PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

SESI 2007/2008

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

10. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. Struktur Program. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan. dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. 8. 3. 4. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran • Lampiran 3: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan MUKA SURAT ii iii 1 2 5. 7. i . 7 16 19 23 24 30 33 122 126 132 11 12 13. 9. 6.KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1. 150 151 157 159 159 14. 2.

Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. pengurusan bahan sumber pengajaran-pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Sekian. Sinopsis Kursus. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Perguruan Guru Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru. pelantikan tenaga pengajar. Di samping itu. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPGM ditadbirkan secara berpusat (centralised).KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim. Matriks Hasil Pembelajaran. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optima. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Pengenalan. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. selamat maju jaya. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Agihan Kursus Mengikut Semester. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. Justeru. Dato’ Misrah bin Haji Ibrahim Pengarah Bahagian Pendidikan Guru . Kementerian Pelajaran Malaysia. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru Malaysia merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum.

ii KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN .

Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. dan bersepadu Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience) Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang berikut: Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome based) Holistik REKA BENTUK KURIKULUM Spiral & Development al Praktikal & Kontekstual Koheren . relevan. responsif. futuristik. holistik.

jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan”. kemahiran. nilai / disposisi • “hard skills” dan “soft skills” • Persepktif global (4 Pillars of Education). EIU.i. Aktiviti Kokurikulum. EFA. dan Bina Insan Guru Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal / ”hands-on” • Berasaskan kurikulum sekolah (KBSR) • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester) • Merujuk situasi sebenar / amalan bilik darjah di sekolah • Melaksanakan amalan terbaik (best practises) ii. iii. ESD (UNESCO) • Kurikulum. Struktur kurikulum direka bentuk mengikut 3 Aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat “spiral” dan “developmental” dan berasaskan kemahiran-kemahiran yang hendak dicapai di dalam kandungan sukatan pelajaran dan sistem penilaian yang akan digunakan sepanjang tempoh pengajian. iatu: Aras 1 : Semester 1 hingga Semester 3 Aras 2 : Semester 4 hingga Semester 6 Aras 3 : Semester 7 dan Semester 8 Holistik • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. iv. . tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus dan antara kursuskursus yang ditawarkan • 3 Aras mengikut Semester. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai “Kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. v. iii Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome-Based) • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang • Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Malaysian Qualifications Framework (MQF) Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan penglaman praktikal/klinikal Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman.

kerja kursus. d. f. Menggunakan pelbagai mod. dan tugasan. latihan industri. Penggunaan Unit Plan. penyelidikan tindakan. kajian kes. praktikum. Portfolio Pembelajaran. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktik yang sebenar (real problem of practice). dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan melalui e-learning dan online learning. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pendekatan pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning).iv Strategi Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi seperti yang berikut: a. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian unutk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. b. iaitu: Kuliah / Tutorial / Seminar / perbengkelan / Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar seperti yang dikehendaki dalam Notional Credit. internship. e. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. c. bahan. . Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. pentaksiran prestasi (performance assessments). penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. penilaian tugasan terarah.

struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap / aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi: • Etika Profesional • Pengetahuan dan Kefahaman • Kemahiran Intelek • Kemahiran Praktikal • Kemahiran Kebolehpindahan • Penghayatan dan Amalan Nilai Hasil pembelajaran yang hendak dicapai pada Aras 1 akan diulang (revisit) semasa Aras 2 dan 3 dengan lebih meluas dan mendalam. Kelulusan Kurikulum Kelulusan kurikulum program ini berdasarkan Tatacara Kelulusan Program Ijazah Sarjana Muda perguruan. Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksaanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah berdasarkan prosedur Jaminan Kualiti Akademik yang ditetapkan oleh Jaminan Kualiti IPG dan juga memenuhi Kod Jaminan Kualiti yang menepati Malaysian Qualification Framework (MQF).v Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Bentuk penilaian boleh dibuat dalam pelbagai bentuk termasuk pentaksiran berterusan. peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. . hasil pembelajaran. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai.

vi PENGENALAN. MATLAMAT. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM .

berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masing dalam pelbagai situasi sebenar. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. dan etika profesional keguruan. bahan kurikulum. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMP dengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masingmasing. psikologi. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. iv. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. sosial. dan menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. dan keterampilan profesionalisme dalam bidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. kemahiran. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal. v. memiliki dan menampilkan nilai. . etika. pentaksiran. ii.PENGENALAN Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing. Sebagai prasyarat. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. iii. budaya. vi. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun.

STRUKTUR PROGRAM.1 SISTEM AKADEMIK. DAN PERINCIAN KURSUS .

praktikum. Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian selama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. Setiap semester mengandungi 20 minggu. yang mencakupi teori dan amali. Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Bekolah (PBS). Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak semuka. serta Amalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. . Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester.

dan Amalan Profesional. KURSUS KURSUS WAJIB • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF • Pakej Elektif 1 • Pakej Elektif 2 JUMLAH KREDIT 23 (17%) 2. 1. dan Kursus Wajib Institut Perguruan Guru Malaysia (IPGM). Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit. 86 (65%) 3. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Reka bentuk kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan .2 STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Major. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP. kemahiran generik.

PBS dijalankan selama 4 minggu. praktikum. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Amalan Profesional diagihkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Pakej Elektif diagihkan sejumlah 24 kredit.pelajar menguasai major yang berkenaan. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Sepanjang mengikuti program. Elektif ini tidak diagihkan kredit. iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). Kursus Tanpa Kredit (TK) Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. . manakala internship selama 4 minggu. 3 Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. dan internship. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga proses. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. praktikum 24 minggu.

Unit Beruniform II Kokurikulum . 1 1 2 3 4 5 7 8 . Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6 KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM.Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum .Olahraga Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.4 PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Permainan Kokurikulum .Unit Beruniform I Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.

1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional. Profesional Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship Jumlah KREDIT SEM. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Jumlah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL 45 (34%) . Kursus Major. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan.EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa Jumlah 3(3+0) 27 (20%) 8 5 Amalan Profesional KOD KURSUS Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P.

6 AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER .

BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2008) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2007) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. 1 1 2 2 3 2.AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 SEM. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 .

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4.BMM3114 BMM3115 BMM3116 Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 7 8 8 7 3. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 . BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD BAM3101 BAM3102 BAM3103 BAM3104 BAM3105 BAM3106 BAM3107 BAM3108 BAM3109 BAM3110 BAM3111 BAM3112 BAM3113 BAM3114 BAM3115 KURSUS Kemahiran Berbahasa Arab Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Tatabahasa Arab 1 Tatabahasa Arab 2 Morfologi Arab Retorika Bahasa Arab Kesusasteraan Arab Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 . PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan 1 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (33%) SEM. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Klasik Bahasa Tamil Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 8 5. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 6.

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM. 1 1 1 1 2 2 2 2 .9 7.

Membentuk dan Membuat Binaan Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. 10 PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM.8. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.

Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 10. Fractions.PIM3114 PIM3115 Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) 8 8 9 11 PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I : Kaedah Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 .

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 . SAINS PENDIDIKAN RENDAH 12. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. Technology and Society 3(3+0) 8 Action Research II – Primary Science (Implementation 3(0+3) 8 and Reporting) Jumlah 45 (34%) 12 11. KURSUS Life and Living Processes 3(2+1) 1 Children’s Learning in Science 3(3+0) 1 Exploring Materials 3(2+1) 2 Primary Science Curriculum and Pedagogies 3(3+0) 2 Physics in Context 3(2+1) 3 Thinking and Working Scientifically 3(3+0) 3 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) 4 Planning for Teaching Primary Science 3(3+0) 4 Energetics in Chemistry 3(2+1) 5 Earth and Space 3(2+1) 5 Evaluation in Science Teaching 3(3+0) 6 Management of the Science Laboratory and 3(3+0) 6 Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) 3(3+0) 7 Science. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.MTE 3115 KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3 (0+3) 8 Jumlah KREDIT 45 (34%) SEM.

13 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.14. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 15. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PKD3101 PKU3102 PKD3103 PKD3104 PKU3105 PKU3106 PKD3107 PKD3108 PKD3109 PKD3110 PKD3111 PKU3112 PKU3113 . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Audiologi dalam Pendidikan Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pemulihan Dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) SEM.

KOD PKL3101 PKU3102 PKL3103 PKL3104 PKL3105 PKU3106 PKL3107 PKL3108 PKL3109 PKL3110 PKL3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) 8 Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dalam Pendidikan Khas Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanakkanak Bermasalah Penglihatan Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 .PKU3114 PKU3115 16.

15 AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER .

1. Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAE3103 Pengurusan Sumber Pengajaran dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 2 3 4 5 2. Pendidikan Kesihatan Jumlah 12 (9%) . Pendidikan Islam 3. Bahasa Arab 4.PAKEJ KURSUS ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil.

Fractions. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics (dan *PBS) MTE3109 Teaching of Numbers. Pendidikan Seni Visual Elektif 6. 1. Mathematics Elective 5. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 2. Decimals and Percentages MTE3111 Teaching of Geometry. Science Elective 4. Pendidikan Muzik Elektif . Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran.16 Pakej Elektif 2 Bil. Pendidikan Moral 3. Measurement and Data Handling PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual KBSR MZE3101 Asas Pendidikan Muzik MZU3102 Kibod dan Nyayian di dalam Bilik Darjah (dan *PBS) MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem.

Pendidikan AlQuran 12.Bil. *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 8. Kemahiran Hidup Elektif 9. English Language Jumlah 12 (9%) *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran 3. 11. 7. . Elektif 2 Bahasa Melayu Elektif Kursus BMM3101 Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology For Young Learners Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah 10.

18 AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta kemahiran yang hendak dicapai. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Semester Aras Aras 1 Semester 1- 3 Aras 2 Aras 3 • • • • • • Aras 1 Semester 4 -6 Aras 2 Aras 3 • Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pemberatan 70% 15%

15%

15%


• • • •

70%

15%

Aras 1 Semester 7& 8 Aras 2 Aras 3

15%


• • • • • •

15%

70%

Pada setiap semester, kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut:

19 Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Task / Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan *PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.

20 Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 PJM3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 PJM3110 XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 3) (dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3 (x+x) TK 19

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. ** ‘Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

21 Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 PJM3112 XXX31XX PRK3101 KURSUS Kokurikulum . Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum .Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum I (4 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlahl KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 17 *Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semesster 1 hingga semester 6 Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 XXX3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 Jumlah 12 Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) .

EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN .

bersemuka. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. 9. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti. proses akreditasi. penguasa ilmu yang mantap. proses validasi. dan peperiksaan luaran. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Pengalaman pembelajaran pelajar juga diperoleh melalui pendekatan Pemebelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan pelajar mengakses. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial. Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras. dan tidak bersemuka. pengguna teknologi maklumat yang cekap. dan penilaian kendiri.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. pendidik yang inovatif. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaranpembelajaran. terarah kendiri. . serta pemupuk nilai yang gigih. mengumpul. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjang program dijalankan. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran.

23 SINOPSIS KURSUS WAJIB .

interaction among various civilisations (Malay. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. Sentence Types. membaca. Islam in the Malay Civilisation. Islam Hadhari. tatabahasa. jenis-jenis soalan. Indian and Japanese). dan menulis pelbagai penulisan. Reading Skills. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. It focuses on the English Sound System. dan menulis untuk pelbagai tujuan. prominent figures of the Islamic civilisation. Parts of Speech/Word Classes. contemporary issues. It builds further on parts of speech and the language skills. dan kemahiran mendengar. membaca. Listening and Speaking Skills. Chinese. Islam Hadhari. tokoh-tokoh tamadun Islam. Types of Questions. jenis-jenis ayat.SINOPSIS KURSUS KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. dan proses pembangunan negara. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Islam dalam tamadun Melayu. Cina. bertutur. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. kemahiran mendengar dan bertutur. the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe. This course focuses on the introduction of civilisation. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. isu-isu kontemporari. It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. Tenses. India dan Jepun). and nation development process. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. Kursus ini juga memahirkan . Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). This will enable learners to become proficient language users.

Focuses wil be on reading. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of numerical literacy in the basic areas of mathematics. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. operasi dan pengiraan. kesedaran ruang. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.pelajar dalam penggunaan struktur-struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan dan tujuan. pembinaan. seni visual. visual arts. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. development and usage of electronic and non electronic and teaching and learning activities. Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia. kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis. its relationship with teaching and learning. hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. konsep-konsep asas hubungan etnik. jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis. pendidikan jasmani dan kesihatan. Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. perlembagaan . operation and computation. spatial sense. and also data analysis and Interpretation. 24 WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa. This course describes about Language Acquisition theory. The topics discussed are problem solving. masyarakat pluralistik Alam Melayu. measurement. penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik. dan juga analisis data dan interpretasi. pengukuran. reading and writing in music education. reading and writing remedial basic skills. Tumpuan diberikan kepada pemulihan membaca dan menulis. types of reading and writing basic skills activities. pemilihan. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. and physical education and health science selection. and writing remedial on teaching and learning strategy. strategi pengajaran dan pembelajaran. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

setup of cocurriculum unit. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat.penubuhan unit-unit kokurikulum. basic concepts in ethnics relations. ekspresi. inquiry and multiple intelligences. Malay pluralistic society. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. dan majlis rasmi. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran.learning process of various subjects at the primary level. pengenalan alatan. filing system. exposure to basic skills in music. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music. This course focuses on cocurriculum in primary school. inkuiri. It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination. This course emphasizes on ethnics relations in Malaysia. . WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. sistem fail dan surat menyurat. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. and the role of government and society. management of meeting and budget. pengelolaan aktiviti. and official function. organizing of activities and competition. mengetahui. agama dan hubungan etnik. challenge and enhancement ethnics relations in Malaysia. Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. This course focuses on basic concepts of culture and an ethnic relation with special attention to the latter’s development in Malaysia. Pendedahan kepada asas Muzik. gelanggang dan undang-undang permainan. politics 25 development in ethnics relations in Malaysia. movement and visual art which will enhance the teaching . pengurusan mesyuarat dan kewangan. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni dalam Pendidikan. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. expression. religion and ethnics relations. It also focuses on the introduction of Arts in Education. economy development in ethnics relations in Malaysia. dan kecerdasan pelbagai.dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. constitution in ethnics relations in Malaysia. movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects.

sejarah. WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. planning and camping. management and administration.latihan dan taktik permainan. persediaan. pengurusan pasukan. pengurusan ukuran balapan dan padang. perkembangan dan kepentingan persatuan. principles of first aid. training and tactical of games. history. track events. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. This course focuses on the history of uniform unit. pengurusan dan pentadbiran. court and rules and regulation of games. field event. sejarah dan undang-undang. pengkelasan persatuan. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. struktur dan organisasi. kemahiran asas. team management. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. asas pertolongan cemas. . pelaksanaan dan penilaian projek. rules and regulation. 26 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) WAJ3110 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. pengurusan. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. disiplin dan kerohanian. games enrichment. perlembagaan unit beruniform. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. pengelolaan kejohanan. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. management of court / field and team and organizing competition. constitution of uniform units. marching. discipline and spiritual. asas kawad kaki. organizing competition. introduction on equipment. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. knowing. management in measurement of track and field events. pengukuhan kemahiran dalam permainan. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. This course focuses on the general knowledge. structure and organization.

Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. water activities. khidmat pendidikan kepada komuniti. proressive and resilient. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru yang seimbang. guru dan hubungan dengan komuniti. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. management. jenis khidmat kemasyarakatan. It focuses on putting up a camp.This course focuses on the introduction and concept of society. exploration and orienteering. berdaya tahan. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. kemahiran mendengar . Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan perkhemahan. preparation. This course is a four days camping programme. persembahan kumpulan dan refleksi. dan berdaya saing. moral activities. guru dan akauntabiliti profesionalisme. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. training in groups. development and importance. teacher relationship with community and honesty. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. tazkirah / aktiviti moral. The course emphasises on the balanced teacher self development. aktiviti di air. implementation and evaluation of project. mengendali dan menghadiri bengkel. basic skills. classification of society. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. kembara dan orienteering. kesantunan berbahasa. aktiviti kemasyarakatan. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstuial. pengucapan awam. WAJ3114 27 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. history. berdaya maju. This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. Malaysia cergas dan patriotik. groupwork and reflection. managing camps. latihan dalam kumpulan.

kreatif dan inovatif. pengurusan sekolah. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. conflict inventory. public speaking. Students are exposed to the skill of planning. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. reflection. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. service circulars. Act 550 (1996). The aspect which is given emphasises are social ettiquette. . latihan dalam kumpulan. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. Surat Pekeliling Ikhtisas. mandat. inovasi guru cemerlang. effective listening. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. interaksi profesional dengan guru cemerlang. ciri-ciri kepimpinan. school climate. finding. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. iklim sekolah. infrastructure and school curriculum infostructure. raising the flag. profesional circulars. managing official ceremonies and dressing code. school organisation. Akta 550 (1996 ). aktiviti kerohanian/moral. workshops theme. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. benchmark leadership characteristics. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. The focus of the course is related to workshops. protocol. This course aims to upgrade continuos self professionalism. organising and attending workshops. tertib di meja makan. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. 28 BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. Pekeliling Perkhidmatan. refleksi. interpretasi dapatan ujian. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. kembara sosial. interpretation of test. administering post inventory test of self direct search. tema bengkel. interaksi dengan komuniti setempat. lawatan benchmarking. khidmat pendidikan kepada komuniti. students are exposed to teachers and law mandate. speaking skills. table ettiquette. moral acitivities.secara efektif. inventori konflik. BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. lawatan benchmarking. jenis khidmat kemasyarakatan.

professionasme commitment reports and reflective evaluation. interaction with excellent teachers. 29 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) . innovation. professional.benchmarking visits.

motivasi. nature of human beings from the religious and biological perspectives. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. This course encompasses the developmental process of a child. the National Philosophy of Education. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. factors that influence the development of the child.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. implikasi faktor perbezaan individu. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. prinsip-prinsip asas perkembangan. This course consists of the development of Islamic. historical development of the Malaysian education system. the underpinning theories of child development. different stages of development. basic principles of child development. implications on teaching and learning. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. development of children with special needs. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Western and Eastern philosophy of education. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. pelbagai teori pembelajaran. . Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia.

application of technical skills in using various instructional media. communications skills. . pemilihan. EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. EDU 3104 30 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. teori. This course discusses concepts. pengurusan media dan sumber pendidikan. learning styles based on different multicultural aspects. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. selection. practices and development of educational technology. theories. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. production. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. penggunaan dan penilaian media pengajaran. management of educational media and resources. penghasilan. kemahiran berkomunikasi.This course encompasses the child’s learning environment. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. utilization and evaluation of educational media. multicultural relationship skills and issues. various learning theories. implications of individual differences. integration of information and communication technology in teaching and learning. models of discipline management. the roles of teachers in classroom management. model-model pengurusan disiplin. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran.

inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. etika.EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. stages of teacher development. akauntabiliti dan kesantunan guru. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. early symptoms of emotional disturbances amongst students. needs. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. This course discusses the concept of a profession. peranan guru biasa sebagai pembimbing. kepemimpinan dan peranan guru. types of guidance and counseling services. characteristics of a teacher as a professional. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. This course discusses educational issues and current challenges. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. innovation and managing educational changes. roles of ordinary teachers as guidance teachers. . matlamat. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. teacher politeness. peringkat perkembangan guru. teachers and ways to overcome. leadership and roles of teachers. 31 This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. ethics and accountability.

32 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) .

added value skills. penulisan langkah pengajaran. 5P concepts. pendekatan. konsep 5P. skills mapping. pengisian kurikulum. dan sistem bahasa. reading. pengajaran mikro dan mikro. fokus utama dan sampingan. the writing of teaching steps. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. and technique. curriculum content. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) . approach. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. concepts of teaching strategy. kemahiran bernilai tambah. micro and macro teaching. membaca. pemetaan kemahiran. and writing). BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. and language system. dan teknik pengajaran. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan. konsep strategi.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. dan menulis). kaedah. language skills (listening and speaking. main focus and secondary focus. BMM3102 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. and implementing the micro and macro teaching.

testing specifications schedule and its construction. This course elaborates on Malay language skills. perpautan antara bahan. constructing and using language skills teaching aids. grammar and language skills evaluation. teaching of Malay language through video conferencing. laman web. and psychomotor. testing development. website. and using learning CDs in teaching and learning the MalaylLanguage BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) . animation in presentation. 33 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) BMM3104 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa. evaluation. on-line teaching resources editing. model perpautan dalam penyusunan bahan. learning homepage. approaches. pemilihan bahan internet. This course describes the concept and principles of testing. usage of writing tool. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet. pengeditan bahan pengajaran secara On Line. dan tatabahasa. pemarkahan dan markat. affective. on-line and off-line learning. selection of internet resources. pembinaan ujian. penggunaan alat pengarangan. preparation ofl language skills teaching plan. jenis dan kaedah penilaian bahasa. kaedah. animasi dalam persembahan bahan. dan tapak pembelajaran. pengajaran bahasa Melayu secara sidang video. This course describes the usage of internet. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. and measurement. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet. penilaian. pembelajaran secara On-Line dan Off-Line. penilaian kemahiran bahasa. teori-teori kognitif. dan psikomotor. marks. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. linkage within resources. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. afektif. pendekatan. dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. methods. link model in organising resources. theory of cognitive. and techniques of teaching language skills. using Malay language in internet.Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. dan pengukuran. types and method of language evaluation.

types of words. adjectives. and scientific Malay language. objective. verbs. sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. This course elaborates on phonetic and phonology theories. penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar. BMM3107 34 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik. stylistic. sejarah perkembangan ilmu linguistik struktur linguistik. and standard pronunciation. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. super segmental phoneme. . peraturan paradigmatik. pronunciation and syllables in Malay language. kata adjektif. phoneme. golongan kata. paradigmatic rule. learning difficulties and ways of detecting learning difficulties. pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas. segmental phoneme. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. articulation and articulators. objektif. dan rasional. imbuhan dalam Bahasa Melayu. pronunciation and syllables exercise. artikulasi dan articulator. kata kerja. jenis kata adjektif. linguistic structure. adjectives. fonem. preparing lesson plan and teaching resources. external factor. hurufhuruf dan simbol fonetik. This course elaborates on the formation of Malay language words including the formation of nouns. verbs. This course elaborates on remedial and enrichment education including concept. linguistic developement history. and the formation of new words. and rational. dan sebutan baku. masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran. dan bahasa Melayu saintifik This course elaborates on various linguistic fields. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. organisation and strategies in normal and special class. golongan kata kerja. fonem segmental. language variation. dan pembentukan kata baru. latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan. bentuk perkataan bahasa Melayu. stilistik. fonem suprasegmental.Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep. alphabert and phonetic symbols. pronunciation and syllables transcription. variasi bahasa. affixes in Malay language. dan kelas kata tugas. sifat bahasa. faktor luaran. implementing teaching and evaluating session. and functional word class. Malay language word form. language characteristics.

fitur makna. and prepositional phrase constituent order. frasa adjektif. teori pembuktian. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. ideomatic meaning. the Jawi spelling system. ambiguity and vague meaning. peristilahan. pertimbangan semasa mengumpul data. ayat dasar. makna leksikal. clause. istilah singkatan. perubahan semantic. and sentence construct processes. complex sentences. It encompasses the noun phrase. 35 BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu 2(2+0) (Semantic and Terminology of Malay Language) Kursus ini menjelaskan tentang semantic. dan ejaan. lexical and contextual meaning. analisis data. sistem ejaan jawi bahasa Melayu. klausa. ketaksaan dan kekaburan makna. BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. lambang. education research report and procedure. This course elaborates on semantic. ayat tunggal. symbols. dan proses penerbitan ayat. prosedur dan pelaporan penyelidikan pendidikan. frasa kerja. adjectival phrase. makna ayat. Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. kaedah analisis data. jenisjenis penyelidikan di sekolah. perkamusan dan kemahiran penterjemahan. strategi pengumpulan data. ayat majmuk. dictionary skills and the translation skills. jenis dan cadangan kajian. ayat inti. semantic change. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. and short forms. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. verb phrase. simple sentences.BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. menulis laporan / artikel dan penyebaran laporan / artikel. terminology and terminology construction schedules. action research types and proposal. This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay Language. feature meaning. consideration to be taken during data . sumber istilah. makna peribahasa. This course explains what syntax is. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. types of research in school. This course elaborates on various research methods in education. spelling. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu. data collecting strategy. compound sentences. proof theory. Perkamusan. sentences in Malay language including phrase. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini menjelaskan pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. frasa sendi nama. skema tatacara pembentukan istilah.

kebudayaan Melayu (dari sudut politik. literary teaching and learning techniques and activities. dan menerbitkan serta menyibarkan hasil kajian tindakan. collecting. and printing and distributing action research findings. report / article writing. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. This course coaches the students to carry out action research in school from identifying research topic to drawing action plan. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu serta kebudayaan kebangsaan. writing report / article.collection. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. This course explains litrature in Primary School Malay language curriculum. social. and primary school literary texts appreciation. sosial. and economic aspects). BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) . Malay culture in literary and non literary resources. mengurus dan melaksanakan seminar kajian tindakan. mengumpul data. and national culture. world view and Malay society cosmology. and interpreting data. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini membimbing pelajar melaksanakan kajian tindakan di sekolah dengan mengenal pasti tajuk kajian. society. 5. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. 36 This course elaborates on concept of culture. the Malay culture (from political. sastera bandingan. sastera kanak-kanak dan remaja. menganalisis data. ke penentuan rancangan tindakan. masyarakat. data analysis methodology. comparative literature. external influence in Malay society. children and adolescent literature. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. approaches in understanding primary school literary texts. organising action research seminar. data analysis. analising. menterjemah data. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. menulis laporan. dan ekonomi). and report / article distribution.

Forming sentence with the right styles and methods is emphasized in order to verify . reading. tujuan. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax I) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. bertutur. and writing skills. bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. This course discusses on the methodology of teaching listening. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. bertutur. kepentingan. speaking. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. importance. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. verb and articles along with the changing of every class of words. and writing. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab I mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah. This course is an addition to the previous course of Arabic Syntax 1. discusses every component of the language skills including concepts. 37 BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3(3+0) (Arabic Language Skills Teaching Methodology) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. kata kerja dan kata sendi dari segi bentuk-bentuk perubahannya. membaca dan menulis. speaking. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. reading. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. membaca dan menulis. types of phrases and sentences using different styles and patterns so that the students will thoroughly understand regardless of any given types of sentences. and classification. This course on Arabic Syntax which is divided into word classifications. aims.Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. noun. describes the teaching steps for every skill.

tema. iaitu zaman Jahiliyah. BAM3106 Retorika Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Arab (al-balaghah al-Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari alBayan. dan beberapa kaedah pengajaran kesusasteraan Arab yang sesuai dan berkesan. teknik dan strategi pengajaran Ilmu albalaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. Emphasis on the rootwords. Adding to teaching syntax techniques. types of . This course is structured to deepen students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance. hasil-hasil karya penyair. followed by its three main components which are divided into Bayan. zaman Bani Umaiyah. kaedah. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. keistimewaan. early Islam. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic Morphology. pengkayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa. This course also explains several approaches. kesan. sumber puisi atau prosa tersebut. This course focuses on the chronology of Arabs literature which are divided into five main periods. the rules and forms of Arabic Morphology. Abbasy and Modern. kata terbitan. teknik dan strategi pengajarannya yang berkesan. peraturanperaturan morfologi dan juga bentuk-bentuknya serta makna. al-Ma’ani dan al-Badi’. techniques and strategies to teach Arabic Morphology. BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama. techniques and strategies to teach Arabic Rhetoric as an exposure to trainee teachers. awzan sarfi.comprehensively the students’ understanding in Arabic language. Jahily. applicable and suitable techniques for the level of primary school students are also explored. dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. approaches. nominal and verbal sentences and to comprehend their changes and morphology derivations. zaman permulaan Islam. struktur ayat 38 namaan dan pembentukannya. zaman Bani Abbasiah dan zaman moden. Ma’ani and Badi’. Kursus ini juga juga mendedahkan kaedah. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. Umayyad. katanama dan katakerja serta jenis-jenisnya juga tasrif. Tumpuan diberikan kepada bentuk sastera sama ada puisi atau prosa mengikut zaman.

combination of using text book.literature. prose and poetry. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. themes. orators and writers for every single period. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. This course discusses details syllabus contents. application and management of teaching and learning. preparation of teaching and learning resources. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. BAM3108 39 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resouce Management and Computer Aided in Teaching Arabic) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. computer axisted learning in the teaching of Artabic.curriculum specifications. outcome of selected anthology of several poets. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. Tumpuan diberikan kepada cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. application of programme producing multimedia resources for teaching and learning of Arabic and searching the Arabic website. multimedia terminology in Arabic. aplikasi perisian. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. This course discusses the introduction to resources for the teaching of Arabic and the primary school. criteria’s. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan . kombinasi penggunaan buku teks. will be analyzed from various aspects for enrichment and language competency to apply methods of teaching Arabic literature. impacts of contemporary societies and sources of each type.

cara menyediakan rancangan pengajaran harian. weekly and semester lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. ciri-ciri pentaksiran yang baik. It also includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. pengukuran. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. application of appropriate techniques. Topik perbincangan meliputi jenis-jenis ujian dan penilaian. Pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemenelemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. assessment.makro . strategies for effective learning and professional Arabic teacher. BAM 3111 40 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. mingguan dan semester mengikut format yang betul. prinsip-prinsip asas penilaian. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. evaluation and examination of Arabic language. . Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. The course focuses on approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second language. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. This course exposes students the terminology of. asas penyelidikan pendidikan. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Bahasa Arab. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah.

ways of acquiring the skills of planning an action research.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. 3. BAM3115 Penyelidikan Tindakan II . implementing the research. syllable and word.system of dictionaries and several ways of lexicon arrangement and the using of dictionaries. second and foreign languages. analyzing and interpreting the research data. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 . phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. and documenting the action research findings in a report or article. Kursus ini juga mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. monem. sukukata dan kata. morfem. sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. monomer. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. bahasa kedua dan bahasa asing. vowel and consonant. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. This course involves skills of carrying out an action research in a school.(Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. communicative competency and psychological language as well as language acquisition theoris. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Lingusitic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. teori-teori pemerolehan 41 bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. sistem perkamusan Arab. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. phoneme. It also studies pronunciation and articulation of every single Arabic letter in order to recognize intonation and pitching differences which can inspire with many meanings.

refleksi. . various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching and learning of Chinese language. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese Language phonetics. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik Bahasa Cina (Hanyu Pinyin). vocabulary. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese Language like morphemes. dan konsep pengajaran mikro. the roles and ethics of language teachers. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. jenis-jenis ayat dan retorik. komponen ayat. teori pemerolehan bahasa. and idioms. kosa kata. dan peribahasa. integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. the verbal and non-verbal communication skills. frasa. penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. principles and objectives of teaching Chinese language. writing reflections and understanding micro-teaching concepts. 42 BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching & Learning)Children’s Learning in Science 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. questioning techniques. This course discusses the concept. serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk Bahasa Cina.Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi Bahasa Cina seperti morfem. the theories of acquiring language skills. teknik soal jawab. preparing and using teaching aids. Hanyu Pinyin. lesson planning. penulisan rancangan mengajar. prinsip dan objektif pengajaran Bahasa Cina. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. pelbagai pedagogi. golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata.

and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. Students will be guided in planning teaching and learning activities and implementing them BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. Articles from different types of children literature are selected as reading texts. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. characteristics. ciri-ciri. BCN 3105 43 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. genre and historical development of children literature. and historical development of prose. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. This course covers the methodology in learning. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. This course comprises of definitions. BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca 3(2+1) . sentence structure. Teaching-learning methods are also introduced. This course encompasses the knowledge of basic concepts. Texts from different types of prose are selected as basic reading. the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. phrases. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. dan bentuk genre sastera ini serta sejarah perkembangannya. types of sentences and rhetoric.This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya. characteristics. termasuk konsep.

Learning theories such as constructivism. peranan. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR. The basic principles of second language teaching approach will also be introduced. proses pelaksanaan. functions. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. Teori-teori pembelajaran 44 seperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teoriteori ini kepada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. principles. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran.Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. together with generic skills will be stressed on and applied in the teaching and learning of the Chinese language. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of KBSR. Selain itu. prinsip dan fungsi. matlamat. teaching-learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. ciri-ciri. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. . characteristics. methods. This course will delve into the concepts. implementation. objectives and the teaching-learning strategies of the KBSR syllabus-primarily analyzing the present Chinese Language syllabus with special reference to their roles in realizing the objectives of KBSR. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus in Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. roles. This course comprises of the basic concepts. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. This course covers the teaching-learning methods of reading.

are selected as basic texts. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan. dan Sanqu. BCN3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Primary Chinese Languge : Methodology ) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. various characteristics and historical development of poems. Ci. implementing the research. preparing the table of specification and analysing test results. Shi. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. This includes the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. This course covers the basic techniques in writing skills. This course comprises of definitions. analysing and .BCN3110 Puisi (Poems) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays.e. BCN3112 45 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. dipilih sebagai bacaan asas. Ci and Sanqu. iaitu Shi. i. Distinctive poems of three different types. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. Each topic will be followed by microteaching.

interpreting the research data. and documenting the action research findings in a report or article. fictions. This course encompasses definitions. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. sistem bunyi vokal. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II – Primary Chinese Languge (Implementation and Reporting)I 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. konsonan. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. novels and dramas are selected as reading texts. definisi ilmu linguistik. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. the definition of linguistics. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. sistem fonem bahasa Tamil. characteristics and historical development of novel and drama. dan drama dipilih sebagai bacaan asas. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. kajian fonologi bahasa Tamil. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam 46 seminar itu. Distinctive texts of different short stories. This course involves skills of carrying out an action research in a school. fiksyen. tempat atrikulasinya. 4. aims to enhance students knowledge of . Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. sistem morfologi.

This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. Pendedahan juga diberi tentang teori. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. . This course exposes students to various theories. kaedah. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. keperluan sukatan. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. In addition. kaedah penghasilan rancangan pelajaran 47 harian. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. morphem and competence in the Tamil language. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) will Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. morphology system. Topics discussed include Eluthiyal. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. kaedah. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori.Phonology. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. Solliyal and Thodariyal. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. It exposes students’ to the theory. articulations. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. Solliyal dan Thodariyal. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua.

and activities and resources for teaching literature. 48 This course focuses on topics related to various functions of language and its use. aspek bacaan luas. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. Tumpuan diberikan kepada kaedah pengajaran elemen tatabahasa dan kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. With the exposure. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them.BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan aspek tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. Emphasis is given to inductive. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. pelbagai genre penulisan. It discusses the theory. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. approaches and strategies of teaching literature. penguasaan dan penggunaan bahasa. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. they are expected to produce various creative texts of their own. . Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language.

kepentingan dan peranan berita. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. pelbagai kaedah pembinaan instrumen. puisi. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. It discusses the importance of creative Tamil literature. dengan pelbagai kaedah pentaksiran dan penilaian dalam Bahasa Tamil. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) . 49 This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. children’s literature. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. developing the marking scheme and the administration of examinations. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. In addition. This course focuses on the various genres relating to children. Besides looking at themes. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan menganalisis item. analyzing items. constructing the JSU. Topics include appreciating poetry.BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. cartoons. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. caricatures. sastera kanak-kanak. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. poetry in motion and folklores.

dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. aniyiyal dan yaappiyal. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil dengan mengenal pasti penulis-penulis yang meninggalkan impak dalam dunia kesusasteraan Tamil di Malaysia. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan.Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. implementing the research. 50 BTM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Metodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. authors and themes and analysis of epics. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil secara kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. and documenting the action research findings in a report or article. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. mengapresiasi keunikannya. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. menghalusi pelbagai teknik dalam penghasilan . analysing and interpreting the research data. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. ‘Aniyiyal’. Topics discussed include the history of classical poems.

kandungan pelbagai disiplin dalam Pengajian Sosial. 51 PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial.cerpen dan novel oleh penulis-penulis yang mewakili zaman mereka. Topics discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories and novels. the authors and themes. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. multi-disciplinary in Social Studies. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. This course involves skills of carrying out an action research in a school. Teori-teori dan konsep-konsep asas dalam Sosiologi dihurai . Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. thematic strands approaches in Social Studies. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. In addition. 5. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. and the relations between Social Studies with the child learning development in Primary Schools. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. This course provides introduction to Social Studies. It’s content are more focusing to the meaning of Social Studies. Isi kandungannya banyak berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. there is emphasis on the critical appreciation skills to help students distinguish good short stories and novels. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan Sosiologi sebagai satu bidang disiplin ilmu dalam Pengajian Sosial. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial.

post independent era. interaksi antara sistem fizikal. This course deals with the nation’s historical development from the era of the Malacca Sultanate until the present political. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan perkembangan sejarah negara daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kesinambungannya dalam sistem politik. zaman sebelum kemerdekaan. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. interactions between the physical systems and human interaction with the physical environment and the relationship with the social and economic aspects. kaum. Perbincangan kursus ini memberi penekanan berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. Through project work. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep Geografi Fizikal dan Gegorafi Manusia serta persekitarannya. ethnics. and the concept of unification in the society. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. This course introduces the students to the basic concepts in Physical and Human Geography. and the national education policy amendment in historical development of the nation. Penekanan adalah kepada proses-proses yang mempengaruhi sistem-sistem di bumi.untuk memberi penjelasan tentang peranan dan tanggungjawab individu sebagai ahli masyarakat. Kemahiran yang diperolehi melalui kerja luar dapat membantu pelajar mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap kursus ini. dan penyatuan masyarakat. students will have a better understanding of the basic environmental processes and global environmental patterns resulting from these processes. and races in the society are elaborated to understand the socialization process. the Malacca Sultanate as a base in developing a state. Emphasis is on the processes influencing physical systems on the earth. Basic theories and concepts in Sociology are discussed to clarify the role and responsibility of individuals as members of the society. zaman selepas kemerdekaan. ekonomi. economic and socio cultural of development. dan etnik dalam masyarakat dijelaskan untuk memahami proses sosialisasi. pre independent era. dan sosio budaya masa kini. interaksi manusia dan hubung kait dengan sosial ekonomi serta aspek kemahiran asas dan kaedah menjalankan kerja luar. This course emphasizes the importance of historical development of 52 the nation in creating a nation state. kawalan sosial. This course gives an exposure about Sociology as a discipline in Social Studies. Kepelbagaian budaya. Multi cultures. . social control.

This course attempts to expose the sustainable development and its connection to education for sustainable development and education for international understanding. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. kedaulatan. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud sains politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. kuasa dan autoriti. moral dan etika. . Tumpuan kursus ini berkaitan dengan nilai. moral. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. education for sustainable development and education for international understanding. differentiate political science. and ethics as well as to instill positive attitudes in societal living. perbezaan sains politik. pemerintahan negara menurut perspektif Islam. power. bentuk-bentuk kerajaan-tinjauan 53 perbandingan. moral. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. dan etika serta pembentukan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. Students are also required to carry out practical activities for this course. It’s covers the introduction to environment education and sustainable development. and authority. peranan guru dalam pemupukan nilai. This course focuses on values. dan strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial.PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang kaitannya pembangunan lestari dengan pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. politik. and politics and government in Islamic perspectives. comparison different types of government. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. moral dan etika. doktrin pengasingan kuasa. Kandungannya meliputi pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan secara umum konsep nilai. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. sovereignity. kewujudan negara. This course describes in general the concepts of values. doctrine of power. politics. and education for sustainable strategis in Social Studies. human interaction with nature. the nation. insan bermoral. dan politik dan This course describes Political Science and it’s relation with Social Studies with references to the Malaysian political system.

mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Social Studies syllabus in primary schools: Local Studies and Civics and Citizenship Education. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. and integration of values in government policies. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. curiculum and curiculum specification of Local Studies.moral and ethics. Pelajar diperkenalkan dengan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. teacher’s role in enhancing values. dan penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. preparation. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. Students are exposed to the introduction to Social Studies. Students are shown the relationship between theoretical perspectives and the use of resources in teaching and learning. persediaan. This course describes the advantages. usage. and service learning in Civics and Citizenship Education. curiculum and curiculum specification of Civics and Citizenship Education. penggunaan. The course also exposes the concept of service learning in citizenship project as part of practical work PSS3109 54 Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan aspek-aspek kelebihan. procedure in producing and organizing printed materials for Social Studies. procedure in producing and organizing technology education materials . Pelajar didedahkan dengan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. the reasons in using of resources in teaching and learning. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. afective domains to instill positive attitudes. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. This course details the curiculum and curiculum specification of Social Studies syllabus in primary school. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada kajian untuk menghuraikan sukatan dan huraian sukatan pelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial sekolah rendah. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. and care of resources which are essential in teaching and learning of Social Studies subjects. moral and ethics. moralist human being / Mortals.

menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian dan pembinaan item. kemahiran pengajaran. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. sektor ekonomi dalam pembangunan. This course emphasize on economic development study. 55 This course describes the many types of teaching modes suitable for teachinglearning in Social Studies. Pelajar diperkenalkan dengan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. penilaian. lesson plan. aspek sosial dalam pembangunan di Malaysia. evaluation. faktor pertumbuhan ekonomi. transformasi dan pembangunan ekonomi Malaysia. PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Economic Development) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan asas mengenai aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara dengan memberi tumpuan khusus kepada pengalaman ekonomi Malaysia. Students are intoduced with approches and strategies in teaching-learning. economic development . Focus is also given to differentiating the types of test. Pelajar didedahkan kepada asas statistik dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pentaksiran. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. Tumpuan juga diberi terhadap aspek membanding beza jenis-jenis ujian. perancangan pengajaran. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. teaching skills. economic growth factors. preparing a Test Specification Table and constructing test items. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian di Malaysia. This course introduces basic knowledge of economic development and economic growth of a country with special reference to Malaysia. pengajaran mikro. measurement and testing in social studies. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan terhadap aspek-aspek pentaksiran. Tumpuan diberikan kepada kajian ekonomi pembangunan. teaching-learning modes and techniques. dan pengajaran makro. This course emphasises on the concept of assessment. pengukuran dan pengujian dalam Pengajian Sosial. The students are exposed to the basics of statistics and current issues related to assessment. the micro and macro teaching.for Social Studies. and procedure in producing and organizing ICT materials for Social Studies.

uses of discourse analisis. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan . dan wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. PSS3115 Penyelidikan Tindakan II . differences in classic approche and post modernization discourse analisis. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. critical thinking and logical analisis. This course emphasizes on introduction to discourse analisis. and documenting the action research findings in a report or article. and globalization and Malaysian economy. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basic of educational research.sectors. kegunaan analisis wacana. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . pemikiran kritikal dan analisis logik. analisis wacana dan media massa. implementing the research. investment in human capital towards education economic. rasional dan objektif. perbezaan pendekatan klasik dan wacana 56 analisis pascamoden. This course gives the opportunity for students to acquire analytical skills to comprehend certain issues in a more rational and objective manner. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. Malaysia transformation and economic development. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. analysing and interpreting the research data.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. social aspects in development in Malaysia. and discourse and sosial isues and solutions. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. discourse analisis and mass media. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. problems of poverty and extermination strategies in Malaysia. pro and cons of discourse analisis. Tumpuan diberikan kepada pengenalan analisis wacana.

This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. melodi. irregular meter. In the sight singing section. minor and chromatic scales and compound intervals. Memberi fokus di dalam nyanyian semerta secara sistematik menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. compound and irregular time. pembahagian masa tak sekata. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus in dirangka untuk melatih pelajar menguasai kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. knowledge of harmonization such as chord in different inversions. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. kord. chords and cadences. penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. peraturan pengharmonian.tindakan dalam seminar itu. meter dan nilai not. meters and note values. major. This course offers guidance to students in acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. It consists of listening to intervals. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. 57 MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. triads. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. tidak lazim. Antara topik yang diberi penekanan dengan lebih lanjut ialah meter-lazim. This course also focuses on sight singing. rules of harmony. 6. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Topics given focus here are meters in simple. formation of cadences and the recognition of figured bass Other than that orna and music scores will be taught MZU3103 Kecekapan Kibod I 1(0+1) . kaden dan irama. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. triad. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. klef-alto dan tenor. irregular time division. alto and tenor clefs. melodies. skel-nada major. pembentukkan kaden.

sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik.(Keyboard Competency I) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. aims and the functions of music in education. In this course. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. students use melodic decoration in their music composition. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) . fungsi muzik dalam pendidikan. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. This course is a continuation of music theory foundation of semester 1. importance of music. In addition. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. Pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. faktor-faktor sosiologi. sociological and psychological factors that affect music education. arpegio dan kord. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. matlamat. psikologi. Sudents are introduced to melody harmonisation using the dominant seventh chord. philosophical implications. progression and chord progession in fifths. 58 MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan dari asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam semester 1. Pelajar akan didedahkan kepada topik pengharmonian melodi melaluipengetahuan tentang pembentukan kord dominan ketujuh pergerakan dan pergerakan kelima. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales.

In this course keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm accompaniment. harmoni dalam permainan repertoire kibod jenis rentak iringan.Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang berlanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. arpeggio and chord playing. teknik pengendalian alat iringan. Keyboard technical skills are reinforced through exercises in scale. teknik bermain rekoder soprano. latihan bermain dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta pada tahap I. kord pengaplikasian teori. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. lagu lapisan. 59 This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. This course continues to prepare students with technical keyboard skills from the previous keyboard I course. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems.a variety of singing repertoire including two part singing. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices. arpegio. . playing a wider repertoire. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. Pelajar diberi pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. Cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri juga diperkenalkan di samping pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesukaran yang berkaitan dengannya This course exposes students to various piano technical skills. singing. Focus is on the teaching and learning of singing in the music classroom. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. Aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah adalah langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. preparation and arrangement of percussion scores.

MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. reading of notes. bes . MZU3109 60 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. kord. It involves aural studies in intervals. irama. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. triads. chords and musical concepts. pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course 1. kaden. MZP3108V Alat Muzik Utama . Memperkenalkan kord. latihan aural. bermain pelbagai rentak.MZP3108G Alat Muzik Utama . Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. plucking and strumming style.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. cadence and rhythm. aural practices. bacaan not. broken chord. melodi. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta. Kursus ini merangkumi lanjutan kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. dan konsep muzikal. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. playing the guitar while singing. mengimprovisasikan melodi di kibod. This course caters to students without knowledge in guitar playing. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. Students also develop listening skills through aural guitar playing. bermain gitar sambil menyanyi. chords. playing with different rhythm. triad. Focus is on posture. melodies. petikan dan cara ‘strumming’. latihan dalam permainan iringan kord blok.

sight playing and a variety in repertoire. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. Carl Orff and Jaques Dalcroze . Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail. broken chords. kemahiran membuat persembahan. This course is a continuity. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. emphasis is on piano playing accompaning KBSR songs. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. progressing to level two in piano playing techniques. alberti bass. to reinforcement. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. permainan alat muzik.music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. rentak. MZP3112P Alat Muzik Utama – Piano II (Major Instrument – Piano II) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. play block chords. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. melody improvisation.alberti.In the teaching and learning of music in the classroom. singing folk songs. sing melodies in keys changes from major to minor. pengukuhan cara memainkan iringan mudah 61 dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. MZP3112G Alat Muzik Utama . dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. Kursus gitar tahap II memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang berdikari. artikulasi. bimbingan dan panduan dalam menyelesaikan masalah . students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. dinamik. jumping chord. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat.

nyanyian lagu. In addidtion. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. Emphasis is on style development.berkaitan dengan bermain gitar. perancangan serta format rancangan pelajaran tahunan. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. Students’ present their respective music composition present during this course. strumming style with different rhythm and chords. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. petikan dan cara ‘strumming’. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. ciptaan ensembel rekoder. This course exposes students to the compositional devices in music education. latihan aural. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. bacaan not. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. mingguan dan harian serta pengajaran mikro. Melodi composition are in single voice/part melody from eight to sixteen bars and students have an opportunity to perform their respective composition. 62 mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. plucking. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. rhythm. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. pelbagai rentak dan kod. MZP3112V Alat Muzik Utama . Level II guitar course provides training and advanced skills for a professional guitar player. articulation. . tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. Melody composition is put into practise in ensembel recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. dynamics and performance preparation. aural. This course is a continuity from course vocal 1.

rancangan mingguan dan rancangan harian dan mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. This course discusses the primary school music curriculum, primarily on the KBSR music education syllabus. It comprises of preparing, planning and writing the year plan, weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta ,permainan piano dalam rentak Inang, Zapin, dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. This course is a continuity towards level 3 in piano playing technics, sight playing and a variety in repertoire. Students are guided in these 3 components throughout the course. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang, Zapin and walking bass rhythms. MZP3115G Alat Muzik Utama - Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. 63 This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances. MZP3115V Alat Muzik Utama - Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances.

MZU3116

Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II)

2(2+0)

Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro, perancangan sesi pengajaran makro, kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro, langkah-langkah pengajaran makro, merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji, amalan refleksi . This course focuses on macro teaching sessions, planning of macro teaching sessions, develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching, planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects, practice to reflect and write on the work carried out.

MZU3117

Muzik Malaysia (Malaysian Music)

3(2+1)

Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon, Muzik Bentuk Tarian Utama, Muzik Ensembel Sosial Popular, Muzik Ensembel Lain, Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo, genre- genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik, rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia, pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran, analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar, analisis skor, bengkel, dan pengalaman praktikal salah satu genre. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts, Music in the form of dance, “Popular social” ensemble music, choral vocal music and solo instrumental music, music genres materials are selected from traditional classic music, folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics , students are exposed to different music genres through listening activity, video watching or live performances, score analisis, workshops and practical experiences. 64 MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV 1(0+1) (Major Instrument – Piano IV) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta juga adalah lebih mencabar. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques, sight playing and a variety in repertoire. On this higher level, piano playing techniques, sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. MZP3118G Alat Muzik Utama - Gitar IV (Major Instrument – Guitar IV) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap III. Kursus bermain gitar tahap IV memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang

mahir. Aplikasi kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari dalam persembahan yang sedia ada akan menampakkan pemain gitar yang lebih profisien. This course is designed for students who have successfully completed foundation guitar course at level III. Guitar course IV provides skill training and enrichment for a competent guitar player. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. Students are introduced to self access and group learning approach. MZP3118V Alat Muzik Utama - Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan, teknik persembahan, latihan nyanyian dalam pelbagai rentak, mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. This course focuses on vocal diction techniques. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire.

MZU3119

Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II)

3(2+1)

Dalam kursus ini pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber, penyertaan pelajar dalam tiga bidang iaitu ensembel instrumental, memimpin, lawatan ke program konsert / persembahan, ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi.

65 In this course also, students are knowledgeable in ways to produce music composition derived from various resources.This course focuses on students’ participation in three components i.e. instrumental ensemble, conducting and attending program concerts/performance. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments

MZU3120

Muzik Dunia (World Music)

2(2+0)

Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China, Jepun, India, Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika, membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance, Barok, Klasik, Romantik, Abad ke 20 dan Jazz, menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer, genre, karya dan stail dengan lebih mendalam. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China, Japan, India, Thailand and Africa, discussions are held to analyse aspects

genre and compositional styles. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. ekspresi dalam pelbagai dinamik. classic. Romantic.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. MZP3121G Alat Muzik Utama . romantic and the 20th century eras with different music genres. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. menganalisis dan . styles and composers music scores from Renaissance. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. romantik. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. 20th century and Jazz eras. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V 66 Alat Muzik Utama . This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. Baroque. klasik. Classical.of music genre. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . tempo and phrasing and singing in various rhythm. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu.

MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. and documenting the action research findings in a report or article. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH . mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. This course involves skills of carrying out an action research in a school. MZP3124 67 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. analysing and interpreting the research data. MUSIC ACE. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. 7. the role of technology and music software in the production of music composition. hasil This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. dan kaedah mendokumentasi penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. implementing the research.menginterpretasi data penyelidikan.

Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. India. Tumpuan diberi kepada analisis asas seni reka dalam karya seni visual. tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. Jepun dan Barat. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. penerokaan dan penghayatan dalam karya seni. apresiasi hasil seni 2 dimensi kanak-kanak dan apresiasi hasil seni 3 dimensi kanak-kanak. aesthetics. children’s creativity and imaginations. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. 68 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) PSV3103 3(3+0) Kursus ini merangkumi peringkat perkembangan pengutaraan tampak kanakkanak. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang peranan dan kepentingan asas seni reka dalam karya Seni Visual secara perbandingan. Penekanan diberi kepada aspek pemerhatian. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. exploration and appreciation of art works. dan kepentingan PSV dalam teknologi tinggi. creativity. konsep kraf. Topik-topik kursus ini meliputi latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. the concept of craft and the importance of Visual Art Education in the era of sophisticated technology. distinguished educationist and researchers in children’s art. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. and visual expression. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh-tokoh seni dan pendidik. Emphasis will be on the aspects of observation. developmental stages of children’s art. aims and objectives of Visual Art Education in KBSR. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. This course covers the developmental stages of children’s visual expressions. appreciations of children’s 2 dimensional art works and appreciations of children’s 3 dimensional art work. principles of design and compositions in art works of various cultures. The focus is on the aspects of analytical exploration in analyzing basic design concept in art works. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. This course focuses on comparative studies of the role and importance of basic design concept in visual arts. This course covers the concepts. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. estetika dan ekspresi visual.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep PSV. Topics in this course cover the background of developmental theory on children’s visual expressions. stimulus and factors that affect children’s art. . art of various cultures. kreativiti. China.

dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. resource and teaching aid management. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. persediaan mengajar. that is: Drawing and Picture Making. Pattern-Making and Designing. bahan. 3(2+1) . Integrated Curriculum for Primary Schools – Drawing and Picture Making. PSV3106 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. as well as practical activities for explorations of tools and materials. the importance of curriculum development.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. specifications of the syllabus. objektif kurikulum. konsep 5P. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. kepentingan perkembangan kurikulum. the 5P concept. management of outdoors and indoors activities. content and themes in producing art works for the four areas. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. Penekanan diberikan kepada matlamat. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. huraian sukatan pelajaran. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. lesson planning. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. Penekanan 69 juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. the roles of the PSV teachers. peranan guru PSV. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. Membuat Corak dan Rekaan. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. subject matter. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education.

strategi. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. teaching and learning resources. introduction to tradisional crafts. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. mengenal kraf tradisional. membuat corak dan rekaan serta aktivit amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. PSV3108 70 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah .Membentuk dan Membuat Binaan.Pattern-Making and Designing) Kursus ini merangkumi konsep karya menggambar dan membuat corak dan rekaan. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual 3(1+2) . This course covers the approach. pattern-making and designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the above areas. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang membentuk dan membuat binaan. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. This course focusses on the concept and principles of the area of modeling and constructing. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary Schools in Visual Art Education – Modelling and Constructing. sumber pengajaran dan pembelajaran. This course covers the concept of drawing and picture making as well as patternmaking and designing. Tumpuan diberikan kepada aspek merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang menggambar. strategy. Emphasis is given to the teaching and learning activities in the area of drawing and picture making. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas.

pengenalan multimedia serta multimedia dalam PSV. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. introduction to multimedia as well as multimedia in PSV. This course covers the introduction to the art history in western art. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. seni oriental. Practical aktivities cover the use of multimedia. evaluation of art works and evaluation of portfolios. oriental art. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital dan multimedia. seni oriental. applying creativity and artistic process in producing digital and multimedia art works. Penekanan diberi kepada pelbagai pendekatan apresiasi Seni Visual. seni alam Melayu dan seni visual Malaysia. methods and forms of assessment. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. alat dan bahan. bentuk pentaksiran PSV. pendekatan dan kaedah . jenis-jenis pentaksiran. presenting and exhibiting multimedia art works. teknik menghasilkan lukisan. aims of assessment in VAE. types of assessments. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. kaedah pentaksiran PSV. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. marking schemes. tujuan pentaksiran PSV. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. pertimbangan dan pengamatan dalam lukisan. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. peraturan memberi markah. pelbagai fungsi lukisan. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan.(Creative Multimedia in Visual Art Education) Kursus ini meliputii peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). western art. oriental art. PSV 3111 71 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. application of ICT in teaching and learning PSV. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). Exposure is given to various approaches in the appreciation of visual art.. apresiasi karya seni barat.

drawing techniques. This course covers the management and organisation of arts projects. merancang projek seni. PSV3115 Penyelidikan Tindakan II . This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Isi kandunganya memberi penekanan kepada kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. management and organisational process of art projects. implementing art projects. melaksanakan projek seni. Aktivit amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. various functions of drawings from various genres and culture.melukis. making feedback reports and taking further actions. PSV3113 Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. and documenting the action research findings in a report or article. analyzing and interpreting the research data. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Emphasis is given to the importance and fundamental knowledge of art projects.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) 3(0+3) . PSV 3114 72 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi pengurusan dan pengendalian projek seni. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Seni. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. approaches and methods. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. pengurusan dan proses mengendalikan projek seni. This course covers the types of drawings . Practical activities include activities in producing digital and non digtal drawings and art works. tools and materials. implementing the research. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. considerations and perceptions in drawings. planning art projects.

the usage of text books and Teachers Guide Book. It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar.Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. The course focuses on strategy. the new and old curriculum comparison analysis. 8. the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. PIM3102 73 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan . approach. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. iaitu pengenalan kepada Al-Quran. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. pendekatan. This course discussed the Islamic education development. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in a school. and the implementation of “j-QAF” program.

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam. lesson plans. The course focuses on clarifying the concept of ‘Sirah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. lesson plans. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. 74 The course focuses on clarifying the concept of ‘Ibadah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al-Quran. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep ibadah dalam Islam. and teaching practical. It also discusses the strategy. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran Sirah. penyediaan rancangan. This course focuses on introduction to Al-Quran education. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. application ‘tajwid’ rules in reciting. lesson planning and teaching-learning of al Quran. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. memorizing and interpreting of the Quran verses. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga membincangkan strategi. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. penyediaan rancangan. . and teaching practical. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep sirah dalam Islam. lesson plans and teaching practical.

PIM3109 75 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. kemahiran asas. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) . and practical. exposure to Arabic calligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. The course focuses on clarifying the concept of ’akhlak’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also discusses the teaching strategies. lesson plans. penyediaan rancangan. The course emphasizes on topic selecting. perancangan. pendedahan secara amali penulisan khat. planning. dan moden. basic skills. dan amali. kajian teks jawi klasik.PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep akhlak dalam Islam. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. according to the Islamic education syllabus for primary schools. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. The course focuses on the content analysis on ‘Jawi’. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. and practical teaching and learning of ‘ akhlak’. It also discusses topics in micro and macro teaching concepts.

’s special traits.w. kesan iman dalam kehidupan. The course focuses on the “dakwah”.. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). measurement. dan Penilaian PAFA. and other related issues. pengukuran. perkara-perkara yang membatalkan iman. 76 This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.a. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s. types and field of testing. assessment and evaluation in Islamic education.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam.a. Islamic educators. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It also discuss topics related to item building. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. PIM3113 Penyelidikan Tindakan I . PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. The course focuses on concepts.w. and PAFA assessment. dan isu-isu aqidah dalam kehidupan. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars.Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk penilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian. and Islamic Education Managements in Malaysia. pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan Sunnah. It will also explore ways of acquiring the . Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. the impact of faith in life. bentuk dan bidang penilaian. their main topic of discussions. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s. tables of specification. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentang mazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka.

physical fitness and the importance of physical fitness. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. Islamic economy and management of properties in Islam. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. implementing the research. methodology in fiqh. training principles of physical fitness. sembelihan. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isu-isu semasa dalam bidang fiqh. the component of health. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. analyzing and interpreting the research data. The course focuses on Usul Fiqh studies. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal.skills of planning an action research. training methodology for physical fitness. jadual latihan kecergasan fizikal. motorrelated physical fitness componen. This course involves skills of carrying out an action research in a school. It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies. periodisation of training and effects of training on physical fitness. . training schedule of physical fitness. and documenting the action research findings in a report or article. PIM3115 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. animal slaughtering. 77 9. This course includes concepts and definition of total fitness.related fitness. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal.

asas terjunan. This course to expose students to various swimming skilss. This course stress on rules and regulations. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran 2(2+0) . Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. basic teaching and learning methodology of swimming. children’s games and techniques. permainan kanak-kanak.PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengaplikasikannya dalam kurikulum PJk di sekolah. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. the acquiring of skills in the track and field event. The emphasisi is also given on the organising and management of games and techniques. kemahiran acara padang. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. teaching and learning of bacis movement. Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas. structure and the organisation of society. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. struktur dan oraganisasi persatuan. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. officiating and oragnising and mangement of swimming competition. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. evaluation. pengurusan. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. kemahiran acara balapan. penilaian. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan permainan dan teknik permainan. swimming safety. pengelolaan permainan dan teknik permainan. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. model Bunker and Thorpe 1982. 78 PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. The topics are basic movement concept. keselamatan renang. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Educations to help students to apply the curriculum in schools.

sistem otot. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. selular dan tisu organisma. maturation and physical performance. This course includes the definition and concept of growth. respiratory system. sistem saraf. tisu adipos dan komposisi badan. feedback. sistem endokrina. sistem respirasi. jantung. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. coordination. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. . perbezaan individu. pemprosesan maklumat. pembelajaran motor. attention and performance. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. lymphatic system and immunity. skeletal system. darah. koordinasi. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. muscular system. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. blood vessels and circulation. kanak-kanak. motor control. maturation and factors that influence growth. maturation and motor learning. Integumentary system. kawalan motor. nervous system. keselamatan murid-murid. pertumbuhan somatik. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. aspek pengurusan. saluran dan peredaran darah. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. nutrition and metabolism as well as urinary system. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. endocrine system. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. kematangan. retention and transfer of learning. human information processing. blood.chemical level. Heart. motor learning. sistem penghadaman. penganalisisan perlakuan. . pengelolaan dan pentadbiran. individual differences and capabilities. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. kematangan dan prestasi fizikal. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. 79 This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. somatic growth. kematangan dan pembelajaran motor.Motor (Growth and Motor Development) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. maklumbalas. sistem rangka. ‘attention’ dan prestasi. aktiviti fizikal dan sukan. functional development. adipose tissue and body composition. cellular level and tissue level of organisation. sistem integumentari. digestive system. sistem limfatik dan imuniti.

aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. planning. perancangan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. objectives. penganalisisan perlakuan. pengurusan. history and literatures of outdoor education. This course covers the philosophies. the aspects of managing. recreation and leisure. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. pengurusan. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. rekreasi dan kesenggangan. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. .kepentingan. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. The aspects of managing. sukatan dan tafsirannya. aims. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian.This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. pengelolaan. managing. concepts. administrating and organizing. 80 This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. analyzing performance. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. administrating and organizing. pengelolaan. konsep.

aspek pengelolaan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. penganalisisan perlakuan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. penganalisisan perlakuan. issues in sport. the interpretation of curriculum. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. the aspects of managing. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. managing physical education and sport. values and ethics in sport. isu-isu dalam sukan. pengurusan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. undang-undang dan pentadbiran sukan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. pengurusan. sports development programme. program pembangunan sukan. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. . PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. criteria in choosing physical education acitivities. laws and administration of sport. administration of national and international sport agency.This course includes the history and development of physical education in Malaysia. the importance of physical education. pengurusan permainan tradisional. administrating and organizing. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. nilai dan etika dalam sukan. managing tradisional games. aspek pengelolaan. 81 This course discusses the management and administration of physical education and sport. analyzing performance.

measurement and evaluation in physical education and sports. analysis and interpretation. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan . prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. the interpretation of curriculum. selecting test. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. criteria in choosing adapted physical education acitivities. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. analyzing performance. 82 interpretasi serta menggunakan hasil ujian. Students will be exposed to different types of research in health.This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. Emphasis given to the concepts of physical education. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. The course helps student to develop different type of tests. pendidikan jasmani dan sukan. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. pemilihan jenis-jenis ujian. This course includes the concept of test. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. the aspects of managing. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. physical education and sports. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. pembinaan ujian. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. administrating and organizing. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian.

reinforcement. motivasi. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. sports and economy. maklumbalas. exposure to extreme heat. approach in treatment of injury. child psychology development via sports. sukan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research in Physical Education. pengsan. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. prevention of injury in sports. burnout and overtraining in sports. prinsip asas pertolongan cemas. deviation and aggression in sports. badan. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. analysing and interpreting the research data. sports. sukan dan media. and documenting the action research findings in a report or article. socialization in sports. keganasan dalam sukan. pencegahan kecederaan dalam sukan. kebangkitan. sukan dan kanakkanak. kaki. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. feedback. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. terdedah kepada haba yang melampau. asthma and heart attack. PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. skin injury. arousal. mengangkat dan membawa pesakit. motivation. sociology theories in sports. teori sosial dalam sukan. sports and children. deviasi dalam sukan. pendarahan terbuka. lifting and carrying of patient. ‘burnout’ dan lebihan latihan dalam sukan. sukan dan ekonomi. implementing the research. definisi sosiologi sukan. personaliti. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. airways and cardiopulmonary resuscitation. asma dan serangan jantung. kecederaan bahagian tangan. sports personality. kepala dan mata. faint. soft tissue . sports and media. basic principles of first aid. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. kecederaan kulit. sports history. perubatan sukan dan jurulatih sukan. This course discusses the basic concept of sports injury. pendekatan rawatan kecederaan. pressure and anxiety in sports. prinsip menguruskan kecederaan patah.Jasmani. kecederaan tisu lembut. principles in managing fracture. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. the definition of sports sociology. PJM3118 83 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. This course includes sports psychology and sports sociology. sports medicine and coaches of sports. penetapan matlamat. peneguhan. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. goal. open wound.

It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. Appreciation of Fibonacci Numbers and Golden Ratio in nature is emphasized. nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. body. This course involves skills of carrying out an action research in a school. head and eyes. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. there is a further exploration into natural. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . students will apply their knowledge of numbers in number recreations and problem solving.injury. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. rational. legs. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. injury to the hand. 10. In addition. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. The characteristics and theorems related to these sets of numbers will also be highlighted. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. . MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. 84 Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. irrational and real numbers. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. In the process.

rangkaian. symmetries and transformations. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk.g.Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. linear programming. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. simetri dan transformasi. The use of ICT e. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. Students will also discover patterns in art and design. exposure to dimensional geometry of the Platonic solids is also highlighted. algorithms. graf. jenis-jenis carian. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. pemprograman linear. types of searches. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. It discusses concepts in plane geometry. analisa laluan kritikal. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. Chi-Square test. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. teselasi. critical path analysis. heuristic algorithms and methods of sorting. Selain itu. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. GSP is applied as a tool to investigate and construct projects in geometry. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri. . In addition. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic. 85 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. It provides information about introduction to decision Mathematics. algoritma. graphs.tessellations. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membangunkan projek geometri. Pelajar juga didedahkan kepada makna. networks. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan.

students are able to find the first and second derivatives of functions and minimum and maximum points of graphs. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah ‘bivariate’. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning Mathematics. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective Mathematics lesson. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. the applications and use of technology. and patterns and relationships. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus.Dalam kursus ini. teaching and learning aids. kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos. ‘derivatif’ dan ‘integral’ serta pola dan perhubungan. derivatives and integrals. aplikasi teori pembelajaran Matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. Students will be introduced to printed materials. Mathematics facilities and management of resources. . Selain itu. At this point. technology in Mathematics. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan. using relevant Mathematical ideas. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. 86 MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of Calculus which includes functions and graphs. teknologi dalam Matematik. penggunaan dan aplikasi teknologi. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. ujian ChiSquare. kalkulator grafik dan perisian seperti Geometer Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. fungsi dan graf. applications of Mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of Mathematics. basic understanding of limits and limit theorem. In addition. graphing calculator and software such as Geometer’s Sketchpad to sketch and interpret the graphs of functions.

aljabar matriks dan ruang vektor. students will learn the key concepts in geometry. pelajar akan belajar konsep utama geometri. dan Gauss-Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. micro and macro teaching sessions. mikro dan makro. MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. Perpuluhan dan Peratus) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. The idea is extended to using Elimination. Penggantian. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. Discussions cover topics related to teaching of numbers. Substitution. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. matrix algebra and vector space. pecahan. decimals and percentages and also construction of teaching aids. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. mikro dan makro. Pecahan. students are taught to find the inverse of a singular matrix using the adjoint method or elementary row operations. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja. perancangan pengajaran efektif. pengukuran dan pengendalian data. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. 87 Teaching of Geometry. Selain itu. pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau operasi baris elementari. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. . Farctions. the use of technology. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. In addition. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. Gauss-Jordan Method and Cramer Rule in solving linear systems. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. penggunaan teknologi. Dalam kursus ini.MTE3109 Teaching of Numbers. measurement and data handling. fractions. effective planning and teaching. micro and macro teaching sessions.

menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. The topics discussed are testing and evaluation. kesukaran Matematik dan ujian diagnostik. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. implementing the research. analysing and interpreting the research data. and some key mathematical ideas related to calculus. MTE3114 88 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) 3(2+1) This course relates students to the earlier mathematics courses. kod dan kriptografi.MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) Students will be exposed to the skills of carrying out testing and evaluation. and documenting the action research findings in a report or article. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam kehidupan harian. keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. codes and cryptography. Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. mathematical difficulties and diagnostic test. use of mathematical modeling in biology and ecology. classical codes and ciphers. special needs in Mathematics education and applications of technology in assessment. kod klasik dan nombor rahsia. MTE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3(1+2) . serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. Its contents cover mathematics in every day life. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. MTE3113 Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(2+1) This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian.

struktur sel dan fungsi. respirasi tumbuhan. nutrisi haiwan. what do children need to help them learn through constructivism. tumbesaran. It explores the nature of science. nutrisi tumbuhan. Ia menerokai . plant excretion. growth. assessing children’s ideas and misconceptions in science. Ausubel’s learning theory. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. animal respiration. cellular respiration in plants and animals. how children learn science. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. animal reproduction. Gagne’s learning theory. animal excretion. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan This course involves skills of carrying out an action research in a school. It explores the nature of life. bentuk sains dan bagaimana kanak-kanak mempelajari sains. plant respiration. perkumuhan tumbuhan. respirasi haiwan. animal nutrition. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. understanding children’s ideas in science. Shiffrin and Baddeley’s. the constructivist approaches. Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. pembiakan tumbuhan. plant nutrition. Bruner’s learning theory. pembiakan haiwan. plant reproduction. information-processing theory-Atkins. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. the nature of science and how children learn science. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. cell structure and function. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. Behaviourist learning theory. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Proses Hidup dan Kehidupan) 3(2+1) This course provides knowledge about life and living processes. SCE 3102 89 Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about how children perceive science. movement and support in animals and plant responses to stimulus. 11. food and wellbeing. perkumuhan haiwan. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. makanan dan kesihatan. understanding children’s development.

bijih dan galian. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. teaching science for all children and science for exceptional children. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. getah. eter dan ammina. composite materials. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course provides knowledge about exploring materials. applying Newton’s laws in everyday life. Shiffrin dan Baddeley. synthetic polymers and plastics. polimer tiruan dan plastik. electrical circuits in . SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. Ia meneroka tentang bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. cara kanak-kanak mempelajari sains. sulphuric acid and nitric acid. aldehydes and ketones. ester dan amid. using light. Malaysian primary science curriculum I. work and machines. polimer semulajadi dan kertas. perusahaan penyediaan ammonia. aldehid dan keton. rubber. pendekatan konstruktivisme. forces in fluids. teori pembelajaran Gagne. esters and amides. teori pembelajaran Bruner. teori pemprosesan maklumatAtkin. soaps and detergents. teaching and learning strategies for primary science. natural polymers and paper. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course provides knowledge about physics in context. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. aromatic compounds. memahami idea kanak-kanak dalam sains. planetary and satellite motion. industrial preparation of ammonia. bahan komposit. 90 Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah.tentang ciri-ciri sains. fuel. sabun dan detergen. Malaysian primary science curriculum II. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. thermometry and thermometers. It discusses issues in science education. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. It discusses physics and measurement in everyday life. the physics of music. alloys. asid sulfur dan asid nitrik. alcohol. motion. bahan bakar. Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaan bahan-bahan. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . carboxylic acids. sebatian beraroma. asid karboksilik. kurikulum sains sekolah rendah aras II. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. alkohol. ores and minerals. perkembangan kanak-kanak. teori pembelajaran tingkah laku. ethers and amines. aloi. teori pembelajaran Ausubel.

the house, electricity and magnetism at work, generation and transmission of electricity, use of electronics and semi-conductors. Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian, gerakan, aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian, kerja dan mesin, daya dalam cecair, gerakan planet dan satelit, fizik muzik, termometeri dan termometer, menggunakan cahaya, litar elektrik dalam rumah, keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja, penjanaan dan transmisi elektrik, kegunaan elektronik dan semi konduktor. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0)

This course provides knowledge about thinking and working scientifically. It discusses primary science teaching, acquiring manipulative skills, the basic science process skills and integrated science process skills. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi kemahiran manipulatif, kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1)

This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. It explores about ecosystem, ecosystem services, biodiversity, in-situ conservation, ex-situ conservation, plant diversity, animal diversity, understanding population trends, threats to biodiversity, genetic diversity I, genetic diversity II, acoustic ecology and biodiversity collection submission.

91 Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. Ia meneroka tentang ekosistem, faedah ekosistem, kepelbagaian biologi, pemuliharaan in situ, pemuliharaan ex situ, kepelbagaian tumbuhan, kepelbagaian haiwan, pemahaman tentang trenda populasi, ancaman terhadap kepelbagaian, kepelbagaian genetik I, kepelbagaian genetik II, ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0)

This course provides knowledge about planning for teaching primary science. It explains about lesson planning, learning objectives, learning outcomes, daily

lesson plan, planning a daily lesson plan, writing lesson plans, microteaching skills and macro teaching. Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran, objektif pembelajaran, hasil-hasil pembelajaran, rancangan mengajar harian, merancang rancangan pelajaran harian, menulis rancangan pelajaran, kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1)

This course provides knowledge about energetics in chemistry. It explores about energy, the first law of thermodynamics, thermochemistry, electrochemistry and nuclear chemistry. Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. Ia meneroka tentang tenaga, hukum pertama termodinamik, termokimia, elektrokimia, dan nuklear kimia. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1)

This course provides knowledge about earth and space. It discusses earth: structure, origins and its major systems and space: the solar system, outer space, celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur, asal usul dan sistem-sistem utama dan angkasa: sistem solar, angkasa lepas, fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca.

SCE 3111

92 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains)

3(3+0)

This course provides knowledge about evaluation in science teaching. It discusses definition of terms, purpose of assessment, areas of assessment in primary school science, types of assessment, assessment tools, test design and construction, scoring of assessment, administration of test, marking and moderation of test scripts, analysis of test score, interpreting test score and forms of examination. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alatalat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran,

pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian, interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0)

This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. It will discuss about management of science laboratory, safe handling of scientific materials handling of chemicals, rules and safety in the laboratory, basic laboratory techniques, preservation of biological specimens, science teaching and learning resources, preparation and improvisation of selected resources and presentation. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains, cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia, peraturan dan keselamatan dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, pengawetan spesimen biologi, sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0)

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

SCE3114

93 Science, Technology and Society (Sains, Teknologi dan Masyarakat)

3(3+0)

This course provides knowledge about science, technology and society. It discusses issues relating to science, technology and society, project-based learning design, innovation and inventions, project-based learning for conservation, project-based learning for energy in the biosphere, project-based learning for endurance of resources, project-based learning for additives in food, project-based learning for pollution and its effect on human health. Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains, teknologi dan masyarakat. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains, teknologi dan masyarakat, rekabentuk pembelajaran berasaskan projek, pembaharuan dan penciptaan, pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan, pembelajaran

pengenalan kepada sistem PTV. proses perancangan dan penilaian RBT. 94 This course will introduce to Design and Technology (D&T) program. peluang kerjaya dan masa depan RBT. 12. dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT. kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Malaysia. text books and other resources including the use of ICT. the introduction to the TVE system. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. leadership characteristics. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. Focus on the evolution of technical and vocational education (TVE) and design and technology will be given. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). curriculum and teaching of TVE and Primary Living Skill in Malaysia. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. buku teks dan bahan sumber lain termasuk penggunaan ICT. In relation to that. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. management and administration and Design and Technology will be emphasized. ciri-ciri kepimpinan. Pengetahuan berkaitan bahan pengikat. Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional (PTV). SCE3115 Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) This course involves skills of carrying out an action research in a school. pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan penekanan. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. barangan logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan . career path and future of design and technology. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. falsafah. kemasan.berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. process of the planning and evaluationin RBT. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan.

pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. dokumentasi dan penyimpanan rekod.integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. planting vegetable hydroponically. This course will expose the student to the development of technology and material production. evaluation. kurikulum sekolah. meta.penekanan. innovation. andurrent issues regarding the curriculum development in Malaysia. selection and preparation of field for vegetable planting. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3(3+0) . teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. 95 penanaman. dan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. designing. plant care. propagation. planning. This course will provide the exposure and understanding about the curriculum’s philosophy. goals and teaching objectives and other resources. kemahiran pembinaan projek berasaskan kayu dan logam. pengurusan dan inovasi kurikulum dijelaskan. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi falsafah. planting. finishing. the integration of pedagogical element and assesment will also be focused. management. planting. accessories. reka bentuk. perancangan. pelaksanaan. handling of products. theory and model of curiculum development. care of ornamental crops and landscape. penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi turut difokuskan. matlamat dan objektif pengajaran dan sumber-sumber lain. penilaian. documentation and record keeping. the development of local manufacturing industries and the usage of recycle materials. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan kitar semula. skills on constructions of wood and metal based project. school syllabus. pengetahuan teori dan kemahiran amali. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. implementation. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. interior and exterior decoration will also be emphasized. Knowledge of materials. penanaman sayursayuran secara hidroponik. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries.

ujikaji litar arus ulangalik dan arus terus. kaedah. belah. Topik yang dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim. hemlines and. penghilangan gelembung. necklines. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian. Focusses will be on teaching and learning approaches. penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro. robotik.(Primary School Living Skill Teaching Method) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. and the integration of suitable pedagogical element and assessment. motor arus terus. teaching method and techniques. lengan. teknik pengajaran. membina robot asas teknologi rendah. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. kancing. gathers and. and macro and micro teaching. The skills involve are building and interpreting schematic diagram to wiring circuit. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject.design of garment styles. aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan sukatan pelajaran di sekolah rendah. pleats. pendawaian satu fasa. strategi. Topics will be discussed covers the sewing processes include fasterners. sleeves. skills in preparing and using the materials for teaching aids with IC. mendawai litar pendawaian domestik. komponen elektronik dan aplikasi litar elektronik. mereka cipta stail pakaian. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. domestic wiring. kemahiran penyediaan. mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek elektronik. . penyudah tepi dan garis leher. RBT3107 96 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik. the skills of planning a lesson based on primary school syllabus. the preparation of work records and dress making. asas mekatronik. design printed circuit board. kemahiran dan teknik menyoal. dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. strategies. Pedagogical element and assessment will be emphasized. openings. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan. Tumpuan diberikan kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran. mechatronics and robotics basics components. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basics principle of electrical and electronics. asas elektronik berdigit. skills of questioning techniques.

pembiakan dan pengendalian. marking scheme and mark analysis. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. preparation and keeping of documentation and records. membina Jadual Spesifikasi Ujian.alternative evaluation skills for using rubric. peraturan pemarkahan. various methods of evaluation. interpretation as well as report writing on assessment.the overview to the pet animals and ornamental fish. jenis penilaian. pengurusan dan penjagaan harian. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching. pest breeding. item development. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. selection of pets and ornamental fish. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. selection and preparation of aquarium and cage. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. dan pembiakan 97 ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. pelbagai cara penilaian.RBT3108 Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro This course deals with rearing pets and ornamental fish technology:. discussion on validity and reliability of evaluation format. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. competency and school based evaluation. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. test specification table. management and daily care of pets. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) . penggunaan dan interpretasi data. portfolio. analisis markah dan statistik asas. RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. housing and equipments for pet rearing. basic statistic.

This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. prinsip memasak dan tatasajian. kewangan. and documenting the action research findings in a report or article. electronic commerce (e–commerce). punca dan pencegahan kemalangan. reka bentuk bengkel. In this component too. This course covers topics on food sanitation.rules.and the integration of creativity element in pedagog. preparartion of food. . keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. implementing the research. pengurusan bahan dan alatan. financial management. best practices on workshop safety. materials and tools managemen. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. perundangan dan pengurusan personel juga diberikan penekanan. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi. teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan. organization and management. dan penerapan unsur kreativiti ke dalam pedagogi. regulation and workshop management personnel will also be emphasized. undang-undang perniagaan. technology in food preparation and. finance. workshop design. pengetahuan tentang peraturan. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and Safety Management) 2(2+0) Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan. cooking principles and. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. perniagaan elektronik (e-dagang). It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. table setting. elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan. causes and prevention of accidents. 98 Penyelidikan Tindakan I – Kemahiran Hidup (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) RBT3113 Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. pengurusan kewangan. element of design is integrated in food preparation. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. analysing and interpreting the research data. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. business law.

susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. tempat alat tulis. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) 3(3+0) . 3D design. design and managing project such as chair. proses dan perancangan projek. RBT3116 Penyelidikan Tindakan II – Kemahiran Hidup (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. This course emphasize on product design with computer aided. processes and planning.RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantukan komputer. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. aplikasi lukisan 3D (wireframe. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan 99 tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. suface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. This course emphasize on product development and principle. aplikasi lukisan 2D. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 13. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. The integration of project base assessment will be emphasized. industrial design and design for manufacturing. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. layout of interior design and pet’s house and prosesses and planning project. product architecture. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. RBT3115 Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. reka bentuk industri. 2D drawing.

Children’s Right. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. health practice and safety. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. Act 308 and Act 550. This course discusses the concept of children’s physical development including motor development. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. aproaches in curriculum. growth and child development. the National Preschool Curriculum. modelmodel program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. teaching and learning techniques and techniques at presechools. views and ideas of earlier scholars of childhood education. PRA3103 100 Perkembangan Fizikal. the history of childhood education. also the transition process from home to nursery/preschools.Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. Akta 308 dan Akta 550. and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. eating ettiquette. the affective factors in the implimentation of curriculum. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. penjagaan kesihatan kanak-kanak. food and diets. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. persekitaran. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. the cleanliness of the environment in inculcating a healthy and safe lifestyle and also sex education . pengelolaan aktiviti prasekolah. This course covers the introduction to early childhood education. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical. pendekatan dalam kurikulum. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum.

aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. This course covers the theories of children’s creativity. field of creativity in early childhood education and to assess creativity. assessment in childhood education. factors of language development. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early Mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. factors that encourages and hinders creativity. seni bonekadan sastera kanak-kanak. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak.PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. the methods in teaching and learning language at preschool. perancangan program sains. pengurusan dan aktiviti. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. pembelajaran sains di prasekolah. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. pembelajaran Matematik di prasekolah. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. 101 sosiodrama. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. This course includes theory and the basics of children’s language learning. This course includes the theory and the basic of childrens’ cognitive development. and also language activity in preschool education PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. (Creativitiy Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. processes of creativity and teaching approaches. membina keyakinan . kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. merancang aktiviti. muzik dan pergerakan.

to develop confidence to face challenges in everyday life. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. the management and activities. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. understanding and managing children’s emotions. management of curriculum. menubuh dan mengurus pusat pendidikan . development of sosial skills and prosocial behaviors. PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab 102 kecacatan. teori perkembangan moral. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. the classification of special needs children. ciri-cirinya.untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. management of teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. identification of Islamic education and moral curriculum. Sprititual and moral development for preschool 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. and spiritual and moral development activities as well its learning centre. characteristics. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions. Focusses will be on the reason due to the disability. PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. theories on moral development. dan perbezaan individu. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children.

family relationship. penganalisisan. hubungan keluarga. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. behaviors and children’s dicipline. community. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. matlamat. peningatan kecemerlangan kekeluargaan.o the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools. objektif. build and manage preschool education centres. 103 This course covers the theories and perspecttive. build and manage preschool education centres. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. values and customs. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. nilai dan budaya. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. komuniti dan institusi pendidikan. and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme. penyimpanan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga.prasekolah. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. aims. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. . pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. improving family excellence. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah.melaksanakan perekodan.

presenting research findings in seminar. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. organizing action research seminar. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. keselamatan dan pemakanan. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. konsep kepimpinan dan perwatakan. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. documenting and publishing research papers. causes. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. punca masalah. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. analysing and interpreting the research data. This course exposes the considerations to be taken in edicating the learning dsiabilities students including characteristics. ciri-ciri. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. 104 14. This course is dealing with conducting action research in school. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. implementing the research. efficient relationship. pengurusan kesihatan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. kecekapan hubungan. and documenting the action research findings in a report or article. . programs provided and issues arises in educating these children. safety and diet. management of health.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.

writing . tingkah laku bermasalah. language acquisition and language learning problemss among learning disabilities standard. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. pronciples. pendekatan. prinsip. This course discusses the human behavior from aspects of definitions. Focus is given to the importance of increasing language and development of language and communication skills are discussed. This course discusses the definition of language. kemahiran membaca. dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas. approaches and methods used in language assessment and intervention are also covered. strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. and behaviour modification program among special needs students. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa. reading. strategies of behaviour modification and issue concerned.PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. Strategise to overcome the problems of acquiring the speaking. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu. concept. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. kajian sukatan pelajaran. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with sspecial needs. PKB3104 105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa 3(2+1) Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) Kursus ini membincangkan definisi bahasa. konsep. problematics behaviour. perancangan pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. theeory of language.

problems in acquiring listening. keselamatan diri. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan muridmurid bermasalah pembelajaran. kemahiran memasak. design various instrument in a variey of important aareas. kemahiran jahitan. teaching aids production and devise a daily lesson plan for microteaching. strategies to overcome the problems. The course includes understanding language. pengajaran tatabahasa asas. cookery. Ia merangkumi topik-topik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. gardening. PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology) 3(2+1) This course discusses the English language learnig among the learning disabilities students. tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. This course covers the design and use of assessment instruments as as well as how assessment sessions are carried out in the field od Special Education. home living. dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. self-protect. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. and the use of the assessemnet information to plan lessons that are focused and effective. PKB3107 106 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. kemahiran berkebun. . speaking. pengurusan rumah tangga. preparing lesson plan and application of language activities are also implemented. sewing. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. study of the syllabus. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. bertutur. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar. rearing pet. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. kemahiran memelihara haiwan. teaching basic grammar. membina pelbagai jenis instrument.skills and teaching basic grammar are emphasized. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. membaca dan menulis. reading and writing skills. strategi untuk menangani masalah tersebut. ethics and classroom management.

hydro therapy. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali.PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3 (2+1) This course exposes to students the importance aspects in Mathematics. pembinaan bahan bantu belajar. strategies and activities of teaching Mathematics assessment. terapi pergerakan kreatif. dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. permasalahan penguasaan Matematik. strategies to overcome teh problems. syllabus sudy and teaching remedial Mathematics for learning disabilities students. Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek penting Matematik. strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian. goals. Ia merangkumi konsep asas Matematik. Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. expression art therapy. teaching aids. terapi cara kerja. PKB3110 107 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course provides the knowledge of concepts. objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. langkah-langkah. terapi muzik dan nyanyian. terapi pertuturan. and the element of functional science in daily life usage will be emphasized. objecrtives and basic principles of teaching science to learning disabilities students. terapi hidro. kajian sukatan pelajaran. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains. terapi seni visual. art therapy. . matlamat. problems of learning Mathematics. It covers basic concepts of Mathematics.masalah pengajaran Sains. procedures. functional Mathematics. penilaian. speech therapy. occupational therapy. problems related to teaching sciece process. matematik berfungsi. This course discusses the importance of physistherapy. music and singing therapy. play therapy and altenative therapies to the special needs students in theory and in practice. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(!+2)) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak-kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio.

Ia juga merancang dan melaksana satu kajian tindakan. implementing the research. pentadbiran. pengasingan. assessment. pentaksiran. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat. students multiple competencies. multidisciplinary services offered at the CBR. penempatan pelajar. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. isu pelabelan. program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK). preparation and implementing a social work project at the CBR for a specific period (on – site training) PKU3113 108 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0) Penyelidikan meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. pengurusan kelas khas. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. program and placement of the ISN at the Community-based rahbilitation (CBR). parents and community involvement. prasarana kelas khas. khidmat pelbagai disiplin di PDK. setting up administration. special classroom management. penubuhan. physical aspects of the classroom. This course focuses on the centralized rehabilitation of the individual with special needs (ISN). keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. teachers profesionalism. This course discusses issues and problems in educating special needs student from the aspects of placement. keprofesionalisme guru. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. principles and ethics of social works. labeling segregation and integration. dan integrasi. effectiveness of teaching and learning. analysing and . kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. prinsip dan etika kerja sosial.

jabatan pendidikan negeri dan sekolah. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. pelaksanaan program Pendidikan Khas di peringkat sekolah diberi penekanan. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH PKD3101 Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) 3(3+0) . the State Education Department and the school.interpreting the research data. organizational structure of the Special Education department in the Ministry of Education. and support services as well as evaluation of Special Education programs. and documenting the action research findings in a report or article. budget allocation. peruntukan kewangan. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. This course covers the implemetation of special education programs. The implementation of Special Education programs in schools is given emphasiis. peranan guru dan pentadbir. struktur organisasi di peringkat kementerian. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 15. placement procedures for children with special needs. The role of teachers and administrative. dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas. 109 This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school.

peer group and effective modes of communication on the development of hearing-impared children. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. rakan sebaya dan kaedah komunikasi yang berkesan terhadap perkembangan kanakkanak bermasalah pendengaran. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with special needs. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. PKD3104 Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) 3(3+0) . This course aims to give students an appreciation of the deaf culture with a discussion of its characteristics and the life style of the deaf community. the factors which can affect the development of language and communication. Fokus diberi kepada pengetahuan mengenai 110 Bahasa Isyarat Malaysia untuk membolehkan pelajar berkomunikasi secara berkesan dengan golongan yang bermasalah pendengaran.Kursus ini meliputi ciri-ciri dan perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam pelbagai aspek. Students will be taught the basics of the Malaysian Sign Language to enable them to communicate effectively with the deaf population. Focus ini given to the importance of increasing language and communication skills in these children. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. This course covers the charateristics and the development of hearing-impaired children from various aspects. different approaches and methods used in language assessement and intervention are also covered.The effects of hearing loss and its implication on classroom practice.roles of the family. pendekatan dan kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa. kepentingan peranan keluarga. PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi satu pendedahan terhadap budaya pekak dengan membincangkan ciri-ciri budaya pekak dan gaya hidup komuniti pekak supaya pelajar dapat menghayatinya. kesan kehilangan pendengaran terhadap amalan pendidikan dalam bilik darjah.

gathering relevant information. characteristic features as well as their respective advantages and disadvantages. sasaran.membina pelbagai 111 jenis instrument. how to create and use various assessment tools. identify the strengths and weaknesses of their pupils. banding-beza antara kaedahkaedah tersebut dari segi matlamat. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid yang diajar. Isi kandungannya meliputi aspek-aspek penting dalam intervensi awal. This course discusses the need for early intervention and support services for hearing-impaired children before and after entering school. dan objektif-objektif pengajaran. mengumpul maklumat dalam pelbagai bidang. and teaching objectives. It covers the important components of early intervention as well as the types of support services provided by the various organizations involved. and the issues and current trends in the education of the hearing-impaired. The need for collaboration among the various disciplines involved in providing support services for the deaf is emphasized. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan penggunaan dan pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas.Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di dalam dan di luar negara serta beberapa kaedah komunikasi yang digunakan dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. dan isu dan trenda dalam pendidikan masalah pendengaran. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) . This course aims to provide students with a knowledge of the function and implementation of assessment in the field of special education. PKD3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan keperluan intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran sebelum dan selepas masuk sekolah. ciri-ciri. comparisons among the various communication methods are made in terms of goals or objectives. The various communication methods used in the education of the hearing-impaired. dan kepentingan kolaborasi antara pelbagai pihak. This course gives an overview of the development of deaf education in Malaysia as well as abroad. jenis khidmat sokongan yang diberi oleh beberapa organisasi yang terlibat. kelebihan dan kekurangannya.

dan latihan amali melalui simulasi sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. KTBI dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris kepada murid-murid bermasalah pendengaran. PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai isu. practice using the hand codes in the context of teaching the Malay and English language to hearing-impaired children. pengenalpastian pelbagai jenis masalah bahasa. dan 112 merancang perkara-perkara penting dalam pertuturan secara individu. identification of language problems and ways to remediate language problems are discussed. practice through simulating teaching and learning language sessions. pendekatan dan strategi dalam mengajar bahasa kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran.Kursus ini meliputi pengetahuan tentang Bahasa Isyarat Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). This course provides students with a knowledge of the various issues. Tumpuan tajuk berfokus kepada jenis masalahmasalah pertuturan yang dialami oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran. Tumpuan diberikan kepada kaedah-kaedah dalam pentaksiran bahasa. Focus is given to the acquisition of expressive and receptives skills in using the hand codes. pelbagai kaedah mengenalpasti dan mengatasi masalah-masalah tersebut. Focus is given to the various speech problems commonly found among hearing-impaired children. This course gives students a knowledge of the hand codes used in the Malay and English Language. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana bunyi-bunyi pertuturan dihasil dan diklasifikasikan. Methods used in the assessment of language. cara mengatasinya. approaches and strategies in the teaching of language to hearing-impaired children. Aspek yang dititik beratkan ialah kemahiran menggunakannya KTBM dan KTBI secara ekspresif dan reseptif. dan melaksanakan program This course provides students with a knowledge of how the different speech sounds are produced and classified. the various methods used in identifying and remediating these speech problems and how to plan and carry out an effective speech intervention programme for hearing-impaired individuals PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) . dan aplikasi KTBM.

keperluan dalam mengubahsuai bahan sumber pembelajaran berdasarkan jenis masalah yang dihadapi kanak-kanak. merancang dan menggunakan bahan sumber pembelajaran mengikut keperluan murid bermasalah pendengaran dalam bilik darjah. kepentingan menyediakan persekitaran akustik. mengklasifikasi dan menguruskan bahan sumber pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pengetahuan serta pengurusan pelbagai ujian pendengaran. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. various methods of assessing hearing loss. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang pemulihan individu kurang upaya secara berpusat. kemahiran dalam memilih. collaboration among people from various disciplines. the importance of having a good acoustic environment. skills of planning. the necessity of adapting resource materials according to the specific needs of the pupils. etiologi kehilangan pendengaran dan kesannya terhadap pembelajaran. ‘hands-on’ knowledge and experience in the management and organisation of a CBR programme PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) .Kursus ini meliputi topik-topik seperti anatomi telinga. classifying and using learning resources to cater for the needs of hearing-impaired pupils in the teaching and learning process. This course focuses on how to choose. plan and use learning resources according to the needs of hearing-impaired pupils in the classroom. pelaksanaan projek 113 kemasyarakatan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. membina. government agencies and nongovernment organisations in the development of CBR is discussed. kerjasama pelbagai disiplin dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan pusat pemulihan dalam komuniti. This course covers topics like the anatomy of the ear. sistem amplifikasi pendengaran. the use of amplification in the classroom. amplification systems currently in use for the hearingimpaired. dan penggunaanamplifikasi dalam bilik darjah. developing. This course introduces students to the provision of community-based rehabilitation (CBR) as an important support service for the disabled. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada bagaimana memilih. proses pendengaran. the process of normal hearing. the etiology of hearing loss and its impact on learning.

analysing and interpreting the research data. types of programmes. peruntukan kewangan.Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. implementing the research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. mengurus dan melaksanakan program Pendidikan Khas. khidmat sokongan. financial allocation. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah pendengaran. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. This course provides students with a knowledge of the implementation of special education programmes. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. managing and implementation of these programmes. PKU3115 114 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. state and school levels. Focus will be given to the ways of planning. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. the procedure of placement for children with special needs and the structural organisation of special education programmes at federal. struktur organisasi di peringkat Kementerian. prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. dan strategi pelaksanaan serta penilaian program. and documenting the action research findings in a report or article. isu-isu. support services. kaedah merancang. jenis program. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration in Special Education) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelaksanaan program Pendidikan Khas. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. . peranan guru. and strategies of implementation as well as the evaluation of these programmes. issues like the role of teachers.

PKL3103 115 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. Peranan ibu bapa dan kepentingan intervensi awal juga dibincang. affective. presenting research findings in seminar. Penekanan diberi kepada komponen dan jenis intervensi yang sesuai mengikut kategori masalah yang dialami. and psychosocial development. dan pelaksanaan perancangan pendidikan bagi murid bermasalah penglihatan. kaedah pentaksiran penglihatan. serta kesan kecacatannya ke atas perkembangan kognitif. documenting and publishing research papers. observe and evaluate different programmes providing early intervention and support services through visits to special centres. pemerhatian dan penilaian terhadap pelbagai program intervensi awal dan khidmat sokongan melalui aktiviti lawatan. . latihan mengintepretasi laporan mata. The role of parents and importance of early intervention are also discussed.This course is dealing with conducting action research in school. PKU3102 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan asas tentang intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. This course covers the psychology and development of children with visual impairment and their effect on the cognitive. This course covers basic knowledge about early intervention and support services for children with special needs. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH PKl3101 Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada psikolgi dan perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan. afektif dan psikosial. 16. Emphasis is given to the important components and types of intervention based on the needs of the children. organizing action research seminar. proses penglihatan dan punca masalah penglihatan. pelajar diperkenalkan kepada jenisjenis kemahiran penglihatan (visual skills) bagi kanak-kanak berpenglihatan terhad.

kemahiran memasak. PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sejarah perkembangan Kod Braille. This course covers the design and use of assessment instruments as well as how assessment sessions are carried out in the field of Special Edducation. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam bidang Kemahiran Hidup. pengurusan dapur dan rumah. Rekreasi dan Pendidikan Jasmani Suaian.and the use of the assessment information to plan lessons that are focussed and effective. dan pengalaman hands-on.This course covers basic knowledge about the anatomy of the eye. Recreation and Adaptive Physical Education. teknik-teknik membraille dan membaca Kod Braille Bahasa Melayu. dan latihan membraille menggunakan Slate and Stylus juga diberikan. Students are taught cooking skills. management of the kitchen and house. This course covers important concepts in field of Living Skills. techniques of producing and reading the Bahasa Melayu Braille Code. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrumen pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. This course introduces students to the Braille machine and history of how the Braille Code developed. the visual process and causes of visual impairment. various visual assessment methods and visual skills training for children with low vision. design various instruments in a variety of important areas. grooming as well as management of recreational activities and Physical Education suitable for individuals with visual impairment and handson experiences. menulis pindah teks Braille kepada tulisan biasa. . pendadanan serta pengurusan aktiviti rekreasi dan Pendidikan Jasmani yang sesuai bagi individu bermasalah penglihatan. as well as transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille. training to interprete eye reports will enable students to plan for the educaitonal needs of children with visual impairment. dan penggunaan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. membina pelbagai jenis 116 instrumen dalam pelbagai bidang yang penting.

Pelajar juga didedahkan kepada penggunaan perisian komputer untuk menghasilkan kod Braille Bahasa Inggeris. persediaan dan pengajaran kanak-kanak buta dan berpenglihatan terhad. PKL3109 Kod Braille Matematik (Mathematics Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. sessions to practice indoor and outdoor sessions. teknik-teknik bergerak (dengan dan tanpa alatan). mengaplikasikan peraturan-peraturan Kod Braille Matematik dan menggunakanya dalam pendidikan murid-murid bermasalah penglihatan. adaptasi kurikulum. based on the Standard English Braille Code from Royal National Institute for the Blind (Unted Kingdom. based on the Mathematics Braille Code produced by the Braille Authority of the Unted Kingdom Mathematics Committee (1987). PKL3110 117 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perancangan. This course covers skills to produce. membaca dan menulis pindah Kod Braille Bahasa Inggeris berdasarkan Standard English Braille Code yang dihasilkan oleh Royal National Institute for the Blind (United Kingdom). dan latihan amali di dalam dan di luar bangunan. the level of Mathematics. menggunakan ICT dan peralatan khas. read and transcribe the English Braille Code.PKL3107 Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar konsep-konsep asas dalam bidang orientasi dan mobiliti. apply the Mathematics Braille Code rules correctly and to use these skills in the education of children with visual impairment. This course introduces the student to basic concepts in the filed of O & M as well as variuous O & M techniques (with and without O & M aids). PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris (English Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. and produce English Braille using the computer. membaca dan menulispindah menggunakan Kod Braille Matematik yang dihasilkan oleh Braille Authority of the United Kingdom Mathematics Committee (1987). This course covers skills to produce. menyediakan bahan bantu mengajar. read and transcribe the Mathematics Braille Code. tahap Matematik. keperluan pendidikan murid .

legislation as well as contribution of individuals in this field will be discussed. pelaksanaan projek kemasyarakatan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti. peranan dan sumbangan pihak-pihak lain dalam membantu individu bermasalah penglihatan. This course introduces the concept and philosophy underlining communitybased rehabilitation for individuals with disabilities. the implementation of community projects by these centres. use ICT and other appropriate special aids. trends. in Malaysia and other countries. to gain hands-on knowledge and experience in their management and administration. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. cooperation government and non-government agencies. dan kaedah . PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang konsep and falsafah pemulihan individu kurang upaya dalam komuniti. PKU3113 118 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. trenda. Students will be introduced to the roles and contributions of other organisastions that have helped individuals with visual impairment. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan dalam Komuniti. This course covers the development of education in the field of visual impairment. perundangan. and hands-on experience and to reinforce learning. PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan (Development of Education for the Visually Impaired) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan pendidikan masalah penglihatan di Malaysia dan di luar negara. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. adaptation of curriculum. kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan Pusat Pemulihan dalam Komuniti. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. sumbangan tokohtokoh dalam bidang pendidikan masalah penglihatan. prepare teaching aids. educational needs of children with multiple handicaps.bermasalah penglihatan dengan kecacatan tambahan. This course covers the planning. isu-isu. micro and macro teaching. Issues. pengalaman hands-on dan pengukuhan pembelajaran. pengajaran mikro dan makro.

This course is dealing with conducting action research in school. pengurusan sumber.mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. as well as the evaluation of Special Education programs. management of resources and finances. implementing the research. the decision-making process. documenting and publishing research paper. Students are exposed to the role of Special Education teachers. presenting research findings in seminar. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas di Malaysia. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. proses pembuatan keputusan. organizing action research seminar. analysing and interpreting the research data. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. 119 . This course covers the management and administration of Special Eductiton programs in Malaysia. and documenting the action research findings in a report or article. Pelajar didedahkan kepada peranan guru Pendidikan Khas. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. kewangan dan penilaian program Pendidikan Khas.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) ncp Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru. .

pengurusan sekolah. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources. school and classroom management. School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher’s role. It also gives students the knowledge and experience through observations. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. bahan sumber pengajaran pembelajaran. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. pola tingkah laku murid. moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations. Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. about pupil’s behaviour. strategi dan aktiviti. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melalui pemerhatian. School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices. patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. interaction with the school community. pengurusan bilik darjah. penelitian dokumen. 120 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. analysis of documents. keberkesanan pelaksanaan strategi .Melalui pemerhatian. pelajar dapat menilai kesesuaian rancangan pengajaran dengan kandungan kurikulum. prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. reflections. penelitian dokumen. penelitian dokumen. penelitian dokumen. analysis of documents. reflections. Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktor pembelajaran. Melalui pemerhatian. It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts through interaction with the school community. strategies. activities. school facilities and the implementation of the school curriculum. School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors. interaction with the school community.

dan aktiviti, serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. School-based Experience IV aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. Through observations, analysis of documents, reflections, interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies, activities, and resources with the lesson plan. PRK 3101 Praktikum I (Practicum I) 22(0+2)

Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati, menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH, BBM, mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a variety of situations. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge, skills and teacher values in a guided and real life situation. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning, preparing teaching aids and classroom management. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. PRK 3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) 121 dalam pelbagai situasi. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation

skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum II is a continuity of Practicum I which enables student teachers to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. PRK 3103 Praktikum III (Practicum III) 66(0+6)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum III is a continuity of Practicum II which enables students to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. INT 3101 Internship 2(0+2)

Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan.

122 Internship is a profesional transition stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers.Students are expected to plan, implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. At this stage, students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence, endurance, leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers.

123

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 PAKEJ ELEKTIF 1 1. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas 3(1+2) PJM 3102 .

the interpretation of curriculum. digestive system. chemical level. Integumentary system. blood vessels and circulation. the importance of physical education. nutrition and metabolism as well as urinary system. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. This course focuses on the basic concept of anatomy and fisiology. darah. selular dan tisu organisma. sistem penghadaman. konsep kurikulum. kepentingan. nervous system. model permainan kanak-kanak. criteria in choosing physical education acitivities. jenisjenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi. endocrine system. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. This course focuses on the history and development of physical education in Malaysia. This course also stress on types of games which are suitable to different age groups. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. sistem integumentarim. sistem rangka.(Basic Movement) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas. jantung. Pendidikan Jasmani. sukatan dan tafsirannya. peringkat kimia. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. sistem respirasi. cellular level and tissue level of organisation. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. sistem saraf. lymphatic system and immunity. sistem endokrina. 124 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) . skeletal system. respiratory system. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. locomotor and non-locomotor movements. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. saluran dan peredaran darah. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan. muscular system. sistem limfatik dan imuniti. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. Heart. blood. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. This course focuses on the knowledge and acquiring of basic skills in fundamental movements. sistem otot.

Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. managing physical education and sport. 2. pengurusan permainan tradisional. administration of national and international sport agency. isu-isu dalam sukan. laws and administration of sport. PIE 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. nilai dan etika dalam sukan. sports development programme. PIE3103 125 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) .Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. program pembangunan sukan. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. undang-undang dan pentadbiran sukan. approaches. It also include a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. values and ethics in sport. pendekatan. issues in sport. It also gives emphasize to the lesson development principles and the management of teaching-learning procedures. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. This course discusses on the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. This course focuses on the management and administration of physical education and sport. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) 3(3+0) PIE3101 Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. This course focuses on the introduction of strategies. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. managing tradisional games. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru.

buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. syllabus and text book. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. 3. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. This course focuses on topics of assessment. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. pengukuran. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran.Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. penilaian dan pentaksiran. This course focuses on topic selecting. bertutur. BAE 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. . kombinasi penggunaan buku teks. This course discusses two important and significant things in the teaching process. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. measurement. and evaluation. faktor-faktor yang membantu 126 penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. focusing on combination of using text book. membaca dan menulis. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. It also discusses topic for micro and macro in teaching. syllabus contents and its curriculum specifications. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran.

weekly and semestral lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. evaluation and examination of Arabic language. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. speaking. BAE3103 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . konsep penilaian. and writing skills.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. 127 4.This course discusses on the methodology of teaching listening. reading. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) . It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. pembinaan item. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. This course is structured to expose the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. describes the teaching steps for every skill. mingguan dan semester mengikut format yang betul. BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. assessment. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. penilaian kemahiran berbahasa Arab. penilaian kendalian sekolah.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. terminology of.

dan diskriminasi. doing the practical session of micro teaching. method. the learning style. safe road user program and building safety. This course encompass the knowledge about health sexuality. storeage of dangerous product. This course discusses the basic concepts in health education. safety and environmental safety. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. sejarah. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. objectives. objektif. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. prosedur kecemasan. Emphasis is given to introduction to health education. peraturan keselamatan di sekolah. falsafah. PKE3104 128 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Program) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep. history and the curriculum of health education. This course gives expose to the concept and principles of safety education. konsep. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. penyimpanan bahan bahaya. Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) PKE3103 Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan. bebas daripada prasangka yang negatif. physical and social growth. free from negative prejudice and discrimination. positive approach in sexuality. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. keselamatan diri. kaedah. safety of self. stail pembelajaran. safety services. perkembangan aspek fizikal dan sosial. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. emergency procedures. amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. strategies and approaches in teaching health education. keselamatan perkhidmatan. Antara tajuk-tajuk yang . safety rules in schools. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from sexual activities.Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. the philosophy.

program kesihatan mulut. 129 . supplementary food plan.dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah. Among the topics discussed on introduction to school health program integrated approach. amalan kebersihan sekolah. mouth health program. school cleanliness practices. behaviuor. and emphasis on children’s health. program-program ADHOC / PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. ADHOC / PROSTAR programs and monitoring and evaluation. rancangan makanan tambahan. perkhidmatan kesihatan sekolah. The course intends to give geneal understanding on concept. pendekatan bersepadu. school health services.

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN .SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1.

pelbagai teori pembelajaran. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. socio economic. kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti. 130 pengetahuan dan kemahiran pedagogi. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek pemilihan. politik. PSK3102 Teori Pembelajaran. politics. the four domains of civil. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. and culture. kaedah pengajaran dan pembelajaran. Pelajar akan didedahkan dengan rasional. great depth based on the six themes identified. number of learning theories. aims and objectives of the Civic and Citizenship Education curriculum in the Integrated Primary School Curriculum. .PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. preparation and usage of resources so that the teaching and learning of Civics and Citizenship Education becomes fun and meaningful. This course introduces students to the concept of Civic and Citizenship Education with hopes to develop responsible citizens. Students will be exposed to the rational. empat domain iaitu sivil. komponen pengajaran mikro dan makro. format dan komponen wajib. suitable types of evaluation which can be applied in Civics and Citizenship Education. sosio ekonomi. the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. This course exposes students to the selection. dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Moreover. PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. dan budaya. matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna.

This course exposes the rational and aims of service learning and skills developed from its activities. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. konsep asas nilai. merancang. 131 . planning. pedagogical content knowledge and skills. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. approaches. melaksana dan membuat laporan.the micro and macro teaching components and peer evaluation and self reflection. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. kemahiran sosial. teori–teori etika. implementation and reporting. 2. values.This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education. the format and compulsory component. kaedah. moral being. planning and administering of service learning projects. religious and societal values as well as moral development theories. effective planning and teaching. merancang dan melaksanakan projek. insan bermoral. methods. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. carry out practical work. methods suitable for an effective teaching-learning. social skills. lesson planning. preparing the scheme of work. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. nilai-nilai agama dan masyarakat. teori-teori perkembangan moral. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. ethical theories. pendekatan.

the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. Malaysian primary science curriculum I. In this course. teaching and learning strategies for primary science. 5. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. issues faced in assessment of Moral Education. It discusses issues in science education. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. Malaysian primary science curriculum II. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. teaching science for all children and science for exceptional children. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. This course focuses on moral problems faced in schools.ELM 3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) 3(3+0) KuKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. kurikulum sains sekolah rendah aras II. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak .

. matlamat pentaksiran. kemahiran proses sains asas. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. areas of assessment in primary school science. memperolehi kemahiran manipulatif. pentadbiran ujian. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. test design and construction. bentuk-bentuk pentaksiran. analysis of test score. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. penskoran pentaksiran. preparation and improvisation of selected resources and presentation. It discusses definition of terms. It discusses primary science teaching. interpreting test score and forms of examination. peraturan dan keselamatan dalam makmal. preservation of biological specimens. analisis skor ujian. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. safe handling of scientific materials handling of chemicals. science teaching and learning resources. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. rekabentuk dan pembinaan ujian. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. teknik-teknik asas makmal. rules and safety in the laboratory. purpose of assessment. alatalat pentaksiran. It will discuss about management of science laboratory. marking and moderation of test scripts. pengawetan spesimen biologi. acquiring manipulative skills. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains. types of assessment. assessment tools. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. dan kemahiran proses sains bersepadu. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian.SCE 3106 132 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course provides knowledge about thinking and working scientifically. the basic science process skills and integrated science process skills. bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. administration of test. basic laboratory techniques. scoring of assessment.

. Selain itu. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians.133 6. fractions. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. MTE3107 Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. discussions cover topics related to teaching of numbers. Pelajar juga didedahkan kepada makna. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Fractions. In addition. using relevant mathematical ideas. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. MTE3109 Teaching of Numbers. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. Pecahan. Perpuluhan dan Peratusan)) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. decimals and percentages and also construction of teaching aids. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions.

konsep 5P. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama.perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. measurement and data handling. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. pecahan. kepentingan perkembangan kurikulum. the importance of curriculum development. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. specifications of the syllabus. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) PSV3104 Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Penekanan diberikan kepada matlamat. pengukuran dan pengendalian data. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through the key issues. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. students will learn the key concepts in geometry. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. 5. objektif kurikulum. Dalam kursus ini. management of outdoors and indoors activities. huraian sukatan pelajaran. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. pelajar akan belajar konsep utama geometri. peranan guru PSV. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. 134 Teaching of Geometry. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. the roles of the PSV teachers. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. The use of technology is also emphasized to enhance students learning. resource and teaching aid management. the 5P concept. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 3(2+1) .

Membuat Corak dan Rekaan. as well as practical activities for explorations of tools and materials. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. types of assessments. strategi. that is: Drawing and Picture Making. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. tujuan pentaksiran PSV. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. evaluation of art works and evaluation of portfolios. bentuk pentaksiran PSV. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. peraturan memberi markah. aims of assessment in VAE. methods and forms of assessment. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). persediaan mengajar. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. jenis-jenis pentaksiran. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. sumber pengajaran dan pembelajaran. lesson planning. This course covers the approach. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. 6. Pattern-Making and Designing. marking schemes. content and themes in producing art works for the four areas. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap 135 bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. strategy. bahan. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. teaching and learning resources. subject matter. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. PENDIDIKAN MUZIK . kaedah pentaksiran PSV.(Teaching and Learning of Visual Art Education) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum.

jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. fungsi muzik dalam pendidikan. matlamat. jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. broken chords. alberti bass. . Carl Orff and Jaques Dalcroze music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. sing melodies in keys changes from major to minor. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. philosophical implications. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat.MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. faktor-faktor sosiologi. melody improvisation. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. psikologi. play block chords. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. broken chord. mengimprovisasikan melodi di kibod. permainan alat muzik. sociological and psychological factors that affect music education. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. latihan dalam permainan iringan kord blok. singing folk songs. importance of music. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. bes alberti. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. aims and the functions of music in education. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. faktor-faktor sosiologikal dan 136 psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik.

permainan alat rekoder. remaja. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. 7. types and characteristics of children and adult voices. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. aural sensitivity and movement to music. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. BAHASA MELAYU Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 3(3+0) BMM3101 .micro and macro training sessions. teaching and learning of singing in the music classroom. mensintesis 137 pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. the playing of recorder and percussion instruments. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. permainan alat perkusi. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. mingguan dan harian. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities.MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. semester.

. affective. . types and method of language evaluation. pemarkahan dan markat. pengisian kurikulum. and psychomotor. jenis dan kaedah penilaian bahasa. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. pembinaan ujian.Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan. and technique. 138 This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. gammar and language skills evaluation BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa. concepts of teaching strategy. konsep strategi. dan menulis). approach. testing development. dan pengukuran. evaluation. testing specifications schedule and its construction. and writing). penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa. language skills (listening and speaking. reading. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. marks. and measurement. fokus utama dan sampingan. added value skills and language system. teori-teori kognitif. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. kaedah. membaca. penilaian. kaedah. pemetaan kemahiran. skills mapping. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. the writing of teaching steps. penulisan langkah pengajaran. penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. dan psikomotor. 5P concepts. afektif. and implementing the micro and macro teaching. kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. pendekatan. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa. dan teknik pengajaran. theory of cognitive. curriculum conten. main focus and secondary focus. konsep 5P. This course describes the concept and principle of testing. pendekatan.

penggunaan dan interpretasi data. constructing and using language skills teaching aids. marking scheme and mark analysis. perancangan pengajaran KHSR. membina Jadual Spesifikasi Ujian. . sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. competency and school based evaluation. strategi. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) . safety and rule regulation. approaches. interpretation as well as report writing on assessment. and techniques of teaching language skills. preparation ofl language skills teaching plan. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. discussion on validity and reliability of evaluation format. strategy. test specification table. item development. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. workshop safety. dan bahan bantu mengajar. tool and material management. peraturan pemarkahan. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. keselamatan bengkel. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. 139 8. KEMAHIRAN HIDUP ELEKTIF RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran.This course elaborates on malay language skills. jenis penilaian. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. financial management. basic statistic. technique and teaching methodology. pengurusan kewangan. portfolio. implement teaching planning and audio visual aids.alternative evaluation skills for using rubric. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. pengurusan peralatan dan bahan. analisis markah dan statistik asas. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. management and administration. methods. various methods of evaluation. pelbagai cara penilaian.

plant care. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. RBT3120 140 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. pengenalan kepada ikan hiasan. selection and preparation of equipments and materials. pengurusan dan penjagaan. Fenomenology and Hermeneutic. business law. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. Marxism. This course deals with three main components: home technology. and vegetable and ornamental crops production technology. Post Modern. preparation of planting beds and containers. propagation and planting. eksistensialisme. pascamoden. Reading Reception dan Reflection theory. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. 9. psikoanalisis. the ornamental fish. Arcitipal. Genre Critics. penyediaan batas dan bekas menanam. tropical freshwater ornamental fish:. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. semiotic. management and care of ornamental fish. Existensialism. harvesting and use of plants produced. resepsi dan teori tindak balas pembaca. undang-undang perniagaan. hermeneutic. finance. electronic commerce (E–commerce). Surelism. femenisme. Post Colonial. surelisme. Marxisme. Femenism. Topics coveres studies on fabric. kritik genre dan kritikan baru. Psyco-analysis. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. short term vegetable and ornamental crops. choice of clothing and sewing and clothes making processes. kewangan. rearing ornamental fish technology. the vegetable and ornamental crops production technology. rearing ornamental fish technology. dan New Critics. pembiakan dan penanaman. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. . pemilihan pakaian.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. Semiotic. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. pascakolonial. pemeliharaan ikan hiasan. proses jahitan dan membuat pakaian. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. This course elaborates on literary critics field like. fenomenologi. Post Structuralism dan Deconstruction. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. Autobiography.perniagaan elektronik (E-dagang).

and teacher as a writer. sudut pandangan. plot. pementasan. genre formation process. implementing a screen testing. boneka. and forms of children drama. plot. types. short stories. jenis dan bentuk drama kanakkanak. production. pengarahan. performance ethics. novel remaja. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. teater dalam bilik darjah. teachers in action. 10. creative writing themes and issues. produksi. tater dan teater kanak-kanak. mengadakan sesi uji bakat. elemen. simulasi dan improvisasi. bercerita. element. theatre for multipurpose. story telling. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. basic dramatisation. sejarah dan latar belakang. and presenting a performance. This course elaborates on the introduction to theatre in education. reading theatre. theatre inclassroom. tema. directoring. teater untuk kepelbagaian tujuan. dialog dan latar tempat. dan guru sebagai penulis. improvisasi. asas alkonan dan vokal. opinion angle. stage performance theory. sinematografi dan persembahan. watak dan perwatakan. teori pementasan. poems. puppet. theatre and children theatre. adolescent novel. proses pengeraman bahan. guru dalam peranan (teachers in action). selection and script writing. persoalan. 141 This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. teater pembaca. actors selection. pemilihan. This course elaborates on the definition and concept of drama. character and characterisation. dan pembinaan skrip.PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. cinematography. pemilihan pelakon. popular novel. etika pementasana. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. cerpen. dialog and location background. dan isu karya kreatif. penerbitan karya. forming production management. MUZIK PRA SEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) . and vocalisation. puisi. creative writing strength. genre writing publishing. tetamu dalam aksi. visitor in action. pengurusan produksi. history and background. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. a performance. simulation and improvisation. latar tempat. novel popular. kekuatan karya kreatif.

142 This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. sumber pengajaran dan pembelajaran. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. . Pelajar juga akan diperkenalkan dengan nyanyian kanak-kanak. The focus of the course is related to music with movements elements of movement. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. Topis discussed encompasses introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Sonds and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. pregerakan kreatif. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. lagu-lagu patriotik. patriotic songs. technology in teaching and learning music in classroom. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. creative movement. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. teaching and learning resources. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschookl children. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. testing and evaluation. impromptu singing and aural. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. jenis-jenis pergerakan. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. Students will be introduced to children’s songs.Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. perancangan pengajaran dan pembelajaran. pengujian dan penilaian.pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. teaching and learning music through movements. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. children’s songs and cultural songs. nyanyian semerta dan aural. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. unsur-unsur pergerakan.

The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al Quran. isti`azah. This course compuse of tilawah and tafsir al Quran topics. tafsir ayt hukum. takbir. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. Muhkam dan . tafsir ayat akhlak. Mansukh. Nasikh. tafsir ayat aqidah.PRM3104 143 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. tafsir ayat hukum. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. takbir. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. tafsir ayat aqidah. isti’azah. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (2+1) Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. tafsir ayat akhlak. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadith. tafsir kisah para Nabi from Quran and surah-surah choices tilawah. 11. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. and khatam alQuran. basmalah. dan khatam al Quran. traditional musical gamnes and preschool games musical instrument in teaching and learning activitie. Students will also be exposed to setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. Ulum AlQuran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. basmalah. Topics discuss in tafsir component is related to israiliyyat in tafsir. kemukjizatan Al-Quran.

Definitions. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with Al-Quran and Hadith Nabawi. PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. hukum beramal. Muhkam and Mutasyabih. Sikah and Jiharkah. Nuh. Nuh. Each tarannum will focuses on tabaqat. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. The implementation is carried out both in theory and in practice. arRahman. Nahawand. martabat hadis. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat. Nahawand.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. 12. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. Jin. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. wuslah dan lain-lain yang berkaitan. pengertian. Nasikh and Mansukh. Hadith Qudsi. harakat. perbandingan dengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. its mukjizat. wuslah and other related aspects. pelaksanaannya secara teori dan amali.Mutasyabih. 144 The course deals with Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. Ulum al-Quran the discuss the arrangement of verses and chapters of the Al-Quran. burdah. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. The course will expose and guide students on the theories of memorization the AlQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. Jin. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis. ar-Rahman. burdah. tujuan dan sifat-sifat. Sikah dan Jiharkah. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya. harakat. the degreel of Hadith and rules in using them. ENGLISH LANGUAGE English for Undergraduates 3 (3+0) ELE3101 .

syntax. komunikasi. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. the English sound system (phonology). and semantics needed by an English language teacher. The topic Language and literature is also introduced. classroom management. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. It focuses on language acquisition and language learning. adaptation and simplification. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran. an overview of teaching approaches. multiple classroom teaching. and introduction to lesson planning. pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. communication. kemahiran membaca dan menulis. ELE3102 145 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course aims to equip learners with an understanding of the principles underlying the practice of teaching English language in primary schools. methods and techniques. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. developing classroom skills. syllabus study. general principles in the teaching of language skills. Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah. theories of second language acquisition. remedial and enrichment activities.(Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. morphology. ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) 3(2+1) . Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. reading and writing. Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. morfologi. materials selection. sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris.

pengujian dan penilaian kemahiran 146 mendengar dan bertutur. the teaching and assessing of vocabulary. the teaching and assessing of reading skills. pengajaran. spelling and dictation. pengajaran tatabahasa dan mengeja. the teaching and assessing of writing skills. the teaching and assessing of listening and speaking skills. peperiksaan dan penilaian. the teaching of grammar. pengujian dan penilaian kemahiran membaca. testing and evaluation.This course focuses on the topics of lesson planning. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. . Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. pengajaran. pengajaran. the teaching and assessing of literature for primary schools. integration of language skills and language content.

147 SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT .

It focuses on Tense types and aspects. Tumpuannya kepada kemahiran-kemahiran mendengar. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. reading and writing. speaking. function and meaning. and Cohesive devices in spoken and written language. bertutur. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. Sentence types. It also enables learners to reflect on their learning. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. This will reinforce and further enhance learners’ proficiency in using the language for a variety of purposes. fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk. This will improve and reinforce learners’ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form. Subject-verb agreement. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. . The topics focused are listening.

148 LAMPIRAN .

1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. 1.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. 1. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. teori pembelajaran. bahan kurikulum. 1. . Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu.4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. Pentaksiran. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 1.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. 1. 1.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

149 .

Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 2. 2. Kemahiran Intelek Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri.Hasil Pembelajaran 2.4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren. 2. 2. 150 .3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi. 2.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.1 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik. 2.

psikologi dan etika profesional keguruan. 3.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. 3. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal.2 3. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. 151 .3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna.4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. sosial. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan.6 merancang. budaya. 3.Hasil Pembelajaran 3. 4. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 3. 3.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal.

emosi dan tekanan secara berkesan.1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif.4 membuat muhasabah diri. Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. 152 .2 mengurus masa. 4. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah.6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian.3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. 4. 4.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 4. 4.Hasil Pembelajaran 4. 4.

5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. 153 .Hasil Pembelajaran 5.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. 5.6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan dan 5. 5. akauntabiliti integriti.1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. 5. 5.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai. iaitu untuk: 5. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. 5. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut.

3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. 6. 6. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut: 6. 6. 6.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. 154 .Hasil Pembelajaran 6. Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik.5 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian.

kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. dan peperiksaan. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur. jurnal reflektif dan penghasilan resos pengajaran. pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri. persembahan. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. bengkel.LAMPIRAN 2 Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih. tutorial. seminar. projek. Ia juga termasuk peperiksaan.” Sepanjang kursus. 157 155 . Pentaksiran: Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam bentuk tugasan bertulis dan persembahan. projek. poster. Pentaksiran: Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis. Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman.

merefleksi dan menilai amalan. berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. perbincangan kumpulan kecil. Pentaksiran: Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas penempatan sekolah dan projek penyelidikan. amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel. pengalaman berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas. bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan. 156 . Pentaksiran: Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah melalui penglibatan dalam bengkel di seminar. Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni.Hasil Pembelajaran Kemahiran Praktik Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. pembinaan hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah dan projek penyelidikan yang kecil.” Juga. memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi. Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar. Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah.

Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 6. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 5. Sains Pendidikan Jasmani • • • • • . Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani • • • • • • • Muzik Pra Sekolah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Kemahiran Hidup Persuratan dan Kesenian Melayu Pendidikan Seni Visual Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • 8. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 4. 7. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Major Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran Elektif 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani Elektif 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 3. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM.LAMPIRAN 3 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 Bil 1. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral English Language Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 9. 2.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 16 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.Bil 10 . Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • • • • Nota : . Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 13 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 15 . Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11 . Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • • 12 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Major Matematik Elektif 1 Pendidikan Jasmani Elektif 2 157 • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • • • English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral • • Catatan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

158 PANEL PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN .Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa kursus Persediaan.

Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Encik Tan Ying Kee Dr Noriati binti A. Bhg. Rahman Puan Zainab binti Yusoff My Zainal Abidin bin Haji Kasim Tuan Haji Aleas bin Md Isa Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Dr Jeniffer Wee Beng Neo Puan Haslina binti Japri Puan Saffiah Uyuni binti Mohamad Yaacob Ustaz Osman bin Loman . Datin Sitti Haishah binti Abd. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Y.

159 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful