PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

SESI 2007/2008

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

6. 150 151 157 159 159 14.KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1. i . Struktur Program. 7. 7 16 19 23 24 30 33 122 126 132 11 12 13. 8. dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. 2. 10. 4. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran • Lampiran 3: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan MUKA SURAT ii iii 1 2 5. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan. 9. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. 3.

Pengenalan. pengurusan bahan sumber pengajaran-pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Di samping itu. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Perguruan Guru Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPGM ditadbirkan secara berpusat (centralised). Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Agihan Kursus Mengikut Semester.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim. Dato’ Misrah bin Haji Ibrahim Pengarah Bahagian Pendidikan Guru . maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optima. Justeru. Matriks Hasil Pembelajaran. pelantikan tenaga pengajar. Kementerian Pelajaran Malaysia. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. selamat maju jaya. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. Sekian. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru Malaysia merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Sinopsis Kursus.

ii KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN .

Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. futuristik. dan bersepadu Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience) Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang berikut: Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome based) Holistik REKA BENTUK KURIKULUM Spiral & Development al Praktikal & Kontekstual Koheren . responsif.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. relevan. holistik.

iatu: Aras 1 : Semester 1 hingga Semester 3 Aras 2 : Semester 4 hingga Semester 6 Aras 3 : Semester 7 dan Semester 8 Holistik • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan.i. v. EIU. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus dan antara kursuskursus yang ditawarkan • 3 Aras mengikut Semester. dan Bina Insan Guru Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal / ”hands-on” • Berasaskan kurikulum sekolah (KBSR) • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester) • Merujuk situasi sebenar / amalan bilik darjah di sekolah • Melaksanakan amalan terbaik (best practises) ii. iii Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome-Based) • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang • Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Malaysian Qualifications Framework (MQF) Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan penglaman praktikal/klinikal Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. Struktur kurikulum direka bentuk mengikut 3 Aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat “spiral” dan “developmental” dan berasaskan kemahiran-kemahiran yang hendak dicapai di dalam kandungan sukatan pelajaran dan sistem penilaian yang akan digunakan sepanjang tempoh pengajian. nilai / disposisi • “hard skills” dan “soft skills” • Persepktif global (4 Pillars of Education). iii. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan”. . kemahiran. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai “Kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. Aktiviti Kokurikulum. ESD (UNESCO) • Kurikulum. iv. EFA.

b. Penggunaan Unit Plan. kerja kursus. dan tugasan. . Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Menggunakan pelbagai mod. f. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan melalui e-learning dan online learning. praktikum. c. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian unutk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. iaitu: Kuliah / Tutorial / Seminar / perbengkelan / Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar seperti yang dikehendaki dalam Notional Credit. d. kajian kes. latihan industri. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. e. bahan. penyelidikan tindakan. Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pendekatan pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. internship.iv Strategi Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi seperti yang berikut: a. pentaksiran prestasi (performance assessments). Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktik yang sebenar (real problem of practice). Portfolio Pembelajaran. penilaian tugasan terarah.

hasil pembelajaran. Bentuk penilaian boleh dibuat dalam pelbagai bentuk termasuk pentaksiran berterusan. . peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah berdasarkan prosedur Jaminan Kualiti Akademik yang ditetapkan oleh Jaminan Kualiti IPG dan juga memenuhi Kod Jaminan Kualiti yang menepati Malaysian Qualification Framework (MQF). Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksaanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. Kelulusan Kurikulum Kelulusan kurikulum program ini berdasarkan Tatacara Kelulusan Program Ijazah Sarjana Muda perguruan. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap / aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi: • Etika Profesional • Pengetahuan dan Kefahaman • Kemahiran Intelek • Kemahiran Praktikal • Kemahiran Kebolehpindahan • Penghayatan dan Amalan Nilai Hasil pembelajaran yang hendak dicapai pada Aras 1 akan diulang (revisit) semasa Aras 2 dan 3 dengan lebih meluas dan mendalam.v Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat.

vi PENGENALAN. MATLAMAT. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM .

etika. ii. dan menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masing dalam pelbagai situasi sebenar. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. dan keterampilan profesionalisme dalam bidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. budaya. dan etika profesional keguruan. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Sebagai prasyarat. v. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. vi. .PENGENALAN Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. pentaksiran. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal. sosial. bahan kurikulum. psikologi. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masingmasing. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMP dengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. memiliki dan menampilkan nilai. iii. iv. kemahiran.

1 SISTEM AKADEMIK. STRUKTUR PROGRAM. DAN PERINCIAN KURSUS .

yang mencakupi teori dan amali. praktikum.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. serta Amalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. . Setiap semester mengandungi 20 minggu. dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian selama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak semuka. Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Bekolah (PBS).

Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit. dan Kursus Wajib Institut Perguruan Guru Malaysia (IPGM). 86 (65%) 3. kemahiran generik. Major. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan . dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. KURSUS KURSUS WAJIB • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF • Pakej Elektif 1 • Pakej Elektif 2 JUMLAH KREDIT 23 (17%) 2. dan Amalan Profesional. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Reka bentuk kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. 1. 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT).2 STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP.

pelajar menguasai major yang berkenaan. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Pakej Elektif diagihkan sejumlah 24 kredit. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit. 3 Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Elektif ini tidak diagihkan kredit. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. praktikum. PBS dijalankan selama 4 minggu. manakala internship selama 4 minggu. . dan internship. Kursus Tanpa Kredit (TK) Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Sepanjang mengikuti program. iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). Amalan Profesional diagihkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. praktikum 24 minggu. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga proses.

4 PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Unit Beruniform II Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.Permainan Kokurikulum . 1 1 2 3 4 5 7 8 .Olahraga Kokurikulum . Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6 KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM. 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum .Unit Beruniform I Kokurikulum .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Jumlah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL 45 (34%) . dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. Profesional Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship Jumlah KREDIT SEM. Kursus Major.EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa Jumlah 3(3+0) 27 (20%) 8 5 Amalan Profesional KOD KURSUS Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional. Senarai Kursus Major dan Kod BIL.

6 AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER .

Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2008) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2007) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 . Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 SEM. 1 1 2 2 3 2.AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1.

BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD BAM3101 BAM3102 BAM3103 BAM3104 BAM3105 BAM3106 BAM3107 BAM3108 BAM3109 BAM3110 BAM3111 BAM3112 BAM3113 BAM3114 BAM3115 KURSUS Kemahiran Berbahasa Arab Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Tatabahasa Arab 1 Tatabahasa Arab 2 Morfologi Arab Retorika Bahasa Arab Kesusasteraan Arab Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM.BMM3114 BMM3115 BMM3116 Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 7 8 8 7 3. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 .

Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan 1 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (33%) SEM.Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 8 5. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 6. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Klasik Bahasa Tamil Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

9 7. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM. 1 1 1 1 2 2 2 2 .

Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I . Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM.Membentuk dan Membuat Binaan Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .8.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 . 10 PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual.

Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Fractions. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 10. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 .PIM3114 PIM3115 Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) 8 8 9 11 PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I : Kaedah Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

SAINS PENDIDIKAN RENDAH 12. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 . KURSUS Life and Living Processes 3(2+1) 1 Children’s Learning in Science 3(3+0) 1 Exploring Materials 3(2+1) 2 Primary Science Curriculum and Pedagogies 3(3+0) 2 Physics in Context 3(2+1) 3 Thinking and Working Scientifically 3(3+0) 3 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) 4 Planning for Teaching Primary Science 3(3+0) 4 Energetics in Chemistry 3(2+1) 5 Earth and Space 3(2+1) 5 Evaluation in Science Teaching 3(3+0) 6 Management of the Science Laboratory and 3(3+0) 6 Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) 3(3+0) 7 Science.MTE 3115 KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3 (0+3) 8 Jumlah KREDIT 45 (34%) SEM. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Technology and Society 3(3+0) 8 Action Research II – Primary Science (Implementation 3(0+3) 8 and Reporting) Jumlah 45 (34%) 12 11.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 15.14. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PKD3101 PKU3102 PKD3103 PKD3104 PKU3105 PKU3106 PKD3107 PKD3108 PKD3109 PKD3110 PKD3111 PKU3112 PKU3113 . 13 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Audiologi dalam Pendidikan Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pemulihan Dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) SEM.

PKU3114 PKU3115 16. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 . KOD PKL3101 PKU3102 PKL3103 PKL3104 PKL3105 PKU3106 PKL3107 PKL3108 PKL3109 PKL3110 PKL3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) 8 Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dalam Pendidikan Khas Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanakkanak Bermasalah Penglihatan Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

15 AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER .

Pendidikan Islam 3. Pendidikan Kesihatan Jumlah 12 (9%) . 1. 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 2 3 4 5 2.PAKEJ KURSUS ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAE3103 Pengurusan Sumber Pengajaran dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. Bahasa Arab 4.

Pendidikan Seni Visual Elektif 6. Fractions. Mathematics Elective 5. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 2. Science Elective 4. Measurement and Data Handling PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual KBSR MZE3101 Asas Pendidikan Muzik MZU3102 Kibod dan Nyayian di dalam Bilik Darjah (dan *PBS) MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. Pendidikan Muzik Elektif . Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. Pendidikan Moral 3.16 Pakej Elektif 2 Bil. Decimals and Percentages MTE3111 Teaching of Geometry. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics (dan *PBS) MTE3109 Teaching of Numbers. 1.

7. Kemahiran Hidup Elektif 9. *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan. Pendidikan AlQuran 12. English Language Jumlah 12 (9%) *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran 3. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 8.Bil. . 11. Elektif 2 Bahasa Melayu Elektif Kursus BMM3101 Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology For Young Learners Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah 10.

18 AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta kemahiran yang hendak dicapai. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Semester Aras Aras 1 Semester 1- 3 Aras 2 Aras 3 • • • • • • Aras 1 Semester 4 -6 Aras 2 Aras 3 • Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pemberatan 70% 15%

15%

15%


• • • •

70%

15%

Aras 1 Semester 7& 8 Aras 2 Aras 3

15%


• • • • • •

15%

70%

Pada setiap semester, kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut:

19 Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Task / Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan *PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.

20 Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 PJM3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 PJM3110 XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 3) (dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3 (x+x) TK 19

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. ** ‘Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum .Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum I (4 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.21 Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 PJM3112 XXX31XX PRK3101 KURSUS Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlahl KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 17 *Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semesster 1 hingga semester 6 Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 XXX3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 Jumlah 12 Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) .

EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN .

terarah kendiri. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras. penguasa ilmu yang mantap. serta pemupuk nilai yang gigih. pengguna teknologi maklumat yang cekap. . proses akreditasi. mengumpul. bersemuka. Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjang program dijalankan. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial. pendidik yang inovatif. proses validasi. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. dan peperiksaan luaran. Pengalaman pembelajaran pelajar juga diperoleh melalui pendekatan Pemebelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan pelajar mengakses. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaranpembelajaran. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. 9. dan tidak bersemuka. dan penilaian kendiri.

23 SINOPSIS KURSUS WAJIB .

SINOPSIS KURSUS KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. isu-isu kontemporari. Tenses. Types of Questions. This course focuses on the introduction of civilisation. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). tokoh-tokoh tamadun Islam. membaca. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. dan menulis untuk pelbagai tujuan. tatabahasa. and nation development process. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Chinese. dan kemahiran mendengar. jenis-jenis soalan. jenis-jenis ayat. the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe. Parts of Speech/Word Classes. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). contemporary issues. Kursus ini juga memahirkan . WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. Listening and Speaking Skills. It focuses on the English Sound System. Indian and Japanese). Islam dalam tamadun Melayu. Islam Hadhari. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. membaca. Reading Skills. It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. India dan Jepun). Cina. kemahiran mendengar dan bertutur. prominent figures of the Islamic civilisation. bertutur. It builds further on parts of speech and the language skills. dan menulis pelbagai penulisan. interaction among various civilisations (Malay. Islam in the Malay Civilisation. Islam Hadhari. Sentence Types. This will enable learners to become proficient language users. dan proses pembangunan negara.

reading and writing remedial basic skills. This course describes about Language Acquisition theory. pengukuran. reading and writing in music education. perlembagaan . pemilihan. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Tumpuan diberikan kepada pemulihan membaca dan menulis. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. konsep-konsep asas hubungan etnik. hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. and writing remedial on teaching and learning strategy. The topics discussed are problem solving. spatial sense. jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis. Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. operation and computation. types of reading and writing basic skills activities. penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik. kesedaran ruang.pelajar dalam penggunaan struktur-struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan dan tujuan. pembinaan. visual arts. strategi pengajaran dan pembelajaran. operasi dan pengiraan. and also data analysis and Interpretation. Focuses wil be on reading. pendidikan jasmani dan kesihatan. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of numerical literacy in the basic areas of mathematics. kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis. development and usage of electronic and non electronic and teaching and learning activities. measurement. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. dan juga analisis data dan interpretasi. 24 WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa. its relationship with teaching and learning. masyarakat pluralistik Alam Melayu. seni visual. and physical education and health science selection. Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia.

and the role of government and society. challenge and enhancement ethnics relations in Malaysia. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni dalam Pendidikan. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. politics 25 development in ethnics relations in Malaysia. organizing of activities and competition. basic concepts in ethnics relations. religion and ethnics relations. gelanggang dan undang-undang permainan. management of meeting and budget. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. mengetahui. filing system. dan kecerdasan pelbagai. inkuiri. and official function. inquiry and multiple intelligences. Pendedahan kepada asas Muzik. constitution in ethnics relations in Malaysia. This course focuses on cocurriculum in primary school. . This course focuses on basic concepts of culture and an ethnic relation with special attention to the latter’s development in Malaysia. ekspresi. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects.penubuhan unit-unit kokurikulum. pengenalan alatan. Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. pengurusan mesyuarat dan kewangan. agama dan hubungan etnik. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. Malay pluralistic society. movement and visual art which will enhance the teaching . setup of cocurriculum unit. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik.learning process of various subjects at the primary level. dan majlis rasmi. This course emphasizes on ethnics relations in Malaysia. exposure to basic skills in music. It also focuses on the introduction of Arts in Education. sistem fail dan surat menyurat.dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. pengelolaan aktiviti. economy development in ethnics relations in Malaysia. expression. It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination.

discipline and spiritual. pengukuhan kemahiran dalam permainan.latihan dan taktik permainan. management of court / field and team and organizing competition. This course focuses on the history of uniform unit. history. This course focuses on the general knowledge. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. 26 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) WAJ3110 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. marching. . rules and regulation. perkembangan dan kepentingan persatuan. pengurusan. organizing competition. field event. team management. sejarah dan undang-undang. persediaan. principles of first aid. disiplin dan kerohanian. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. struktur dan organisasi. games enrichment. planning and camping. constitution of uniform units. asas pertolongan cemas. kemahiran asas. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. management and administration. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. asas kawad kaki. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. track events. pengkelasan persatuan. knowing. pengurusan dan pentadbiran. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. pengurusan ukuran balapan dan padang. court and rules and regulation of games. perlembagaan unit beruniform. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. training and tactical of games. introduction on equipment. WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. pengurusan pasukan. management in measurement of track and field events. pelaksanaan dan penilaian projek. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. sejarah. pengelolaan kejohanan. structure and organization.

moral activities. The course emphasises on the balanced teacher self development. water activities. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. exploration and orienteering. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan perkhemahan. management. guru dan akauntabiliti profesionalisme. latihan dalam kumpulan. preparation. This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. guru dan hubungan dengan komuniti. groupwork and reflection. This course is a four days camping programme. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. training in groups. proressive and resilient. kesantunan berbahasa. Malaysia cergas dan patriotik. classification of society. tazkirah / aktiviti moral. managing camps. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. berdaya tahan. kemahiran mendengar . teacher relationship with community and honesty. implementation and evaluation of project. jenis khidmat kemasyarakatan. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstuial. It focuses on putting up a camp. basic skills.This course focuses on the introduction and concept of society. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. WAJ3114 27 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. aktiviti di air. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru yang seimbang. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. persembahan kumpulan dan refleksi. dan berdaya saing. khidmat pendidikan kepada komuniti. kembara dan orienteering. aktiviti kemasyarakatan. mengendali dan menghadiri bengkel. pengucapan awam. history. berdaya maju. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. development and importance.

Students are exposed to the skill of planning. students are exposed to teachers and law mandate. pengurusan sekolah. lawatan benchmarking. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. kembara sosial. school climate. Act 550 (1996). speaking skills. The focus of the course is related to workshops. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. . Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. ciri-ciri kepimpinan. moral acitivities. tema bengkel. administering post inventory test of self direct search. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. 28 BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. effective listening. inovasi guru cemerlang. finding. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). This course aims to upgrade continuos self professionalism. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. interaksi dengan komuniti setempat. lawatan benchmarking. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. profesional circulars. Pekeliling Perkhidmatan. aktiviti kerohanian/moral. school organisation. Surat Pekeliling Ikhtisas. raising the flag. interpretasi dapatan ujian. kreatif dan inovatif. service circulars. infrastructure and school curriculum infostructure. workshops theme. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. reflection. interpretation of test. inventori konflik.secara efektif. public speaking. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. refleksi. khidmat pendidikan kepada komuniti. latihan dalam kumpulan. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. benchmark leadership characteristics. Akta 550 (1996 ). protocol. interaksi profesional dengan guru cemerlang. conflict inventory. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. mandat. BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. tertib di meja makan. iklim sekolah. managing official ceremonies and dressing code. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. jenis khidmat kemasyarakatan. organising and attending workshops. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. table ettiquette.

benchmarking visits. interaction with excellent teachers. 29 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) . professionasme commitment reports and reflective evaluation. innovation. professional.

the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. prinsip-prinsip asas perkembangan. implications on teaching and learning. basic principles of child development.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. factors that influence the development of the child. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. Western and Eastern philosophy of education. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. the underpinning theories of child development. the National Philosophy of Education. motivasi. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. . implikasi faktor perbezaan individu. development of children with special needs. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. pelbagai teori pembelajaran. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. historical development of the Malaysian education system. This course encompasses the developmental process of a child. nature of human beings from the religious and biological perspectives. different stages of development. This course consists of the development of Islamic.

implications of individual differences. kemahiran berkomunikasi. models of discipline management. penghasilan. multicultural relationship skills and issues.This course encompasses the child’s learning environment. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. the roles of teachers in classroom management. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. application of technical skills in using various instructional media. utilization and evaluation of educational media. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. learning styles based on different multicultural aspects. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. management of educational media and resources. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. communications skills. pengurusan media dan sumber pendidikan. . motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. various learning theories. teori. This course discusses concepts. penggunaan dan penilaian media pengajaran. production. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. theories. EDU 3104 30 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. selection. integration of information and communication technology in teaching and learning. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. practices and development of educational technology. pemilihan. model-model pengurusan disiplin.

roles of ordinary teachers as guidance teachers. ethics and accountability. 31 This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. akauntabiliti dan kesantunan guru. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. This course discusses the concept of a profession. This course discusses educational issues and current challenges. matlamat. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. innovation and managing educational changes. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. types of guidance and counseling services. peranan guru biasa sebagai pembimbing.EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. characteristics of a teacher as a professional. early symptoms of emotional disturbances amongst students. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. teachers and ways to overcome. stages of teacher development. leadership and roles of teachers. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. teacher politeness. etika. . needs. peringkat perkembangan guru. kepemimpinan dan peranan guru.

32 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) .

pendekatan. the writing of teaching steps. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. added value skills. 5P concepts. curriculum content. kaedah. concepts of teaching strategy.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. and language system. konsep strategi. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan. dan menulis). kemahiran bernilai tambah. BMM3102 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. main focus and secondary focus. fokus utama dan sampingan. dan teknik pengajaran. pengajaran mikro dan mikro. approach. and implementing the micro and macro teaching. kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. and technique. pemetaan kemahiran. penulisan langkah pengajaran. membaca. micro and macro teaching. language skills (listening and speaking. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. konsep 5P. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) . pengisian kurikulum. and writing). reading. dan sistem bahasa. skills mapping.

evaluation. on-line teaching resources editing. testing development. theory of cognitive. teori-teori kognitif. pendekatan. This course describes the usage of internet. and techniques of teaching language skills. usage of writing tool. and psychomotor. pengeditan bahan pengajaran secara On Line. methods. using Malay language in internet. selection of internet resources. marks. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. penilaian kemahiran bahasa. kaedah. website. jenis dan kaedah penilaian bahasa. preparation ofl language skills teaching plan. pengajaran bahasa Melayu secara sidang video. 33 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) BMM3104 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa. BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet. approaches. animasi dalam persembahan bahan. afektif. grammar and language skills evaluation. penggunaan alat pengarangan. This course elaborates on Malay language skills. pembinaan ujian. penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. linkage within resources. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. and using learning CDs in teaching and learning the MalaylLanguage BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) . types and method of language evaluation. model perpautan dalam penyusunan bahan. constructing and using language skills teaching aids. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. pemilihan bahan internet. teaching of Malay language through video conferencing. pembelajaran secara On-Line dan Off-Line. dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. perpautan antara bahan. animation in presentation. dan tatabahasa. pemarkahan dan markat. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. This course describes the concept and principles of testing. affective. dan pengukuran. penilaian. on-line and off-line learning. learning homepage.Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. laman web. testing specifications schedule and its construction. link model in organising resources. dan psikomotor. dan tapak pembelajaran. and measurement.

stylistic. BMM3107 34 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik. linguistic structure. peraturan paradigmatik. dan pembentukan kata baru. adjectives. organisation and strategies in normal and special class. hurufhuruf dan simbol fonetik. penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar. alphabert and phonetic symbols. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. jenis kata adjektif. kata kerja. Malay language word form. sifat bahasa. This course elaborates on remedial and enrichment education including concept. types of words. paradigmatic rule. . pronunciation and syllables exercise. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. imbuhan dalam Bahasa Melayu. kata adjektif. golongan kata. linguistic developement history. artikulasi dan articulator. latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan. language variation. and rational. objektif. dan bahasa Melayu saintifik This course elaborates on various linguistic fields. verbs. stilistik. variasi bahasa. pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas. segmental phoneme. dan kelas kata tugas. sejarah perkembangan ilmu linguistik struktur linguistik. bentuk perkataan bahasa Melayu. pronunciation and syllables in Malay language. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran. sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. and standard pronunciation. This course elaborates on phonetic and phonology theories. This course elaborates on the formation of Malay language words including the formation of nouns. preparing lesson plan and teaching resources. language characteristics. fonem. objective. and scientific Malay language. phoneme. learning difficulties and ways of detecting learning difficulties. articulation and articulators. affixes in Malay language. adjectives. super segmental phoneme. pronunciation and syllables transcription. and the formation of new words. verbs. external factor. golongan kata kerja. and functional word class. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. fonem suprasegmental. dan rasional. dan sebutan baku.Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep. implementing teaching and evaluating session. fonem segmental. faktor luaran.

dictionary skills and the translation skills. spelling. and prepositional phrase constituent order. dan ejaan. makna leksikal. lambang. It encompasses the noun phrase. verb phrase. makna ayat. perkamusan dan kemahiran penterjemahan. BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. data collecting strategy. dan proses penerbitan ayat. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini menjelaskan pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. sistem ejaan jawi bahasa Melayu. jenisjenis penyelidikan di sekolah. 35 BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu 2(2+0) (Semantic and Terminology of Malay Language) Kursus ini menjelaskan tentang semantic. sumber istilah. ayat dasar.BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. education research report and procedure. and sentence construct processes. frasa adjektif. This course elaborates on semantic. Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. ideomatic meaning. analisis data. Perkamusan. jenis dan cadangan kajian. istilah singkatan. proof theory. frasa kerja. action research types and proposal. types of research in school. simple sentences. semantic change. the Jawi spelling system. frasa sendi nama. teori pembuktian. fitur makna. and short forms. lexical and contextual meaning. This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay Language. prosedur dan pelaporan penyelidikan pendidikan. sentences in Malay language including phrase. This course elaborates on various research methods in education. perubahan semantic. feature meaning. compound sentences. This course explains what syntax is. pertimbangan semasa mengumpul data. menulis laporan / artikel dan penyebaran laporan / artikel. terminology and terminology construction schedules. complex sentences. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. ayat inti. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. klausa. consideration to be taken during data . adjectival phrase. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu. symbols. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. peristilahan. ketaksaan dan kekaburan makna. kaedah analisis data. ayat tunggal. ambiguity and vague meaning. skema tatacara pembentukan istilah. strategi pengumpulan data. clause. ayat majmuk. makna peribahasa.

social. 36 This course elaborates on concept of culture. and primary school literary texts appreciation. the Malay culture (from political. society. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. ke penentuan rancangan tindakan. organising action research seminar. analising. and economic aspects). BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. and national culture. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini membimbing pelajar melaksanakan kajian tindakan di sekolah dengan mengenal pasti tajuk kajian. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) . data analysis methodology. literary teaching and learning techniques and activities. sastera bandingan. data analysis. sosial. world view and Malay society cosmology. and interpreting data. mengurus dan melaksanakan seminar kajian tindakan. This course coaches the students to carry out action research in school from identifying research topic to drawing action plan. sastera kanak-kanak dan remaja. kebudayaan Melayu (dari sudut politik.collection. menganalisis data. Malay culture in literary and non literary resources. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu serta kebudayaan kebangsaan. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. mengumpul data. dan ekonomi). writing report / article. and printing and distributing action research findings. dan menerbitkan serta menyibarkan hasil kajian tindakan. approaches in understanding primary school literary texts. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. comparative literature. report / article writing. menulis laporan. masyarakat. and report / article distribution. This course explains litrature in Primary School Malay language curriculum. menterjemah data. external influence in Malay society. collecting. children and adolescent literature. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. 5.

types of phrases and sentences using different styles and patterns so that the students will thoroughly understand regardless of any given types of sentences. kata kerja dan kata sendi dari segi bentuk-bentuk perubahannya. verb and articles along with the changing of every class of words. membaca dan menulis. importance. discusses every component of the language skills including concepts. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. reading. speaking. reading. noun. BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax I) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. Forming sentence with the right styles and methods is emphasized in order to verify . This course is an addition to the previous course of Arabic Syntax 1. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. and writing. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab I mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. bertutur. and classification. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. membaca dan menulis. 37 BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3(3+0) (Arabic Language Skills Teaching Methodology) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. aims. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. This course discusses on the methodology of teaching listening. kepentingan. tujuan. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. speaking. and writing skills.Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. This course on Arabic Syntax which is divided into word classifications. describes the teaching steps for every skill. bertutur.

nominal and verbal sentences and to comprehend their changes and morphology derivations. al-Ma’ani dan al-Badi’. tema. teknik dan strategi pengajaran Ilmu albalaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. This course is structured to deepen students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance. dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. keistimewaan. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. awzan sarfi. Umayyad. zaman Bani Umaiyah. peraturanperaturan morfologi dan juga bentuk-bentuknya serta makna. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic Morphology. the rules and forms of Arabic Morphology. Kursus ini juga juga mendedahkan kaedah. This course focuses on the chronology of Arabs literature which are divided into five main periods. sumber puisi atau prosa tersebut. kesan.comprehensively the students’ understanding in Arabic language. Tumpuan diberikan kepada bentuk sastera sama ada puisi atau prosa mengikut zaman. Adding to teaching syntax techniques. early Islam. struktur ayat 38 namaan dan pembentukannya. teknik dan strategi pengajarannya yang berkesan. Emphasis on the rootwords. followed by its three main components which are divided into Bayan. zaman Bani Abbasiah dan zaman moden. applicable and suitable techniques for the level of primary school students are also explored. kaedah. iaitu zaman Jahiliyah. techniques and strategies to teach Arabic Rhetoric as an exposure to trainee teachers. BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama. approaches. BAM3106 Retorika Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Arab (al-balaghah al-Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari alBayan. Ma’ani and Badi’. pengkayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa. hasil-hasil karya penyair. types of . kata terbitan. katanama dan katakerja serta jenis-jenisnya juga tasrif. zaman permulaan Islam. Abbasy and Modern. This course also explains several approaches. dan beberapa kaedah pengajaran kesusasteraan Arab yang sesuai dan berkesan. techniques and strategies to teach Arabic Morphology. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. Jahily.

BAM3108 39 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resouce Management and Computer Aided in Teaching Arabic) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. outcome of selected anthology of several poets. application and management of teaching and learning. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. aplikasi perisian. This course discusses the introduction to resources for the teaching of Arabic and the primary school. prose and poetry. Tumpuan diberikan kepada cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran.literature. multimedia terminology in Arabic. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. impacts of contemporary societies and sources of each type. This course discusses details syllabus contents. kombinasi penggunaan buku teks. combination of using text book. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. themes. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. computer axisted learning in the teaching of Artabic. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. application of programme producing multimedia resources for teaching and learning of Arabic and searching the Arabic website. preparation of teaching and learning resources.curriculum specifications. will be analyzed from various aspects for enrichment and language competency to apply methods of teaching Arabic literature. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. criteria’s. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. orators and writers for every single period. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan .

cara menyediakan rancangan pengajaran harian. strategies for effective learning and professional Arabic teacher. . It also includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. evaluation and examination of Arabic language. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab.makro . dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. application of appropriate techniques. pengukuran. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Bahasa Arab. BAM 3111 40 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. weekly and semester lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. prinsip-prinsip asas penilaian. prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. Topik perbincangan meliputi jenis-jenis ujian dan penilaian. mingguan dan semester mengikut format yang betul. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. ciri-ciri pentaksiran yang baik. This course exposes students the terminology of. Pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemenelemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. asas penyelidikan pendidikan. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. The course focuses on approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second language. assessment. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school.

syllable and word. and documenting the action research findings in a report or article.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Lingusitic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 . morfem. monomer. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. analyzing and interpreting the research data. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. communicative competency and psychological language as well as language acquisition theoris. This course involves skills of carrying out an action research in a school. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. implementing the research.system of dictionaries and several ways of lexicon arrangement and the using of dictionaries. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. bahasa kedua dan bahasa asing. monem. It also studies pronunciation and articulation of every single Arabic letter in order to recognize intonation and pitching differences which can inspire with many meanings. teori-teori pemerolehan 41 bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. vowel and consonant. BAM3115 Penyelidikan Tindakan II .(Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. phoneme. sistem perkamusan Arab. sukukata dan kata. 3. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. second and foreign languages. Kursus ini juga mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. ways of acquiring the skills of planning an action research.

BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk Bahasa Cina. kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. vocabulary. teori pemerolehan bahasa. frasa. the roles and ethics of language teachers. principles and objectives of teaching Chinese language. golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata. Hanyu Pinyin. refleksi. penulisan rancangan mengajar. teknik soal jawab. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik Bahasa Cina (Hanyu Pinyin). various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching and learning of Chinese language. kosa kata. and idioms. integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. pelbagai pedagogi. . jenis-jenis ayat dan retorik. This course discusses the concept. komponen ayat. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. prinsip dan objektif pengajaran Bahasa Cina. questioning techniques. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese Language like morphemes. lesson planning. dan peribahasa. dan konsep pengajaran mikro. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese Language phonetics. penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. writing reflections and understanding micro-teaching concepts. the theories of acquiring language skills. 42 BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching & Learning)Children’s Learning in Science 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. the verbal and non-verbal communication skills. preparing and using teaching aids.Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi Bahasa Cina seperti morfem.

Teaching-learning methods are also introduced. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. characteristics. BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca 3(2+1) . characteristics. Texts from different types of prose are selected as basic reading. ciri-ciri. Articles from different types of children literature are selected as reading texts. and historical development of prose. genre and historical development of children literature. This course comprises of definitions. Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya. Students will be guided in planning teaching and learning activities and implementing them BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. phrases. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. dan bentuk genre sastera ini serta sejarah perkembangannya. types of sentences and rhetoric. This course covers the methodology in learning. sentence structure. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. termasuk konsep. This course encompasses the knowledge of basic concepts. Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan.This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. BCN 3105 43 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters.

together with generic skills will be stressed on and applied in the teaching and learning of the Chinese language. teaching-learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. characteristics. proses pelaksanaan.Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. prinsip dan fungsi. principles. roles. Teori-teori pembelajaran 44 seperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teoriteori ini kepada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus in Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. The basic principles of second language teaching approach will also be introduced. methods. This course comprises of the basic concepts. functions. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. This course will delve into the concepts. Learning theories such as constructivism. prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. ciri-ciri. . implementation. This course covers the teaching-learning methods of reading. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. matlamat. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. Selain itu. peranan. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of KBSR. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR. objectives and the teaching-learning strategies of the KBSR syllabus-primarily analyzing the present Chinese Language syllabus with special reference to their roles in realizing the objectives of KBSR.

BCN3112 45 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. Shi. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. This includes the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan. BCN3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Primary Chinese Languge : Methodology ) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. Distinctive poems of three different types. Each topic will be followed by microteaching. are selected as basic texts. i. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation.e. This course comprises of definitions. analysing and . dipilih sebagai bacaan asas. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. implementing the research. preparing the table of specification and analysing test results. various characteristics and historical development of poems. dan Sanqu.BCN3110 Puisi (Poems) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. This course covers the basic techniques in writing skills. iaitu Shi. Ci. Ci and Sanqu. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.

ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. Distinctive texts of different short stories. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. novels and dramas are selected as reading texts. konsonan. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. dan drama dipilih sebagai bacaan asas. kajian fonologi bahasa Tamil. and documenting the action research findings in a report or article. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. aims to enhance students knowledge of . the definition of linguistics. fictions. sistem bunyi vokal. sistem morfologi. This course involves skills of carrying out an action research in a school. tempat atrikulasinya. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam 46 seminar itu. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar.interpreting the research data. sistem fonem bahasa Tamil. 4. fiksyen. BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II – Primary Chinese Languge (Implementation and Reporting)I 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. definisi ilmu linguistik. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. characteristics and historical development of novel and drama. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. This course encompasses definitions. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik.

strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah.Phonology. . dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. This course exposes students to various theories. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. Solliyal dan Thodariyal. In addition. morphology system. kaedah. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. kaedah. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. Pendedahan juga diberi tentang teori. morphem and competence in the Tamil language. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. kaedah penghasilan rancangan pelajaran 47 harian. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. Solliyal and Thodariyal. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) will Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. Topics discussed include Eluthiyal. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. articulations. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. keperluan sukatan. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. It exposes students’ to the theory. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching.

Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. Tumpuan diberikan kepada kaedah pengajaran elemen tatabahasa dan kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. penguasaan dan penggunaan bahasa. With the exposure. pelbagai genre penulisan. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. It discusses the theory. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. approaches and strategies of teaching literature. 48 This course focuses on topics related to various functions of language and its use. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. Emphasis is given to inductive. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. and activities and resources for teaching literature. .BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan aspek tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. they are expected to produce various creative texts of their own. aspek bacaan luas.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar.

Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan menganalisis item. constructing the JSU. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil. 49 This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. It discusses the importance of creative Tamil literature. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. Topics include appreciating poetry. Besides looking at themes. caricatures. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. kepentingan dan peranan berita. pelbagai kaedah pembinaan instrumen. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) . This course focuses on the various genres relating to children. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. sastera kanak-kanak. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. In addition. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil.BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. cartoons. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. children’s literature. poetry in motion and folklores. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. developing the marking scheme and the administration of examinations. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. dengan pelbagai kaedah pentaksiran dan penilaian dalam Bahasa Tamil. puisi. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. analyzing items.

analysing and interpreting the research data. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. mengapresiasi keunikannya. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. and documenting the action research findings in a report or article. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. 50 BTM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Metodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. Topics discussed include the history of classical poems. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil dengan mengenal pasti penulis-penulis yang meninggalkan impak dalam dunia kesusasteraan Tamil di Malaysia. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika.Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. aniyiyal dan yaappiyal. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. ‘Aniyiyal’. implementing the research. menghalusi pelbagai teknik dalam penghasilan . Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil secara kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. authors and themes and analysis of epics.

This course provides students with the opportunity to understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. This course involves skills of carrying out an action research in a school. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. 5. It’s content are more focusing to the meaning of Social Studies. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. multi-disciplinary in Social Studies. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan Sosiologi sebagai satu bidang disiplin ilmu dalam Pengajian Sosial. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. and the relations between Social Studies with the child learning development in Primary Schools. kandungan pelbagai disiplin dalam Pengajian Sosial.cerpen dan novel oleh penulis-penulis yang mewakili zaman mereka. This course provides introduction to Social Studies. Isi kandungannya banyak berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. the authors and themes. Teori-teori dan konsep-konsep asas dalam Sosiologi dihurai . BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Topics discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories and novels. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. 51 PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. thematic strands approaches in Social Studies. In addition. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial. there is emphasis on the critical appreciation skills to help students distinguish good short stories and novels.

dan etnik dalam masyarakat dijelaskan untuk memahami proses sosialisasi. the Malacca Sultanate as a base in developing a state. dan penyatuan masyarakat. This course emphasizes the importance of historical development of 52 the nation in creating a nation state. pre independent era. and the national education policy amendment in historical development of the nation. and the concept of unification in the society. Basic theories and concepts in Sociology are discussed to clarify the role and responsibility of individuals as members of the society. zaman selepas kemerdekaan. ekonomi. This course introduces the students to the basic concepts in Physical and Human Geography. Penekanan adalah kepada proses-proses yang mempengaruhi sistem-sistem di bumi. interaksi manusia dan hubung kait dengan sosial ekonomi serta aspek kemahiran asas dan kaedah menjalankan kerja luar. Kemahiran yang diperolehi melalui kerja luar dapat membantu pelajar mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap kursus ini. Multi cultures. zaman sebelum kemerdekaan. This course deals with the nation’s historical development from the era of the Malacca Sultanate until the present political. and races in the society are elaborated to understand the socialization process. Through project work. This course gives an exposure about Sociology as a discipline in Social Studies. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. social control.untuk memberi penjelasan tentang peranan dan tanggungjawab individu sebagai ahli masyarakat. interactions between the physical systems and human interaction with the physical environment and the relationship with the social and economic aspects. kawalan sosial. Emphasis is on the processes influencing physical systems on the earth. Perbincangan kursus ini memberi penekanan berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep Geografi Fizikal dan Gegorafi Manusia serta persekitarannya. ethnics. . PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan perkembangan sejarah negara daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kesinambungannya dalam sistem politik. students will have a better understanding of the basic environmental processes and global environmental patterns resulting from these processes. kaum. interaksi antara sistem fizikal. post independent era. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. dan sosio budaya masa kini. Kepelbagaian budaya. economic and socio cultural of development.

doktrin pengasingan kuasa. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud sains politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. moral. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. . human interaction with nature. This course attempts to expose the sustainable development and its connection to education for sustainable development and education for international understanding. politics. This course focuses on values. the nation. dan etika serta pembentukan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. moral.PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang kaitannya pembangunan lestari dengan pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. Students are also required to carry out practical activities for this course. kedaulatan. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan secara umum konsep nilai. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. bentuk-bentuk kerajaan-tinjauan 53 perbandingan. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. and authority. differentiate political science. pemerintahan negara menurut perspektif Islam. moral dan etika. power. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. comparison different types of government. perbezaan sains politik. This course describes in general the concepts of values. kewujudan negara. kuasa dan autoriti. doctrine of power. politik. education for sustainable development and education for international understanding. sovereignity. and politics and government in Islamic perspectives. insan bermoral. and education for sustainable strategis in Social Studies. peranan guru dalam pemupukan nilai. It’s covers the introduction to environment education and sustainable development. Kandungannya meliputi pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. and ethics as well as to instill positive attitudes in societal living. dan politik dan This course describes Political Science and it’s relation with Social Studies with references to the Malaysian political system. dan strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. moral dan etika. Tumpuan kursus ini berkaitan dengan nilai.

sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. Students are exposed to the introduction to Social Studies. the reasons in using of resources in teaching and learning. Pelajar diperkenalkan dengan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. moral and ethics. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Students are shown the relationship between theoretical perspectives and the use of resources in teaching and learning.moral and ethics. Social Studies syllabus in primary schools: Local Studies and Civics and Citizenship Education. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. moralist human being / Mortals. procedure in producing and organizing technology education materials . and integration of values in government policies. persediaan. penggunaan. dan penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. This course details the curiculum and curiculum specification of Social Studies syllabus in primary school. This course describes the advantages. curiculum and curiculum specification of Local Studies. afective domains to instill positive attitudes. and service learning in Civics and Citizenship Education. teacher’s role in enhancing values. and care of resources which are essential in teaching and learning of Social Studies subjects. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. Pelajar didedahkan dengan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. The course also exposes the concept of service learning in citizenship project as part of practical work PSS3109 54 Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan aspek-aspek kelebihan. preparation. procedure in producing and organizing printed materials for Social Studies. curiculum and curiculum specification of Civics and Citizenship Education. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada kajian untuk menghuraikan sukatan dan huraian sukatan pelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial sekolah rendah. usage. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial.

The students are exposed to the basics of statistics and current issues related to assessment. preparing a Test Specification Table and constructing test items. penilaian. Tumpuan juga diberi terhadap aspek membanding beza jenis-jenis ujian. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial.for Social Studies. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian di Malaysia. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. aspek sosial dalam pembangunan di Malaysia. Pelajar didedahkan kepada asas statistik dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pentaksiran. evaluation. Pelajar diperkenalkan dengan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. sektor ekonomi dalam pembangunan. teaching skills. transformasi dan pembangunan ekonomi Malaysia. economic growth factors. measurement and testing in social studies. economic development . pengajaran mikro. This course emphasize on economic development study. faktor pertumbuhan ekonomi. the micro and macro teaching. and procedure in producing and organizing ICT materials for Social Studies. pengukuran dan pengujian dalam Pengajian Sosial. menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian dan pembinaan item. This course introduces basic knowledge of economic development and economic growth of a country with special reference to Malaysia. Focus is also given to differentiating the types of test. lesson plan. perancangan pengajaran. This course emphasises on the concept of assessment. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. Students are intoduced with approches and strategies in teaching-learning. teaching-learning modes and techniques. PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Economic Development) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan asas mengenai aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara dengan memberi tumpuan khusus kepada pengalaman ekonomi Malaysia. kemahiran pengajaran. dan pengajaran makro. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan terhadap aspek-aspek pentaksiran. Tumpuan diberikan kepada kajian ekonomi pembangunan. 55 This course describes the many types of teaching modes suitable for teachinglearning in Social Studies.

and globalization and Malaysian economy. pemikiran kritikal dan analisis logik. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. dan wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . implementing the research. Malaysia transformation and economic development. and documenting the action research findings in a report or article.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. analysing and interpreting the research data. kegunaan analisis wacana. This course gives the opportunity for students to acquire analytical skills to comprehend certain issues in a more rational and objective manner. and discourse and sosial isues and solutions. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. social aspects in development in Malaysia. critical thinking and logical analisis. uses of discourse analisis. problems of poverty and extermination strategies in Malaysia. analisis wacana dan media massa. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. perbezaan pendekatan klasik dan wacana 56 analisis pascamoden. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan .Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. PSS3115 Penyelidikan Tindakan II . kelebihan dan kelemahan analisis wacana. pro and cons of discourse analisis. discourse analisis and mass media. differences in classic approche and post modernization discourse analisis. rasional dan objektif. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basic of educational research. investment in human capital towards education economic. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.sectors. Tumpuan diberikan kepada pengenalan analisis wacana. This course emphasizes on introduction to discourse analisis.

In the sight singing section. formation of cadences and the recognition of figured bass Other than that orna and music scores will be taught MZU3103 Kecekapan Kibod I 1(0+1) . 6. tidak lazim. melodi. penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. This course also focuses on sight singing. irregular meter. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. Antara topik yang diberi penekanan dengan lebih lanjut ialah meter-lazim. meters and note values. pembentukkan kaden. Memberi fokus di dalam nyanyian semerta secara sistematik menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus in dirangka untuk melatih pelajar menguasai kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. This course offers guidance to students in acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. It consists of listening to intervals. skel-nada major. kord. Topics given focus here are meters in simple. triad. peraturan pengharmonian. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. irregular time division. rules of harmony. alto and tenor clefs. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. klef-alto dan tenor. major. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. chords and cadences. knowledge of harmonization such as chord in different inversions. triads. melodies. minor and chromatic scales and compound intervals. meter dan nilai not. kaden dan irama.tindakan dalam seminar itu. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. compound and irregular time. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. 57 MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. pembahagian masa tak sekata.

faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. arpegio dan kord. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. psikologi. This course is a continuation of music theory foundation of semester 1. Pelajar akan didedahkan kepada topik pengharmonian melodi melaluipengetahuan tentang pembentukan kord dominan ketujuh pergerakan dan pergerakan kelima. fungsi muzik dalam pendidikan. pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. Sudents are introduced to melody harmonisation using the dominant seventh chord. progression and chord progession in fifths. students use melodic decoration in their music composition. In this course. 58 MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan dari asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam semester 1. Pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom.(Keyboard Competency I) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. aims and the functions of music in education. philosophical implications. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. importance of music. faktor-faktor sosiologi. In addition. matlamat. sociological and psychological factors that affect music education. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) .

In this course keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm accompaniment.Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang berlanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. 59 This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. teknik bermain rekoder soprano. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. latihan bermain dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta pada tahap I. This course continues to prepare students with technical keyboard skills from the previous keyboard I course. lagu lapisan. arpegio. Cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri juga diperkenalkan di samping pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesukaran yang berkaitan dengannya This course exposes students to various piano technical skills.a variety of singing repertoire including two part singing. . MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. arpeggio and chord playing. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. kord pengaplikasian teori. Pelajar diberi pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. Focus is on the teaching and learning of singing in the music classroom. Aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah adalah langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. playing a wider repertoire. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. teknik pengendalian alat iringan. Keyboard technical skills are reinforced through exercises in scale. preparation and arrangement of percussion scores. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. harmoni dalam permainan repertoire kibod jenis rentak iringan. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. singing. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano.

Students are guided throughout the course at this preliminary stage. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. Focus is on posture. cadence and rhythm. kaden. playing with different rhythm. This course caters to students without knowledge in guitar playing. triads. kord. petikan dan cara ‘strumming’. triad. Memperkenalkan kord. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta. MZU3109 60 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. bacaan not. broken chord. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively.MZP3108G Alat Muzik Utama . plucking and strumming style. dan konsep muzikal. pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. MZP3108V Alat Muzik Utama . latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. mengimprovisasikan melodi di kibod. bermain gitar sambil menyanyi. bermain pelbagai rentak. Students also develop listening skills through aural guitar playing. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. melodi. irama. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. aural practices. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. chords. latihan aural. latihan dalam permainan iringan kord blok. reading of notes. Kursus ini merangkumi lanjutan kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. chords and musical concepts. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course 1. playing the guitar while singing.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. It involves aural studies in intervals. melodies. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. bes .

singing folk songs. sight playing and a variety in repertoire. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. jumping chord. play block chords.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. rentak.music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian.In the teaching and learning of music in the classroom. Carl Orff and Jaques Dalcroze . students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. MZP3112P Alat Muzik Utama – Piano II (Major Instrument – Piano II) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. This course is a continuity. progressing to level two in piano playing techniques. emphasis is on piano playing accompaning KBSR songs. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. artikulasi. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail. bimbingan dan panduan dalam menyelesaikan masalah . alberti bass. sing melodies in keys changes from major to minor. dinamik. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns.alberti. to reinforcement. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. permainan alat muzik. Kursus gitar tahap II memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang berdikari. pengukuhan cara memainkan iringan mudah 61 dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. kemahiran membuat persembahan. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. broken chords. MZP3112G Alat Muzik Utama . melody improvisation. This course is an introduction to Zoltan Kodaly.

MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah.berkaitan dengan bermain gitar. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. 62 mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. perancangan serta format rancangan pelajaran tahunan. bacaan not. Emphasis is on style development. articulation. pelbagai rentak dan kod. latihan aural. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. aural. dynamics and performance preparation. Level II guitar course provides training and advanced skills for a professional guitar player. In addidtion. plucking. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. . mingguan dan harian serta pengajaran mikro. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. Melodi composition are in single voice/part melody from eight to sixteen bars and students have an opportunity to perform their respective composition. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. ciptaan ensembel rekoder. nyanyian lagu. This course exposes students to the compositional devices in music education. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. rhythm. petikan dan cara ‘strumming’. MZP3112V Alat Muzik Utama . Students’ present their respective music composition present during this course. strumming style with different rhythm and chords. This course is a continuity from course vocal 1. Melody composition is put into practise in ensembel recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar.

rancangan mingguan dan rancangan harian dan mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. This course discusses the primary school music curriculum, primarily on the KBSR music education syllabus. It comprises of preparing, planning and writing the year plan, weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta ,permainan piano dalam rentak Inang, Zapin, dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. This course is a continuity towards level 3 in piano playing technics, sight playing and a variety in repertoire. Students are guided in these 3 components throughout the course. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang, Zapin and walking bass rhythms. MZP3115G Alat Muzik Utama - Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. 63 This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances. MZP3115V Alat Muzik Utama - Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances.

MZU3116

Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II)

2(2+0)

Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro, perancangan sesi pengajaran makro, kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro, langkah-langkah pengajaran makro, merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji, amalan refleksi . This course focuses on macro teaching sessions, planning of macro teaching sessions, develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching, planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects, practice to reflect and write on the work carried out.

MZU3117

Muzik Malaysia (Malaysian Music)

3(2+1)

Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon, Muzik Bentuk Tarian Utama, Muzik Ensembel Sosial Popular, Muzik Ensembel Lain, Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo, genre- genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik, rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia, pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran, analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar, analisis skor, bengkel, dan pengalaman praktikal salah satu genre. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts, Music in the form of dance, “Popular social” ensemble music, choral vocal music and solo instrumental music, music genres materials are selected from traditional classic music, folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics , students are exposed to different music genres through listening activity, video watching or live performances, score analisis, workshops and practical experiences. 64 MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV 1(0+1) (Major Instrument – Piano IV) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta juga adalah lebih mencabar. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques, sight playing and a variety in repertoire. On this higher level, piano playing techniques, sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. MZP3118G Alat Muzik Utama - Gitar IV (Major Instrument – Guitar IV) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap III. Kursus bermain gitar tahap IV memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang

mahir. Aplikasi kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari dalam persembahan yang sedia ada akan menampakkan pemain gitar yang lebih profisien. This course is designed for students who have successfully completed foundation guitar course at level III. Guitar course IV provides skill training and enrichment for a competent guitar player. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. Students are introduced to self access and group learning approach. MZP3118V Alat Muzik Utama - Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan, teknik persembahan, latihan nyanyian dalam pelbagai rentak, mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. This course focuses on vocal diction techniques. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire.

MZU3119

Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II)

3(2+1)

Dalam kursus ini pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber, penyertaan pelajar dalam tiga bidang iaitu ensembel instrumental, memimpin, lawatan ke program konsert / persembahan, ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi.

65 In this course also, students are knowledgeable in ways to produce music composition derived from various resources.This course focuses on students’ participation in three components i.e. instrumental ensemble, conducting and attending program concerts/performance. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments

MZU3120

Muzik Dunia (World Music)

2(2+0)

Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China, Jepun, India, Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika, membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance, Barok, Klasik, Romantik, Abad ke 20 dan Jazz, menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer, genre, karya dan stail dengan lebih mendalam. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China, Japan, India, Thailand and Africa, discussions are held to analyse aspects

Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V 66 Alat Muzik Utama . 20th century and Jazz eras.of music genre. Classical. tempo and phrasing and singing in various rhythm. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. MZP3121G Alat Muzik Utama . menganalisis dan . romantik. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I .This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. ekspresi dalam pelbagai dinamik. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. styles and composers music scores from Renaissance. genre and compositional styles.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. klasik. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. romantic and the 20th century eras with different music genres. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Romantic. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. classic. Baroque.

MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. 7.menginterpretasi data penyelidikan. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. MZP3124 67 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. the role of technology and music software in the production of music composition. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. dan kaedah mendokumentasi penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. and documenting the action research findings in a report or article. implementing the research. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH . mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. This course involves skills of carrying out an action research in a school. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. analysing and interpreting the research data. hasil This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. MUSIC ACE.

kreativiti. This course covers the concepts. developmental stages of children’s art. apresiasi hasil seni 2 dimensi kanak-kanak dan apresiasi hasil seni 3 dimensi kanak-kanak. principles of design and compositions in art works of various cultures. . estetika dan ekspresi visual. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. stimulus and factors that affect children’s art. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. exploration and appreciation of art works. aesthetics. Emphasis will be on the aspects of observation. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. art of various cultures. Topik-topik kursus ini meliputi latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. creativity. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Jepun dan Barat. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. children’s creativity and imaginations. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. This course covers the developmental stages of children’s visual expressions.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep PSV. Topics in this course cover the background of developmental theory on children’s visual expressions. aims and objectives of Visual Art Education in KBSR. Tumpuan diberi kepada analisis asas seni reka dalam karya seni visual. the concept of craft and the importance of Visual Art Education in the era of sophisticated technology. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. China. dan kepentingan PSV dalam teknologi tinggi. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang peranan dan kepentingan asas seni reka dalam karya Seni Visual secara perbandingan. 68 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) PSV3103 3(3+0) Kursus ini merangkumi peringkat perkembangan pengutaraan tampak kanakkanak. distinguished educationist and researchers in children’s art. This course focuses on comparative studies of the role and importance of basic design concept in visual arts. penerokaan dan penghayatan dalam karya seni. konsep kraf. tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. and visual expression. appreciations of children’s 2 dimensional art works and appreciations of children’s 3 dimensional art work. India. Penekanan diberi kepada aspek pemerhatian. The focus is on the aspects of analytical exploration in analyzing basic design concept in art works. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh-tokoh seni dan pendidik. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements.

the roles of the PSV teachers. Pattern-Making and Designing. 3(2+1) . The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. subject matter. Penekanan diberikan kepada matlamat. the importance of curriculum development. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. lesson planning. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. management of outdoors and indoors activities. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. PSV3106 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. peranan guru PSV. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. resource and teaching aid management. specifications of the syllabus. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. the 5P concept. that is: Drawing and Picture Making. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. kepentingan perkembangan kurikulum. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. persediaan mengajar. huraian sukatan pelajaran. Membuat Corak dan Rekaan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. objektif kurikulum. konsep 5P. Integrated Curriculum for Primary Schools – Drawing and Picture Making. content and themes in producing art works for the four areas. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. bahan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. as well as practical activities for explorations of tools and materials. Penekanan 69 juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2.

teaching and learning resources. sumber pengajaran dan pembelajaran. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang membentuk dan membuat binaan. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. This course focusses on the concept and principles of the area of modeling and constructing. This course covers the concept of drawing and picture making as well as patternmaking and designing. strategi. This course covers the approach. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual 3(1+2) . Tumpuan diberikan kepada aspek merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang menggambar.Pattern-Making and Designing) Kursus ini merangkumi konsep karya menggambar dan membuat corak dan rekaan. membuat corak dan rekaan serta aktivit amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. PSV3108 70 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah .Membentuk dan Membuat Binaan. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. mengenal kraf tradisional. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary Schools in Visual Art Education – Modelling and Constructing. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. Emphasis is given to the teaching and learning activities in the area of drawing and picture making. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. introduction to tradisional crafts. strategy. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. pattern-making and designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the above areas. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy.

application of ICT in teaching and learning PSV. introduction to multimedia as well as multimedia in PSV. peraturan memberi markah. This course covers the introduction to the art history in western art. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. Practical aktivities cover the use of multimedia. aims of assessment in VAE. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. pendekatan dan kaedah . aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. marking schemes. bentuk pentaksiran PSV. tujuan pentaksiran PSV. applying creativity and artistic process in producing digital and multimedia art works. types of assessments. Penekanan diberi kepada pelbagai pendekatan apresiasi Seni Visual. pertimbangan dan pengamatan dalam lukisan. kaedah pentaksiran PSV. PSV 3111 71 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. oriental art. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. seni oriental. seni oriental. evaluation of art works and evaluation of portfolios. pelbagai fungsi lukisan. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. jenis-jenis pentaksiran. art in the Malay lands and visual art in Malaysia.. alat dan bahan. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital dan multimedia. oriental art. seni alam Melayu dan seni visual Malaysia. pengenalan multimedia serta multimedia dalam PSV. Exposure is given to various approaches in the appreciation of visual art. western art. methods and forms of assessment. presenting and exhibiting multimedia art works. apresiasi karya seni barat. teknik menghasilkan lukisan.(Creative Multimedia in Visual Art Education) Kursus ini meliputii peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). This course covers the role of art in information and communication technology (ICT).

tools and materials. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) 3(0+3) . creativity and artistic process as well as computer aided drawings. analyzing and interpreting the research data. making feedback reports and taking further actions. pengurusan dan proses mengendalikan projek seni. and documenting the action research findings in a report or article. implementing art projects. Aktivit amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. melaksanakan projek seni. implementing the research. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. PSV3115 Penyelidikan Tindakan II . Practical activities include activities in producing digital and non digtal drawings and art works. merancang projek seni. Isi kandunganya memberi penekanan kepada kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. considerations and perceptions in drawings. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. PSV3113 Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. This course covers the management and organisation of arts projects. various functions of drawings from various genres and culture. This course covers the types of drawings . approaches and methods. management and organisational process of art projects. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Seni. drawing techniques. planning art projects. PSV 3114 72 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi pengurusan dan pengendalian projek seni.melukis. Emphasis is given to the importance and fundamental knowledge of art projects.

the usage of text books and Teachers Guide Book. PIM3102 73 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. the new and old curriculum comparison analysis. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. pendekatan. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. 8. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan . This course discussed the Islamic education development. and the implementation of “j-QAF” program. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. approach. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in a school. iaitu pengenalan kepada Al-Quran. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran. The course focuses on strategy.

Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al-Quran. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. memorizing and interpreting of the Quran verses. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep ibadah dalam Islam. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran Sirah. and teaching practical. 74 The course focuses on clarifying the concept of ‘Ibadah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. lesson planning and teaching-learning of al Quran. menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga membincangkan strategi. lesson plans and teaching practical. and teaching practical. lesson plans. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. The course focuses on clarifying the concept of ‘Sirah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. lesson plans. . This course focuses on introduction to Al-Quran education. penyediaan rancangan. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. It also discusses the strategy. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep sirah dalam Islam. application ‘tajwid’ rules in reciting. penyediaan rancangan. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies.

It also discusses topics in micro and macro teaching concepts. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. building and using resources in teaching and learning of Islamic education.PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep akhlak dalam Islam. kemahiran asas. perancangan. exposure to Arabic calligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. It also discusses the teaching strategies. pendedahan secara amali penulisan khat. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) . perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. kajian teks jawi klasik. dan moden. dan amali. and practical teaching and learning of ‘ akhlak’. The course emphasizes on topic selecting. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. and practical. lesson plans. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. according to the Islamic education syllabus for primary schools. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. penyediaan rancangan. planning. menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. The course focuses on clarifying the concept of ’akhlak’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3109 75 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. basic skills. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. The course focuses on the content analysis on ‘Jawi’.

Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s. dan isu-isu aqidah dalam kehidupan. tables of specification. bentuk dan bidang penilaian. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. The course focuses on concepts. Islamic educators. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s. The course focuses on the “dakwah”. pengukuran. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam. It will also explore ways of acquiring the .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. and PAFA assessment.w. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item.Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk penilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis. assessment and evaluation in Islamic education. 76 This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. measurement. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). his “sahabah” and some Islamic renowned scholars.. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. perkara-perkara yang membatalkan iman. pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan Sunnah. kesan iman dalam kehidupan.w.’s special traits. dan Penilaian PAFA. their main topic of discussions.a. types and field of testing. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentang mazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. the impact of faith in life. It also discuss topics related to item building.a. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. and other related issues. and Islamic Education Managements in Malaysia. PIM3113 Penyelidikan Tindakan I . dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

PIM3115 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. periodisation of training and effects of training on physical fitness. sembelihan. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isu-isu semasa dalam bidang fiqh. . analyzing and interpreting the research data. Islamic economy and management of properties in Islam. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. physical fitness and the importance of physical fitness. implementing the research. motorrelated physical fitness componen. The course focuses on Usul Fiqh studies. This course includes concepts and definition of total fitness. methodology in fiqh. and documenting the action research findings in a report or article. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. training schedule of physical fitness. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. the component of health. This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. animal slaughtering.related fitness. It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies.skills of planning an action research. training methodology for physical fitness. training principles of physical fitness. jadual latihan kecergasan fizikal. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. 77 9.

kemahiran acara balapan. teaching and learning of bacis movement. 78 PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. structure and the organisation of society. permainan kanak-kanak. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. pengurusan. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Educations to help students to apply the curriculum in schools. asas terjunan. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. The topics are basic movement concept. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. children’s games and techniques. evaluation. the acquiring of skills in the track and field event. Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas.PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengaplikasikannya dalam kurikulum PJk di sekolah. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. keselamatan renang. swimming safety. basic teaching and learning methodology of swimming. kemahiran acara padang. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. model Bunker and Thorpe 1982. penilaian. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. pengelolaan permainan dan teknik permainan. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. The emphasisi is also given on the organising and management of games and techniques. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran 2(2+0) . Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. This course stress on rules and regulations. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. This course to expose students to various swimming skilss. struktur dan oraganisasi persatuan. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. officiating and oragnising and mangement of swimming competition. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan permainan dan teknik permainan.

pengekalan dan pemindahan pembelajaran. darah. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian.chemical level. Heart. lymphatic system and immunity. keselamatan murid-murid. pengelolaan dan pentadbiran. . sistem penghadaman. ‘attention’ dan prestasi. pertumbuhan somatik. 79 This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. feedback. retention and transfer of learning. individual differences and capabilities. sistem otot. functional development. motor control. jantung. blood. sistem integumentari. sistem limfatik dan imuniti. kawalan motor. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. maturation and motor learning. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. nervous system. endocrine system. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. aktiviti fizikal dan sukan. Integumentary system. blood vessels and circulation. kanak-kanak. respiratory system. pembelajaran motor. aspek pengurusan. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari.Motor (Growth and Motor Development) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. coordination. selular dan tisu organisma. sistem endokrina. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. skeletal system. sistem rangka. maturation and factors that influence growth. motor learning. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. tisu adipos dan komposisi badan. sistem respirasi. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. kematangan. koordinasi. digestive system. human information processing. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. This course includes the definition and concept of growth. maklumbalas. kematangan dan pembelajaran motor. nutrition and metabolism as well as urinary system. . attention and performance. sistem saraf. adipose tissue and body composition. saluran dan peredaran darah. perbezaan individu. pemprosesan maklumat. muscular system. maturation and physical performance. penganalisisan perlakuan. somatic growth. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. cellular level and tissue level of organisation. kematangan dan prestasi fizikal.

the aspects of managing. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. penganalisisan perlakuan. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. managing. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. pengelolaan. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. pengurusan. . rekreasi dan kesenggangan. 80 This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. pengurusan. This course covers the philosophies.kepentingan. pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. konsep. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. The aspects of managing. administrating and organizing. pengelolaan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. concepts. aims. perancangan. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. analyzing performance. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. planning. objectives. history and literatures of outdoor education. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. administrating and organizing. recreation and leisure. sukatan dan tafsirannya. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran.This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance.

konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. isu-isu dalam sukan.This course includes the history and development of physical education in Malaysia. analyzing performance. issues in sport. managing tradisional games. pengurusan permainan tradisional. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. laws and administration of sport. aspek pengelolaan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. the importance of physical education. the aspects of managing. nilai dan etika dalam sukan. 81 This course discusses the management and administration of physical education and sport. the interpretation of curriculum. managing physical education and sport. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. administration of national and international sport agency. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. values and ethics in sport. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. penganalisisan perlakuan. . penganalisisan perlakuan. criteria in choosing physical education acitivities. sports development programme. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. pengurusan. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. administrating and organizing. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. program pembangunan sukan. aspek pengelolaan. undang-undang dan pentadbiran sukan. pengurusan.

Emphasis given to the concepts of physical education. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. 82 interpretasi serta menggunakan hasil ujian. pendidikan jasmani dan sukan. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. criteria in choosing adapted physical education acitivities. physical education and sports. the relationship of theories and philosophies towards national education policy.This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. the interpretation of curriculum. administrating and organizing. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. Students will be exposed to different types of research in health. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. the aspects of managing. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan . pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. measurement and evaluation in physical education and sports. This course includes the concept of test. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. pembinaan ujian. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. The course helps student to develop different type of tests. pemilihan jenis-jenis ujian. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. analyzing performance. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. selecting test. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. analysis and interpretation. PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian.

definisi sosiologi sukan. This course discusses the basic concept of sports injury. socialization in sports. and documenting the action research findings in a report or article. perubatan sukan dan jurulatih sukan. PJM3118 83 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. skin injury. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. sports history. approach in treatment of injury. airways and cardiopulmonary resuscitation. feedback. basic principles of first aid. motivasi. deviation and aggression in sports. prinsip asas pertolongan cemas. sukan dan media. ‘burnout’ dan lebihan latihan dalam sukan. sukan dan ekonomi. teori sosial dalam sukan. motivation. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. sociology theories in sports. kepala dan mata. sports medicine and coaches of sports. peneguhan. kebangkitan. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan.Jasmani. arousal. pendekatan rawatan kecederaan. reinforcement. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research in Physical Education. implementing the research. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. This course includes sports psychology and sports sociology. mengangkat dan membawa pesakit. principles in managing fracture. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. pendarahan terbuka. pencegahan kecederaan dalam sukan. PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. kecederaan bahagian tangan. goal. exposure to extreme heat. deviasi dalam sukan. terdedah kepada haba yang melampau. sports and children. sports and economy. lifting and carrying of patient. prinsip menguruskan kecederaan patah. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. penetapan matlamat. maklumbalas. asma dan serangan jantung. keganasan dalam sukan. asthma and heart attack. kecederaan kulit. soft tissue . personaliti. burnout and overtraining in sports. sports and media. pengsan. kaki. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. child psychology development via sports. the definition of sports sociology. kecederaan tisu lembut. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. open wound. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. faint. sukan dan kanakkanak. sports. sports personality. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. sukan. prevention of injury in sports. badan. pressure and anxiety in sports. analysing and interpreting the research data.

Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. This course involves skills of carrying out an action research in a school. In addition. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. legs. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. injury to the hand.injury. rational. 10. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. 84 Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. In the process. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Appreciation of Fibonacci Numbers and Golden Ratio in nature is emphasized. The characteristics and theorems related to these sets of numbers will also be highlighted. body. students will apply their knowledge of numbers in number recreations and problem solving. irrational and real numbers. . head and eyes. there is a further exploration into natural. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory.

linear programming. types of searches. analisa laluan kritikal. exposure to dimensional geometry of the Platonic solids is also highlighted. networks. In addition. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. Selain itu. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. teselasi. Pelajar juga didedahkan kepada makna. critical path analysis.g. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk. algorithms. Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membangunkan projek geometri. symmetries and transformations. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. Students will also discover patterns in art and design. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. graphs. simetri dan transformasi. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan. heuristic algorithms and methods of sorting.Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. jenis-jenis carian. 85 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. GSP is applied as a tool to investigate and construct projects in geometry. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. The use of ICT e. algoritma. Chi-Square test. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. graf. It discusses concepts in plane geometry. rangkaian. . It provides information about introduction to decision Mathematics. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. pemprograman linear. algoritma heuristik dan kaedah mengisih.tessellations.

kefahaman asas mengenai had dan teorem had. basic understanding of limits and limit theorem. the applications and use of technology. teaching and learning aids. In addition. ‘derivatif’ dan ‘integral’ serta pola dan perhubungan. applications of Mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of Mathematics. kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus. derivatives and integrals. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. Selain itu. teknologi dalam Matematik. alat bantu pengajaran dan pembelajaran.Dalam kursus ini. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. Mathematics facilities and management of resources. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah ‘bivariate’. 86 MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of Calculus which includes functions and graphs. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. kalkulator grafik dan perisian seperti Geometer Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. ujian ChiSquare. graphing calculator and software such as Geometer’s Sketchpad to sketch and interpret the graphs of functions. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf. . Students will be introduced to printed materials. technology in Mathematics. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. using relevant Mathematical ideas. and patterns and relationships. students are able to find the first and second derivatives of functions and minimum and maximum points of graphs. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning Mathematics. penggunaan dan aplikasi teknologi. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. fungsi dan graf. At this point. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective Mathematics lesson. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan. aplikasi teori pembelajaran Matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik.

Substitution. perancangan pengajaran efektif. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. Dalam kursus ini.MTE3109 Teaching of Numbers. mikro dan makro. the use of technology. Gauss-Jordan Method and Cramer Rule in solving linear systems. Discussions cover topics related to teaching of numbers. pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau operasi baris elementari. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. pengukuran dan pengendalian data. In addition. pecahan. 87 Teaching of Geometry. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. mikro dan makro. Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. dan Gauss-Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. The idea is extended to using Elimination. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. Selain itu. aljabar matriks dan ruang vektor. . micro and macro teaching sessions. Penggantian. measurement and data handling. decimals and percentages and also construction of teaching aids. students will learn the key concepts in geometry. students are taught to find the inverse of a singular matrix using the adjoint method or elementary row operations. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. pelajar akan belajar konsep utama geometri. penggunaan teknologi. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. matrix algebra and vector space. Perpuluhan dan Peratus) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. Pecahan. effective planning and teaching. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja. fractions. Farctions. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. micro and macro teaching sessions. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course.

Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. MTE3114 88 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) 3(2+1) This course relates students to the earlier mathematics courses. special needs in Mathematics education and applications of technology in assessment. Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. The topics discussed are testing and evaluation. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Its contents cover mathematics in every day life. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. classical codes and ciphers. mathematical difficulties and diagnostic test. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. kesukaran Matematik dan ujian diagnostik. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian. codes and cryptography. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research.MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) Students will be exposed to the skills of carrying out testing and evaluation. and documenting the action research findings in a report or article. MTE3113 Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(2+1) This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. and some key mathematical ideas related to calculus. Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. kod dan kriptografi. use of mathematical modeling in biology and ecology. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam kehidupan harian. analysing and interpreting the research data. MTE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3(1+2) . implementing the research. kod klasik dan nombor rahsia.

It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. SCE 3102 89 Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about how children perceive science. Shiffrin and Baddeley’s. plant nutrition. plant respiration. It explores the nature of science. makanan dan kesihatan. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. Ausubel’s learning theory. tumbesaran. the constructivist approaches. bentuk sains dan bagaimana kanak-kanak mempelajari sains.Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan This course involves skills of carrying out an action research in a school. cellular respiration in plants and animals. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. animal respiration. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. assessing children’s ideas and misconceptions in science. nutrisi tumbuhan. It explores the nature of life. Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. cell structure and function. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Proses Hidup dan Kehidupan) 3(2+1) This course provides knowledge about life and living processes. how children learn science. Ia menerokai . plant reproduction. information-processing theory-Atkins. Behaviourist learning theory. what do children need to help them learn through constructivism. animal nutrition. the nature of science and how children learn science. respirasi haiwan. perkumuhan tumbuhan. movement and support in animals and plant responses to stimulus. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. plant excretion. nutrisi haiwan. understanding children’s development. food and wellbeing. pembiakan tumbuhan. pembiakan haiwan. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Bruner’s learning theory. perkumuhan haiwan. animal reproduction. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. understanding children’s ideas in science. growth. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. 11. struktur sel dan fungsi. animal excretion. Gagne’s learning theory. respirasi tumbuhan.

synthetic polymers and plastics.tentang ciri-ciri sains. perkembangan kanak-kanak. teaching science for all children and science for exceptional children. the physics of music. sulphuric acid and nitric acid. alloys. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. polimer semulajadi dan kertas. ores and minerals. Malaysian primary science curriculum I. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. industrial preparation of ammonia. ester dan amid. perusahaan penyediaan ammonia. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. sabun dan detergen. teori pembelajaran Bruner. polimer tiruan dan plastik. composite materials. bahan bakar. aldehydes and ketones. getah. alkohol. Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaan bahan-bahan. alcohol. soaps and detergents. asid sulfur dan asid nitrik. kurikulum sains sekolah rendah aras II. Shiffrin dan Baddeley. planetary and satellite motion. aromatic compounds. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course provides knowledge about exploring materials. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. It discusses issues in science education. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . natural polymers and paper. pendekatan konstruktivisme. teori pemprosesan maklumatAtkin. Ia meneroka tentang bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. ethers and amines. forces in fluids. thermometry and thermometers. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. sebatian beraroma. asid karboksilik. motion. 90 Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. carboxylic acids. electrical circuits in . teori pembelajaran Gagne. memahami idea kanak-kanak dalam sains. eter dan ammina. bahan komposit. esters and amides. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. fuel. work and machines. It discusses physics and measurement in everyday life. cara kanak-kanak mempelajari sains. rubber. applying Newton’s laws in everyday life. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. teori pembelajaran Ausubel. bijih dan galian. Malaysian primary science curriculum II. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course provides knowledge about physics in context. using light. aldehid dan keton. teaching and learning strategies for primary science. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. aloi. teori pembelajaran tingkah laku.

the house, electricity and magnetism at work, generation and transmission of electricity, use of electronics and semi-conductors. Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian, gerakan, aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian, kerja dan mesin, daya dalam cecair, gerakan planet dan satelit, fizik muzik, termometeri dan termometer, menggunakan cahaya, litar elektrik dalam rumah, keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja, penjanaan dan transmisi elektrik, kegunaan elektronik dan semi konduktor. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0)

This course provides knowledge about thinking and working scientifically. It discusses primary science teaching, acquiring manipulative skills, the basic science process skills and integrated science process skills. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi kemahiran manipulatif, kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1)

This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. It explores about ecosystem, ecosystem services, biodiversity, in-situ conservation, ex-situ conservation, plant diversity, animal diversity, understanding population trends, threats to biodiversity, genetic diversity I, genetic diversity II, acoustic ecology and biodiversity collection submission.

91 Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. Ia meneroka tentang ekosistem, faedah ekosistem, kepelbagaian biologi, pemuliharaan in situ, pemuliharaan ex situ, kepelbagaian tumbuhan, kepelbagaian haiwan, pemahaman tentang trenda populasi, ancaman terhadap kepelbagaian, kepelbagaian genetik I, kepelbagaian genetik II, ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0)

This course provides knowledge about planning for teaching primary science. It explains about lesson planning, learning objectives, learning outcomes, daily

lesson plan, planning a daily lesson plan, writing lesson plans, microteaching skills and macro teaching. Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran, objektif pembelajaran, hasil-hasil pembelajaran, rancangan mengajar harian, merancang rancangan pelajaran harian, menulis rancangan pelajaran, kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1)

This course provides knowledge about energetics in chemistry. It explores about energy, the first law of thermodynamics, thermochemistry, electrochemistry and nuclear chemistry. Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. Ia meneroka tentang tenaga, hukum pertama termodinamik, termokimia, elektrokimia, dan nuklear kimia. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1)

This course provides knowledge about earth and space. It discusses earth: structure, origins and its major systems and space: the solar system, outer space, celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur, asal usul dan sistem-sistem utama dan angkasa: sistem solar, angkasa lepas, fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca.

SCE 3111

92 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains)

3(3+0)

This course provides knowledge about evaluation in science teaching. It discusses definition of terms, purpose of assessment, areas of assessment in primary school science, types of assessment, assessment tools, test design and construction, scoring of assessment, administration of test, marking and moderation of test scripts, analysis of test score, interpreting test score and forms of examination. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alatalat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran,

pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian, interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0)

This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. It will discuss about management of science laboratory, safe handling of scientific materials handling of chemicals, rules and safety in the laboratory, basic laboratory techniques, preservation of biological specimens, science teaching and learning resources, preparation and improvisation of selected resources and presentation. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains, cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia, peraturan dan keselamatan dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, pengawetan spesimen biologi, sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0)

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

SCE3114

93 Science, Technology and Society (Sains, Teknologi dan Masyarakat)

3(3+0)

This course provides knowledge about science, technology and society. It discusses issues relating to science, technology and society, project-based learning design, innovation and inventions, project-based learning for conservation, project-based learning for energy in the biosphere, project-based learning for endurance of resources, project-based learning for additives in food, project-based learning for pollution and its effect on human health. Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains, teknologi dan masyarakat. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains, teknologi dan masyarakat, rekabentuk pembelajaran berasaskan projek, pembaharuan dan penciptaan, pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan, pembelajaran

text books and other resources including the use of ICT. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT).berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Pengetahuan berkaitan bahan pengikat. 12. pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan penekanan. kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Malaysia. barangan logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan . Focus on the evolution of technical and vocational education (TVE) and design and technology will be given. falsafah. career path and future of design and technology. dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT. process of the planning and evaluationin RBT. curriculum and teaching of TVE and Primary Living Skill in Malaysia. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. proses perancangan dan penilaian RBT. ciri-ciri kepimpinan. 94 This course will introduce to Design and Technology (D&T) program. peluang kerjaya dan masa depan RBT. the introduction to the TVE system. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. leadership characteristics. In relation to that. SCE3115 Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) This course involves skills of carrying out an action research in a school. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. buku teks dan bahan sumber lain termasuk penggunaan ICT. pengenalan kepada sistem PTV. kemasan. management and administration and Design and Technology will be emphasized. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional (PTV).

RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3(3+0) . pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. implementation. care of ornamental crops and landscape. perancangan. selection and preparation of field for vegetable planting. teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. theory and model of curiculum development. plant care. school syllabus. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi falsafah. matlamat dan objektif pengajaran dan sumber-sumber lain. penanaman sayursayuran secara hidroponik. Knowledge of materials. planning. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. This course will provide the exposure and understanding about the curriculum’s philosophy. the development of local manufacturing industries and the usage of recycle materials. 95 penanaman. interior and exterior decoration will also be emphasized. handling of products. dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia. This course will expose the student to the development of technology and material production. planting. penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi turut difokuskan. meta. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan kitar semula. dan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. finishing. pengetahuan teori dan kemahiran amali. reka bentuk. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. planting vegetable hydroponically. designing. accessories.integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. pelaksanaan. pengurusan dan inovasi kurikulum dijelaskan.penekanan. planting. innovation. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. propagation. skills on constructions of wood and metal based project. management. andurrent issues regarding the curriculum development in Malaysia. documentation and record keeping. evaluation. goals and teaching objectives and other resources. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. kemahiran pembinaan projek berasaskan kayu dan logam. penilaian. the integration of pedagogical element and assesment will also be focused. dokumentasi dan penyimpanan rekod. kurikulum sekolah.

motor arus terus. Topics will be discussed covers the sewing processes include fasterners. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. The skills involve are building and interpreting schematic diagram to wiring circuit. mendawai litar pendawaian domestik. aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan sukatan pelajaran di sekolah rendah. openings. teknik pengajaran. mechatronics and robotics basics components. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. robotik. belah. the preparation of work records and dress making. kancing. komponen elektronik dan aplikasi litar elektronik. hemlines and. penghilangan gelembung. membina robot asas teknologi rendah. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian. pleats. Focusses will be on teaching and learning approaches. ujikaji litar arus ulangalik dan arus terus. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. sleeves. Topik yang dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim. pendawaian satu fasa. kemahiran penyediaan. skills in preparing and using the materials for teaching aids with IC. asas elektronik berdigit. skills of questioning techniques. mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek elektronik. strategies. . kaedah. penyudah tepi dan garis leher. and the integration of suitable pedagogical element and assessment. mereka cipta stail pakaian. dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. lengan. asas mekatronik. Tumpuan diberikan kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran.(Primary School Living Skill Teaching Method) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan. necklines. design printed circuit board. the skills of planning a lesson based on primary school syllabus. and macro and micro teaching.design of garment styles. gathers and. teaching method and techniques. kemahiran dan teknik menyoal. domestic wiring. RBT3107 96 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik. Pedagogical element and assessment will be emphasized. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basics principle of electrical and electronics. strategi. penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro.

panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching. pest breeding. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. jenis penilaian. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. dan pembiakan 97 ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan.the overview to the pet animals and ornamental fish. marking scheme and mark analysis. pengurusan dan penjagaan harian.RBT3108 Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. portfolio. membina Jadual Spesifikasi Ujian. basic statistic. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan.alternative evaluation skills for using rubric. competency and school based evaluation. penggunaan dan interpretasi data. housing and equipments for pet rearing. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. item development. pelbagai cara penilaian. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. discussion on validity and reliability of evaluation format. analisis markah dan statistik asas. preparation and keeping of documentation and records. test specification table. selection and preparation of aquarium and cage. interpretation as well as report writing on assessment. pembiakan dan pengendalian. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro This course deals with rearing pets and ornamental fish technology:. peraturan pemarkahan. various methods of evaluation. RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. selection of pets and ornamental fish. management and daily care of pets. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) .

98 Penyelidikan Tindakan I – Kemahiran Hidup (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) RBT3113 Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi. elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan. prinsip memasak dan tatasajian. financial management. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. reka bentuk bengkel. best practices on workshop safety. undang-undang perniagaan. business law. finance. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. kewangan. organization and management. pengurusan kewangan. regulation and workshop management personnel will also be emphasized.and the integration of creativity element in pedagog. and documenting the action research findings in a report or article. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. analysing and interpreting the research data.rules. . pengetahuan tentang peraturan. pengurusan bahan dan alatan. table setting. perundangan dan pengurusan personel juga diberikan penekanan.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. perniagaan elektronik (e-dagang). It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. punca dan pencegahan kemalangan. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. preparartion of food. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan. dan penerapan unsur kreativiti ke dalam pedagogi. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. workshop design. technology in food preparation and. In this component too. implementing the research. This course covers topics on food sanitation. element of design is integrated in food preparation. causes and prevention of accidents. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. cooking principles and. materials and tools managemen. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and Safety Management) 2(2+0) Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. electronic commerce (e–commerce).

3D design. design and managing project such as chair. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan 99 tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. processes and planning. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek.RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantukan komputer. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) 3(3+0) . The integration of project base assessment will be emphasized. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 13. industrial design and design for manufacturing. layout of interior design and pet’s house and prosesses and planning project. aplikasi lukisan 2D. RBT3116 Penyelidikan Tindakan II – Kemahiran Hidup (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. RBT3115 Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. tempat alat tulis. product architecture. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. This course emphasize on product development and principle. proses dan perancangan projek. aplikasi lukisan 3D (wireframe. 2D drawing. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. This course emphasize on product design with computer aided. reka bentuk industri. susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. suface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi.

pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. the cleanliness of the environment in inculcating a healthy and safe lifestyle and also sex education .Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. growth and child development. Akta 308 dan Akta 550. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. penjagaan kesihatan kanak-kanak. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. This course discusses the concept of children’s physical development including motor development. the affective factors in the implimentation of curriculum. modelmodel program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. the National Preschool Curriculum. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. teaching and learning techniques and techniques at presechools. This course covers the introduction to early childhood education. the history of childhood education. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. Children’s Right. also the transition process from home to nursery/preschools. aproaches in curriculum. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical. pendekatan dalam kurikulum. Act 308 and Act 550. health practice and safety. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. pengelolaan aktiviti prasekolah. persekitaran. PRA3103 100 Perkembangan Fizikal. eating ettiquette. food and diets. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. views and ideas of earlier scholars of childhood education.

and also language activity in preschool education PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. (Creativitiy Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. merancang aktiviti. membina keyakinan . This course includes the theory and the basic of childrens’ cognitive development. perancangan program sains. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. 101 sosiodrama. pembelajaran sains di prasekolah. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. pembelajaran Matematik di prasekolah. pengurusan dan aktiviti. This course covers the theories of children’s creativity. field of creativity in early childhood education and to assess creativity. muzik dan pergerakan. factors of language development. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. seni bonekadan sastera kanak-kanak. assessment in childhood education. This course includes theory and the basics of children’s language learning. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. factors that encourages and hinders creativity. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak.PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. the methods in teaching and learning language at preschool. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early Mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. processes of creativity and teaching approaches.

Sprititual and moral development for preschool 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. development of sosial skills and prosocial behaviors. characteristics. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. understanding and managing children’s emotions. management of curriculum. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. menubuh dan mengurus pusat pendidikan . This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab 102 kecacatan. identification of Islamic education and moral curriculum. PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. teori perkembangan moral. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. and spiritual and moral development activities as well its learning centre. to develop confidence to face challenges in everyday life. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. theories on moral development. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children.untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. Focusses will be on the reason due to the disability. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. the classification of special needs children. dan perbezaan individu. ciri-cirinya. management of teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. the management and activities.

perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme. community. values and customs. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. aims. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan.melaksanakan perekodan. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah.prasekolah. the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. improving family excellence. matlamat. family relationship. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan.o the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools. build and manage preschool education centres. hubungan keluarga. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. build and manage preschool education centres. penganalisisan. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. . objektif. 103 This course covers the theories and perspecttive. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. penyimpanan. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. komuniti dan institusi pendidikan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. nilai dan budaya. behaviors and children’s dicipline.

safety and diet. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. This course is dealing with conducting action research in school. 104 14. ciri-ciri. documenting and publishing research papers.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. . presenting research findings in seminar. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. implementing the research. punca masalah. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. This course exposes the considerations to be taken in edicating the learning dsiabilities students including characteristics. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. pengurusan kesihatan. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. organizing action research seminar. analysing and interpreting the research data. keselamatan dan pemakanan. programs provided and issues arises in educating these children. and documenting the action research findings in a report or article. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. causes. kecekapan hubungan. management of health. konsep kepimpinan dan perwatakan. efficient relationship. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters.

This course discusses the human behavior from aspects of definitions. tingkah laku bermasalah. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. Focus is given to the importance of increasing language and development of language and communication skills are discussed. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with sspecial needs. prinsip. This course discusses the definition of language. strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan.PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. language acquisition and language learning problemss among learning disabilities standard. pronciples. writing . dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas. approaches and methods used in language assessment and intervention are also covered. reading. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. pendekatan. concept. Strategise to overcome the problems of acquiring the speaking. and behaviour modification program among special needs students. PKB3104 105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa 3(2+1) Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) Kursus ini membincangkan definisi bahasa. theeory of language. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu. strategies of behaviour modification and issue concerned. perancangan pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. kemahiran membaca. konsep. kajian sukatan pelajaran. problematics behaviour. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi.

sewing. tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. bertutur. dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. ethics and classroom management. speaking. gardening. kemahiran memelihara haiwan. reading and writing skills. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan muridmurid bermasalah pembelajaran. . rearing pet. teaching basic grammar. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. membaca dan menulis. and the use of the assessemnet information to plan lessons that are focused and effective. study of the syllabus. keselamatan diri. This course covers the design and use of assessment instruments as as well as how assessment sessions are carried out in the field od Special Education. The course includes understanding language. cookery. design various instrument in a variey of important aareas. kemahiran berkebun. strategies to overcome the problems. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. teaching aids production and devise a daily lesson plan for microteaching. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar. problems in acquiring listening. Ia merangkumi topik-topik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. kemahiran memasak. PKB3107 106 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. membina pelbagai jenis instrument. kemahiran jahitan. pengurusan rumah tangga. preparing lesson plan and application of language activities are also implemented. PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology) 3(2+1) This course discusses the English language learnig among the learning disabilities students. self-protect. strategi untuk menangani masalah tersebut. pengajaran tatabahasa asas.skills and teaching basic grammar are emphasized. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. home living.

PKB3110 107 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course provides the knowledge of concepts. kajian sukatan pelajaran. strategies and activities of teaching Mathematics assessment. objecrtives and basic principles of teaching science to learning disabilities students. teaching aids. problems related to teaching sciece process. objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. terapi muzik dan nyanyian. langkah-langkah. expression art therapy. occupational therapy. . Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek penting Matematik. play therapy and altenative therapies to the special needs students in theory and in practice. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains. strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. strategies to overcome teh problems. penilaian. syllabus sudy and teaching remedial Mathematics for learning disabilities students. goals. procedures. terapi cara kerja. permasalahan penguasaan Matematik. and the element of functional science in daily life usage will be emphasized. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali. hydro therapy. Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. functional Mathematics. This course discusses the importance of physistherapy. speech therapy. matlamat. terapi hidro. pembinaan bahan bantu belajar.PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3 (2+1) This course exposes to students the importance aspects in Mathematics.masalah pengajaran Sains. terapi pertuturan. Ia merangkumi konsep asas Matematik. music and singing therapy. art therapy. dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. It covers basic concepts of Mathematics. matematik berfungsi. terapi seni visual. problems of learning Mathematics. terapi pergerakan kreatif. dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(!+2)) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak-kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio.

prasarana kelas khas. kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat. keprofesionalisme guru. principles and ethics of social works. pengasingan. penempatan pelajar. implementing the research. multidisciplinary services offered at the CBR. khidmat pelbagai disiplin di PDK. analysing and . effectiveness of teaching and learning. pentaksiran. students multiple competencies. prinsip dan etika kerja sosial. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. dan integrasi. program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK). pentadbiran. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. This course discusses issues and problems in educating special needs student from the aspects of placement. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Ia juga merancang dan melaksana satu kajian tindakan. preparation and implementing a social work project at the CBR for a specific period (on – site training) PKU3113 108 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0) Penyelidikan meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. parents and community involvement. isu pelabelan. penubuhan.PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. program and placement of the ISN at the Community-based rahbilitation (CBR). keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. This course focuses on the centralized rehabilitation of the individual with special needs (ISN). teachers profesionalism. physical aspects of the classroom. labeling segregation and integration. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. setting up administration. assessment. pengurusan kelas khas. special classroom management.

struktur organisasi di peringkat kementerian. dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas. The implementation of Special Education programs in schools is given emphasiis. and support services as well as evaluation of Special Education programs. and documenting the action research findings in a report or article. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. This course covers the implemetation of special education programs. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 15.interpreting the research data. peranan guru dan pentadbir. 109 This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. the State Education Department and the school. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH PKD3101 Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) 3(3+0) . peruntukan kewangan. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. The role of teachers and administrative. placement procedures for children with special needs. organizational structure of the Special Education department in the Ministry of Education. pelaksanaan program Pendidikan Khas di peringkat sekolah diberi penekanan. budget allocation.

different approaches and methods used in language assessement and intervention are also covered. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas.Kursus ini meliputi ciri-ciri dan perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam pelbagai aspek. This course aims to give students an appreciation of the deaf culture with a discussion of its characteristics and the life style of the deaf community. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with special needs.The effects of hearing loss and its implication on classroom practice. This course covers the charateristics and the development of hearing-impaired children from various aspects. kepentingan peranan keluarga. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas.roles of the family. peer group and effective modes of communication on the development of hearing-impared children. Focus ini given to the importance of increasing language and communication skills in these children. Fokus diberi kepada pengetahuan mengenai 110 Bahasa Isyarat Malaysia untuk membolehkan pelajar berkomunikasi secara berkesan dengan golongan yang bermasalah pendengaran. PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi satu pendedahan terhadap budaya pekak dengan membincangkan ciri-ciri budaya pekak dan gaya hidup komuniti pekak supaya pelajar dapat menghayatinya. the factors which can affect the development of language and communication. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. PKD3104 Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) 3(3+0) . pendekatan dan kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa. Students will be taught the basics of the Malaysian Sign Language to enable them to communicate effectively with the deaf population. kesan kehilangan pendengaran terhadap amalan pendidikan dalam bilik darjah. rakan sebaya dan kaedah komunikasi yang berkesan terhadap perkembangan kanakkanak bermasalah pendengaran.

PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan penggunaan dan pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. It covers the important components of early intervention as well as the types of support services provided by the various organizations involved. mengumpul maklumat dalam pelbagai bidang. This course gives an overview of the development of deaf education in Malaysia as well as abroad. Isi kandungannya meliputi aspek-aspek penting dalam intervensi awal.membina pelbagai 111 jenis instrument. how to create and use various assessment tools. jenis khidmat sokongan yang diberi oleh beberapa organisasi yang terlibat. banding-beza antara kaedahkaedah tersebut dari segi matlamat. The need for collaboration among the various disciplines involved in providing support services for the deaf is emphasized. kelebihan dan kekurangannya. The various communication methods used in the education of the hearing-impaired. and the issues and current trends in the education of the hearing-impaired. dan kepentingan kolaborasi antara pelbagai pihak. identify the strengths and weaknesses of their pupils. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid yang diajar. dan isu dan trenda dalam pendidikan masalah pendengaran. characteristic features as well as their respective advantages and disadvantages. and teaching objectives. PKD3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan keperluan intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran sebelum dan selepas masuk sekolah. dan objektif-objektif pengajaran. comparisons among the various communication methods are made in terms of goals or objectives. sasaran.Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di dalam dan di luar negara serta beberapa kaedah komunikasi yang digunakan dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. gathering relevant information. This course aims to provide students with a knowledge of the function and implementation of assessment in the field of special education. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) . ciri-ciri. This course discusses the need for early intervention and support services for hearing-impaired children before and after entering school.

pelbagai kaedah mengenalpasti dan mengatasi masalah-masalah tersebut. dan melaksanakan program This course provides students with a knowledge of how the different speech sounds are produced and classified. Focus is given to the acquisition of expressive and receptives skills in using the hand codes. Methods used in the assessment of language. Focus is given to the various speech problems commonly found among hearing-impaired children. cara mengatasinya. KTBI dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris kepada murid-murid bermasalah pendengaran. Tumpuan diberikan kepada kaedah-kaedah dalam pentaksiran bahasa. Tumpuan tajuk berfokus kepada jenis masalahmasalah pertuturan yang dialami oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran. approaches and strategies in the teaching of language to hearing-impaired children. PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai isu. the various methods used in identifying and remediating these speech problems and how to plan and carry out an effective speech intervention programme for hearing-impaired individuals PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) . Aspek yang dititik beratkan ialah kemahiran menggunakannya KTBM dan KTBI secara ekspresif dan reseptif.Kursus ini meliputi pengetahuan tentang Bahasa Isyarat Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). practice using the hand codes in the context of teaching the Malay and English language to hearing-impaired children. practice through simulating teaching and learning language sessions. dan aplikasi KTBM. dan 112 merancang perkara-perkara penting dalam pertuturan secara individu. pendekatan dan strategi dalam mengajar bahasa kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. identification of language problems and ways to remediate language problems are discussed. pengenalpastian pelbagai jenis masalah bahasa. dan latihan amali melalui simulasi sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. This course gives students a knowledge of the hand codes used in the Malay and English Language. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana bunyi-bunyi pertuturan dihasil dan diklasifikasikan. This course provides students with a knowledge of the various issues.

PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang pemulihan individu kurang upaya secara berpusat. membina. collaboration among people from various disciplines. kepentingan menyediakan persekitaran akustik. pelaksanaan projek 113 kemasyarakatan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. sistem amplifikasi pendengaran. plan and use learning resources according to the needs of hearing-impaired pupils in the classroom. This course covers topics like the anatomy of the ear. amplification systems currently in use for the hearingimpaired. This course introduces students to the provision of community-based rehabilitation (CBR) as an important support service for the disabled. kemahiran dalam memilih. various methods of assessing hearing loss. classifying and using learning resources to cater for the needs of hearing-impaired pupils in the teaching and learning process. skills of planning. developing. pengetahuan serta pengurusan pelbagai ujian pendengaran. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. keperluan dalam mengubahsuai bahan sumber pembelajaran berdasarkan jenis masalah yang dihadapi kanak-kanak.Kursus ini meliputi topik-topik seperti anatomi telinga. kerjasama pelbagai disiplin dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan pusat pemulihan dalam komuniti. the process of normal hearing. the use of amplification in the classroom. the etiology of hearing loss and its impact on learning. the importance of having a good acoustic environment. mengklasifikasi dan menguruskan bahan sumber pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. This course focuses on how to choose. etiologi kehilangan pendengaran dan kesannya terhadap pembelajaran. the necessity of adapting resource materials according to the specific needs of the pupils. ‘hands-on’ knowledge and experience in the management and organisation of a CBR programme PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) . proses pendengaran. dan penggunaanamplifikasi dalam bilik darjah. merancang dan menggunakan bahan sumber pembelajaran mengikut keperluan murid bermasalah pendengaran dalam bilik darjah. government agencies and nongovernment organisations in the development of CBR is discussed. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada bagaimana memilih.

cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah pendengaran. and documenting the action research findings in a report or article. This course provides students with a knowledge of the implementation of special education programmes. . jabatan pendidikan negeri dan sekolah. prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. khidmat sokongan. financial allocation. types of programmes. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. peruntukan kewangan. jenis program. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. struktur organisasi di peringkat Kementerian. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. PKU3115 114 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. isu-isu. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. analysing and interpreting the research data. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. and strategies of implementation as well as the evaluation of these programmes. Focus will be given to the ways of planning. the procedure of placement for children with special needs and the structural organisation of special education programmes at federal. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. issues like the role of teachers. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. kaedah merancang. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration in Special Education) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelaksanaan program Pendidikan Khas. peranan guru. mengurus dan melaksanakan program Pendidikan Khas. state and school levels. support services. dan strategi pelaksanaan serta penilaian program. managing and implementation of these programmes. implementing the research.Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH PKl3101 Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada psikolgi dan perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan. This course covers basic knowledge about early intervention and support services for children with special needs. presenting research findings in seminar. Penekanan diberi kepada komponen dan jenis intervensi yang sesuai mengikut kategori masalah yang dialami. observe and evaluate different programmes providing early intervention and support services through visits to special centres. and psychosocial development. dan pelaksanaan perancangan pendidikan bagi murid bermasalah penglihatan. Emphasis is given to the important components and types of intervention based on the needs of the children. affective. The role of parents and importance of early intervention are also discussed. latihan mengintepretasi laporan mata. serta kesan kecacatannya ke atas perkembangan kognitif. . 16. PKL3103 115 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. Peranan ibu bapa dan kepentingan intervensi awal juga dibincang. pelajar diperkenalkan kepada jenisjenis kemahiran penglihatan (visual skills) bagi kanak-kanak berpenglihatan terhad. organizing action research seminar. proses penglihatan dan punca masalah penglihatan. documenting and publishing research papers. PKU3102 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan asas tentang intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. This course covers the psychology and development of children with visual impairment and their effect on the cognitive. kaedah pentaksiran penglihatan. pemerhatian dan penilaian terhadap pelbagai program intervensi awal dan khidmat sokongan melalui aktiviti lawatan.This course is dealing with conducting action research in school. afektif dan psikosial.

This course covers basic knowledge about the anatomy of the eye. as well as transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille. Rekreasi dan Pendidikan Jasmani Suaian. This course covers the design and use of assessment instruments as well as how assessment sessions are carried out in the field of Special Edducation. techniques of producing and reading the Bahasa Melayu Braille Code. pendadanan serta pengurusan aktiviti rekreasi dan Pendidikan Jasmani yang sesuai bagi individu bermasalah penglihatan. the visual process and causes of visual impairment. menulis pindah teks Braille kepada tulisan biasa. PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sejarah perkembangan Kod Braille. pengurusan dapur dan rumah. various visual assessment methods and visual skills training for children with low vision. training to interprete eye reports will enable students to plan for the educaitonal needs of children with visual impairment. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrumen pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. teknik-teknik membraille dan membaca Kod Braille Bahasa Melayu. This course covers important concepts in field of Living Skills. kemahiran memasak. management of the kitchen and house. dan penggunaan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. This course introduces students to the Braille machine and history of how the Braille Code developed. design various instruments in a variety of important areas. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam bidang Kemahiran Hidup. grooming as well as management of recreational activities and Physical Education suitable for individuals with visual impairment and handson experiences. dan pengalaman hands-on. Students are taught cooking skills. Recreation and Adaptive Physical Education.and the use of the assessment information to plan lessons that are focussed and effective. membina pelbagai jenis 116 instrumen dalam pelbagai bidang yang penting. . dan latihan membraille menggunakan Slate and Stylus juga diberikan.

menyediakan bahan bantu mengajar. adaptasi kurikulum. This course covers skills to produce.PKL3107 Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar konsep-konsep asas dalam bidang orientasi dan mobiliti. menggunakan ICT dan peralatan khas. persediaan dan pengajaran kanak-kanak buta dan berpenglihatan terhad. PKL3109 Kod Braille Matematik (Mathematics Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. teknik-teknik bergerak (dengan dan tanpa alatan). keperluan pendidikan murid . the level of Mathematics. PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris (English Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. based on the Mathematics Braille Code produced by the Braille Authority of the Unted Kingdom Mathematics Committee (1987). read and transcribe the English Braille Code. membaca dan menulis pindah Kod Braille Bahasa Inggeris berdasarkan Standard English Braille Code yang dihasilkan oleh Royal National Institute for the Blind (United Kingdom). based on the Standard English Braille Code from Royal National Institute for the Blind (Unted Kingdom. and produce English Braille using the computer. PKL3110 117 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perancangan. tahap Matematik. read and transcribe the Mathematics Braille Code. dan latihan amali di dalam dan di luar bangunan. membaca dan menulispindah menggunakan Kod Braille Matematik yang dihasilkan oleh Braille Authority of the United Kingdom Mathematics Committee (1987). This course introduces the student to basic concepts in the filed of O & M as well as variuous O & M techniques (with and without O & M aids). sessions to practice indoor and outdoor sessions. mengaplikasikan peraturan-peraturan Kod Braille Matematik dan menggunakanya dalam pendidikan murid-murid bermasalah penglihatan. apply the Mathematics Braille Code rules correctly and to use these skills in the education of children with visual impairment. This course covers skills to produce. Pelajar juga didedahkan kepada penggunaan perisian komputer untuk menghasilkan kod Braille Bahasa Inggeris.

perundangan. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. Issues. peranan dan sumbangan pihak-pihak lain dalam membantu individu bermasalah penglihatan. cooperation government and non-government agencies. pengajaran mikro dan makro. This course covers the development of education in the field of visual impairment. Students will be introduced to the roles and contributions of other organisastions that have helped individuals with visual impairment. micro and macro teaching. trenda. in Malaysia and other countries. This course introduces the concept and philosophy underlining communitybased rehabilitation for individuals with disabilities. PKU3113 118 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. This course covers the planning. adaptation of curriculum. prepare teaching aids. to gain hands-on knowledge and experience in their management and administration. legislation as well as contribution of individuals in this field will be discussed. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang konsep and falsafah pemulihan individu kurang upaya dalam komuniti. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. and hands-on experience and to reinforce learning. educational needs of children with multiple handicaps. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. use ICT and other appropriate special aids. the implementation of community projects by these centres. trends. sumbangan tokohtokoh dalam bidang pendidikan masalah penglihatan. isu-isu. pelaksanaan projek kemasyarakatan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti.bermasalah penglihatan dengan kecacatan tambahan. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan dalam Komuniti. PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan (Development of Education for the Visually Impaired) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan pendidikan masalah penglihatan di Malaysia dan di luar negara. pengalaman hands-on dan pengukuhan pembelajaran. kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan Pusat Pemulihan dalam Komuniti. dan kaedah .

documenting and publishing research paper. kewangan dan penilaian program Pendidikan Khas. 119 . management of resources and finances. organizing action research seminar. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas di Malaysia.mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Pelajar didedahkan kepada peranan guru Pendidikan Khas. analysing and interpreting the research data. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. This course is dealing with conducting action research in school. implementing the research. proses pembuatan keputusan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. pengurusan sumber. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. This course covers the management and administration of Special Eductiton programs in Malaysia. presenting research findings in seminar. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. the decision-making process. as well as the evaluation of Special Education programs. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. Students are exposed to the role of Special Education teachers. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. and documenting the action research findings in a report or article.

.SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) ncp Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru.

pola tingkah laku murid. It also gives students the knowledge and experience through observations. penelitian dokumen. School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. school and classroom management. penelitian dokumen. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. 120 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktor pembelajaran. reflections. keberkesanan pelaksanaan strategi . pengurusan bilik darjah. prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melalui pemerhatian. Melalui pemerhatian. School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices. Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. penelitian dokumen.Melalui pemerhatian. interaction with the school community. interaction with the school community. analysis of documents. reflections. patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. analysis of documents. penelitian dokumen. pengurusan sekolah. strategi dan aktiviti. strategies. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. activities. moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations. pelajar dapat menilai kesesuaian rancangan pengajaran dengan kandungan kurikulum. about pupil’s behaviour. School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher’s role. bahan sumber pengajaran pembelajaran. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources. school facilities and the implementation of the school curriculum. It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts through interaction with the school community. pelajar dapat memahami tingkah laku murid.

dan aktiviti, serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. School-based Experience IV aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. Through observations, analysis of documents, reflections, interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies, activities, and resources with the lesson plan. PRK 3101 Praktikum I (Practicum I) 22(0+2)

Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati, menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH, BBM, mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a variety of situations. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge, skills and teacher values in a guided and real life situation. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning, preparing teaching aids and classroom management. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. PRK 3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) 121 dalam pelbagai situasi. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation

skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum II is a continuity of Practicum I which enables student teachers to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. PRK 3103 Praktikum III (Practicum III) 66(0+6)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum III is a continuity of Practicum II which enables students to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. INT 3101 Internship 2(0+2)

Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan.

122 Internship is a profesional transition stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers.Students are expected to plan, implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. At this stage, students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence, endurance, leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers.

123

PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas 3(1+2) PJM 3102 .SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 PAKEJ ELEKTIF 1 1.

pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. sistem rangka. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan. sistem respirasi. peringkat kimia. locomotor and non-locomotor movements. nutrition and metabolism as well as urinary system. konsep kurikulum. 124 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) . PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. This course also stress on types of games which are suitable to different age groups. Pendidikan Jasmani. nervous system. sistem limfatik dan imuniti. chemical level. darah. selular dan tisu organisma. sukatan dan tafsirannya. sistem integumentarim. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. kepentingan. the importance of physical education. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. skeletal system. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. respiratory system. Integumentary system. This course focuses on the basic concept of anatomy and fisiology. saluran dan peredaran darah. model permainan kanak-kanak. jenisjenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi. digestive system. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. This course focuses on the history and development of physical education in Malaysia. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. sistem otot. muscular system. the interpretation of curriculum. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. endocrine system. criteria in choosing physical education acitivities. blood. lymphatic system and immunity. This course focuses on the knowledge and acquiring of basic skills in fundamental movements.(Basic Movement) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas. sistem saraf. sistem penghadaman. cellular level and tissue level of organisation. Heart. blood vessels and circulation. sistem endokrina. jantung.

managing tradisional games. undang-undang dan pentadbiran sukan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. sports development programme. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru.Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. issues in sport. approaches. values and ethics in sport. managing physical education and sport. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. program pembangunan sukan. nilai dan etika dalam sukan. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. This course focuses on the introduction of strategies. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. isu-isu dalam sukan. This course discusses on the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. PIE 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. pengurusan permainan tradisional. This course focuses on the management and administration of physical education and sport. 2. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) 3(3+0) PIE3101 Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. pendekatan. administration of national and international sport agency. laws and administration of sport. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. It also include a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. It also gives emphasize to the lesson development principles and the management of teaching-learning procedures. PIE3103 125 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) .

pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. focusing on combination of using text book. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. membaca dan menulis.Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. This course discusses two important and significant things in the teaching process. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. penilaian dan pentaksiran. syllabus contents and its curriculum specifications. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. and evaluation. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). . measurement. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. syllabus and text book. faktor-faktor yang membantu 126 penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. bertutur. It also discusses topic for micro and macro in teaching. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. kombinasi penggunaan buku teks. 3. This course focuses on topics of assessment. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. pengukuran. BAE 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. This course focuses on topic selecting. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA.

PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) . mingguan dan semester mengikut format yang betul. BAE3103 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . penilaian kendalian sekolah. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. assessment. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. describes the teaching steps for every skill. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. This course is structured to expose the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. speaking. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. pembinaan item. 127 4. evaluation and examination of Arabic language. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. terminology of. konsep penilaian. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. and writing skills. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. reading. penilaian kemahiran berbahasa Arab.This course discusses on the methodology of teaching listening.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. weekly and semestral lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes.

free from negative prejudice and discrimination. konsep. peraturan keselamatan di sekolah. prosedur kecemasan. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. Emphasis is given to introduction to health education. acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from sexual activities. safety rules in schools. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. doing the practical session of micro teaching. This course gives expose to the concept and principles of safety education.Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. Antara tajuk-tajuk yang . Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) PKE3103 Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. emergency procedures. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. bebas daripada prasangka yang negatif. kaedah. keselamatan diri. penyimpanan bahan bahaya. positive approach in sexuality. This course discusses the basic concepts in health education. safety and environmental safety. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. falsafah. sejarah. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. perkembangan aspek fizikal dan sosial. physical and social growth. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. safety of self. stail pembelajaran. the learning style. method. objectives. This course encompass the knowledge about health sexuality. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. safe road user program and building safety. objektif. strategies and approaches in teaching health education. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan. storeage of dangerous product. history and the curriculum of health education. PKE3104 128 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Program) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep. safety services. amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan. dan diskriminasi. keselamatan perkhidmatan. the philosophy.

and emphasis on children’s health. ADHOC / PROSTAR programs and monitoring and evaluation. pendekatan bersepadu. behaviuor. rancangan makanan tambahan. supplementary food plan. mouth health program. perkhidmatan kesihatan sekolah. The course intends to give geneal understanding on concept. amalan kebersihan sekolah.dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah. Among the topics discussed on introduction to school health program integrated approach. program kesihatan mulut. 129 . school cleanliness practices. school health services. program-program ADHOC / PROSTAR dan pemantauan dan penilaian.

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN .

dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. This course exposes students to the selection. and culture. PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. pelbagai teori pembelajaran. komponen pengajaran mikro dan makro. empat domain iaitu sivil. kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti. sosio ekonomi. politik. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. the four domains of civil.PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. politics. . aims and objectives of the Civic and Citizenship Education curriculum in the Integrated Primary School Curriculum. 130 pengetahuan dan kemahiran pedagogi. matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek pemilihan. This course introduces students to the concept of Civic and Citizenship Education with hopes to develop responsible citizens. great depth based on the six themes identified. dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. dan budaya. konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Moreover. kaedah pengajaran dan pembelajaran. penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. suitable types of evaluation which can be applied in Civics and Citizenship Education. PSK3102 Teori Pembelajaran. Pelajar akan didedahkan dengan rasional. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. format dan komponen wajib. preparation and usage of resources so that the teaching and learning of Civics and Citizenship Education becomes fun and meaningful. socio economic. the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. number of learning theories. Students will be exposed to the rational.

methods suitable for an effective teaching-learning. the format and compulsory component. 131 . effective planning and teaching. konsep asas nilai. pendekatan. methods. pedagogical content knowledge and skills. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. planning. teori–teori etika. approaches. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. This course exposes the rational and aims of service learning and skills developed from its activities. values. nilai-nilai agama dan masyarakat. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. ethical theories. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan. melaksana dan membuat laporan. social skills. merancang.This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. lesson planning. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. teori-teori perkembangan moral. carry out practical work. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. 2. moral being.the micro and macro teaching components and peer evaluation and self reflection. merancang dan melaksanakan projek. preparing the scheme of work. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. insan bermoral. implementation and reporting. religious and societal values as well as moral development theories. planning and administering of service learning projects. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. kemahiran sosial. kaedah.

Malaysian primary science curriculum II. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. In this course. teaching science for all children and science for exceptional children. Malaysian primary science curriculum I. teaching and learning strategies for primary science. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. It discusses issues in science education. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. 5. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak . local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. This course focuses on moral problems faced in schools.ELM 3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) 3(3+0) KuKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. issues faced in assessment of Moral Education. ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. kurikulum sains sekolah rendah aras II.

penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. dan kemahiran proses sains bersepadu. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. bentuk-bentuk pentaksiran. matlamat pentaksiran. acquiring manipulative skills. types of assessment. test design and construction. alatalat pentaksiran. It will discuss about management of science laboratory. interpreting test score and forms of examination. areas of assessment in primary school science. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. scoring of assessment. peraturan dan keselamatan dalam makmal. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains. kemahiran proses sains asas. preservation of biological specimens. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia.SCE 3106 132 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course provides knowledge about thinking and working scientifically. safe handling of scientific materials handling of chemicals. It discusses definition of terms. penskoran pentaksiran. the basic science process skills and integrated science process skills. purpose of assessment. basic laboratory techniques. assessment tools. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. analisis skor ujian. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. administration of test. bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. analysis of test score. science teaching and learning resources. marking and moderation of test scripts. teknik-teknik asas makmal. It discusses primary science teaching. . Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. rekabentuk dan pembinaan ujian. pentadbiran ujian. memperolehi kemahiran manipulatif. preparation and improvisation of selected resources and presentation. rules and safety in the laboratory. pengawetan spesimen biologi.

MTE3107 Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. In addition. application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. discussions cover topics related to teaching of numbers. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. using relevant mathematical ideas. Pecahan. Selain itu. Fractions. . Perpuluhan dan Peratusan)) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM.133 6. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. MTE3109 Teaching of Numbers. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. fractions. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. Pelajar juga didedahkan kepada makna. decimals and percentages and also construction of teaching aids.

measurement and data handling. kepentingan perkembangan kurikulum. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. the importance of curriculum development. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. pecahan. peranan guru PSV. the roles of the PSV teachers. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. huraian sukatan pelajaran. pengukuran dan pengendalian data. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. objektif kurikulum. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. management of outdoors and indoors activities. Penekanan diberikan kepada matlamat. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 3(2+1) . They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. Dalam kursus ini.perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. students will learn the key concepts in geometry. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) PSV3104 Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. specifications of the syllabus. The use of technology is also emphasized to enhance students learning. konsep 5P. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. 5. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. resource and teaching aid management. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through the key issues. pelajar akan belajar konsep utama geometri. 134 Teaching of Geometry. the 5P concept.

Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan.(Teaching and Learning of Visual Art Education) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. evaluation of art works and evaluation of portfolios. subject matter. peraturan memberi markah. PENDIDIKAN MUZIK . methods and forms of assessment. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. jenis-jenis pentaksiran. Pattern-Making and Designing. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. strategy. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. aims of assessment in VAE. persediaan mengajar. content and themes in producing art works for the four areas. teaching and learning resources. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). that is: Drawing and Picture Making. types of assessments. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. 6. bahan. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. bentuk pentaksiran PSV. sumber pengajaran dan pembelajaran. Membuat Corak dan Rekaan. kaedah pentaksiran PSV. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap 135 bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. tujuan pentaksiran PSV. strategi. marking schemes. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. This course covers the approach. lesson planning. as well as practical activities for explorations of tools and materials. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro.

melody improvisation. fungsi muzik dalam pendidikan. psikologi. sociological and psychological factors that affect music education.MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. faktor-faktor sosiologikal dan 136 psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. mengimprovisasikan melodi di kibod. Carl Orff and Jaques Dalcroze music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. . latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. sing melodies in keys changes from major to minor. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. matlamat. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. alberti bass. latihan dalam permainan iringan kord blok. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. singing folk songs. bes alberti. broken chord. permainan alat muzik. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. importance of music. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. play block chords. jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. faktor-faktor sosiologi. philosophical implications. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. aims and the functions of music in education. broken chords.

permainan alat perkusi. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah.MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. semester. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. types and characteristics of children and adult voices. aural sensitivity and movement to music. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. mensintesis 137 pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. permainan alat rekoder. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. 7. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. remaja. the playing of recorder and percussion instruments. mingguan dan harian. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. BAHASA MELAYU Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 3(3+0) BMM3101 . apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing .micro and macro training sessions.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. teaching and learning of singing in the music classroom.

theory of cognitive. penulisan langkah pengajaran. konsep 5P. kaedah. and technique. approach. testing development. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. and writing). membaca. and implementing the micro and macro teaching. the writing of teaching steps. dan psikomotor. konsep strategi. pemetaan kemahiran. pendekatan. concepts of teaching strategy.. testing specifications schedule and its construction. dan teknik pengajaran. penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. gammar and language skills evaluation BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa. kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa. fokus utama dan sampingan. dan pengukuran. pendekatan.Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan. penilaian. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. This course describes the concept and principle of testing. afektif. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa. and psychomotor. added value skills and language system. dan menulis). . dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. evaluation. kaedah. types and method of language evaluation. 138 This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. 5P concepts. pengisian kurikulum. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. skills mapping. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. jenis dan kaedah penilaian bahasa. affective. pembinaan ujian. and measurement. curriculum conten. main focus and secondary focus. language skills (listening and speaking. reading. pemarkahan dan markat. teori-teori kognitif. marks.

kaedah dan teknik pengajaran KHSR. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. dan bahan bantu mengajar. approaches. preparation ofl language skills teaching plan. peraturan pemarkahan. pengurusan kewangan.This course elaborates on malay language skills. keselamatan bengkel. KEMAHIRAN HIDUP ELEKTIF RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). test specification table. marking scheme and mark analysis. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. pengurusan peralatan dan bahan. 139 8. workshop safety. jenis penilaian. interpretation as well as report writing on assessment. financial management. and techniques of teaching language skills. implement teaching planning and audio visual aids. various methods of evaluation. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. tool and material management. safety and rule regulation. discussion on validity and reliability of evaluation format. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. strategy. pelbagai cara penilaian. strategi. perancangan pengajaran KHSR.alternative evaluation skills for using rubric. membina Jadual Spesifikasi Ujian. basic statistic. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. methods. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. . technique and teaching methodology. analisis markah dan statistik asas. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) . Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. portfolio. item development. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. competency and school based evaluation. penggunaan dan interpretasi data. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. management and administration. constructing and using language skills teaching aids.

perniagaan elektronik (E-dagang). teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. Post Modern. the ornamental fish. penyediaan batas dan bekas menanam. Autobiography. fenomenologi. tropical freshwater ornamental fish:. resepsi dan teori tindak balas pembaca. pengenalan kepada ikan hiasan. Topics coveres studies on fabric. finance. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. pembiakan dan penanaman. pemeliharaan ikan hiasan. pengurusan dan penjagaan. psikoanalisis. pascakolonial. Fenomenology and Hermeneutic. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. rearing ornamental fish technology. This course elaborates on literary critics field like. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. Genre Critics. short term vegetable and ornamental crops.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. Existensialism. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. preparation of planting beds and containers. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. surelisme. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. Surelism. Marxisme. Semiotic. the vegetable and ornamental crops production technology. kritik genre dan kritikan baru. Arcitipal. plant care. Reading Reception dan Reflection theory. Post Colonial. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. and vegetable and ornamental crops production technology. selection and preparation of equipments and materials. kewangan. . femenisme. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. 9. This course deals with three main components: home technology. eksistensialisme. choice of clothing and sewing and clothes making processes. hermeneutic. rearing ornamental fish technology. business law. Femenism. pascamoden. pemilihan pakaian. undang-undang perniagaan. harvesting and use of plants produced. dan New Critics. management and care of ornamental fish. electronic commerce (E–commerce). Psyco-analysis. Post Structuralism dan Deconstruction. propagation and planting. proses jahitan dan membuat pakaian. RBT3120 140 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. Marxism. semiotic.

and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. puisi. guru dalam peranan (teachers in action). asas alkonan dan vokal. element. elemen. tetamu dalam aksi. teori pementasan. character and characterisation. genre writing publishing. story telling. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. 141 This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. proses pengeraman bahan. pengarahan. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. performance ethics. opinion angle. teater dalam bilik darjah. pementasan. visitor in action. directoring. teater untuk kepelbagaian tujuan. sinematografi dan persembahan. short stories. dialog dan latar tempat. and presenting a performance. penerbitan karya. watak dan perwatakan. dan isu karya kreatif. This course elaborates on the introduction to theatre in education. forming production management. mengadakan sesi uji bakat. and teacher as a writer. pengurusan produksi. produksi. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. implementing a screen testing. theatre inclassroom. latar tempat. cinematography. poems. bercerita. selection and script writing. dialog and location background. creative writing themes and issues. history and background. boneka. persoalan. simulation and improvisation. theatre for multipurpose. production.PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. genre formation process. pemilihan pelakon. theatre and children theatre. kekuatan karya kreatif. jenis dan bentuk drama kanakkanak. and vocalisation. sudut pandangan. plot. actors selection. plot. teachers in action. cerpen. dan guru sebagai penulis. tema. pemilihan. novel remaja. teater pembaca. sejarah dan latar belakang. 10. This course elaborates on the definition and concept of drama. basic dramatisation. and forms of children drama. etika pementasana. types. simulasi dan improvisasi. MUZIK PRA SEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) . a performance. adolescent novel. creative writing strength. novel popular. popular novel. stage performance theory. improvisasi. puppet. reading theatre. dan pembinaan skrip. tater dan teater kanak-kanak.

Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. Topis discussed encompasses introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. children’s songs and cultural songs. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan.pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik.Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. lagu-lagu patriotik. pengujian dan penilaian. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Sonds and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. teaching and learning resources. . 142 This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. Students will be introduced to children’s songs. teaching and learning music through movements. nyanyian semerta dan aural. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschookl children. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. impromptu singing and aural. The focus of the course is related to music with movements elements of movement. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. creative movement. perancangan pengajaran dan pembelajaran. pregerakan kreatif. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. sumber pengajaran dan pembelajaran. unsur-unsur pergerakan. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. technology in teaching and learning music in classroom. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. patriotic songs. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan nyanyian kanak-kanak. testing and evaluation. jenis-jenis pergerakan.

tafsir ayat akhlak. takbir. isti’azah. basmalah. tafsir ayat aqidah. Mansukh. and khatam alQuran. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. takbir.PRM3104 143 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. tafsir ayt hukum. Topics discuss in tafsir component is related to israiliyyat in tafsir. Students will also be exposed to setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi. tafsir ayat hukum. 11. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. tafsir ayat akhlak. kemukjizatan Al-Quran. traditional musical gamnes and preschool games musical instrument in teaching and learning activitie. Ulum AlQuran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran. tafsir ayat aqidah. Nasikh. This course compuse of tilawah and tafsir al Quran topics. isti`azah. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadith. basmalah. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al Quran. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. dan khatam al Quran. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. Muhkam dan . tafsir kisah para Nabi from Quran and surah-surah choices tilawah. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (2+1) Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran.

Jin. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis. Sikah and Jiharkah. pelaksanaannya secara teori dan amali. Jin. Nasikh and Mansukh. burdah. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. arRahman. Muhkam and Mutasyabih. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. perbandingan dengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya.Mutasyabih. harakat. ar-Rahman. The implementation is carried out both in theory and in practice. Nuh. PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu. pengertian. Nuh. hukum beramal. ENGLISH LANGUAGE English for Undergraduates 3 (3+0) ELE3101 . Nahawand. wuslah and other related aspects. Nahawand. burdah. 144 The course deals with Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. wuslah dan lain-lain yang berkaitan. tujuan dan sifat-sifat.Definitions. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Hadith Qudsi. Ulum al-Quran the discuss the arrangement of verses and chapters of the Al-Quran. its mukjizat. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. harakat.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with Al-Quran and Hadith Nabawi. martabat hadis. Each tarannum will focuses on tabaqat. The course will expose and guide students on the theories of memorization the AlQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. 12. Sikah dan Jiharkah. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. the degreel of Hadith and rules in using them.

ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) 3(2+1) . Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. remedial and enrichment activities. sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. komunikasi. an overview of teaching approaches. Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran. theories of second language acquisition. adaptation and simplification. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. and introduction to lesson planning. It focuses on language acquisition and language learning. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. reading and writing. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. syntax. multiple classroom teaching. communication. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana.(Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. classroom management. ELE3102 145 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course aims to equip learners with an understanding of the principles underlying the practice of teaching English language in primary schools. Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. methods and techniques. kemahiran membaca dan menulis. general principles in the teaching of language skills. developing classroom skills. morphology. morfologi. Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah. syllabus study. pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. materials selection. the English sound system (phonology). The topic Language and literature is also introduced. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. and semantics needed by an English language teacher.

peperiksaan dan penilaian. the teaching and assessing of writing skills. pengajaran tatabahasa dan mengeja. testing and evaluation. spelling and dictation.This course focuses on the topics of lesson planning. pengujian dan penilaian kemahiran 146 mendengar dan bertutur. pengujian dan penilaian kemahiran membaca. the teaching and assessing of reading skills. the teaching and assessing of listening and speaking skills. pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. integration of language skills and language content. pengajaran. . the teaching of grammar. pengajaran. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. the teaching and assessing of vocabulary. pengajaran. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. the teaching and assessing of literature for primary schools.

147 SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT .

Sentence types. speaking. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. and Cohesive devices in spoken and written language. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. bertutur. This will reinforce and further enhance learners’ proficiency in using the language for a variety of purposes. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). . Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. The topics focused are listening. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk. Subject-verb agreement.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. Tumpuannya kepada kemahiran-kemahiran mendengar. It also enables learners to reflect on their learning. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. This will improve and reinforce learners’ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form. reading and writing. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. function and meaning. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. It focuses on Tense types and aspects.

148 LAMPIRAN .

Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 1. 1. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 1. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian.4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. Pentaksiran.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. teori pembelajaran. bahan kurikulum. . 1.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. 1.1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. 1.

149 .

Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 2.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi. 2. Kemahiran Intelek Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri. 2.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. 2. 2.4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri. 150 .Hasil Pembelajaran 2. 2.1 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik.6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren.

151 . sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 3. 3.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar.4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. 4.2 3. 3. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. budaya.Hasil Pembelajaran 3. psikologi dan etika profesional keguruan.6 merancang. 3. 3. sosial.

Hasil Pembelajaran 4. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 4. emosi dan tekanan secara berkesan.4 membuat muhasabah diri. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah.3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. 152 . Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. 4. 4.2 mengurus masa.6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian. 4. 4. 4.1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan.

Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut. 5.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan.Hasil Pembelajaran 5. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia.1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. 5.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. iaitu untuk: 5. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. 5. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. 5.2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan.6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan dan 5. 153 .7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. akauntabiliti integriti. 5.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan.

Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut: 6.Hasil Pembelajaran 6. 154 . Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. 6.2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. 6.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. 6.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. 6.5 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian.

Pentaksiran: Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis. Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. jurnal reflektif dan penghasilan resos pengajaran. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur. seminar. Ia juga termasuk peperiksaan. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran.LAMPIRAN 2 Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih. bengkel. Pentaksiran: Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam bentuk tugasan bertulis dan persembahan. dan peperiksaan. projek. projek.” Sepanjang kursus. pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri. tutorial. persembahan. kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. 157 155 . poster.

Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. perbincangan kumpulan kecil. Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni. berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri. 156 . pengalaman berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas. Pentaksiran: Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah melalui penglibatan dalam bengkel di seminar. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus.” Juga. Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah. amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel. merefleksi dan menilai amalan. Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.Hasil Pembelajaran Kemahiran Praktik Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan. memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi. pembinaan hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah dan projek penyelidikan yang kecil. Pentaksiran: Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas penempatan sekolah dan projek penyelidikan.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral English Language Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 9. Major Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran Elektif 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani Elektif 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • 8. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 5. 3. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 6. 7. Sains Pendidikan Jasmani • • • • • . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 4. Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani • • • • • • • Muzik Pra Sekolah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Kemahiran Hidup Persuratan dan Kesenian Melayu Pendidikan Seni Visual Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.LAMPIRAN 3 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 Bil 1. 2.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 16 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Major Matematik Elektif 1 Pendidikan Jasmani Elektif 2 157 • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • • • English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral • • Catatan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • • 12 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.Bil 10 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 15 . Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • • • • Nota : . Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 13 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14 . Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

158 PANEL PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN .Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa kursus Persediaan.

Bhg. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Y. Rahman Puan Zainab binti Yusoff My Zainal Abidin bin Haji Kasim Tuan Haji Aleas bin Md Isa Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Dr Jeniffer Wee Beng Neo Puan Haslina binti Japri Puan Saffiah Uyuni binti Mohamad Yaacob Ustaz Osman bin Loman .Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Encik Tan Ying Kee Dr Noriati binti A. Datin Sitti Haishah binti Abd.

159 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful