P. 1
ModulPismp

ModulPismp

|Views: 232|Likes:
Dipublikasikan oleh apeke
modul pismp
modul pismp

More info:

Published by: apeke on Feb 10, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2015

pdf

text

original

PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

SESI 2007/2008

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan. 10. 8. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran • Lampiran 3: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan MUKA SURAT ii iii 1 2 5. 2. 9. 3. 6. 4. 7 16 19 23 24 30 33 122 126 132 11 12 13. Struktur Program. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik.KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1. 150 151 157 159 159 14. 7. i . dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian.

Sekian. Dato’ Misrah bin Haji Ibrahim Pengarah Bahagian Pendidikan Guru . Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPGM ditadbirkan secara berpusat (centralised). Agihan Kursus Mengikut Semester. Pengenalan. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru Malaysia merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Matriks Hasil Pembelajaran. pelantikan tenaga pengajar. Di samping itu. selamat maju jaya. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Perguruan Guru Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. pengurusan bahan sumber pengajaran-pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Justeru. Kementerian Pelajaran Malaysia. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Sinopsis Kursus. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optima.

ii KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN .

Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. futuristik. dan bersepadu Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience) Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang berikut: Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome based) Holistik REKA BENTUK KURIKULUM Spiral & Development al Praktikal & Kontekstual Koheren . responsif. holistik.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. relevan.

i. Aktiviti Kokurikulum. dan Bina Insan Guru Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal / ”hands-on” • Berasaskan kurikulum sekolah (KBSR) • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester) • Merujuk situasi sebenar / amalan bilik darjah di sekolah • Melaksanakan amalan terbaik (best practises) ii. iii. v. iii Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome-Based) • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang • Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Malaysian Qualifications Framework (MQF) Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan penglaman praktikal/klinikal Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. EFA. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai “Kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. . nilai / disposisi • “hard skills” dan “soft skills” • Persepktif global (4 Pillars of Education). iatu: Aras 1 : Semester 1 hingga Semester 3 Aras 2 : Semester 4 hingga Semester 6 Aras 3 : Semester 7 dan Semester 8 Holistik • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. EIU. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan”. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus dan antara kursuskursus yang ditawarkan • 3 Aras mengikut Semester. ESD (UNESCO) • Kurikulum. kemahiran. Struktur kurikulum direka bentuk mengikut 3 Aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat “spiral” dan “developmental” dan berasaskan kemahiran-kemahiran yang hendak dicapai di dalam kandungan sukatan pelajaran dan sistem penilaian yang akan digunakan sepanjang tempoh pengajian. iv.

Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. e. d. c.iv Strategi Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi seperti yang berikut: a. bahan. b. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. dan tugasan. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian unutk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. iaitu: Kuliah / Tutorial / Seminar / perbengkelan / Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar seperti yang dikehendaki dalam Notional Credit. . latihan industri. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktik yang sebenar (real problem of practice). Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. Portfolio Pembelajaran. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. Menggunakan pelbagai mod. kerja kursus. penilaian tugasan terarah. Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pendekatan pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). kajian kes. Penggunaan Unit Plan. f. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan melalui e-learning dan online learning. penyelidikan tindakan. pentaksiran prestasi (performance assessments). praktikum. internship.

peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah berdasarkan prosedur Jaminan Kualiti Akademik yang ditetapkan oleh Jaminan Kualiti IPG dan juga memenuhi Kod Jaminan Kualiti yang menepati Malaysian Qualification Framework (MQF). Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap / aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi: • Etika Profesional • Pengetahuan dan Kefahaman • Kemahiran Intelek • Kemahiran Praktikal • Kemahiran Kebolehpindahan • Penghayatan dan Amalan Nilai Hasil pembelajaran yang hendak dicapai pada Aras 1 akan diulang (revisit) semasa Aras 2 dan 3 dengan lebih meluas dan mendalam. hasil pembelajaran. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. . Bentuk penilaian boleh dibuat dalam pelbagai bentuk termasuk pentaksiran berterusan. Kelulusan Kurikulum Kelulusan kurikulum program ini berdasarkan Tatacara Kelulusan Program Ijazah Sarjana Muda perguruan.v Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksaanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras.

DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM .vi PENGENALAN. MATLAMAT.

dan etika profesional keguruan. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing. berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masing dalam pelbagai situasi sebenar. memiliki dan menampilkan nilai. v. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masingmasing. iv. vi. ii. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal. kemahiran. psikologi. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. dan keterampilan profesionalisme dalam bidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Sebagai prasyarat. dan menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun.PENGENALAN Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. iii. . MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMP dengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. budaya. sosial. etika. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. bahan kurikulum. pentaksiran.

DAN PERINCIAN KURSUS . STRUKTUR PROGRAM.1 SISTEM AKADEMIK.

Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. praktikum.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. . Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Bekolah (PBS). Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian selama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. serta Amalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. yang mencakupi teori dan amali. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak semuka. Setiap semester mengandungi 20 minggu.

nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. 86 (65%) 3. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. Reka bentuk kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan . Major. kemahiran generik. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL.2 STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. dan Kursus Wajib Institut Perguruan Guru Malaysia (IPGM). KURSUS KURSUS WAJIB • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF • Pakej Elektif 1 • Pakej Elektif 2 JUMLAH KREDIT 23 (17%) 2. 1. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. dan Amalan Profesional. 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT).

3 Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Elektif ini tidak diagihkan kredit. Kursus Tanpa Kredit (TK) Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. dan internship. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Sepanjang mengikuti program. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. PBS dijalankan selama 4 minggu. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga proses. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit. praktikum 24 minggu. praktikum. iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). manakala internship selama 4 minggu. Amalan Profesional diagihkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah.pelajar menguasai major yang berkenaan. . Pakej Elektif diagihkan sejumlah 24 kredit.

1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. 1 1 2 3 4 5 7 8 .Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6 KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM.Unit Beruniform II Kokurikulum .Unit Beruniform I Kokurikulum .Olahraga Kokurikulum .Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum .Permainan Kokurikulum .4 PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .

1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Jumlah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL 45 (34%) . Profesional Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship Jumlah KREDIT SEM. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. Kursus Major. Senarai Kursus Major dan Kod BIL.EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa Jumlah 3(3+0) 27 (20%) 8 5 Amalan Profesional KOD KURSUS Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P.

6 AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER .

Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 SEM. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2007) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 . 1 1 2 2 3 2. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2008) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu.AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM.

BMM3114 BMM3115 BMM3116 Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 7 8 8 7 3. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD BAM3101 BAM3102 BAM3103 BAM3104 BAM3105 BAM3106 BAM3107 BAM3108 BAM3109 BAM3110 BAM3111 BAM3112 BAM3113 BAM3114 BAM3115 KURSUS Kemahiran Berbahasa Arab Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Tatabahasa Arab 1 Tatabahasa Arab 2 Morfologi Arab Retorika Bahasa Arab Kesusasteraan Arab Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 .

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 6. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Klasik Bahasa Tamil Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 8 5.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (33%) SEM. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan 1 .

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM. 1 1 1 1 2 2 2 2 .9 7.

Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I . Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah .8. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM.Membentuk dan Membuat Binaan Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8. 10 PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 .

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 10. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 . MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. Fractions.PIM3114 PIM3115 Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) 8 8 9 11 PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I : Kaedah Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

KURSUS Life and Living Processes 3(2+1) 1 Children’s Learning in Science 3(3+0) 1 Exploring Materials 3(2+1) 2 Primary Science Curriculum and Pedagogies 3(3+0) 2 Physics in Context 3(2+1) 3 Thinking and Working Scientifically 3(3+0) 3 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) 4 Planning for Teaching Primary Science 3(3+0) 4 Energetics in Chemistry 3(2+1) 5 Earth and Space 3(2+1) 5 Evaluation in Science Teaching 3(3+0) 6 Management of the Science Laboratory and 3(3+0) 6 Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) 3(3+0) 7 Science. SAINS PENDIDIKAN RENDAH 12. Technology and Society 3(3+0) 8 Action Research II – Primary Science (Implementation 3(0+3) 8 and Reporting) Jumlah 45 (34%) 12 11. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.MTE 3115 KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3 (0+3) 8 Jumlah KREDIT 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 . PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal.

14. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PKD3101 PKU3102 PKD3103 PKD3104 PKU3105 PKU3106 PKD3107 PKD3108 PKD3109 PKD3110 PKD3111 PKU3112 PKU3113 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Audiologi dalam Pendidikan Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pemulihan Dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) SEM. 13 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

PKU3114 PKU3115 16. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 . KOD PKL3101 PKU3102 PKL3103 PKL3104 PKL3105 PKU3106 PKL3107 PKL3108 PKL3109 PKL3110 PKL3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) 8 Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dalam Pendidikan Khas Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanakkanak Bermasalah Penglihatan Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

15 AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER .

Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAE3103 Pengurusan Sumber Pengajaran dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. Pendidikan Islam 3.PAKEJ KURSUS ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 2 3 4 5 2. 1. Pendidikan Kesihatan Jumlah 12 (9%) . Bahasa Arab 4.

Mathematics Elective 5. Pendidikan Moral 3. Decimals and Percentages MTE3111 Teaching of Geometry. Measurement and Data Handling PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual KBSR MZE3101 Asas Pendidikan Muzik MZU3102 Kibod dan Nyayian di dalam Bilik Darjah (dan *PBS) MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics (dan *PBS) MTE3109 Teaching of Numbers.16 Pakej Elektif 2 Bil. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. Pendidikan Seni Visual Elektif 6. 1. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 2. Science Elective 4. Pendidikan Muzik Elektif . Fractions.

. 7. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah 10. Elektif 2 Bahasa Melayu Elektif Kursus BMM3101 Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology For Young Learners Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 8. Kemahiran Hidup Elektif 9. English Language Jumlah 12 (9%) *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran 3. *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan. Pendidikan AlQuran 12.Bil. 11.

18 AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta kemahiran yang hendak dicapai. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Semester Aras Aras 1 Semester 1- 3 Aras 2 Aras 3 • • • • • • Aras 1 Semester 4 -6 Aras 2 Aras 3 • Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pemberatan 70% 15%

15%

15%


• • • •

70%

15%

Aras 1 Semester 7& 8 Aras 2 Aras 3

15%


• • • • • •

15%

70%

Pada setiap semester, kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut:

19 Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Task / Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan *PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.

20 Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 PJM3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 PJM3110 XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 3) (dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3 (x+x) TK 19

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. ** ‘Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum I (4 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.21 Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 PJM3112 XXX31XX PRK3101 KURSUS Kokurikulum . Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlahl KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 17 *Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semesster 1 hingga semester 6 Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 XXX3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 Jumlah 12 Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) . Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum .

EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN .

pengguna teknologi maklumat yang cekap. pendidik yang inovatif. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. serta pemupuk nilai yang gigih. dan peperiksaan luaran. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Pengalaman pembelajaran pelajar juga diperoleh melalui pendekatan Pemebelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan pelajar mengakses. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjang program dijalankan. bersemuka.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. dan tidak bersemuka. . proses validasi. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaranpembelajaran. 9. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras. proses akreditasi. penguasa ilmu yang mantap. Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti. dan penilaian kendiri. mengumpul. terarah kendiri.

23 SINOPSIS KURSUS WAJIB .

Islam in the Malay Civilisation. Islam dalam tamadun Melayu. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. bertutur. contemporary issues. Listening and Speaking Skills. Sentence Types. Cina. membaca. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). Types of Questions. India dan Jepun). It focuses on the English Sound System. Islam Hadhari. jenis-jenis ayat. This course focuses on the introduction of civilisation. Tenses. membaca. It builds further on parts of speech and the language skills. jenis-jenis soalan. Chinese. interaction among various civilisations (Malay. and nation development process. Reading Skills. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes.SINOPSIS KURSUS KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. This will enable learners to become proficient language users. dan kemahiran mendengar. the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe. dan menulis pelbagai penulisan. dan proses pembangunan negara. prominent figures of the Islamic civilisation. Kursus ini juga memahirkan . isu-isu kontemporari. Islam Hadhari. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). Tumpuan diberi kepada tatabahasa. tokoh-tokoh tamadun Islam. Parts of Speech/Word Classes. kemahiran mendengar dan bertutur. tatabahasa. It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Indian and Japanese). dan menulis untuk pelbagai tujuan.

Focuses wil be on reading. types of reading and writing basic skills activities. masyarakat pluralistik Alam Melayu. measurement. operation and computation. hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. development and usage of electronic and non electronic and teaching and learning activities. penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik. Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. operasi dan pengiraan. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. strategi pengajaran dan pembelajaran. kesedaran ruang. perlembagaan . pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. This course describes about Language Acquisition theory. and writing remedial on teaching and learning strategy. pembinaan. reading and writing remedial basic skills. Tumpuan diberikan kepada pemulihan membaca dan menulis. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of numerical literacy in the basic areas of mathematics. visual arts. pemilihan. jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis. and also data analysis and Interpretation.pelajar dalam penggunaan struktur-struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan dan tujuan. The topics discussed are problem solving. seni visual. 24 WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa. pendidikan jasmani dan kesihatan. kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis. dan juga analisis data dan interpretasi. pengukuran. spatial sense. and physical education and health science selection. Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia. konsep-konsep asas hubungan etnik. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. reading and writing in music education. its relationship with teaching and learning. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia.

dan kecerdasan pelbagai. exposure to basic skills in music. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran. pengurusan mesyuarat dan kewangan. pengelolaan aktiviti. filing system. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni dalam Pendidikan. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. This course emphasizes on ethnics relations in Malaysia. pengenalan alatan. This course focuses on basic concepts of culture and an ethnic relation with special attention to the latter’s development in Malaysia. economy development in ethnics relations in Malaysia. inkuiri. mengetahui.learning process of various subjects at the primary level. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. It also focuses on the introduction of Arts in Education. organizing of activities and competition. religion and ethnics relations. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. challenge and enhancement ethnics relations in Malaysia. Pendedahan kepada asas Muzik. dan majlis rasmi. Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah.dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. basic concepts in ethnics relations. movement and visual art which will enhance the teaching . . Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. agama dan hubungan etnik. setup of cocurriculum unit. management of meeting and budget. inquiry and multiple intelligences. expression. and the role of government and society. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music. constitution in ethnics relations in Malaysia. It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination. and official function.penubuhan unit-unit kokurikulum. gelanggang dan undang-undang permainan. sistem fail dan surat menyurat. This course focuses on cocurriculum in primary school. ekspresi. Malay pluralistic society. politics 25 development in ethnics relations in Malaysia. movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects.

introduction on equipment. perlembagaan unit beruniform. kemahiran asas. struktur dan organisasi. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. team management. structure and organization. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. pengkelasan persatuan. pengukuhan kemahiran dalam permainan. games enrichment. management in measurement of track and field events. court and rules and regulation of games. pengurusan. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. track events. marching. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. perkembangan dan kepentingan persatuan. management and administration. planning and camping. management of court / field and team and organizing competition. asas kawad kaki. pengurusan pasukan. principles of first aid. training and tactical of games. disiplin dan kerohanian. organizing competition. sejarah dan undang-undang. history. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. . constitution of uniform units. This course focuses on the history of uniform unit. pengelolaan kejohanan. rules and regulation. field event. WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. pelaksanaan dan penilaian projek. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. discipline and spiritual.latihan dan taktik permainan. knowing. pengurusan ukuran balapan dan padang. pengurusan dan pentadbiran. persediaan. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. sejarah. 26 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) WAJ3110 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. This course focuses on the general knowledge. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. asas pertolongan cemas.

Malaysia cergas dan patriotik. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. management. kembara dan orienteering. kesantunan berbahasa. guru dan hubungan dengan komuniti. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. groupwork and reflection. kemahiran mendengar . development and importance. teacher relationship with community and honesty. persembahan kumpulan dan refleksi. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. tazkirah / aktiviti moral. This course is a four days camping programme. jenis khidmat kemasyarakatan. aktiviti di air. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. classification of society. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. exploration and orienteering. latihan dalam kumpulan. berdaya tahan. berdaya maju. moral activities. managing camps. This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. training in groups. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan perkhemahan.This course focuses on the introduction and concept of society. guru dan akauntabiliti profesionalisme. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru yang seimbang. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. history. dan berdaya saing. The course emphasises on the balanced teacher self development. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstuial. pengucapan awam. basic skills. WAJ3114 27 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. preparation. implementation and evaluation of project. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. mengendali dan menghadiri bengkel. It focuses on putting up a camp. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. khidmat pendidikan kepada komuniti. water activities. proressive and resilient. aktiviti kemasyarakatan.

jenis khidmat kemasyarakatan. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. interaksi dengan komuniti setempat. Akta 550 (1996 ). This course aims to upgrade continuos self professionalism. infrastructure and school curriculum infostructure. protocol. interpretation of test. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. interpretasi dapatan ujian. tertib di meja makan. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. public speaking. administering post inventory test of self direct search. Surat Pekeliling Ikhtisas. Pekeliling Perkhidmatan. speaking skills. Act 550 (1996). school climate. raising the flag. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. khidmat pendidikan kepada komuniti. students are exposed to teachers and law mandate. conflict inventory. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. workshops theme. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. tema bengkel. latihan dalam kumpulan. The focus of the course is related to workshops. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). finding. iklim sekolah. managing official ceremonies and dressing code. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. inventori konflik.secara efektif. benchmark leadership characteristics. lawatan benchmarking. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. mandat. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. 28 BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. table ettiquette. ciri-ciri kepimpinan. Students are exposed to the skill of planning. kembara sosial. profesional circulars. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. aktiviti kerohanian/moral. pengurusan sekolah. reflection. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. lawatan benchmarking. . organising and attending workshops. effective listening. moral acitivities. school organisation. service circulars. interaksi profesional dengan guru cemerlang. kreatif dan inovatif. inovasi guru cemerlang. refleksi.

professionasme commitment reports and reflective evaluation. innovation. interaction with excellent teachers. 29 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) . professional.benchmarking visits.

development of children with special needs. factors that influence the development of the child. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. historical development of the Malaysian education system. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. different stages of development.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. This course encompasses the developmental process of a child. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. nature of human beings from the religious and biological perspectives. pelbagai teori pembelajaran. This course consists of the development of Islamic. . EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. basic principles of child development. prinsip-prinsip asas perkembangan. the underpinning theories of child development. implications on teaching and learning. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. the National Philosophy of Education. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. implikasi faktor perbezaan individu. Western and Eastern philosophy of education. motivasi.

application of technical skills in using various instructional media. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. kemahiran berkomunikasi. theories. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. model-model pengurusan disiplin. This course discusses concepts. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. teori. production. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. multicultural relationship skills and issues. models of discipline management. implications of individual differences. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. . issues regarding discipline problems of students and management of special need students. pengurusan media dan sumber pendidikan. various learning theories. learning styles based on different multicultural aspects. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. pemilihan. practices and development of educational technology. integration of information and communication technology in teaching and learning. penggunaan dan penilaian media pengajaran. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. utilization and evaluation of educational media. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. EDU 3104 30 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah.This course encompasses the child’s learning environment. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. the roles of teachers in classroom management. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. penghasilan. selection. communications skills. management of educational media and resources.

This course discusses educational issues and current challenges. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. . teacher politeness. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. peranan guru biasa sebagai pembimbing. roles of ordinary teachers as guidance teachers. characteristics of a teacher as a professional. kepemimpinan dan peranan guru. stages of teacher development. leadership and roles of teachers. akauntabiliti dan kesantunan guru. etika. EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. ethics and accountability. 31 This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. matlamat. teachers and ways to overcome. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. This course discusses the concept of a profession. types of guidance and counseling services. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. early symptoms of emotional disturbances amongst students. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. needs. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. peringkat perkembangan guru. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak.EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. innovation and managing educational changes.

32 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) .

and language system. the writing of teaching steps. kemahiran bernilai tambah. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. 5P concepts. and implementing the micro and macro teaching. membaca. language skills (listening and speaking. penulisan langkah pengajaran. pengajaran mikro dan mikro. micro and macro teaching. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) . dan sistem bahasa. approach. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. kaedah. fokus utama dan sampingan. pengisian kurikulum. concepts of teaching strategy. dan menulis). reading. skills mapping. main focus and secondary focus.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. added value skills. pemetaan kemahiran. kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. pendekatan. and writing). curriculum content. konsep 5P. BMM3102 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. konsep strategi. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. and technique. dan teknik pengajaran. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization.

approaches. pembelajaran secara On-Line dan Off-Line. using Malay language in internet. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. link model in organising resources.Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. teori-teori kognitif. dan psikomotor. and using learning CDs in teaching and learning the MalaylLanguage BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) . on-line and off-line learning. pendekatan. methods. 33 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) BMM3104 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa. website. grammar and language skills evaluation. kaedah. penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. This course elaborates on Malay language skills. dan pengukuran. affective. testing specifications schedule and its construction. evaluation. marks. types and method of language evaluation. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. teaching of Malay language through video conferencing. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet. penilaian. penilaian kemahiran bahasa. model perpautan dalam penyusunan bahan. and techniques of teaching language skills. penggunaan alat pengarangan. dan tatabahasa. animasi dalam persembahan bahan. perpautan antara bahan. testing development. usage of writing tool. and measurement. pembinaan ujian. on-line teaching resources editing. animation in presentation. afektif. pemilihan bahan internet. This course describes the usage of internet. and psychomotor. dan tapak pembelajaran. learning homepage. linkage within resources. constructing and using language skills teaching aids. pengeditan bahan pengajaran secara On Line. selection of internet resources. dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. jenis dan kaedah penilaian bahasa. laman web. This course describes the concept and principles of testing. theory of cognitive. preparation ofl language skills teaching plan. BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet. pengajaran bahasa Melayu secara sidang video. pemarkahan dan markat.

dan pembentukan kata baru. and rational. verbs. articulation and articulators. . adjectives. masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran. variasi bahasa. This course elaborates on phonetic and phonology theories. pronunciation and syllables exercise. golongan kata kerja. language characteristics. jenis kata adjektif. dan bahasa Melayu saintifik This course elaborates on various linguistic fields. paradigmatic rule. organisation and strategies in normal and special class. kata adjektif. objective. This course elaborates on the formation of Malay language words including the formation of nouns. alphabert and phonetic symbols. segmental phoneme. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. sifat bahasa. and standard pronunciation. and scientific Malay language. and the formation of new words. super segmental phoneme. verbs. phoneme. objektif. stilistik. preparing lesson plan and teaching resources. language variation. stylistic. learning difficulties and ways of detecting learning difficulties. hurufhuruf dan simbol fonetik. implementing teaching and evaluating session.Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. adjectives. pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas. artikulasi dan articulator. golongan kata. bentuk perkataan bahasa Melayu. fonem suprasegmental. dan sebutan baku. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. BMM3107 34 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik. This course elaborates on remedial and enrichment education including concept. peraturan paradigmatik. linguistic structure. faktor luaran. sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. affixes in Malay language. kata kerja. types of words. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. dan kelas kata tugas. external factor. dan rasional. imbuhan dalam Bahasa Melayu. and functional word class. penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar. latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan. pronunciation and syllables transcription. pronunciation and syllables in Malay language. linguistic developement history. fonem. fonem segmental. sejarah perkembangan ilmu linguistik struktur linguistik. Malay language word form.

dan proses penerbitan ayat. This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay Language. ketaksaan dan kekaburan makna. dan ejaan. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. sumber istilah.BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. education research report and procedure. action research types and proposal. compound sentences. istilah singkatan. terminology and terminology construction schedules. symbols. frasa sendi nama. consideration to be taken during data . Perkamusan. peristilahan. sistem ejaan jawi bahasa Melayu. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. skema tatacara pembentukan istilah. frasa kerja. prosedur dan pelaporan penyelidikan pendidikan. frasa adjektif. ayat dasar. sentences in Malay language including phrase. It encompasses the noun phrase. fitur makna. ayat tunggal. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. verb phrase. teori pembuktian. 35 BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu 2(2+0) (Semantic and Terminology of Malay Language) Kursus ini menjelaskan tentang semantic. makna ayat. feature meaning. the Jawi spelling system. ayat majmuk. makna peribahasa. jenis dan cadangan kajian. makna leksikal. This course elaborates on semantic. types of research in school. adjectival phrase. and short forms. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini menjelaskan pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. and prepositional phrase constituent order. lambang. kaedah analisis data. jenisjenis penyelidikan di sekolah. This course explains what syntax is. strategi pengumpulan data. spelling. ayat inti. ambiguity and vague meaning. proof theory. and sentence construct processes. simple sentences. dictionary skills and the translation skills. perubahan semantic. pertimbangan semasa mengumpul data. perkamusan dan kemahiran penterjemahan. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. semantic change. ideomatic meaning. This course elaborates on various research methods in education. menulis laporan / artikel dan penyebaran laporan / artikel. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu. lexical and contextual meaning. analisis data. data collecting strategy. clause. klausa. complex sentences.

organising action research seminar. and economic aspects). dan menerbitkan serta menyibarkan hasil kajian tindakan. social. literary teaching and learning techniques and activities. and national culture. analising. and primary school literary texts appreciation. writing report / article. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. and report / article distribution. and printing and distributing action research findings. Malay culture in literary and non literary resources. dan ekonomi). comparative literature. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) . mengurus dan melaksanakan seminar kajian tindakan. and interpreting data. data analysis methodology. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. This course explains litrature in Primary School Malay language curriculum. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. sastera kanak-kanak dan remaja. society.collection. children and adolescent literature. 5. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. approaches in understanding primary school literary texts. menganalisis data. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini membimbing pelajar melaksanakan kajian tindakan di sekolah dengan mengenal pasti tajuk kajian. external influence in Malay society. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. sosial. collecting. masyarakat. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. This course coaches the students to carry out action research in school from identifying research topic to drawing action plan. world view and Malay society cosmology. menterjemah data. sastera bandingan. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu serta kebudayaan kebangsaan. the Malay culture (from political. mengumpul data. data analysis. ke penentuan rancangan tindakan. menulis laporan. 36 This course elaborates on concept of culture. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. report / article writing.

reading. verb and articles along with the changing of every class of words. noun. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. tujuan. and classification. kata kerja dan kata sendi dari segi bentuk-bentuk perubahannya. kepentingan. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab I mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. 37 BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3(3+0) (Arabic Language Skills Teaching Methodology) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. bertutur. membaca dan menulis. describes the teaching steps for every skill. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. types of phrases and sentences using different styles and patterns so that the students will thoroughly understand regardless of any given types of sentences. discusses every component of the language skills including concepts. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. This course is an addition to the previous course of Arabic Syntax 1.Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. reading. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. This course on Arabic Syntax which is divided into word classifications. importance. aims. speaking. and writing skills. bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax I) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. and writing. speaking. Forming sentence with the right styles and methods is emphasized in order to verify . bertutur. membaca dan menulis. This course discusses on the methodology of teaching listening.

zaman permulaan Islam. techniques and strategies to teach Arabic Rhetoric as an exposure to trainee teachers. dan beberapa kaedah pengajaran kesusasteraan Arab yang sesuai dan berkesan. awzan sarfi. al-Ma’ani dan al-Badi’. hasil-hasil karya penyair. kata terbitan. Abbasy and Modern. BAM3106 Retorika Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Arab (al-balaghah al-Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari alBayan. Jahily. This course also explains several approaches. Emphasis on the rootwords. This course is structured to deepen students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance. kesan. teknik dan strategi pengajarannya yang berkesan. dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. sumber puisi atau prosa tersebut. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic Morphology. zaman Bani Abbasiah dan zaman moden. zaman Bani Umaiyah. approaches. keistimewaan. BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama. peraturanperaturan morfologi dan juga bentuk-bentuknya serta makna. kaedah.comprehensively the students’ understanding in Arabic language. Ma’ani and Badi’. nominal and verbal sentences and to comprehend their changes and morphology derivations. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. the rules and forms of Arabic Morphology. pengkayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa. techniques and strategies to teach Arabic Morphology. tema. teknik dan strategi pengajaran Ilmu albalaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. types of . iaitu zaman Jahiliyah. Kursus ini juga juga mendedahkan kaedah. Adding to teaching syntax techniques. struktur ayat 38 namaan dan pembentukannya. early Islam. applicable and suitable techniques for the level of primary school students are also explored. This course focuses on the chronology of Arabs literature which are divided into five main periods. Tumpuan diberikan kepada bentuk sastera sama ada puisi atau prosa mengikut zaman. Umayyad. followed by its three main components which are divided into Bayan. katanama dan katakerja serta jenis-jenisnya juga tasrif.

literature. kombinasi penggunaan buku teks. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. combination of using text book. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. themes. aplikasi perisian. application and management of teaching and learning. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan . assessment book and teacher’s guide as well as their contents. impacts of contemporary societies and sources of each type. This course discusses details syllabus contents. Tumpuan diberikan kepada cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. will be analyzed from various aspects for enrichment and language competency to apply methods of teaching Arabic literature. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. computer axisted learning in the teaching of Artabic. criteria’s. preparation of teaching and learning resources. BAM3108 39 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resouce Management and Computer Aided in Teaching Arabic) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. prose and poetry. outcome of selected anthology of several poets. This course discusses the introduction to resources for the teaching of Arabic and the primary school. application of programme producing multimedia resources for teaching and learning of Arabic and searching the Arabic website. multimedia terminology in Arabic.curriculum specifications. orators and writers for every single period.

assessment. prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. BAM 3111 40 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. It also includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. evaluation and examination of Arabic language. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. The course focuses on approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second language. ciri-ciri pentaksiran yang baik. weekly and semester lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. This course exposes students the terminology of. pengukuran. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Bahasa Arab. application of appropriate techniques. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. Topik perbincangan meliputi jenis-jenis ujian dan penilaian. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both.makro . strategies for effective learning and professional Arabic teacher. asas penyelidikan pendidikan. . Pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemenelemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. mingguan dan semester mengikut format yang betul. prinsip-prinsip asas penilaian. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian.

monomer. ways of acquiring the skills of planning an action research. bahasa kedua dan bahasa asing. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. sistem perkamusan Arab. teori-teori pemerolehan 41 bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. communicative competency and psychological language as well as language acquisition theoris. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal.system of dictionaries and several ways of lexicon arrangement and the using of dictionaries. Kursus ini juga mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. vowel and consonant. syllable and word. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. monem. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 . This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. and documenting the action research findings in a report or article. morfem. 3.(Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. sukukata dan kata. implementing the research. second and foreign languages. phoneme. It also studies pronunciation and articulation of every single Arabic letter in order to recognize intonation and pitching differences which can inspire with many meanings. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Lingusitic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. analyzing and interpreting the research data. This course involves skills of carrying out an action research in a school. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. BAM3115 Penyelidikan Tindakan II .

writing reflections and understanding micro-teaching concepts. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik Bahasa Cina (Hanyu Pinyin). jenis-jenis ayat dan retorik. 42 BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching & Learning)Children’s Learning in Science 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese Language like morphemes. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese Language phonetics. This course discusses the concept. golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata. lesson planning. prinsip dan objektif pengajaran Bahasa Cina. pelbagai pedagogi. the roles and ethics of language teachers. questioning techniques. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk Bahasa Cina. preparing and using teaching aids. refleksi. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. vocabulary. kosa kata. integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. frasa.Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi Bahasa Cina seperti morfem. and idioms. . penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. the verbal and non-verbal communication skills. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching and learning of Chinese language. the theories of acquiring language skills. kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. teknik soal jawab. teori pemerolehan bahasa. komponen ayat. principles and objectives of teaching Chinese language. Hanyu Pinyin. dan konsep pengajaran mikro. dan peribahasa. penulisan rancangan mengajar.

phrases. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. Teaching-learning methods are also introduced. This course encompasses the knowledge of basic concepts. Texts from different types of prose are selected as basic reading. termasuk konsep. This course comprises of definitions. Articles from different types of children literature are selected as reading texts. dan bentuk genre sastera ini serta sejarah perkembangannya. genre and historical development of children literature. characteristics. ciri-ciri. This course covers the methodology in learning. types of sentences and rhetoric. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca 3(2+1) . Students will be guided in planning teaching and learning activities and implementing them BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. and historical development of prose. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. BCN 3105 43 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak.This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. sentence structure. characteristics.

peranan. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR. functions. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. roles. matlamat. proses pelaksanaan. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. Teori-teori pembelajaran 44 seperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teoriteori ini kepada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. principles. The basic principles of second language teaching approach will also be introduced. This course will delve into the concepts. teaching-learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. This course comprises of the basic concepts. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus in Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. objectives and the teaching-learning strategies of the KBSR syllabus-primarily analyzing the present Chinese Language syllabus with special reference to their roles in realizing the objectives of KBSR. This course covers the teaching-learning methods of reading. Selain itu. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. ciri-ciri. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. Learning theories such as constructivism. methods. . selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of KBSR. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. implementation. together with generic skills will be stressed on and applied in the teaching and learning of the Chinese language. characteristics.Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. prinsip dan fungsi.

analysing and . This includes the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. various characteristics and historical development of poems. dipilih sebagai bacaan asas. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan. BCN3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Primary Chinese Languge : Methodology ) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. This course covers the basic techniques in writing skills. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation.BCN3110 Puisi (Poems) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. Ci and Sanqu. Shi. i. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. implementing the research. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. preparing the table of specification and analysing test results. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. dan Sanqu. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. iaitu Shi. This course comprises of definitions. Ci. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Distinctive poems of three different types. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Each topic will be followed by microteaching. BCN3112 45 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi.e. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro. are selected as basic texts.

bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. aims to enhance students knowledge of . sistem bunyi vokal. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. kajian fonologi bahasa Tamil. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. the definition of linguistics. sistem morfologi. and documenting the action research findings in a report or article. sistem fonem bahasa Tamil. fiksyen.interpreting the research data. characteristics and historical development of novel and drama. fictions. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. tempat atrikulasinya. 4. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. novels and dramas are selected as reading texts. This course involves skills of carrying out an action research in a school. BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II – Primary Chinese Languge (Implementation and Reporting)I 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Distinctive texts of different short stories. dan drama dipilih sebagai bacaan asas. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. This course encompasses definitions. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam 46 seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. konsonan. definisi ilmu linguistik.

Phonology. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. keperluan sukatan. In addition. kaedah. kaedah penghasilan rancangan pelajaran 47 harian. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. articulations. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. . This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. Topics discussed include Eluthiyal. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. morphology system. Pendedahan juga diberi tentang teori. Solliyal dan Thodariyal. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. Solliyal and Thodariyal. kaedah. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. It exposes students’ to the theory. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. This course exposes students to various theories. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. morphem and competence in the Tamil language. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) will Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal.

pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. they are expected to produce various creative texts of their own. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. . approaches and strategies of teaching literature. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. penguasaan dan penggunaan bahasa. aspek bacaan luas. pelbagai genre penulisan. 48 This course focuses on topics related to various functions of language and its use. Emphasis is given to inductive.BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan aspek tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. It discusses the theory. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. and activities and resources for teaching literature. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. Tumpuan diberikan kepada kaedah pengajaran elemen tatabahasa dan kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. With the exposure.

poetry in motion and folklores. constructing the JSU. children’s literature. puisi. This course focuses on the various genres relating to children. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. 49 This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. It discusses the importance of creative Tamil literature. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. dengan pelbagai kaedah pentaksiran dan penilaian dalam Bahasa Tamil. pelbagai kaedah pembinaan instrumen. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. kepentingan dan peranan berita. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. developing the marking scheme and the administration of examinations. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) . cartoons. caricatures. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan menganalisis item. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. Topics include appreciating poetry. sastera kanak-kanak. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. Besides looking at themes. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. In addition. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil.BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. analyzing items.

50 BTM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Metodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. aniyiyal dan yaappiyal. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems.Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. authors and themes and analysis of epics. ‘Aniyiyal’. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. analysing and interpreting the research data. menghalusi pelbagai teknik dalam penghasilan . dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. mengapresiasi keunikannya. implementing the research. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil dengan mengenal pasti penulis-penulis yang meninggalkan impak dalam dunia kesusasteraan Tamil di Malaysia. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil secara kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. and documenting the action research findings in a report or article. Topics discussed include the history of classical poems. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar.

This course provides introduction to Social Studies. Isi kandungannya banyak berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Teori-teori dan konsep-konsep asas dalam Sosiologi dihurai . This course discusses the importance of Tamil short stories and novels.cerpen dan novel oleh penulis-penulis yang mewakili zaman mereka. 51 PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. This course involves skills of carrying out an action research in a school. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial. thematic strands approaches in Social Studies. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. and the relations between Social Studies with the child learning development in Primary Schools. Topics discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories and novels. In addition. the authors and themes. It’s content are more focusing to the meaning of Social Studies. kandungan pelbagai disiplin dalam Pengajian Sosial. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. 5. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan Sosiologi sebagai satu bidang disiplin ilmu dalam Pengajian Sosial. there is emphasis on the critical appreciation skills to help students distinguish good short stories and novels. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. multi-disciplinary in Social Studies.

This course deals with the nation’s historical development from the era of the Malacca Sultanate until the present political. This course emphasizes the importance of historical development of 52 the nation in creating a nation state. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan perkembangan sejarah negara daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kesinambungannya dalam sistem politik. the Malacca Sultanate as a base in developing a state. social control. and the concept of unification in the society. This course gives an exposure about Sociology as a discipline in Social Studies. post independent era. kaum. Perbincangan kursus ini memberi penekanan berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. and races in the society are elaborated to understand the socialization process. economic and socio cultural of development. interactions between the physical systems and human interaction with the physical environment and the relationship with the social and economic aspects. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara.untuk memberi penjelasan tentang peranan dan tanggungjawab individu sebagai ahli masyarakat. Penekanan adalah kepada proses-proses yang mempengaruhi sistem-sistem di bumi. Kemahiran yang diperolehi melalui kerja luar dapat membantu pelajar mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap kursus ini. interaksi manusia dan hubung kait dengan sosial ekonomi serta aspek kemahiran asas dan kaedah menjalankan kerja luar. interaksi antara sistem fizikal. dan penyatuan masyarakat. zaman selepas kemerdekaan. This course introduces the students to the basic concepts in Physical and Human Geography. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep Geografi Fizikal dan Gegorafi Manusia serta persekitarannya. . Multi cultures. and the national education policy amendment in historical development of the nation. Through project work. students will have a better understanding of the basic environmental processes and global environmental patterns resulting from these processes. Basic theories and concepts in Sociology are discussed to clarify the role and responsibility of individuals as members of the society. pre independent era. Kepelbagaian budaya. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. dan etnik dalam masyarakat dijelaskan untuk memahami proses sosialisasi. ekonomi. kawalan sosial. Emphasis is on the processes influencing physical systems on the earth. ethnics. dan sosio budaya masa kini. zaman sebelum kemerdekaan.

moral dan etika. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. kewujudan negara. power. kedaulatan. and ethics as well as to instill positive attitudes in societal living. It’s covers the introduction to environment education and sustainable development. differentiate political science.PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang kaitannya pembangunan lestari dengan pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. sovereignity. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud sains politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. dan politik dan This course describes Political Science and it’s relation with Social Studies with references to the Malaysian political system. This course focuses on values. pemerintahan negara menurut perspektif Islam. politik. and education for sustainable strategis in Social Studies. education for sustainable development and education for international understanding. kuasa dan autoriti. politics. moral. perbezaan sains politik. This course describes in general the concepts of values. This course attempts to expose the sustainable development and its connection to education for sustainable development and education for international understanding. Students are also required to carry out practical activities for this course. . dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. human interaction with nature. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan secara umum konsep nilai. peranan guru dalam pemupukan nilai. the nation. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. doctrine of power. and politics and government in Islamic perspectives. dan etika serta pembentukan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. moral dan etika. moral. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. bentuk-bentuk kerajaan-tinjauan 53 perbandingan. Kandungannya meliputi pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. doktrin pengasingan kuasa. insan bermoral. dan strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. and authority. Tumpuan kursus ini berkaitan dengan nilai. comparison different types of government.

procedure in producing and organizing technology education materials . prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. moralist human being / Mortals. dan penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. preparation. usage. and service learning in Civics and Citizenship Education. Social Studies syllabus in primary schools: Local Studies and Civics and Citizenship Education. This course details the curiculum and curiculum specification of Social Studies syllabus in primary school. persediaan. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. the reasons in using of resources in teaching and learning. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. and integration of values in government policies. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. moral and ethics. Students are shown the relationship between theoretical perspectives and the use of resources in teaching and learning. Students are exposed to the introduction to Social Studies.moral and ethics. The course also exposes the concept of service learning in citizenship project as part of practical work PSS3109 54 Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan aspek-aspek kelebihan. penggunaan. afective domains to instill positive attitudes. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. curiculum and curiculum specification of Local Studies. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada kajian untuk menghuraikan sukatan dan huraian sukatan pelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial sekolah rendah. Pelajar diperkenalkan dengan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. teacher’s role in enhancing values. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. This course describes the advantages. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. procedure in producing and organizing printed materials for Social Studies. Pelajar didedahkan dengan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. and care of resources which are essential in teaching and learning of Social Studies subjects. curiculum and curiculum specification of Civics and Citizenship Education.

This course emphasize on economic development study. Students are intoduced with approches and strategies in teaching-learning. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. Tumpuan juga diberi terhadap aspek membanding beza jenis-jenis ujian. Pelajar diperkenalkan dengan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. aspek sosial dalam pembangunan di Malaysia. PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Economic Development) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan asas mengenai aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara dengan memberi tumpuan khusus kepada pengalaman ekonomi Malaysia. faktor pertumbuhan ekonomi. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. and procedure in producing and organizing ICT materials for Social Studies. transformasi dan pembangunan ekonomi Malaysia. 55 This course describes the many types of teaching modes suitable for teachinglearning in Social Studies. economic development . kemahiran pengajaran. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan terhadap aspek-aspek pentaksiran. This course emphasises on the concept of assessment. Tumpuan diberikan kepada kajian ekonomi pembangunan. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian dan pembinaan item. pengukuran dan pengujian dalam Pengajian Sosial. Pelajar didedahkan kepada asas statistik dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pentaksiran. dan pengajaran makro. penilaian. the micro and macro teaching. economic growth factors. teaching-learning modes and techniques. Focus is also given to differentiating the types of test. teaching skills. The students are exposed to the basics of statistics and current issues related to assessment. This course introduces basic knowledge of economic development and economic growth of a country with special reference to Malaysia. pengajaran mikro. measurement and testing in social studies. lesson plan. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian di Malaysia. perancangan pengajaran.for Social Studies. preparing a Test Specification Table and constructing test items. evaluation. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. sektor ekonomi dalam pembangunan.

and discourse and sosial isues and solutions. critical thinking and logical analisis. investment in human capital towards education economic.sectors. differences in classic approche and post modernization discourse analisis. analisis wacana dan media massa. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. and globalization and Malaysian economy. kegunaan analisis wacana. and documenting the action research findings in a report or article. implementing the research. pro and cons of discourse analisis. This course emphasizes on introduction to discourse analisis. social aspects in development in Malaysia. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. dan wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. This course gives the opportunity for students to acquire analytical skills to comprehend certain issues in a more rational and objective manner. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basic of educational research. rasional dan objektif. problems of poverty and extermination strategies in Malaysia.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. perbezaan pendekatan klasik dan wacana 56 analisis pascamoden. analysing and interpreting the research data. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . Malaysia transformation and economic development. PSS3115 Penyelidikan Tindakan II .Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. pemikiran kritikal dan analisis logik. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan . kelebihan dan kelemahan analisis wacana. discourse analisis and mass media. uses of discourse analisis. Tumpuan diberikan kepada pengenalan analisis wacana.

kaden dan irama. Memberi fokus di dalam nyanyian semerta secara sistematik menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. pembahagian masa tak sekata. penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. meters and note values. irregular time division. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. alto and tenor clefs. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. pembentukkan kaden. 6. Topics given focus here are meters in simple. skel-nada major. It consists of listening to intervals. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus in dirangka untuk melatih pelajar menguasai kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. tidak lazim. melodi.tindakan dalam seminar itu. melodies. knowledge of harmonization such as chord in different inversions. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. 57 MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. This course also focuses on sight singing. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. irregular meter. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. In the sight singing section. This course offers guidance to students in acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. Antara topik yang diberi penekanan dengan lebih lanjut ialah meter-lazim. minor and chromatic scales and compound intervals. compound and irregular time. formation of cadences and the recognition of figured bass Other than that orna and music scores will be taught MZU3103 Kecekapan Kibod I 1(0+1) . triad. rules of harmony. triads. major. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. meter dan nilai not. klef-alto dan tenor. kord. peraturan pengharmonian. chords and cadences.

In addition. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. philosophical implications. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. importance of music. progression and chord progession in fifths. pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. Pelajar akan didedahkan kepada topik pengharmonian melodi melaluipengetahuan tentang pembentukan kord dominan ketujuh pergerakan dan pergerakan kelima. sociological and psychological factors that affect music education. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. arpegio dan kord. Pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik.(Keyboard Competency I) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. fungsi muzik dalam pendidikan. faktor-faktor sosiologi. 58 MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan dari asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam semester 1. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. students use melodic decoration in their music composition. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) . Sudents are introduced to melody harmonisation using the dominant seventh chord. psikologi. This course is a continuation of music theory foundation of semester 1. aims and the functions of music in education. In this course. matlamat. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik.

arpegio. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices.Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang berlanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. lagu lapisan. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. Cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri juga diperkenalkan di samping pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesukaran yang berkaitan dengannya This course exposes students to various piano technical skills. arpeggio and chord playing. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. teknik pengendalian alat iringan. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. This course continues to prepare students with technical keyboard skills from the previous keyboard I course. Keyboard technical skills are reinforced through exercises in scale. teknik bermain rekoder soprano. Aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah adalah langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. Focus is on the teaching and learning of singing in the music classroom. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. . 59 This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. latihan bermain dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta pada tahap I. kord pengaplikasian teori.a variety of singing repertoire including two part singing. preparation and arrangement of percussion scores. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. harmoni dalam permainan repertoire kibod jenis rentak iringan. In this course keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm accompaniment. singing. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. Pelajar diberi pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. playing a wider repertoire.

kord. MZP3108V Alat Muzik Utama . melodi. triads. aural practices. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. petikan dan cara ‘strumming’. latihan dalam permainan iringan kord blok.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. chords and musical concepts. Students also develop listening skills through aural guitar playing. irama. bermain gitar sambil menyanyi. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. cadence and rhythm. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. bacaan not. Kursus ini merangkumi lanjutan kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. broken chord. Focus is on posture. mengimprovisasikan melodi di kibod.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta. kaden. triad. bermain pelbagai rentak. latihan aural. playing the guitar while singing. plucking and strumming style. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course 1. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. playing with different rhythm.MZP3108G Alat Muzik Utama . reading of notes. pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. It involves aural studies in intervals. dan konsep muzikal. Memperkenalkan kord. bes . chords. This course caters to students without knowledge in guitar playing. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. melodies. MZU3109 60 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I.

students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns.music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. permainan alat muzik. Kursus gitar tahap II memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang berdikari. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. rentak. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. sing melodies in keys changes from major to minor. This course is a continuity. jumping chord. Carl Orff and Jaques Dalcroze . dinamik. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. progressing to level two in piano playing techniques. kemahiran membuat persembahan. pengukuhan cara memainkan iringan mudah 61 dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. MZP3112P Alat Muzik Utama – Piano II (Major Instrument – Piano II) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. broken chords.alberti.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. melody improvisation. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. singing folk songs. artikulasi. emphasis is on piano playing accompaning KBSR songs. to reinforcement. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. sight playing and a variety in repertoire. bimbingan dan panduan dalam menyelesaikan masalah .In the teaching and learning of music in the classroom. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. play block chords. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail. MZP3112G Alat Muzik Utama . alberti bass. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom.

Level II guitar course provides training and advanced skills for a professional guitar player. . memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan.berkaitan dengan bermain gitar. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. pelbagai rentak dan kod. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. 62 mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. rhythm. nyanyian lagu. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. aural. This course is a continuity from course vocal 1. Emphasis is on style development. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. latihan aural. This course exposes students to the compositional devices in music education. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. petikan dan cara ‘strumming’. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Melody composition is put into practise in ensembel recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. Melodi composition are in single voice/part melody from eight to sixteen bars and students have an opportunity to perform their respective composition. mingguan dan harian serta pengajaran mikro. dynamics and performance preparation. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. ciptaan ensembel rekoder. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. articulation. perancangan serta format rancangan pelajaran tahunan. strumming style with different rhythm and chords. MZP3112V Alat Muzik Utama . Students’ present their respective music composition present during this course. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. plucking. In addidtion. bacaan not.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation.

rancangan mingguan dan rancangan harian dan mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. This course discusses the primary school music curriculum, primarily on the KBSR music education syllabus. It comprises of preparing, planning and writing the year plan, weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta ,permainan piano dalam rentak Inang, Zapin, dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. This course is a continuity towards level 3 in piano playing technics, sight playing and a variety in repertoire. Students are guided in these 3 components throughout the course. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang, Zapin and walking bass rhythms. MZP3115G Alat Muzik Utama - Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. 63 This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances. MZP3115V Alat Muzik Utama - Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances.

MZU3116

Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II)

2(2+0)

Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro, perancangan sesi pengajaran makro, kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro, langkah-langkah pengajaran makro, merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji, amalan refleksi . This course focuses on macro teaching sessions, planning of macro teaching sessions, develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching, planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects, practice to reflect and write on the work carried out.

MZU3117

Muzik Malaysia (Malaysian Music)

3(2+1)

Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon, Muzik Bentuk Tarian Utama, Muzik Ensembel Sosial Popular, Muzik Ensembel Lain, Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo, genre- genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik, rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia, pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran, analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar, analisis skor, bengkel, dan pengalaman praktikal salah satu genre. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts, Music in the form of dance, “Popular social” ensemble music, choral vocal music and solo instrumental music, music genres materials are selected from traditional classic music, folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics , students are exposed to different music genres through listening activity, video watching or live performances, score analisis, workshops and practical experiences. 64 MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV 1(0+1) (Major Instrument – Piano IV) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta juga adalah lebih mencabar. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques, sight playing and a variety in repertoire. On this higher level, piano playing techniques, sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. MZP3118G Alat Muzik Utama - Gitar IV (Major Instrument – Guitar IV) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap III. Kursus bermain gitar tahap IV memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang

mahir. Aplikasi kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari dalam persembahan yang sedia ada akan menampakkan pemain gitar yang lebih profisien. This course is designed for students who have successfully completed foundation guitar course at level III. Guitar course IV provides skill training and enrichment for a competent guitar player. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. Students are introduced to self access and group learning approach. MZP3118V Alat Muzik Utama - Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan, teknik persembahan, latihan nyanyian dalam pelbagai rentak, mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. This course focuses on vocal diction techniques. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire.

MZU3119

Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II)

3(2+1)

Dalam kursus ini pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber, penyertaan pelajar dalam tiga bidang iaitu ensembel instrumental, memimpin, lawatan ke program konsert / persembahan, ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi.

65 In this course also, students are knowledgeable in ways to produce music composition derived from various resources.This course focuses on students’ participation in three components i.e. instrumental ensemble, conducting and attending program concerts/performance. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments

MZU3120

Muzik Dunia (World Music)

2(2+0)

Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China, Jepun, India, Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika, membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance, Barok, Klasik, Romantik, Abad ke 20 dan Jazz, menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer, genre, karya dan stail dengan lebih mendalam. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China, Japan, India, Thailand and Africa, discussions are held to analyse aspects

Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. MZP3121G Alat Muzik Utama .Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. 20th century and Jazz eras. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. menganalisis dan . Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V 66 Alat Muzik Utama . Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. classic. tempo and phrasing and singing in various rhythm. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. Romantic. romantic and the 20th century eras with different music genres. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. styles and composers music scores from Renaissance. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I .This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. Classical.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. ekspresi dalam pelbagai dinamik.of music genre. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. klasik. genre and compositional styles. Baroque. romantik. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV.

pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. analysing and interpreting the research data. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. the role of technology and music software in the production of music composition. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. This course involves skills of carrying out an action research in a school. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. 7. MUSIC ACE. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. MZP3124 67 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. implementing the research. MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH . hasil This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.menginterpretasi data penyelidikan. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. and documenting the action research findings in a report or article. dan kaedah mendokumentasi penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik.

kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. Jepun dan Barat. distinguished educationist and researchers in children’s art.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep PSV. 68 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) PSV3103 3(3+0) Kursus ini merangkumi peringkat perkembangan pengutaraan tampak kanakkanak. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh-tokoh seni dan pendidik. stimulus and factors that affect children’s art. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. aims and objectives of Visual Art Education in KBSR. China. Tumpuan diberi kepada analisis asas seni reka dalam karya seni visual. dan kepentingan PSV dalam teknologi tinggi. This course focuses on comparative studies of the role and importance of basic design concept in visual arts. principles of design and compositions in art works of various cultures. India. This course covers the developmental stages of children’s visual expressions. Penekanan diberi kepada aspek pemerhatian. estetika dan ekspresi visual. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. . peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. This course covers the concepts. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang peranan dan kepentingan asas seni reka dalam karya Seni Visual secara perbandingan. the concept of craft and the importance of Visual Art Education in the era of sophisticated technology. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. exploration and appreciation of art works. appreciations of children’s 2 dimensional art works and appreciations of children’s 3 dimensional art work. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. penerokaan dan penghayatan dalam karya seni. The focus is on the aspects of analytical exploration in analyzing basic design concept in art works. art of various cultures. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. and visual expression. Emphasis will be on the aspects of observation. konsep kraf. Topik-topik kursus ini meliputi latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. aesthetics. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. creativity. kreativiti. Topics in this course cover the background of developmental theory on children’s visual expressions. children’s creativity and imaginations. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. apresiasi hasil seni 2 dimensi kanak-kanak dan apresiasi hasil seni 3 dimensi kanak-kanak. developmental stages of children’s art.

pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. content and themes in producing art works for the four areas. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. that is: Drawing and Picture Making. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Integrated Curriculum for Primary Schools – Drawing and Picture Making. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. resource and teaching aid management. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. specifications of the syllabus. bahan. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. konsep 5P. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. PSV3106 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. the 5P concept. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. management of outdoors and indoors activities. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. huraian sukatan pelajaran. peranan guru PSV. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Penekanan diberikan kepada matlamat. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. Membuat Corak dan Rekaan. kepentingan perkembangan kurikulum. the importance of curriculum development. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. as well as practical activities for explorations of tools and materials. objektif kurikulum. persediaan mengajar. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. Pattern-Making and Designing. lesson planning. Penekanan 69 juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. subject matter. the roles of the PSV teachers. 3(2+1) . Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. serta aktiviti amali untuk meneroka alat.

PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. Tumpuan diberikan kepada aspek merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang menggambar. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. PSV3108 70 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . This course covers the concept of drawing and picture making as well as patternmaking and designing. strategi. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR.Membentuk dan Membuat Binaan. mengenal kraf tradisional. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual 3(1+2) .Pattern-Making and Designing) Kursus ini merangkumi konsep karya menggambar dan membuat corak dan rekaan. This course covers the approach. This course focusses on the concept and principles of the area of modeling and constructing. strategy. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. Emphasis is given to the teaching and learning activities in the area of drawing and picture making. sumber pengajaran dan pembelajaran. introduction to tradisional crafts. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. membuat corak dan rekaan serta aktivit amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang membentuk dan membuat binaan. teaching and learning resources. pattern-making and designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the above areas. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary Schools in Visual Art Education – Modelling and Constructing. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut.

alat dan bahan. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital dan multimedia. bentuk pentaksiran PSV. aims of assessment in VAE. PSV 3111 71 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. teknik menghasilkan lukisan. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. pertimbangan dan pengamatan dalam lukisan. oriental art. methods and forms of assessment. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. seni oriental.(Creative Multimedia in Visual Art Education) Kursus ini meliputii peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. pendekatan dan kaedah . art in the Malay lands and visual art in Malaysia. evaluation of art works and evaluation of portfolios.. Exposure is given to various approaches in the appreciation of visual art. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. seni oriental. types of assessments. applying creativity and artistic process in producing digital and multimedia art works. marking schemes. western art. introduction to multimedia as well as multimedia in PSV. application of ICT in teaching and learning PSV. oriental art. seni alam Melayu dan seni visual Malaysia. Penekanan diberi kepada pelbagai pendekatan apresiasi Seni Visual. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). art in the Malay lands and visual art in Malaysia. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. apresiasi karya seni barat. jenis-jenis pentaksiran. peraturan memberi markah. pengenalan multimedia serta multimedia dalam PSV. This course covers the introduction to the art history in western art. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. Practical aktivities cover the use of multimedia. pelbagai fungsi lukisan. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. kaedah pentaksiran PSV. presenting and exhibiting multimedia art works. tujuan pentaksiran PSV.

melukis. drawing techniques. Aktivit amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. PSV 3114 72 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi pengurusan dan pengendalian projek seni. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. implementing art projects. PSV3113 Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. planning art projects. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. implementing the research. and documenting the action research findings in a report or article. melaksanakan projek seni. various functions of drawings from various genres and culture. This course covers the types of drawings . pengurusan dan proses mengendalikan projek seni. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. Emphasis is given to the importance and fundamental knowledge of art projects. tools and materials. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. management and organisational process of art projects. making feedback reports and taking further actions. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Seni. merancang projek seni. approaches and methods.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) 3(0+3) . PSV3115 Penyelidikan Tindakan II . Isi kandunganya memberi penekanan kepada kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. considerations and perceptions in drawings. This course covers the management and organisation of arts projects. analyzing and interpreting the research data. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Practical activities include activities in producing digital and non digtal drawings and art works. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer.

PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran. This course discussed the Islamic education development. It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran.Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. 8. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. The course focuses on strategy. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. and the implementation of “j-QAF” program. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in a school. the usage of text books and Teachers Guide Book. PIM3102 73 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan . the new and old curriculum comparison analysis. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. iaitu pengenalan kepada Al-Quran. approach. pendekatan.

penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al-Quran.hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep ibadah dalam Islam. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. penyediaan rancangan. This course focuses on introduction to Al-Quran education. penyediaan rancangan. lesson plans. application ‘tajwid’ rules in reciting. lesson plans and teaching practical. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. and teaching practical. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. The course focuses on clarifying the concept of ‘Sirah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. and teaching practical. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. lesson plans. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep sirah dalam Islam. 74 The course focuses on clarifying the concept of ‘Ibadah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also discusses the strategy. memorizing and interpreting of the Quran verses. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran Sirah. Kursus ini juga membincangkan strategi. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam. lesson planning and teaching-learning of al Quran. .

PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) . The course emphasizes on topic selecting. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. dan moden. The course focuses on clarifying the concept of ’akhlak’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. perancangan. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. PIM3109 75 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. It also discusses topics in micro and macro teaching concepts. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. pendedahan secara amali penulisan khat. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. It also discusses the teaching strategies. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. kemahiran asas. and practical. basic skills. lesson plans. dan amali. The course focuses on the content analysis on ‘Jawi’. and practical teaching and learning of ‘ akhlak’. planning. penyediaan rancangan.PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep akhlak dalam Islam. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. kajian teks jawi klasik. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. according to the Islamic education syllabus for primary schools. exposure to Arabic calligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi.

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. types and field of testing. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. 76 This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars.w.. dan isu-isu aqidah dalam kehidupan. their main topic of discussions. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. perkara-perkara yang membatalkan iman. The course focuses on concepts. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentang mazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. and Islamic Education Managements in Malaysia. assessment and evaluation in Islamic education. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam. tables of specification. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. and PAFA assessment. It will also explore ways of acquiring the .a. pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan Sunnah. the impact of faith in life. PIM3113 Penyelidikan Tindakan I . bentuk dan bidang penilaian. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis.a. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. dan Penilaian PAFA. kesan iman dalam kehidupan. Islamic educators. measurement.’s special traits. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan.Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk penilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian.w. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. pengukuran. and other related issues. It also discuss topics related to item building. The course focuses on the “dakwah”.

methodology in fiqh. sembelihan. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam.related fitness. motorrelated physical fitness componen. animal slaughtering. the component of health. 77 9. and documenting the action research findings in a report or article. jadual latihan kecergasan fizikal. physical fitness and the importance of physical fitness. periodisation of training and effects of training on physical fitness. PIM3115 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. training schedule of physical fitness. Islamic economy and management of properties in Islam. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal.skills of planning an action research. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isu-isu semasa dalam bidang fiqh. implementing the research. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. training principles of physical fitness. analyzing and interpreting the research data. This course includes concepts and definition of total fitness. It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies. The course focuses on Usul Fiqh studies. training methodology for physical fitness. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. This course involves skills of carrying out an action research in a school. .

swimming safety. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. the acquiring of skills in the track and field event. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Educations to help students to apply the curriculum in schools. teaching and learning of bacis movement. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. permainan kanak-kanak. pengurusan. evaluation. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. This course to expose students to various swimming skilss. basic teaching and learning methodology of swimming. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. 78 PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. children’s games and techniques.PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengaplikasikannya dalam kurikulum PJk di sekolah. structure and the organisation of society. The emphasisi is also given on the organising and management of games and techniques. struktur dan oraganisasi persatuan. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan permainan dan teknik permainan. keselamatan renang. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. penilaian. The topics are basic movement concept. officiating and oragnising and mangement of swimming competition. kemahiran acara balapan. asas terjunan. This course stress on rules and regulations. model Bunker and Thorpe 1982. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. pengelolaan permainan dan teknik permainan. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran 2(2+0) . kemahiran acara padang.

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. This course includes the definition and concept of growth. perbezaan individu. tisu adipos dan komposisi badan. muscular system. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. keselamatan murid-murid. human information processing. jantung. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. sistem limfatik dan imuniti. darah. sistem endokrina. endocrine system. motor learning. lymphatic system and immunity. kematangan dan prestasi fizikal. maturation and motor learning. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. saluran dan peredaran darah. sistem integumentari. sistem respirasi. respiratory system. Integumentary system. penganalisisan perlakuan. kawalan motor. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. feedback. attention and performance. cellular level and tissue level of organisation.chemical level. ‘attention’ dan prestasi. sistem otot. retention and transfer of learning. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. coordination. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. sistem rangka. aktiviti fizikal dan sukan. aspek pengurusan. skeletal system. sistem saraf. pemprosesan maklumat. sistem penghadaman. maturation and factors that influence growth. blood vessels and circulation. Heart.Motor (Growth and Motor Development) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. individual differences and capabilities. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. functional development. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. digestive system. . PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. pertumbuhan somatik. koordinasi. somatic growth. maturation and physical performance. maklumbalas. pengelolaan dan pentadbiran. adipose tissue and body composition. kanak-kanak. kematangan. motor control. nutrition and metabolism as well as urinary system. blood. pembelajaran motor. 79 This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. kematangan dan pembelajaran motor. . selular dan tisu organisma. nervous system.

pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. history and literatures of outdoor education. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. The aspects of managing. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa.kepentingan. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. This course covers the philosophies. administrating and organizing. pengurusan. penganalisisan perlakuan. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. aims. pengelolaan. managing. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. sukatan dan tafsirannya. PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah. pengurusan. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting.This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. . This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. concepts. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. analyzing performance. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. planning. rekreasi dan kesenggangan. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. perancangan. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. administrating and organizing. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. recreation and leisure. pengelolaan. konsep. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. objectives. 80 This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. the aspects of managing.

pengurusan. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. nilai dan etika dalam sukan. 81 This course discusses the management and administration of physical education and sport. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. the importance of physical education. pengurusan. analyzing performance. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. laws and administration of sport. program pembangunan sukan. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. values and ethics in sport. . pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. isu-isu dalam sukan. pengurusan permainan tradisional. the aspects of managing. sports development programme. penganalisisan perlakuan. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. aspek pengelolaan. criteria in choosing physical education acitivities.This course includes the history and development of physical education in Malaysia. managing tradisional games. undang-undang dan pentadbiran sukan. issues in sport. administrating and organizing. aspek pengelolaan. managing physical education and sport. administration of national and international sport agency. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. penganalisisan perlakuan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. the interpretation of curriculum.

pembinaan ujian. criteria in choosing adapted physical education acitivities. 82 interpretasi serta menggunakan hasil ujian. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan.This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Students will be exposed to different types of research in health. This course includes the concept of test. measurement and evaluation in physical education and sports. PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan . Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. analysis and interpretation. Emphasis given to the concepts of physical education. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. pendidikan jasmani dan sukan. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. the interpretation of curriculum. physical education and sports. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. The course helps student to develop different type of tests. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. analyzing performance. pemilihan jenis-jenis ujian. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. the aspects of managing. selecting test. administrating and organizing.

sejarah sukan dan proses sosiolisasi. basic principles of first aid. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. perubatan sukan dan jurulatih sukan. goal. PJM3118 83 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. sports and media. feedback. principles in managing fracture. peneguhan. kebangkitan. This course discusses the basic concept of sports injury. mengangkat dan membawa pesakit. keganasan dalam sukan. penetapan matlamat. motivasi. soft tissue . kecederaan bahagian tangan. asma dan serangan jantung. sports personality. maklumbalas. sukan dan media. child psychology development via sports. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research in Physical Education. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. sports and economy. pendekatan rawatan kecederaan. socialization in sports. sukan dan kanakkanak. sports. personaliti. sports history. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. reinforcement. definisi sosiologi sukan. kaki. approach in treatment of injury. sukan. sociology theories in sports. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise.Jasmani. faint. prinsip asas pertolongan cemas. kepala dan mata. analysing and interpreting the research data. airways and cardiopulmonary resuscitation. arousal. skin injury. This course includes sports psychology and sports sociology. lifting and carrying of patient. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. kecederaan kulit. sports medicine and coaches of sports. pengsan. badan. prinsip menguruskan kecederaan patah. pendarahan terbuka. motivation. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. burnout and overtraining in sports. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. asthma and heart attack. implementing the research. deviation and aggression in sports. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. deviasi dalam sukan. exposure to extreme heat. terdedah kepada haba yang melampau. the definition of sports sociology. open wound. sukan dan ekonomi. sports and children. prevention of injury in sports. and documenting the action research findings in a report or article. teori sosial dalam sukan. pressure and anxiety in sports. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. ‘burnout’ dan lebihan latihan dalam sukan. kecederaan tisu lembut. pencegahan kecederaan dalam sukan.

irrational and real numbers. there is a further exploration into natural. In the process. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. rational. The characteristics and theorems related to these sets of numbers will also be highlighted. In addition. head and eyes. nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata.injury. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. legs. injury to the hand. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. . Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Appreciation of Fibonacci Numbers and Golden Ratio in nature is emphasized. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. students will apply their knowledge of numbers in number recreations and problem solving. This course involves skills of carrying out an action research in a school. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. body. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. 10. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . 84 Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians.

peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. symmetries and transformations. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic. In addition. exposure to dimensional geometry of the Platonic solids is also highlighted. linear programming. simetri dan transformasi. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. algorithms.g. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. rangkaian. It discusses concepts in plane geometry. jenis-jenis carian. analisa laluan kritikal. types of searches. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. The use of ICT e. 85 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. Students will also discover patterns in art and design. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri. pemprograman linear. It provides information about introduction to decision Mathematics. networks. Pelajar juga didedahkan kepada makna. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM.Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. graphs.tessellations. Selain itu. Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membangunkan projek geometri. . Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk. heuristic algorithms and methods of sorting. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. GSP is applied as a tool to investigate and construct projects in geometry. critical path analysis. Chi-Square test. teselasi. graf. algoritma.

86 MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of Calculus which includes functions and graphs. Mathematics facilities and management of resources. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah ‘bivariate’. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf. derivatives and integrals. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. graphing calculator and software such as Geometer’s Sketchpad to sketch and interpret the graphs of functions. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan. and patterns and relationships. fungsi dan graf. aplikasi teori pembelajaran Matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. In addition. technology in Mathematics.Dalam kursus ini. kalkulator grafik dan perisian seperti Geometer Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. ‘derivatif’ dan ‘integral’ serta pola dan perhubungan. penggunaan dan aplikasi teknologi. using relevant Mathematical ideas. teknologi dalam Matematik. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective Mathematics lesson. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning Mathematics. Selain itu. students are able to find the first and second derivatives of functions and minimum and maximum points of graphs. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. ujian ChiSquare. teaching and learning aids. Students will be introduced to printed materials. . Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos. applications of Mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of Mathematics. basic understanding of limits and limit theorem. At this point. the applications and use of technology.

effective planning and teaching. Gauss-Jordan Method and Cramer Rule in solving linear systems. matrix algebra and vector space. Substitution. fractions. micro and macro teaching sessions. Farctions. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. Selain itu. MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. pengukuran dan pengendalian data. . Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. Penggantian. Pecahan. Dalam kursus ini. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. pelajar akan belajar konsep utama geometri. mikro dan makro. pecahan. micro and macro teaching sessions. penggunaan teknologi. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja. In addition. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. dan Gauss-Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau operasi baris elementari. Discussions cover topics related to teaching of numbers. measurement and data handling. the use of technology. perancangan pengajaran efektif. Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. aljabar matriks dan ruang vektor. The idea is extended to using Elimination. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. Perpuluhan dan Peratus) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages.MTE3109 Teaching of Numbers. students will learn the key concepts in geometry. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. students are taught to find the inverse of a singular matrix using the adjoint method or elementary row operations. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. 87 Teaching of Geometry. decimals and percentages and also construction of teaching aids. mikro dan makro.

special needs in Mathematics education and applications of technology in assessment. Its contents cover mathematics in every day life. implementing the research. MTE3113 Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(2+1) This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. classical codes and ciphers. Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. kod klasik dan nombor rahsia. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. MTE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3(1+2) . serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam kehidupan harian. The topics discussed are testing and evaluation. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian. MTE3114 88 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) 3(2+1) This course relates students to the earlier mathematics courses. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. kod dan kriptografi. Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. use of mathematical modeling in biology and ecology. and documenting the action research findings in a report or article. mathematical difficulties and diagnostic test. analysing and interpreting the research data.MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) Students will be exposed to the skills of carrying out testing and evaluation. codes and cryptography. kesukaran Matematik dan ujian diagnostik. and some key mathematical ideas related to calculus. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran.

SCE 3102 89 Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about how children perceive science. assessing children’s ideas and misconceptions in science. perkumuhan haiwan. Ausubel’s learning theory. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Proses Hidup dan Kehidupan) 3(2+1) This course provides knowledge about life and living processes. cell structure and function. food and wellbeing. the constructivist approaches. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. tumbesaran. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Behaviourist learning theory. pembiakan haiwan. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. animal respiration. understanding children’s ideas in science. animal excretion. plant excretion. how children learn science. Gagne’s learning theory. nutrisi haiwan. understanding children’s development. what do children need to help them learn through constructivism. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. Ia menerokai . pembiakan tumbuhan. cellular respiration in plants and animals. makanan dan kesihatan. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Shiffrin and Baddeley’s. animal nutrition. dealing with children’s misconceptions and conceptual change.Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan This course involves skills of carrying out an action research in a school. respirasi haiwan. bentuk sains dan bagaimana kanak-kanak mempelajari sains. movement and support in animals and plant responses to stimulus. plant nutrition. It explores the nature of life. 11. information-processing theory-Atkins. plant reproduction. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. respirasi tumbuhan. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. growth. animal reproduction. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. struktur sel dan fungsi. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. Bruner’s learning theory. plant respiration. perkumuhan tumbuhan. Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. the nature of science and how children learn science. It explores the nature of science. nutrisi tumbuhan.

SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course provides knowledge about exploring materials. teori pembelajaran Bruner. asid karboksilik. sabun dan detergen. perusahaan penyediaan ammonia. composite materials. cara kanak-kanak mempelajari sains. esters and amides. synthetic polymers and plastics. ores and minerals. natural polymers and paper. Shiffrin dan Baddeley. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I.tentang ciri-ciri sains. sulphuric acid and nitric acid. asid sulfur dan asid nitrik. teori pembelajaran Gagne. alcohol. planetary and satellite motion. Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaan bahan-bahan. memahami idea kanak-kanak dalam sains. industrial preparation of ammonia. pendekatan konstruktivisme. teaching and learning strategies for primary science. ester dan amid. carboxylic acids. the physics of music. rubber. polimer semulajadi dan kertas. aromatic compounds. aloi. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . It discusses issues in science education. getah. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. teori pembelajaran tingkah laku. thermometry and thermometers. polimer tiruan dan plastik. Malaysian primary science curriculum II. teori pemprosesan maklumatAtkin. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. fuel. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. perkembangan kanak-kanak. soaps and detergents. bahan bakar. sebatian beraroma. bijih dan galian. eter dan ammina. aldehydes and ketones. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course provides knowledge about physics in context. applying Newton’s laws in everyday life. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. work and machines. electrical circuits in . ethers and amines. teaching science for all children and science for exceptional children. alloys. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. motion. aldehid dan keton. 90 Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. It discusses physics and measurement in everyday life. kurikulum sains sekolah rendah aras II. bahan komposit. Ia meneroka tentang bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. using light. Malaysian primary science curriculum I. alkohol. forces in fluids. teori pembelajaran Ausubel.

the house, electricity and magnetism at work, generation and transmission of electricity, use of electronics and semi-conductors. Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian, gerakan, aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian, kerja dan mesin, daya dalam cecair, gerakan planet dan satelit, fizik muzik, termometeri dan termometer, menggunakan cahaya, litar elektrik dalam rumah, keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja, penjanaan dan transmisi elektrik, kegunaan elektronik dan semi konduktor. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0)

This course provides knowledge about thinking and working scientifically. It discusses primary science teaching, acquiring manipulative skills, the basic science process skills and integrated science process skills. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi kemahiran manipulatif, kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1)

This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. It explores about ecosystem, ecosystem services, biodiversity, in-situ conservation, ex-situ conservation, plant diversity, animal diversity, understanding population trends, threats to biodiversity, genetic diversity I, genetic diversity II, acoustic ecology and biodiversity collection submission.

91 Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. Ia meneroka tentang ekosistem, faedah ekosistem, kepelbagaian biologi, pemuliharaan in situ, pemuliharaan ex situ, kepelbagaian tumbuhan, kepelbagaian haiwan, pemahaman tentang trenda populasi, ancaman terhadap kepelbagaian, kepelbagaian genetik I, kepelbagaian genetik II, ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0)

This course provides knowledge about planning for teaching primary science. It explains about lesson planning, learning objectives, learning outcomes, daily

lesson plan, planning a daily lesson plan, writing lesson plans, microteaching skills and macro teaching. Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran, objektif pembelajaran, hasil-hasil pembelajaran, rancangan mengajar harian, merancang rancangan pelajaran harian, menulis rancangan pelajaran, kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1)

This course provides knowledge about energetics in chemistry. It explores about energy, the first law of thermodynamics, thermochemistry, electrochemistry and nuclear chemistry. Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. Ia meneroka tentang tenaga, hukum pertama termodinamik, termokimia, elektrokimia, dan nuklear kimia. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1)

This course provides knowledge about earth and space. It discusses earth: structure, origins and its major systems and space: the solar system, outer space, celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur, asal usul dan sistem-sistem utama dan angkasa: sistem solar, angkasa lepas, fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca.

SCE 3111

92 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains)

3(3+0)

This course provides knowledge about evaluation in science teaching. It discusses definition of terms, purpose of assessment, areas of assessment in primary school science, types of assessment, assessment tools, test design and construction, scoring of assessment, administration of test, marking and moderation of test scripts, analysis of test score, interpreting test score and forms of examination. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alatalat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran,

pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian, interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0)

This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. It will discuss about management of science laboratory, safe handling of scientific materials handling of chemicals, rules and safety in the laboratory, basic laboratory techniques, preservation of biological specimens, science teaching and learning resources, preparation and improvisation of selected resources and presentation. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains, cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia, peraturan dan keselamatan dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, pengawetan spesimen biologi, sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0)

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

SCE3114

93 Science, Technology and Society (Sains, Teknologi dan Masyarakat)

3(3+0)

This course provides knowledge about science, technology and society. It discusses issues relating to science, technology and society, project-based learning design, innovation and inventions, project-based learning for conservation, project-based learning for energy in the biosphere, project-based learning for endurance of resources, project-based learning for additives in food, project-based learning for pollution and its effect on human health. Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains, teknologi dan masyarakat. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains, teknologi dan masyarakat, rekabentuk pembelajaran berasaskan projek, pembaharuan dan penciptaan, pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan, pembelajaran

the introduction to the TVE system. 94 This course will introduce to Design and Technology (D&T) program. SCE3115 Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) This course involves skills of carrying out an action research in a school. career path and future of design and technology. Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional (PTV). kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Malaysia. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. ciri-ciri kepimpinan. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. barangan logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan . Focus on the evolution of technical and vocational education (TVE) and design and technology will be given. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. kemasan. falsafah. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. peluang kerjaya dan masa depan RBT. dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). In relation to that. leadership characteristics. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. pengenalan kepada sistem PTV. pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan penekanan. 12. curriculum and teaching of TVE and Primary Living Skill in Malaysia. management and administration and Design and Technology will be emphasized. text books and other resources including the use of ICT. proses perancangan dan penilaian RBT.berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. buku teks dan bahan sumber lain termasuk penggunaan ICT. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. process of the planning and evaluationin RBT. Pengetahuan berkaitan bahan pengikat.

planting vegetable hydroponically.penekanan. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. documentation and record keeping. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3(3+0) . planning. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. planting. reka bentuk. matlamat dan objektif pengajaran dan sumber-sumber lain. Knowledge of materials. penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi turut difokuskan. meta. perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan kitar semula. plant care. pelaksanaan. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi falsafah. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. kemahiran pembinaan projek berasaskan kayu dan logam. designing. finishing. dokumentasi dan penyimpanan rekod. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. pengurusan dan inovasi kurikulum dijelaskan. accessories. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. theory and model of curiculum development. pengetahuan teori dan kemahiran amali. implementation. skills on constructions of wood and metal based project. school syllabus. the development of local manufacturing industries and the usage of recycle materials. dan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. 95 penanaman. interior and exterior decoration will also be emphasized. perancangan. care of ornamental crops and landscape. handling of products. kurikulum sekolah. andurrent issues regarding the curriculum development in Malaysia. planting. innovation. goals and teaching objectives and other resources. This course will provide the exposure and understanding about the curriculum’s philosophy. evaluation. selection and preparation of field for vegetable planting. penanaman sayursayuran secara hidroponik. dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia. the integration of pedagogical element and assesment will also be focused. management.integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. propagation. penilaian. This course will expose the student to the development of technology and material production.

skills in preparing and using the materials for teaching aids with IC. . penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian. penyudah tepi dan garis leher. motor arus terus. design printed circuit board. kancing. teknik pengajaran. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. membina robot asas teknologi rendah. kemahiran penyediaan. necklines. asas elektronik berdigit. kemahiran dan teknik menyoal. aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan sukatan pelajaran di sekolah rendah.(Primary School Living Skill Teaching Method) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. and the integration of suitable pedagogical element and assessment. kaedah. Tumpuan diberikan kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran. mendawai litar pendawaian domestik. and macro and micro teaching. mereka cipta stail pakaian. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. strategies. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basics principle of electrical and electronics. ujikaji litar arus ulangalik dan arus terus. komponen elektronik dan aplikasi litar elektronik. dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. openings. strategi. hemlines and. penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro. sleeves. gathers and. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. robotik. RBT3107 96 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik. The skills involve are building and interpreting schematic diagram to wiring circuit. mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek elektronik.design of garment styles. domestic wiring. teaching method and techniques. pendawaian satu fasa. pleats. Pedagogical element and assessment will be emphasized. the skills of planning a lesson based on primary school syllabus. asas mekatronik. Focusses will be on teaching and learning approaches. skills of questioning techniques. penghilangan gelembung. Topik yang dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim. the preparation of work records and dress making. Topics will be discussed covers the sewing processes include fasterners. mechatronics and robotics basics components. lengan. belah.

pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. dan pembiakan 97 ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro This course deals with rearing pets and ornamental fish technology:. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. analisis markah dan statistik asas. marking scheme and mark analysis. penggunaan dan interpretasi data. basic statistic. pelbagai cara penilaian. preparation and keeping of documentation and records. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. management and daily care of pets. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) . pest breeding. selection of pets and ornamental fish. jenis penilaian. portfolio. test specification table. discussion on validity and reliability of evaluation format. membina Jadual Spesifikasi Ujian.the overview to the pet animals and ornamental fish. item development. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. peraturan pemarkahan.RBT3108 Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. pembiakan dan pengendalian.alternative evaluation skills for using rubric. competency and school based evaluation. various methods of evaluation. housing and equipments for pet rearing. RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. selection and preparation of aquarium and cage. pengurusan dan penjagaan harian. interpretation as well as report writing on assessment.

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. pengetahuan tentang peraturan. electronic commerce (e–commerce). reka bentuk bengkel. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. perniagaan elektronik (e-dagang). pengurusan kewangan. teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan. technology in food preparation and.rules. analysing and interpreting the research data. undang-undang perniagaan. kewangan. element of design is integrated in food preparation. financial management. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. perundangan dan pengurusan personel juga diberikan penekanan. 98 Penyelidikan Tindakan I – Kemahiran Hidup (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) RBT3113 Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. In this component too. regulation and workshop management personnel will also be emphasized. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and Safety Management) 2(2+0) Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. organization and management. prinsip memasak dan tatasajian. punca dan pencegahan kemalangan. dan penerapan unsur kreativiti ke dalam pedagogi. workshop design. finance.and the integration of creativity element in pedagog. table setting. and documenting the action research findings in a report or article. elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan. best practices on workshop safety. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi. business law.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. causes and prevention of accidents. . entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. implementing the research. pengurusan bahan dan alatan. materials and tools managemen. preparartion of food. cooking principles and. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. This course covers topics on food sanitation.

This course emphasize on product development and principle. 2D drawing. susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. RBT3116 Penyelidikan Tindakan II – Kemahiran Hidup (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. RBT3115 Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. proses dan perancangan projek. tempat alat tulis. reka bentuk industri. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course emphasize on product design with computer aided. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. industrial design and design for manufacturing. processes and planning. aplikasi lukisan 2D. The integration of project base assessment will be emphasized. aplikasi lukisan 3D (wireframe. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan 99 tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. layout of interior design and pet’s house and prosesses and planning project. 3D design. design and managing project such as chair. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. suface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. product architecture. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) 3(3+0) . The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 13. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk.RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantukan komputer.

aproaches in curriculum. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. the National Preschool Curriculum. also the transition process from home to nursery/preschools. PRA3103 100 Perkembangan Fizikal. growth and child development. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. modelmodel program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. health practice and safety. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah.Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. This course discusses the concept of children’s physical development including motor development. pendekatan dalam kurikulum. food and diets. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. persekitaran. pengelolaan aktiviti prasekolah. teaching and learning techniques and techniques at presechools. Akta 308 dan Akta 550. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. This course covers the introduction to early childhood education. the cleanliness of the environment in inculcating a healthy and safe lifestyle and also sex education . Children’s Right. the affective factors in the implimentation of curriculum. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. Act 308 and Act 550. the history of childhood education. penjagaan kesihatan kanak-kanak. and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical. views and ideas of earlier scholars of childhood education. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. eating ettiquette.

factors that encourages and hinders creativity. field of creativity in early childhood education and to assess creativity. 101 sosiodrama. the methods in teaching and learning language at preschool. merancang aktiviti. assessment in childhood education. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early Mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. This course covers the theories of children’s creativity. pengurusan dan aktiviti. pembelajaran sains di prasekolah. muzik dan pergerakan. membina keyakinan . faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. and also language activity in preschool education PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. This course includes the theory and the basic of childrens’ cognitive development.PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. perancangan program sains. This course includes theory and the basics of children’s language learning. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. seni bonekadan sastera kanak-kanak. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. factors of language development. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. (Creativitiy Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. processes of creativity and teaching approaches. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. pembelajaran Matematik di prasekolah.

untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. to develop confidence to face challenges in everyday life. Sprititual and moral development for preschool 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. understanding and managing children’s emotions. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. management of curriculum. PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. ciri-cirinya. characteristics. identification of Islamic education and moral curriculum. Focusses will be on the reason due to the disability. dan perbezaan individu. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. the classification of special needs children. management of teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. teori perkembangan moral. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. menubuh dan mengurus pusat pendidikan . Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab 102 kecacatan. theories on moral development. the management and activities. development of sosial skills and prosocial behaviors. This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. and spiritual and moral development activities as well its learning centre. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children.

improving family excellence. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. values and customs. build and manage preschool education centres. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning.o the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.prasekolah. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. behaviors and children’s dicipline. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. community. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. penyimpanan. komuniti dan institusi pendidikan. build and manage preschool education centres. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. . 103 This course covers the theories and perspecttive. and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif.melaksanakan perekodan. objektif. penganalisisan. family relationship. hubungan keluarga. the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. matlamat. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. nilai dan budaya. aims. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan.

the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. organizing action research seminar. keselamatan dan pemakanan. efficient relationship. pengurusan kesihatan. presenting research findings in seminar. . kecekapan hubungan. punca masalah. This course exposes the considerations to be taken in edicating the learning dsiabilities students including characteristics. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. konsep kepimpinan dan perwatakan. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. causes. analysing and interpreting the research data. This course is dealing with conducting action research in school. documenting and publishing research papers. 104 14. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. safety and diet.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. programs provided and issues arises in educating these children. and documenting the action research findings in a report or article. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. implementing the research. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. ciri-ciri. management of health. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar.

Strategise to overcome the problems of acquiring the speaking. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with sspecial needs. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu. and behaviour modification program among special needs students. concept. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. konsep.PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. This course discusses the definition of language. language acquisition and language learning problemss among learning disabilities standard. problematics behaviour. strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan. strategies of behaviour modification and issue concerned. kajian sukatan pelajaran. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa. theeory of language. PKB3104 105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa 3(2+1) Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) Kursus ini membincangkan definisi bahasa. dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas. pendekatan. prinsip. writing . kemahiran membaca. perancangan pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. tingkah laku bermasalah. Focus is given to the importance of increasing language and development of language and communication skills are discussed. approaches and methods used in language assessment and intervention are also covered. pronciples. reading. This course discusses the human behavior from aspects of definitions. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan.

and the use of the assessemnet information to plan lessons that are focused and effective. dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. . cookery. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology) 3(2+1) This course discusses the English language learnig among the learning disabilities students.skills and teaching basic grammar are emphasized. gardening. speaking. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. problems in acquiring listening. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. design various instrument in a variey of important aareas. ethics and classroom management. self-protect. teaching aids production and devise a daily lesson plan for microteaching. pengurusan rumah tangga. study of the syllabus. preparing lesson plan and application of language activities are also implemented. pengajaran tatabahasa asas. bertutur. tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. sewing. home living. reading and writing skills. teaching basic grammar. rearing pet. kemahiran memelihara haiwan. This course covers the design and use of assessment instruments as as well as how assessment sessions are carried out in the field od Special Education. membaca dan menulis. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. PKB3107 106 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. Ia merangkumi topik-topik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. The course includes understanding language. kemahiran berkebun. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar. strategies to overcome the problems. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. kemahiran memasak. membina pelbagai jenis instrument. keselamatan diri. strategi untuk menangani masalah tersebut. kemahiran jahitan. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan muridmurid bermasalah pembelajaran.

terapi pertuturan. strategies to overcome teh problems. It covers basic concepts of Mathematics. occupational therapy. problems of learning Mathematics. goals. PKB3110 107 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course provides the knowledge of concepts. permasalahan penguasaan Matematik. strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. matematik berfungsi. kajian sukatan pelajaran. pembinaan bahan bantu belajar. objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. This course discusses the importance of physistherapy. procedures. art therapy. . objecrtives and basic principles of teaching science to learning disabilities students.PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3 (2+1) This course exposes to students the importance aspects in Mathematics. Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek penting Matematik. expression art therapy. matlamat. play therapy and altenative therapies to the special needs students in theory and in practice. Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali. functional Mathematics. terapi pergerakan kreatif. hydro therapy. langkah-langkah.masalah pengajaran Sains. dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. terapi cara kerja. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains. terapi muzik dan nyanyian. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(!+2)) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak-kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio. terapi seni visual. strategies and activities of teaching Mathematics assessment. penilaian. dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian. Ia merangkumi konsep asas Matematik. problems related to teaching sciece process. terapi hidro. syllabus sudy and teaching remedial Mathematics for learning disabilities students. and the element of functional science in daily life usage will be emphasized. speech therapy. teaching aids. music and singing therapy.

kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Ia juga merancang dan melaksana satu kajian tindakan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. pengurusan kelas khas. program and placement of the ISN at the Community-based rahbilitation (CBR). This course focuses on the centralized rehabilitation of the individual with special needs (ISN). pentaksiran. khidmat pelbagai disiplin di PDK. pentadbiran. program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK). setting up administration. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat. students multiple competencies. implementing the research. analysing and . labeling segregation and integration. preparation and implementing a social work project at the CBR for a specific period (on – site training) PKU3113 108 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0) Penyelidikan meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. parents and community involvement. effectiveness of teaching and learning. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. principles and ethics of social works. prasarana kelas khas. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. prinsip dan etika kerja sosial. isu pelabelan. assessment. penubuhan. multidisciplinary services offered at the CBR. dan integrasi. penempatan pelajar. pengasingan. special classroom management. This course discusses issues and problems in educating special needs student from the aspects of placement.PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. teachers profesionalism. physical aspects of the classroom. keprofesionalisme guru. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.

This course covers the implemetation of special education programs. organizational structure of the Special Education department in the Ministry of Education. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH PKD3101 Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) 3(3+0) . It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. placement procedures for children with special needs. peruntukan kewangan. peranan guru dan pentadbir. The role of teachers and administrative. pelaksanaan program Pendidikan Khas di peringkat sekolah diberi penekanan. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 15. 109 This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. the State Education Department and the school. The implementation of Special Education programs in schools is given emphasiis. and documenting the action research findings in a report or article.interpreting the research data. struktur organisasi di peringkat kementerian. dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. and support services as well as evaluation of Special Education programs. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. budget allocation. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas.

different approaches and methods used in language assessement and intervention are also covered.Kursus ini meliputi ciri-ciri dan perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam pelbagai aspek. This course covers the charateristics and the development of hearing-impaired children from various aspects.roles of the family. This course aims to give students an appreciation of the deaf culture with a discussion of its characteristics and the life style of the deaf community. the factors which can affect the development of language and communication. pendekatan dan kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa. Students will be taught the basics of the Malaysian Sign Language to enable them to communicate effectively with the deaf population. PKD3104 Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) 3(3+0) .The effects of hearing loss and its implication on classroom practice. rakan sebaya dan kaedah komunikasi yang berkesan terhadap perkembangan kanakkanak bermasalah pendengaran. kepentingan peranan keluarga. Focus ini given to the importance of increasing language and communication skills in these children. PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi satu pendedahan terhadap budaya pekak dengan membincangkan ciri-ciri budaya pekak dan gaya hidup komuniti pekak supaya pelajar dapat menghayatinya. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. peer group and effective modes of communication on the development of hearing-impared children. kesan kehilangan pendengaran terhadap amalan pendidikan dalam bilik darjah. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with special needs. Fokus diberi kepada pengetahuan mengenai 110 Bahasa Isyarat Malaysia untuk membolehkan pelajar berkomunikasi secara berkesan dengan golongan yang bermasalah pendengaran. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas.

dan kepentingan kolaborasi antara pelbagai pihak. This course gives an overview of the development of deaf education in Malaysia as well as abroad. dan objektif-objektif pengajaran. and the issues and current trends in the education of the hearing-impaired. identify the strengths and weaknesses of their pupils. kelebihan dan kekurangannya. This course discusses the need for early intervention and support services for hearing-impaired children before and after entering school. jenis khidmat sokongan yang diberi oleh beberapa organisasi yang terlibat.Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di dalam dan di luar negara serta beberapa kaedah komunikasi yang digunakan dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. how to create and use various assessment tools. This course aims to provide students with a knowledge of the function and implementation of assessment in the field of special education. PKD3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan keperluan intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran sebelum dan selepas masuk sekolah. comparisons among the various communication methods are made in terms of goals or objectives. sasaran.membina pelbagai 111 jenis instrument. Isi kandungannya meliputi aspek-aspek penting dalam intervensi awal. mengumpul maklumat dalam pelbagai bidang. and teaching objectives. characteristic features as well as their respective advantages and disadvantages. ciri-ciri. gathering relevant information. The various communication methods used in the education of the hearing-impaired. It covers the important components of early intervention as well as the types of support services provided by the various organizations involved. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) . banding-beza antara kaedahkaedah tersebut dari segi matlamat. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan penggunaan dan pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. The need for collaboration among the various disciplines involved in providing support services for the deaf is emphasized. dan isu dan trenda dalam pendidikan masalah pendengaran. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid yang diajar.

pendekatan dan strategi dalam mengajar bahasa kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. dan latihan amali melalui simulasi sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. identification of language problems and ways to remediate language problems are discussed. approaches and strategies in the teaching of language to hearing-impaired children. This course gives students a knowledge of the hand codes used in the Malay and English Language. This course provides students with a knowledge of the various issues. dan 112 merancang perkara-perkara penting dalam pertuturan secara individu. KTBI dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris kepada murid-murid bermasalah pendengaran. Tumpuan diberikan kepada kaedah-kaedah dalam pentaksiran bahasa. PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai isu. cara mengatasinya. pelbagai kaedah mengenalpasti dan mengatasi masalah-masalah tersebut. Aspek yang dititik beratkan ialah kemahiran menggunakannya KTBM dan KTBI secara ekspresif dan reseptif. practice through simulating teaching and learning language sessions. Tumpuan tajuk berfokus kepada jenis masalahmasalah pertuturan yang dialami oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran. dan melaksanakan program This course provides students with a knowledge of how the different speech sounds are produced and classified. the various methods used in identifying and remediating these speech problems and how to plan and carry out an effective speech intervention programme for hearing-impaired individuals PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) .Kursus ini meliputi pengetahuan tentang Bahasa Isyarat Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). practice using the hand codes in the context of teaching the Malay and English language to hearing-impaired children. Focus is given to the various speech problems commonly found among hearing-impaired children. Focus is given to the acquisition of expressive and receptives skills in using the hand codes. dan aplikasi KTBM. pengenalpastian pelbagai jenis masalah bahasa. Methods used in the assessment of language. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana bunyi-bunyi pertuturan dihasil dan diklasifikasikan.

This course focuses on how to choose. the process of normal hearing. mengklasifikasi dan menguruskan bahan sumber pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. classifying and using learning resources to cater for the needs of hearing-impaired pupils in the teaching and learning process. kemahiran dalam memilih. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada bagaimana memilih. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. This course introduces students to the provision of community-based rehabilitation (CBR) as an important support service for the disabled. keperluan dalam mengubahsuai bahan sumber pembelajaran berdasarkan jenis masalah yang dihadapi kanak-kanak. amplification systems currently in use for the hearingimpaired. proses pendengaran. sistem amplifikasi pendengaran. various methods of assessing hearing loss. collaboration among people from various disciplines. the importance of having a good acoustic environment. pengetahuan serta pengurusan pelbagai ujian pendengaran. ‘hands-on’ knowledge and experience in the management and organisation of a CBR programme PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) . merancang dan menggunakan bahan sumber pembelajaran mengikut keperluan murid bermasalah pendengaran dalam bilik darjah. skills of planning. developing. etiologi kehilangan pendengaran dan kesannya terhadap pembelajaran. the use of amplification in the classroom. kerjasama pelbagai disiplin dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan pusat pemulihan dalam komuniti. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang pemulihan individu kurang upaya secara berpusat. the etiology of hearing loss and its impact on learning. the necessity of adapting resource materials according to the specific needs of the pupils. pelaksanaan projek 113 kemasyarakatan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. This course covers topics like the anatomy of the ear. kepentingan menyediakan persekitaran akustik. dan penggunaanamplifikasi dalam bilik darjah.Kursus ini meliputi topik-topik seperti anatomi telinga. plan and use learning resources according to the needs of hearing-impaired pupils in the classroom. membina. government agencies and nongovernment organisations in the development of CBR is discussed.

khidmat sokongan. peranan guru. state and school levels. issues like the role of teachers. analysing and interpreting the research data. mengurus dan melaksanakan program Pendidikan Khas.Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. peruntukan kewangan. kaedah merancang. jenis program. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. support services. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. struktur organisasi di peringkat Kementerian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. dan strategi pelaksanaan serta penilaian program. and strategies of implementation as well as the evaluation of these programmes. prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. Focus will be given to the ways of planning. This course provides students with a knowledge of the implementation of special education programmes. the procedure of placement for children with special needs and the structural organisation of special education programmes at federal. . financial allocation. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah pendengaran. managing and implementation of these programmes. and documenting the action research findings in a report or article. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. isu-isu. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration in Special Education) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelaksanaan program Pendidikan Khas. implementing the research. types of programmes. PKU3115 114 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research.

organizing action research seminar. pemerhatian dan penilaian terhadap pelbagai program intervensi awal dan khidmat sokongan melalui aktiviti lawatan. affective. documenting and publishing research papers. Penekanan diberi kepada komponen dan jenis intervensi yang sesuai mengikut kategori masalah yang dialami. presenting research findings in seminar. Peranan ibu bapa dan kepentingan intervensi awal juga dibincang. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH PKl3101 Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada psikolgi dan perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan. serta kesan kecacatannya ke atas perkembangan kognitif.This course is dealing with conducting action research in school. afektif dan psikosial. PKL3103 115 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. PKU3102 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan asas tentang intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. latihan mengintepretasi laporan mata. observe and evaluate different programmes providing early intervention and support services through visits to special centres. kaedah pentaksiran penglihatan. Emphasis is given to the important components and types of intervention based on the needs of the children. dan pelaksanaan perancangan pendidikan bagi murid bermasalah penglihatan. proses penglihatan dan punca masalah penglihatan. and psychosocial development. 16. This course covers the psychology and development of children with visual impairment and their effect on the cognitive. . pelajar diperkenalkan kepada jenisjenis kemahiran penglihatan (visual skills) bagi kanak-kanak berpenglihatan terhad. This course covers basic knowledge about early intervention and support services for children with special needs. The role of parents and importance of early intervention are also discussed.

dan penggunaan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. various visual assessment methods and visual skills training for children with low vision. teknik-teknik membraille dan membaca Kod Braille Bahasa Melayu. Recreation and Adaptive Physical Education. as well as transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille. PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sejarah perkembangan Kod Braille. grooming as well as management of recreational activities and Physical Education suitable for individuals with visual impairment and handson experiences.This course covers basic knowledge about the anatomy of the eye. techniques of producing and reading the Bahasa Melayu Braille Code. dan pengalaman hands-on. This course covers the design and use of assessment instruments as well as how assessment sessions are carried out in the field of Special Edducation. training to interprete eye reports will enable students to plan for the educaitonal needs of children with visual impairment. dan latihan membraille menggunakan Slate and Stylus juga diberikan. This course covers important concepts in field of Living Skills. kemahiran memasak. . design various instruments in a variety of important areas. menulis pindah teks Braille kepada tulisan biasa. pengurusan dapur dan rumah. membina pelbagai jenis 116 instrumen dalam pelbagai bidang yang penting. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrumen pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. management of the kitchen and house. the visual process and causes of visual impairment. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam bidang Kemahiran Hidup.and the use of the assessment information to plan lessons that are focussed and effective. Students are taught cooking skills. pendadanan serta pengurusan aktiviti rekreasi dan Pendidikan Jasmani yang sesuai bagi individu bermasalah penglihatan. Rekreasi dan Pendidikan Jasmani Suaian. This course introduces students to the Braille machine and history of how the Braille Code developed.

tahap Matematik. the level of Mathematics. This course covers skills to produce. menggunakan ICT dan peralatan khas.PKL3107 Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar konsep-konsep asas dalam bidang orientasi dan mobiliti. PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris (English Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. membaca dan menulispindah menggunakan Kod Braille Matematik yang dihasilkan oleh Braille Authority of the United Kingdom Mathematics Committee (1987). apply the Mathematics Braille Code rules correctly and to use these skills in the education of children with visual impairment. adaptasi kurikulum. PKL3109 Kod Braille Matematik (Mathematics Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. teknik-teknik bergerak (dengan dan tanpa alatan). menyediakan bahan bantu mengajar. read and transcribe the English Braille Code. mengaplikasikan peraturan-peraturan Kod Braille Matematik dan menggunakanya dalam pendidikan murid-murid bermasalah penglihatan. This course introduces the student to basic concepts in the filed of O & M as well as variuous O & M techniques (with and without O & M aids). based on the Mathematics Braille Code produced by the Braille Authority of the Unted Kingdom Mathematics Committee (1987). read and transcribe the Mathematics Braille Code. persediaan dan pengajaran kanak-kanak buta dan berpenglihatan terhad. PKL3110 117 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perancangan. This course covers skills to produce. keperluan pendidikan murid . Pelajar juga didedahkan kepada penggunaan perisian komputer untuk menghasilkan kod Braille Bahasa Inggeris. sessions to practice indoor and outdoor sessions. membaca dan menulis pindah Kod Braille Bahasa Inggeris berdasarkan Standard English Braille Code yang dihasilkan oleh Royal National Institute for the Blind (United Kingdom). based on the Standard English Braille Code from Royal National Institute for the Blind (Unted Kingdom. and produce English Braille using the computer. dan latihan amali di dalam dan di luar bangunan.

trends. Students will be introduced to the roles and contributions of other organisastions that have helped individuals with visual impairment. Issues. dan kaedah . cooperation government and non-government agencies. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. PKU3113 118 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan Pusat Pemulihan dalam Komuniti. peranan dan sumbangan pihak-pihak lain dalam membantu individu bermasalah penglihatan. pengajaran mikro dan makro. to gain hands-on knowledge and experience in their management and administration. This course introduces the concept and philosophy underlining communitybased rehabilitation for individuals with disabilities. prepare teaching aids. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. perundangan. sumbangan tokohtokoh dalam bidang pendidikan masalah penglihatan. pelaksanaan projek kemasyarakatan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti. use ICT and other appropriate special aids. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang konsep and falsafah pemulihan individu kurang upaya dalam komuniti.bermasalah penglihatan dengan kecacatan tambahan. isu-isu. pengalaman hands-on dan pengukuhan pembelajaran. legislation as well as contribution of individuals in this field will be discussed. the implementation of community projects by these centres. PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan (Development of Education for the Visually Impaired) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan pendidikan masalah penglihatan di Malaysia dan di luar negara. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. and hands-on experience and to reinforce learning. This course covers the planning. educational needs of children with multiple handicaps. trenda. in Malaysia and other countries. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan dalam Komuniti. This course covers the development of education in the field of visual impairment. adaptation of curriculum. micro and macro teaching.

PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas di Malaysia. Students are exposed to the role of Special Education teachers. This course is dealing with conducting action research in school. presenting research findings in seminar. kewangan dan penilaian program Pendidikan Khas. 119 . as well as the evaluation of Special Education programs. proses pembuatan keputusan. implementing the research. organizing action research seminar. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan.mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. and documenting the action research findings in a report or article. pengurusan sumber. This course covers the management and administration of Special Eductiton programs in Malaysia. documenting and publishing research paper. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. the decision-making process. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. analysing and interpreting the research data. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. management of resources and finances. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. Pelajar didedahkan kepada peranan guru Pendidikan Khas.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) ncp Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru. .

penelitian dokumen. penelitian dokumen. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melalui pemerhatian. It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts through interaction with the school community. keberkesanan pelaksanaan strategi . penelitian dokumen. analysis of documents. 120 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. pola tingkah laku murid. strategi dan aktiviti. penelitian dokumen. strategies. pengurusan sekolah. reflections. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. analysis of documents. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. bahan sumber pengajaran pembelajaran. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktor pembelajaran. School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors. Melalui pemerhatian. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. reflections. interaction with the school community. pengurusan bilik darjah. about pupil’s behaviour. prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. school and classroom management. moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources. interaction with the school community. school facilities and the implementation of the school curriculum. activities.Melalui pemerhatian. pelajar dapat menilai kesesuaian rancangan pengajaran dengan kandungan kurikulum. School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher’s role. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices. It also gives students the knowledge and experience through observations. patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance.

dan aktiviti, serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. School-based Experience IV aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. Through observations, analysis of documents, reflections, interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies, activities, and resources with the lesson plan. PRK 3101 Praktikum I (Practicum I) 22(0+2)

Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati, menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH, BBM, mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a variety of situations. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge, skills and teacher values in a guided and real life situation. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning, preparing teaching aids and classroom management. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. PRK 3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) 121 dalam pelbagai situasi. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation

skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum II is a continuity of Practicum I which enables student teachers to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. PRK 3103 Praktikum III (Practicum III) 66(0+6)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum III is a continuity of Practicum II which enables students to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. INT 3101 Internship 2(0+2)

Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan.

122 Internship is a profesional transition stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers.Students are expected to plan, implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. At this stage, students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence, endurance, leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers.

123

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 PAKEJ ELEKTIF 1 1. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas 3(1+2) PJM 3102 .

lymphatic system and immunity. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan. chemical level.(Basic Movement) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas. locomotor and non-locomotor movements. sistem rangka. nervous system. the importance of physical education. konsep kurikulum. peringkat kimia. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. Integumentary system. sistem otot. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. digestive system. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. skeletal system. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. criteria in choosing physical education acitivities. respiratory system. sistem respirasi. 124 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) . sistem integumentarim. Heart. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. cellular level and tissue level of organisation. sistem endokrina. This course also stress on types of games which are suitable to different age groups. sistem saraf. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. jenisjenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi. sistem limfatik dan imuniti. saluran dan peredaran darah. nutrition and metabolism as well as urinary system. This course focuses on the history and development of physical education in Malaysia. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. muscular system. This course focuses on the knowledge and acquiring of basic skills in fundamental movements. kepentingan. model permainan kanak-kanak. blood vessels and circulation. sistem penghadaman. jantung. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. sukatan dan tafsirannya. darah. blood. the interpretation of curriculum. This course focuses on the basic concept of anatomy and fisiology. selular dan tisu organisma. Pendidikan Jasmani. endocrine system. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.

This course focuses on the introduction of strategies. program pembangunan sukan. PIE 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi.Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. nilai dan etika dalam sukan. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) 3(3+0) PIE3101 Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. 2. managing physical education and sport. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. PIE3103 125 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) . pengurusan permainan tradisional. values and ethics in sport. laws and administration of sport. approaches. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. sports development programme. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. This course discusses on the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. managing tradisional games. It also include a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. undang-undang dan pentadbiran sukan. pendekatan. isu-isu dalam sukan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. administration of national and international sport agency. issues in sport. It also gives emphasize to the lesson development principles and the management of teaching-learning procedures. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. This course focuses on the management and administration of physical education and sport.

focusing on combination of using text book. bertutur. PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. 3. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. penilaian dan pentaksiran. pengukuran. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. This course focuses on topics of assessment. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. kombinasi penggunaan buku teks. It also discusses topic for micro and macro in teaching. and evaluation.Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. This course discusses two important and significant things in the teaching process. syllabus contents and its curriculum specifications. measurement. BAE 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. syllabus and text book. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. This course focuses on topic selecting. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). . kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. faktor-faktor yang membantu 126 penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. membaca dan menulis.

Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. penilaian kendalian sekolah. penilaian kemahiran berbahasa Arab. BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) . mingguan dan semester mengikut format yang betul. evaluation and examination of Arabic language.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. 127 4. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. BAE3103 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. assessment.This course discusses on the methodology of teaching listening. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . terminology of. pembinaan item. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. This course is structured to expose the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. and writing skills. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. reading. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. speaking. describes the teaching steps for every skill. konsep penilaian. weekly and semestral lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes.

This course discusses the basic concepts in health education. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan. konsep. kaedah. penyimpanan bahan bahaya. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan. method. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. objektif. Emphasis is given to introduction to health education. stail pembelajaran. This course gives expose to the concept and principles of safety education. peraturan keselamatan di sekolah. storeage of dangerous product. perkembangan aspek fizikal dan sosial. This course encompass the knowledge about health sexuality. Antara tajuk-tajuk yang . safety rules in schools. history and the curriculum of health education. acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from sexual activities. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. safe road user program and building safety. the philosophy. falsafah. dan diskriminasi. keselamatan diri. Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) PKE3103 Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. doing the practical session of micro teaching. safety and environmental safety.Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. positive approach in sexuality. strategies and approaches in teaching health education. emergency procedures. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. the learning style. bebas daripada prasangka yang negatif. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. free from negative prejudice and discrimination. PKE3104 128 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Program) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep. physical and social growth. keselamatan perkhidmatan. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. sejarah. prosedur kecemasan. objectives. safety services. safety of self.

program-program ADHOC / PROSTAR dan pemantauan dan penilaian.dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah. perkhidmatan kesihatan sekolah. and emphasis on children’s health. school health services. ADHOC / PROSTAR programs and monitoring and evaluation. 129 . Among the topics discussed on introduction to school health program integrated approach. amalan kebersihan sekolah. rancangan makanan tambahan. school cleanliness practices. The course intends to give geneal understanding on concept. mouth health program. supplementary food plan. pendekatan bersepadu. program kesihatan mulut. behaviuor.

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN .SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1.

dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. PSK3102 Teori Pembelajaran. 130 pengetahuan dan kemahiran pedagogi. great depth based on the six themes identified. PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna. dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. This course exposes students to the selection. Students will be exposed to the rational. aims and objectives of the Civic and Citizenship Education curriculum in the Integrated Primary School Curriculum. matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. the four domains of civil. This course introduces students to the concept of Civic and Citizenship Education with hopes to develop responsible citizens. empat domain iaitu sivil. komponen pengajaran mikro dan makro. number of learning theories. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek pemilihan.PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. Moreover. kaedah pengajaran dan pembelajaran. suitable types of evaluation which can be applied in Civics and Citizenship Education. preparation and usage of resources so that the teaching and learning of Civics and Citizenship Education becomes fun and meaningful. dan budaya. penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. . perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. sosio ekonomi. format dan komponen wajib. politik. pelbagai teori pembelajaran. Pelajar akan didedahkan dengan rasional. konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. politics. socio economic. the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti. and culture.

planning and administering of service learning projects.This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education. melaksana dan membuat laporan. implementation and reporting. pedagogical content knowledge and skills. social skills. preparing the scheme of work. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. teori-teori perkembangan moral. carry out practical work. kaedah. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. merancang. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan. approaches.the micro and macro teaching components and peer evaluation and self reflection. 2. nilai-nilai agama dan masyarakat. effective planning and teaching. the format and compulsory component. insan bermoral. pendekatan. konsep asas nilai. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. values. This course exposes the rational and aims of service learning and skills developed from its activities. lesson planning. religious and societal values as well as moral development theories. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. ethical theories. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. 131 . This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. merancang dan melaksanakan projek. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. kemahiran sosial. teori–teori etika. planning. methods suitable for an effective teaching-learning. methods. moral being.

teaching science for all children and science for exceptional children. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. issues faced in assessment of Moral Education. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak . This course focuses on moral problems faced in schools.ELM 3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) 3(3+0) KuKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. teaching and learning strategies for primary science. Malaysian primary science curriculum II. 5. It discusses issues in science education. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. kurikulum sains sekolah rendah aras II. Malaysian primary science curriculum I. In this course. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah.

the basic science process skills and integrated science process skills. rekabentuk dan pembinaan ujian. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. alatalat pentaksiran. safe handling of scientific materials handling of chemicals. acquiring manipulative skills. analisis skor ujian. It discusses definition of terms. types of assessment. basic laboratory techniques. . Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. bentuk-bentuk pentaksiran. teknik-teknik asas makmal. science teaching and learning resources. areas of assessment in primary school science. analysis of test score. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains. test design and construction. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. administration of test. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains.SCE 3106 132 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course provides knowledge about thinking and working scientifically. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. kemahiran proses sains asas. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. It discusses primary science teaching. peraturan dan keselamatan dalam makmal. dan kemahiran proses sains bersepadu. pentadbiran ujian. preservation of biological specimens. preparation and improvisation of selected resources and presentation. pengawetan spesimen biologi. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. interpreting test score and forms of examination. rules and safety in the laboratory. memperolehi kemahiran manipulatif. matlamat pentaksiran. penskoran pentaksiran. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. purpose of assessment. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. scoring of assessment. It will discuss about management of science laboratory. marking and moderation of test scripts. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. assessment tools.

decimals and percentages and also construction of teaching aids. Pelajar juga didedahkan kepada makna. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. . They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Perpuluhan dan Peratusan)) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. using relevant mathematical ideas. application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. In addition. Fractions.133 6. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. discussions cover topics related to teaching of numbers. fractions. Pecahan. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. MTE3107 Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. MTE3109 Teaching of Numbers. Selain itu. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik.

huraian sukatan pelajaran. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. the 5P concept. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. peranan guru PSV. Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. 5. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. 134 Teaching of Geometry. students will learn the key concepts in geometry. Dalam kursus ini. pecahan. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) PSV3104 Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 3(2+1) . dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. konsep 5P. pelajar akan belajar konsep utama geometri. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. The use of technology is also emphasized to enhance students learning. Penekanan diberikan kepada matlamat. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. the importance of curriculum development. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. measurement and data handling. management of outdoors and indoors activities. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through the key issues. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. objektif kurikulum. the roles of the PSV teachers. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar.perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. resource and teaching aid management. pengukuran dan pengendalian data. kepentingan perkembangan kurikulum. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. specifications of the syllabus.

tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap 135 bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. This course covers the approach. persediaan mengajar. teaching and learning resources. tujuan pentaksiran PSV. kaedah pentaksiran PSV. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. bentuk pentaksiran PSV. that is: Drawing and Picture Making. PENDIDIKAN MUZIK . Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. strategi. 6.(Teaching and Learning of Visual Art Education) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. sumber pengajaran dan pembelajaran. content and themes in producing art works for the four areas. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. aims of assessment in VAE. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). as well as practical activities for explorations of tools and materials. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. jenis-jenis pentaksiran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. lesson planning. peraturan memberi markah. subject matter. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. strategy. methods and forms of assessment. bahan. Membuat Corak dan Rekaan. Pattern-Making and Designing. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. evaluation of art works and evaluation of portfolios. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. marking schemes. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. types of assessments.

broken chords. faktor-faktor sosiologi. singing folk songs. broken chord. Carl Orff and Jaques Dalcroze music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. sociological and psychological factors that affect music education. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. importance of music. sing melodies in keys changes from major to minor. jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. aims and the functions of music in education. alberti bass.MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. matlamat. melody improvisation. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. permainan alat muzik. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. psikologi. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. play block chords. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. bes alberti. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. faktor-faktor sosiologikal dan 136 psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. philosophical implications. fungsi muzik dalam pendidikan. latihan dalam permainan iringan kord blok. . mengimprovisasikan melodi di kibod.

types and characteristics of children and adult voices. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. mensintesis 137 pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. the playing of recorder and percussion instruments. BAHASA MELAYU Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 3(3+0) BMM3101 . kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. 7. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. teaching and learning of singing in the music classroom. permainan alat perkusi. aural sensitivity and movement to music. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . permainan alat rekoder. remaja. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly.micro and macro training sessions. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak.MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. semester. mingguan dan harian.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard.

kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. and writing). serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. marks. pendekatan. and psychomotor. teori-teori kognitif. and measurement. the writing of teaching steps. kaedah. skills mapping. approach. curriculum conten. added value skills and language system. kaedah. . jenis dan kaedah penilaian bahasa. penulisan langkah pengajaran. and implementing the micro and macro teaching. pengisian kurikulum. dan menulis). penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. types and method of language evaluation. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. 138 This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization.Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan. pemarkahan dan markat. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa. gammar and language skills evaluation BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa. testing specifications schedule and its construction. konsep strategi. This course describes the concept and principle of testing. konsep 5P. testing development. main focus and secondary focus. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. dan teknik pengajaran. afektif. dan psikomotor. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. evaluation. 5P concepts. membaca. dan pengukuran. pemetaan kemahiran. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. fokus utama dan sampingan. language skills (listening and speaking. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. affective. concepts of teaching strategy. theory of cognitive. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. penilaian. pembinaan ujian. pendekatan. kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa.. reading. and technique.

implement teaching planning and audio visual aids. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. jenis penilaian. competency and school based evaluation. workshop safety. basic statistic. financial management. membina Jadual Spesifikasi Ujian. item development. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. test specification table. pengurusan kewangan. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) . sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. 139 8. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. and techniques of teaching language skills. perancangan pengajaran KHSR. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. portfolio. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio.This course elaborates on malay language skills. pengurusan peralatan dan bahan. . RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. constructing and using language skills teaching aids. KEMAHIRAN HIDUP ELEKTIF RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). preparation ofl language skills teaching plan. dan bahan bantu mengajar.alternative evaluation skills for using rubric. analisis markah dan statistik asas. approaches. keselamatan bengkel. discussion on validity and reliability of evaluation format. tool and material management. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. marking scheme and mark analysis. peraturan pemarkahan. technique and teaching methodology. interpretation as well as report writing on assessment. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. pelbagai cara penilaian. management and administration. strategy. safety and rule regulation. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. strategi. penggunaan dan interpretasi data. methods. various methods of evaluation.

pengurusan dan penjagaan. eksistensialisme. Marxism. Psyco-analysis. RBT3120 140 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. Arcitipal. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. preparation of planting beds and containers. pembiakan dan penanaman. Existensialism. undang-undang perniagaan. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills.perniagaan elektronik (E-dagang). rearing ornamental fish technology. hermeneutic. 9. propagation and planting. short term vegetable and ornamental crops.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. fenomenologi. This course deals with three main components: home technology. Post Modern. penyediaan batas dan bekas menanam. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. proses jahitan dan membuat pakaian. pascamoden. tropical freshwater ornamental fish:. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. selection and preparation of equipments and materials. Post Structuralism dan Deconstruction. finance. surelisme. pemeliharaan ikan hiasan. dan New Critics. Autobiography. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. Fenomenology and Hermeneutic. Topics coveres studies on fabric. pemilihan pakaian. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. This course elaborates on literary critics field like. kewangan. Femenism. resepsi dan teori tindak balas pembaca. choice of clothing and sewing and clothes making processes. rearing ornamental fish technology. business law. Semiotic. kritik genre dan kritikan baru. plant care. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. Reading Reception dan Reflection theory. semiotic. harvesting and use of plants produced. and vegetable and ornamental crops production technology. the vegetable and ornamental crops production technology. . management and care of ornamental fish. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. Post Colonial. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. Surelism. pengenalan kepada ikan hiasan. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. femenisme. Marxisme. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. pascakolonial. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. Genre Critics. electronic commerce (E–commerce). the ornamental fish. psikoanalisis.

popular novel. mengadakan sesi uji bakat. cinematography. production. forming production management. tema. pemilihan. teater dalam bilik darjah. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. theatre and children theatre. puisi. poems. character and characterisation. This course elaborates on the definition and concept of drama. and forms of children drama. proses pengeraman bahan. cerpen. tetamu dalam aksi. creative writing themes and issues. MUZIK PRA SEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) . dan guru sebagai penulis. puppet. teachers in action. element. teater untuk kepelbagaian tujuan. guru dalam peranan (teachers in action). performance ethics. produksi. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. genre formation process. kekuatan karya kreatif. jenis dan bentuk drama kanakkanak. selection and script writing. elemen. boneka. and vocalisation. adolescent novel. pementasan. pemilihan pelakon. creative writing strength. latar tempat. sinematografi dan persembahan. teater pembaca. sudut pandangan. pengurusan produksi. types. simulation and improvisation. history and background. plot. dan isu karya kreatif. teori pementasan. implementing a screen testing. simulasi dan improvisasi. novel popular. penerbitan karya. dan pembinaan skrip. 141 This course elaborates on creative writing genres in Malaysia.PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. persoalan. dialog dan latar tempat. actors selection. story telling. This course elaborates on the introduction to theatre in education. dialog and location background. novel remaja. short stories. a performance. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. asas alkonan dan vokal. opinion angle. theatre for multipurpose. visitor in action. etika pementasana. improvisasi. and presenting a performance. tater dan teater kanak-kanak. 10. stage performance theory. watak dan perwatakan. directoring. reading theatre. pengarahan. and teacher as a writer. bercerita. sejarah dan latar belakang. plot. theatre inclassroom. genre writing publishing. basic dramatisation. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan.

Pelajar juga akan diperkenalkan dengan nyanyian kanak-kanak. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. teaching and learning music through movements. pengujian dan penilaian. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. lagu-lagu patriotik. technology in teaching and learning music in classroom. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. The focus of the course is related to music with movements elements of movement. impromptu singing and aural. creative movement. sumber pengajaran dan pembelajaran. testing and evaluation. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. 142 This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. perancangan pengajaran dan pembelajaran. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. jenis-jenis pergerakan. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. unsur-unsur pergerakan. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music.Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. children’s songs and cultural songs. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. Students will be introduced to children’s songs. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. teaching and learning resources. Topis discussed encompasses introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. patriotic songs. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschookl children. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. nyanyian semerta dan aural. . pregerakan kreatif.pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Sonds and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran.

takbir. tafsir ayat aqidah. tafsir ayt hukum. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. isti`azah. tafsir ayat akhlak. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi. isti’azah. basmalah. traditional musical gamnes and preschool games musical instrument in teaching and learning activitie. This course compuse of tilawah and tafsir al Quran topics. tafsir ayat hukum. Muhkam dan . Ulum AlQuran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran.PRM3104 143 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. kemukjizatan Al-Quran. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. basmalah. Topics discuss in tafsir component is related to israiliyyat in tafsir. 11. Nasikh. and khatam alQuran. tafsir ayat aqidah. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadith. Students will also be exposed to setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. dan khatam al Quran. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al Quran. tafsir ayat akhlak. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. Mansukh. takbir. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (2+1) Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. tafsir kisah para Nabi from Quran and surah-surah choices tilawah. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments.

Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with Al-Quran and Hadith Nabawi. pengertian.Definitions. pelaksanaannya secara teori dan amali. ar-Rahman. ENGLISH LANGUAGE English for Undergraduates 3 (3+0) ELE3101 . Nahawand. martabat hadis. Sikah dan Jiharkah. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat. perbandingan dengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. harakat. Muhkam and Mutasyabih. its mukjizat.Mutasyabih. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. burdah. The course will expose and guide students on the theories of memorization the AlQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu. harakat. Each tarannum will focuses on tabaqat. burdah. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. Ulum al-Quran the discuss the arrangement of verses and chapters of the Al-Quran. hukum beramal. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. 12. Nuh. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. Nuh. arRahman. Nahawand. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. Hadith Qudsi. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. the degreel of Hadith and rules in using them. Jin. tujuan dan sifat-sifat. wuslah and other related aspects. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis. Jin. The implementation is carried out both in theory and in practice. 144 The course deals with Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith. Sikah and Jiharkah. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. Nasikh and Mansukh. wuslah dan lain-lain yang berkaitan.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini.

syntax. morfologi. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. communication. materials selection. kemahiran membaca dan menulis. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. and semantics needed by an English language teacher. sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. adaptation and simplification. remedial and enrichment activities. reading and writing. syllabus study. It focuses on language acquisition and language learning. methods and techniques.(Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. theories of second language acquisition. multiple classroom teaching. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan. general principles in the teaching of language skills. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. an overview of teaching approaches. Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah. komunikasi. developing classroom skills. and introduction to lesson planning. morphology. ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) 3(2+1) . classroom management. the English sound system (phonology). ELE3102 145 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course aims to equip learners with an understanding of the principles underlying the practice of teaching English language in primary schools. The topic Language and literature is also introduced. Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran.

pengujian dan penilaian kemahiran membaca. the teaching and assessing of writing skills. the teaching and assessing of vocabulary. integration of language skills and language content. pengajaran. pengajaran. testing and evaluation. pengajaran. the teaching and assessing of reading skills. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. pengajaran tatabahasa dan mengeja. peperiksaan dan penilaian. pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. . the teaching and assessing of listening and speaking skills. the teaching of grammar. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. spelling and dictation. the teaching and assessing of literature for primary schools.This course focuses on the topics of lesson planning. pengujian dan penilaian kemahiran 146 mendengar dan bertutur.

147 SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT .

The topics focused are listening. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). Subject-verb agreement. function and meaning. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. . It also enables learners to reflect on their learning. Sentence types. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. speaking. It focuses on Tense types and aspects. fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. This will reinforce and further enhance learners’ proficiency in using the language for a variety of purposes. reading and writing. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. bertutur. and Cohesive devices in spoken and written language. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. Tumpuannya kepada kemahiran-kemahiran mendengar. This will improve and reinforce learners’ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form.

148 LAMPIRAN .

1.1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. 1. . 1. 1. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu.4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 1. bahan kurikulum.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 1. teori pembelajaran. Pentaksiran.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi.

149 .

2. 2.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi.6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 2. 150 . Kemahiran Intelek Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.1 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik. 2. 2.Hasil Pembelajaran 2. 2.

3. budaya.Hasil Pembelajaran 3.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar. 4. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. sosial.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran.2 3.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. 3. 3. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. psikologi dan etika profesional keguruan.6 merancang. 151 .4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. 3. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 3.

menerima kelemahan diri dan sanggup berubah. 4.2 mengurus masa.4 membuat muhasabah diri.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan.Hasil Pembelajaran 4. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 4. 4. 4. 152 .1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif. emosi dan tekanan secara berkesan. 4. Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. 4.3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan.6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian.

5.6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan dan 5. 153 .3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. iaitu untuk: 5. 5. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat.Hasil Pembelajaran 5.1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. 5. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. 5. Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. 5.2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. akauntabiliti integriti.

6. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut: 6.3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. 6. 6. 6.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian.5 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik.Hasil Pembelajaran 6. 154 .

poster. dan peperiksaan. Pentaksiran: Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam bentuk tugasan bertulis dan persembahan. pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri.LAMPIRAN 2 Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih. tutorial. projek. seminar. projek. persembahan. Pentaksiran: Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis. jurnal reflektif dan penghasilan resos pengajaran. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur. kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. bengkel. Ia juga termasuk peperiksaan. 157 155 .” Sepanjang kursus.

amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. pembinaan hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah dan projek penyelidikan yang kecil. Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah. Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni.Hasil Pembelajaran Kemahiran Praktik Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi. perbincangan kumpulan kecil.” Juga. pengalaman berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas. Pentaksiran: Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas penempatan sekolah dan projek penyelidikan. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. 156 . Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. merefleksi dan menilai amalan. berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri. Pentaksiran: Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah melalui penglibatan dalam bengkel di seminar. Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar. bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan.

Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 6. Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani • • • • • • • Muzik Pra Sekolah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Kemahiran Hidup Persuratan dan Kesenian Melayu Pendidikan Seni Visual Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 4. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 5. Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 3. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • 8. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 7. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Major Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran Elektif 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani Elektif 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Sains Pendidikan Jasmani • • • • • .LAMPIRAN 3 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 Bil 1. 2. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral English Language Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 9.

Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • • • • Nota : . Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • • 12 . Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Major Matematik Elektif 1 Pendidikan Jasmani Elektif 2 157 • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • • • English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral • • Catatan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14 . Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 13 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 15 .Bil 10 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 16 .

158 PANEL PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN .Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa kursus Persediaan.

Datin Sitti Haishah binti Abd.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Encik Tan Ying Kee Dr Noriati binti A. Bhg. Rahman Puan Zainab binti Yusoff My Zainal Abidin bin Haji Kasim Tuan Haji Aleas bin Md Isa Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Dr Jeniffer Wee Beng Neo Puan Haslina binti Japri Puan Saffiah Uyuni binti Mohamad Yaacob Ustaz Osman bin Loman . Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Y.

159 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->