the verbal and non-verbal communication skills. pelbagai pedagogi. kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. lesson planning. golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata. the roles and ethics of language teachers. prinsip dan objektif pengajaran Bahasa Cina. This course discusses the concept. frasa. dan peribahasa. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese Language like morphemes. dan konsep pengajaran mikro. kosa kata. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk Bahasa Cina. komponen ayat. Hanyu Pinyin. 42 BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching & Learning)Children’s Learning in Science 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas.

Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya. This course encompasses the knowledge of basic concepts. characteristics.This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. This course comprises of definitions. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. termasuk konsep. sentence structure. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. ciri-ciri. types of sentences and rhetoric. the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. dan bentuk genre sastera ini serta sejarah perkembangannya. Students will be guided in planning teaching and learning activities and implementing them BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. characteristics. BCN 3105 43 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. Texts from different types of prose are selected as basic reading. BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca 3(2+1) . Articles from different types of children literature are selected as reading texts. Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. genre and historical development of children literature. Teaching-learning methods are also introduced. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. and historical development of prose. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak. phrases. This course covers the methodology in learning.

. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. prinsip dan fungsi. objectives and the teaching-learning strategies of the KBSR syllabus-primarily analyzing the present Chinese Language syllabus with special reference to their roles in realizing the objectives of KBSR. This course comprises of the basic concepts. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR. characteristics. Selain itu. proses pelaksanaan. This course covers the teaching-learning methods of reading. methods. principles. Learning theories such as constructivism. This course will delve into the concepts. implementation.Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. Teori-teori pembelajaran 44 seperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teoriteori ini kepada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. teaching-learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus in Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. matlamat. dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. functions. The basic principles of second language teaching approach will also be introduced. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of KBSR. roles. together with generic skills will be stressed on and applied in the teaching and learning of the Chinese language. ciri-ciri. peranan. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas.

dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. BCN3112 45 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya. various characteristics and historical development of poems. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.e. Distinctive poems of three different types. BCN3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Primary Chinese Languge : Methodology ) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ci and Sanqu. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. Each topic will be followed by microteaching. dan Sanqu. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation. analysing and . serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. implementing the research. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays.BCN3110 Puisi (Poems) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. preparing the table of specification and analysing test results. Shi. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan. Ci. This includes the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. iaitu Shi. are selected as basic texts. This course covers the basic techniques in writing skills. This course comprises of definitions. i. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. dipilih sebagai bacaan asas.

This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. aims to enhance students knowledge of . This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. This course encompasses definitions. fiksyen. BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II – Primary Chinese Languge (Implementation and Reporting)I 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. dan drama dipilih sebagai bacaan asas. konsonan. characteristics and historical development of novel and drama. novels and dramas are selected as reading texts. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan.interpreting the research data. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. tempat atrikulasinya. the definition of linguistics. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. and documenting the action research findings in a report or article. sistem bunyi vokal. sistem morfologi. Distinctive texts of different short stories. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. kajian fonologi bahasa Tamil. definisi ilmu linguistik. 4. sistem fonem bahasa Tamil. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam 46 seminar itu. fictions.

Solliyal dan Thodariyal. kaedah. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) will Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal.Phonology. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. morphology system. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. . kaedah. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. morphem and competence in the Tamil language. Topics discussed include Eluthiyal. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. keperluan sukatan. Pendedahan juga diberi tentang teori. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. Solliyal and Thodariyal. In addition. articulations. It exposes students’ to the theory. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. kaedah penghasilan rancangan pelajaran 47 harian. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. This course exposes students to various theories. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids.

Tumpuan diberikan kepada kaedah pengajaran elemen tatabahasa dan kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. approaches and strategies of teaching literature. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. . they are expected to produce various creative texts of their own. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. penguasaan dan penggunaan bahasa. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. pelbagai genre penulisan. and activities and resources for teaching literature.BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan aspek tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. With the exposure. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. Emphasis is given to inductive.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. aspek bacaan luas. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. It discusses the theory. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. 48 This course focuses on topics related to various functions of language and its use.

developing the marking scheme and the administration of examinations. children’s literature. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. caricatures. Topics include appreciating poetry. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. analyzing items. kepentingan dan peranan berita. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. dengan pelbagai kaedah pentaksiran dan penilaian dalam Bahasa Tamil. Besides looking at themes. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language.BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. sastera kanak-kanak. It discusses the importance of creative Tamil literature. poetry in motion and folklores. In addition. 49 This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. puisi. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. constructing the JSU. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. pelbagai kaedah pembinaan instrumen. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) . This course focuses on the various genres relating to children. cartoons. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan menganalisis item. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil.

This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. Topics discussed include the history of classical poems. mengapresiasi keunikannya.Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. ‘Aniyiyal’. implementing the research. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil dengan mengenal pasti penulis-penulis yang meninggalkan impak dalam dunia kesusasteraan Tamil di Malaysia. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. 50 BTM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Metodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. authors and themes and analysis of epics. aniyiyal dan yaappiyal. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. and documenting the action research findings in a report or article. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. analysing and interpreting the research data. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. menghalusi pelbagai teknik dalam penghasilan . BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil secara kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika.

This course provides introduction to Social Studies. 51 PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial. Isi kandungannya banyak berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. 5. Teori-teori dan konsep-konsep asas dalam Sosiologi dihurai . there is emphasis on the critical appreciation skills to help students distinguish good short stories and novels. the authors and themes. This course involves skills of carrying out an action research in a school. Topics discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories and novels. It’s content are more focusing to the meaning of Social Studies. In addition. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal.cerpen dan novel oleh penulis-penulis yang mewakili zaman mereka. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial. and the relations between Social Studies with the child learning development in Primary Schools. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. thematic strands approaches in Social Studies. multi-disciplinary in Social Studies. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan Sosiologi sebagai satu bidang disiplin ilmu dalam Pengajian Sosial. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. kandungan pelbagai disiplin dalam Pengajian Sosial.

. This course emphasizes the importance of historical development of 52 the nation in creating a nation state. and the national education policy amendment in historical development of the nation. Multi cultures. Penekanan adalah kepada proses-proses yang mempengaruhi sistem-sistem di bumi. Kepelbagaian budaya. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep Geografi Fizikal dan Gegorafi Manusia serta persekitarannya. ekonomi. kawalan sosial. the Malacca Sultanate as a base in developing a state. zaman sebelum kemerdekaan. This course deals with the nation’s historical development from the era of the Malacca Sultanate until the present political. interaksi manusia dan hubung kait dengan sosial ekonomi serta aspek kemahiran asas dan kaedah menjalankan kerja luar. pre independent era. interactions between the physical systems and human interaction with the physical environment and the relationship with the social and economic aspects. Basic theories and concepts in Sociology are discussed to clarify the role and responsibility of individuals as members of the society. interaksi antara sistem fizikal. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. dan sosio budaya masa kini. Through project work. social control. and the concept of unification in the society. students will have a better understanding of the basic environmental processes and global environmental patterns resulting from these processes. kaum. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. dan etnik dalam masyarakat dijelaskan untuk memahami proses sosialisasi. post independent era. Kemahiran yang diperolehi melalui kerja luar dapat membantu pelajar mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap kursus ini. This course introduces the students to the basic concepts in Physical and Human Geography. dan penyatuan masyarakat. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan perkembangan sejarah negara daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kesinambungannya dalam sistem politik. economic and socio cultural of development. zaman selepas kemerdekaan. Perbincangan kursus ini memberi penekanan berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa.untuk memberi penjelasan tentang peranan dan tanggungjawab individu sebagai ahli masyarakat. ethnics. and races in the society are elaborated to understand the socialization process. This course gives an exposure about Sociology as a discipline in Social Studies. Emphasis is on the processes influencing physical systems on the earth.

Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. moral dan etika. and education for sustainable strategis in Social Studies. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan secara umum konsep nilai. dan politik dan This course describes Political Science and it’s relation with Social Studies with references to the Malaysian political system. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud sains politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. . and ethics as well as to instill positive attitudes in societal living. moral dan etika. This course describes in general the concepts of values. and authority. doktrin pengasingan kuasa. the nation. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. perbezaan sains politik. Students are also required to carry out practical activities for this course. pemerintahan negara menurut perspektif Islam. sovereignity. doctrine of power. kewujudan negara. Tumpuan kursus ini berkaitan dengan nilai. moral. power. politics. human interaction with nature. peranan guru dalam pemupukan nilai. education for sustainable development and education for international understanding. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. dan etika serta pembentukan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. Kandungannya meliputi pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. This course focuses on values. insan bermoral. dan strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. politik. kuasa dan autoriti. bentuk-bentuk kerajaan-tinjauan 53 perbandingan. and politics and government in Islamic perspectives. moral. kedaulatan. It’s covers the introduction to environment education and sustainable development. This course attempts to expose the sustainable development and its connection to education for sustainable development and education for international understanding.PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang kaitannya pembangunan lestari dengan pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. differentiate political science. comparison different types of government.

tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. the reasons in using of resources in teaching and learning. This course describes the advantages.moral and ethics. curiculum and curiculum specification of Local Studies. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada kajian untuk menghuraikan sukatan dan huraian sukatan pelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial sekolah rendah. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. and service learning in Civics and Citizenship Education. The course also exposes the concept of service learning in citizenship project as part of practical work PSS3109 54 Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan aspek-aspek kelebihan. curiculum and curiculum specification of Civics and Citizenship Education. usage. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. procedure in producing and organizing technology education materials . Pelajar diperkenalkan dengan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. Students are shown the relationship between theoretical perspectives and the use of resources in teaching and learning. moralist human being / Mortals. penggunaan. moral and ethics. and integration of values in government policies. Social Studies syllabus in primary schools: Local Studies and Civics and Citizenship Education. and care of resources which are essential in teaching and learning of Social Studies subjects. persediaan. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. afective domains to instill positive attitudes. Students are exposed to the introduction to Social Studies. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Pelajar didedahkan dengan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. teacher’s role in enhancing values. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. preparation. procedure in producing and organizing printed materials for Social Studies. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. dan penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. This course details the curiculum and curiculum specification of Social Studies syllabus in primary school.

penilaian. economic growth factors. This course emphasises on the concept of assessment. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia.for Social Studies. Pelajar didedahkan kepada asas statistik dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pentaksiran. The students are exposed to the basics of statistics and current issues related to assessment. This course emphasize on economic development study. perancangan pengajaran. pengukuran dan pengujian dalam Pengajian Sosial. kemahiran pengajaran. faktor pertumbuhan ekonomi. teaching-learning modes and techniques. teaching skills. and procedure in producing and organizing ICT materials for Social Studies. 55 This course describes the many types of teaching modes suitable for teachinglearning in Social Studies. transformasi dan pembangunan ekonomi Malaysia. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Economic Development) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan asas mengenai aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara dengan memberi tumpuan khusus kepada pengalaman ekonomi Malaysia. economic development . dan pengajaran makro. Tumpuan juga diberi terhadap aspek membanding beza jenis-jenis ujian. menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian dan pembinaan item. pengajaran mikro. Pelajar diperkenalkan dengan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. evaluation. preparing a Test Specification Table and constructing test items. This course introduces basic knowledge of economic development and economic growth of a country with special reference to Malaysia. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian di Malaysia. measurement and testing in social studies. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan terhadap aspek-aspek pentaksiran. sektor ekonomi dalam pembangunan. lesson plan. Tumpuan diberikan kepada kajian ekonomi pembangunan. Students are intoduced with approches and strategies in teaching-learning. aspek sosial dalam pembangunan di Malaysia. the micro and macro teaching. Focus is also given to differentiating the types of test.

implementing the research. and discourse and sosial isues and solutions. differences in classic approche and post modernization discourse analisis.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. This course gives the opportunity for students to acquire analytical skills to comprehend certain issues in a more rational and objective manner. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan . dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. analysing and interpreting the research data. PSS3115 Penyelidikan Tindakan II . Tumpuan diberikan kepada pengenalan analisis wacana. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . and documenting the action research findings in a report or article. uses of discourse analisis. perbezaan pendekatan klasik dan wacana 56 analisis pascamoden. rasional dan objektif. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Malaysia transformation and economic development. social aspects in development in Malaysia. This course emphasizes on introduction to discourse analisis. critical thinking and logical analisis. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. and globalization and Malaysian economy.sectors. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basic of educational research. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. analisis wacana dan media massa. problems of poverty and extermination strategies in Malaysia. discourse analisis and mass media. pemikiran kritikal dan analisis logik. dan wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. investment in human capital towards education economic. pro and cons of discourse analisis. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. kegunaan analisis wacana.

tindakan dalam seminar itu. melodies. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. chords and cadences. This course also focuses on sight singing. penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. rules of harmony. compound and irregular time. peraturan pengharmonian. klef-alto dan tenor. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. In the sight singing section. knowledge of harmonization such as chord in different inversions. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. irregular time division. minor and chromatic scales and compound intervals. meter dan nilai not. triad. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. pembahagian masa tak sekata. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. 57 MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. skel-nada major. formation of cadences and the recognition of figured bass Other than that orna and music scores will be taught MZU3103 Kecekapan Kibod I 1(0+1) . triads. major. kaden dan irama. meters and note values. This course offers guidance to students in acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. tidak lazim. Topics given focus here are meters in simple. pembentukkan kaden. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus in dirangka untuk melatih pelajar menguasai kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. melodi. irregular meter. 6. kord. alto and tenor clefs. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Memberi fokus di dalam nyanyian semerta secara sistematik menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. Antara topik yang diberi penekanan dengan lebih lanjut ialah meter-lazim. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. It consists of listening to intervals.

pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. matlamat. Sudents are introduced to melody harmonisation using the dominant seventh chord. students use melodic decoration in their music composition. This course is a continuation of music theory foundation of semester 1. progression and chord progession in fifths. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) . sociological and psychological factors that affect music education. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. In this course. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. fungsi muzik dalam pendidikan. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. faktor-faktor sosiologi. aims and the functions of music in education. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. psikologi. philosophical implications. Pelajar akan didedahkan kepada topik pengharmonian melodi melaluipengetahuan tentang pembentukan kord dominan ketujuh pergerakan dan pergerakan kelima. Pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik.(Keyboard Competency I) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. 58 MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan dari asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam semester 1. In addition. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. arpegio dan kord. importance of music.

. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. This course continues to prepare students with technical keyboard skills from the previous keyboard I course. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. latihan bermain dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta pada tahap I. teknik bermain rekoder soprano. harmoni dalam permainan repertoire kibod jenis rentak iringan. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. arpeggio and chord playing. arpegio. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. In this course keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm accompaniment. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. singing. Pelajar diberi pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. playing a wider repertoire. 59 This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. kord pengaplikasian teori.Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang berlanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. Focus is on the teaching and learning of singing in the music classroom. Aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah adalah langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. teknik pengendalian alat iringan. Keyboard technical skills are reinforced through exercises in scale. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices. Cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri juga diperkenalkan di samping pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesukaran yang berkaitan dengannya This course exposes students to various piano technical skills. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. preparation and arrangement of percussion scores. lagu lapisan.a variety of singing repertoire including two part singing. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments.

latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta. broken chord. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. bes . dan konsep muzikal. bermain pelbagai rentak. mengimprovisasikan melodi di kibod. Kursus ini merangkumi lanjutan kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. cadence and rhythm. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. triad. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. Students also develop listening skills through aural guitar playing. pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. MZU3109 60 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. melodi. reading of notes. petikan dan cara ‘strumming’.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. bacaan not. chords and musical concepts. kord. MZP3108V Alat Muzik Utama . playing the guitar while singing. It involves aural studies in intervals. This course caters to students without knowledge in guitar playing. bermain gitar sambil menyanyi. Focus is on posture. latihan dalam permainan iringan kord blok. irama. chords.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. plucking and strumming style.MZP3108G Alat Muzik Utama . aural practices. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course 1. Memperkenalkan kord. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. melodies. kaden. playing with different rhythm. latihan aural. triads. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing.

alberti. melody improvisation. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. Kursus gitar tahap II memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang berdikari. to reinforcement. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. kemahiran membuat persembahan. artikulasi. permainan alat muzik. MZP3112G Alat Muzik Utama . singing folk songs. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. progressing to level two in piano playing techniques. broken chords. alberti bass. rentak. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. This course is a continuity. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. sing melodies in keys changes from major to minor. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. sight playing and a variety in repertoire. bimbingan dan panduan dalam menyelesaikan masalah . pengukuhan cara memainkan iringan mudah 61 dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. emphasis is on piano playing accompaning KBSR songs.In the teaching and learning of music in the classroom. Carl Orff and Jaques Dalcroze . jumping chord. play block chords. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. dinamik. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. MZP3112P Alat Muzik Utama – Piano II (Major Instrument – Piano II) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta.music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts.

plucking. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. Students’ present their respective music composition present during this course. latihan aural. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. 62 mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. strumming style with different rhythm and chords. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. pelbagai rentak dan kod. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. rhythm. Emphasis is on style development. This course is a continuity from course vocal 1. dynamics and performance preparation. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. petikan dan cara ‘strumming’. Level II guitar course provides training and advanced skills for a professional guitar player. nyanyian lagu. mingguan dan harian serta pengajaran mikro. In addidtion. MZP3112V Alat Muzik Utama .berkaitan dengan bermain gitar. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. articulation. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. . musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. Melody composition is put into practise in ensembel recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. aural. Melodi composition are in single voice/part melody from eight to sixteen bars and students have an opportunity to perform their respective composition. ciptaan ensembel rekoder.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. perancangan serta format rancangan pelajaran tahunan. bacaan not.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. This course exposes students to the compositional devices in music education. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan.

rancangan mingguan dan rancangan harian dan mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. This course discusses the primary school music curriculum, primarily on the KBSR music education syllabus. It comprises of preparing, planning and writing the year plan, weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta ,permainan piano dalam rentak Inang, Zapin, dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. This course is a continuity towards level 3 in piano playing technics, sight playing and a variety in repertoire. Students are guided in these 3 components throughout the course. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang, Zapin and walking bass rhythms. MZP3115G Alat Muzik Utama - Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. 63 This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances. MZP3115V Alat Muzik Utama - Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances.

MZU3116

Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II)

2(2+0)

Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro, perancangan sesi pengajaran makro, kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro, langkah-langkah pengajaran makro, merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji, amalan refleksi . This course focuses on macro teaching sessions, planning of macro teaching sessions, develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching, planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects, practice to reflect and write on the work carried out.

MZU3117

Muzik Malaysia (Malaysian Music)

3(2+1)

Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon, Muzik Bentuk Tarian Utama, Muzik Ensembel Sosial Popular, Muzik Ensembel Lain, Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo, genre- genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik, rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia, pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran, analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar, analisis skor, bengkel, dan pengalaman praktikal salah satu genre. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts, Music in the form of dance, “Popular social” ensemble music, choral vocal music and solo instrumental music, music genres materials are selected from traditional classic music, folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics , students are exposed to different music genres through listening activity, video watching or live performances, score analisis, workshops and practical experiences. 64 MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV 1(0+1) (Major Instrument – Piano IV) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta juga adalah lebih mencabar. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques, sight playing and a variety in repertoire. On this higher level, piano playing techniques, sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. MZP3118G Alat Muzik Utama - Gitar IV (Major Instrument – Guitar IV) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap III. Kursus bermain gitar tahap IV memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang

mahir. Aplikasi kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari dalam persembahan yang sedia ada akan menampakkan pemain gitar yang lebih profisien. This course is designed for students who have successfully completed foundation guitar course at level III. Guitar course IV provides skill training and enrichment for a competent guitar player. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. Students are introduced to self access and group learning approach. MZP3118V Alat Muzik Utama - Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan, teknik persembahan, latihan nyanyian dalam pelbagai rentak, mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. This course focuses on vocal diction techniques. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire.

MZU3119

Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II)

3(2+1)

Dalam kursus ini pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber, penyertaan pelajar dalam tiga bidang iaitu ensembel instrumental, memimpin, lawatan ke program konsert / persembahan, ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi.

65 In this course also, students are knowledgeable in ways to produce music composition derived from various resources.This course focuses on students’ participation in three components i.e. instrumental ensemble, conducting and attending program concerts/performance. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments

MZU3120

Muzik Dunia (World Music)

2(2+0)

Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China, Jepun, India, Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika, membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance, Barok, Klasik, Romantik, Abad ke 20 dan Jazz, menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer, genre, karya dan stail dengan lebih mendalam. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China, Japan, India, Thailand and Africa, discussions are held to analyse aspects

Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V 66 Alat Muzik Utama . Romantic. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. genre and compositional styles. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. tempo and phrasing and singing in various rhythm. 20th century and Jazz eras. ekspresi dalam pelbagai dinamik. romantic and the 20th century eras with different music genres.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. klasik. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I .This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. romantik. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. classic. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. menganalisis dan .of music genre. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. MZP3121G Alat Muzik Utama . styles and composers music scores from Renaissance. Classical. Baroque.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya.

mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. implementing the research. 7. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. the role of technology and music software in the production of music composition. dan kaedah mendokumentasi penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. This course involves skills of carrying out an action research in a school. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. analysing and interpreting the research data. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. MUSIC ACE. hasil This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS.menginterpretasi data penyelidikan. and documenting the action research findings in a report or article. MZP3124 67 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH .

68 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) PSV3103 3(3+0) Kursus ini merangkumi peringkat perkembangan pengutaraan tampak kanakkanak. developmental stages of children’s art. penerokaan dan penghayatan dalam karya seni. Topics in this course cover the background of developmental theory on children’s visual expressions. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. estetika dan ekspresi visual. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh-tokoh seni dan pendidik. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. . Tumpuan diberi kepada analisis asas seni reka dalam karya seni visual. Penekanan diberi kepada aspek pemerhatian. aesthetics. This course covers the concepts. China. konsep kraf. Jepun dan Barat. Emphasis will be on the aspects of observation. distinguished educationist and researchers in children’s art. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang peranan dan kepentingan asas seni reka dalam karya Seni Visual secara perbandingan. principles of design and compositions in art works of various cultures. This course focuses on comparative studies of the role and importance of basic design concept in visual arts. stimulus and factors that affect children’s art. aims and objectives of Visual Art Education in KBSR. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. and visual expression. tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. the concept of craft and the importance of Visual Art Education in the era of sophisticated technology. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. dan kepentingan PSV dalam teknologi tinggi. kreativiti. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. apresiasi hasil seni 2 dimensi kanak-kanak dan apresiasi hasil seni 3 dimensi kanak-kanak. Topik-topik kursus ini meliputi latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. appreciations of children’s 2 dimensional art works and appreciations of children’s 3 dimensional art work. exploration and appreciation of art works. children’s creativity and imaginations. creativity. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. art of various cultures. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. The focus is on the aspects of analytical exploration in analyzing basic design concept in art works. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep PSV. This course covers the developmental stages of children’s visual expressions. India. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life.

Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. specifications of the syllabus. management of outdoors and indoors activities. bahan. objektif kurikulum. kepentingan perkembangan kurikulum. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. lesson planning. the roles of the PSV teachers. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. that is: Drawing and Picture Making. konsep 5P. huraian sukatan pelajaran. content and themes in producing art works for the four areas. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. as well as practical activities for explorations of tools and materials. persediaan mengajar. subject matter. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. Pattern-Making and Designing. the importance of curriculum development. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. PSV3106 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. resource and teaching aid management. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Membuat Corak dan Rekaan. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. Penekanan 69 juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. the 5P concept. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. peranan guru PSV. Penekanan diberikan kepada matlamat. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. 3(2+1) . Integrated Curriculum for Primary Schools – Drawing and Picture Making.

teaching and learning resources. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang membentuk dan membuat binaan. pattern-making and designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the above areas. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. PSV3108 70 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . This course covers the approach. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. This course focusses on the concept and principles of the area of modeling and constructing. strategy. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro.Pattern-Making and Designing) Kursus ini merangkumi konsep karya menggambar dan membuat corak dan rekaan. strategi. mengenal kraf tradisional. membuat corak dan rekaan serta aktivit amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. Tumpuan diberikan kepada aspek merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang menggambar. sumber pengajaran dan pembelajaran. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary Schools in Visual Art Education – Modelling and Constructing. Emphasis is given to the teaching and learning activities in the area of drawing and picture making. introduction to tradisional crafts. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual 3(1+2) . serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut.Membentuk dan Membuat Binaan. This course covers the concept of drawing and picture making as well as patternmaking and designing. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan.

Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. Practical aktivities cover the use of multimedia. Penekanan diberi kepada pelbagai pendekatan apresiasi Seni Visual. tujuan pentaksiran PSV. bentuk pentaksiran PSV. kaedah pentaksiran PSV. peraturan memberi markah. pengenalan multimedia serta multimedia dalam PSV. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital dan multimedia. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). alat dan bahan. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. seni alam Melayu dan seni visual Malaysia. aims of assessment in VAE. presenting and exhibiting multimedia art works. Exposure is given to various approaches in the appreciation of visual art.. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. apresiasi karya seni barat. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. western art.(Creative Multimedia in Visual Art Education) Kursus ini meliputii peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). types of assessments. applying creativity and artistic process in producing digital and multimedia art works. evaluation of art works and evaluation of portfolios. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. PSV 3111 71 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. pelbagai fungsi lukisan. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. seni oriental. oriental art. marking schemes. introduction to multimedia as well as multimedia in PSV. This course covers the introduction to the art history in western art. oriental art. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. methods and forms of assessment. seni oriental. application of ICT in teaching and learning PSV. pertimbangan dan pengamatan dalam lukisan. jenis-jenis pentaksiran. teknik menghasilkan lukisan. pendekatan dan kaedah .

and documenting the action research findings in a report or article.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) 3(0+3) . Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Seni. making feedback reports and taking further actions. PSV 3114 72 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi pengurusan dan pengendalian projek seni. considerations and perceptions in drawings. approaches and methods. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. implementing the research. PSV3115 Penyelidikan Tindakan II . PSV3113 Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. analyzing and interpreting the research data. various functions of drawings from various genres and culture. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. Practical activities include activities in producing digital and non digtal drawings and art works. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. This course covers the types of drawings . dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course covers the management and organisation of arts projects. drawing techniques. management and organisational process of art projects. implementing art projects. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Isi kandunganya memberi penekanan kepada kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Emphasis is given to the importance and fundamental knowledge of art projects. tools and materials.melukis. pengurusan dan proses mengendalikan projek seni. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. merancang projek seni. Aktivit amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. planning art projects. melaksanakan projek seni.

the usage of text books and Teachers Guide Book. The course focuses on strategy. pendekatan. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in a school. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu.Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. iaitu pengenalan kepada Al-Quran. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One. the new and old curriculum comparison analysis. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. approach. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. This course discussed the Islamic education development. It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. and the implementation of “j-QAF” program. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. 8. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. PIM3102 73 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan .

lesson plans and teaching practical. memorizing and interpreting of the Quran verses. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran Sirah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. and teaching practical. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. 74 The course focuses on clarifying the concept of ‘Ibadah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. lesson plans. menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. . application ‘tajwid’ rules in reciting. The course focuses on clarifying the concept of ‘Sirah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep sirah dalam Islam. Kursus ini juga membincangkan strategi. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al-Quran. penyediaan rancangan. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam. This course focuses on introduction to Al-Quran education.hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. lesson plans. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. lesson planning and teaching-learning of al Quran. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep ibadah dalam Islam. and teaching practical. It also discusses the strategy.

planning. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. penyediaan rancangan. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) .PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep akhlak dalam Islam. pendedahan secara amali penulisan khat. and practical. exposure to Arabic calligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. dan moden. The course focuses on the content analysis on ‘Jawi’. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. kemahiran asas. It also discusses topics in micro and macro teaching concepts. dan amali. menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. The course emphasizes on topic selecting. It also discusses the teaching strategies. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. The course focuses on clarifying the concept of ’akhlak’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. basic skills. perancangan. PIM3109 75 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. lesson plans. according to the Islamic education syllabus for primary schools. kajian teks jawi klasik. and practical teaching and learning of ‘ akhlak’.

bentuk dan bidang penilaian. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentang mazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. pengukuran. The course focuses on concepts. types and field of testing.a. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. their main topic of discussions. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam. 76 This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. and Islamic Education Managements in Malaysia. kesan iman dalam kehidupan. and PAFA assessment. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis.a. PIM3113 Penyelidikan Tindakan I . dan isu-isu aqidah dalam kehidupan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s. Islamic educators. tables of specification.w. It also discuss topics related to item building. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. assessment and evaluation in Islamic education. The course focuses on the “dakwah”. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. and other related issues.. the impact of faith in life. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam. dan Penilaian PAFA. perkara-perkara yang membatalkan iman. It will also explore ways of acquiring the .Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk penilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian.w.’s special traits. measurement. pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan Sunnah.

methodology in fiqh. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. and documenting the action research findings in a report or article. PIM3115 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. training methodology for physical fitness. training schedule of physical fitness. . Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isu-isu semasa dalam bidang fiqh. the component of health. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. analyzing and interpreting the research data. motorrelated physical fitness componen. It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies. sembelihan. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. This course involves skills of carrying out an action research in a school. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu.skills of planning an action research.related fitness. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. animal slaughtering. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. This course includes concepts and definition of total fitness. implementing the research. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. The course focuses on Usul Fiqh studies. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. jadual latihan kecergasan fizikal. Islamic economy and management of properties in Islam. physical fitness and the importance of physical fitness. training principles of physical fitness. 77 9. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. periodisation of training and effects of training on physical fitness.

the acquiring of skills in the track and field event. structure and the organisation of society. permainan kanak-kanak. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. 78 PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. model Bunker and Thorpe 1982. basic teaching and learning methodology of swimming. evaluation. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan permainan dan teknik permainan. kemahiran acara balapan. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga.PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengaplikasikannya dalam kurikulum PJk di sekolah. children’s games and techniques. Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas. This course stress on rules and regulations. The topics are basic movement concept. kemahiran acara padang. pengurusan. asas terjunan. This course to expose students to various swimming skilss. penilaian. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. teaching and learning of bacis movement. pengelolaan permainan dan teknik permainan. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran 2(2+0) . officiating and oragnising and mangement of swimming competition. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. The emphasisi is also given on the organising and management of games and techniques. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Educations to help students to apply the curriculum in schools. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. swimming safety. struktur dan oraganisasi persatuan. keselamatan renang.

79 This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. kawalan motor. feedback. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. cellular level and tissue level of organisation. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. selular dan tisu organisma. sistem integumentari. digestive system.chemical level. jantung. sistem respirasi. koordinasi. maturation and motor learning. saluran dan peredaran darah. . faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. motor learning. tisu adipos dan komposisi badan. adipose tissue and body composition. pembelajaran motor. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. skeletal system. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. pengelolaan dan pentadbiran. Heart. coordination. kematangan. keselamatan murid-murid. kematangan dan prestasi fizikal. nutrition and metabolism as well as urinary system. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. penganalisisan perlakuan. kanak-kanak. endocrine system. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. nervous system. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. sistem limfatik dan imuniti. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain.Motor (Growth and Motor Development) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. maklumbalas. respiratory system. Integumentary system. pemprosesan maklumat. sistem saraf. sistem endokrina. blood. sistem penghadaman. lymphatic system and immunity. darah. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. perbezaan individu. human information processing. pertumbuhan somatik. aktiviti fizikal dan sukan. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. sistem otot. motor control. . sistem rangka. retention and transfer of learning. aspek pengurusan. This course includes the definition and concept of growth. functional development. blood vessels and circulation. individual differences and capabilities. muscular system. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. maturation and physical performance. somatic growth. kematangan dan pembelajaran motor. attention and performance. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. ‘attention’ dan prestasi. maturation and factors that influence growth.

the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. history and literatures of outdoor education. pengelolaan. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. administrating and organizing. konsep. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. perancangan. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. analyzing performance. pengurusan. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. recreation and leisure. aims. penganalisisan perlakuan. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. pengurusan. . konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran.kepentingan. the aspects of managing. pengelolaan.This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. 80 This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. administrating and organizing. managing. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. concepts. planning. The aspects of managing. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. objectives. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. rekreasi dan kesenggangan. This course covers the philosophies. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. sukatan dan tafsirannya.

isu-isu dalam sukan. penganalisisan perlakuan. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. laws and administration of sport. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. administrating and organizing. . undang-undang dan pentadbiran sukan. sports development programme. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. pengurusan permainan tradisional.This course includes the history and development of physical education in Malaysia. pengurusan. penganalisisan perlakuan. 81 This course discusses the management and administration of physical education and sport. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. issues in sport. the interpretation of curriculum. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. the aspects of managing. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. values and ethics in sport. administration of national and international sport agency. nilai dan etika dalam sukan. aspek pengelolaan. aspek pengelolaan. pengurusan. managing tradisional games. the importance of physical education. criteria in choosing physical education acitivities. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. analyzing performance. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. managing physical education and sport. program pembangunan sukan.

Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. Students will be exposed to different types of research in health. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan . Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. pemilihan jenis-jenis ujian. administrating and organizing. selecting test. 82 interpretasi serta menggunakan hasil ujian. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. The course helps student to develop different type of tests. the interpretation of curriculum. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. analysis and interpretation. measurement and evaluation in physical education and sports. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. This course includes the concept of test. physical education and sports.This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. pembinaan ujian. pendidikan jasmani dan sukan. PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. the aspects of managing. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. analyzing performance. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. criteria in choosing adapted physical education acitivities. Emphasis given to the concepts of physical education. conducting test and using statistics in measurement and evaluation.

prevention of injury in sports. skin injury. motivasi. terdedah kepada haba yang melampau. sukan dan kanakkanak. burnout and overtraining in sports. pendarahan terbuka. sukan dan ekonomi. airways and cardiopulmonary resuscitation. open wound. kecederaan kulit. kecederaan bahagian tangan. faint. sports. soft tissue . goal. keganasan dalam sukan. analysing and interpreting the research data. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. penetapan matlamat. and documenting the action research findings in a report or article. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. lifting and carrying of patient. This course discusses the basic concept of sports injury. sociology theories in sports. basic principles of first aid. sports and children. prinsip menguruskan kecederaan patah. kecederaan tisu lembut. socialization in sports. PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. perubatan sukan dan jurulatih sukan. the definition of sports sociology. kepala dan mata. exposure to extreme heat. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. This course includes sports psychology and sports sociology. motivation. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research in Physical Education. sukan. sports and economy. definisi sosiologi sukan. child psychology development via sports. approach in treatment of injury. asma dan serangan jantung.Jasmani. deviation and aggression in sports. sports medicine and coaches of sports. pendekatan rawatan kecederaan. implementing the research. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. sports history. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. sukan dan media. ‘burnout’ dan lebihan latihan dalam sukan. principles in managing fracture. pressure and anxiety in sports. kebangkitan. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. PJM3118 83 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. kaki. asthma and heart attack. maklumbalas. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. sports personality. prinsip asas pertolongan cemas. peneguhan. mengangkat dan membawa pesakit. personaliti. pencegahan kecederaan dalam sukan. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. teori sosial dalam sukan. sports and media. badan. reinforcement. deviasi dalam sukan. arousal. feedback. pengsan.

perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . irrational and real numbers. there is a further exploration into natural. injury to the hand. body. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. . In the process. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. In addition. students will apply their knowledge of numbers in number recreations and problem solving. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. 10. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. legs.injury. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. This course involves skills of carrying out an action research in a school. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. rational. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. Appreciation of Fibonacci Numbers and Golden Ratio in nature is emphasized. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. The characteristics and theorems related to these sets of numbers will also be highlighted. 84 Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. head and eyes.

Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. graphs. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. critical path analysis.g. jenis-jenis carian. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. types of searches. The use of ICT e.tessellations. .Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan. 85 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri. graf. algorithms. Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membangunkan projek geometri. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. It discusses concepts in plane geometry. analisa laluan kritikal. rangkaian. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. Pelajar juga didedahkan kepada makna. It provides information about introduction to decision Mathematics. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. networks. symmetries and transformations. Students will also discover patterns in art and design. GSP is applied as a tool to investigate and construct projects in geometry. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. exposure to dimensional geometry of the Platonic solids is also highlighted. In addition. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk. Selain itu. teselasi. algoritma. Chi-Square test. pemprograman linear. linear programming. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic. heuristic algorithms and methods of sorting. simetri dan transformasi.

Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus. teaching and learning aids. teknologi dalam Matematik. Selain itu. and patterns and relationships. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. applications of Mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of Mathematics. At this point. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. 86 MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of Calculus which includes functions and graphs. penggunaan dan aplikasi teknologi. ujian ChiSquare. technology in Mathematics. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan. basic understanding of limits and limit theorem. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective Mathematics lesson. . Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos. aplikasi teori pembelajaran Matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. using relevant Mathematical ideas. ‘derivatif’ dan ‘integral’ serta pola dan perhubungan. kalkulator grafik dan perisian seperti Geometer Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. the applications and use of technology. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik.Dalam kursus ini. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah ‘bivariate’. Mathematics facilities and management of resources. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning Mathematics. fungsi dan graf. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. students are able to find the first and second derivatives of functions and minimum and maximum points of graphs. In addition. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. Students will be introduced to printed materials. derivatives and integrals. graphing calculator and software such as Geometer’s Sketchpad to sketch and interpret the graphs of functions.

The idea is extended to using Elimination. In addition. pecahan. perancangan pengajaran efektif. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. Dalam kursus ini. Pecahan. aljabar matriks dan ruang vektor. students are taught to find the inverse of a singular matrix using the adjoint method or elementary row operations. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. mikro dan makro. MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. students will learn the key concepts in geometry. micro and macro teaching sessions. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. decimals and percentages and also construction of teaching aids. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. dan Gauss-Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. the use of technology. pengukuran dan pengendalian data. measurement and data handling. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. Discussions cover topics related to teaching of numbers. 87 Teaching of Geometry. Selain itu. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. fractions. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies.MTE3109 Teaching of Numbers. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. mikro dan makro. Gauss-Jordan Method and Cramer Rule in solving linear systems. Substitution. micro and macro teaching sessions. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja. pelajar akan belajar konsep utama geometri. . pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau operasi baris elementari. Penggantian. Farctions. penggunaan teknologi. matrix algebra and vector space. Perpuluhan dan Peratus) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. effective planning and teaching. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed.

kod dan kriptografi. Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. MTE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3(1+2) . Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. and some key mathematical ideas related to calculus. MTE3114 88 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) 3(2+1) This course relates students to the earlier mathematics courses. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. and documenting the action research findings in a report or article. implementing the research. kod klasik dan nombor rahsia. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. use of mathematical modeling in biology and ecology. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. Its contents cover mathematics in every day life. MTE3113 Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(2+1) This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. kesukaran Matematik dan ujian diagnostik. codes and cryptography. The topics discussed are testing and evaluation. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. classical codes and ciphers. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. analysing and interpreting the research data. mathematical difficulties and diagnostic test. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam kehidupan harian. special needs in Mathematics education and applications of technology in assessment.MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) Students will be exposed to the skills of carrying out testing and evaluation.

assessing children’s ideas and misconceptions in science.Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan This course involves skills of carrying out an action research in a school. Shiffrin and Baddeley’s. nutrisi haiwan. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. respirasi haiwan. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. cell structure and function. Gagne’s learning theory. makanan dan kesihatan. pembiakan haiwan. how children learn science. the constructivist approaches. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. animal nutrition. the nature of science and how children learn science. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. understanding children’s development. It explores the nature of life. It explores the nature of science. animal excretion. plant respiration. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. bentuk sains dan bagaimana kanak-kanak mempelajari sains. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. animal reproduction. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. food and wellbeing. growth. understanding children’s ideas in science. cellular respiration in plants and animals. plant nutrition. struktur sel dan fungsi. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. animal respiration. movement and support in animals and plant responses to stimulus. plant excretion. respirasi tumbuhan. perkumuhan haiwan. tumbesaran. pembiakan tumbuhan. what do children need to help them learn through constructivism. Ia menerokai . plant reproduction. Behaviourist learning theory. perkumuhan tumbuhan. information-processing theory-Atkins. Bruner’s learning theory. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. nutrisi tumbuhan. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. Ausubel’s learning theory. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Proses Hidup dan Kehidupan) 3(2+1) This course provides knowledge about life and living processes. SCE 3102 89 Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about how children perceive science. 11.

soaps and detergents. Ia meneroka tentang bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. ethers and amines. thermometry and thermometers. aloi. sabun dan detergen. alkohol. applying Newton’s laws in everyday life. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. asid sulfur dan asid nitrik. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. 90 Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. using light. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. electrical circuits in . teori pembelajaran Bruner. teaching and learning strategies for primary science. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. perusahaan penyediaan ammonia. getah. teori pembelajaran Gagne. It discusses physics and measurement in everyday life. natural polymers and paper. teori pemprosesan maklumatAtkin. It discusses issues in science education. kurikulum sains sekolah rendah aras II. work and machines. asid karboksilik. aromatic compounds. Shiffrin dan Baddeley. polimer semulajadi dan kertas. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. synthetic polymers and plastics. polimer tiruan dan plastik. eter dan ammina. alcohol. ores and minerals. bijih dan galian. aldehid dan keton. motion. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. bahan bakar. fuel. Malaysian primary science curriculum II. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. rubber. the physics of music. perkembangan kanak-kanak. forces in fluids.tentang ciri-ciri sains. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. bahan komposit. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . industrial preparation of ammonia. composite materials. sulphuric acid and nitric acid. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course provides knowledge about physics in context. Malaysian primary science curriculum I. esters and amides. pendekatan konstruktivisme. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course provides knowledge about exploring materials. planetary and satellite motion. memahami idea kanak-kanak dalam sains. sebatian beraroma. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaan bahan-bahan. teori pembelajaran tingkah laku. aldehydes and ketones. teori pembelajaran Ausubel. carboxylic acids. cara kanak-kanak mempelajari sains. teaching science for all children and science for exceptional children. ester dan amid. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. alloys.

the house, electricity and magnetism at work, generation and transmission of electricity, use of electronics and semi-conductors. Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian, gerakan, aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian, kerja dan mesin, daya dalam cecair, gerakan planet dan satelit, fizik muzik, termometeri dan termometer, menggunakan cahaya, litar elektrik dalam rumah, keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja, penjanaan dan transmisi elektrik, kegunaan elektronik dan semi konduktor. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0)

This course provides knowledge about thinking and working scientifically. It discusses primary science teaching, acquiring manipulative skills, the basic science process skills and integrated science process skills. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi kemahiran manipulatif, kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1)

This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. It explores about ecosystem, ecosystem services, biodiversity, in-situ conservation, ex-situ conservation, plant diversity, animal diversity, understanding population trends, threats to biodiversity, genetic diversity I, genetic diversity II, acoustic ecology and biodiversity collection submission.

91 Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. Ia meneroka tentang ekosistem, faedah ekosistem, kepelbagaian biologi, pemuliharaan in situ, pemuliharaan ex situ, kepelbagaian tumbuhan, kepelbagaian haiwan, pemahaman tentang trenda populasi, ancaman terhadap kepelbagaian, kepelbagaian genetik I, kepelbagaian genetik II, ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0)

This course provides knowledge about planning for teaching primary science. It explains about lesson planning, learning objectives, learning outcomes, daily

lesson plan, planning a daily lesson plan, writing lesson plans, microteaching skills and macro teaching. Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran, objektif pembelajaran, hasil-hasil pembelajaran, rancangan mengajar harian, merancang rancangan pelajaran harian, menulis rancangan pelajaran, kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1)

This course provides knowledge about energetics in chemistry. It explores about energy, the first law of thermodynamics, thermochemistry, electrochemistry and nuclear chemistry. Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. Ia meneroka tentang tenaga, hukum pertama termodinamik, termokimia, elektrokimia, dan nuklear kimia. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1)

This course provides knowledge about earth and space. It discusses earth: structure, origins and its major systems and space: the solar system, outer space, celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur, asal usul dan sistem-sistem utama dan angkasa: sistem solar, angkasa lepas, fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca.

SCE 3111

92 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains)

3(3+0)

This course provides knowledge about evaluation in science teaching. It discusses definition of terms, purpose of assessment, areas of assessment in primary school science, types of assessment, assessment tools, test design and construction, scoring of assessment, administration of test, marking and moderation of test scripts, analysis of test score, interpreting test score and forms of examination. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alatalat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran,

pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian, interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0)

This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. It will discuss about management of science laboratory, safe handling of scientific materials handling of chemicals, rules and safety in the laboratory, basic laboratory techniques, preservation of biological specimens, science teaching and learning resources, preparation and improvisation of selected resources and presentation. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains, cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia, peraturan dan keselamatan dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, pengawetan spesimen biologi, sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0)

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

SCE3114

93 Science, Technology and Society (Sains, Teknologi dan Masyarakat)

3(3+0)

This course provides knowledge about science, technology and society. It discusses issues relating to science, technology and society, project-based learning design, innovation and inventions, project-based learning for conservation, project-based learning for energy in the biosphere, project-based learning for endurance of resources, project-based learning for additives in food, project-based learning for pollution and its effect on human health. Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains, teknologi dan masyarakat. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains, teknologi dan masyarakat, rekabentuk pembelajaran berasaskan projek, pembaharuan dan penciptaan, pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan, pembelajaran

career path and future of design and technology.berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. falsafah. leadership characteristics. 94 This course will introduce to Design and Technology (D&T) program. kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Malaysia. buku teks dan bahan sumber lain termasuk penggunaan ICT. curriculum and teaching of TVE and Primary Living Skill in Malaysia. Pengetahuan berkaitan bahan pengikat. text books and other resources including the use of ICT. management and administration and Design and Technology will be emphasized. the introduction to the TVE system. kemasan. pengenalan kepada sistem PTV. dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. SCE3115 Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan penekanan. process of the planning and evaluationin RBT. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. ciri-ciri kepimpinan. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. barangan logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan . Focus on the evolution of technical and vocational education (TVE) and design and technology will be given. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. peluang kerjaya dan masa depan RBT. 12. Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional (PTV). proses perancangan dan penilaian RBT. In relation to that. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia.

penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi turut difokuskan. innovation. perancangan. finishing. selection and preparation of field for vegetable planting. goals and teaching objectives and other resources. management. school syllabus. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. documentation and record keeping. kemahiran pembinaan projek berasaskan kayu dan logam. matlamat dan objektif pengajaran dan sumber-sumber lain. care of ornamental crops and landscape. propagation. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi falsafah. planting vegetable hydroponically. This course will provide the exposure and understanding about the curriculum’s philosophy. accessories. meta. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. pengetahuan teori dan kemahiran amali. penilaian. perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan kitar semula. planting. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. This course will expose the student to the development of technology and material production. Knowledge of materials. 95 penanaman. theory and model of curiculum development. interior and exterior decoration will also be emphasized. implementation. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia. pelaksanaan. designing. the integration of pedagogical element and assesment will also be focused. teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. skills on constructions of wood and metal based project. planting. dan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. planning.penekanan. pengurusan dan inovasi kurikulum dijelaskan. andurrent issues regarding the curriculum development in Malaysia. reka bentuk.integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. the development of local manufacturing industries and the usage of recycle materials. plant care. dokumentasi dan penyimpanan rekod. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. penanaman sayursayuran secara hidroponik. kurikulum sekolah. evaluation. handling of products. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3(3+0) .

pendawaian satu fasa. kemahiran penyediaan. teknik pengajaran. dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. . membina robot asas teknologi rendah. penyudah tepi dan garis leher. mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek elektronik. hemlines and. strategies. Topics will be discussed covers the sewing processes include fasterners. necklines. strategi. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan. The skills involve are building and interpreting schematic diagram to wiring circuit. sleeves. Tumpuan diberikan kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran. skills of questioning techniques. openings. kaedah.(Primary School Living Skill Teaching Method) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.design of garment styles. teaching method and techniques. aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan sukatan pelajaran di sekolah rendah. the skills of planning a lesson based on primary school syllabus. Topik yang dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim. motor arus terus. gathers and. mendawai litar pendawaian domestik. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basics principle of electrical and electronics. belah. mechatronics and robotics basics components. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. and macro and micro teaching. pleats. penghilangan gelembung. asas elektronik berdigit. asas mekatronik. robotik. domestic wiring. ujikaji litar arus ulangalik dan arus terus. Pedagogical element and assessment will be emphasized. design printed circuit board. komponen elektronik dan aplikasi litar elektronik. mereka cipta stail pakaian. lengan. penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro. RBT3107 96 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik. Focusses will be on teaching and learning approaches. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. and the integration of suitable pedagogical element and assessment. kemahiran dan teknik menyoal. the preparation of work records and dress making. kancing. skills in preparing and using the materials for teaching aids with IC. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian.

discussion on validity and reliability of evaluation format. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro This course deals with rearing pets and ornamental fish technology:. interpretation as well as report writing on assessment. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. membina Jadual Spesifikasi Ujian. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. housing and equipments for pet rearing. peraturan pemarkahan. selection of pets and ornamental fish. portfolio. marking scheme and mark analysis. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio.alternative evaluation skills for using rubric. test specification table. item development. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) . various methods of evaluation. preparation and keeping of documentation and records. dan pembiakan 97 ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. pest breeding.RBT3108 Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. basic statistic.the overview to the pet animals and ornamental fish. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching. pembiakan dan pengendalian. analisis markah dan statistik asas. competency and school based evaluation. selection and preparation of aquarium and cage. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. management and daily care of pets. RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. pelbagai cara penilaian. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. penggunaan dan interpretasi data. jenis penilaian. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. pengurusan dan penjagaan harian. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah.

prinsip memasak dan tatasajian. In this component too. undang-undang perniagaan. pengurusan kewangan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.and the integration of creativity element in pedagog. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. workshop design. implementing the research. finance.rules. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. and documenting the action research findings in a report or article. pengetahuan tentang peraturan. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. financial management. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and Safety Management) 2(2+0) Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan. dan penerapan unsur kreativiti ke dalam pedagogi. perniagaan elektronik (e-dagang). best practices on workshop safety. 98 Penyelidikan Tindakan I – Kemahiran Hidup (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) RBT3113 Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. pengurusan bahan dan alatan. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. causes and prevention of accidents. organization and management. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. table setting. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi. perundangan dan pengurusan personel juga diberikan penekanan. This course covers topics on food sanitation. element of design is integrated in food preparation. analysing and interpreting the research data. preparartion of food. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. . teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan. kewangan. materials and tools managemen. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. reka bentuk bengkel. regulation and workshop management personnel will also be emphasized. technology in food preparation and. business law. cooking principles and. electronic commerce (e–commerce). elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan. punca dan pencegahan kemalangan.

industrial design and design for manufacturing. This course emphasize on product design with computer aided. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. product architecture. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) 3(3+0) . Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 13. proses dan perancangan projek. 2D drawing. The integration of project base assessment will be emphasized. layout of interior design and pet’s house and prosesses and planning project. reka bentuk industri. aplikasi lukisan 2D. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. aplikasi lukisan 3D (wireframe. processes and planning. design and managing project such as chair. RBT3115 Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. tempat alat tulis. 3D design. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. This course emphasize on product development and principle. RBT3116 Penyelidikan Tindakan II – Kemahiran Hidup (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan 99 tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu.RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantukan komputer. suface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi.

the history of childhood education. aproaches in curriculum. views and ideas of earlier scholars of childhood education. This course covers the introduction to early childhood education. modelmodel program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. the cleanliness of the environment in inculcating a healthy and safe lifestyle and also sex education . pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. teaching and learning techniques and techniques at presechools. and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. health practice and safety. eating ettiquette.Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. persekitaran. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. Children’s Right. Act 308 and Act 550. PRA3103 100 Perkembangan Fizikal. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. pengelolaan aktiviti prasekolah. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical. the National Preschool Curriculum. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. This course discusses the concept of children’s physical development including motor development. growth and child development. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. pendekatan dalam kurikulum. food and diets. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. penjagaan kesihatan kanak-kanak. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. Akta 308 dan Akta 550. also the transition process from home to nursery/preschools. the affective factors in the implimentation of curriculum.

proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. This course covers the theories of children’s creativity. muzik dan pergerakan. This course includes theory and the basics of children’s language learning. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early Mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. and also language activity in preschool education PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. (Creativitiy Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. merancang aktiviti. field of creativity in early childhood education and to assess creativity. perancangan program sains. pengurusan dan aktiviti. factors that encourages and hinders creativity. This course includes the theory and the basic of childrens’ cognitive development.PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. pembelajaran sains di prasekolah. assessment in childhood education. membina keyakinan . pembelajaran Matematik di prasekolah. the methods in teaching and learning language at preschool. factors of language development. 101 sosiodrama. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. seni bonekadan sastera kanak-kanak. processes of creativity and teaching approaches.

mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. to develop confidence to face challenges in everyday life. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. management of teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. Focusses will be on the reason due to the disability. and spiritual and moral development activities as well its learning centre. characteristics. dan perbezaan individu. management of curriculum. This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions. PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. the management and activities. understanding and managing children’s emotions. PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab 102 kecacatan. ciri-cirinya. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. menubuh dan mengurus pusat pendidikan . This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children.untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. the classification of special needs children. development of sosial skills and prosocial behaviors. identification of Islamic education and moral curriculum. teori perkembangan moral. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. Sprititual and moral development for preschool 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. theories on moral development. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas.

merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. . PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. hubungan keluarga.melaksanakan perekodan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. behaviors and children’s dicipline. values and customs. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. objektif. build and manage preschool education centres. penganalisisan. build and manage preschool education centres. 103 This course covers the theories and perspecttive. the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. community. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. family relationship. aims. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. nilai dan budaya. improving family excellence.prasekolah. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak.o the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools. komuniti dan institusi pendidikan. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. matlamat. penyimpanan. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga.

It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. This course exposes the considerations to be taken in edicating the learning dsiabilities students including characteristics. punca masalah. kecekapan hubungan. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. konsep kepimpinan dan perwatakan. pengurusan kesihatan. keselamatan dan pemakanan. programs provided and issues arises in educating these children. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. implementing the research. management of health. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. documenting and publishing research papers. causes. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. presenting research findings in seminar.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. and documenting the action research findings in a report or article. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. . organizing action research seminar. This course is dealing with conducting action research in school. efficient relationship. analysing and interpreting the research data. ciri-ciri. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. safety and diet. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. 104 14.

dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas. approaches and methods used in language assessment and intervention are also covered. PKB3104 105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa 3(2+1) Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) Kursus ini membincangkan definisi bahasa. kemahiran membaca. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. tingkah laku bermasalah. This course discusses the definition of language. Strategise to overcome the problems of acquiring the speaking. This course discusses the human behavior from aspects of definitions. and behaviour modification program among special needs students. reading. prinsip. theeory of language. pendekatan. pronciples. strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan. strategies of behaviour modification and issue concerned. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with sspecial needs. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. konsep. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. writing . faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. concept. Focus is given to the importance of increasing language and development of language and communication skills are discussed. language acquisition and language learning problemss among learning disabilities standard. kajian sukatan pelajaran. perancangan pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. problematics behaviour.PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas.

kemahiran jahitan. kemahiran berkebun. sewing. cookery. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan muridmurid bermasalah pembelajaran. kemahiran memasak. membina pelbagai jenis instrument. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. This course covers the design and use of assessment instruments as as well as how assessment sessions are carried out in the field od Special Education. Ia merangkumi topik-topik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. strategi untuk menangani masalah tersebut. strategies to overcome the problems. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar. problems in acquiring listening. keselamatan diri. teaching aids production and devise a daily lesson plan for microteaching. teaching basic grammar. speaking. tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. . ethics and classroom management. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. bertutur. gardening. The course includes understanding language. self-protect. study of the syllabus. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. and the use of the assessemnet information to plan lessons that are focused and effective. kemahiran memelihara haiwan. reading and writing skills. pengurusan rumah tangga. PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology) 3(2+1) This course discusses the English language learnig among the learning disabilities students. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan.skills and teaching basic grammar are emphasized. home living. preparing lesson plan and application of language activities are also implemented. pengajaran tatabahasa asas. rearing pet. design various instrument in a variey of important aareas. membaca dan menulis. PKB3107 106 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran.

teaching aids. terapi pertuturan. music and singing therapy. strategies and activities of teaching Mathematics assessment. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(!+2)) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak-kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio. problems of learning Mathematics. syllabus sudy and teaching remedial Mathematics for learning disabilities students. penilaian. Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. speech therapy. procedures. This course discusses the importance of physistherapy. terapi muzik dan nyanyian. goals. terapi pergerakan kreatif. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains. play therapy and altenative therapies to the special needs students in theory and in practice. hydro therapy. pembinaan bahan bantu belajar. expression art therapy. occupational therapy. strategies to overcome teh problems. . functional Mathematics. problems related to teaching sciece process. langkah-langkah. Ia merangkumi konsep asas Matematik. objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. permasalahan penguasaan Matematik. It covers basic concepts of Mathematics. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali. terapi hidro. matlamat. matematik berfungsi. dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian.masalah pengajaran Sains. dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. and the element of functional science in daily life usage will be emphasized. terapi cara kerja. objecrtives and basic principles of teaching science to learning disabilities students.PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3 (2+1) This course exposes to students the importance aspects in Mathematics. strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. terapi seni visual. PKB3110 107 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course provides the knowledge of concepts. kajian sukatan pelajaran. Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek penting Matematik. art therapy.

assessment. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. dan integrasi. keprofesionalisme guru. isu pelabelan. pentaksiran. preparation and implementing a social work project at the CBR for a specific period (on – site training) PKU3113 108 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0) Penyelidikan meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. analysing and . PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat. students multiple competencies. penubuhan. pengasingan. prinsip dan etika kerja sosial. effectiveness of teaching and learning. multidisciplinary services offered at the CBR. principles and ethics of social works. khidmat pelbagai disiplin di PDK. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. pengurusan kelas khas. This course focuses on the centralized rehabilitation of the individual with special needs (ISN). teachers profesionalism.PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. setting up administration. program and placement of the ISN at the Community-based rahbilitation (CBR). special classroom management. kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. parents and community involvement. program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK). Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Ia juga merancang dan melaksana satu kajian tindakan. This course discusses issues and problems in educating special needs student from the aspects of placement. prasarana kelas khas. labeling segregation and integration. physical aspects of the classroom. implementing the research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. penempatan pelajar. pentadbiran.

The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 15. 109 This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. peranan guru dan pentadbir. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. This course covers the implemetation of special education programs. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. organizational structure of the Special Education department in the Ministry of Education. the State Education Department and the school. placement procedures for children with special needs. budget allocation.interpreting the research data. and support services as well as evaluation of Special Education programs. struktur organisasi di peringkat kementerian. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH PKD3101 Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) 3(3+0) . PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas. The role of teachers and administrative. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. pelaksanaan program Pendidikan Khas di peringkat sekolah diberi penekanan. and documenting the action research findings in a report or article. The implementation of Special Education programs in schools is given emphasiis. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. peruntukan kewangan.

PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. Focus ini given to the importance of increasing language and communication skills in these children. PKD3104 Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) 3(3+0) . different approaches and methods used in language assessement and intervention are also covered. kesan kehilangan pendengaran terhadap amalan pendidikan dalam bilik darjah. This course aims to give students an appreciation of the deaf culture with a discussion of its characteristics and the life style of the deaf community.Kursus ini meliputi ciri-ciri dan perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam pelbagai aspek. Students will be taught the basics of the Malaysian Sign Language to enable them to communicate effectively with the deaf population.The effects of hearing loss and its implication on classroom practice. This course covers the charateristics and the development of hearing-impaired children from various aspects. the factors which can affect the development of language and communication. peer group and effective modes of communication on the development of hearing-impared children. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. kepentingan peranan keluarga. pendekatan dan kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. rakan sebaya dan kaedah komunikasi yang berkesan terhadap perkembangan kanakkanak bermasalah pendengaran. PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi satu pendedahan terhadap budaya pekak dengan membincangkan ciri-ciri budaya pekak dan gaya hidup komuniti pekak supaya pelajar dapat menghayatinya.roles of the family. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with special needs. Fokus diberi kepada pengetahuan mengenai 110 Bahasa Isyarat Malaysia untuk membolehkan pelajar berkomunikasi secara berkesan dengan golongan yang bermasalah pendengaran.

mengumpul maklumat dalam pelbagai bidang. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) . PKD3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan keperluan intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran sebelum dan selepas masuk sekolah. dan kepentingan kolaborasi antara pelbagai pihak. The need for collaboration among the various disciplines involved in providing support services for the deaf is emphasized. This course aims to provide students with a knowledge of the function and implementation of assessment in the field of special education. gathering relevant information. sasaran. This course gives an overview of the development of deaf education in Malaysia as well as abroad. It covers the important components of early intervention as well as the types of support services provided by the various organizations involved.membina pelbagai 111 jenis instrument. identify the strengths and weaknesses of their pupils. how to create and use various assessment tools. kelebihan dan kekurangannya. ciri-ciri.Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di dalam dan di luar negara serta beberapa kaedah komunikasi yang digunakan dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid yang diajar. The various communication methods used in the education of the hearing-impaired. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan penggunaan dan pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. dan isu dan trenda dalam pendidikan masalah pendengaran. dan objektif-objektif pengajaran. This course discusses the need for early intervention and support services for hearing-impaired children before and after entering school. banding-beza antara kaedahkaedah tersebut dari segi matlamat. comparisons among the various communication methods are made in terms of goals or objectives. characteristic features as well as their respective advantages and disadvantages. Isi kandungannya meliputi aspek-aspek penting dalam intervensi awal. and the issues and current trends in the education of the hearing-impaired. jenis khidmat sokongan yang diberi oleh beberapa organisasi yang terlibat. and teaching objectives.

PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana bunyi-bunyi pertuturan dihasil dan diklasifikasikan. approaches and strategies in the teaching of language to hearing-impaired children. This course gives students a knowledge of the hand codes used in the Malay and English Language. Tumpuan diberikan kepada kaedah-kaedah dalam pentaksiran bahasa. PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai isu. Tumpuan tajuk berfokus kepada jenis masalahmasalah pertuturan yang dialami oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran. pendekatan dan strategi dalam mengajar bahasa kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. dan latihan amali melalui simulasi sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. pelbagai kaedah mengenalpasti dan mengatasi masalah-masalah tersebut. This course provides students with a knowledge of the various issues. cara mengatasinya. pengenalpastian pelbagai jenis masalah bahasa. Focus is given to the various speech problems commonly found among hearing-impaired children. practice using the hand codes in the context of teaching the Malay and English language to hearing-impaired children. Focus is given to the acquisition of expressive and receptives skills in using the hand codes. dan aplikasi KTBM. KTBI dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris kepada murid-murid bermasalah pendengaran. Methods used in the assessment of language. dan 112 merancang perkara-perkara penting dalam pertuturan secara individu. the various methods used in identifying and remediating these speech problems and how to plan and carry out an effective speech intervention programme for hearing-impaired individuals PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) . practice through simulating teaching and learning language sessions. identification of language problems and ways to remediate language problems are discussed. Aspek yang dititik beratkan ialah kemahiran menggunakannya KTBM dan KTBI secara ekspresif dan reseptif. dan melaksanakan program This course provides students with a knowledge of how the different speech sounds are produced and classified.Kursus ini meliputi pengetahuan tentang Bahasa Isyarat Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI).

kemahiran dalam memilih. keperluan dalam mengubahsuai bahan sumber pembelajaran berdasarkan jenis masalah yang dihadapi kanak-kanak. classifying and using learning resources to cater for the needs of hearing-impaired pupils in the teaching and learning process. the use of amplification in the classroom. membina. This course covers topics like the anatomy of the ear. the importance of having a good acoustic environment. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang pemulihan individu kurang upaya secara berpusat. collaboration among people from various disciplines. This course focuses on how to choose. mengklasifikasi dan menguruskan bahan sumber pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kepentingan menyediakan persekitaran akustik. sistem amplifikasi pendengaran. amplification systems currently in use for the hearingimpaired. the etiology of hearing loss and its impact on learning. pengetahuan serta pengurusan pelbagai ujian pendengaran. pelaksanaan projek 113 kemasyarakatan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. etiologi kehilangan pendengaran dan kesannya terhadap pembelajaran. government agencies and nongovernment organisations in the development of CBR is discussed. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. plan and use learning resources according to the needs of hearing-impaired pupils in the classroom. proses pendengaran. developing. skills of planning. the necessity of adapting resource materials according to the specific needs of the pupils. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada bagaimana memilih.Kursus ini meliputi topik-topik seperti anatomi telinga. dan penggunaanamplifikasi dalam bilik darjah. ‘hands-on’ knowledge and experience in the management and organisation of a CBR programme PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) . merancang dan menggunakan bahan sumber pembelajaran mengikut keperluan murid bermasalah pendengaran dalam bilik darjah. various methods of assessing hearing loss. This course introduces students to the provision of community-based rehabilitation (CBR) as an important support service for the disabled. kerjasama pelbagai disiplin dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan pusat pemulihan dalam komuniti. the process of normal hearing.

Focus will be given to the ways of planning. implementing the research. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration in Special Education) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelaksanaan program Pendidikan Khas. isu-isu.Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. analysing and interpreting the research data. the procedure of placement for children with special needs and the structural organisation of special education programmes at federal. issues like the role of teachers. prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. struktur organisasi di peringkat Kementerian. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. . and documenting the action research findings in a report or article. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah pendengaran. support services. dan strategi pelaksanaan serta penilaian program. PKU3115 114 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. peruntukan kewangan. kaedah merancang. khidmat sokongan. mengurus dan melaksanakan program Pendidikan Khas. financial allocation. managing and implementation of these programmes. This course provides students with a knowledge of the implementation of special education programmes. and strategies of implementation as well as the evaluation of these programmes. state and school levels. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. jenis program. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. peranan guru. types of programmes.

pelajar diperkenalkan kepada jenisjenis kemahiran penglihatan (visual skills) bagi kanak-kanak berpenglihatan terhad.This course is dealing with conducting action research in school. kaedah pentaksiran penglihatan. dan pelaksanaan perancangan pendidikan bagi murid bermasalah penglihatan. serta kesan kecacatannya ke atas perkembangan kognitif. This course covers basic knowledge about early intervention and support services for children with special needs. PKU3102 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan asas tentang intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. and psychosocial development. organizing action research seminar. latihan mengintepretasi laporan mata. . The role of parents and importance of early intervention are also discussed. This course covers the psychology and development of children with visual impairment and their effect on the cognitive. Emphasis is given to the important components and types of intervention based on the needs of the children. documenting and publishing research papers. presenting research findings in seminar. pemerhatian dan penilaian terhadap pelbagai program intervensi awal dan khidmat sokongan melalui aktiviti lawatan. afektif dan psikosial. Penekanan diberi kepada komponen dan jenis intervensi yang sesuai mengikut kategori masalah yang dialami. PKL3103 115 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH PKl3101 Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada psikolgi dan perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan. affective. 16. Peranan ibu bapa dan kepentingan intervensi awal juga dibincang. observe and evaluate different programmes providing early intervention and support services through visits to special centres. proses penglihatan dan punca masalah penglihatan.

This course covers basic knowledge about the anatomy of the eye. dan penggunaan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sejarah perkembangan Kod Braille. . teknik-teknik membraille dan membaca Kod Braille Bahasa Melayu. menulis pindah teks Braille kepada tulisan biasa. Recreation and Adaptive Physical Education. Rekreasi dan Pendidikan Jasmani Suaian. as well as transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam bidang Kemahiran Hidup. This course covers the design and use of assessment instruments as well as how assessment sessions are carried out in the field of Special Edducation. kemahiran memasak. This course covers important concepts in field of Living Skills. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrumen pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. pendadanan serta pengurusan aktiviti rekreasi dan Pendidikan Jasmani yang sesuai bagi individu bermasalah penglihatan. the visual process and causes of visual impairment.and the use of the assessment information to plan lessons that are focussed and effective. This course introduces students to the Braille machine and history of how the Braille Code developed. dan latihan membraille menggunakan Slate and Stylus juga diberikan. design various instruments in a variety of important areas. dan pengalaman hands-on. training to interprete eye reports will enable students to plan for the educaitonal needs of children with visual impairment. Students are taught cooking skills. pengurusan dapur dan rumah. various visual assessment methods and visual skills training for children with low vision. management of the kitchen and house. grooming as well as management of recreational activities and Physical Education suitable for individuals with visual impairment and handson experiences. membina pelbagai jenis 116 instrumen dalam pelbagai bidang yang penting. techniques of producing and reading the Bahasa Melayu Braille Code.

keperluan pendidikan murid . Pelajar juga didedahkan kepada penggunaan perisian komputer untuk menghasilkan kod Braille Bahasa Inggeris. mengaplikasikan peraturan-peraturan Kod Braille Matematik dan menggunakanya dalam pendidikan murid-murid bermasalah penglihatan. and produce English Braille using the computer.PKL3107 Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar konsep-konsep asas dalam bidang orientasi dan mobiliti. based on the Mathematics Braille Code produced by the Braille Authority of the Unted Kingdom Mathematics Committee (1987). persediaan dan pengajaran kanak-kanak buta dan berpenglihatan terhad. PKL3109 Kod Braille Matematik (Mathematics Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. adaptasi kurikulum. PKL3110 117 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perancangan. teknik-teknik bergerak (dengan dan tanpa alatan). This course covers skills to produce. based on the Standard English Braille Code from Royal National Institute for the Blind (Unted Kingdom. tahap Matematik. membaca dan menulispindah menggunakan Kod Braille Matematik yang dihasilkan oleh Braille Authority of the United Kingdom Mathematics Committee (1987). read and transcribe the English Braille Code. This course covers skills to produce. read and transcribe the Mathematics Braille Code. This course introduces the student to basic concepts in the filed of O & M as well as variuous O & M techniques (with and without O & M aids). sessions to practice indoor and outdoor sessions. dan latihan amali di dalam dan di luar bangunan. the level of Mathematics. PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris (English Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. menyediakan bahan bantu mengajar. membaca dan menulis pindah Kod Braille Bahasa Inggeris berdasarkan Standard English Braille Code yang dihasilkan oleh Royal National Institute for the Blind (United Kingdom). apply the Mathematics Braille Code rules correctly and to use these skills in the education of children with visual impairment. menggunakan ICT dan peralatan khas.

This course covers the development of education in the field of visual impairment. PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan (Development of Education for the Visually Impaired) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan pendidikan masalah penglihatan di Malaysia dan di luar negara. pengalaman hands-on dan pengukuhan pembelajaran. kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan Pusat Pemulihan dalam Komuniti. in Malaysia and other countries. This course introduces the concept and philosophy underlining communitybased rehabilitation for individuals with disabilities. isu-isu. the implementation of community projects by these centres. cooperation government and non-government agencies. peranan dan sumbangan pihak-pihak lain dalam membantu individu bermasalah penglihatan. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. and hands-on experience and to reinforce learning.bermasalah penglihatan dengan kecacatan tambahan. pelaksanaan projek kemasyarakatan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti. pengajaran mikro dan makro. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. prepare teaching aids. Issues. This course covers the planning. trends. adaptation of curriculum. legislation as well as contribution of individuals in this field will be discussed. micro and macro teaching. to gain hands-on knowledge and experience in their management and administration. Students will be introduced to the roles and contributions of other organisastions that have helped individuals with visual impairment. trenda. use ICT and other appropriate special aids. perundangan. dan kaedah . sumbangan tokohtokoh dalam bidang pendidikan masalah penglihatan. educational needs of children with multiple handicaps. PKU3113 118 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang konsep and falsafah pemulihan individu kurang upaya dalam komuniti. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan dalam Komuniti.

119 . presenting research findings in seminar. Pelajar didedahkan kepada peranan guru Pendidikan Khas. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan.mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. the decision-making process. implementing the research. pengurusan sumber. and documenting the action research findings in a report or article. proses pembuatan keputusan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. kewangan dan penilaian program Pendidikan Khas. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas di Malaysia. as well as the evaluation of Special Education programs. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. organizing action research seminar. documenting and publishing research paper. This course is dealing with conducting action research in school. This course covers the management and administration of Special Eductiton programs in Malaysia. analysing and interpreting the research data. Students are exposed to the role of Special Education teachers. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. management of resources and finances.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) ncp Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru. .

prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. about pupil’s behaviour. activities. 120 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher’s role. pengurusan bilik darjah. Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. school facilities and the implementation of the school curriculum. interaction with the school community. interaction with the school community. pelajar dapat menilai kesesuaian rancangan pengajaran dengan kandungan kurikulum. School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. bahan sumber pengajaran pembelajaran. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources. Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktor pembelajaran. school and classroom management. strategies. penelitian dokumen. moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations. It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts through interaction with the school community. penelitian dokumen. keberkesanan pelaksanaan strategi . It also gives students the knowledge and experience through observations. analysis of documents. pola tingkah laku murid. School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors. Melalui pemerhatian. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melalui pemerhatian. reflections.Melalui pemerhatian. strategi dan aktiviti. penelitian dokumen. penelitian dokumen. patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. analysis of documents. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. reflections. pengurusan sekolah.

dan aktiviti, serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. School-based Experience IV aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. Through observations, analysis of documents, reflections, interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies, activities, and resources with the lesson plan. PRK 3101 Praktikum I (Practicum I) 22(0+2)

Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati, menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH, BBM, mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a variety of situations. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge, skills and teacher values in a guided and real life situation. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning, preparing teaching aids and classroom management. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. PRK 3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) 121 dalam pelbagai situasi. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation

skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum II is a continuity of Practicum I which enables student teachers to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. PRK 3103 Praktikum III (Practicum III) 66(0+6)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum III is a continuity of Practicum II which enables students to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. INT 3101 Internship 2(0+2)

Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan.

122 Internship is a profesional transition stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers.Students are expected to plan, implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. At this stage, students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence, endurance, leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers.

123

PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas 3(1+2) PJM 3102 .SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 PAKEJ ELEKTIF 1 1.

criteria in choosing physical education acitivities. jenisjenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi. This course focuses on the knowledge and acquiring of basic skills in fundamental movements. konsep kurikulum. kepentingan. locomotor and non-locomotor movements. sistem endokrina. sistem otot. darah. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. respiratory system. selular dan tisu organisma. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. sistem limfatik dan imuniti. chemical level. nervous system. digestive system. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. model permainan kanak-kanak. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. blood vessels and circulation. lymphatic system and immunity. sistem saraf. Integumentary system. sukatan dan tafsirannya. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. sistem integumentarim. peringkat kimia. 124 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) . aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. saluran dan peredaran darah. the interpretation of curriculum. sistem respirasi. blood. sistem penghadaman. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. muscular system. skeletal system. sistem rangka. nutrition and metabolism as well as urinary system. the importance of physical education. jantung.(Basic Movement) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas. cellular level and tissue level of organisation. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. Heart. This course also stress on types of games which are suitable to different age groups. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan. This course focuses on the basic concept of anatomy and fisiology. endocrine system. Pendidikan Jasmani. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. This course focuses on the history and development of physical education in Malaysia.

undang-undang dan pentadbiran sukan. managing physical education and sport. issues in sport. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. This course discusses on the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. pengurusan permainan tradisional. laws and administration of sport. It also include a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. 2.Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. isu-isu dalam sukan. It also gives emphasize to the lesson development principles and the management of teaching-learning procedures. nilai dan etika dalam sukan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. sports development programme. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. program pembangunan sukan. values and ethics in sport. PIE 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. This course focuses on the introduction of strategies. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. administration of national and international sport agency. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) 3(3+0) PIE3101 Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. approaches. managing tradisional games. pendekatan. PIE3103 125 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) . This course focuses on the management and administration of physical education and sport. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.

Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. This course focuses on topics of assessment. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. penilaian dan pentaksiran. membaca dan menulis. bertutur. focusing on combination of using text book. This course discusses two important and significant things in the teaching process. syllabus and text book. syllabus contents and its curriculum specifications. measurement. faktor-faktor yang membantu 126 penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. kombinasi penggunaan buku teks. BAE 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. pengukuran. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. and evaluation. 3. This course focuses on topic selecting.Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. It also discusses topic for micro and macro in teaching. . assessment book and teacher’s guide as well as their contents.

It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. terminology of. This course is structured to expose the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. and writing skills. 127 4. reading. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. pembinaan item.This course discusses on the methodology of teaching listening. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. assessment. speaking. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) . penilaian kemahiran berbahasa Arab. penilaian kendalian sekolah. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. describes the teaching steps for every skill. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. konsep penilaian. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. BAE3103 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. evaluation and examination of Arabic language. mingguan dan semester mengikut format yang betul. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. weekly and semestral lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes.

peraturan keselamatan di sekolah. free from negative prejudice and discrimination. This course encompass the knowledge about health sexuality. Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) PKE3103 Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. method. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. the philosophy. kaedah.Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. sejarah. acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from sexual activities. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. positive approach in sexuality. falsafah. history and the curriculum of health education. amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan. the learning style. safe road user program and building safety. objectives. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan. This course gives expose to the concept and principles of safety education. doing the practical session of micro teaching. safety rules in schools. physical and social growth. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. dan diskriminasi. safety services. prosedur kecemasan. keselamatan perkhidmatan. safety and environmental safety. storeage of dangerous product. PKE3104 128 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Program) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. emergency procedures. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. safety of self. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. objektif. perkembangan aspek fizikal dan sosial. strategies and approaches in teaching health education. penyimpanan bahan bahaya. Antara tajuk-tajuk yang . konsep. keselamatan diri. bebas daripada prasangka yang negatif. This course discusses the basic concepts in health education. Emphasis is given to introduction to health education. stail pembelajaran.

129 . program kesihatan mulut. pendekatan bersepadu. amalan kebersihan sekolah. and emphasis on children’s health. rancangan makanan tambahan. school health services. behaviuor. Among the topics discussed on introduction to school health program integrated approach. supplementary food plan.dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah. The course intends to give geneal understanding on concept. program-program ADHOC / PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. ADHOC / PROSTAR programs and monitoring and evaluation. perkhidmatan kesihatan sekolah. school cleanliness practices. mouth health program.

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN .

the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers.PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. kaedah pengajaran dan pembelajaran. the four domains of civil. and culture. Pelajar akan didedahkan dengan rasional. sosio ekonomi. PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. pelbagai teori pembelajaran. socio economic. komponen pengajaran mikro dan makro. dan budaya. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. Moreover. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek pemilihan. kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti. aims and objectives of the Civic and Citizenship Education curriculum in the Integrated Primary School Curriculum. Students will be exposed to the rational. matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. This course exposes students to the selection. politik. dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. 130 pengetahuan dan kemahiran pedagogi. This course introduces students to the concept of Civic and Citizenship Education with hopes to develop responsible citizens. PSK3102 Teori Pembelajaran. great depth based on the six themes identified. format dan komponen wajib. empat domain iaitu sivil. . number of learning theories. politics. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna. konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. suitable types of evaluation which can be applied in Civics and Citizenship Education. penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. preparation and usage of resources so that the teaching and learning of Civics and Citizenship Education becomes fun and meaningful. dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri.

approaches. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. insan bermoral. methods. implementation and reporting. nilai-nilai agama dan masyarakat. ethical theories. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. kaedah. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. the format and compulsory component. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. pedagogical content knowledge and skills. kemahiran sosial. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. lesson planning. teori–teori etika. 2.This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education. carry out practical work. konsep asas nilai. planning. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. teori-teori perkembangan moral. methods suitable for an effective teaching-learning. merancang. pendekatan. This course exposes the rational and aims of service learning and skills developed from its activities. moral being. effective planning and teaching. merancang dan melaksanakan projek. social skills. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah.the micro and macro teaching components and peer evaluation and self reflection. planning and administering of service learning projects. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan. preparing the scheme of work. melaksana dan membuat laporan. values. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. 131 . religious and societal values as well as moral development theories.

the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. teaching and learning strategies for primary science. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. This course focuses on moral problems faced in schools. 5. It discusses issues in science education. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni.ELM 3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) 3(3+0) KuKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. Malaysian primary science curriculum I. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak . SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. teaching science for all children and science for exceptional children. Malaysian primary science curriculum II. kurikulum sains sekolah rendah aras II. In this course. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. issues faced in assessment of Moral Education.

rules and safety in the laboratory. dan kemahiran proses sains bersepadu. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. marking and moderation of test scripts. rekabentuk dan pembinaan ujian. memperolehi kemahiran manipulatif. pentadbiran ujian. matlamat pentaksiran. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. administration of test. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. types of assessment. preservation of biological specimens. alatalat pentaksiran. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. teknik-teknik asas makmal. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. It discusses definition of terms. kemahiran proses sains asas. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. bentuk-bentuk pentaksiran. bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. safe handling of scientific materials handling of chemicals. . scoring of assessment. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains. pengawetan spesimen biologi. preparation and improvisation of selected resources and presentation. basic laboratory techniques. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. interpreting test score and forms of examination. It will discuss about management of science laboratory. the basic science process skills and integrated science process skills. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. purpose of assessment.SCE 3106 132 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course provides knowledge about thinking and working scientifically. analisis skor ujian. areas of assessment in primary school science. penskoran pentaksiran. assessment tools. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. analysis of test score. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. peraturan dan keselamatan dalam makmal. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. test design and construction. It discusses primary science teaching. acquiring manipulative skills. science teaching and learning resources.

Fractions. . Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. In addition. Pelajar juga didedahkan kepada makna. application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Selain itu.133 6. Pecahan. Perpuluhan dan Peratusan)) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. fractions. MTE3107 Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. decimals and percentages and also construction of teaching aids. MTE3109 Teaching of Numbers. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. discussions cover topics related to teaching of numbers. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. using relevant mathematical ideas. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians.

PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. The use of technology is also emphasized to enhance students learning. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) PSV3104 Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. peranan guru PSV. the importance of curriculum development.perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. huraian sukatan pelajaran. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through the key issues. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. pengukuran dan pengendalian data. Dalam kursus ini. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 3(2+1) . They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. specifications of the syllabus. pelajar akan belajar konsep utama geometri. the roles of the PSV teachers. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Penekanan diberikan kepada matlamat. 5. Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. objektif kurikulum. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. pecahan. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. measurement and data handling. kepentingan perkembangan kurikulum. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. resource and teaching aid management. the 5P concept. management of outdoors and indoors activities. 134 Teaching of Geometry. konsep 5P. students will learn the key concepts in geometry.

content and themes in producing art works for the four areas. marking schemes. Membuat Corak dan Rekaan. peraturan memberi markah. Pattern-Making and Designing. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. methods and forms of assessment. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. strategy. This course covers the approach. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap 135 bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. bahan. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. teaching and learning resources. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). bentuk pentaksiran PSV. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. lesson planning. 6. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. that is: Drawing and Picture Making. PENDIDIKAN MUZIK . sumber pengajaran dan pembelajaran. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. types of assessments. strategi. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. subject matter. evaluation of art works and evaluation of portfolios. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. aims of assessment in VAE. tujuan pentaksiran PSV. persediaan mengajar. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. as well as practical activities for explorations of tools and materials. kaedah pentaksiran PSV. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. jenis-jenis pentaksiran. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2.(Teaching and Learning of Visual Art Education) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.

This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. alberti bass. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat.MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. matlamat. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. sociological and psychological factors that affect music education. philosophical implications. broken chord. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. sing melodies in keys changes from major to minor. psikologi. broken chords. latihan dalam permainan iringan kord blok. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. faktor-faktor sosiologikal dan 136 psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. mengimprovisasikan melodi di kibod. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. play block chords. permainan alat muzik. fungsi muzik dalam pendidikan. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. . bes alberti. melody improvisation. singing folk songs. jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. importance of music. aims and the functions of music in education. faktor-faktor sosiologi. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. Carl Orff and Jaques Dalcroze music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts.

This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. aural sensitivity and movement to music. the playing of recorder and percussion instruments. types and characteristics of children and adult voices. teaching and learning of singing in the music classroom. semester. 7. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. permainan alat perkusi. BAHASA MELAYU Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 3(3+0) BMM3101 . and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. remaja. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah.micro and macro training sessions. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. mensintesis 137 pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder.MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. permainan alat rekoder. mingguan dan harian.

dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. 5P concepts. approach. testing specifications schedule and its construction. theory of cognitive. pemarkahan dan markat. types and method of language evaluation. dan menulis). concepts of teaching strategy. and psychomotor. affective. pendekatan. gammar and language skills evaluation BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa. afektif. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. main focus and secondary focus. konsep strategi.Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan. kaedah.. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. evaluation. skills mapping. and technique. kaedah. and implementing the micro and macro teaching. fokus utama dan sampingan. pembinaan ujian. penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. pemetaan kemahiran. This course describes the concept and principle of testing. pendekatan. jenis dan kaedah penilaian bahasa. curriculum conten. 138 This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. reading. added value skills and language system. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. marks. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. dan psikomotor. konsep 5P. membaca. penulisan langkah pengajaran. language skills (listening and speaking. the writing of teaching steps. penilaian. . pengisian kurikulum. dan pengukuran. testing development. teori-teori kognitif. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa. and writing). dan teknik pengajaran. and measurement. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa. kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur.

test specification table. 139 8. . kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. safety and rule regulation. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. basic statistic. and techniques of teaching language skills.This course elaborates on malay language skills. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. pengurusan peralatan dan bahan. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. marking scheme and mark analysis. keselamatan bengkel. strategi. management and administration. financial management. implement teaching planning and audio visual aids. peraturan pemarkahan. strategy. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. various methods of evaluation. jenis penilaian. interpretation as well as report writing on assessment. perancangan pengajaran KHSR. tool and material management. preparation ofl language skills teaching plan. membina Jadual Spesifikasi Ujian. penggunaan dan interpretasi data. discussion on validity and reliability of evaluation format. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) . panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. analisis markah dan statistik asas. technique and teaching methodology. methods. pelbagai cara penilaian. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. item development. dan bahan bantu mengajar.alternative evaluation skills for using rubric. workshop safety. competency and school based evaluation. approaches. constructing and using language skills teaching aids. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. pengurusan kewangan. KEMAHIRAN HIDUP ELEKTIF RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). portfolio. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel.

9. the vegetable and ornamental crops production technology. pembiakan dan penanaman. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. penyediaan batas dan bekas menanam. This course deals with three main components: home technology. pemilihan pakaian.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. electronic commerce (E–commerce). pascakolonial. pengurusan dan penjagaan. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. Psyco-analysis. rearing ornamental fish technology. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. tropical freshwater ornamental fish:. pemeliharaan ikan hiasan. kritik genre dan kritikan baru. .perniagaan elektronik (E-dagang). tanaman sayur-sayuran dan hiasan. Surelism. rearing ornamental fish technology. management and care of ornamental fish. propagation and planting. Autobiography. proses jahitan dan membuat pakaian. Marxisme. Semiotic. semiotic. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. Marxism. pascamoden. Post Colonial. surelisme. Fenomenology and Hermeneutic. RBT3120 140 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. Arcitipal. Post Structuralism dan Deconstruction. Post Modern. Femenism. femenisme. finance. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. Existensialism. eksistensialisme. resepsi dan teori tindak balas pembaca. undang-undang perniagaan. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. dan New Critics. business law. Genre Critics. and vegetable and ornamental crops production technology. Topics coveres studies on fabric. choice of clothing and sewing and clothes making processes. fenomenologi. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. preparation of planting beds and containers. psikoanalisis. hermeneutic. Reading Reception dan Reflection theory. the ornamental fish. selection and preparation of equipments and materials. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. harvesting and use of plants produced. kewangan. This course elaborates on literary critics field like. short term vegetable and ornamental crops. pengenalan kepada ikan hiasan. plant care. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi.

pemilihan.PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. This course elaborates on the definition and concept of drama. genre formation process. sudut pandangan. basic dramatisation. simulasi dan improvisasi. produksi. dialog dan latar tempat. cinematography. teater dalam bilik darjah. This course elaborates on the introduction to theatre in education. and presenting a performance. persoalan. creative writing strength. MUZIK PRA SEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) . novel popular. pemilihan pelakon. and forms of children drama. adolescent novel. a performance. plot. element. simulation and improvisation. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. production. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. sejarah dan latar belakang. reading theatre. types. pengarahan. asas alkonan dan vokal. and vocalisation. jenis dan bentuk drama kanakkanak. and teacher as a writer. opinion angle. pengurusan produksi. dan pembinaan skrip. teater untuk kepelbagaian tujuan. latar tempat. 10. tetamu dalam aksi. dan guru sebagai penulis. guru dalam peranan (teachers in action). serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. theatre for multipurpose. elemen. poems. puppet. character and characterisation. improvisasi. popular novel. kekuatan karya kreatif. cerpen. dan isu karya kreatif. forming production management. short stories. mengadakan sesi uji bakat. tater dan teater kanak-kanak. implementing a screen testing. pementasan. theatre inclassroom. performance ethics. 141 This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. teater pembaca. creative writing themes and issues. penerbitan karya. teachers in action. boneka. stage performance theory. story telling. bercerita. history and background. novel remaja. tema. puisi. watak dan perwatakan. selection and script writing. theatre and children theatre. teori pementasan. proses pengeraman bahan. sinematografi dan persembahan. dialog and location background. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. actors selection. visitor in action. etika pementasana. plot. genre writing publishing. directoring.

testing and evaluation. pregerakan kreatif. sumber pengajaran dan pembelajaran. patriotic songs. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. Topis discussed encompasses introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. lagu-lagu patriotik. perancangan pengajaran dan pembelajaran. technology in teaching and learning music in classroom. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschookl children. 142 This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Sonds and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah.Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. jenis-jenis pergerakan. impromptu singing and aural. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan nyanyian kanak-kanak. teaching and learning resources. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. creative movement.pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. children’s songs and cultural songs. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. pengujian dan penilaian. The focus of the course is related to music with movements elements of movement. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. Students will be introduced to children’s songs. nyanyian semerta dan aural. . dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. unsur-unsur pergerakan. teaching and learning music through movements. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool.

tafsir ayat akhlak. and khatam alQuran. Students will also be exposed to setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. Nasikh. traditional musical gamnes and preschool games musical instrument in teaching and learning activitie. Muhkam dan . PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (2+1) Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al Quran. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. tafsir kisah para Nabi from Quran and surah-surah choices tilawah. Mansukh. tafsir ayt hukum. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. kemukjizatan Al-Quran. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments.PRM3104 143 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. tafsir ayat aqidah. isti`azah. tafsir ayat akhlak. isti’azah. Topics discuss in tafsir component is related to israiliyyat in tafsir. tafsir ayat aqidah. basmalah. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. tafsir ayat hukum. takbir. basmalah. takbir. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. dan khatam al Quran. 11. This course compuse of tilawah and tafsir al Quran topics. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadith. Ulum AlQuran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran.

arRahman. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. Nuh. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. Muhkam and Mutasyabih. ENGLISH LANGUAGE English for Undergraduates 3 (3+0) ELE3101 . al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. pelaksanaannya secara teori dan amali. 12. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. hukum beramal. pengertian. Sikah and Jiharkah.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. harakat. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. Nuh. ar-Rahman. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. Nasikh and Mansukh. tujuan dan sifat-sifat. martabat hadis. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with Al-Quran and Hadith Nabawi. The implementation is carried out both in theory and in practice. Ulum al-Quran the discuss the arrangement of verses and chapters of the Al-Quran. The course will expose and guide students on the theories of memorization the AlQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. Jin. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat. wuslah and other related aspects. burdah. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. Jin. Each tarannum will focuses on tabaqat. its mukjizat. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. harakat. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya.Mutasyabih. Sikah dan Jiharkah. the degreel of Hadith and rules in using them. wuslah dan lain-lain yang berkaitan. Nahawand. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. Hadith Qudsi. burdah. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. Nahawand. PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu.Definitions. perbandingan dengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. 144 The course deals with Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis.

Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. The topic Language and literature is also introduced. Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan. an overview of teaching approaches. theories of second language acquisition. pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. komunikasi. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. syntax. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. and introduction to lesson planning. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran. ELE3102 145 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course aims to equip learners with an understanding of the principles underlying the practice of teaching English language in primary schools. adaptation and simplification. It focuses on language acquisition and language learning. morfologi. classroom management. ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) 3(2+1) . communication. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. kemahiran membaca dan menulis. remedial and enrichment activities. syllabus study. and semantics needed by an English language teacher. the English sound system (phonology). developing classroom skills.(Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. methods and techniques. general principles in the teaching of language skills. Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. morphology. multiple classroom teaching. materials selection. reading and writing.

This course focuses on the topics of lesson planning. the teaching and assessing of reading skills. pengujian dan penilaian kemahiran 146 mendengar dan bertutur. testing and evaluation. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. the teaching and assessing of vocabulary. pengajaran. pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. the teaching and assessing of literature for primary schools. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. the teaching and assessing of writing skills. pengajaran. the teaching and assessing of listening and speaking skills. the teaching of grammar. pengujian dan penilaian kemahiran membaca. pengajaran. integration of language skills and language content. . spelling and dictation. pengajaran tatabahasa dan mengeja. peperiksaan dan penilaian.

147 SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT .

bertutur. Sentence types. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). reading and writing. This will reinforce and further enhance learners’ proficiency in using the language for a variety of purposes.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. It focuses on Tense types and aspects. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. This will improve and reinforce learners’ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form. . Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. and Cohesive devices in spoken and written language. speaking. Subject-verb agreement. Tumpuannya kepada kemahiran-kemahiran mendengar. Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. The topics focused are listening. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. It also enables learners to reflect on their learning. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. function and meaning. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan.

148 LAMPIRAN .

1. 1. teori pembelajaran. Pentaksiran.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 1. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 1. .6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. 1.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1.1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. 1.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. bahan kurikulum.4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian.

149 .

1 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik. 150 . 2. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 2. 2. 2. 2.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren.4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.Hasil Pembelajaran 2. 2.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi. Kemahiran Intelek Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri.

3. psikologi dan etika profesional keguruan. sosial. 4.Hasil Pembelajaran 3. 151 . mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar. 3. 3.6 merancang.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. 3. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal.2 3.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. budaya.4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 3.

4.6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian.4 membuat muhasabah diri. 4. 152 . Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 4.1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif.Hasil Pembelajaran 4. emosi dan tekanan secara berkesan.2 mengurus masa.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan.3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. 4. Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. 4. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah. 4.

5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan.6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan dan 5. 5. 5. 5. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia.1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. akauntabiliti integriti.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut. 5. Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat.Hasil Pembelajaran 5. 153 . bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. 5. iaitu untuk: 5.2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.

Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut: 6.5 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian. Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. 6. 6.Hasil Pembelajaran 6. 6.2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. 154 .1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. 6.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara.

bengkel.” Sepanjang kursus. kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. dan peperiksaan.LAMPIRAN 2 Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih. Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. projek. persembahan. Pentaksiran: Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam bentuk tugasan bertulis dan persembahan. Ia juga termasuk peperiksaan. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. Pentaksiran: Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis. seminar. pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri. jurnal reflektif dan penghasilan resos pengajaran. 157 155 . projek. poster. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur. tutorial.

berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri. Pentaksiran: Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas penempatan sekolah dan projek penyelidikan. merefleksi dan menilai amalan. Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. pembinaan hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah dan projek penyelidikan yang kecil. Pentaksiran: Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah melalui penglibatan dalam bengkel di seminar. Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar. perbincangan kumpulan kecil. bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan. 156 . amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel. pengalaman berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas. Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni. memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi.” Juga.Hasil Pembelajaran Kemahiran Praktik Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 4. 3. Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani • • • • • • • Muzik Pra Sekolah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Kemahiran Hidup Persuratan dan Kesenian Melayu Pendidikan Seni Visual Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 6. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral English Language Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 9. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • 8. 7. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 5. Major Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran Elektif 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani Elektif 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.LAMPIRAN 3 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 Bil 1. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Sains Pendidikan Jasmani • • • • • . 2. Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

Major Matematik Elektif 1 Pendidikan Jasmani Elektif 2 157 • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • • • English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral • • Catatan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • • • • Nota : . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 16 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 13 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 15 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.Bil 10 . Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • • 12 .

Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa kursus Persediaan. 158 PANEL PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN .

Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Y. Bhg. Datin Sitti Haishah binti Abd. Rahman Puan Zainab binti Yusoff My Zainal Abidin bin Haji Kasim Tuan Haji Aleas bin Md Isa Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Dr Jeniffer Wee Beng Neo Puan Haslina binti Japri Puan Saffiah Uyuni binti Mohamad Yaacob Ustaz Osman bin Loman .Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Encik Tan Ying Kee Dr Noriati binti A.

159 .