P. 1
ModulPismp

ModulPismp

|Views: 232|Likes:
Dipublikasikan oleh apeke
modul pismp
modul pismp

More info:

Published by: apeke on Feb 10, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2015

pdf

text

original

PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

SESI 2007/2008

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1. 150 151 157 159 159 14. 4. 7 16 19 23 24 30 33 122 126 132 11 12 13. 7. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan. 2. 6. 9. 8. i . dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. Struktur Program. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. 3. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran • Lampiran 3: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan MUKA SURAT ii iii 1 2 5. 10.

Agihan Kursus Mengikut Semester. Justeru. Kementerian Pelajaran Malaysia. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Sekian. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Perguruan Guru Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru. Sinopsis Kursus. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. selamat maju jaya. Di samping itu. pengurusan bahan sumber pengajaran-pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim. Dato’ Misrah bin Haji Ibrahim Pengarah Bahagian Pendidikan Guru . Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru Malaysia merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Matriks Hasil Pembelajaran. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Pengenalan. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optima. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPGM ditadbirkan secara berpusat (centralised). Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. pelantikan tenaga pengajar.

ii KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN .

holistik.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. responsif. futuristik. relevan. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. dan bersepadu Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience) Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang berikut: Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome based) Holistik REKA BENTUK KURIKULUM Spiral & Development al Praktikal & Kontekstual Koheren .

v. kemahiran. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai “Kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. Struktur kurikulum direka bentuk mengikut 3 Aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat “spiral” dan “developmental” dan berasaskan kemahiran-kemahiran yang hendak dicapai di dalam kandungan sukatan pelajaran dan sistem penilaian yang akan digunakan sepanjang tempoh pengajian. iii. nilai / disposisi • “hard skills” dan “soft skills” • Persepktif global (4 Pillars of Education). EFA. iii Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome-Based) • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang • Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Malaysian Qualifications Framework (MQF) Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan penglaman praktikal/klinikal Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus dan antara kursuskursus yang ditawarkan • 3 Aras mengikut Semester. iatu: Aras 1 : Semester 1 hingga Semester 3 Aras 2 : Semester 4 hingga Semester 6 Aras 3 : Semester 7 dan Semester 8 Holistik • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. Aktiviti Kokurikulum. ESD (UNESCO) • Kurikulum. EIU.i. iv. dan Bina Insan Guru Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal / ”hands-on” • Berasaskan kurikulum sekolah (KBSR) • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester) • Merujuk situasi sebenar / amalan bilik darjah di sekolah • Melaksanakan amalan terbaik (best practises) ii. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan”. .

Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. pentaksiran prestasi (performance assessments). iaitu: Kuliah / Tutorial / Seminar / perbengkelan / Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar seperti yang dikehendaki dalam Notional Credit. kajian kes. dan tugasan. d. c. f. Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pendekatan pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). Portfolio Pembelajaran. b.iv Strategi Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi seperti yang berikut: a. bahan. Menggunakan pelbagai mod. penilaian tugasan terarah. . Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan melalui e-learning dan online learning. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian unutk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. internship. penyelidikan tindakan. praktikum. e. latihan industri. Penggunaan Unit Plan. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktik yang sebenar (real problem of practice). kerja kursus. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti.

hasil pembelajaran. Kelulusan Kurikulum Kelulusan kurikulum program ini berdasarkan Tatacara Kelulusan Program Ijazah Sarjana Muda perguruan. . dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksaanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Bentuk penilaian boleh dibuat dalam pelbagai bentuk termasuk pentaksiran berterusan. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah berdasarkan prosedur Jaminan Kualiti Akademik yang ditetapkan oleh Jaminan Kualiti IPG dan juga memenuhi Kod Jaminan Kualiti yang menepati Malaysian Qualification Framework (MQF). Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap / aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi: • Etika Profesional • Pengetahuan dan Kefahaman • Kemahiran Intelek • Kemahiran Praktikal • Kemahiran Kebolehpindahan • Penghayatan dan Amalan Nilai Hasil pembelajaran yang hendak dicapai pada Aras 1 akan diulang (revisit) semasa Aras 2 dan 3 dengan lebih meluas dan mendalam. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar.v Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat.

vi PENGENALAN. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM . MATLAMAT.

sosial. psikologi. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masing dalam pelbagai situasi sebenar. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. memiliki dan menampilkan nilai. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. budaya. iv. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMP dengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. Sebagai prasyarat. etika. dan keterampilan profesionalisme dalam bidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru.PENGENALAN Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. ii. bahan kurikulum. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal. . dan etika profesional keguruan. iii. pentaksiran. vi. kemahiran. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masingmasing. v. dan menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.

DAN PERINCIAN KURSUS .1 SISTEM AKADEMIK. STRUKTUR PROGRAM.

Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Bekolah (PBS). Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian selama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak semuka. .SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. praktikum. dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. yang mencakupi teori dan amali. Setiap semester mengandungi 20 minggu. Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. serta Amalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.

Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan . Major. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP. 1. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. kemahiran generik. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. 86 (65%) 3. KURSUS KURSUS WAJIB • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF • Pakej Elektif 1 • Pakej Elektif 2 JUMLAH KREDIT 23 (17%) 2. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. dan Amalan Profesional. dan Kursus Wajib Institut Perguruan Guru Malaysia (IPGM). Reka bentuk kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit.2 STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya.

Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. praktikum 24 minggu. Pakej Elektif diagihkan sejumlah 24 kredit. iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). Sepanjang mengikuti program. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga proses. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. PBS dijalankan selama 4 minggu. Elektif ini tidak diagihkan kredit. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. manakala internship selama 4 minggu. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit. . dan internship. Kursus Tanpa Kredit (TK) Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR).pelajar menguasai major yang berkenaan. praktikum. Amalan Profesional diagihkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. 3 Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah.

Olahraga Kokurikulum .Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum .4 PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.Permainan Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.Unit Beruniform I Kokurikulum . Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6 KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM. 1 1 2 3 4 5 7 8 .Unit Beruniform II Kokurikulum .

Senarai Kursus Major dan Kod BIL. Kursus Major. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan.EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa Jumlah 3(3+0) 27 (20%) 8 5 Amalan Profesional KOD KURSUS Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Jumlah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL 45 (34%) . 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional. Profesional Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship Jumlah KREDIT SEM.

6 AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER .

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2008) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2007) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 . 1 1 2 2 3 2. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 SEM.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 . BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD BAM3101 BAM3102 BAM3103 BAM3104 BAM3105 BAM3106 BAM3107 BAM3108 BAM3109 BAM3110 BAM3111 BAM3112 BAM3113 BAM3114 BAM3115 KURSUS Kemahiran Berbahasa Arab Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Tatabahasa Arab 1 Tatabahasa Arab 2 Morfologi Arab Retorika Bahasa Arab Kesusasteraan Arab Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM.BMM3114 BMM3115 BMM3116 Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 7 8 8 7 3. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4.

PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan 1 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 6.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (33%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 . BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Klasik Bahasa Tamil Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 8 5.

9 7. 1 1 1 1 2 2 2 2 . PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM.

Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM.8. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II .Membentuk dan Membuat Binaan Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. 10 PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .

Fractions. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers.PIM3114 PIM3115 Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) 8 8 9 11 PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I : Kaedah Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 10. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 .

MTE 3115 KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3 (0+3) 8 Jumlah KREDIT 45 (34%) SEM. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. Technology and Society 3(3+0) 8 Action Research II – Primary Science (Implementation 3(0+3) 8 and Reporting) Jumlah 45 (34%) 12 11. SAINS PENDIDIKAN RENDAH 12. KURSUS Life and Living Processes 3(2+1) 1 Children’s Learning in Science 3(3+0) 1 Exploring Materials 3(2+1) 2 Primary Science Curriculum and Pedagogies 3(3+0) 2 Physics in Context 3(2+1) 3 Thinking and Working Scientifically 3(3+0) 3 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) 4 Planning for Teaching Primary Science 3(3+0) 4 Energetics in Chemistry 3(2+1) 5 Earth and Space 3(2+1) 5 Evaluation in Science Teaching 3(3+0) 6 Management of the Science Laboratory and 3(3+0) 6 Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) 3(3+0) 7 Science. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 .

13 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Audiologi dalam Pendidikan Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pemulihan Dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PKD3101 PKU3102 PKD3103 PKD3104 PKU3105 PKU3106 PKD3107 PKD3108 PKD3109 PKD3110 PKD3111 PKU3112 PKU3113 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 15.14.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 . KOD PKL3101 PKU3102 PKL3103 PKL3104 PKL3105 PKU3106 PKL3107 PKL3108 PKL3109 PKL3110 PKL3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) 8 Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dalam Pendidikan Khas Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanakkanak Bermasalah Penglihatan Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.PKU3114 PKU3115 16.

15 AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER .

2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 2 3 4 5 2.PAKEJ KURSUS ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Pendidikan Islam 3. Pendidikan Kesihatan Jumlah 12 (9%) . Bahasa Arab 4. Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAE3103 Pengurusan Sumber Pengajaran dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. 1.

Pendidikan Muzik Elektif . Decimals and Percentages MTE3111 Teaching of Geometry.16 Pakej Elektif 2 Bil. Fractions. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics (dan *PBS) MTE3109 Teaching of Numbers. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 2. Pendidikan Moral 3. Pendidikan Seni Visual Elektif 6. 1. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. Mathematics Elective 5. Science Elective 4. Measurement and Data Handling PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual KBSR MZE3101 Asas Pendidikan Muzik MZU3102 Kibod dan Nyayian di dalam Bilik Darjah (dan *PBS) MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem.

3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 8. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah 10. Elektif 2 Bahasa Melayu Elektif Kursus BMM3101 Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology For Young Learners Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem.Bil. 11. . *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan. English Language Jumlah 12 (9%) *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran 3. Pendidikan AlQuran 12. Kemahiran Hidup Elektif 9. 7.

18 AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta kemahiran yang hendak dicapai. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Semester Aras Aras 1 Semester 1- 3 Aras 2 Aras 3 • • • • • • Aras 1 Semester 4 -6 Aras 2 Aras 3 • Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pemberatan 70% 15%

15%

15%


• • • •

70%

15%

Aras 1 Semester 7& 8 Aras 2 Aras 3

15%


• • • • • •

15%

70%

Pada setiap semester, kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut:

19 Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Task / Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan *PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.

20 Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 PJM3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 PJM3110 XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 3) (dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3 (x+x) TK 19

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. ** ‘Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum I (4 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.21 Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 PJM3112 XXX31XX PRK3101 KURSUS Kokurikulum . Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlahl KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 17 *Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semesster 1 hingga semester 6 Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 XXX3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 Jumlah 12 Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) .

EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN .

Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. dan tidak bersemuka. proses akreditasi. dan peperiksaan luaran. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras. proses validasi. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. mengumpul. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi. dan penilaian kendiri. serta pemupuk nilai yang gigih. . penguasa ilmu yang mantap. 9. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. terarah kendiri.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. pengguna teknologi maklumat yang cekap. pendidik yang inovatif. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjang program dijalankan. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaranpembelajaran. Pengalaman pembelajaran pelajar juga diperoleh melalui pendekatan Pemebelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan pelajar mengakses. bersemuka.

23 SINOPSIS KURSUS WAJIB .

WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. jenis-jenis ayat. Cina. contemporary issues. jenis-jenis soalan. Kursus ini juga memahirkan . Parts of Speech/Word Classes. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. kemahiran mendengar dan bertutur. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. dan menulis pelbagai penulisan. bertutur. Islam in the Malay Civilisation. Types of Questions. dan kemahiran mendengar. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). dan menulis untuk pelbagai tujuan. It builds further on parts of speech and the language skills.SINOPSIS KURSUS KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. membaca. isu-isu kontemporari. and nation development process. tatabahasa. This will enable learners to become proficient language users. Chinese. India dan Jepun). Reading Skills. Islam Hadhari. Listening and Speaking Skills. Tenses. This course focuses on the introduction of civilisation. Indian and Japanese). prominent figures of the Islamic civilisation. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. Sentence Types. interaction among various civilisations (Malay. dan proses pembangunan negara. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Islam dalam tamadun Melayu. membaca. tokoh-tokoh tamadun Islam. Islam Hadhari. It focuses on the English Sound System.

Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia. types of reading and writing basic skills activities. reading and writing in music education. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. pengukuran. operasi dan pengiraan. its relationship with teaching and learning. visual arts. and writing remedial on teaching and learning strategy. and also data analysis and Interpretation. and physical education and health science selection. The topics discussed are problem solving. This course describes about Language Acquisition theory. development and usage of electronic and non electronic and teaching and learning activities. jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis. Tumpuan diberikan kepada pemulihan membaca dan menulis. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of numerical literacy in the basic areas of mathematics.pelajar dalam penggunaan struktur-struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan dan tujuan. 24 WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa. operation and computation. strategi pengajaran dan pembelajaran. Focuses wil be on reading. Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. spatial sense. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. konsep-konsep asas hubungan etnik. kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis. pendidikan jasmani dan kesihatan. seni visual. measurement. dan juga analisis data dan interpretasi. kesedaran ruang. pembinaan. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. pemilihan. perlembagaan . penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik. reading and writing remedial basic skills. hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. masyarakat pluralistik Alam Melayu. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia.

dan majlis rasmi. pengelolaan aktiviti. sistem fail dan surat menyurat. Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. setup of cocurriculum unit. movement and visual art which will enhance the teaching . inkuiri. and the role of government and society.dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. gelanggang dan undang-undang permainan. . religion and ethnics relations. pengurusan mesyuarat dan kewangan. filing system. organizing of activities and competition. ekspresi. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. agama dan hubungan etnik. challenge and enhancement ethnics relations in Malaysia. expression. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music. movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. This course focuses on cocurriculum in primary school. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi.penubuhan unit-unit kokurikulum. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. politics 25 development in ethnics relations in Malaysia. It also focuses on the introduction of Arts in Education. Pendedahan kepada asas Muzik.learning process of various subjects at the primary level. Malay pluralistic society. dan kecerdasan pelbagai. pengenalan alatan. constitution in ethnics relations in Malaysia. This course focuses on basic concepts of culture and an ethnic relation with special attention to the latter’s development in Malaysia. and official function. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni dalam Pendidikan. economy development in ethnics relations in Malaysia. exposure to basic skills in music. It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. basic concepts in ethnics relations. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran. This course emphasizes on ethnics relations in Malaysia. management of meeting and budget. inquiry and multiple intelligences. mengetahui.

This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. struktur dan organisasi. kemahiran asas. court and rules and regulation of games. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. field event. organizing competition. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. knowing. training and tactical of games. planning and camping. track events. perkembangan dan kepentingan persatuan. pelaksanaan dan penilaian projek. pengurusan. management of court / field and team and organizing competition. management in measurement of track and field events. pengurusan ukuran balapan dan padang. team management. This course focuses on the history of uniform unit. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. pengelolaan kejohanan. management and administration. pengurusan pasukan. history. disiplin dan kerohanian. . This course focuses on the general knowledge. pengurusan dan pentadbiran. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. marching. asas kawad kaki. introduction on equipment. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. discipline and spiritual. pengukuhan kemahiran dalam permainan. constitution of uniform units.latihan dan taktik permainan. perlembagaan unit beruniform. games enrichment. sejarah. sejarah dan undang-undang. principles of first aid. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. 26 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) WAJ3110 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. rules and regulation. WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. persediaan. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. asas pertolongan cemas. pengkelasan persatuan. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. structure and organization.

Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru yang seimbang. classification of society. implementation and evaluation of project. proressive and resilient.This course focuses on the introduction and concept of society. moral activities. water activities. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan perkhemahan. exploration and orienteering. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. training in groups. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. The course emphasises on the balanced teacher self development. teacher relationship with community and honesty. latihan dalam kumpulan. basic skills. aktiviti di air. preparation. mengendali dan menghadiri bengkel. aktiviti kemasyarakatan. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. managing camps. berdaya maju. dan berdaya saing. pengucapan awam. guru dan hubungan dengan komuniti. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. development and importance. khidmat pendidikan kepada komuniti. history. kemahiran mendengar . persembahan kumpulan dan refleksi. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. kesantunan berbahasa. management. It focuses on putting up a camp. berdaya tahan. jenis khidmat kemasyarakatan. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstuial. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. WAJ3114 27 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. kembara dan orienteering. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. Malaysia cergas dan patriotik. This course is a four days camping programme. guru dan akauntabiliti profesionalisme. This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. groupwork and reflection. tazkirah / aktiviti moral.

speaking skills. refleksi. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. aktiviti kerohanian/moral. organising and attending workshops. tema bengkel. school organisation. students are exposed to teachers and law mandate. profesional circulars. jenis khidmat kemasyarakatan. table ettiquette. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. finding. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. kembara sosial. iklim sekolah. school climate. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. kreatif dan inovatif. protocol. inovasi guru cemerlang. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. The focus of the course is related to workshops. pengurusan sekolah.secara efektif. effective listening. khidmat pendidikan kepada komuniti. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. lawatan benchmarking. Akta 550 (1996 ). administering post inventory test of self direct search. ciri-ciri kepimpinan. Pekeliling Perkhidmatan. tertib di meja makan. Act 550 (1996). infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. reflection. service circulars. latihan dalam kumpulan. infrastructure and school curriculum infostructure. Surat Pekeliling Ikhtisas. interaksi profesional dengan guru cemerlang. workshops theme. moral acitivities. managing official ceremonies and dressing code. inventori konflik. 28 BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. lawatan benchmarking. interpretation of test. . This course aims to upgrade continuos self professionalism. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). raising the flag. Students are exposed to the skill of planning. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. conflict inventory. public speaking. interpretasi dapatan ujian. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. interaksi dengan komuniti setempat. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. benchmark leadership characteristics. mandat. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah.

professional. innovation.benchmarking visits. interaction with excellent teachers. 29 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) . professionasme commitment reports and reflective evaluation.

This course consists of the development of Islamic. nature of human beings from the religious and biological perspectives. the National Philosophy of Education. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. motivasi. development of children with special needs. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. implications on teaching and learning. different stages of development. Western and Eastern philosophy of education. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. historical development of the Malaysian education system. basic principles of child development.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. This course encompasses the developmental process of a child. pelbagai teori pembelajaran. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. implikasi faktor perbezaan individu. factors that influence the development of the child. . EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. prinsip-prinsip asas perkembangan. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. the underpinning theories of child development. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas.

kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. practices and development of educational technology. selection. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. multicultural relationship skills and issues. learning styles based on different multicultural aspects. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. EDU 3104 30 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. models of discipline management. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. penggunaan dan penilaian media pengajaran. application of technical skills in using various instructional media. model-model pengurusan disiplin. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. utilization and evaluation of educational media. the roles of teachers in classroom management. communications skills. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. . This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. pengurusan media dan sumber pendidikan.This course encompasses the child’s learning environment. kemahiran berkomunikasi. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. management of educational media and resources. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. penghasilan. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. theories. teori. various learning theories. production. implications of individual differences. This course discusses concepts. EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. pemilihan. integration of information and communication technology in teaching and learning. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools.

. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. kepemimpinan dan peranan guru. characteristics of a teacher as a professional. stages of teacher development. leadership and roles of teachers. akauntabiliti dan kesantunan guru. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. etika. This course discusses the concept of a profession. 31 This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. types of guidance and counseling services. early symptoms of emotional disturbances amongst students. teachers and ways to overcome. peranan guru biasa sebagai pembimbing. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. This course discusses educational issues and current challenges. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. needs. roles of ordinary teachers as guidance teachers. teacher politeness. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. innovation and managing educational changes. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. peringkat perkembangan guru.EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. matlamat. EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. ethics and accountability.

32 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) .

concepts of teaching strategy. kaedah. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. and writing). and language system. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) . serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. pengajaran mikro dan mikro. kemahiran bernilai tambah. language skills (listening and speaking. and implementing the micro and macro teaching. 5P concepts. membaca. pendekatan. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan. curriculum content. reading. penulisan langkah pengajaran. dan menulis). pemetaan kemahiran. pengisian kurikulum.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. micro and macro teaching. dan sistem bahasa. konsep strategi. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. BMM3102 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. main focus and secondary focus. added value skills. dan teknik pengajaran. and technique. konsep 5P. skills mapping. the writing of teaching steps. approach. fokus utama dan sampingan.

on-line and off-line learning. linkage within resources. pendekatan. pembinaan ujian. teaching of Malay language through video conferencing. dan tatabahasa. marks. This course elaborates on Malay language skills. and measurement. model perpautan dalam penyusunan bahan. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. approaches. link model in organising resources. usage of writing tool. website. preparation ofl language skills teaching plan. affective. animasi dalam persembahan bahan. pemilihan bahan internet.Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. pembelajaran secara On-Line dan Off-Line. testing specifications schedule and its construction. pengeditan bahan pengajaran secara On Line. teori-teori kognitif. learning homepage. kaedah. methods. constructing and using language skills teaching aids. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. jenis dan kaedah penilaian bahasa. afektif. using Malay language in internet. penilaian kemahiran bahasa. BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet. laman web. dan tapak pembelajaran. dan psikomotor. grammar and language skills evaluation. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet. animation in presentation. selection of internet resources. evaluation. types and method of language evaluation. penilaian. 33 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) BMM3104 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa. pengajaran bahasa Melayu secara sidang video. penggunaan alat pengarangan. testing development. theory of cognitive. dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. and psychomotor. pemarkahan dan markat. perpautan antara bahan. on-line teaching resources editing. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. and techniques of teaching language skills. and using learning CDs in teaching and learning the MalaylLanguage BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) . This course describes the usage of internet. dan pengukuran. This course describes the concept and principles of testing.

BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. This course elaborates on phonetic and phonology theories. dan rasional. latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan. imbuhan dalam Bahasa Melayu. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. implementing teaching and evaluating session. artikulasi dan articulator. verbs. stilistik. adjectives. fonem segmental. and standard pronunciation. types of words. This course elaborates on the formation of Malay language words including the formation of nouns. dan bahasa Melayu saintifik This course elaborates on various linguistic fields. Malay language word form. preparing lesson plan and teaching resources. and functional word class. golongan kata kerja. fonem suprasegmental. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. alphabert and phonetic symbols. dan pembentukan kata baru. super segmental phoneme. kata kerja. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. pronunciation and syllables transcription. linguistic structure. . objective. verbs. learning difficulties and ways of detecting learning difficulties. organisation and strategies in normal and special class. linguistic developement history. variasi bahasa. pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas. segmental phoneme. bentuk perkataan bahasa Melayu. objektif. kata adjektif. hurufhuruf dan simbol fonetik. dan sebutan baku. golongan kata. dan kelas kata tugas. sejarah perkembangan ilmu linguistik struktur linguistik. external factor. phoneme. This course elaborates on remedial and enrichment education including concept. jenis kata adjektif. pronunciation and syllables exercise.Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep. and the formation of new words. stylistic. adjectives. peraturan paradigmatik. masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran. affixes in Malay language. language characteristics. sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar. language variation. paradigmatic rule. articulation and articulators. and scientific Malay language. faktor luaran. BMM3107 34 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik. fonem. sifat bahasa. and rational. pronunciation and syllables in Malay language.

pertimbangan semasa mengumpul data. the Jawi spelling system. 35 BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu 2(2+0) (Semantic and Terminology of Malay Language) Kursus ini menjelaskan tentang semantic. clause. feature meaning. lexical and contextual meaning. types of research in school. dictionary skills and the translation skills. dan proses penerbitan ayat. complex sentences. dan ejaan. sistem ejaan jawi bahasa Melayu. lambang. This course explains what syntax is. sentences in Malay language including phrase. data collecting strategy. This course elaborates on various research methods in education. action research types and proposal. ideomatic meaning. This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay Language. peristilahan. sumber istilah. perubahan semantic. education research report and procedure. consideration to be taken during data . It encompasses the noun phrase. klausa. and short forms. BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. frasa kerja. ayat majmuk. ambiguity and vague meaning. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini menjelaskan pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. analisis data. and sentence construct processes. and prepositional phrase constituent order. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. verb phrase. frasa adjektif. frasa sendi nama. Perkamusan. istilah singkatan. prosedur dan pelaporan penyelidikan pendidikan. semantic change. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. ayat dasar. symbols. fitur makna. skema tatacara pembentukan istilah. terminology and terminology construction schedules. compound sentences. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu. jenisjenis penyelidikan di sekolah. teori pembuktian. spelling. jenis dan cadangan kajian. simple sentences. ayat tunggal. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. makna leksikal. perkamusan dan kemahiran penterjemahan. adjectival phrase.BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. This course elaborates on semantic. strategi pengumpulan data. proof theory. ketaksaan dan kekaburan makna. makna ayat. makna peribahasa. menulis laporan / artikel dan penyebaran laporan / artikel. ayat inti. kaedah analisis data.

collecting. menulis laporan. mengurus dan melaksanakan seminar kajian tindakan. comparative literature. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. the Malay culture (from political. This course coaches the students to carry out action research in school from identifying research topic to drawing action plan. data analysis. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. organising action research seminar. This course explains litrature in Primary School Malay language curriculum. data analysis methodology. and printing and distributing action research findings. menganalisis data. children and adolescent literature. and interpreting data. report / article writing. world view and Malay society cosmology. social. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu serta kebudayaan kebangsaan. Malay culture in literary and non literary resources. mengumpul data. and primary school literary texts appreciation. masyarakat. society. sastera bandingan. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) . writing report / article. menterjemah data. ke penentuan rancangan tindakan. 5.collection. dan ekonomi). dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. approaches in understanding primary school literary texts. and report / article distribution. analising. and economic aspects). and national culture. dan menerbitkan serta menyibarkan hasil kajian tindakan. sosial. literary teaching and learning techniques and activities. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini membimbing pelajar melaksanakan kajian tindakan di sekolah dengan mengenal pasti tajuk kajian. 36 This course elaborates on concept of culture. sastera kanak-kanak dan remaja. external influence in Malay society. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah.

membaca dan menulis. reading. verb and articles along with the changing of every class of words. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. noun. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. and classification. importance. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah. reading. This course is an addition to the previous course of Arabic Syntax 1. discusses every component of the language skills including concepts. kepentingan. aims. This course on Arabic Syntax which is divided into word classifications. Forming sentence with the right styles and methods is emphasized in order to verify . describes the teaching steps for every skill. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. membaca dan menulis. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. types of phrases and sentences using different styles and patterns so that the students will thoroughly understand regardless of any given types of sentences. kata kerja dan kata sendi dari segi bentuk-bentuk perubahannya. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. This course discusses on the methodology of teaching listening. BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax I) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. 37 BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3(3+0) (Arabic Language Skills Teaching Methodology) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. and writing skills. bertutur. bertutur.Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab I mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. speaking. bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik. speaking. and writing. tujuan. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut.

pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. Kursus ini juga juga mendedahkan kaedah. BAM3106 Retorika Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Arab (al-balaghah al-Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari alBayan. kaedah. early Islam. keistimewaan. al-Ma’ani dan al-Badi’. hasil-hasil karya penyair. Tumpuan diberikan kepada bentuk sastera sama ada puisi atau prosa mengikut zaman. zaman Bani Umaiyah. applicable and suitable techniques for the level of primary school students are also explored. peraturanperaturan morfologi dan juga bentuk-bentuknya serta makna. struktur ayat 38 namaan dan pembentukannya. awzan sarfi. types of . techniques and strategies to teach Arabic Morphology. the rules and forms of Arabic Morphology. Ma’ani and Badi’. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic Morphology. katanama dan katakerja serta jenis-jenisnya juga tasrif. BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama. Abbasy and Modern. teknik dan strategi pengajaran Ilmu albalaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. dan beberapa kaedah pengajaran kesusasteraan Arab yang sesuai dan berkesan. zaman Bani Abbasiah dan zaman moden. approaches. teknik dan strategi pengajarannya yang berkesan. dengan memberi tumpuan kepada kata dasar.comprehensively the students’ understanding in Arabic language. techniques and strategies to teach Arabic Rhetoric as an exposure to trainee teachers. kesan. iaitu zaman Jahiliyah. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. Emphasis on the rootwords. followed by its three main components which are divided into Bayan. This course is structured to deepen students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance. sumber puisi atau prosa tersebut. Adding to teaching syntax techniques. This course focuses on the chronology of Arabs literature which are divided into five main periods. Umayyad. pengkayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa. This course also explains several approaches. Jahily. zaman permulaan Islam. tema. nominal and verbal sentences and to comprehend their changes and morphology derivations. kata terbitan.

application and management of teaching and learning. computer axisted learning in the teaching of Artabic.literature. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. application of programme producing multimedia resources for teaching and learning of Arabic and searching the Arabic website. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tumpuan diberikan kepada cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. outcome of selected anthology of several poets. themes. pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. kombinasi penggunaan buku teks. criteria’s. orators and writers for every single period. preparation of teaching and learning resources. aplikasi perisian. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. combination of using text book. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan . will be analyzed from various aspects for enrichment and language competency to apply methods of teaching Arabic literature. This course discusses details syllabus contents. BAM3108 39 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resouce Management and Computer Aided in Teaching Arabic) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah.curriculum specifications. prose and poetry. This course discusses the introduction to resources for the teaching of Arabic and the primary school. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. multimedia terminology in Arabic. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. impacts of contemporary societies and sources of each type.

menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. assessment. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. application of appropriate techniques. It also includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. . strategies for effective learning and professional Arabic teacher. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemenelemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. weekly and semester lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. BAM 3111 40 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. asas penyelidikan pendidikan. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Bahasa Arab. pengukuran. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian. ciri-ciri pentaksiran yang baik. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab.makro . evaluation and examination of Arabic language. prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. The course focuses on approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second language. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. prinsip-prinsip asas penilaian. mingguan dan semester mengikut format yang betul. Topik perbincangan meliputi jenis-jenis ujian dan penilaian. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. This course exposes students the terminology of.

implementing the research. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.system of dictionaries and several ways of lexicon arrangement and the using of dictionaries. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. Kursus ini juga mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. morfem. second and foreign languages. This course involves skills of carrying out an action research in a school.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. teori-teori pemerolehan 41 bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. phoneme. 3. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. bahasa kedua dan bahasa asing. monem. and documenting the action research findings in a report or article. sukukata dan kata. BAM3115 Penyelidikan Tindakan II . BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Lingusitic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. syllable and word. sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. sistem perkamusan Arab. ways of acquiring the skills of planning an action research. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal.(Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. communicative competency and psychological language as well as language acquisition theoris. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 . vowel and consonant. monomer. It also studies pronunciation and articulation of every single Arabic letter in order to recognize intonation and pitching differences which can inspire with many meanings. analyzing and interpreting the research data.

and idioms. refleksi. principles and objectives of teaching Chinese language. golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata. lesson planning. kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. This course discusses the concept. vocabulary. serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. the theories of acquiring language skills. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik Bahasa Cina (Hanyu Pinyin). teknik soal jawab. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. preparing and using teaching aids. dan peribahasa. Hanyu Pinyin. the roles and ethics of language teachers. penulisan rancangan mengajar. frasa.Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi Bahasa Cina seperti morfem. penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. teori pemerolehan bahasa. prinsip dan objektif pengajaran Bahasa Cina. jenis-jenis ayat dan retorik. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching and learning of Chinese language. kosa kata. questioning techniques. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese Language like morphemes. dan konsep pengajaran mikro. komponen ayat. the verbal and non-verbal communication skills. writing reflections and understanding micro-teaching concepts. pelbagai pedagogi. 42 BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching & Learning)Children’s Learning in Science 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese Language phonetics. . BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk Bahasa Cina.

This course comprises of definitions. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. BCN 3105 43 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. Texts from different types of prose are selected as basic reading. Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya. the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. phrases. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. types of sentences and rhetoric. characteristics. This course covers the methodology in learning. sentence structure. genre and historical development of children literature. and historical development of prose. ciri-ciri. characteristics. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. dan bentuk genre sastera ini serta sejarah perkembangannya. Students will be guided in planning teaching and learning activities and implementing them BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. Teaching-learning methods are also introduced. BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca 3(2+1) .This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. This course encompasses the knowledge of basic concepts. termasuk konsep. Articles from different types of children literature are selected as reading texts. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak.

kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. functions. This course comprises of the basic concepts. characteristics. Teori-teori pembelajaran 44 seperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teoriteori ini kepada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. roles. prinsip dan fungsi. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus in Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. methods. This course covers the teaching-learning methods of reading. matlamat. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. ciri-ciri. The basic principles of second language teaching approach will also be introduced. This course will delve into the concepts. prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. implementation. principles. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. proses pelaksanaan. objectives and the teaching-learning strategies of the KBSR syllabus-primarily analyzing the present Chinese Language syllabus with special reference to their roles in realizing the objectives of KBSR. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. Selain itu.Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of KBSR. dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. peranan. teaching-learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. . together with generic skills will be stressed on and applied in the teaching and learning of the Chinese language. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR. Learning theories such as constructivism.

i. Each topic will be followed by microteaching. preparing the table of specification and analysing test results. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research.e. This includes the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Ci and Sanqu. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. Distinctive poems of three different types. iaitu Shi. analysing and . dipilih sebagai bacaan asas. various characteristics and historical development of poems. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan. BCN3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Primary Chinese Languge : Methodology ) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro. Shi. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. BCN3112 45 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya.BCN3110 Puisi (Poems) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. This course comprises of definitions. This course covers the basic techniques in writing skills. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. Ci. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. dan Sanqu. are selected as basic texts. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. implementing the research. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.

This course encompasses definitions. sistem bunyi vokal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam 46 seminar itu. This course involves skills of carrying out an action research in a school. the definition of linguistics. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. 4. novels and dramas are selected as reading texts. and documenting the action research findings in a report or article. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. dan drama dipilih sebagai bacaan asas. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. definisi ilmu linguistik. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. characteristics and historical development of novel and drama. kajian fonologi bahasa Tamil. sistem morfologi.interpreting the research data. konsonan. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. Distinctive texts of different short stories. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. sistem fonem bahasa Tamil. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. tempat atrikulasinya. fictions. fiksyen. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II – Primary Chinese Languge (Implementation and Reporting)I 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. aims to enhance students knowledge of .

In addition. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. kaedah penghasilan rancangan pelajaran 47 harian. keperluan sukatan. there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. kaedah. morphology system. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. Topics discussed include Eluthiyal. It exposes students’ to the theory. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language.Phonology. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. articulations. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) will Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. . BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. morphem and competence in the Tamil language. Solliyal dan Thodariyal. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. kaedah. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. Solliyal and Thodariyal. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. This course exposes students to various theories. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. Pendedahan juga diberi tentang teori. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar.

juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. With the exposure. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. penguasaan dan penggunaan bahasa. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. Emphasis is given to inductive. approaches and strategies of teaching literature. Tumpuan diberikan kepada kaedah pengajaran elemen tatabahasa dan kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. It discusses the theory.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. pelbagai genre penulisan. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. . Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. 48 This course focuses on topics related to various functions of language and its use. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. they are expected to produce various creative texts of their own. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. aspek bacaan luas.BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan aspek tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. and activities and resources for teaching literature.

menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. puisi.BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. Besides looking at themes. sastera kanak-kanak. developing the marking scheme and the administration of examinations. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. children’s literature. dengan pelbagai kaedah pentaksiran dan penilaian dalam Bahasa Tamil. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. kepentingan dan peranan berita. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) . BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. analyzing items. caricatures. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. poetry in motion and folklores. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. It discusses the importance of creative Tamil literature. Topics include appreciating poetry. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. In addition. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan menganalisis item. cartoons. pelbagai kaedah pembinaan instrumen. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. This course focuses on the various genres relating to children. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. constructing the JSU. 49 This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil.

menghalusi pelbagai teknik dalam penghasilan . This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. analysing and interpreting the research data. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. ‘Aniyiyal’. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil dengan mengenal pasti penulis-penulis yang meninggalkan impak dalam dunia kesusasteraan Tamil di Malaysia. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. implementing the research. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil secara kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. mengapresiasi keunikannya. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. aniyiyal dan yaappiyal. and documenting the action research findings in a report or article. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. Topics discussed include the history of classical poems. 50 BTM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Metodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. authors and themes and analysis of epics. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics.Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal.

multi-disciplinary in Social Studies. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. 51 PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial. and the relations between Social Studies with the child learning development in Primary Schools. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. there is emphasis on the critical appreciation skills to help students distinguish good short stories and novels. Teori-teori dan konsep-konsep asas dalam Sosiologi dihurai . Topics discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories and novels. This course involves skills of carrying out an action research in a school.cerpen dan novel oleh penulis-penulis yang mewakili zaman mereka. the authors and themes. thematic strands approaches in Social Studies. Isi kandungannya banyak berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. kandungan pelbagai disiplin dalam Pengajian Sosial. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial. In addition. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan Sosiologi sebagai satu bidang disiplin ilmu dalam Pengajian Sosial. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. 5. It’s content are more focusing to the meaning of Social Studies. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. This course provides introduction to Social Studies. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.

ethnics. interaksi antara sistem fizikal. and the national education policy amendment in historical development of the nation. the Malacca Sultanate as a base in developing a state. . post independent era. This course introduces the students to the basic concepts in Physical and Human Geography. This course deals with the nation’s historical development from the era of the Malacca Sultanate until the present political. Through project work. zaman selepas kemerdekaan. pre independent era. ekonomi. interaksi manusia dan hubung kait dengan sosial ekonomi serta aspek kemahiran asas dan kaedah menjalankan kerja luar. This course gives an exposure about Sociology as a discipline in Social Studies. Kepelbagaian budaya. social control. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan perkembangan sejarah negara daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kesinambungannya dalam sistem politik. Perbincangan kursus ini memberi penekanan berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa.untuk memberi penjelasan tentang peranan dan tanggungjawab individu sebagai ahli masyarakat. Multi cultures. interactions between the physical systems and human interaction with the physical environment and the relationship with the social and economic aspects. Kemahiran yang diperolehi melalui kerja luar dapat membantu pelajar mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap kursus ini. This course emphasizes the importance of historical development of 52 the nation in creating a nation state. kaum. dan penyatuan masyarakat. students will have a better understanding of the basic environmental processes and global environmental patterns resulting from these processes. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. zaman sebelum kemerdekaan. and races in the society are elaborated to understand the socialization process. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep Geografi Fizikal dan Gegorafi Manusia serta persekitarannya. and the concept of unification in the society. Emphasis is on the processes influencing physical systems on the earth. Basic theories and concepts in Sociology are discussed to clarify the role and responsibility of individuals as members of the society. kawalan sosial. dan etnik dalam masyarakat dijelaskan untuk memahami proses sosialisasi. dan sosio budaya masa kini. Penekanan adalah kepada proses-proses yang mempengaruhi sistem-sistem di bumi. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. economic and socio cultural of development.

politics. comparison different types of government. and politics and government in Islamic perspectives. It’s covers the introduction to environment education and sustainable development. moral. the nation. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. dan politik dan This course describes Political Science and it’s relation with Social Studies with references to the Malaysian political system. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. moral. sovereignity. and authority. pemerintahan negara menurut perspektif Islam. kuasa dan autoriti. This course focuses on values. moral dan etika. and education for sustainable strategis in Social Studies. insan bermoral. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud sains politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. politik. kedaulatan. Students are also required to carry out practical activities for this course. dan etika serta pembentukan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. dan strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. power. differentiate political science. Tumpuan kursus ini berkaitan dengan nilai. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. doctrine of power. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. moral dan etika. and ethics as well as to instill positive attitudes in societal living. human interaction with nature. kewujudan negara. perbezaan sains politik. education for sustainable development and education for international understanding. bentuk-bentuk kerajaan-tinjauan 53 perbandingan. doktrin pengasingan kuasa. peranan guru dalam pemupukan nilai. This course attempts to expose the sustainable development and its connection to education for sustainable development and education for international understanding. . Kandungannya meliputi pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan secara umum konsep nilai. This course describes in general the concepts of values.PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang kaitannya pembangunan lestari dengan pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat.

dan penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. preparation. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada kajian untuk menghuraikan sukatan dan huraian sukatan pelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial sekolah rendah. moral and ethics. the reasons in using of resources in teaching and learning. and care of resources which are essential in teaching and learning of Social Studies subjects. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. teacher’s role in enhancing values. curiculum and curiculum specification of Local Studies. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. procedure in producing and organizing printed materials for Social Studies. Social Studies syllabus in primary schools: Local Studies and Civics and Citizenship Education. penggunaan. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. and integration of values in government policies. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. procedure in producing and organizing technology education materials . tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. persediaan. moralist human being / Mortals. Students are exposed to the introduction to Social Studies. This course describes the advantages.moral and ethics. afective domains to instill positive attitudes. Pelajar diperkenalkan dengan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. curiculum and curiculum specification of Civics and Citizenship Education. This course details the curiculum and curiculum specification of Social Studies syllabus in primary school. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. and service learning in Civics and Citizenship Education. Students are shown the relationship between theoretical perspectives and the use of resources in teaching and learning. The course also exposes the concept of service learning in citizenship project as part of practical work PSS3109 54 Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan aspek-aspek kelebihan. usage. Pelajar didedahkan dengan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial.

economic growth factors. perancangan pengajaran. aspek sosial dalam pembangunan di Malaysia. Pelajar didedahkan kepada asas statistik dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pentaksiran. This course emphasize on economic development study. Tumpuan juga diberi terhadap aspek membanding beza jenis-jenis ujian. pengukuran dan pengujian dalam Pengajian Sosial. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. The students are exposed to the basics of statistics and current issues related to assessment. teaching skills. preparing a Test Specification Table and constructing test items. teaching-learning modes and techniques. measurement and testing in social studies. transformasi dan pembangunan ekonomi Malaysia. This course introduces basic knowledge of economic development and economic growth of a country with special reference to Malaysia. PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Economic Development) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan asas mengenai aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara dengan memberi tumpuan khusus kepada pengalaman ekonomi Malaysia.for Social Studies. sektor ekonomi dalam pembangunan. the micro and macro teaching. Tumpuan diberikan kepada kajian ekonomi pembangunan. Students are intoduced with approches and strategies in teaching-learning. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. 55 This course describes the many types of teaching modes suitable for teachinglearning in Social Studies. dan pengajaran makro. faktor pertumbuhan ekonomi. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan terhadap aspek-aspek pentaksiran. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. penilaian. Focus is also given to differentiating the types of test. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian di Malaysia. This course emphasises on the concept of assessment. kemahiran pengajaran. economic development . evaluation. and procedure in producing and organizing ICT materials for Social Studies. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. Pelajar diperkenalkan dengan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian dan pembinaan item. lesson plan. pengajaran mikro.

Malaysia transformation and economic development. critical thinking and logical analisis. This course emphasizes on introduction to discourse analisis.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan . problems of poverty and extermination strategies in Malaysia. rasional dan objektif. perbezaan pendekatan klasik dan wacana 56 analisis pascamoden. kegunaan analisis wacana.sectors. analysing and interpreting the research data. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. uses of discourse analisis. pro and cons of discourse analisis. implementing the research. and documenting the action research findings in a report or article. and discourse and sosial isues and solutions. discourse analisis and mass media. Tumpuan diberikan kepada pengenalan analisis wacana. PSS3115 Penyelidikan Tindakan II . Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. and globalization and Malaysian economy. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basic of educational research.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. differences in classic approche and post modernization discourse analisis. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . analisis wacana dan media massa. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. pemikiran kritikal dan analisis logik. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. investment in human capital towards education economic. social aspects in development in Malaysia. This course gives the opportunity for students to acquire analytical skills to comprehend certain issues in a more rational and objective manner. dan wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian.

klef-alto dan tenor. irregular time division.tindakan dalam seminar itu. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. peraturan pengharmonian. alto and tenor clefs. Antara topik yang diberi penekanan dengan lebih lanjut ialah meter-lazim. 6. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. In the sight singing section. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. compound and irregular time. formation of cadences and the recognition of figured bass Other than that orna and music scores will be taught MZU3103 Kecekapan Kibod I 1(0+1) . kord-kord dalam pelbagai kedudukan. major. irregular meter. tidak lazim. Topics given focus here are meters in simple. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus in dirangka untuk melatih pelajar menguasai kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. 57 MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. melodi. This course also focuses on sight singing. melodies. skel-nada major. chords and cadences. knowledge of harmonization such as chord in different inversions. rules of harmony. minor and chromatic scales and compound intervals. triads. meters and note values. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. This course offers guidance to students in acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. meter dan nilai not. kaden dan irama. pembahagian masa tak sekata. It consists of listening to intervals. triad. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Memberi fokus di dalam nyanyian semerta secara sistematik menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. kord. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. pembentukkan kaden.

students use melodic decoration in their music composition. Sudents are introduced to melody harmonisation using the dominant seventh chord. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. faktor-faktor sosiologi. In this course. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. philosophical implications. matlamat. fungsi muzik dalam pendidikan. sociological and psychological factors that affect music education. This course is a continuation of music theory foundation of semester 1.(Keyboard Competency I) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. In addition. Pelajar akan didedahkan kepada topik pengharmonian melodi melaluipengetahuan tentang pembentukan kord dominan ketujuh pergerakan dan pergerakan kelima. arpegio dan kord. Pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. 58 MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan dari asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam semester 1. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. importance of music. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) . progression and chord progession in fifths. aims and the functions of music in education. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. psikologi. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel.

Aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah adalah langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. kord pengaplikasian teori. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. This course continues to prepare students with technical keyboard skills from the previous keyboard I course. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. arpeggio and chord playing. Keyboard technical skills are reinforced through exercises in scale. playing a wider repertoire. singing. Cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri juga diperkenalkan di samping pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesukaran yang berkaitan dengannya This course exposes students to various piano technical skills. arpegio. latihan bermain dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta pada tahap I. lagu lapisan. penyediaan dan penghasilan skor perkusi.Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang berlanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices. teknik bermain rekoder soprano. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano.a variety of singing repertoire including two part singing. harmoni dalam permainan repertoire kibod jenis rentak iringan. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. Focus is on the teaching and learning of singing in the music classroom. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. preparation and arrangement of percussion scores. teknik pengendalian alat iringan. . In this course keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm accompaniment. Pelajar diberi pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. 59 This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices.

cadence and rhythm. melodies. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. This course caters to students without knowledge in guitar playing. reading of notes. bermain gitar sambil menyanyi. pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. MZU3109 60 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. bacaan not. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. latihan dalam permainan iringan kord blok. chords and musical concepts. aural practices. Focus is on posture. Kursus ini merangkumi lanjutan kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. petikan dan cara ‘strumming’. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course 1.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. Memperkenalkan kord. kord. melodi. playing the guitar while singing. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. Students also develop listening skills through aural guitar playing. latihan aural. bermain pelbagai rentak. triads. mengimprovisasikan melodi di kibod. dan konsep muzikal. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah.MZP3108G Alat Muzik Utama . bes . triad. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. plucking and strumming style. chords.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. broken chord. MZP3108V Alat Muzik Utama . playing with different rhythm. It involves aural studies in intervals. kaden. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. irama. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing.

Carl Orff dan Jaques Dalcroze. artikulasi. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. progressing to level two in piano playing techniques. alberti bass. broken chords. Carl Orff and Jaques Dalcroze .music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. dinamik. bimbingan dan panduan dalam menyelesaikan masalah . permainan alat muzik. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. melody improvisation. rentak. MZP3112G Alat Muzik Utama . Kursus gitar tahap II memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang berdikari. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. jumping chord. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. kemahiran membuat persembahan. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. sight playing and a variety in repertoire. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. singing folk songs. This course is a continuity.In the teaching and learning of music in the classroom. MZP3112P Alat Muzik Utama – Piano II (Major Instrument – Piano II) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. play block chords. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. emphasis is on piano playing accompaning KBSR songs. pengukuhan cara memainkan iringan mudah 61 dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. to reinforcement.alberti. sing melodies in keys changes from major to minor.

This course exposes students to the compositional devices in music education. . perancangan serta format rancangan pelajaran tahunan. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. aural. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. Students’ present their respective music composition present during this course. Melody composition is put into practise in ensembel recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. mingguan dan harian serta pengajaran mikro. 62 mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. This course is a continuity from course vocal 1. rhythm. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. petikan dan cara ‘strumming’. MZP3112V Alat Muzik Utama . latihan aural.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. pelbagai rentak dan kod. articulation.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. Level II guitar course provides training and advanced skills for a professional guitar player. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. Melodi composition are in single voice/part melody from eight to sixteen bars and students have an opportunity to perform their respective composition. bacaan not. Emphasis is on style development. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak.berkaitan dengan bermain gitar. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. plucking. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. ciptaan ensembel rekoder. nyanyian lagu. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. strumming style with different rhythm and chords. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. dynamics and performance preparation. In addidtion.

rancangan mingguan dan rancangan harian dan mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. This course discusses the primary school music curriculum, primarily on the KBSR music education syllabus. It comprises of preparing, planning and writing the year plan, weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta ,permainan piano dalam rentak Inang, Zapin, dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. This course is a continuity towards level 3 in piano playing technics, sight playing and a variety in repertoire. Students are guided in these 3 components throughout the course. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang, Zapin and walking bass rhythms. MZP3115G Alat Muzik Utama - Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. 63 This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances. MZP3115V Alat Muzik Utama - Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances.

MZU3116

Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II)

2(2+0)

Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro, perancangan sesi pengajaran makro, kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro, langkah-langkah pengajaran makro, merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji, amalan refleksi . This course focuses on macro teaching sessions, planning of macro teaching sessions, develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching, planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects, practice to reflect and write on the work carried out.

MZU3117

Muzik Malaysia (Malaysian Music)

3(2+1)

Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon, Muzik Bentuk Tarian Utama, Muzik Ensembel Sosial Popular, Muzik Ensembel Lain, Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo, genre- genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik, rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia, pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran, analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar, analisis skor, bengkel, dan pengalaman praktikal salah satu genre. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts, Music in the form of dance, “Popular social” ensemble music, choral vocal music and solo instrumental music, music genres materials are selected from traditional classic music, folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics , students are exposed to different music genres through listening activity, video watching or live performances, score analisis, workshops and practical experiences. 64 MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV 1(0+1) (Major Instrument – Piano IV) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta juga adalah lebih mencabar. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques, sight playing and a variety in repertoire. On this higher level, piano playing techniques, sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. MZP3118G Alat Muzik Utama - Gitar IV (Major Instrument – Guitar IV) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap III. Kursus bermain gitar tahap IV memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang

mahir. Aplikasi kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari dalam persembahan yang sedia ada akan menampakkan pemain gitar yang lebih profisien. This course is designed for students who have successfully completed foundation guitar course at level III. Guitar course IV provides skill training and enrichment for a competent guitar player. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. Students are introduced to self access and group learning approach. MZP3118V Alat Muzik Utama - Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan, teknik persembahan, latihan nyanyian dalam pelbagai rentak, mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. This course focuses on vocal diction techniques. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire.

MZU3119

Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II)

3(2+1)

Dalam kursus ini pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber, penyertaan pelajar dalam tiga bidang iaitu ensembel instrumental, memimpin, lawatan ke program konsert / persembahan, ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi.

65 In this course also, students are knowledgeable in ways to produce music composition derived from various resources.This course focuses on students’ participation in three components i.e. instrumental ensemble, conducting and attending program concerts/performance. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments

MZU3120

Muzik Dunia (World Music)

2(2+0)

Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China, Jepun, India, Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika, membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance, Barok, Klasik, Romantik, Abad ke 20 dan Jazz, menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer, genre, karya dan stail dengan lebih mendalam. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China, Japan, India, Thailand and Africa, discussions are held to analyse aspects

genre and compositional styles.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Romantic. ekspresi dalam pelbagai dinamik. romantik. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . Classical. menganalisis dan . This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V 66 Alat Muzik Utama . abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. classic. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Baroque.of music genre. klasik.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. romantic and the 20th century eras with different music genres. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. 20th century and Jazz eras.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. tempo and phrasing and singing in various rhythm. styles and composers music scores from Renaissance. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. MZP3121G Alat Muzik Utama .

peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH . use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. MUSIC ACE. MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. implementing the research. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. MZP3124 67 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. hasil This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. 7. This course involves skills of carrying out an action research in a school. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. dan kaedah mendokumentasi penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. and documenting the action research findings in a report or article. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. analysing and interpreting the research data. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal.menginterpretasi data penyelidikan. the role of technology and music software in the production of music composition.

PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep PSV. Emphasis will be on the aspects of observation. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. This course focuses on comparative studies of the role and importance of basic design concept in visual arts. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. kreativiti. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. Topik-topik kursus ini meliputi latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. distinguished educationist and researchers in children’s art. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. aesthetics. apresiasi hasil seni 2 dimensi kanak-kanak dan apresiasi hasil seni 3 dimensi kanak-kanak. art of various cultures. tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. estetika dan ekspresi visual. China. principles of design and compositions in art works of various cultures. The focus is on the aspects of analytical exploration in analyzing basic design concept in art works. This course covers the concepts. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang peranan dan kepentingan asas seni reka dalam karya Seni Visual secara perbandingan. This course covers the developmental stages of children’s visual expressions. Tumpuan diberi kepada analisis asas seni reka dalam karya seni visual. exploration and appreciation of art works. 68 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) PSV3103 3(3+0) Kursus ini merangkumi peringkat perkembangan pengutaraan tampak kanakkanak. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. aims and objectives of Visual Art Education in KBSR. children’s creativity and imaginations. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh-tokoh seni dan pendidik. dan kepentingan PSV dalam teknologi tinggi. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. the concept of craft and the importance of Visual Art Education in the era of sophisticated technology. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. Topics in this course cover the background of developmental theory on children’s visual expressions. developmental stages of children’s art. Penekanan diberi kepada aspek pemerhatian. . stimulus and factors that affect children’s art. and visual expression. Jepun dan Barat. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. India. konsep kraf. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. appreciations of children’s 2 dimensional art works and appreciations of children’s 3 dimensional art work. creativity. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. penerokaan dan penghayatan dalam karya seni.

lesson planning. the roles of the PSV teachers. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. specifications of the syllabus. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. as well as practical activities for explorations of tools and materials. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. the importance of curriculum development. Integrated Curriculum for Primary Schools – Drawing and Picture Making. bahan. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. that is: Drawing and Picture Making. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. Pattern-Making and Designing. huraian sukatan pelajaran. Penekanan diberikan kepada matlamat. resource and teaching aid management. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. konsep 5P. subject matter. persediaan mengajar. kepentingan perkembangan kurikulum. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. peranan guru PSV. content and themes in producing art works for the four areas. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. 3(2+1) . Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. Membuat Corak dan Rekaan. objektif kurikulum. PSV3106 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. Penekanan 69 juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. management of outdoors and indoors activities. the 5P concept. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.

methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. This course covers the concept of drawing and picture making as well as patternmaking and designing. Emphasis is given to the teaching and learning activities in the area of drawing and picture making. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. sumber pengajaran dan pembelajaran. This course covers the approach. Tumpuan diberikan kepada aspek merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang menggambar. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. mengenal kraf tradisional. teaching and learning resources. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. membuat corak dan rekaan serta aktivit amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. introduction to tradisional crafts. This course focusses on the concept and principles of the area of modeling and constructing. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual 3(1+2) . strategy. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang membentuk dan membuat binaan. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. strategi. PSV3108 70 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut.Pattern-Making and Designing) Kursus ini merangkumi konsep karya menggambar dan membuat corak dan rekaan. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary Schools in Visual Art Education – Modelling and Constructing.Membentuk dan Membuat Binaan. pattern-making and designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the above areas.

aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). Exposure is given to various approaches in the appreciation of visual art. seni alam Melayu dan seni visual Malaysia. methods and forms of assessment. tujuan pentaksiran PSV. types of assessments. pelbagai fungsi lukisan. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. seni oriental. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. bentuk pentaksiran PSV. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. This course covers the introduction to the art history in western art. apresiasi karya seni barat. Practical aktivities cover the use of multimedia. alat dan bahan. seni oriental. application of ICT in teaching and learning PSV. applying creativity and artistic process in producing digital and multimedia art works.(Creative Multimedia in Visual Art Education) Kursus ini meliputii peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). western art. evaluation of art works and evaluation of portfolios. peraturan memberi markah. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. PSV 3111 71 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). aims of assessment in VAE. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. teknik menghasilkan lukisan.. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital dan multimedia. pertimbangan dan pengamatan dalam lukisan. pendekatan dan kaedah . Penekanan diberi kepada pelbagai pendekatan apresiasi Seni Visual. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. jenis-jenis pentaksiran. presenting and exhibiting multimedia art works. oriental art. kaedah pentaksiran PSV. pengenalan multimedia serta multimedia dalam PSV. introduction to multimedia as well as multimedia in PSV. oriental art. marking schemes.

making feedback reports and taking further actions. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Seni. management and organisational process of art projects. melaksanakan projek seni. merancang projek seni. various functions of drawings from various genres and culture.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) 3(0+3) . PSV3113 Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. pengurusan dan proses mengendalikan projek seni. Practical activities include activities in producing digital and non digtal drawings and art works. Isi kandunganya memberi penekanan kepada kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. PSV 3114 72 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi pengurusan dan pengendalian projek seni. PSV3115 Penyelidikan Tindakan II . membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. This course covers the management and organisation of arts projects. Aktivit amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. and documenting the action research findings in a report or article. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. implementing art projects. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. analyzing and interpreting the research data. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. This course covers the types of drawings . tools and materials. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Emphasis is given to the importance and fundamental knowledge of art projects. considerations and perceptions in drawings. approaches and methods. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. planning art projects. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. implementing the research.melukis. drawing techniques.

This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in a school. 8. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. the usage of text books and Teachers Guide Book. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. iaitu pengenalan kepada Al-Quran.Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. approach. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan . The course focuses on strategy. It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran. the new and old curriculum comparison analysis. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. PIM3102 73 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. and the implementation of “j-QAF” program. pendekatan. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course discussed the Islamic education development. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang.

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. It also discusses the strategy. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. This course focuses on introduction to Al-Quran education. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. and teaching practical. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran Sirah. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al-Quran. 74 The course focuses on clarifying the concept of ‘Ibadah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. lesson plans. lesson plans. penyediaan rancangan. and teaching practical. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. Kursus ini juga membincangkan strategi. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. lesson plans and teaching practical. application ‘tajwid’ rules in reciting. . menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. lesson planning and teaching-learning of al Quran. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. memorizing and interpreting of the Quran verses. The course focuses on clarifying the concept of ‘Sirah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep sirah dalam Islam. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep ibadah dalam Islam. penyediaan rancangan. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran.

kajian teks jawi klasik. lesson plans. It also discusses topics in micro and macro teaching concepts. perancangan. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. according to the Islamic education syllabus for primary schools. and practical. The course emphasizes on topic selecting. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. basic skills. menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. pendedahan secara amali penulisan khat. PIM3109 75 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. and practical teaching and learning of ‘ akhlak’.PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep akhlak dalam Islam. penyediaan rancangan. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) . dan amali. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. planning. dan moden. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. The course focuses on the content analysis on ‘Jawi’. The course focuses on clarifying the concept of ’akhlak’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. exposure to Arabic calligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. It also discusses the teaching strategies. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. kemahiran asas.

PIM3113 Penyelidikan Tindakan I . It also include and analysis of the Prophet Muhammad s. assessment and evaluation in Islamic education.a. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentang mazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. dan isu-isu aqidah dalam kehidupan.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. dan Penilaian PAFA. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.w.a. tables of specification. pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan Sunnah. measurement. perkara-perkara yang membatalkan iman. It will also explore ways of acquiring the . kesan iman dalam kehidupan. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s.w.. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. the impact of faith in life. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. types and field of testing. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. and Islamic Education Managements in Malaysia. The course focuses on the “dakwah”. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia.Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk penilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam. and other related issues. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). The course focuses on concepts. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. Islamic educators. pengukuran.’s special traits. It also discuss topics related to item building. 76 This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. bentuk dan bidang penilaian. their main topic of discussions. and PAFA assessment.

Islamic economy and management of properties in Islam. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. The course focuses on Usul Fiqh studies.related fitness. physical fitness and the importance of physical fitness. motorrelated physical fitness componen. analyzing and interpreting the research data. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal.skills of planning an action research. training schedule of physical fitness. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isu-isu semasa dalam bidang fiqh. training principles of physical fitness. animal slaughtering. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. sembelihan. periodisation of training and effects of training on physical fitness. 77 9. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. This course involves skills of carrying out an action research in a school. training methodology for physical fitness. and documenting the action research findings in a report or article. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. the component of health. It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. . jadual latihan kecergasan fizikal. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. methodology in fiqh. PIM3115 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. implementing the research. This course includes concepts and definition of total fitness. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar.

asas terjunan. kemahiran acara padang. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. teaching and learning of bacis movement. This course stress on rules and regulations. The topics are basic movement concept. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. keselamatan renang. permainan kanak-kanak.PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengaplikasikannya dalam kurikulum PJk di sekolah. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan permainan dan teknik permainan. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Educations to help students to apply the curriculum in schools. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. struktur dan oraganisasi persatuan. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. kemahiran acara balapan. The emphasisi is also given on the organising and management of games and techniques. structure and the organisation of society. the acquiring of skills in the track and field event. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. 78 PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. penilaian. model Bunker and Thorpe 1982. pengelolaan permainan dan teknik permainan. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. pengurusan. evaluation. swimming safety. children’s games and techniques. Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. officiating and oragnising and mangement of swimming competition. This course to expose students to various swimming skilss. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. basic teaching and learning methodology of swimming. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran 2(2+0) .

peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Heart. pengelolaan dan pentadbiran. digestive system. maturation and physical performance. maturation and motor learning. . functional development. sistem rangka. sistem saraf. aktiviti fizikal dan sukan. adipose tissue and body composition. saluran dan peredaran darah. This course includes the definition and concept of growth. Integumentary system. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. aspek pengurusan. penganalisisan perlakuan. perbezaan individu. blood vessels and circulation. pertumbuhan somatik. . konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. kawalan motor. nervous system. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. 79 This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. feedback. lymphatic system and immunity. pemprosesan maklumat. coordination. pembelajaran motor. kematangan dan prestasi fizikal. koordinasi. motor learning. cellular level and tissue level of organisation. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. individual differences and capabilities. muscular system. ‘attention’ dan prestasi. tisu adipos dan komposisi badan. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. sistem respirasi. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. endocrine system. selular dan tisu organisma. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. sistem otot. kematangan dan pembelajaran motor. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. darah. kematangan. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. skeletal system. kanak-kanak. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. keselamatan murid-murid. pertumbuhan dan perkembangan pranatal.Motor (Growth and Motor Development) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. sistem endokrina. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. somatic growth. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. sistem integumentari. human information processing. retention and transfer of learning. maklumbalas. nutrition and metabolism as well as urinary system. blood. maturation and factors that influence growth. jantung. sistem penghadaman. motor control.chemical level. respiratory system. attention and performance. sistem limfatik dan imuniti.

administrating and organizing. recreation and leisure. PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah. pengurusan. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. perancangan.This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. aims. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. sukatan dan tafsirannya. . rekreasi dan kesenggangan. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. pengelolaan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. pengurusan. pengelolaan. The aspects of managing. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. the aspects of managing. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. concepts. administrating and organizing. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. konsep. analyzing performance. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. objectives.kepentingan. penganalisisan perlakuan. 80 This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. This course covers the philosophies. planning. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. managing. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. history and literatures of outdoor education.

konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. . the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. penganalisisan perlakuan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. pengurusan permainan tradisional.This course includes the history and development of physical education in Malaysia. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. laws and administration of sport. values and ethics in sport. criteria in choosing physical education acitivities. pengurusan. undang-undang dan pentadbiran sukan. penganalisisan perlakuan. the importance of physical education. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. aspek pengelolaan. the aspects of managing. pengurusan. program pembangunan sukan. the interpretation of curriculum. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. aspek pengelolaan. administrating and organizing. sports development programme. 81 This course discusses the management and administration of physical education and sport. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. administration of national and international sport agency. issues in sport. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. managing tradisional games. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. nilai dan etika dalam sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. isu-isu dalam sukan. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. managing physical education and sport.

This course includes the concept of test.This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. Emphasis given to the concepts of physical education. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. criteria in choosing adapted physical education acitivities. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. The course helps student to develop different type of tests. analyzing performance. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. 82 interpretasi serta menggunakan hasil ujian. pemilihan jenis-jenis ujian. physical education and sports. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. the interpretation of curriculum. analysis and interpretation. Students will be exposed to different types of research in health. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. measurement and evaluation in physical education and sports. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan . the relationship of theories and philosophies towards national education policy. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. pembinaan ujian. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. selecting test. pendidikan jasmani dan sukan. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. administrating and organizing. the aspects of managing.

kecederaan bahagian tangan. personaliti. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. terdedah kepada haba yang melampau. badan. arousal. child psychology development via sports. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. airways and cardiopulmonary resuscitation. implementing the research. This course includes sports psychology and sports sociology. open wound. teori sosial dalam sukan. kepala dan mata. pendekatan rawatan kecederaan. deviasi dalam sukan. soft tissue . and documenting the action research findings in a report or article. sports. peneguhan. faint. sports personality. feedback. basic principles of first aid. PJM3118 83 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research in Physical Education. kebangkitan. sports and children. sports medicine and coaches of sports. sukan dan kanakkanak. prevention of injury in sports. This course discusses the basic concept of sports injury. kecederaan kulit. pengsan. sukan. approach in treatment of injury. ‘burnout’ dan lebihan latihan dalam sukan. pendarahan terbuka. lifting and carrying of patient. burnout and overtraining in sports. mengangkat dan membawa pesakit. deviation and aggression in sports. PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. goal. prinsip menguruskan kecederaan patah. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. sukan dan ekonomi. penetapan matlamat. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. sports history. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. exposure to extreme heat. motivation. asthma and heart attack. kecederaan tisu lembut. asma dan serangan jantung. sports and economy. socialization in sports. perubatan sukan dan jurulatih sukan. pressure and anxiety in sports. pencegahan kecederaan dalam sukan. definisi sosiologi sukan. kaki. prinsip asas pertolongan cemas. skin injury. reinforcement. sociology theories in sports. sports and media.Jasmani. sukan dan media. motivasi. the definition of sports sociology. keganasan dalam sukan. maklumbalas. analysing and interpreting the research data. principles in managing fracture.

It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. In the process. This course involves skills of carrying out an action research in a school. students will apply their knowledge of numbers in number recreations and problem solving. there is a further exploration into natural. rational. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. injury to the hand. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. body. 84 Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. Appreciation of Fibonacci Numbers and Golden Ratio in nature is emphasized. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. The characteristics and theorems related to these sets of numbers will also be highlighted. irrational and real numbers. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. head and eyes.injury. 10. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. . In addition. legs.

MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. types of searches. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. GSP is applied as a tool to investigate and construct projects in geometry. Chi-Square test. teselasi. graf. Students will also discover patterns in art and design. exposure to dimensional geometry of the Platonic solids is also highlighted. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. simetri dan transformasi. Pelajar juga didedahkan kepada makna. 85 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. It discusses concepts in plane geometry. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. graphs. heuristic algorithms and methods of sorting. pemprograman linear. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. linear programming.g. Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membangunkan projek geometri. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. rangkaian. . MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. algoritma. analisa laluan kritikal. jenis-jenis carian. Selain itu. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables.Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri. networks. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk.tessellations. algorithms. The use of ICT e. It provides information about introduction to decision Mathematics. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. symmetries and transformations. In addition. critical path analysis.

‘derivatif’ dan ‘integral’ serta pola dan perhubungan. and patterns and relationships. derivatives and integrals. Selain itu. basic understanding of limits and limit theorem. kalkulator grafik dan perisian seperti Geometer Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. kefahaman asas mengenai had dan teorem had.Dalam kursus ini. teknologi dalam Matematik. In addition. aplikasi teori pembelajaran Matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective Mathematics lesson. . Mathematics facilities and management of resources. teaching and learning aids. ujian ChiSquare. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan. At this point. kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah ‘bivariate’. technology in Mathematics. using relevant Mathematical ideas. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. applications of Mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of Mathematics. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus. Students will be introduced to printed materials. penggunaan dan aplikasi teknologi. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. students are able to find the first and second derivatives of functions and minimum and maximum points of graphs. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. fungsi dan graf. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. the applications and use of technology. 86 MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of Calculus which includes functions and graphs. graphing calculator and software such as Geometer’s Sketchpad to sketch and interpret the graphs of functions. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning Mathematics.

Perpuluhan dan Peratus) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. pengukuran dan pengendalian data. Selain itu. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja. mikro dan makro. the use of technology. mikro dan makro. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. Substitution. matrix algebra and vector space. pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau operasi baris elementari. . decimals and percentages and also construction of teaching aids. perancangan pengajaran efektif.MTE3109 Teaching of Numbers. dan Gauss-Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. pecahan. MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. In addition. fractions. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. students will learn the key concepts in geometry. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. The idea is extended to using Elimination. measurement and data handling. Penggantian. micro and macro teaching sessions. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. Farctions. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. Pecahan. penggunaan teknologi. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. effective planning and teaching. Dalam kursus ini. pelajar akan belajar konsep utama geometri. Gauss-Jordan Method and Cramer Rule in solving linear systems. micro and macro teaching sessions. 87 Teaching of Geometry. Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. aljabar matriks dan ruang vektor. Discussions cover topics related to teaching of numbers. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. students are taught to find the inverse of a singular matrix using the adjoint method or elementary row operations.

Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. kod klasik dan nombor rahsia. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. mathematical difficulties and diagnostic test. Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. classical codes and ciphers. Its contents cover mathematics in every day life. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. kesukaran Matematik dan ujian diagnostik. MTE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3(1+2) . use of mathematical modeling in biology and ecology. MTE3113 Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(2+1) This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. codes and cryptography. kod dan kriptografi. keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. and some key mathematical ideas related to calculus. implementing the research. analysing and interpreting the research data. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus.MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) Students will be exposed to the skills of carrying out testing and evaluation. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam kehidupan harian. special needs in Mathematics education and applications of technology in assessment. MTE3114 88 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) 3(2+1) This course relates students to the earlier mathematics courses. and documenting the action research findings in a report or article. The topics discussed are testing and evaluation.

cellular respiration in plants and animals. struktur sel dan fungsi. nutrisi tumbuhan. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Proses Hidup dan Kehidupan) 3(2+1) This course provides knowledge about life and living processes. Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. makanan dan kesihatan. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. assessing children’s ideas and misconceptions in science. animal respiration. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. understanding children’s development. plant reproduction. It explores the nature of life. perkumuhan haiwan. the constructivist approaches. Ia menerokai . bentuk sains dan bagaimana kanak-kanak mempelajari sains. perkumuhan tumbuhan. plant nutrition. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. It explores the nature of science. what do children need to help them learn through constructivism. Gagne’s learning theory. respirasi haiwan. SCE 3102 89 Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about how children perceive science. Ausubel’s learning theory. animal nutrition. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. animal reproduction. the nature of science and how children learn science. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. animal excretion. Behaviourist learning theory. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. movement and support in animals and plant responses to stimulus. information-processing theory-Atkins. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. tumbesaran. Shiffrin and Baddeley’s. pembiakan haiwan. plant respiration. cell structure and function. how children learn science. 11. plant excretion. nutrisi haiwan.Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan This course involves skills of carrying out an action research in a school. pembiakan tumbuhan. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. respirasi tumbuhan. understanding children’s ideas in science. growth. Bruner’s learning theory. food and wellbeing.

eter dan ammina. forces in fluids. polimer tiruan dan plastik. Malaysian primary science curriculum II. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. pendekatan konstruktivisme. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaan bahan-bahan. work and machines. applying Newton’s laws in everyday life. aromatic compounds. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. asid karboksilik. Ia meneroka tentang bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. thermometry and thermometers. sebatian beraroma. Shiffrin dan Baddeley. It discusses physics and measurement in everyday life. ester dan amid. using light. memahami idea kanak-kanak dalam sains. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. bahan bakar. natural polymers and paper. motion. sabun dan detergen. aldehydes and ketones. rubber. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. teaching and learning strategies for primary science. teori pembelajaran Gagne. fuel. aldehid dan keton. teori pembelajaran Ausubel. teori pemprosesan maklumatAtkin. electrical circuits in . perusahaan penyediaan ammonia. bahan komposit. teaching science for all children and science for exceptional children. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. polimer semulajadi dan kertas. ores and minerals. soaps and detergents. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. Malaysian primary science curriculum I. synthetic polymers and plastics. asid sulfur dan asid nitrik. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course provides knowledge about exploring materials. aloi. alkohol. perkembangan kanak-kanak. bijih dan galian. cara kanak-kanak mempelajari sains. carboxylic acids. planetary and satellite motion. teori pembelajaran Bruner.tentang ciri-ciri sains. industrial preparation of ammonia. teori pembelajaran tingkah laku. 90 Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. alcohol. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course provides knowledge about physics in context. the physics of music. esters and amides. sulphuric acid and nitric acid. composite materials. kurikulum sains sekolah rendah aras II. getah. ethers and amines. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. alloys. It discusses issues in science education. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains .

the house, electricity and magnetism at work, generation and transmission of electricity, use of electronics and semi-conductors. Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian, gerakan, aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian, kerja dan mesin, daya dalam cecair, gerakan planet dan satelit, fizik muzik, termometeri dan termometer, menggunakan cahaya, litar elektrik dalam rumah, keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja, penjanaan dan transmisi elektrik, kegunaan elektronik dan semi konduktor. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0)

This course provides knowledge about thinking and working scientifically. It discusses primary science teaching, acquiring manipulative skills, the basic science process skills and integrated science process skills. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi kemahiran manipulatif, kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1)

This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. It explores about ecosystem, ecosystem services, biodiversity, in-situ conservation, ex-situ conservation, plant diversity, animal diversity, understanding population trends, threats to biodiversity, genetic diversity I, genetic diversity II, acoustic ecology and biodiversity collection submission.

91 Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. Ia meneroka tentang ekosistem, faedah ekosistem, kepelbagaian biologi, pemuliharaan in situ, pemuliharaan ex situ, kepelbagaian tumbuhan, kepelbagaian haiwan, pemahaman tentang trenda populasi, ancaman terhadap kepelbagaian, kepelbagaian genetik I, kepelbagaian genetik II, ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0)

This course provides knowledge about planning for teaching primary science. It explains about lesson planning, learning objectives, learning outcomes, daily

lesson plan, planning a daily lesson plan, writing lesson plans, microteaching skills and macro teaching. Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran, objektif pembelajaran, hasil-hasil pembelajaran, rancangan mengajar harian, merancang rancangan pelajaran harian, menulis rancangan pelajaran, kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1)

This course provides knowledge about energetics in chemistry. It explores about energy, the first law of thermodynamics, thermochemistry, electrochemistry and nuclear chemistry. Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. Ia meneroka tentang tenaga, hukum pertama termodinamik, termokimia, elektrokimia, dan nuklear kimia. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1)

This course provides knowledge about earth and space. It discusses earth: structure, origins and its major systems and space: the solar system, outer space, celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur, asal usul dan sistem-sistem utama dan angkasa: sistem solar, angkasa lepas, fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca.

SCE 3111

92 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains)

3(3+0)

This course provides knowledge about evaluation in science teaching. It discusses definition of terms, purpose of assessment, areas of assessment in primary school science, types of assessment, assessment tools, test design and construction, scoring of assessment, administration of test, marking and moderation of test scripts, analysis of test score, interpreting test score and forms of examination. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alatalat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran,

pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian, interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0)

This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. It will discuss about management of science laboratory, safe handling of scientific materials handling of chemicals, rules and safety in the laboratory, basic laboratory techniques, preservation of biological specimens, science teaching and learning resources, preparation and improvisation of selected resources and presentation. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains, cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia, peraturan dan keselamatan dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, pengawetan spesimen biologi, sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0)

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

SCE3114

93 Science, Technology and Society (Sains, Teknologi dan Masyarakat)

3(3+0)

This course provides knowledge about science, technology and society. It discusses issues relating to science, technology and society, project-based learning design, innovation and inventions, project-based learning for conservation, project-based learning for energy in the biosphere, project-based learning for endurance of resources, project-based learning for additives in food, project-based learning for pollution and its effect on human health. Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains, teknologi dan masyarakat. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains, teknologi dan masyarakat, rekabentuk pembelajaran berasaskan projek, pembaharuan dan penciptaan, pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan, pembelajaran

94 This course will introduce to Design and Technology (D&T) program. Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional (PTV). pengenalan kepada sistem PTV. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). 12. dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT. proses perancangan dan penilaian RBT.berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan penekanan. process of the planning and evaluationin RBT. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. curriculum and teaching of TVE and Primary Living Skill in Malaysia. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. leadership characteristics. falsafah. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. buku teks dan bahan sumber lain termasuk penggunaan ICT. peluang kerjaya dan masa depan RBT. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. text books and other resources including the use of ICT. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. barangan logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan . kemasan. In relation to that. career path and future of design and technology. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Malaysia. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. Focus on the evolution of technical and vocational education (TVE) and design and technology will be given. Pengetahuan berkaitan bahan pengikat. SCE3115 Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) This course involves skills of carrying out an action research in a school. management and administration and Design and Technology will be emphasized. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. ciri-ciri kepimpinan. the introduction to the TVE system.

95 penanaman. kemahiran pembinaan projek berasaskan kayu dan logam. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3(3+0) . reka bentuk. planting vegetable hydroponically. This course will expose the student to the development of technology and material production. implementation. finishing. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi falsafah. goals and teaching objectives and other resources. designing.integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. dokumentasi dan penyimpanan rekod. care of ornamental crops and landscape. teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. This course will provide the exposure and understanding about the curriculum’s philosophy. the development of local manufacturing industries and the usage of recycle materials. penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi turut difokuskan. pelaksanaan. evaluation. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. innovation. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. perancangan. matlamat dan objektif pengajaran dan sumber-sumber lain. the integration of pedagogical element and assesment will also be focused. theory and model of curiculum development. dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia. pengetahuan teori dan kemahiran amali. skills on constructions of wood and metal based project. planting. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. interior and exterior decoration will also be emphasized. meta. pengurusan dan inovasi kurikulum dijelaskan. plant care. planting. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. planning.penekanan. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. documentation and record keeping. kurikulum sekolah. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. accessories. selection and preparation of field for vegetable planting. perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan kitar semula. school syllabus. Knowledge of materials. dan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. andurrent issues regarding the curriculum development in Malaysia. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. penilaian. management. handling of products. propagation. penanaman sayursayuran secara hidroponik.

ujikaji litar arus ulangalik dan arus terus. the skills of planning a lesson based on primary school syllabus. komponen elektronik dan aplikasi litar elektronik. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan. Focusses will be on teaching and learning approaches. motor arus terus. domestic wiring. robotik. teknik pengajaran. penghilangan gelembung. teaching method and techniques. gathers and. pendawaian satu fasa. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian. kemahiran dan teknik menyoal. mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek elektronik. kaedah. Topics will be discussed covers the sewing processes include fasterners. Tumpuan diberikan kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran. kancing.(Primary School Living Skill Teaching Method) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan sukatan pelajaran di sekolah rendah. asas mekatronik. and the integration of suitable pedagogical element and assessment. pleats. membina robot asas teknologi rendah. belah. the preparation of work records and dress making. sleeves. Pedagogical element and assessment will be emphasized. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. asas elektronik berdigit. RBT3107 96 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik. mereka cipta stail pakaian. strategi. hemlines and. openings. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. mechatronics and robotics basics components. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. mendawai litar pendawaian domestik. necklines. strategies. kemahiran penyediaan. penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro. penyudah tepi dan garis leher.design of garment styles. The skills involve are building and interpreting schematic diagram to wiring circuit. lengan. Topik yang dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim. skills in preparing and using the materials for teaching aids with IC. design printed circuit board. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basics principle of electrical and electronics. and macro and micro teaching. skills of questioning techniques. .

item development. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. analisis markah dan statistik asas. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) . perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. portfolio. pembiakan dan pengendalian. basic statistic. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching. pest breeding. pelbagai cara penilaian. housing and equipments for pet rearing. competency and school based evaluation. peraturan pemarkahan. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian.alternative evaluation skills for using rubric. interpretation as well as report writing on assessment. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro This course deals with rearing pets and ornamental fish technology:. penggunaan dan interpretasi data. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. preparation and keeping of documentation and records.the overview to the pet animals and ornamental fish.RBT3108 Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. management and daily care of pets. discussion on validity and reliability of evaluation format. dan pembiakan 97 ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. test specification table. membina Jadual Spesifikasi Ujian. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. various methods of evaluation. selection of pets and ornamental fish. selection and preparation of aquarium and cage. RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. jenis penilaian. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. pengurusan dan penjagaan harian. marking scheme and mark analysis.

pengetahuan tentang peraturan. 98 Penyelidikan Tindakan I – Kemahiran Hidup (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) RBT3113 Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. reka bentuk bengkel. perundangan dan pengurusan personel juga diberikan penekanan. implementing the research. pengurusan kewangan. table setting. regulation and workshop management personnel will also be emphasized. analysing and interpreting the research data. organization and management. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. finance. prinsip memasak dan tatasajian. electronic commerce (e–commerce). perniagaan elektronik (e-dagang). Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. dan penerapan unsur kreativiti ke dalam pedagogi. In this component too. preparartion of food. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and Safety Management) 2(2+0) Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan. workshop design. pengurusan bahan dan alatan. punca dan pencegahan kemalangan. undang-undang perniagaan. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. kewangan. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. and documenting the action research findings in a report or article. technology in food preparation and. business law. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. cooking principles and. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan.rules.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. element of design is integrated in food preparation. causes and prevention of accidents. financial management. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills.and the integration of creativity element in pedagog. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. . teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan. elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan. materials and tools managemen. best practices on workshop safety. This course covers topics on food sanitation.

reka bentuk industri. tempat alat tulis. industrial design and design for manufacturing. aplikasi lukisan 3D (wireframe. 3D design. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. layout of interior design and pet’s house and prosesses and planning project. This course emphasize on product design with computer aided. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 13. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. 2D drawing. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. design and managing project such as chair. This course emphasize on product development and principle. RBT3115 Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. The integration of project base assessment will be emphasized. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan 99 tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) 3(3+0) .RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantukan komputer. proses dan perancangan projek. RBT3116 Penyelidikan Tindakan II – Kemahiran Hidup (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. aplikasi lukisan 2D. product architecture. suface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. processes and planning.

the history of childhood education. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. PRA3103 100 Perkembangan Fizikal. eating ettiquette. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. penjagaan kesihatan kanak-kanak. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical. pengelolaan aktiviti prasekolah. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education.Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. views and ideas of earlier scholars of childhood education. and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. food and diets. the cleanliness of the environment in inculcating a healthy and safe lifestyle and also sex education . Akta 308 dan Akta 550. Act 308 and Act 550. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. Children’s Right. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. teaching and learning techniques and techniques at presechools. the affective factors in the implimentation of curriculum. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. the National Preschool Curriculum. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. pendekatan dalam kurikulum. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. aproaches in curriculum. This course covers the introduction to early childhood education. also the transition process from home to nursery/preschools. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. modelmodel program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. health practice and safety. growth and child development. This course discusses the concept of children’s physical development including motor development. persekitaran.

factors of language development. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. seni bonekadan sastera kanak-kanak. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. 101 sosiodrama. membina keyakinan .PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. (Creativitiy Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. assessment in childhood education. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. factors that encourages and hinders creativity. This course includes theory and the basics of children’s language learning. processes of creativity and teaching approaches. the methods in teaching and learning language at preschool. and also language activity in preschool education PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. merancang aktiviti. field of creativity in early childhood education and to assess creativity. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. pengurusan dan aktiviti. pembelajaran sains di prasekolah. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. This course covers the theories of children’s creativity. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. pembelajaran Matematik di prasekolah. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. perancangan program sains. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. This course includes the theory and the basic of childrens’ cognitive development. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. muzik dan pergerakan. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early Mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah.

development of sosial skills and prosocial behaviors. understanding and managing children’s emotions. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. the classification of special needs children. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab 102 kecacatan. and spiritual and moral development activities as well its learning centre. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. teori perkembangan moral. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. characteristics. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children. PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. menubuh dan mengurus pusat pendidikan .untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions. ciri-cirinya. PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. dan perbezaan individu. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. to develop confidence to face challenges in everyday life. Sprititual and moral development for preschool 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. theories on moral development. management of curriculum. identification of Islamic education and moral curriculum. the management and activities. Focusses will be on the reason due to the disability. management of teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah.

pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. 103 This course covers the theories and perspecttive. improving family excellence. build and manage preschool education centres. the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep.prasekolah. penganalisisan. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. matlamat. hubungan keluarga. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. community. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. nilai dan budaya.melaksanakan perekodan. . kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. komuniti dan institusi pendidikan. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. build and manage preschool education centres.o the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. family relationship. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. aims. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme. behaviors and children’s dicipline. objektif. penyimpanan. values and customs.

ciri-ciri. documenting and publishing research papers. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. causes. punca masalah. 104 14. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. keselamatan dan pemakanan. organizing action research seminar. . programs provided and issues arises in educating these children. presenting research findings in seminar. This course exposes the considerations to be taken in edicating the learning dsiabilities students including characteristics. analysing and interpreting the research data. This course is dealing with conducting action research in school. kecekapan hubungan. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. and documenting the action research findings in a report or article.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. pengurusan kesihatan. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. konsep kepimpinan dan perwatakan. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. efficient relationship. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. management of health. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. implementing the research. safety and diet. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research.

strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan. kemahiran membaca. problematics behaviour. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu. tingkah laku bermasalah. pendekatan. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. concept. perancangan pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. konsep. language acquisition and language learning problemss among learning disabilities standard. theeory of language.PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. Focus is given to the importance of increasing language and development of language and communication skills are discussed. This course discusses the definition of language. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa. kajian sukatan pelajaran. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. approaches and methods used in language assessment and intervention are also covered. Strategise to overcome the problems of acquiring the speaking. and behaviour modification program among special needs students. PKB3104 105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa 3(2+1) Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) Kursus ini membincangkan definisi bahasa. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with sspecial needs. reading. strategies of behaviour modification and issue concerned. pronciples. writing . faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. prinsip. This course discusses the human behavior from aspects of definitions.

The course includes understanding language. teaching aids production and devise a daily lesson plan for microteaching. membina pelbagai jenis instrument. strategies to overcome the problems. strategi untuk menangani masalah tersebut. keselamatan diri. study of the syllabus. kemahiran memelihara haiwan. gardening. reading and writing skills. tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. design various instrument in a variey of important aareas. . dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. home living. This course covers the design and use of assessment instruments as as well as how assessment sessions are carried out in the field od Special Education. PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology) 3(2+1) This course discusses the English language learnig among the learning disabilities students. bertutur.skills and teaching basic grammar are emphasized. cookery. kemahiran berkebun. and the use of the assessemnet information to plan lessons that are focused and effective. self-protect. rearing pet. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. membaca dan menulis. preparing lesson plan and application of language activities are also implemented. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. ethics and classroom management. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar. PKB3107 106 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan muridmurid bermasalah pembelajaran. kemahiran memasak. pengajaran tatabahasa asas. pengurusan rumah tangga. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. kemahiran jahitan. speaking. teaching basic grammar. sewing. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. Ia merangkumi topik-topik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. problems in acquiring listening.

langkah-langkah. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains. and the element of functional science in daily life usage will be emphasized. objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran.PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3 (2+1) This course exposes to students the importance aspects in Mathematics. terapi muzik dan nyanyian. kajian sukatan pelajaran. functional Mathematics. terapi hidro. teaching aids. terapi seni visual. It covers basic concepts of Mathematics. procedures. objecrtives and basic principles of teaching science to learning disabilities students. strategies and activities of teaching Mathematics assessment. hydro therapy. speech therapy. strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek penting Matematik. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali. . terapi pertuturan. goals. music and singing therapy. This course discusses the importance of physistherapy. occupational therapy. penilaian. expression art therapy. problems of learning Mathematics. Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. strategies to overcome teh problems. terapi pergerakan kreatif. matematik berfungsi. matlamat. dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian. play therapy and altenative therapies to the special needs students in theory and in practice. PKB3110 107 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course provides the knowledge of concepts.masalah pengajaran Sains. pembinaan bahan bantu belajar. permasalahan penguasaan Matematik. syllabus sudy and teaching remedial Mathematics for learning disabilities students. terapi cara kerja. Ia merangkumi konsep asas Matematik. art therapy. problems related to teaching sciece process. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(!+2)) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak-kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio.

menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. pengasingan. analysing and . Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. program and placement of the ISN at the Community-based rahbilitation (CBR). This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. isu pelabelan. students multiple competencies. pentadbiran. teachers profesionalism. This course focuses on the centralized rehabilitation of the individual with special needs (ISN). prinsip dan etika kerja sosial. keprofesionalisme guru. dan integrasi. prasarana kelas khas. labeling segregation and integration. principles and ethics of social works. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat. physical aspects of the classroom. penubuhan. setting up administration. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. assessment. This course discusses issues and problems in educating special needs student from the aspects of placement. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. pentaksiran. penempatan pelajar. parents and community involvement. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. khidmat pelbagai disiplin di PDK. preparation and implementing a social work project at the CBR for a specific period (on – site training) PKU3113 108 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0) Penyelidikan meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. multidisciplinary services offered at the CBR. kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. implementing the research. pengurusan kelas khas. program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK). effectiveness of teaching and learning. Ia juga merancang dan melaksana satu kajian tindakan. special classroom management.

Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.interpreting the research data. placement procedures for children with special needs. This course covers the implemetation of special education programs. 109 This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. peruntukan kewangan. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH PKD3101 Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) 3(3+0) . dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. organizational structure of the Special Education department in the Ministry of Education. pelaksanaan program Pendidikan Khas di peringkat sekolah diberi penekanan. budget allocation. and documenting the action research findings in a report or article. and support services as well as evaluation of Special Education programs. The implementation of Special Education programs in schools is given emphasiis. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. the State Education Department and the school. The role of teachers and administrative. struktur organisasi di peringkat kementerian. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 15. peranan guru dan pentadbir.

roles of the family. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with special needs. peer group and effective modes of communication on the development of hearing-impared children. the factors which can affect the development of language and communication. pendekatan dan kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa. This course aims to give students an appreciation of the deaf culture with a discussion of its characteristics and the life style of the deaf community. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. kesan kehilangan pendengaran terhadap amalan pendidikan dalam bilik darjah. PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi satu pendedahan terhadap budaya pekak dengan membincangkan ciri-ciri budaya pekak dan gaya hidup komuniti pekak supaya pelajar dapat menghayatinya. different approaches and methods used in language assessement and intervention are also covered. Focus ini given to the importance of increasing language and communication skills in these children. This course covers the charateristics and the development of hearing-impaired children from various aspects. Students will be taught the basics of the Malaysian Sign Language to enable them to communicate effectively with the deaf population. Fokus diberi kepada pengetahuan mengenai 110 Bahasa Isyarat Malaysia untuk membolehkan pelajar berkomunikasi secara berkesan dengan golongan yang bermasalah pendengaran. rakan sebaya dan kaedah komunikasi yang berkesan terhadap perkembangan kanakkanak bermasalah pendengaran. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. kepentingan peranan keluarga.Kursus ini meliputi ciri-ciri dan perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam pelbagai aspek. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. PKD3104 Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) 3(3+0) .The effects of hearing loss and its implication on classroom practice.

dan kepentingan kolaborasi antara pelbagai pihak. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) . PKD3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan keperluan intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran sebelum dan selepas masuk sekolah. and teaching objectives. kelebihan dan kekurangannya. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan penggunaan dan pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. jenis khidmat sokongan yang diberi oleh beberapa organisasi yang terlibat. ciri-ciri. gathering relevant information. Isi kandungannya meliputi aspek-aspek penting dalam intervensi awal. This course gives an overview of the development of deaf education in Malaysia as well as abroad. The need for collaboration among the various disciplines involved in providing support services for the deaf is emphasized. identify the strengths and weaknesses of their pupils. dan isu dan trenda dalam pendidikan masalah pendengaran. This course discusses the need for early intervention and support services for hearing-impaired children before and after entering school. dan objektif-objektif pengajaran. The various communication methods used in the education of the hearing-impaired. how to create and use various assessment tools. sasaran. It covers the important components of early intervention as well as the types of support services provided by the various organizations involved. comparisons among the various communication methods are made in terms of goals or objectives. mengumpul maklumat dalam pelbagai bidang. and the issues and current trends in the education of the hearing-impaired.membina pelbagai 111 jenis instrument. characteristic features as well as their respective advantages and disadvantages.Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di dalam dan di luar negara serta beberapa kaedah komunikasi yang digunakan dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. banding-beza antara kaedahkaedah tersebut dari segi matlamat. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid yang diajar. This course aims to provide students with a knowledge of the function and implementation of assessment in the field of special education.

Kursus ini meliputi pengetahuan tentang Bahasa Isyarat Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana bunyi-bunyi pertuturan dihasil dan diklasifikasikan. cara mengatasinya. Focus is given to the various speech problems commonly found among hearing-impaired children. KTBI dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris kepada murid-murid bermasalah pendengaran. pelbagai kaedah mengenalpasti dan mengatasi masalah-masalah tersebut. approaches and strategies in the teaching of language to hearing-impaired children. dan latihan amali melalui simulasi sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. Focus is given to the acquisition of expressive and receptives skills in using the hand codes. dan melaksanakan program This course provides students with a knowledge of how the different speech sounds are produced and classified. the various methods used in identifying and remediating these speech problems and how to plan and carry out an effective speech intervention programme for hearing-impaired individuals PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) . Aspek yang dititik beratkan ialah kemahiran menggunakannya KTBM dan KTBI secara ekspresif dan reseptif. dan aplikasi KTBM. pengenalpastian pelbagai jenis masalah bahasa. dan 112 merancang perkara-perkara penting dalam pertuturan secara individu. Tumpuan diberikan kepada kaedah-kaedah dalam pentaksiran bahasa. Methods used in the assessment of language. identification of language problems and ways to remediate language problems are discussed. This course provides students with a knowledge of the various issues. PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai isu. practice using the hand codes in the context of teaching the Malay and English language to hearing-impaired children. pendekatan dan strategi dalam mengajar bahasa kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. Tumpuan tajuk berfokus kepada jenis masalahmasalah pertuturan yang dialami oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course gives students a knowledge of the hand codes used in the Malay and English Language. practice through simulating teaching and learning language sessions.

‘hands-on’ knowledge and experience in the management and organisation of a CBR programme PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) . classifying and using learning resources to cater for the needs of hearing-impaired pupils in the teaching and learning process. merancang dan menggunakan bahan sumber pembelajaran mengikut keperluan murid bermasalah pendengaran dalam bilik darjah. pengetahuan serta pengurusan pelbagai ujian pendengaran. kepentingan menyediakan persekitaran akustik. the importance of having a good acoustic environment. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada bagaimana memilih. membina. sistem amplifikasi pendengaran. plan and use learning resources according to the needs of hearing-impaired pupils in the classroom. amplification systems currently in use for the hearingimpaired. keperluan dalam mengubahsuai bahan sumber pembelajaran berdasarkan jenis masalah yang dihadapi kanak-kanak. the process of normal hearing. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang pemulihan individu kurang upaya secara berpusat. proses pendengaran. This course covers topics like the anatomy of the ear. the use of amplification in the classroom. This course focuses on how to choose. kerjasama pelbagai disiplin dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan pusat pemulihan dalam komuniti. mengklasifikasi dan menguruskan bahan sumber pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. etiologi kehilangan pendengaran dan kesannya terhadap pembelajaran. developing. the necessity of adapting resource materials according to the specific needs of the pupils.Kursus ini meliputi topik-topik seperti anatomi telinga. the etiology of hearing loss and its impact on learning. kemahiran dalam memilih. collaboration among people from various disciplines. government agencies and nongovernment organisations in the development of CBR is discussed. various methods of assessing hearing loss. dan penggunaanamplifikasi dalam bilik darjah. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. pelaksanaan projek 113 kemasyarakatan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. This course introduces students to the provision of community-based rehabilitation (CBR) as an important support service for the disabled. skills of planning.

membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. types of programmes. and strategies of implementation as well as the evaluation of these programmes. prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. Focus will be given to the ways of planning. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. analysing and interpreting the research data. PKU3115 114 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. kaedah merancang. peruntukan kewangan. the procedure of placement for children with special needs and the structural organisation of special education programmes at federal. financial allocation. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. issues like the role of teachers. implementing the research. struktur organisasi di peringkat Kementerian. This course provides students with a knowledge of the implementation of special education programmes. dan strategi pelaksanaan serta penilaian program. isu-isu. . cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah pendengaran. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration in Special Education) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelaksanaan program Pendidikan Khas. mengurus dan melaksanakan program Pendidikan Khas.Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. state and school levels. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. support services. peranan guru. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. khidmat sokongan. managing and implementation of these programmes. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. jenis program. and documenting the action research findings in a report or article.

. presenting research findings in seminar. latihan mengintepretasi laporan mata.This course is dealing with conducting action research in school. afektif dan psikosial. Penekanan diberi kepada komponen dan jenis intervensi yang sesuai mengikut kategori masalah yang dialami. This course covers the psychology and development of children with visual impairment and their effect on the cognitive. and psychosocial development. affective. documenting and publishing research papers. PKL3103 115 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. The role of parents and importance of early intervention are also discussed. proses penglihatan dan punca masalah penglihatan. This course covers basic knowledge about early intervention and support services for children with special needs. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH PKl3101 Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada psikolgi dan perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan. kaedah pentaksiran penglihatan. Peranan ibu bapa dan kepentingan intervensi awal juga dibincang. observe and evaluate different programmes providing early intervention and support services through visits to special centres. serta kesan kecacatannya ke atas perkembangan kognitif. Emphasis is given to the important components and types of intervention based on the needs of the children. PKU3102 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan asas tentang intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. pelajar diperkenalkan kepada jenisjenis kemahiran penglihatan (visual skills) bagi kanak-kanak berpenglihatan terhad. 16. pemerhatian dan penilaian terhadap pelbagai program intervensi awal dan khidmat sokongan melalui aktiviti lawatan. dan pelaksanaan perancangan pendidikan bagi murid bermasalah penglihatan. organizing action research seminar.

dan latihan membraille menggunakan Slate and Stylus juga diberikan. PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sejarah perkembangan Kod Braille. kemahiran memasak. Rekreasi dan Pendidikan Jasmani Suaian. dan pengalaman hands-on. management of the kitchen and house. menulis pindah teks Braille kepada tulisan biasa. training to interprete eye reports will enable students to plan for the educaitonal needs of children with visual impairment. pendadanan serta pengurusan aktiviti rekreasi dan Pendidikan Jasmani yang sesuai bagi individu bermasalah penglihatan. design various instruments in a variety of important areas. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam bidang Kemahiran Hidup. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrumen pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. This course introduces students to the Braille machine and history of how the Braille Code developed. techniques of producing and reading the Bahasa Melayu Braille Code.This course covers basic knowledge about the anatomy of the eye. teknik-teknik membraille dan membaca Kod Braille Bahasa Melayu. This course covers important concepts in field of Living Skills. grooming as well as management of recreational activities and Physical Education suitable for individuals with visual impairment and handson experiences. Recreation and Adaptive Physical Education. membina pelbagai jenis 116 instrumen dalam pelbagai bidang yang penting.and the use of the assessment information to plan lessons that are focussed and effective. the visual process and causes of visual impairment. . This course covers the design and use of assessment instruments as well as how assessment sessions are carried out in the field of Special Edducation. Students are taught cooking skills. various visual assessment methods and visual skills training for children with low vision. dan penggunaan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. pengurusan dapur dan rumah. as well as transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille.

read and transcribe the Mathematics Braille Code. membaca dan menulispindah menggunakan Kod Braille Matematik yang dihasilkan oleh Braille Authority of the United Kingdom Mathematics Committee (1987). read and transcribe the English Braille Code. based on the Standard English Braille Code from Royal National Institute for the Blind (Unted Kingdom. This course introduces the student to basic concepts in the filed of O & M as well as variuous O & M techniques (with and without O & M aids). mengaplikasikan peraturan-peraturan Kod Braille Matematik dan menggunakanya dalam pendidikan murid-murid bermasalah penglihatan. adaptasi kurikulum. membaca dan menulis pindah Kod Braille Bahasa Inggeris berdasarkan Standard English Braille Code yang dihasilkan oleh Royal National Institute for the Blind (United Kingdom). PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris (English Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. and produce English Braille using the computer. menyediakan bahan bantu mengajar. apply the Mathematics Braille Code rules correctly and to use these skills in the education of children with visual impairment. tahap Matematik. sessions to practice indoor and outdoor sessions. keperluan pendidikan murid . persediaan dan pengajaran kanak-kanak buta dan berpenglihatan terhad. menggunakan ICT dan peralatan khas. PKL3110 117 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perancangan. dan latihan amali di dalam dan di luar bangunan. Pelajar juga didedahkan kepada penggunaan perisian komputer untuk menghasilkan kod Braille Bahasa Inggeris. PKL3109 Kod Braille Matematik (Mathematics Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. This course covers skills to produce. teknik-teknik bergerak (dengan dan tanpa alatan). This course covers skills to produce.PKL3107 Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar konsep-konsep asas dalam bidang orientasi dan mobiliti. based on the Mathematics Braille Code produced by the Braille Authority of the Unted Kingdom Mathematics Committee (1987). the level of Mathematics.

dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan dalam Komuniti. Students will be introduced to the roles and contributions of other organisastions that have helped individuals with visual impairment. pengajaran mikro dan makro. pengalaman hands-on dan pengukuhan pembelajaran. PKU3113 118 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. to gain hands-on knowledge and experience in their management and administration. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. legislation as well as contribution of individuals in this field will be discussed. dan kaedah . trenda. trends. This course covers the planning. sumbangan tokohtokoh dalam bidang pendidikan masalah penglihatan. in Malaysia and other countries. isu-isu. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang konsep and falsafah pemulihan individu kurang upaya dalam komuniti. prepare teaching aids. perundangan. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. cooperation government and non-government agencies. This course covers the development of education in the field of visual impairment. use ICT and other appropriate special aids.bermasalah penglihatan dengan kecacatan tambahan. the implementation of community projects by these centres. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. pelaksanaan projek kemasyarakatan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti. adaptation of curriculum. micro and macro teaching. and hands-on experience and to reinforce learning. educational needs of children with multiple handicaps. Issues. kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan Pusat Pemulihan dalam Komuniti. This course introduces the concept and philosophy underlining communitybased rehabilitation for individuals with disabilities. peranan dan sumbangan pihak-pihak lain dalam membantu individu bermasalah penglihatan. PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan (Development of Education for the Visually Impaired) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan pendidikan masalah penglihatan di Malaysia dan di luar negara.

organizing action research seminar. 119 . PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas di Malaysia. documenting and publishing research paper. analysing and interpreting the research data. This course covers the management and administration of Special Eductiton programs in Malaysia. Students are exposed to the role of Special Education teachers.mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. the decision-making process. Pelajar didedahkan kepada peranan guru Pendidikan Khas. as well as the evaluation of Special Education programs. management of resources and finances. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. pengurusan sumber. and documenting the action research findings in a report or article. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. presenting research findings in seminar. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. proses pembuatan keputusan. This course is dealing with conducting action research in school. implementing the research. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. kewangan dan penilaian program Pendidikan Khas. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar.

.SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) ncp Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru.

pola tingkah laku murid. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. penelitian dokumen. 120 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher’s role. school and classroom management. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. analysis of documents. penelitian dokumen. pengurusan bilik darjah. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources. bahan sumber pengajaran pembelajaran. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melalui pemerhatian. interaction with the school community. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors. school facilities and the implementation of the school curriculum. Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. strategies. penelitian dokumen. Melalui pemerhatian. analysis of documents. keberkesanan pelaksanaan strategi . School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices. It also gives students the knowledge and experience through observations. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktor pembelajaran. pelajar dapat menilai kesesuaian rancangan pengajaran dengan kandungan kurikulum. strategi dan aktiviti.Melalui pemerhatian. patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. pengurusan sekolah. penelitian dokumen. interaction with the school community. reflections. It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts through interaction with the school community. reflections. about pupil’s behaviour. moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations. activities.

dan aktiviti, serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. School-based Experience IV aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. Through observations, analysis of documents, reflections, interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies, activities, and resources with the lesson plan. PRK 3101 Praktikum I (Practicum I) 22(0+2)

Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati, menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH, BBM, mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a variety of situations. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge, skills and teacher values in a guided and real life situation. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning, preparing teaching aids and classroom management. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. PRK 3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) 121 dalam pelbagai situasi. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation

skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum II is a continuity of Practicum I which enables student teachers to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. PRK 3103 Praktikum III (Practicum III) 66(0+6)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum III is a continuity of Practicum II which enables students to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. INT 3101 Internship 2(0+2)

Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan.

122 Internship is a profesional transition stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers.Students are expected to plan, implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. At this stage, students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence, endurance, leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers.

123

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 PAKEJ ELEKTIF 1 1. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas 3(1+2) PJM 3102 .

sistem integumentarim. muscular system. sistem limfatik dan imuniti. lymphatic system and immunity. Integumentary system. nervous system. This course focuses on the history and development of physical education in Malaysia. cellular level and tissue level of organisation. respiratory system. endocrine system. peringkat kimia. sistem saraf. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. sistem penghadaman. skeletal system. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. model permainan kanak-kanak. konsep kurikulum. This course focuses on the knowledge and acquiring of basic skills in fundamental movements. digestive system. sistem rangka. blood vessels and circulation. nutrition and metabolism as well as urinary system. sukatan dan tafsirannya. darah. kepentingan. Heart. sistem endokrina. 124 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) . bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan. sistem otot. sistem respirasi. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. jantung. This course also stress on types of games which are suitable to different age groups. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. Pendidikan Jasmani. jenisjenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. criteria in choosing physical education acitivities. saluran dan peredaran darah. the importance of physical education. the interpretation of curriculum. blood. This course focuses on the basic concept of anatomy and fisiology. selular dan tisu organisma.(Basic Movement) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas. locomotor and non-locomotor movements. chemical level.

It also include a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. pendekatan.Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. issues in sport. undang-undang dan pentadbiran sukan. PIE 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. This course focuses on the management and administration of physical education and sport. isu-isu dalam sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. administration of national and international sport agency. values and ethics in sport. 2. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) 3(3+0) PIE3101 Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. sports development programme. approaches. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. PIE3103 125 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) . This course focuses on the introduction of strategies. It also gives emphasize to the lesson development principles and the management of teaching-learning procedures. managing physical education and sport. managing tradisional games. This course discusses on the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. nilai dan etika dalam sukan. pengurusan permainan tradisional. laws and administration of sport. program pembangunan sukan. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF.

faktor-faktor yang membantu 126 penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). membaca dan menulis. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. penilaian dan pentaksiran. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. measurement. This course discusses two important and significant things in the teaching process.Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. syllabus contents and its curriculum specifications. kombinasi penggunaan buku teks. This course focuses on topic selecting. and evaluation. It also discusses topic for micro and macro in teaching. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. BAE 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. This course focuses on topics of assessment. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. bertutur. focusing on combination of using text book. PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. . pengukuran. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. 3. syllabus and text book.

penilaian kemahiran berbahasa Arab. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. pembinaan item.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. assessment. konsep penilaian. terminology of. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. describes the teaching steps for every skill. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. BAE3103 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. 127 4. reading. speaking. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items.This course discusses on the methodology of teaching listening. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. and writing skills. weekly and semestral lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. evaluation and examination of Arabic language. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) . pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. penilaian kendalian sekolah. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. mingguan dan semester mengikut format yang betul.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. This course is structured to expose the expectant students to an introduction of learning and teaching sources.

sejarah. bebas daripada prasangka yang negatif. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. the learning style. safety rules in schools. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. peraturan keselamatan di sekolah. storeage of dangerous product. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. safety of self. dan diskriminasi. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from sexual activities. physical and social growth. keselamatan diri. This course gives expose to the concept and principles of safety education. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. keselamatan perkhidmatan. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. falsafah. safe road user program and building safety. This course discusses the basic concepts in health education. doing the practical session of micro teaching. positive approach in sexuality. PKE3104 128 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Program) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep. konsep. stail pembelajaran. perkembangan aspek fizikal dan sosial. method. penyimpanan bahan bahaya. amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan. free from negative prejudice and discrimination. objectives. safety and environmental safety. emergency procedures. safety services. prosedur kecemasan. Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) PKE3103 Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. the philosophy. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. strategies and approaches in teaching health education. history and the curriculum of health education. Emphasis is given to introduction to health education. kaedah. Antara tajuk-tajuk yang . program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. This course encompass the knowledge about health sexuality.Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. objektif.

amalan kebersihan sekolah. school cleanliness practices.dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah. behaviuor. The course intends to give geneal understanding on concept. perkhidmatan kesihatan sekolah. supplementary food plan. rancangan makanan tambahan. 129 . ADHOC / PROSTAR programs and monitoring and evaluation. program kesihatan mulut. program-program ADHOC / PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. pendekatan bersepadu. Among the topics discussed on introduction to school health program integrated approach. mouth health program. school health services. and emphasis on children’s health.

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN .SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1.

kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. empat domain iaitu sivil. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek pemilihan. Moreover. socio economic. dan budaya. aims and objectives of the Civic and Citizenship Education curriculum in the Integrated Primary School Curriculum. the four domains of civil. suitable types of evaluation which can be applied in Civics and Citizenship Education. komponen pengajaran mikro dan makro. Pelajar akan didedahkan dengan rasional. politics. . the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. PSK3102 Teori Pembelajaran. format dan komponen wajib. This course exposes students to the selection. great depth based on the six themes identified. sosio ekonomi. and culture. matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. politik. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. This course introduces students to the concept of Civic and Citizenship Education with hopes to develop responsible citizens. penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. preparation and usage of resources so that the teaching and learning of Civics and Citizenship Education becomes fun and meaningful. number of learning theories. 130 pengetahuan dan kemahiran pedagogi.PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. pelbagai teori pembelajaran. kaedah pengajaran dan pembelajaran. Students will be exposed to the rational. dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna.

religious and societal values as well as moral development theories. methods. planning and administering of service learning projects. methods suitable for an effective teaching-learning. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. melaksana dan membuat laporan.This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. social skills. approaches. nilai-nilai agama dan masyarakat. planning. lesson planning. moral being. ethical theories. insan bermoral. kaedah.the micro and macro teaching components and peer evaluation and self reflection. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan. the format and compulsory component. 2. konsep asas nilai. merancang dan melaksanakan projek. values. 131 . ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. teori–teori etika. pendekatan. preparing the scheme of work. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. teori-teori perkembangan moral. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. This course exposes the rational and aims of service learning and skills developed from its activities. effective planning and teaching. pedagogical content knowledge and skills. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. implementation and reporting. kemahiran sosial. carry out practical work. merancang.

isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. 5. This course focuses on moral problems faced in schools. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. It discusses issues in science education. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. Malaysian primary science curriculum I. kurikulum sains sekolah rendah aras II. In this course. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak . Malaysian primary science curriculum II. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains.ELM 3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) 3(3+0) KuKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. teaching and learning strategies for primary science. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. issues faced in assessment of Moral Education. teaching science for all children and science for exceptional children.

Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. penskoran pentaksiran. preparation and improvisation of selected resources and presentation. preservation of biological specimens. It will discuss about management of science laboratory. It discusses primary science teaching. rules and safety in the laboratory. peraturan dan keselamatan dalam makmal. assessment tools. marking and moderation of test scripts. rekabentuk dan pembinaan ujian. bentuk-bentuk pentaksiran. safe handling of scientific materials handling of chemicals. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. science teaching and learning resources. test design and construction. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. dan kemahiran proses sains bersepadu. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. administration of test. interpreting test score and forms of examination. basic laboratory techniques. analisis skor ujian. purpose of assessment. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. It discusses definition of terms. bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. analysis of test score. types of assessment. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. kemahiran proses sains asas. teknik-teknik asas makmal. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. memperolehi kemahiran manipulatif. areas of assessment in primary school science. alatalat pentaksiran. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. pengawetan spesimen biologi. scoring of assessment.SCE 3106 132 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course provides knowledge about thinking and working scientifically. the basic science process skills and integrated science process skills. . Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains. acquiring manipulative skills. matlamat pentaksiran. pentadbiran ujian. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik.

Selain itu. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. MTE3109 Teaching of Numbers. Perpuluhan dan Peratusan)) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Fractions. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. fractions. discussions cover topics related to teaching of numbers. Pelajar juga didedahkan kepada makna. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. In addition. application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. . Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. Pecahan.133 6. MTE3107 Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. decimals and percentages and also construction of teaching aids. using relevant mathematical ideas.

pecahan. pengukuran dan pengendalian data. 134 Teaching of Geometry. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. management of outdoors and indoors activities. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through the key issues. peranan guru PSV. huraian sukatan pelajaran. students will learn the key concepts in geometry. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. 5. the 5P concept. pelajar akan belajar konsep utama geometri. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 3(2+1) . Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. resource and teaching aid management. the importance of curriculum development. kepentingan perkembangan kurikulum. objektif kurikulum. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Dalam kursus ini. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) PSV3104 Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. konsep 5P. specifications of the syllabus. the roles of the PSV teachers. Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. measurement and data handling. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama.perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. Penekanan diberikan kepada matlamat. The use of technology is also emphasized to enhance students learning.

serta aktiviti amali untuk meneroka alat. methods and forms of assessment. kaedah pentaksiran PSV. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap 135 bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. This course covers the approach. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. Membuat Corak dan Rekaan.(Teaching and Learning of Visual Art Education) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. marking schemes. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. as well as practical activities for explorations of tools and materials. lesson planning. strategy. 6. that is: Drawing and Picture Making. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. types of assessments. content and themes in producing art works for the four areas. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. peraturan memberi markah. Pattern-Making and Designing. PENDIDIKAN MUZIK . subject matter. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. teaching and learning resources. tujuan pentaksiran PSV. jenis-jenis pentaksiran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. evaluation of art works and evaluation of portfolios. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. bentuk pentaksiran PSV. bahan. persediaan mengajar. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. aims of assessment in VAE. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. sumber pengajaran dan pembelajaran. strategi.

latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. faktor-faktor sosiologi. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. alberti bass. singing folk songs. importance of music.MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. sociological and psychological factors that affect music education. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. faktor-faktor sosiologikal dan 136 psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. fungsi muzik dalam pendidikan. jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. Carl Orff and Jaques Dalcroze music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. play block chords. broken chords. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. sing melodies in keys changes from major to minor. melody improvisation. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. philosophical implications. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. permainan alat muzik. mengimprovisasikan melodi di kibod. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. bes alberti. broken chord. . matlamat. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. latihan dalam permainan iringan kord blok. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. psikologi. aims and the functions of music in education. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri.

synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. teaching and learning of singing in the music classroom. the playing of recorder and percussion instruments. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing .skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. types and characteristics of children and adult voices. aural sensitivity and movement to music. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak.MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. permainan alat rekoder. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. 7. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. remaja. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara.micro and macro training sessions. mingguan dan harian. semester. permainan alat perkusi. mensintesis 137 pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. BAHASA MELAYU Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 3(3+0) BMM3101 . perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah.

teori-teori kognitif. affective. penulisan langkah pengajaran. . pembinaan ujian. and measurement. curriculum conten. pemetaan kemahiran. types and method of language evaluation. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. main focus and secondary focus. membaca.Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan. testing development. pemarkahan dan markat.. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. pendekatan. This course describes the concept and principle of testing. and implementing the micro and macro teaching. konsep 5P. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. concepts of teaching strategy. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. 138 This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. jenis dan kaedah penilaian bahasa. penilaian. evaluation. kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. added value skills and language system. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. the writing of teaching steps. pengisian kurikulum. reading. fokus utama dan sampingan. penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. kaedah. and technique. konsep strategi. dan menulis). kaedah. dan teknik pengajaran. testing specifications schedule and its construction. dan psikomotor. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. theory of cognitive. and writing). pendekatan. kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa. afektif. dan pengukuran. and psychomotor. language skills (listening and speaking. gammar and language skills evaluation BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa. skills mapping. marks. approach. 5P concepts.

basic statistic. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. technique and teaching methodology. strategi. strategy. various methods of evaluation. analisis markah dan statistik asas.This course elaborates on malay language skills. portfolio. keselamatan bengkel. KEMAHIRAN HIDUP ELEKTIF RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). management and administration. item development. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. methods. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. perancangan pengajaran KHSR. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. preparation ofl language skills teaching plan. penggunaan dan interpretasi data. tool and material management. discussion on validity and reliability of evaluation format. approaches. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. pengurusan kewangan. membina Jadual Spesifikasi Ujian. financial management. dan bahan bantu mengajar.alternative evaluation skills for using rubric. pengurusan peralatan dan bahan. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. pelbagai cara penilaian. competency and school based evaluation. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. implement teaching planning and audio visual aids. safety and rule regulation. jenis penilaian. 139 8. and techniques of teaching language skills. constructing and using language skills teaching aids. marking scheme and mark analysis. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) . Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. workshop safety. . sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. peraturan pemarkahan. interpretation as well as report writing on assessment. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. test specification table.

RBT3120 140 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. kritik genre dan kritikan baru. Marxism. electronic commerce (E–commerce). undang-undang perniagaan. Femenism. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. management and care of ornamental fish. Psyco-analysis. short term vegetable and ornamental crops. the ornamental fish. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. Autobiography. hermeneutic. and vegetable and ornamental crops production technology. femenisme. propagation and planting. psikoanalisis. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. pembiakan dan penanaman. 9. tropical freshwater ornamental fish:. proses jahitan dan membuat pakaian. Fenomenology and Hermeneutic. dan New Critics. pascakolonial. . pemeliharaan ikan hiasan. penyediaan batas dan bekas menanam. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan.perniagaan elektronik (E-dagang). Existensialism. pemilihan pakaian. This course deals with three main components: home technology. kewangan. pengenalan kepada ikan hiasan. business law. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. eksistensialisme. Post Structuralism dan Deconstruction. fenomenologi. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. Reading Reception dan Reflection theory. Post Colonial. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. Arcitipal. finance. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. This course elaborates on literary critics field like. choice of clothing and sewing and clothes making processes. Surelism. Semiotic. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. selection and preparation of equipments and materials. semiotic. Topics coveres studies on fabric. plant care. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. the vegetable and ornamental crops production technology. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. resepsi dan teori tindak balas pembaca. pascamoden. surelisme. rearing ornamental fish technology. Post Modern. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. harvesting and use of plants produced. preparation of planting beds and containers. Genre Critics. rearing ornamental fish technology. pengurusan dan penjagaan. Marxisme.

bercerita. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. dan guru sebagai penulis. tater dan teater kanak-kanak. 141 This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. production. and vocalisation. theatre inclassroom. cinematography. sejarah dan latar belakang. genre writing publishing. teater untuk kepelbagaian tujuan. adolescent novel. jenis dan bentuk drama kanakkanak. guru dalam peranan (teachers in action). actors selection. novel remaja. stage performance theory. simulasi dan improvisasi. creative writing strength. forming production management. dan pembinaan skrip. and forms of children drama. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. theatre for multipurpose. teater dalam bilik darjah. 10. pengurusan produksi. plot. simulation and improvisation. elemen. pemilihan. etika pementasana. improvisasi. theatre and children theatre. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. dan isu karya kreatif.PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. genre formation process. persoalan. and presenting a performance. visitor in action. popular novel. a performance. boneka. pementasan. dialog dan latar tempat. reading theatre. cerpen. This course elaborates on the introduction to theatre in education. mengadakan sesi uji bakat. sinematografi dan persembahan. kekuatan karya kreatif. tema. plot. penerbitan karya. character and characterisation. puisi. element. teater pembaca. history and background. story telling. pengarahan. and teacher as a writer. teori pementasan. performance ethics. implementing a screen testing. proses pengeraman bahan. types. puppet. asas alkonan dan vokal. pemilihan pelakon. creative writing themes and issues. dialog and location background. basic dramatisation. selection and script writing. opinion angle. MUZIK PRA SEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) . directoring. short stories. This course elaborates on the definition and concept of drama. teachers in action. tetamu dalam aksi. latar tempat. produksi. novel popular. poems. watak dan perwatakan. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. sudut pandangan.

nyanyian semerta dan aural. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. perancangan pengajaran dan pembelajaran. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Sonds and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah.Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. patriotic songs. . Topis discussed encompasses introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. jenis-jenis pergerakan. sumber pengajaran dan pembelajaran. pregerakan kreatif. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. impromptu singing and aural.pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschookl children. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. pengujian dan penilaian. children’s songs and cultural songs. teaching and learning music through movements. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan nyanyian kanak-kanak. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. unsur-unsur pergerakan. testing and evaluation. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. The focus of the course is related to music with movements elements of movement. creative movement. lagu-lagu patriotik. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. Students will be introduced to children’s songs. teaching and learning resources. technology in teaching and learning music in classroom. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. 142 This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation.

basmalah. This course compuse of tilawah and tafsir al Quran topics. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. Students will also be exposed to setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. tafsir ayat akhlak. Topics discuss in tafsir component is related to israiliyyat in tafsir. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.PRM3104 143 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. dan khatam al Quran. traditional musical gamnes and preschool games musical instrument in teaching and learning activitie. Nasikh. isti`azah. kemukjizatan Al-Quran. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al Quran. tafsir ayt hukum. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (2+1) Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. takbir. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. tafsir ayat aqidah. basmalah. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. Mansukh. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. tafsir ayat aqidah. takbir. Muhkam dan . and khatam alQuran. Ulum AlQuran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran. 11. tafsir kisah para Nabi from Quran and surah-surah choices tilawah. isti’azah. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadith. tafsir ayat hukum. tafsir ayat akhlak.

perbandingan dengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. Hadith Qudsi. hukum beramal. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with Al-Quran and Hadith Nabawi. 144 The course deals with Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Sikah dan Jiharkah. its mukjizat. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. Nahawand. The course will expose and guide students on the theories of memorization the AlQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. The implementation is carried out both in theory and in practice. ENGLISH LANGUAGE English for Undergraduates 3 (3+0) ELE3101 . Muhkam and Mutasyabih. harakat. burdah. Sikah and Jiharkah. the degreel of Hadith and rules in using them. Nuh. Nuh. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. Each tarannum will focuses on tabaqat. PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu. burdah. Jin. pengertian.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya. wuslah and other related aspects. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. harakat. Jin. ar-Rahman. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. arRahman. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat. wuslah dan lain-lain yang berkaitan. Nasikh and Mansukh. Ulum al-Quran the discuss the arrangement of verses and chapters of the Al-Quran. martabat hadis.Mutasyabih. pelaksanaannya secara teori dan amali. 12.Definitions. tujuan dan sifat-sifat. Nahawand. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures.

kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. syllabus study. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. It focuses on language acquisition and language learning. multiple classroom teaching. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. general principles in the teaching of language skills. methods and techniques. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran. The topic Language and literature is also introduced. an overview of teaching approaches. komunikasi. theories of second language acquisition. and introduction to lesson planning. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. the English sound system (phonology). developing classroom skills. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan. kemahiran membaca dan menulis. adaptation and simplification. pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. remedial and enrichment activities. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. ELE3102 145 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course aims to equip learners with an understanding of the principles underlying the practice of teaching English language in primary schools. morfologi. classroom management. syntax. sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah. reading and writing. materials selection.(Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. and semantics needed by an English language teacher. communication. morphology. ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) 3(2+1) . sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris.

the teaching and assessing of listening and speaking skills. pengujian dan penilaian kemahiran 146 mendengar dan bertutur.This course focuses on the topics of lesson planning. the teaching and assessing of reading skills. integration of language skills and language content. the teaching and assessing of vocabulary. pengajaran tatabahasa dan mengeja. pengajaran. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. peperiksaan dan penilaian. spelling and dictation. the teaching of grammar. pengajaran. the teaching and assessing of literature for primary schools. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. the teaching and assessing of writing skills. pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. pengajaran. testing and evaluation. . pengujian dan penilaian kemahiran membaca.

147 SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT .

Sentence types. function and meaning. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. Subject-verb agreement. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). Tumpuannya kepada kemahiran-kemahiran mendengar. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. reading and writing. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. bertutur. The topics focused are listening. This will reinforce and further enhance learners’ proficiency in using the language for a variety of purposes. Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. This will improve and reinforce learners’ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. speaking. It focuses on Tense types and aspects.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. It also enables learners to reflect on their learning. and Cohesive devices in spoken and written language. .

148 LAMPIRAN .

1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. . teori pembelajaran. 1.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. 1. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 1. Pentaksiran. 1. bahan kurikulum. 1.4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. 1.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai.

149 .

2.Hasil Pembelajaran 2. 2. 2. 2.4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 2. 150 .5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 2.1 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik.6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren. Kemahiran Intelek Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.

3.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran.6 merancang.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. 4. sosial. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum.2 3. psikologi dan etika profesional keguruan. 3. budaya. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 3.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar. 151 .4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. 3.Hasil Pembelajaran 3. 3.

Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. 152 . 4. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 4. emosi dan tekanan secara berkesan.Hasil Pembelajaran 4.1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif.4 membuat muhasabah diri. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. 4.2 mengurus masa. 4.6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian. 4.3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. 4.

5. akauntabiliti integriti.Hasil Pembelajaran 5. 5. 5.1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai. iaitu untuk: 5. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. 5. 5. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. 153 .4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan dan 5. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan.2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan.

2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. 6. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut: 6. 6. 154 .4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. 6.Hasil Pembelajaran 6.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. 6.5 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian.3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.

poster. Ia juga termasuk peperiksaan. jurnal reflektif dan penghasilan resos pengajaran. 157 155 .” Sepanjang kursus. kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. dan peperiksaan. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri. persembahan. Pentaksiran: Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis. projek. Pentaksiran: Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam bentuk tugasan bertulis dan persembahan. bengkel. seminar. tutorial.LAMPIRAN 2 Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih. projek. Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur.

Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah. Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni. Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Pentaksiran: Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas penempatan sekolah dan projek penyelidikan.Hasil Pembelajaran Kemahiran Praktik Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman.” Juga. 156 . Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri. pengalaman berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas. pembinaan hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah dan projek penyelidikan yang kecil. Pentaksiran: Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah melalui penglibatan dalam bengkel di seminar. perbincangan kumpulan kecil. memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi. bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. merefleksi dan menilai amalan. amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel.

LAMPIRAN 3 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 Bil 1. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 3. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Major Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran Elektif 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani Elektif 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 6. 7. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral English Language Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 9. Sains Pendidikan Jasmani • • • • • . Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani • • • • • • • Muzik Pra Sekolah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Kemahiran Hidup Persuratan dan Kesenian Melayu Pendidikan Seni Visual Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 5. 2. Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • 8. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 4.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 16 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • • • • Nota : .Bil 10 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 15 . Major Matematik Elektif 1 Pendidikan Jasmani Elektif 2 157 • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • • • English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral • • Catatan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 13 . Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • • 12 .

158 PANEL PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN .Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa kursus Persediaan.

Datin Sitti Haishah binti Abd. Rahman Puan Zainab binti Yusoff My Zainal Abidin bin Haji Kasim Tuan Haji Aleas bin Md Isa Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Dr Jeniffer Wee Beng Neo Puan Haslina binti Japri Puan Saffiah Uyuni binti Mohamad Yaacob Ustaz Osman bin Loman . Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Y. Bhg.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Encik Tan Ying Kee Dr Noriati binti A.

159 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->