PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

SESI 2007/2008

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

7. 8. 10. 150 151 157 159 159 14. 3. dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. 6. i . Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. Struktur Program.KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran • Lampiran 3: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan MUKA SURAT ii iii 1 2 5. 4. 9. 2. 7 16 19 23 24 30 33 122 126 132 11 12 13.

sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPGM ditadbirkan secara berpusat (centralised). Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. pengurusan bahan sumber pengajaran-pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim. Sinopsis Kursus. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. selamat maju jaya. Agihan Kursus Mengikut Semester. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Matriks Hasil Pembelajaran. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Perguruan Guru Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. pelantikan tenaga pengajar. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. Justeru. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru Malaysia merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Sekian. Pengenalan. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optima. Di samping itu. Dato’ Misrah bin Haji Ibrahim Pengarah Bahagian Pendidikan Guru . Kementerian Pelajaran Malaysia.

ii KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN .

Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. holistik. dan bersepadu Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience) Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang berikut: Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome based) Holistik REKA BENTUK KURIKULUM Spiral & Development al Praktikal & Kontekstual Koheren . relevan. responsif.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. futuristik.

jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan”. iv. ESD (UNESCO) • Kurikulum. dan Bina Insan Guru Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal / ”hands-on” • Berasaskan kurikulum sekolah (KBSR) • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester) • Merujuk situasi sebenar / amalan bilik darjah di sekolah • Melaksanakan amalan terbaik (best practises) ii. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai “Kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus dan antara kursuskursus yang ditawarkan • 3 Aras mengikut Semester. kemahiran. . Struktur kurikulum direka bentuk mengikut 3 Aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat “spiral” dan “developmental” dan berasaskan kemahiran-kemahiran yang hendak dicapai di dalam kandungan sukatan pelajaran dan sistem penilaian yang akan digunakan sepanjang tempoh pengajian. v. iii.i. Aktiviti Kokurikulum. EIU. nilai / disposisi • “hard skills” dan “soft skills” • Persepktif global (4 Pillars of Education). EFA. iii Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome-Based) • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang • Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Malaysian Qualifications Framework (MQF) Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan penglaman praktikal/klinikal Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. iatu: Aras 1 : Semester 1 hingga Semester 3 Aras 2 : Semester 4 hingga Semester 6 Aras 3 : Semester 7 dan Semester 8 Holistik • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan.

dan tugasan. d. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. iaitu: Kuliah / Tutorial / Seminar / perbengkelan / Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar seperti yang dikehendaki dalam Notional Credit. bahan. internship. c. praktikum. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. Penggunaan Unit Plan. b. f. . Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian unutk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. penilaian tugasan terarah. Menggunakan pelbagai mod. kerja kursus. latihan industri. Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pendekatan pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). e. penyelidikan tindakan. Portfolio Pembelajaran.iv Strategi Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi seperti yang berikut: a. pentaksiran prestasi (performance assessments). kajian kes. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktik yang sebenar (real problem of practice). dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan melalui e-learning dan online learning.

Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksaanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. Kelulusan Kurikulum Kelulusan kurikulum program ini berdasarkan Tatacara Kelulusan Program Ijazah Sarjana Muda perguruan. . Bentuk penilaian boleh dibuat dalam pelbagai bentuk termasuk pentaksiran berterusan. peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah berdasarkan prosedur Jaminan Kualiti Akademik yang ditetapkan oleh Jaminan Kualiti IPG dan juga memenuhi Kod Jaminan Kualiti yang menepati Malaysian Qualification Framework (MQF). hasil pembelajaran. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap / aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi: • Etika Profesional • Pengetahuan dan Kefahaman • Kemahiran Intelek • Kemahiran Praktikal • Kemahiran Kebolehpindahan • Penghayatan dan Amalan Nilai Hasil pembelajaran yang hendak dicapai pada Aras 1 akan diulang (revisit) semasa Aras 2 dan 3 dengan lebih meluas dan mendalam.v Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar.

DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM . MATLAMAT.vi PENGENALAN.

ii. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. dan keterampilan profesionalisme dalam bidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. sosial. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing. dan menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. v. etika. . menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal. vi.PENGENALAN Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. bahan kurikulum. psikologi. dan etika profesional keguruan. iv. memiliki dan menampilkan nilai. iii. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMP dengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. pentaksiran. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masingmasing. Sebagai prasyarat. berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masing dalam pelbagai situasi sebenar. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. kemahiran. budaya. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

STRUKTUR PROGRAM. DAN PERINCIAN KURSUS .1 SISTEM AKADEMIK.

Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Bekolah (PBS). Setiap semester mengandungi 20 minggu. Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. yang mencakupi teori dan amali. praktikum. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak semuka. Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian selama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. . serta Amalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.

1. Reka bentuk kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Major. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. kemahiran generik. KURSUS KURSUS WAJIB • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF • Pakej Elektif 1 • Pakej Elektif 2 JUMLAH KREDIT 23 (17%) 2.2 STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan . Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. dan Kursus Wajib Institut Perguruan Guru Malaysia (IPGM). 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. dan Amalan Profesional. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. 86 (65%) 3. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit.

PBS dijalankan selama 4 minggu. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit. praktikum. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah.pelajar menguasai major yang berkenaan. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Sepanjang mengikuti program. dan internship. Pakej Elektif diagihkan sejumlah 24 kredit. . Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). 3 Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. manakala internship selama 4 minggu. Amalan Profesional diagihkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). praktikum 24 minggu. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga proses. Elektif ini tidak diagihkan kredit. Kursus Tanpa Kredit (TK) Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit.

Olahraga Kokurikulum .Unit Beruniform I Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.4 PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum . 1 1 2 3 4 5 7 8 .Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6 KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM.Unit Beruniform II Kokurikulum .Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum .Permainan Kokurikulum .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Jumlah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL 45 (34%) . Senarai Kursus Major dan Kod BIL. Profesional Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship Jumlah KREDIT SEM.EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa Jumlah 3(3+0) 27 (20%) 8 5 Amalan Profesional KOD KURSUS Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional. Kursus Major. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan.

6 AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER .

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 . Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 SEM. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM. 1 1 2 2 3 2. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2008) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu.AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2007) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu.

BMM3114 BMM3115 BMM3116 Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 7 8 8 7 3. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD BAM3101 BAM3102 BAM3103 BAM3104 BAM3105 BAM3106 BAM3107 BAM3108 BAM3109 BAM3110 BAM3111 BAM3112 BAM3113 BAM3114 BAM3115 KURSUS Kemahiran Berbahasa Arab Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Tatabahasa Arab 1 Tatabahasa Arab 2 Morfologi Arab Retorika Bahasa Arab Kesusasteraan Arab Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 6.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (33%) SEM.Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 8 5. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Klasik Bahasa Tamil Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan 1 .

9 7. 1 1 1 1 2 2 2 2 . PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM.

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.Membentuk dan Membuat Binaan Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I . Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah .8. 10 PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 .

Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry.PIM3114 PIM3115 Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) 8 8 9 11 PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I : Kaedah Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 . MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 10. Fractions.

Technology and Society 3(3+0) 8 Action Research II – Primary Science (Implementation 3(0+3) 8 and Reporting) Jumlah 45 (34%) 12 11. KURSUS Life and Living Processes 3(2+1) 1 Children’s Learning in Science 3(3+0) 1 Exploring Materials 3(2+1) 2 Primary Science Curriculum and Pedagogies 3(3+0) 2 Physics in Context 3(2+1) 3 Thinking and Working Scientifically 3(3+0) 3 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) 4 Planning for Teaching Primary Science 3(3+0) 4 Energetics in Chemistry 3(2+1) 5 Earth and Space 3(2+1) 5 Evaluation in Science Teaching 3(3+0) 6 Management of the Science Laboratory and 3(3+0) 6 Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) 3(3+0) 7 Science.MTE 3115 KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3 (0+3) 8 Jumlah KREDIT 45 (34%) SEM. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. SAINS PENDIDIKAN RENDAH 12. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 .

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 15. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PKD3101 PKU3102 PKD3103 PKD3104 PKU3105 PKU3106 PKD3107 PKD3108 PKD3109 PKD3110 PKD3111 PKU3112 PKU3113 . 13 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.14. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Audiologi dalam Pendidikan Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pemulihan Dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) SEM.

PKU3114 PKU3115 16. KOD PKL3101 PKU3102 PKL3103 PKL3104 PKL3105 PKU3106 PKL3107 PKL3108 PKL3109 PKL3110 PKL3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) 8 Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dalam Pendidikan Khas Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanakkanak Bermasalah Penglihatan Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 .

15 AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER .

Pendidikan Islam 3. Bahasa Arab 4. 1.PAKEJ KURSUS ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAE3103 Pengurusan Sumber Pengajaran dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. Pendidikan Kesihatan Jumlah 12 (9%) . 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 2 3 4 5 2.

Pendidikan Moral 3. Measurement and Data Handling PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual KBSR MZE3101 Asas Pendidikan Muzik MZU3102 Kibod dan Nyayian di dalam Bilik Darjah (dan *PBS) MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. 1. Mathematics Elective 5.16 Pakej Elektif 2 Bil. Pendidikan Muzik Elektif . Pendidikan Seni Visual Elektif 6. Decimals and Percentages MTE3111 Teaching of Geometry. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 2. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics (dan *PBS) MTE3109 Teaching of Numbers. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. Fractions. Science Elective 4.

. 7. Pendidikan AlQuran 12.Bil. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah 10. Kemahiran Hidup Elektif 9. English Language Jumlah 12 (9%) *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran 3. *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan. 11. Elektif 2 Bahasa Melayu Elektif Kursus BMM3101 Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology For Young Learners Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 8.

18 AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta kemahiran yang hendak dicapai. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Semester Aras Aras 1 Semester 1- 3 Aras 2 Aras 3 • • • • • • Aras 1 Semester 4 -6 Aras 2 Aras 3 • Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pemberatan 70% 15%

15%

15%


• • • •

70%

15%

Aras 1 Semester 7& 8 Aras 2 Aras 3

15%


• • • • • •

15%

70%

Pada setiap semester, kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut:

19 Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Task / Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan *PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.

20 Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 PJM3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 PJM3110 XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 3) (dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3 (x+x) TK 19

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. ** ‘Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlahl KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 17 *Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semesster 1 hingga semester 6 Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 XXX3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 Jumlah 12 Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) . Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum .Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum I (4 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.21 Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 PJM3112 XXX31XX PRK3101 KURSUS Kokurikulum .

EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN .

dan penilaian kendiri. dan tidak bersemuka. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. proses akreditasi. dan peperiksaan luaran. terarah kendiri. Pengalaman pembelajaran pelajar juga diperoleh melalui pendekatan Pemebelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan pelajar mengakses. 9. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti. bersemuka. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaranpembelajaran. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. mengumpul. penguasa ilmu yang mantap. proses validasi. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjang program dijalankan.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi. pendidik yang inovatif. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. pengguna teknologi maklumat yang cekap. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. serta pemupuk nilai yang gigih. .

23 SINOPSIS KURSUS WAJIB .

interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu.SINOPSIS KURSUS KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. Sentence Types. interaction among various civilisations (Malay. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. dan menulis pelbagai penulisan. Islam Hadhari. Islam in the Malay Civilisation. membaca. Types of Questions. jenis-jenis ayat. Tenses. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. membaca. Islam Hadhari. India dan Jepun). Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. This will enable learners to become proficient language users. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). Tumpuan diberi kepada tatabahasa. It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. tokoh-tokoh tamadun Islam. Parts of Speech/Word Classes. It focuses on the English Sound System. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. jenis-jenis soalan. kemahiran mendengar dan bertutur. tatabahasa. bertutur. This course focuses on the introduction of civilisation. contemporary issues. Reading Skills. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). Chinese. dan proses pembangunan negara. dan kemahiran mendengar. It builds further on parts of speech and the language skills. dan menulis untuk pelbagai tujuan. Cina. Listening and Speaking Skills. the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe. Kursus ini juga memahirkan . Islam dalam tamadun Melayu. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Indian and Japanese). prominent figures of the Islamic civilisation. and nation development process. isu-isu kontemporari.

Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik.pelajar dalam penggunaan struktur-struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan dan tujuan. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. masyarakat pluralistik Alam Melayu. Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia. its relationship with teaching and learning. reading and writing remedial basic skills. pembinaan. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik. pemilihan. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. reading and writing in music education. jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis. measurement. The topics discussed are problem solving. dan juga analisis data dan interpretasi. operasi dan pengiraan. kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis. and writing remedial on teaching and learning strategy. seni visual. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of numerical literacy in the basic areas of mathematics. spatial sense. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kesedaran ruang. and also data analysis and Interpretation. Tumpuan diberikan kepada pemulihan membaca dan menulis. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. strategi pengajaran dan pembelajaran. pengukuran. operation and computation. visual arts. types of reading and writing basic skills activities. development and usage of electronic and non electronic and teaching and learning activities. This course describes about Language Acquisition theory. 24 WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa. pendidikan jasmani dan kesihatan. Focuses wil be on reading. konsep-konsep asas hubungan etnik. perlembagaan . and physical education and health science selection.

gelanggang dan undang-undang permainan. agama dan hubungan etnik. exposure to basic skills in music. movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran. This course focuses on cocurriculum in primary school. mengetahui. management of meeting and budget. challenge and enhancement ethnics relations in Malaysia. pengenalan alatan. inquiry and multiple intelligences. organizing of activities and competition. This course emphasizes on ethnics relations in Malaysia. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni dalam Pendidikan. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. sistem fail dan surat menyurat. and official function. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. economy development in ethnics relations in Malaysia. inkuiri. pengelolaan aktiviti. . This course focuses on basic concepts of culture and an ethnic relation with special attention to the latter’s development in Malaysia. dan majlis rasmi. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. constitution in ethnics relations in Malaysia.learning process of various subjects at the primary level. It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination. religion and ethnics relations. filing system.penubuhan unit-unit kokurikulum.dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. politics 25 development in ethnics relations in Malaysia. Pendedahan kepada asas Muzik. It also focuses on the introduction of Arts in Education. movement and visual art which will enhance the teaching . and the role of government and society. setup of cocurriculum unit. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. ekspresi. pengurusan mesyuarat dan kewangan. Malay pluralistic society. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music. expression. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. dan kecerdasan pelbagai. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. basic concepts in ethnics relations.

WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. structure and organization. management of court / field and team and organizing competition. constitution of uniform units. 26 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) WAJ3110 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. pengukuhan kemahiran dalam permainan. history. asas pertolongan cemas. . marching. organizing competition. pengelolaan kejohanan. asas kawad kaki. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. games enrichment. pengurusan dan pentadbiran. team management. rules and regulation. management and administration. principles of first aid. pelaksanaan dan penilaian projek. disiplin dan kerohanian. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. persediaan. perkembangan dan kepentingan persatuan. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah.latihan dan taktik permainan. planning and camping. sejarah. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. perlembagaan unit beruniform. knowing. WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. pengurusan ukuran balapan dan padang. training and tactical of games. kemahiran asas. management in measurement of track and field events. discipline and spiritual. track events. pengkelasan persatuan. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. field event. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. introduction on equipment. This course focuses on the history of uniform unit. court and rules and regulation of games. This course focuses on the general knowledge. sejarah dan undang-undang. pengurusan pasukan. pengurusan. struktur dan organisasi.

berdaya tahan. groupwork and reflection. pengucapan awam. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. classification of society. jenis khidmat kemasyarakatan. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan perkhemahan. implementation and evaluation of project. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. mengendali dan menghadiri bengkel. berdaya maju. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru yang seimbang. management.This course focuses on the introduction and concept of society. history. guru dan hubungan dengan komuniti. tazkirah / aktiviti moral. proressive and resilient. kembara dan orienteering. WAJ3114 27 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. kemahiran mendengar . This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. training in groups. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. khidmat pendidikan kepada komuniti. The course emphasises on the balanced teacher self development. This course is a four days camping programme. managing camps. persembahan kumpulan dan refleksi. aktiviti di air. preparation. dan berdaya saing. Malaysia cergas dan patriotik. water activities. It focuses on putting up a camp. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. latihan dalam kumpulan. exploration and orienteering. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. kesantunan berbahasa. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstuial. moral activities. basic skills. development and importance. guru dan akauntabiliti profesionalisme. teacher relationship with community and honesty. aktiviti kemasyarakatan.

The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. inovasi guru cemerlang. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. tema bengkel. Surat Pekeliling Ikhtisas. moral acitivities. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. jenis khidmat kemasyarakatan. lawatan benchmarking. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. kembara sosial. The focus of the course is related to workshops. latihan dalam kumpulan. pengurusan sekolah. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. inventori konflik. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. organising and attending workshops. . conflict inventory. speaking skills. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. benchmark leadership characteristics. Students are exposed to the skill of planning. service circulars. public speaking. BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. kreatif dan inovatif. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. interpretasi dapatan ujian. Act 550 (1996). aktiviti kerohanian/moral. school climate. interpretation of test. table ettiquette. managing official ceremonies and dressing code. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. administering post inventory test of self direct search. refleksi. This course aims to upgrade continuos self professionalism. raising the flag. khidmat pendidikan kepada komuniti. workshops theme. mandat. profesional circulars. interaksi profesional dengan guru cemerlang. interaksi dengan komuniti setempat. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. Akta 550 (1996 ). tertib di meja makan.secara efektif. ciri-ciri kepimpinan. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). students are exposed to teachers and law mandate. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. Pekeliling Perkhidmatan. lawatan benchmarking. finding. 28 BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. protocol. school organisation. iklim sekolah. infrastructure and school curriculum infostructure. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. reflection. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. effective listening.

innovation.benchmarking visits. professionasme commitment reports and reflective evaluation. 29 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) . professional. interaction with excellent teachers.

motivasi. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. implikasi faktor perbezaan individu. basic principles of child development.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. This course consists of the development of Islamic. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. historical development of the Malaysian education system. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. different stages of development. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. the National Philosophy of Education. the underpinning theories of child development. development of children with special needs. Western and Eastern philosophy of education. factors that influence the development of the child. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. pelbagai teori pembelajaran. implications on teaching and learning. nature of human beings from the religious and biological perspectives. This course encompasses the developmental process of a child. prinsip-prinsip asas perkembangan. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. .

learning styles based on different multicultural aspects. communications skills. EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. selection. model-model pengurusan disiplin. EDU 3104 30 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. . This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. pengurusan media dan sumber pendidikan. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. penghasilan. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. pemilihan. production. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. management of educational media and resources. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. multicultural relationship skills and issues. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. practices and development of educational technology. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. This course discusses concepts. the roles of teachers in classroom management. integration of information and communication technology in teaching and learning. teori.This course encompasses the child’s learning environment. kemahiran berkomunikasi. utilization and evaluation of educational media. penggunaan dan penilaian media pengajaran. implications of individual differences. theories. models of discipline management. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. application of technical skills in using various instructional media. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. various learning theories.

types of guidance and counseling services. teacher politeness. peringkat perkembangan guru. roles of ordinary teachers as guidance teachers. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. . EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa.EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. 31 This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. needs. leadership and roles of teachers. kepemimpinan dan peranan guru. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. characteristics of a teacher as a professional. innovation and managing educational changes. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. matlamat. peranan guru biasa sebagai pembimbing. early symptoms of emotional disturbances amongst students. ethics and accountability. akauntabiliti dan kesantunan guru. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. etika. stages of teacher development. This course discusses the concept of a profession. This course discusses educational issues and current challenges. teachers and ways to overcome.

32 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) .

and writing). penulisan langkah pengajaran. curriculum content. konsep 5P. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan. the writing of teaching steps. and language system. added value skills. main focus and secondary focus. pengajaran mikro dan mikro. concepts of teaching strategy. pengisian kurikulum.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. kaedah. konsep strategi. kemahiran bernilai tambah. BMM3102 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. fokus utama dan sampingan. micro and macro teaching. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) . serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. dan teknik pengajaran. skills mapping. kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. 5P concepts. pendekatan. reading. dan sistem bahasa. and implementing the micro and macro teaching. pemetaan kemahiran. approach. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. membaca. dan menulis). This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. language skills (listening and speaking. and technique.

animation in presentation. pembinaan ujian. This course elaborates on Malay language skills. dan tapak pembelajaran. usage of writing tool. and psychomotor. testing development. and measurement. selection of internet resources. affective. using Malay language in internet. and techniques of teaching language skills. testing specifications schedule and its construction. model perpautan dalam penyusunan bahan. dan psikomotor. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa.Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. pengeditan bahan pengajaran secara On Line. jenis dan kaedah penilaian bahasa. perpautan antara bahan. preparation ofl language skills teaching plan. on-line and off-line learning. dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet. types and method of language evaluation. pengajaran bahasa Melayu secara sidang video. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet. This course describes the usage of internet. dan tatabahasa. and using learning CDs in teaching and learning the MalaylLanguage BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) . serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. This course describes the concept and principles of testing. constructing and using language skills teaching aids. animasi dalam persembahan bahan. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. linkage within resources. penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. teori-teori kognitif. kaedah. pendekatan. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. afektif. methods. penilaian. pemarkahan dan markat. website. marks. learning homepage. dan pengukuran. pemilihan bahan internet. grammar and language skills evaluation. teaching of Malay language through video conferencing. 33 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) BMM3104 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa. laman web. penggunaan alat pengarangan. theory of cognitive. pembelajaran secara On-Line dan Off-Line. approaches. penilaian kemahiran bahasa. on-line teaching resources editing. evaluation. link model in organising resources.

fonem segmental. kata kerja. dan pembentukan kata baru. penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar. kata adjektif. pronunciation and syllables transcription. This course elaborates on the formation of Malay language words including the formation of nouns. sifat bahasa.Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep. variasi bahasa. paradigmatic rule. articulation and articulators. pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas. peraturan paradigmatik. affixes in Malay language. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. BMM3107 34 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik. verbs. dan rasional. and functional word class. golongan kata kerja. bentuk perkataan bahasa Melayu. organisation and strategies in normal and special class. dan kelas kata tugas. implementing teaching and evaluating session. This course elaborates on remedial and enrichment education including concept. jenis kata adjektif. external factor. latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan. verbs. hurufhuruf dan simbol fonetik. . stylistic. adjectives. pronunciation and syllables in Malay language. masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran. dan sebutan baku. language variation. pronunciation and syllables exercise. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. segmental phoneme. types of words. learning difficulties and ways of detecting learning difficulties. stilistik. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. objective. linguistic structure. This course elaborates on phonetic and phonology theories. artikulasi dan articulator. phoneme. linguistic developement history. and the formation of new words. sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. and standard pronunciation. imbuhan dalam Bahasa Melayu. adjectives. sejarah perkembangan ilmu linguistik struktur linguistik. preparing lesson plan and teaching resources. fonem. dan bahasa Melayu saintifik This course elaborates on various linguistic fields. Malay language word form. faktor luaran. alphabert and phonetic symbols. fonem suprasegmental. and scientific Malay language. and rational. language characteristics. golongan kata. objektif. super segmental phoneme. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama.

frasa kerja. lambang. makna ayat. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini menjelaskan pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan.BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. makna peribahasa. This course elaborates on semantic. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. lexical and contextual meaning. ayat dasar. jenis dan cadangan kajian. kaedah analisis data. Perkamusan. data collecting strategy. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. action research types and proposal. and prepositional phrase constituent order. analisis data. ambiguity and vague meaning. clause. 35 BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu 2(2+0) (Semantic and Terminology of Malay Language) Kursus ini menjelaskan tentang semantic. peristilahan. klausa. and short forms. dictionary skills and the translation skills. frasa sendi nama. ayat majmuk. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. prosedur dan pelaporan penyelidikan pendidikan. compound sentences. dan ejaan. istilah singkatan. the Jawi spelling system. ideomatic meaning. feature meaning. This course elaborates on various research methods in education. consideration to be taken during data . This course explains what syntax is. ayat tunggal. pertimbangan semasa mengumpul data. menulis laporan / artikel dan penyebaran laporan / artikel. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu. ayat inti. sentences in Malay language including phrase. teori pembuktian. Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. proof theory. terminology and terminology construction schedules. It encompasses the noun phrase. education research report and procedure. dan proses penerbitan ayat. BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay Language. spelling. fitur makna. types of research in school. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. complex sentences. semantic change. perubahan semantic. adjectival phrase. frasa adjektif. verb phrase. and sentence construct processes. skema tatacara pembentukan istilah. simple sentences. jenisjenis penyelidikan di sekolah. ketaksaan dan kekaburan makna. makna leksikal. symbols. sumber istilah. perkamusan dan kemahiran penterjemahan. strategi pengumpulan data. sistem ejaan jawi bahasa Melayu.

sosial. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. approaches in understanding primary school literary texts. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. world view and Malay society cosmology. organising action research seminar. external influence in Malay society. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. ke penentuan rancangan tindakan. This course explains litrature in Primary School Malay language curriculum. This course coaches the students to carry out action research in school from identifying research topic to drawing action plan. report / article writing. and national culture. sastera bandingan. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu serta kebudayaan kebangsaan. and economic aspects). social. and primary school literary texts appreciation. data analysis. analising. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. literary teaching and learning techniques and activities. Malay culture in literary and non literary resources. data analysis methodology. the Malay culture (from political. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. writing report / article. comparative literature. menulis laporan. society. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. dan ekonomi). 36 This course elaborates on concept of culture. menterjemah data.collection. masyarakat. sastera kanak-kanak dan remaja. and printing and distributing action research findings. dan menerbitkan serta menyibarkan hasil kajian tindakan. mengumpul data. mengurus dan melaksanakan seminar kajian tindakan. 5. menganalisis data. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) . BMM3115 Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini membimbing pelajar melaksanakan kajian tindakan di sekolah dengan mengenal pasti tajuk kajian. collecting. and interpreting data. and report / article distribution. children and adolescent literature. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera.

langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. and writing. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah. verb and articles along with the changing of every class of words. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. reading. discusses every component of the language skills including concepts. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab I mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. and writing skills. tujuan. describes the teaching steps for every skill. types of phrases and sentences using different styles and patterns so that the students will thoroughly understand regardless of any given types of sentences. BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax I) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. aims. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. noun. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation.Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. 37 BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3(3+0) (Arabic Language Skills Teaching Methodology) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. reading. importance. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. bertutur. bertutur. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. This course discusses on the methodology of teaching listening. membaca dan menulis. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. This course is an addition to the previous course of Arabic Syntax 1. bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik. speaking. This course on Arabic Syntax which is divided into word classifications. and classification. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. kepentingan. kata kerja dan kata sendi dari segi bentuk-bentuk perubahannya. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. membaca dan menulis. Forming sentence with the right styles and methods is emphasized in order to verify . speaking.

techniques and strategies to teach Arabic Morphology. BAM3106 Retorika Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Arab (al-balaghah al-Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari alBayan. awzan sarfi. This course also explains several approaches. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic Morphology. kaedah. zaman Bani Abbasiah dan zaman moden. types of . applicable and suitable techniques for the level of primary school students are also explored. approaches. sumber puisi atau prosa tersebut. hasil-hasil karya penyair. kesan. the rules and forms of Arabic Morphology. zaman Bani Umaiyah. BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama. kata terbitan.comprehensively the students’ understanding in Arabic language. keistimewaan. techniques and strategies to teach Arabic Rhetoric as an exposure to trainee teachers. Umayyad. iaitu zaman Jahiliyah. This course is structured to deepen students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance. Tumpuan diberikan kepada bentuk sastera sama ada puisi atau prosa mengikut zaman. Kursus ini juga juga mendedahkan kaedah. Ma’ani and Badi’. nominal and verbal sentences and to comprehend their changes and morphology derivations. tema. al-Ma’ani dan al-Badi’. Abbasy and Modern. pengkayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa. teknik dan strategi pengajaran Ilmu albalaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. katanama dan katakerja serta jenis-jenisnya juga tasrif. followed by its three main components which are divided into Bayan. Adding to teaching syntax techniques. early Islam. zaman permulaan Islam. Emphasis on the rootwords. struktur ayat 38 namaan dan pembentukannya. dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. Jahily. peraturanperaturan morfologi dan juga bentuk-bentuknya serta makna. dan beberapa kaedah pengajaran kesusasteraan Arab yang sesuai dan berkesan. teknik dan strategi pengajarannya yang berkesan. This course focuses on the chronology of Arabs literature which are divided into five main periods.

application and management of teaching and learning. outcome of selected anthology of several poets. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. combination of using text book. impacts of contemporary societies and sources of each type. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Tumpuan diberikan kepada cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. themes. will be analyzed from various aspects for enrichment and language competency to apply methods of teaching Arabic literature. orators and writers for every single period. kombinasi penggunaan buku teks. This course discusses details syllabus contents. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. prose and poetry. application of programme producing multimedia resources for teaching and learning of Arabic and searching the Arabic website. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan . preparation of teaching and learning resources. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. assessment book and teacher’s guide as well as their contents.literature.curriculum specifications. pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. multimedia terminology in Arabic. BAM3108 39 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resouce Management and Computer Aided in Teaching Arabic) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. This course discusses the introduction to resources for the teaching of Arabic and the primary school. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. computer axisted learning in the teaching of Artabic. aplikasi perisian. criteria’s.

mingguan dan semester mengikut format yang betul. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. Pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemenelemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. The course focuses on approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second language. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Bahasa Arab. ciri-ciri pentaksiran yang baik. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. strategies for effective learning and professional Arabic teacher. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. evaluation and examination of Arabic language. It also includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. weekly and semester lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. Topik perbincangan meliputi jenis-jenis ujian dan penilaian. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. assessment.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. . pengukuran.makro . prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. asas penyelidikan pendidikan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. BAM 3111 40 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. application of appropriate techniques. This course exposes students the terminology of. prinsip-prinsip asas penilaian.

sukukata dan kata. BAM3115 Penyelidikan Tindakan II . monem. syllable and word. morfem. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system.system of dictionaries and several ways of lexicon arrangement and the using of dictionaries. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. analyzing and interpreting the research data. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. It also studies pronunciation and articulation of every single Arabic letter in order to recognize intonation and pitching differences which can inspire with many meanings. sistem perkamusan Arab. phoneme. monomer. bahasa kedua dan bahasa asing. teori-teori pemerolehan 41 bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar.(Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. and documenting the action research findings in a report or article. 3. vowel and consonant. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Lingusitic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. This course involves skills of carrying out an action research in a school. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna. implementing the research. Kursus ini juga mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 . ways of acquiring the skills of planning an action research. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. communicative competency and psychological language as well as language acquisition theoris. second and foreign languages.

principles and objectives of teaching Chinese language. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. and idioms. integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik Bahasa Cina (Hanyu Pinyin). the verbal and non-verbal communication skills. preparing and using teaching aids. teknik soal jawab. dan peribahasa. the theories of acquiring language skills. writing reflections and understanding micro-teaching concepts. the roles and ethics of language teachers. golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata. penulisan rancangan mengajar. serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. frasa. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk Bahasa Cina. . lesson planning. komponen ayat.Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi Bahasa Cina seperti morfem. vocabulary. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese Language like morphemes. refleksi. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching and learning of Chinese language. pelbagai pedagogi. penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. This course discusses the concept. jenis-jenis ayat dan retorik. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. prinsip dan objektif pengajaran Bahasa Cina. dan konsep pengajaran mikro. teori pemerolehan bahasa. kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. Hanyu Pinyin. 42 BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching & Learning)Children’s Learning in Science 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. questioning techniques. kosa kata. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese Language phonetics.

ciri-ciri. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. phrases. Teaching-learning methods are also introduced. Texts from different types of prose are selected as basic reading. Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya. characteristics. Students will be guided in planning teaching and learning activities and implementing them BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. This course encompasses the knowledge of basic concepts. dan bentuk genre sastera ini serta sejarah perkembangannya. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak. sentence structure.This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. Articles from different types of children literature are selected as reading texts. termasuk konsep. the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. BCN 3105 43 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca 3(2+1) . genre and historical development of children literature. This course covers the methodology in learning. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. types of sentences and rhetoric. characteristics. and historical development of prose. This course comprises of definitions. Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan.

BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. objectives and the teaching-learning strategies of the KBSR syllabus-primarily analyzing the present Chinese Language syllabus with special reference to their roles in realizing the objectives of KBSR. This course will delve into the concepts. prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. peranan. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus in Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of KBSR.Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. The basic principles of second language teaching approach will also be introduced. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. Teori-teori pembelajaran 44 seperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teoriteori ini kepada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. . characteristics. matlamat. prinsip dan fungsi. ciri-ciri. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. This course covers the teaching-learning methods of reading. proses pelaksanaan. principles. roles. Selain itu. together with generic skills will be stressed on and applied in the teaching and learning of the Chinese language. Learning theories such as constructivism. This course comprises of the basic concepts. methods. implementation. dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. functions. teaching-learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills.

It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Ci and Sanqu. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. BCN3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Primary Chinese Languge : Methodology ) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Each topic will be followed by microteaching. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. implementing the research. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian.e. iaitu Shi. preparing the table of specification and analysing test results. are selected as basic texts. Distinctive poems of three different types. This course comprises of definitions. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation. dan Sanqu. Shi. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. dipilih sebagai bacaan asas. i. BCN3112 45 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. Ci. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan.BCN3110 Puisi (Poems) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. This course covers the basic techniques in writing skills. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. analysing and . This includes the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. various characteristics and historical development of poems.

characteristics and historical development of novel and drama. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam 46 seminar itu. tempat atrikulasinya. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. and documenting the action research findings in a report or article. kajian fonologi bahasa Tamil.interpreting the research data. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. 4. This course involves skills of carrying out an action research in a school. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. dan drama dipilih sebagai bacaan asas. sistem fonem bahasa Tamil. BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II – Primary Chinese Languge (Implementation and Reporting)I 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. sistem morfologi. aims to enhance students knowledge of . novels and dramas are selected as reading texts. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. the definition of linguistics. fictions. konsonan. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. Distinctive texts of different short stories. sistem bunyi vokal. definisi ilmu linguistik. fiksyen. This course encompasses definitions.

BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. morphem and competence in the Tamil language. articulations. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. Solliyal and Thodariyal. . pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. kaedah. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) will Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. Solliyal dan Thodariyal. Pendedahan juga diberi tentang teori. It exposes students’ to the theory. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. kaedah penghasilan rancangan pelajaran 47 harian. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. kaedah. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. morphology system.Phonology. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. keperluan sukatan. In addition. Topics discussed include Eluthiyal. This course exposes students to various theories. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa.

and activities and resources for teaching literature. Tumpuan diberikan kepada kaedah pengajaran elemen tatabahasa dan kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa. they are expected to produce various creative texts of their own. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. penguasaan dan penggunaan bahasa.BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan aspek tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. It discusses the theory. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. aspek bacaan luas.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. pelbagai genre penulisan. approaches and strategies of teaching literature. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. . The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. 48 This course focuses on topics related to various functions of language and its use. With the exposure. Emphasis is given to inductive.

puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. developing the marking scheme and the administration of examinations. pelbagai kaedah pembinaan instrumen. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. This course focuses on the various genres relating to children. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. children’s literature. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) .BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. analyzing items. constructing the JSU. cartoons. kepentingan dan peranan berita. 49 This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. It discusses the importance of creative Tamil literature. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. In addition. Topics include appreciating poetry. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan menganalisis item. poetry in motion and folklores. puisi. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. Besides looking at themes. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. caricatures. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. sastera kanak-kanak. dengan pelbagai kaedah pentaksiran dan penilaian dalam Bahasa Tamil. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children.

Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. Topics discussed include the history of classical poems. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. aniyiyal dan yaappiyal. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil dengan mengenal pasti penulis-penulis yang meninggalkan impak dalam dunia kesusasteraan Tamil di Malaysia. menghalusi pelbagai teknik dalam penghasilan . aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. authors and themes and analysis of epics. 50 BTM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Metodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. analysing and interpreting the research data. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar.Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil secara kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. mengapresiasi keunikannya. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. ‘Aniyiyal’. implementing the research. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. and documenting the action research findings in a report or article. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

51 PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial. Teori-teori dan konsep-konsep asas dalam Sosiologi dihurai . multi-disciplinary in Social Studies. there is emphasis on the critical appreciation skills to help students distinguish good short stories and novels. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. and the relations between Social Studies with the child learning development in Primary Schools. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal.cerpen dan novel oleh penulis-penulis yang mewakili zaman mereka. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan Sosiologi sebagai satu bidang disiplin ilmu dalam Pengajian Sosial. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. It’s content are more focusing to the meaning of Social Studies. In addition. the authors and themes. 5. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. This course provides introduction to Social Studies. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Isi kandungannya banyak berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. kandungan pelbagai disiplin dalam Pengajian Sosial. thematic strands approaches in Social Studies. Topics discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories and novels.

Multi cultures. zaman selepas kemerdekaan. dan penyatuan masyarakat. interaksi antara sistem fizikal. kaum. This course emphasizes the importance of historical development of 52 the nation in creating a nation state. post independent era.untuk memberi penjelasan tentang peranan dan tanggungjawab individu sebagai ahli masyarakat. pre independent era. the Malacca Sultanate as a base in developing a state. interaksi manusia dan hubung kait dengan sosial ekonomi serta aspek kemahiran asas dan kaedah menjalankan kerja luar. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep Geografi Fizikal dan Gegorafi Manusia serta persekitarannya. Perbincangan kursus ini memberi penekanan berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. This course gives an exposure about Sociology as a discipline in Social Studies. and the national education policy amendment in historical development of the nation. . dan etnik dalam masyarakat dijelaskan untuk memahami proses sosialisasi. Through project work. Penekanan adalah kepada proses-proses yang mempengaruhi sistem-sistem di bumi. economic and socio cultural of development. Basic theories and concepts in Sociology are discussed to clarify the role and responsibility of individuals as members of the society. interactions between the physical systems and human interaction with the physical environment and the relationship with the social and economic aspects. Kemahiran yang diperolehi melalui kerja luar dapat membantu pelajar mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap kursus ini. social control. ethnics. dan sosio budaya masa kini. students will have a better understanding of the basic environmental processes and global environmental patterns resulting from these processes. kawalan sosial. ekonomi. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. and races in the society are elaborated to understand the socialization process. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan perkembangan sejarah negara daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kesinambungannya dalam sistem politik. Emphasis is on the processes influencing physical systems on the earth. This course deals with the nation’s historical development from the era of the Malacca Sultanate until the present political. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. zaman sebelum kemerdekaan. This course introduces the students to the basic concepts in Physical and Human Geography. and the concept of unification in the society. Kepelbagaian budaya.

This course focuses on values. pemerintahan negara menurut perspektif Islam. bentuk-bentuk kerajaan-tinjauan 53 perbandingan. Kandungannya meliputi pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. moral dan etika. moral. and authority. kuasa dan autoriti. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud sains politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. kedaulatan. politik. moral. differentiate political science. It’s covers the introduction to environment education and sustainable development. Tumpuan kursus ini berkaitan dengan nilai. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan secara umum konsep nilai. perbezaan sains politik. insan bermoral. and politics and government in Islamic perspectives. moral dan etika. This course attempts to expose the sustainable development and its connection to education for sustainable development and education for international understanding. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. doctrine of power. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. power. comparison different types of government. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. kewujudan negara. sovereignity. dan etika serta pembentukan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. education for sustainable development and education for international understanding. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. and education for sustainable strategis in Social Studies. the nation. and ethics as well as to instill positive attitudes in societal living. dan strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial.PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang kaitannya pembangunan lestari dengan pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. doktrin pengasingan kuasa. . politics. human interaction with nature. This course describes in general the concepts of values. Students are also required to carry out practical activities for this course. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. dan politik dan This course describes Political Science and it’s relation with Social Studies with references to the Malaysian political system. peranan guru dalam pemupukan nilai.

moralist human being / Mortals. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. This course details the curiculum and curiculum specification of Social Studies syllabus in primary school. penggunaan. curiculum and curiculum specification of Civics and Citizenship Education. dan penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. preparation. This course describes the advantages. teacher’s role in enhancing values. Social Studies syllabus in primary schools: Local Studies and Civics and Citizenship Education. afective domains to instill positive attitudes. moral and ethics. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada kajian untuk menghuraikan sukatan dan huraian sukatan pelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial sekolah rendah. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. and service learning in Civics and Citizenship Education. persediaan.moral and ethics. usage. Students are exposed to the introduction to Social Studies. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Pelajar didedahkan dengan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. procedure in producing and organizing printed materials for Social Studies. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. Pelajar diperkenalkan dengan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. The course also exposes the concept of service learning in citizenship project as part of practical work PSS3109 54 Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan aspek-aspek kelebihan. curiculum and curiculum specification of Local Studies. and care of resources which are essential in teaching and learning of Social Studies subjects. Students are shown the relationship between theoretical perspectives and the use of resources in teaching and learning. procedure in producing and organizing technology education materials . the reasons in using of resources in teaching and learning. and integration of values in government policies.

for Social Studies. pengukuran dan pengujian dalam Pengajian Sosial. measurement and testing in social studies. perancangan pengajaran. economic growth factors. dan pengajaran makro. teaching-learning modes and techniques. This course emphasize on economic development study. Students are intoduced with approches and strategies in teaching-learning. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian di Malaysia. teaching skills. PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Economic Development) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan asas mengenai aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara dengan memberi tumpuan khusus kepada pengalaman ekonomi Malaysia. penilaian. Tumpuan juga diberi terhadap aspek membanding beza jenis-jenis ujian. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian dan pembinaan item. evaluation. This course introduces basic knowledge of economic development and economic growth of a country with special reference to Malaysia. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. The students are exposed to the basics of statistics and current issues related to assessment. 55 This course describes the many types of teaching modes suitable for teachinglearning in Social Studies. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. pengajaran mikro. Pelajar diperkenalkan dengan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. faktor pertumbuhan ekonomi. the micro and macro teaching. transformasi dan pembangunan ekonomi Malaysia. Focus is also given to differentiating the types of test. and procedure in producing and organizing ICT materials for Social Studies. Tumpuan diberikan kepada kajian ekonomi pembangunan. sektor ekonomi dalam pembangunan. This course emphasises on the concept of assessment. Pelajar didedahkan kepada asas statistik dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pentaksiran. preparing a Test Specification Table and constructing test items. lesson plan. kemahiran pengajaran. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan terhadap aspek-aspek pentaksiran. aspek sosial dalam pembangunan di Malaysia. economic development .

problems of poverty and extermination strategies in Malaysia. investment in human capital towards education economic. This course gives the opportunity for students to acquire analytical skills to comprehend certain issues in a more rational and objective manner. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. pemikiran kritikal dan analisis logik. rasional dan objektif. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. and documenting the action research findings in a report or article. implementing the research. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. social aspects in development in Malaysia. differences in classic approche and post modernization discourse analisis. Malaysia transformation and economic development.sectors. uses of discourse analisis. pro and cons of discourse analisis. analysing and interpreting the research data. PSS3115 Penyelidikan Tindakan II . and discourse and sosial isues and solutions. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basic of educational research. dan wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan . discourse analisis and mass media. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. Tumpuan diberikan kepada pengenalan analisis wacana. perbezaan pendekatan klasik dan wacana 56 analisis pascamoden. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . This course emphasizes on introduction to discourse analisis. analisis wacana dan media massa. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. critical thinking and logical analisis. and globalization and Malaysian economy. kegunaan analisis wacana.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.

Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. minor and chromatic scales and compound intervals. chords and cadences. meter dan nilai not. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. pembentukkan kaden. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus in dirangka untuk melatih pelajar menguasai kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. triads. Antara topik yang diberi penekanan dengan lebih lanjut ialah meter-lazim. Topics given focus here are meters in simple. melodies. formation of cadences and the recognition of figured bass Other than that orna and music scores will be taught MZU3103 Kecekapan Kibod I 1(0+1) . students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. compound and irregular time. alto and tenor clefs. tidak lazim. pembahagian masa tak sekata. Memberi fokus di dalam nyanyian semerta secara sistematik menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. skel-nada major. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. kord. klef-alto dan tenor. triad. In the sight singing section. rules of harmony. 57 MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. It consists of listening to intervals. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. knowledge of harmonization such as chord in different inversions. major. melodi. irregular meter. This course offers guidance to students in acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently.tindakan dalam seminar itu. 6. peraturan pengharmonian. irregular time division. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. kaden dan irama. This course also focuses on sight singing. meters and note values.

This course is a continuation of music theory foundation of semester 1. students use melodic decoration in their music composition. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. aims and the functions of music in education. arpegio dan kord. Pelajar akan didedahkan kepada topik pengharmonian melodi melaluipengetahuan tentang pembentukan kord dominan ketujuh pergerakan dan pergerakan kelima. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik.(Keyboard Competency I) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. faktor-faktor sosiologi. progression and chord progession in fifths. In addition. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. Pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. psikologi. sociological and psychological factors that affect music education. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) . importance of music. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. 58 MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan dari asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam semester 1. matlamat. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. Sudents are introduced to melody harmonisation using the dominant seventh chord. philosophical implications. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. In this course. fungsi muzik dalam pendidikan. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel.

This course continues to prepare students with technical keyboard skills from the previous keyboard I course. lagu lapisan.a variety of singing repertoire including two part singing. . teknik bermain rekoder soprano. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. Focus is on the teaching and learning of singing in the music classroom. arpegio. kord pengaplikasian teori. 59 This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. harmoni dalam permainan repertoire kibod jenis rentak iringan. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. teknik pengendalian alat iringan. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. In this course keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm accompaniment. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. Aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah adalah langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. Pelajar diberi pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. playing a wider repertoire. Keyboard technical skills are reinforced through exercises in scale. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. singing. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. latihan bermain dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta pada tahap I. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. arpeggio and chord playing. preparation and arrangement of percussion scores.Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang berlanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. Cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri juga diperkenalkan di samping pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesukaran yang berkaitan dengannya This course exposes students to various piano technical skills.

melodi. Students also develop listening skills through aural guitar playing. chords and musical concepts. triads. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course 1. bacaan not. mengimprovisasikan melodi di kibod. triad. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. latihan dalam permainan iringan kord blok. melodies. dan konsep muzikal. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. Kursus ini merangkumi lanjutan kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. chords. bermain pelbagai rentak. reading of notes. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. broken chord.MZP3108G Alat Muzik Utama . bes . It involves aural studies in intervals. irama. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. MZP3108V Alat Muzik Utama . aural practices.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. This course caters to students without knowledge in guitar playing. pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. bermain gitar sambil menyanyi. kaden. playing the guitar while singing.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. latihan aural. Memperkenalkan kord. kord. petikan dan cara ‘strumming’. plucking and strumming style. playing with different rhythm. Focus is on posture. MZU3109 60 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. cadence and rhythm. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta.

Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. artikulasi. play block chords.music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. progressing to level two in piano playing techniques. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. jumping chord. bimbingan dan panduan dalam menyelesaikan masalah . aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. MZP3112P Alat Muzik Utama – Piano II (Major Instrument – Piano II) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. rentak. singing folk songs. Kursus gitar tahap II memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang berdikari. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. MZP3112G Alat Muzik Utama . playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. emphasis is on piano playing accompaning KBSR songs. This course is a continuity. dinamik. to reinforcement. pengukuhan cara memainkan iringan mudah 61 dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. kemahiran membuat persembahan. broken chords. alberti bass. Carl Orff and Jaques Dalcroze . sing melodies in keys changes from major to minor.In the teaching and learning of music in the classroom. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. sight playing and a variety in repertoire. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. melody improvisation. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. permainan alat muzik.alberti. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail.

pelbagai rentak dan kod. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. dynamics and performance preparation. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. This course is a continuity from course vocal 1. In addidtion. Emphasis is on style development. nyanyian lagu. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. This course exposes students to the compositional devices in music education. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. Melody composition is put into practise in ensembel recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. bacaan not. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. . perancangan serta format rancangan pelajaran tahunan. 62 mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. plucking. Students’ present their respective music composition present during this course. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. mingguan dan harian serta pengajaran mikro. articulation. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. petikan dan cara ‘strumming’. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Melodi composition are in single voice/part melody from eight to sixteen bars and students have an opportunity to perform their respective composition. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. ciptaan ensembel rekoder. strumming style with different rhythm and chords. aural.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm.berkaitan dengan bermain gitar. Level II guitar course provides training and advanced skills for a professional guitar player. rhythm. MZP3112V Alat Muzik Utama . latihan aural. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course.

rancangan mingguan dan rancangan harian dan mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. This course discusses the primary school music curriculum, primarily on the KBSR music education syllabus. It comprises of preparing, planning and writing the year plan, weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta ,permainan piano dalam rentak Inang, Zapin, dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. This course is a continuity towards level 3 in piano playing technics, sight playing and a variety in repertoire. Students are guided in these 3 components throughout the course. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang, Zapin and walking bass rhythms. MZP3115G Alat Muzik Utama - Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. 63 This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances. MZP3115V Alat Muzik Utama - Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances.

MZU3116

Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II)

2(2+0)

Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro, perancangan sesi pengajaran makro, kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro, langkah-langkah pengajaran makro, merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji, amalan refleksi . This course focuses on macro teaching sessions, planning of macro teaching sessions, develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching, planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects, practice to reflect and write on the work carried out.

MZU3117

Muzik Malaysia (Malaysian Music)

3(2+1)

Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon, Muzik Bentuk Tarian Utama, Muzik Ensembel Sosial Popular, Muzik Ensembel Lain, Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo, genre- genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik, rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia, pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran, analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar, analisis skor, bengkel, dan pengalaman praktikal salah satu genre. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts, Music in the form of dance, “Popular social” ensemble music, choral vocal music and solo instrumental music, music genres materials are selected from traditional classic music, folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics , students are exposed to different music genres through listening activity, video watching or live performances, score analisis, workshops and practical experiences. 64 MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV 1(0+1) (Major Instrument – Piano IV) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta juga adalah lebih mencabar. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques, sight playing and a variety in repertoire. On this higher level, piano playing techniques, sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. MZP3118G Alat Muzik Utama - Gitar IV (Major Instrument – Guitar IV) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap III. Kursus bermain gitar tahap IV memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang

mahir. Aplikasi kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari dalam persembahan yang sedia ada akan menampakkan pemain gitar yang lebih profisien. This course is designed for students who have successfully completed foundation guitar course at level III. Guitar course IV provides skill training and enrichment for a competent guitar player. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. Students are introduced to self access and group learning approach. MZP3118V Alat Muzik Utama - Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan, teknik persembahan, latihan nyanyian dalam pelbagai rentak, mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. This course focuses on vocal diction techniques. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire.

MZU3119

Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II)

3(2+1)

Dalam kursus ini pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber, penyertaan pelajar dalam tiga bidang iaitu ensembel instrumental, memimpin, lawatan ke program konsert / persembahan, ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi.

65 In this course also, students are knowledgeable in ways to produce music composition derived from various resources.This course focuses on students’ participation in three components i.e. instrumental ensemble, conducting and attending program concerts/performance. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments

MZU3120

Muzik Dunia (World Music)

2(2+0)

Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China, Jepun, India, Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika, membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance, Barok, Klasik, Romantik, Abad ke 20 dan Jazz, menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer, genre, karya dan stail dengan lebih mendalam. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China, Japan, India, Thailand and Africa, discussions are held to analyse aspects

Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. classic. klasik. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. tempo and phrasing and singing in various rhythm. Baroque. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. 20th century and Jazz eras.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. romantik. MZP3121G Alat Muzik Utama . genre and compositional styles.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. Classical. ekspresi dalam pelbagai dinamik. romantic and the 20th century eras with different music genres. Romantic. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque.of music genre.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. menganalisis dan . abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. styles and composers music scores from Renaissance.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V 66 Alat Muzik Utama .

dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. MZP3124 67 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. 7. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. implementing the research. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH . and documenting the action research findings in a report or article. analysing and interpreting the research data.menginterpretasi data penyelidikan. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. MUSIC ACE. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. dan kaedah mendokumentasi penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. the role of technology and music software in the production of music composition. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. This course involves skills of carrying out an action research in a school. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. hasil This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research.

appreciations of children’s 2 dimensional art works and appreciations of children’s 3 dimensional art work. The focus is on the aspects of analytical exploration in analyzing basic design concept in art works. Jepun dan Barat. aesthetics. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. creativity. stimulus and factors that affect children’s art. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang peranan dan kepentingan asas seni reka dalam karya Seni Visual secara perbandingan. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. apresiasi hasil seni 2 dimensi kanak-kanak dan apresiasi hasil seni 3 dimensi kanak-kanak. the concept of craft and the importance of Visual Art Education in the era of sophisticated technology. China. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. kreativiti. and visual expression. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. Topics in this course cover the background of developmental theory on children’s visual expressions. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. art of various cultures. Tumpuan diberi kepada analisis asas seni reka dalam karya seni visual. penerokaan dan penghayatan dalam karya seni. aims and objectives of Visual Art Education in KBSR. This course focuses on comparative studies of the role and importance of basic design concept in visual arts. Penekanan diberi kepada aspek pemerhatian. India. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh-tokoh seni dan pendidik. exploration and appreciation of art works. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. children’s creativity and imaginations. dan kepentingan PSV dalam teknologi tinggi. konsep kraf. Emphasis will be on the aspects of observation. This course covers the developmental stages of children’s visual expressions. 68 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) PSV3103 3(3+0) Kursus ini merangkumi peringkat perkembangan pengutaraan tampak kanakkanak. . Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. estetika dan ekspresi visual. developmental stages of children’s art.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep PSV. Topik-topik kursus ini meliputi latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. This course covers the concepts. distinguished educationist and researchers in children’s art. principles of design and compositions in art works of various cultures.

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. management of outdoors and indoors activities. persediaan mengajar. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. huraian sukatan pelajaran. objektif kurikulum. resource and teaching aid management. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. as well as practical activities for explorations of tools and materials. peranan guru PSV. lesson planning. PSV3106 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. 3(2+1) . PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Penekanan 69 juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. kepentingan perkembangan kurikulum. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. that is: Drawing and Picture Making. content and themes in producing art works for the four areas. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. Pattern-Making and Designing. the roles of the PSV teachers. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. specifications of the syllabus. subject matter. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. bahan. Membuat Corak dan Rekaan. the importance of curriculum development. the 5P concept. konsep 5P. Integrated Curriculum for Primary Schools – Drawing and Picture Making. Penekanan diberikan kepada matlamat.

Pattern-Making and Designing) Kursus ini merangkumi konsep karya menggambar dan membuat corak dan rekaan. strategy. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual 3(1+2) . Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang membentuk dan membuat binaan. PSV3108 70 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. strategi. pattern-making and designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the above areas. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. This course focusses on the concept and principles of the area of modeling and constructing. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. membuat corak dan rekaan serta aktivit amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. sumber pengajaran dan pembelajaran. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. Emphasis is given to the teaching and learning activities in the area of drawing and picture making. teaching and learning resources. introduction to tradisional crafts. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary Schools in Visual Art Education – Modelling and Constructing. This course covers the concept of drawing and picture making as well as patternmaking and designing. This course covers the approach. Tumpuan diberikan kepada aspek merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang menggambar. mengenal kraf tradisional. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro.Membentuk dan Membuat Binaan.

tujuan pentaksiran PSV. aims of assessment in VAE. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. seni alam Melayu dan seni visual Malaysia. methods and forms of assessment. seni oriental. pelbagai fungsi lukisan. oriental art. PSV 3111 71 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. Exposure is given to various approaches in the appreciation of visual art. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. Penekanan diberi kepada pelbagai pendekatan apresiasi Seni Visual. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). pertimbangan dan pengamatan dalam lukisan. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. applying creativity and artistic process in producing digital and multimedia art works. oriental art. teknik menghasilkan lukisan. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. bentuk pentaksiran PSV. apresiasi karya seni barat. kaedah pentaksiran PSV. types of assessments.. seni oriental. This course covers the introduction to the art history in western art. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital dan multimedia. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. western art. marking schemes. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. evaluation of art works and evaluation of portfolios. alat dan bahan. pendekatan dan kaedah . application of ICT in teaching and learning PSV. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. Practical aktivities cover the use of multimedia. jenis-jenis pentaksiran. presenting and exhibiting multimedia art works. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. introduction to multimedia as well as multimedia in PSV. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). pengenalan multimedia serta multimedia dalam PSV.(Creative Multimedia in Visual Art Education) Kursus ini meliputii peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). peraturan memberi markah.

pengurusan dan proses mengendalikan projek seni. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. considerations and perceptions in drawings. Isi kandunganya memberi penekanan kepada kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. melaksanakan projek seni. making feedback reports and taking further actions. and documenting the action research findings in a report or article. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. This course covers the management and organisation of arts projects.melukis. Practical activities include activities in producing digital and non digtal drawings and art works. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. PSV 3114 72 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi pengurusan dan pengendalian projek seni. drawing techniques. PSV3115 Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) 3(0+3) . Emphasis is given to the importance and fundamental knowledge of art projects. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. Aktivit amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. implementing art projects. planning art projects. merancang projek seni. various functions of drawings from various genres and culture. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Seni. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. analyzing and interpreting the research data. implementing the research. PSV3113 Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. management and organisational process of art projects. tools and materials. approaches and methods. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. This course covers the types of drawings .

kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. iaitu pengenalan kepada Al-Quran. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru.Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. 8. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One. pendekatan. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in a school. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan . and the implementation of “j-QAF” program. This course discussed the Islamic education development. the usage of text books and Teachers Guide Book. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. the new and old curriculum comparison analysis. The course focuses on strategy. PIM3102 73 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. approach. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru.

lesson planning and teaching-learning of al Quran. 74 The course focuses on clarifying the concept of ‘Ibadah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep sirah dalam Islam. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. lesson plans. memorizing and interpreting of the Quran verses. This course focuses on introduction to Al-Quran education. penyediaan rancangan. . Kursus ini juga membincangkan strategi. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran Sirah. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al-Quran. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep ibadah dalam Islam. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran.hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. It also discusses the strategy. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. lesson plans. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. and teaching practical. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. and teaching practical. menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam. The course focuses on clarifying the concept of ‘Sirah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. lesson plans and teaching practical. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. penyediaan rancangan. application ‘tajwid’ rules in reciting. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah.

The course focuses on the content analysis on ‘Jawi’. planning. menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. according to the Islamic education syllabus for primary schools. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. kajian teks jawi klasik. and practical. perancangan. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. exposure to Arabic calligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. basic skills. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies.PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep akhlak dalam Islam. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. dan amali. The course focuses on clarifying the concept of ’akhlak’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also discusses the teaching strategies. PIM3109 75 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. penyediaan rancangan. dan moden. kemahiran asas. and practical teaching and learning of ‘ akhlak’. It also discusses topics in micro and macro teaching concepts. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. pendedahan secara amali penulisan khat. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. The course emphasizes on topic selecting. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. lesson plans. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) .

dan isu-isu aqidah dalam kehidupan. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentang mazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. their main topic of discussions. measurement. bentuk dan bidang penilaian. pengukuran. It will also explore ways of acquiring the .Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk penilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. dan Penilaian PAFA. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). perkara-perkara yang membatalkan iman. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s. It also discuss topics related to item building. assessment and evaluation in Islamic education. Islamic educators. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s. and PAFA assessment. kesan iman dalam kehidupan.’s special traits. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam..a.w. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. The course focuses on the “dakwah”. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. tables of specification. types and field of testing. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam.a. The course focuses on concepts. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. and Islamic Education Managements in Malaysia.w. PIM3113 Penyelidikan Tindakan I . menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. the impact of faith in life.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. 76 This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan Sunnah. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. and other related issues.

periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. This course involves skills of carrying out an action research in a school. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal.related fitness. . motorrelated physical fitness componen. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isu-isu semasa dalam bidang fiqh. implementing the research. Islamic economy and management of properties in Islam. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. PIM3115 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. methodology in fiqh. the component of health. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor.skills of planning an action research. It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. sembelihan. and documenting the action research findings in a report or article. animal slaughtering. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. The course focuses on Usul Fiqh studies. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. This course includes concepts and definition of total fitness. training schedule of physical fitness. periodisation of training and effects of training on physical fitness. training methodology for physical fitness. analyzing and interpreting the research data. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. training principles of physical fitness. physical fitness and the importance of physical fitness. 77 9. jadual latihan kecergasan fizikal.

Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. pengurusan. model Bunker and Thorpe 1982. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan permainan dan teknik permainan. 78 PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. teaching and learning of bacis movement. kemahiran acara padang. keselamatan renang. officiating and oragnising and mangement of swimming competition. basic teaching and learning methodology of swimming. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Educations to help students to apply the curriculum in schools. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. children’s games and techniques. the acquiring of skills in the track and field event. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. kemahiran acara balapan. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. permainan kanak-kanak.PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengaplikasikannya dalam kurikulum PJk di sekolah. asas terjunan. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. evaluation. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran 2(2+0) . pengelolaan permainan dan teknik permainan. structure and the organisation of society. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. penilaian. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. The topics are basic movement concept. struktur dan oraganisasi persatuan. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. This course to expose students to various swimming skilss. This course stress on rules and regulations. swimming safety. The emphasisi is also given on the organising and management of games and techniques. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga.

This course provides knowledge on motor skills learning and performance. kanak-kanak. aspek pengurusan. ‘attention’ dan prestasi. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. sistem respirasi. feedback. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. sistem limfatik dan imuniti. sistem penghadaman. aktiviti fizikal dan sukan. pembelajaran motor. 79 This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. individual differences and capabilities. lymphatic system and immunity. blood. retention and transfer of learning. motor learning. . maklumbalas. pengelolaan dan pentadbiran. motor control.Motor (Growth and Motor Development) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. maturation and motor learning. koordinasi. adipose tissue and body composition. sistem saraf. maturation and physical performance. sistem rangka. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. digestive system. saluran dan peredaran darah. pertumbuhan somatik. keselamatan murid-murid. coordination. jantung. cellular level and tissue level of organisation. maturation and factors that influence growth. somatic growth. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. skeletal system. respiratory system. sistem endokrina. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. kawalan motor. sistem otot. pemprosesan maklumat. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. selular dan tisu organisma. Integumentary system. functional development. perbezaan individu. kematangan dan pembelajaran motor. This course includes the definition and concept of growth. tisu adipos dan komposisi badan. penganalisisan perlakuan. kematangan dan prestasi fizikal.chemical level. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. nervous system. muscular system. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. kematangan. attention and performance. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. endocrine system. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. sistem integumentari. blood vessels and circulation. human information processing. nutrition and metabolism as well as urinary system. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. . Heart. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. darah.

objectives. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. rekreasi dan kesenggangan. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. sukatan dan tafsirannya. The aspects of managing. PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. the aspects of managing. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. perancangan. pengurusan. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. administrating and organizing. . the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. recreation and leisure.kepentingan.This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. aims. history and literatures of outdoor education. managing. analyzing performance. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. 80 This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. pengelolaan. This course covers the philosophies. konsep. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. administrating and organizing. pengelolaan. pengurusan. penganalisisan perlakuan. planning. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. concepts. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran.

pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. penganalisisan perlakuan. values and ethics in sport. . pengurusan permainan tradisional. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. administration of national and international sport agency. the aspects of managing. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan.This course includes the history and development of physical education in Malaysia. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. undang-undang dan pentadbiran sukan. pengurusan. managing tradisional games. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. 81 This course discusses the management and administration of physical education and sport. aspek pengelolaan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. the interpretation of curriculum. issues in sport. aspek pengelolaan. nilai dan etika dalam sukan. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. the importance of physical education. program pembangunan sukan. pengurusan. managing physical education and sport. isu-isu dalam sukan. laws and administration of sport. sports development programme. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. penganalisisan perlakuan. administrating and organizing. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. criteria in choosing physical education acitivities. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. analyzing performance.

Emphasis given to the concepts of physical education. pendidikan jasmani dan sukan. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. the interpretation of curriculum. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan.This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan . the relationship of theories and philosophies towards national education policy. This course includes the concept of test. the aspects of managing. selecting test. analysis and interpretation. Students will be exposed to different types of research in health. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. The course helps student to develop different type of tests. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. criteria in choosing adapted physical education acitivities. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. physical education and sports. measurement and evaluation in physical education and sports. PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. pemilihan jenis-jenis ujian. pembinaan ujian. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. administrating and organizing. 82 interpretasi serta menggunakan hasil ujian. analyzing performance. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching.

peneguhan. airways and cardiopulmonary resuscitation. penetapan matlamat. PJM3118 83 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. principles in managing fracture. deviation and aggression in sports. pendarahan terbuka. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. sociology theories in sports. arousal. sukan dan media. prinsip asas pertolongan cemas. prevention of injury in sports. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. ‘burnout’ dan lebihan latihan dalam sukan. definisi sosiologi sukan. motivasi. approach in treatment of injury. keganasan dalam sukan. teori sosial dalam sukan. child psychology development via sports. soft tissue . sports and children. open wound. This course includes sports psychology and sports sociology. the definition of sports sociology. prinsip menguruskan kecederaan patah. pressure and anxiety in sports. implementing the research. sukan dan ekonomi. sports history. asma dan serangan jantung. sports. kecederaan tisu lembut. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. sukan. motivation. perubatan sukan dan jurulatih sukan. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. terdedah kepada haba yang melampau. reinforcement. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. socialization in sports. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. maklumbalas. kaki. sukan dan kanakkanak. and documenting the action research findings in a report or article. skin injury. goal. pendekatan rawatan kecederaan. kecederaan bahagian tangan. sports and economy. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. deviasi dalam sukan. pencegahan kecederaan dalam sukan. mengangkat dan membawa pesakit. basic principles of first aid. kepala dan mata. lifting and carrying of patient. asthma and heart attack.Jasmani. analysing and interpreting the research data. This course discusses the basic concept of sports injury. pengsan. sports medicine and coaches of sports. faint. sports and media. personaliti. sports personality. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research in Physical Education. kebangkitan. kecederaan kulit. badan. feedback. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. burnout and overtraining in sports. PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. exposure to extreme heat.

. In the process.injury. injury to the hand. The characteristics and theorems related to these sets of numbers will also be highlighted. Appreciation of Fibonacci Numbers and Golden Ratio in nature is emphasized. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. legs. body. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. there is a further exploration into natural. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. 84 Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. In addition. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. This course involves skills of carrying out an action research in a school. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. head and eyes. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . rational. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. students will apply their knowledge of numbers in number recreations and problem solving. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. 10. irrational and real numbers.

Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. The use of ICT e. heuristic algorithms and methods of sorting. pemprograman linear. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. graf. algorithms. networks. Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membangunkan projek geometri. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk. types of searches. Students will also discover patterns in art and design. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan. teselasi. It provides information about introduction to decision Mathematics. GSP is applied as a tool to investigate and construct projects in geometry. symmetries and transformations. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. rangkaian. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. Selain itu.Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. simetri dan transformasi. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. It discusses concepts in plane geometry. Pelajar juga didedahkan kepada makna. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic. . algoritma. Chi-Square test. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. analisa laluan kritikal. graphs. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri.tessellations. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized.g. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. linear programming. critical path analysis. 85 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. In addition. exposure to dimensional geometry of the Platonic solids is also highlighted. jenis-jenis carian.

MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective Mathematics lesson. graphing calculator and software such as Geometer’s Sketchpad to sketch and interpret the graphs of functions. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus. ujian ChiSquare. fungsi dan graf. basic understanding of limits and limit theorem. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah ‘bivariate’. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan. At this point. applications of Mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of Mathematics. the applications and use of technology. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning Mathematics. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. penggunaan dan aplikasi teknologi. and patterns and relationships. derivatives and integrals. In addition. aplikasi teori pembelajaran Matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. students are able to find the first and second derivatives of functions and minimum and maximum points of graphs. teknologi dalam Matematik. . Mathematics facilities and management of resources. technology in Mathematics. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. kalkulator grafik dan perisian seperti Geometer Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Students will be introduced to printed materials. teaching and learning aids. Selain itu. kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak.Dalam kursus ini. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. using relevant Mathematical ideas. 86 MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of Calculus which includes functions and graphs. ‘derivatif’ dan ‘integral’ serta pola dan perhubungan. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif.

MTE3109 Teaching of Numbers. pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau operasi baris elementari. decimals and percentages and also construction of teaching aids. mikro dan makro. matrix algebra and vector space. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja. measurement and data handling. effective planning and teaching. . MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. aljabar matriks dan ruang vektor. pelajar akan belajar konsep utama geometri. Farctions. fractions. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. penggunaan teknologi. the use of technology. Pecahan. Substitution. pecahan. The idea is extended to using Elimination. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. Discussions cover topics related to teaching of numbers. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. micro and macro teaching sessions. Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. perancangan pengajaran efektif. pengukuran dan pengendalian data. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. students will learn the key concepts in geometry. dan Gauss-Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. students are taught to find the inverse of a singular matrix using the adjoint method or elementary row operations. Dalam kursus ini. Gauss-Jordan Method and Cramer Rule in solving linear systems. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. 87 Teaching of Geometry. mikro dan makro. Penggantian. Selain itu. In addition. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. micro and macro teaching sessions. Perpuluhan dan Peratus) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages.

use of mathematical modeling in biology and ecology. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. codes and cryptography. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. special needs in Mathematics education and applications of technology in assessment. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. The topics discussed are testing and evaluation. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. MTE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3(1+2) . kod dan kriptografi. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Its contents cover mathematics in every day life. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam kehidupan harian. MTE3114 88 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) 3(2+1) This course relates students to the earlier mathematics courses. MTE3113 Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(2+1) This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. classical codes and ciphers. implementing the research. kod klasik dan nombor rahsia. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian. Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. kesukaran Matematik dan ujian diagnostik. analysing and interpreting the research data.MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) Students will be exposed to the skills of carrying out testing and evaluation. and some key mathematical ideas related to calculus. keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. and documenting the action research findings in a report or article. mathematical difficulties and diagnostic test.

understanding children’s ideas in science. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Shiffrin and Baddeley’s. makanan dan kesihatan. growth. cellular respiration in plants and animals. Behaviourist learning theory. what do children need to help them learn through constructivism. pembiakan haiwan. movement and support in animals and plant responses to stimulus. food and wellbeing. the constructivist approaches. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. perkumuhan tumbuhan. struktur sel dan fungsi. plant reproduction. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. perkumuhan haiwan. nutrisi tumbuhan. information-processing theory-Atkins. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. respirasi haiwan. It explores the nature of life. It explores the nature of science. cell structure and function. understanding children’s development. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. animal nutrition. plant excretion. animal reproduction. the nature of science and how children learn science. bentuk sains dan bagaimana kanak-kanak mempelajari sains. Ausubel’s learning theory. pembiakan tumbuhan. Bruner’s learning theory. Ia menerokai . how children learn science. 11. respirasi tumbuhan.Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan This course involves skills of carrying out an action research in a school. animal respiration. nutrisi haiwan. plant nutrition. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. plant respiration. Gagne’s learning theory. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. animal excretion. SCE 3102 89 Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about how children perceive science. tumbesaran. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Proses Hidup dan Kehidupan) 3(2+1) This course provides knowledge about life and living processes. Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. assessing children’s ideas and misconceptions in science.

teori pemprosesan maklumatAtkin. composite materials. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. aloi. teaching and learning strategies for primary science. aldehid dan keton. Ia meneroka tentang bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. It discusses issues in science education. cara kanak-kanak mempelajari sains. alcohol. teori pembelajaran tingkah laku. bahan komposit. motion. Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaan bahan-bahan. soaps and detergents. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . teori pembelajaran Gagne. planetary and satellite motion. ester dan amid. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. memahami idea kanak-kanak dalam sains. perkembangan kanak-kanak. kurikulum sains sekolah rendah aras II. pendekatan konstruktivisme. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. sebatian beraroma. synthetic polymers and plastics. teori pembelajaran Bruner. polimer tiruan dan plastik. industrial preparation of ammonia. getah. applying Newton’s laws in everyday life. bahan bakar. carboxylic acids. natural polymers and paper. asid sulfur dan asid nitrik. thermometry and thermometers. It discusses physics and measurement in everyday life. sulphuric acid and nitric acid. teaching science for all children and science for exceptional children. Malaysian primary science curriculum II. teori pembelajaran Ausubel. sabun dan detergen. aromatic compounds.tentang ciri-ciri sains. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. fuel. eter dan ammina. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. Shiffrin dan Baddeley. bijih dan galian. using light. rubber. the physics of music. alkohol. alloys. Malaysian primary science curriculum I. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course provides knowledge about physics in context. esters and amides. ores and minerals. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. perusahaan penyediaan ammonia. polimer semulajadi dan kertas. aldehydes and ketones. asid karboksilik. 90 Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. work and machines. ethers and amines. electrical circuits in . forces in fluids. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course provides knowledge about exploring materials. historical development of the primary science curriculum in Malaysia.

the house, electricity and magnetism at work, generation and transmission of electricity, use of electronics and semi-conductors. Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian, gerakan, aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian, kerja dan mesin, daya dalam cecair, gerakan planet dan satelit, fizik muzik, termometeri dan termometer, menggunakan cahaya, litar elektrik dalam rumah, keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja, penjanaan dan transmisi elektrik, kegunaan elektronik dan semi konduktor. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0)

This course provides knowledge about thinking and working scientifically. It discusses primary science teaching, acquiring manipulative skills, the basic science process skills and integrated science process skills. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi kemahiran manipulatif, kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1)

This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. It explores about ecosystem, ecosystem services, biodiversity, in-situ conservation, ex-situ conservation, plant diversity, animal diversity, understanding population trends, threats to biodiversity, genetic diversity I, genetic diversity II, acoustic ecology and biodiversity collection submission.

91 Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. Ia meneroka tentang ekosistem, faedah ekosistem, kepelbagaian biologi, pemuliharaan in situ, pemuliharaan ex situ, kepelbagaian tumbuhan, kepelbagaian haiwan, pemahaman tentang trenda populasi, ancaman terhadap kepelbagaian, kepelbagaian genetik I, kepelbagaian genetik II, ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0)

This course provides knowledge about planning for teaching primary science. It explains about lesson planning, learning objectives, learning outcomes, daily

lesson plan, planning a daily lesson plan, writing lesson plans, microteaching skills and macro teaching. Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran, objektif pembelajaran, hasil-hasil pembelajaran, rancangan mengajar harian, merancang rancangan pelajaran harian, menulis rancangan pelajaran, kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1)

This course provides knowledge about energetics in chemistry. It explores about energy, the first law of thermodynamics, thermochemistry, electrochemistry and nuclear chemistry. Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. Ia meneroka tentang tenaga, hukum pertama termodinamik, termokimia, elektrokimia, dan nuklear kimia. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1)

This course provides knowledge about earth and space. It discusses earth: structure, origins and its major systems and space: the solar system, outer space, celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur, asal usul dan sistem-sistem utama dan angkasa: sistem solar, angkasa lepas, fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca.

SCE 3111

92 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains)

3(3+0)

This course provides knowledge about evaluation in science teaching. It discusses definition of terms, purpose of assessment, areas of assessment in primary school science, types of assessment, assessment tools, test design and construction, scoring of assessment, administration of test, marking and moderation of test scripts, analysis of test score, interpreting test score and forms of examination. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alatalat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran,

pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian, interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0)

This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. It will discuss about management of science laboratory, safe handling of scientific materials handling of chemicals, rules and safety in the laboratory, basic laboratory techniques, preservation of biological specimens, science teaching and learning resources, preparation and improvisation of selected resources and presentation. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains, cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia, peraturan dan keselamatan dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, pengawetan spesimen biologi, sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0)

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

SCE3114

93 Science, Technology and Society (Sains, Teknologi dan Masyarakat)

3(3+0)

This course provides knowledge about science, technology and society. It discusses issues relating to science, technology and society, project-based learning design, innovation and inventions, project-based learning for conservation, project-based learning for energy in the biosphere, project-based learning for endurance of resources, project-based learning for additives in food, project-based learning for pollution and its effect on human health. Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains, teknologi dan masyarakat. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains, teknologi dan masyarakat, rekabentuk pembelajaran berasaskan projek, pembaharuan dan penciptaan, pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan, pembelajaran

pengenalan kepada sistem PTV. leadership characteristics. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional (PTV). kemasan. ciri-ciri kepimpinan. In relation to that. Focus on the evolution of technical and vocational education (TVE) and design and technology will be given. buku teks dan bahan sumber lain termasuk penggunaan ICT. the introduction to the TVE system.berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. falsafah. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT. text books and other resources including the use of ICT. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. Pengetahuan berkaitan bahan pengikat. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan penekanan. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. curriculum and teaching of TVE and Primary Living Skill in Malaysia. peluang kerjaya dan masa depan RBT. 12. career path and future of design and technology. SCE3115 Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) This course involves skills of carrying out an action research in a school. proses perancangan dan penilaian RBT. barangan logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan . Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Malaysia. process of the planning and evaluationin RBT. management and administration and Design and Technology will be emphasized. 94 This course will introduce to Design and Technology (D&T) program. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.

accessories. penanaman sayursayuran secara hidroponik. school syllabus. implementation. reka bentuk. interior and exterior decoration will also be emphasized. finishing. dokumentasi dan penyimpanan rekod. planning. planting vegetable hydroponically. teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. plant care. kemahiran pembinaan projek berasaskan kayu dan logam. propagation. pelaksanaan. the integration of pedagogical element and assesment will also be focused. pengurusan dan inovasi kurikulum dijelaskan. This course will provide the exposure and understanding about the curriculum’s philosophy. care of ornamental crops and landscape. dan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. management. perancangan. Knowledge of materials. matlamat dan objektif pengajaran dan sumber-sumber lain. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. goals and teaching objectives and other resources. This course will expose the student to the development of technology and material production. theory and model of curiculum development. skills on constructions of wood and metal based project. planting. handling of products. pengetahuan teori dan kemahiran amali. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia. the development of local manufacturing industries and the usage of recycle materials. planting. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3(3+0) . This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. selection and preparation of field for vegetable planting. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. designing. penilaian.integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi falsafah. innovation. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. meta. documentation and record keeping.penekanan. perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan kitar semula. andurrent issues regarding the curriculum development in Malaysia. penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi turut difokuskan. 95 penanaman. evaluation. kurikulum sekolah.

Pedagogical element and assessment will be emphasized. hemlines and. penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro. and the integration of suitable pedagogical element and assessment. robotik. .(Primary School Living Skill Teaching Method) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. teknik pengajaran. Tumpuan diberikan kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran. membina robot asas teknologi rendah. kancing. kaedah. teaching method and techniques. RBT3107 96 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik. motor arus terus. mechatronics and robotics basics components.design of garment styles. skills of questioning techniques. ujikaji litar arus ulangalik dan arus terus. pendawaian satu fasa. asas elektronik berdigit. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. the preparation of work records and dress making. pleats. kemahiran dan teknik menyoal. strategies. penghilangan gelembung. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basics principle of electrical and electronics. komponen elektronik dan aplikasi litar elektronik. dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. The skills involve are building and interpreting schematic diagram to wiring circuit. Topik yang dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim. sleeves. necklines. mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek elektronik. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian. lengan. mereka cipta stail pakaian. Focusses will be on teaching and learning approaches. Topics will be discussed covers the sewing processes include fasterners. design printed circuit board. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. belah. kemahiran penyediaan. openings. the skills of planning a lesson based on primary school syllabus. domestic wiring. penyudah tepi dan garis leher. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan. skills in preparing and using the materials for teaching aids with IC. mendawai litar pendawaian domestik. aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan sukatan pelajaran di sekolah rendah. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. asas mekatronik. gathers and. and macro and micro teaching. strategi.

membina Jadual Spesifikasi Ujian. interpretation as well as report writing on assessment. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching. portfolio.alternative evaluation skills for using rubric. housing and equipments for pet rearing. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. penggunaan dan interpretasi data. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) . selection of pets and ornamental fish. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. basic statistic. preparation and keeping of documentation and records. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. marking scheme and mark analysis. item development. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. jenis penilaian. discussion on validity and reliability of evaluation format. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro This course deals with rearing pets and ornamental fish technology:. pelbagai cara penilaian. various methods of evaluation. analisis markah dan statistik asas. dan pembiakan 97 ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. competency and school based evaluation. selection and preparation of aquarium and cage. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. pembiakan dan pengendalian. pengurusan dan penjagaan harian.the overview to the pet animals and ornamental fish.RBT3108 Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. peraturan pemarkahan. test specification table. management and daily care of pets. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. pest breeding. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran.

organization and management. analysing and interpreting the research data. cooking principles and. pengurusan kewangan. best practices on workshop safety. pengetahuan tentang peraturan. perundangan dan pengurusan personel juga diberikan penekanan. reka bentuk bengkel. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi. regulation and workshop management personnel will also be emphasized. elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan. pengurusan bahan dan alatan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. business law. workshop design. element of design is integrated in food preparation. undang-undang perniagaan.rules. table setting. finance. teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan. prinsip memasak dan tatasajian. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.and the integration of creativity element in pedagog. and documenting the action research findings in a report or article. technology in food preparation and. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. This course covers topics on food sanitation. materials and tools managemen. . dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. perniagaan elektronik (e-dagang). organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. electronic commerce (e–commerce). punca dan pencegahan kemalangan. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. causes and prevention of accidents. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. financial management. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and Safety Management) 2(2+0) Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan. implementing the research. dan penerapan unsur kreativiti ke dalam pedagogi. 98 Penyelidikan Tindakan I – Kemahiran Hidup (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) RBT3113 Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. preparartion of food. kewangan. In this component too. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan.

This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. aplikasi lukisan 3D (wireframe. reka bentuk industri. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) 3(3+0) . Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan 99 tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. RBT3116 Penyelidikan Tindakan II – Kemahiran Hidup (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. industrial design and design for manufacturing.RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantukan komputer. This course emphasize on product design with computer aided. This course emphasize on product development and principle. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. processes and planning. suface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. aplikasi lukisan 2D. susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. layout of interior design and pet’s house and prosesses and planning project. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. 2D drawing. RBT3115 Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. 3D design. product architecture. The integration of project base assessment will be emphasized. tempat alat tulis. proses dan perancangan projek. design and managing project such as chair. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 13.

the history of childhood education. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. growth and child development. aproaches in curriculum. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. penjagaan kesihatan kanak-kanak. modelmodel program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. Akta 308 dan Akta 550. Children’s Right. views and ideas of earlier scholars of childhood education. eating ettiquette. This course covers the introduction to early childhood education. also the transition process from home to nursery/preschools. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. pengelolaan aktiviti prasekolah. health practice and safety. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. pendekatan dalam kurikulum. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. persekitaran. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. PRA3103 100 Perkembangan Fizikal. and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. food and diets. the National Preschool Curriculum. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. the cleanliness of the environment in inculcating a healthy and safe lifestyle and also sex education . This course discusses the concept of children’s physical development including motor development. teaching and learning techniques and techniques at presechools. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. the affective factors in the implimentation of curriculum.Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Act 308 and Act 550.

memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. factors of language development. muzik dan pergerakan. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. the methods in teaching and learning language at preschool. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early Mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. merancang aktiviti. and also language activity in preschool education PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. This course includes theory and the basics of children’s language learning. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. pengurusan dan aktiviti. This course includes the theory and the basic of childrens’ cognitive development. processes of creativity and teaching approaches. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. 101 sosiodrama. seni bonekadan sastera kanak-kanak. field of creativity in early childhood education and to assess creativity. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. pembelajaran sains di prasekolah. (Creativitiy Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti.PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. factors that encourages and hinders creativity. pembelajaran Matematik di prasekolah. perancangan program sains. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. This course covers the theories of children’s creativity. membina keyakinan . assessment in childhood education.

management of curriculum. development of sosial skills and prosocial behaviors. characteristics. This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab 102 kecacatan. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. and spiritual and moral development activities as well its learning centre. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. Sprititual and moral development for preschool 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children. PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. management of teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai.untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. to develop confidence to face challenges in everyday life. menubuh dan mengurus pusat pendidikan . the classification of special needs children. Focusses will be on the reason due to the disability. the management and activities. PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. teori perkembangan moral. theories on moral development. understanding and managing children’s emotions. ciri-cirinya. dan perbezaan individu. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. identification of Islamic education and moral curriculum.

family relationship. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. improving family excellence. penyimpanan. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. values and customs. . aims. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah.o the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools.melaksanakan perekodan. community. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. hubungan keluarga. matlamat. nilai dan budaya. build and manage preschool education centres. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. objektif. and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. behaviors and children’s dicipline. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. build and manage preschool education centres. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. 103 This course covers the theories and perspecttive. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. komuniti dan institusi pendidikan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.prasekolah. penganalisisan.

program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. keselamatan dan pemakanan. and documenting the action research findings in a report or article. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. management of health. punca masalah. programs provided and issues arises in educating these children. konsep kepimpinan dan perwatakan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. pengurusan kesihatan. presenting research findings in seminar. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. This course exposes the considerations to be taken in edicating the learning dsiabilities students including characteristics. efficient relationship. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. organizing action research seminar.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. . kecekapan hubungan. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. 104 14. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. safety and diet. ciri-ciri. This course is dealing with conducting action research in school. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. documenting and publishing research papers. causes. implementing the research. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. analysing and interpreting the research data. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar.

Strategise to overcome the problems of acquiring the speaking. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu. concept. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa. approaches and methods used in language assessment and intervention are also covered. Focus is given to the importance of increasing language and development of language and communication skills are discussed. tingkah laku bermasalah. problematics behaviour. strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan. dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas. prinsip. konsep. and behaviour modification program among special needs students. This course discusses the human behavior from aspects of definitions. This course discusses the definition of language. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. writing . This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with sspecial needs. reading. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. pendekatan. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. theeory of language. kemahiran membaca. PKB3104 105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa 3(2+1) Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) Kursus ini membincangkan definisi bahasa. perancangan pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. language acquisition and language learning problemss among learning disabilities standard.PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. strategies of behaviour modification and issue concerned. kajian sukatan pelajaran. pronciples.

dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. . kemahiran memasak. strategies to overcome the problems. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan muridmurid bermasalah pembelajaran. teaching basic grammar. PKB3107 106 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. cookery. study of the syllabus. Ia merangkumi topik-topik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. reading and writing skills. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar. The course includes understanding language. This course covers the design and use of assessment instruments as as well as how assessment sessions are carried out in the field od Special Education. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas.skills and teaching basic grammar are emphasized. home living. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. and the use of the assessemnet information to plan lessons that are focused and effective. kemahiran berkebun. membina pelbagai jenis instrument. self-protect. membaca dan menulis. kemahiran memelihara haiwan. speaking. pengajaran tatabahasa asas. kemahiran jahitan. tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. problems in acquiring listening. keselamatan diri. bertutur. ethics and classroom management. preparing lesson plan and application of language activities are also implemented. pengurusan rumah tangga. teaching aids production and devise a daily lesson plan for microteaching. strategi untuk menangani masalah tersebut. gardening. design various instrument in a variey of important aareas. PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology) 3(2+1) This course discusses the English language learnig among the learning disabilities students. sewing. rearing pet.

terapi pertuturan. procedures. terapi cara kerja. matlamat. music and singing therapy. pembinaan bahan bantu belajar. play therapy and altenative therapies to the special needs students in theory and in practice. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains. Ia merangkumi konsep asas Matematik. and the element of functional science in daily life usage will be emphasized. hydro therapy. objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian. problems related to teaching sciece process. strategies to overcome teh problems. matematik berfungsi. objecrtives and basic principles of teaching science to learning disabilities students.masalah pengajaran Sains. dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali. syllabus sudy and teaching remedial Mathematics for learning disabilities students. speech therapy. terapi hidro. langkah-langkah. goals. terapi pergerakan kreatif. expression art therapy. . strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. terapi seni visual. This course discusses the importance of physistherapy. penilaian. permasalahan penguasaan Matematik. terapi muzik dan nyanyian. art therapy. It covers basic concepts of Mathematics. Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek penting Matematik. problems of learning Mathematics. PKB3110 107 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course provides the knowledge of concepts.PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3 (2+1) This course exposes to students the importance aspects in Mathematics. Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(!+2)) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak-kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio. functional Mathematics. kajian sukatan pelajaran. occupational therapy. teaching aids. strategies and activities of teaching Mathematics assessment.

program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK). keprofesionalisme guru. program and placement of the ISN at the Community-based rahbilitation (CBR). preparation and implementing a social work project at the CBR for a specific period (on – site training) PKU3113 108 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0) Penyelidikan meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. prasarana kelas khas. penempatan pelajar. Ia juga merancang dan melaksana satu kajian tindakan.PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. teachers profesionalism. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. dan integrasi. prinsip dan etika kerja sosial. labeling segregation and integration. This course focuses on the centralized rehabilitation of the individual with special needs (ISN). This course discusses issues and problems in educating special needs student from the aspects of placement. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. penubuhan. setting up administration. physical aspects of the classroom. pengurusan kelas khas. implementing the research. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. multidisciplinary services offered at the CBR. principles and ethics of social works. parents and community involvement. pentadbiran. special classroom management. assessment. kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. analysing and . pengasingan. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat. effectiveness of teaching and learning. isu pelabelan. students multiple competencies. khidmat pelbagai disiplin di PDK. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. pentaksiran.

It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas. The role of teachers and administrative. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 15.interpreting the research data. The implementation of Special Education programs in schools is given emphasiis. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. struktur organisasi di peringkat kementerian. 109 This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. and support services as well as evaluation of Special Education programs. and documenting the action research findings in a report or article. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH PKD3101 Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) 3(3+0) . peruntukan kewangan. budget allocation. organizational structure of the Special Education department in the Ministry of Education. the State Education Department and the school. This course covers the implemetation of special education programs. peranan guru dan pentadbir. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. placement procedures for children with special needs. pelaksanaan program Pendidikan Khas di peringkat sekolah diberi penekanan.

Fokus diberi kepada pengetahuan mengenai 110 Bahasa Isyarat Malaysia untuk membolehkan pelajar berkomunikasi secara berkesan dengan golongan yang bermasalah pendengaran.The effects of hearing loss and its implication on classroom practice. This course covers the charateristics and the development of hearing-impaired children from various aspects. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. pendekatan dan kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa.roles of the family. kepentingan peranan keluarga. PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi satu pendedahan terhadap budaya pekak dengan membincangkan ciri-ciri budaya pekak dan gaya hidup komuniti pekak supaya pelajar dapat menghayatinya. different approaches and methods used in language assessement and intervention are also covered. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. the factors which can affect the development of language and communication. Students will be taught the basics of the Malaysian Sign Language to enable them to communicate effectively with the deaf population. peer group and effective modes of communication on the development of hearing-impared children. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. Focus ini given to the importance of increasing language and communication skills in these children. kesan kehilangan pendengaran terhadap amalan pendidikan dalam bilik darjah.Kursus ini meliputi ciri-ciri dan perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam pelbagai aspek. PKD3104 Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) 3(3+0) . This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with special needs. rakan sebaya dan kaedah komunikasi yang berkesan terhadap perkembangan kanakkanak bermasalah pendengaran. This course aims to give students an appreciation of the deaf culture with a discussion of its characteristics and the life style of the deaf community.

PKD3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan keperluan intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran sebelum dan selepas masuk sekolah. The need for collaboration among the various disciplines involved in providing support services for the deaf is emphasized.membina pelbagai 111 jenis instrument.Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di dalam dan di luar negara serta beberapa kaedah komunikasi yang digunakan dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. dan objektif-objektif pengajaran. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) . mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid yang diajar. and the issues and current trends in the education of the hearing-impaired. This course discusses the need for early intervention and support services for hearing-impaired children before and after entering school. dan kepentingan kolaborasi antara pelbagai pihak. and teaching objectives. characteristic features as well as their respective advantages and disadvantages. This course aims to provide students with a knowledge of the function and implementation of assessment in the field of special education. gathering relevant information. sasaran. ciri-ciri. This course gives an overview of the development of deaf education in Malaysia as well as abroad. identify the strengths and weaknesses of their pupils. jenis khidmat sokongan yang diberi oleh beberapa organisasi yang terlibat. kelebihan dan kekurangannya. banding-beza antara kaedahkaedah tersebut dari segi matlamat. dan isu dan trenda dalam pendidikan masalah pendengaran. The various communication methods used in the education of the hearing-impaired. Isi kandungannya meliputi aspek-aspek penting dalam intervensi awal. how to create and use various assessment tools. comparisons among the various communication methods are made in terms of goals or objectives. It covers the important components of early intervention as well as the types of support services provided by the various organizations involved. mengumpul maklumat dalam pelbagai bidang. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan penggunaan dan pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas.

Focus is given to the various speech problems commonly found among hearing-impaired children. pelbagai kaedah mengenalpasti dan mengatasi masalah-masalah tersebut. practice through simulating teaching and learning language sessions. Tumpuan diberikan kepada kaedah-kaedah dalam pentaksiran bahasa. identification of language problems and ways to remediate language problems are discussed. This course provides students with a knowledge of the various issues. approaches and strategies in the teaching of language to hearing-impaired children. This course gives students a knowledge of the hand codes used in the Malay and English Language. practice using the hand codes in the context of teaching the Malay and English language to hearing-impaired children. dan 112 merancang perkara-perkara penting dalam pertuturan secara individu. dan aplikasi KTBM. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana bunyi-bunyi pertuturan dihasil dan diklasifikasikan. dan melaksanakan program This course provides students with a knowledge of how the different speech sounds are produced and classified. dan latihan amali melalui simulasi sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. KTBI dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris kepada murid-murid bermasalah pendengaran. Tumpuan tajuk berfokus kepada jenis masalahmasalah pertuturan yang dialami oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran. Methods used in the assessment of language. pendekatan dan strategi dalam mengajar bahasa kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai isu. cara mengatasinya. Aspek yang dititik beratkan ialah kemahiran menggunakannya KTBM dan KTBI secara ekspresif dan reseptif. Focus is given to the acquisition of expressive and receptives skills in using the hand codes. the various methods used in identifying and remediating these speech problems and how to plan and carry out an effective speech intervention programme for hearing-impaired individuals PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) . pengenalpastian pelbagai jenis masalah bahasa.Kursus ini meliputi pengetahuan tentang Bahasa Isyarat Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI).

developing. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang pemulihan individu kurang upaya secara berpusat. the importance of having a good acoustic environment. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. kepentingan menyediakan persekitaran akustik. proses pendengaran. the necessity of adapting resource materials according to the specific needs of the pupils. kerjasama pelbagai disiplin dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan pusat pemulihan dalam komuniti. government agencies and nongovernment organisations in the development of CBR is discussed. mengklasifikasi dan menguruskan bahan sumber pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Kursus ini meliputi topik-topik seperti anatomi telinga. sistem amplifikasi pendengaran. merancang dan menggunakan bahan sumber pembelajaran mengikut keperluan murid bermasalah pendengaran dalam bilik darjah. pengetahuan serta pengurusan pelbagai ujian pendengaran. pelaksanaan projek 113 kemasyarakatan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. skills of planning. the use of amplification in the classroom. the etiology of hearing loss and its impact on learning. This course introduces students to the provision of community-based rehabilitation (CBR) as an important support service for the disabled. keperluan dalam mengubahsuai bahan sumber pembelajaran berdasarkan jenis masalah yang dihadapi kanak-kanak. dan penggunaanamplifikasi dalam bilik darjah. kemahiran dalam memilih. membina. ‘hands-on’ knowledge and experience in the management and organisation of a CBR programme PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) . amplification systems currently in use for the hearingimpaired. various methods of assessing hearing loss. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada bagaimana memilih. This course focuses on how to choose. classifying and using learning resources to cater for the needs of hearing-impaired pupils in the teaching and learning process. collaboration among people from various disciplines. This course covers topics like the anatomy of the ear. etiologi kehilangan pendengaran dan kesannya terhadap pembelajaran. plan and use learning resources according to the needs of hearing-impaired pupils in the classroom. the process of normal hearing.

state and school levels. support services. kaedah merancang. and documenting the action research findings in a report or article. isu-isu. dan strategi pelaksanaan serta penilaian program. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah pendengaran. the procedure of placement for children with special needs and the structural organisation of special education programmes at federal. . PKU3115 114 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. jenis program. and strategies of implementation as well as the evaluation of these programmes. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Focus will be given to the ways of planning. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration in Special Education) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelaksanaan program Pendidikan Khas. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. mengurus dan melaksanakan program Pendidikan Khas. issues like the role of teachers. khidmat sokongan. struktur organisasi di peringkat Kementerian. prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. peranan guru. peruntukan kewangan. This course provides students with a knowledge of the implementation of special education programmes. financial allocation. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. types of programmes. implementing the research. analysing and interpreting the research data. managing and implementation of these programmes. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

Emphasis is given to the important components and types of intervention based on the needs of the children. The role of parents and importance of early intervention are also discussed.This course is dealing with conducting action research in school. This course covers the psychology and development of children with visual impairment and their effect on the cognitive. dan pelaksanaan perancangan pendidikan bagi murid bermasalah penglihatan. affective. PKL3103 115 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. afektif dan psikosial. 16. latihan mengintepretasi laporan mata. and psychosocial development. presenting research findings in seminar. proses penglihatan dan punca masalah penglihatan. documenting and publishing research papers. serta kesan kecacatannya ke atas perkembangan kognitif. pelajar diperkenalkan kepada jenisjenis kemahiran penglihatan (visual skills) bagi kanak-kanak berpenglihatan terhad. Penekanan diberi kepada komponen dan jenis intervensi yang sesuai mengikut kategori masalah yang dialami. This course covers basic knowledge about early intervention and support services for children with special needs. pemerhatian dan penilaian terhadap pelbagai program intervensi awal dan khidmat sokongan melalui aktiviti lawatan. . kaedah pentaksiran penglihatan. Peranan ibu bapa dan kepentingan intervensi awal juga dibincang. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH PKl3101 Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada psikolgi dan perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan. organizing action research seminar. observe and evaluate different programmes providing early intervention and support services through visits to special centres. PKU3102 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan asas tentang intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas.

design various instruments in a variety of important areas. This course covers the design and use of assessment instruments as well as how assessment sessions are carried out in the field of Special Edducation. dan latihan membraille menggunakan Slate and Stylus juga diberikan. PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sejarah perkembangan Kod Braille. Students are taught cooking skills. . management of the kitchen and house. Recreation and Adaptive Physical Education.and the use of the assessment information to plan lessons that are focussed and effective. This course introduces students to the Braille machine and history of how the Braille Code developed. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam bidang Kemahiran Hidup. the visual process and causes of visual impairment. pengurusan dapur dan rumah. dan penggunaan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. pendadanan serta pengurusan aktiviti rekreasi dan Pendidikan Jasmani yang sesuai bagi individu bermasalah penglihatan. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrumen pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas.This course covers basic knowledge about the anatomy of the eye. membina pelbagai jenis 116 instrumen dalam pelbagai bidang yang penting. grooming as well as management of recreational activities and Physical Education suitable for individuals with visual impairment and handson experiences. Rekreasi dan Pendidikan Jasmani Suaian. This course covers important concepts in field of Living Skills. menulis pindah teks Braille kepada tulisan biasa. teknik-teknik membraille dan membaca Kod Braille Bahasa Melayu. as well as transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille. techniques of producing and reading the Bahasa Melayu Braille Code. training to interprete eye reports will enable students to plan for the educaitonal needs of children with visual impairment. various visual assessment methods and visual skills training for children with low vision. dan pengalaman hands-on. kemahiran memasak.

PKL3109 Kod Braille Matematik (Mathematics Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. and produce English Braille using the computer. menggunakan ICT dan peralatan khas. apply the Mathematics Braille Code rules correctly and to use these skills in the education of children with visual impairment. read and transcribe the English Braille Code. read and transcribe the Mathematics Braille Code. based on the Mathematics Braille Code produced by the Braille Authority of the Unted Kingdom Mathematics Committee (1987). Pelajar juga didedahkan kepada penggunaan perisian komputer untuk menghasilkan kod Braille Bahasa Inggeris. membaca dan menulispindah menggunakan Kod Braille Matematik yang dihasilkan oleh Braille Authority of the United Kingdom Mathematics Committee (1987). This course covers skills to produce. sessions to practice indoor and outdoor sessions. persediaan dan pengajaran kanak-kanak buta dan berpenglihatan terhad. membaca dan menulis pindah Kod Braille Bahasa Inggeris berdasarkan Standard English Braille Code yang dihasilkan oleh Royal National Institute for the Blind (United Kingdom). dan latihan amali di dalam dan di luar bangunan. mengaplikasikan peraturan-peraturan Kod Braille Matematik dan menggunakanya dalam pendidikan murid-murid bermasalah penglihatan.PKL3107 Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar konsep-konsep asas dalam bidang orientasi dan mobiliti. tahap Matematik. This course covers skills to produce. teknik-teknik bergerak (dengan dan tanpa alatan). PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris (English Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. based on the Standard English Braille Code from Royal National Institute for the Blind (Unted Kingdom. menyediakan bahan bantu mengajar. keperluan pendidikan murid . This course introduces the student to basic concepts in the filed of O & M as well as variuous O & M techniques (with and without O & M aids). PKL3110 117 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perancangan. adaptasi kurikulum. the level of Mathematics.

educational needs of children with multiple handicaps.bermasalah penglihatan dengan kecacatan tambahan. pengalaman hands-on dan pengukuhan pembelajaran. and hands-on experience and to reinforce learning. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan dalam Komuniti. Issues. the implementation of community projects by these centres. to gain hands-on knowledge and experience in their management and administration. micro and macro teaching. adaptation of curriculum. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Students will be introduced to the roles and contributions of other organisastions that have helped individuals with visual impairment. pengajaran mikro dan makro. perundangan. This course covers the planning. cooperation government and non-government agencies. use ICT and other appropriate special aids. This course introduces the concept and philosophy underlining communitybased rehabilitation for individuals with disabilities. pelaksanaan projek kemasyarakatan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti. dan kaedah . PKU3113 118 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. trends. trenda. peranan dan sumbangan pihak-pihak lain dalam membantu individu bermasalah penglihatan. PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan (Development of Education for the Visually Impaired) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan pendidikan masalah penglihatan di Malaysia dan di luar negara. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan Pusat Pemulihan dalam Komuniti. in Malaysia and other countries. isu-isu. legislation as well as contribution of individuals in this field will be discussed. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang konsep and falsafah pemulihan individu kurang upaya dalam komuniti. prepare teaching aids. This course covers the development of education in the field of visual impairment. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. sumbangan tokohtokoh dalam bidang pendidikan masalah penglihatan.

analysing and interpreting the research data. documenting and publishing research paper. This course is dealing with conducting action research in school. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas di Malaysia. presenting research findings in seminar. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. and documenting the action research findings in a report or article. implementing the research. 119 . This course covers the management and administration of Special Eductiton programs in Malaysia. organizing action research seminar. proses pembuatan keputusan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. pengurusan sumber. kewangan dan penilaian program Pendidikan Khas. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. the decision-making process. Students are exposed to the role of Special Education teachers. Pelajar didedahkan kepada peranan guru Pendidikan Khas. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. management of resources and finances. as well as the evaluation of Special Education programs.mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

.SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) ncp Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru.

Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. interaction with the school community. pengurusan bilik darjah. 120 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. strategi dan aktiviti. reflections. school facilities and the implementation of the school curriculum. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. pola tingkah laku murid. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. bahan sumber pengajaran pembelajaran. analysis of documents. penelitian dokumen.Melalui pemerhatian. analysis of documents. strategies. It also gives students the knowledge and experience through observations. penelitian dokumen. school and classroom management. School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors. reflections. interaction with the school community. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melalui pemerhatian. pengurusan sekolah. penelitian dokumen. prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. pelajar dapat menilai kesesuaian rancangan pengajaran dengan kandungan kurikulum. Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktor pembelajaran. about pupil’s behaviour. It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts through interaction with the school community. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices. keberkesanan pelaksanaan strategi . Melalui pemerhatian. penelitian dokumen. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources. moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. activities. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher’s role.

dan aktiviti, serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. School-based Experience IV aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. Through observations, analysis of documents, reflections, interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies, activities, and resources with the lesson plan. PRK 3101 Praktikum I (Practicum I) 22(0+2)

Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati, menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH, BBM, mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a variety of situations. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge, skills and teacher values in a guided and real life situation. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning, preparing teaching aids and classroom management. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. PRK 3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) 121 dalam pelbagai situasi. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation

skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum II is a continuity of Practicum I which enables student teachers to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. PRK 3103 Praktikum III (Practicum III) 66(0+6)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum III is a continuity of Practicum II which enables students to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. INT 3101 Internship 2(0+2)

Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan.

122 Internship is a profesional transition stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers.Students are expected to plan, implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. At this stage, students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence, endurance, leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers.

123

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 PAKEJ ELEKTIF 1 1. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas 3(1+2) PJM 3102 .

Integumentary system. nutrition and metabolism as well as urinary system. blood vessels and circulation. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. konsep kurikulum.(Basic Movement) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. digestive system. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. skeletal system. cellular level and tissue level of organisation. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. This course focuses on the history and development of physical education in Malaysia. sistem rangka. chemical level. peringkat kimia. 124 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) . the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. Pendidikan Jasmani. model permainan kanak-kanak. respiratory system. the interpretation of curriculum. sistem saraf. sistem integumentarim. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan. kepentingan. This course focuses on the basic concept of anatomy and fisiology. selular dan tisu organisma. saluran dan peredaran darah. sistem endokrina. This course also stress on types of games which are suitable to different age groups. blood. locomotor and non-locomotor movements. criteria in choosing physical education acitivities. nervous system. jantung. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. sistem otot. lymphatic system and immunity. This course focuses on the knowledge and acquiring of basic skills in fundamental movements. sistem limfatik dan imuniti. jenisjenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi. sistem penghadaman. endocrine system. muscular system. the importance of physical education. sistem respirasi. darah. sukatan dan tafsirannya. Heart.

approaches. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. It also include a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. pendekatan. It also gives emphasize to the lesson development principles and the management of teaching-learning procedures. laws and administration of sport. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. PIE 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. sports development programme. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) 3(3+0) PIE3101 Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. managing physical education and sport. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. 2.Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. This course focuses on the management and administration of physical education and sport. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. nilai dan etika dalam sukan. administration of national and international sport agency. undang-undang dan pentadbiran sukan. isu-isu dalam sukan. program pembangunan sukan. issues in sport. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. This course discusses on the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. This course focuses on the introduction of strategies. pengurusan permainan tradisional. managing tradisional games. values and ethics in sport. PIE3103 125 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) .

It also discusses topic for micro and macro in teaching. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam.Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. . pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. syllabus contents and its curriculum specifications. and evaluation. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. penilaian dan pentaksiran. pengukuran. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. membaca dan menulis. 3. bertutur. kombinasi penggunaan buku teks. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. This course focuses on topic selecting. focusing on combination of using text book. syllabus and text book. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. This course discusses two important and significant things in the teaching process. faktor-faktor yang membantu 126 penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. This course focuses on topics of assessment. PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. BAE 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. measurement.

PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) . assessment. BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. and writing skills.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . evaluation and examination of Arabic language. weekly and semestral lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. penilaian kendalian sekolah. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. reading. konsep penilaian. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. speaking. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. 127 4. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. pembinaan item. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. terminology of. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. mingguan dan semester mengikut format yang betul.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran.This course discusses on the methodology of teaching listening. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. penilaian kemahiran berbahasa Arab. describes the teaching steps for every skill. This course is structured to expose the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. BAE3103 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran.

prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. the learning style. Emphasis is given to introduction to health education. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. konsep. safety and environmental safety. acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from sexual activities. stail pembelajaran. peraturan keselamatan di sekolah. objektif. history and the curriculum of health education. emergency procedures. This course discusses the basic concepts in health education. falsafah. Antara tajuk-tajuk yang . program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. prosedur kecemasan. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan. the philosophy. objectives. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. safety of self. physical and social growth. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. keselamatan perkhidmatan. safety services. positive approach in sexuality. kaedah. free from negative prejudice and discrimination. storeage of dangerous product. doing the practical session of micro teaching. method. perkembangan aspek fizikal dan sosial. safe road user program and building safety. This course encompass the knowledge about health sexuality. penyimpanan bahan bahaya.Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. PKE3104 128 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Program) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep. bebas daripada prasangka yang negatif. Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) PKE3103 Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. keselamatan diri. strategies and approaches in teaching health education. safety rules in schools. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. dan diskriminasi. This course gives expose to the concept and principles of safety education. sejarah.

ADHOC / PROSTAR programs and monitoring and evaluation. behaviuor. amalan kebersihan sekolah. pendekatan bersepadu. and emphasis on children’s health. perkhidmatan kesihatan sekolah. The course intends to give geneal understanding on concept. school cleanliness practices.dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah. rancangan makanan tambahan. school health services. program kesihatan mulut. program-program ADHOC / PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. 129 . mouth health program. supplementary food plan. Among the topics discussed on introduction to school health program integrated approach.

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN .SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1.

pelbagai teori pembelajaran. matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. kaedah pengajaran dan pembelajaran. penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. politik. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek pemilihan. and culture. This course exposes students to the selection. format dan komponen wajib. empat domain iaitu sivil. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. This course introduces students to the concept of Civic and Citizenship Education with hopes to develop responsible citizens. socio economic. the four domains of civil. sosio ekonomi. preparation and usage of resources so that the teaching and learning of Civics and Citizenship Education becomes fun and meaningful. komponen pengajaran mikro dan makro. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna. 130 pengetahuan dan kemahiran pedagogi. Pelajar akan didedahkan dengan rasional. Moreover. PSK3102 Teori Pembelajaran.PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. dan budaya. great depth based on the six themes identified. kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti. dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. . konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. suitable types of evaluation which can be applied in Civics and Citizenship Education. politics. PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. aims and objectives of the Civic and Citizenship Education curriculum in the Integrated Primary School Curriculum. Students will be exposed to the rational. number of learning theories.

teori-teori perkembangan moral. social skills. carry out practical work. merancang dan melaksanakan projek. moral being. planning. pendekatan. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. religious and societal values as well as moral development theories. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. 131 . pedagogical content knowledge and skills. 2. ethical theories. methods suitable for an effective teaching-learning. the format and compulsory component. insan bermoral. nilai-nilai agama dan masyarakat. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. preparing the scheme of work. lesson planning. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. effective planning and teaching. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. konsep asas nilai.This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. teori–teori etika. kemahiran sosial. planning and administering of service learning projects. methods. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan. merancang.the micro and macro teaching components and peer evaluation and self reflection. implementation and reporting. approaches. melaksana dan membuat laporan. kaedah. values. This course exposes the rational and aims of service learning and skills developed from its activities. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar.

Malaysian primary science curriculum I. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. issues faced in assessment of Moral Education. kurikulum sains sekolah rendah aras II. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. teaching science for all children and science for exceptional children. 5. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. historical development of the primary science curriculum in Malaysia.ELM 3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) 3(3+0) KuKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. This course focuses on moral problems faced in schools. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. In this course. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. It discusses issues in science education. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak . pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. teaching and learning strategies for primary science. Malaysian primary science curriculum II. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains.

peraturan dan keselamatan dalam makmal. alatalat pentaksiran. penskoran pentaksiran. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains. It discusses definition of terms. bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. basic laboratory techniques. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. acquiring manipulative skills. areas of assessment in primary school science. marking and moderation of test scripts. analysis of test score. pentadbiran ujian. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. rekabentuk dan pembinaan ujian. matlamat pentaksiran. analisis skor ujian. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. memperolehi kemahiran manipulatif. scoring of assessment. It will discuss about management of science laboratory. safe handling of scientific materials handling of chemicals. bentuk-bentuk pentaksiran. . science teaching and learning resources. administration of test. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. the basic science process skills and integrated science process skills. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. interpreting test score and forms of examination. types of assessment.SCE 3106 132 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course provides knowledge about thinking and working scientifically. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. pengawetan spesimen biologi. preparation and improvisation of selected resources and presentation. test design and construction. rules and safety in the laboratory. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. preservation of biological specimens. It discusses primary science teaching. purpose of assessment. assessment tools. teknik-teknik asas makmal. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. kemahiran proses sains asas. dan kemahiran proses sains bersepadu. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains.

applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. fractions. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza.133 6. discussions cover topics related to teaching of numbers. Selain itu. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. MTE3107 Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. MTE3109 Teaching of Numbers. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. . using relevant mathematical ideas. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. decimals and percentages and also construction of teaching aids. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. Pelajar juga didedahkan kepada makna. Perpuluhan dan Peratusan)) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. In addition. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. Fractions. Pecahan. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM.

PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. objektif kurikulum. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 3(2+1) . dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. management of outdoors and indoors activities. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. The use of technology is also emphasized to enhance students learning. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through the key issues. pecahan. Dalam kursus ini. the 5P concept. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum.perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. resource and teaching aid management. kepentingan perkembangan kurikulum. pengukuran dan pengendalian data. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. the importance of curriculum development. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. measurement and data handling. konsep 5P. specifications of the syllabus. huraian sukatan pelajaran. peranan guru PSV. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. Penekanan diberikan kepada matlamat. 5. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) PSV3104 Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. the roles of the PSV teachers. pelajar akan belajar konsep utama geometri. students will learn the key concepts in geometry. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. 134 Teaching of Geometry.

bahan. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. persediaan mengajar. tujuan pentaksiran PSV. as well as practical activities for explorations of tools and materials. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. jenis-jenis pentaksiran. peraturan memberi markah. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. lesson planning. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. 6. types of assessments. strategi. content and themes in producing art works for the four areas. Membuat Corak dan Rekaan. Pattern-Making and Designing. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR.(Teaching and Learning of Visual Art Education) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. This course covers the approach. evaluation of art works and evaluation of portfolios. aims of assessment in VAE. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. subject matter. bentuk pentaksiran PSV. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap 135 bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. strategy. marking schemes. PENDIDIKAN MUZIK . tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. methods and forms of assessment. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. that is: Drawing and Picture Making. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). teaching and learning resources. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. sumber pengajaran dan pembelajaran. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. kaedah pentaksiran PSV.

students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. singing folk songs. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. latihan dalam permainan iringan kord blok. broken chords. sing melodies in keys changes from major to minor. mengimprovisasikan melodi di kibod. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. faktor-faktor sosiologi. Carl Orff and Jaques Dalcroze music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. melody improvisation. alberti bass. sociological and psychological factors that affect music education. broken chord. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. play block chords. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. faktor-faktor sosiologikal dan 136 psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. fungsi muzik dalam pendidikan.MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. . jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. importance of music. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. aims and the functions of music in education. jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. psikologi. permainan alat muzik. bes alberti. matlamat. philosophical implications.

This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom.MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. semester. aural sensitivity and movement to music. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. teaching and learning of singing in the music classroom. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. 7. remaja. types and characteristics of children and adult voices. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. mingguan dan harian.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. permainan alat perkusi. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. BAHASA MELAYU Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 3(3+0) BMM3101 . permainan alat rekoder. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music.micro and macro training sessions. mensintesis 137 pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. the playing of recorder and percussion instruments. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah.

dan pengukuran. . and implementing the micro and macro teaching. penilaian. added value skills and language system. pengisian kurikulum. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. jenis dan kaedah penilaian bahasa. and measurement. fokus utama dan sampingan. curriculum conten. konsep strategi. pendekatan.Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. pembinaan ujian. evaluation. penulisan langkah pengajaran. types and method of language evaluation. teori-teori kognitif. pemarkahan dan markat. approach. kaedah. kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. and writing). jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. the writing of teaching steps. membaca. dan psikomotor. penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. skills mapping. language skills (listening and speaking. dan teknik pengajaran. kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. theory of cognitive. testing development. kaedah. pendekatan. marks. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. afektif.. gammar and language skills evaluation BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa. pemetaan kemahiran. 5P concepts. and technique. This course describes the concept and principle of testing. dan menulis). 138 This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. reading. main focus and secondary focus. and psychomotor. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. testing specifications schedule and its construction. concepts of teaching strategy. affective. konsep 5P.

peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. methods. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) . 139 8. perancangan pengajaran KHSR. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. basic statistic. tool and material management. test specification table. marking scheme and mark analysis. constructing and using language skills teaching aids. implement teaching planning and audio visual aids. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. financial management. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. interpretation as well as report writing on assessment. pengurusan peralatan dan bahan. workshop safety. dan bahan bantu mengajar. and techniques of teaching language skills. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. technique and teaching methodology.alternative evaluation skills for using rubric. . membina Jadual Spesifikasi Ujian. analisis markah dan statistik asas. approaches. safety and rule regulation. portfolio. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. pengurusan kewangan. penggunaan dan interpretasi data. jenis penilaian. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. strategy. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. various methods of evaluation. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. competency and school based evaluation. discussion on validity and reliability of evaluation format. KEMAHIRAN HIDUP ELEKTIF RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. peraturan pemarkahan. pelbagai cara penilaian. item development. management and administration. strategi. and implementing some exercises on the evaluation of language skills.This course elaborates on malay language skills. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. preparation ofl language skills teaching plan. keselamatan bengkel.

PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. kewangan. pascamoden. Existensialism. fenomenologi. Genre Critics. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. business law. semiotic. This course elaborates on literary critics field like. Reading Reception dan Reflection theory. penyediaan batas dan bekas menanam. propagation and planting. Post Colonial. . choice of clothing and sewing and clothes making processes. resepsi dan teori tindak balas pembaca. the ornamental fish. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. pengenalan kepada ikan hiasan. pembiakan dan penanaman. pemeliharaan ikan hiasan. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. Arcitipal. rearing ornamental fish technology. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. Post Modern. selection and preparation of equipments and materials. tropical freshwater ornamental fish:. dan New Critics. Autobiography. Semiotic. short term vegetable and ornamental crops. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. plant care. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. 9. electronic commerce (E–commerce). Marxisme. rearing ornamental fish technology. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. Femenism. undang-undang perniagaan. Post Structuralism dan Deconstruction. femenisme. and vegetable and ornamental crops production technology. psikoanalisis. proses jahitan dan membuat pakaian. finance. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. harvesting and use of plants produced. Marxism. eksistensialisme. Fenomenology and Hermeneutic. the vegetable and ornamental crops production technology. kritik genre dan kritikan baru.perniagaan elektronik (E-dagang). pengurusan dan penjagaan. Surelism. This course deals with three main components: home technology. pascakolonial. Psyco-analysis. hermeneutic. RBT3120 140 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. Topics coveres studies on fabric.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. pemilihan pakaian. preparation of planting beds and containers. management and care of ornamental fish. surelisme. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik.

asas alkonan dan vokal. and presenting a performance. sinematografi dan persembahan. produksi.PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. 141 This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. penerbitan karya. elemen. pementasan. latar tempat. guru dalam peranan (teachers in action). story telling. This course elaborates on the definition and concept of drama. element. plot. pemilihan pelakon. dialog dan latar tempat. tema. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. theatre for multipurpose. basic dramatisation. actors selection. This course elaborates on the introduction to theatre in education. visitor in action. opinion angle. sudut pandangan. sejarah dan latar belakang. teachers in action. and vocalisation. boneka. pemilihan. watak dan perwatakan. etika pementasana. types. puppet. 10. teori pementasan. and teacher as a writer. pengarahan. implementing a screen testing. bercerita. theatre inclassroom. reading theatre. jenis dan bentuk drama kanakkanak. dan guru sebagai penulis. production. improvisasi. forming production management. novel popular. performance ethics. adolescent novel. dialog and location background. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. selection and script writing. short stories. stage performance theory. genre formation process. MUZIK PRA SEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) . and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. creative writing strength. kekuatan karya kreatif. creative writing themes and issues. genre writing publishing. character and characterisation. puisi. teater dalam bilik darjah. theatre and children theatre. teater untuk kepelbagaian tujuan. popular novel. pengurusan produksi. history and background. a performance. tetamu dalam aksi. novel remaja. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. cerpen. dan pembinaan skrip. and forms of children drama. cinematography. tater dan teater kanak-kanak. poems. simulation and improvisation. persoalan. directoring. mengadakan sesi uji bakat. teater pembaca. proses pengeraman bahan. simulasi dan improvisasi. dan isu karya kreatif. plot.

technology in teaching and learning music in classroom. sumber pengajaran dan pembelajaran. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. testing and evaluation. Topis discussed encompasses introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschookl children. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. pregerakan kreatif. . impromptu singing and aural. unsur-unsur pergerakan. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. 142 This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. Students will be introduced to children’s songs. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. perancangan pengajaran dan pembelajaran. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Sonds and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. patriotic songs. children’s songs and cultural songs. pengujian dan penilaian. jenis-jenis pergerakan. teaching and learning music through movements. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. lagu-lagu patriotik. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. The focus of the course is related to music with movements elements of movement.pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. teaching and learning resources. nyanyian semerta dan aural. creative movement. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan nyanyian kanak-kanak.Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran.

tafsir ayat hukum. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (2+1) Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al Quran. tafsir ayt hukum. This course compuse of tilawah and tafsir al Quran topics. tafsir ayat akhlak. tafsir kisah para Nabi from Quran and surah-surah choices tilawah. Muhkam dan . kemukjizatan Al-Quran. Nasikh. tafsir ayat aqidah. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi. 11. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. takbir. basmalah. takbir. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. and khatam alQuran. isti’azah. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. Students will also be exposed to setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. tafsir ayat akhlak. tafsir ayat aqidah. basmalah. dan khatam al Quran. Mansukh. Topics discuss in tafsir component is related to israiliyyat in tafsir.PRM3104 143 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadith. Ulum AlQuran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran. isti`azah. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. traditional musical gamnes and preschool games musical instrument in teaching and learning activitie.

arRahman. Each tarannum will focuses on tabaqat. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. wuslah dan lain-lain yang berkaitan.Mutasyabih.Definitions. harakat. Hadith Qudsi. harakat. pengertian. hukum beramal. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. Jin. ENGLISH LANGUAGE English for Undergraduates 3 (3+0) ELE3101 . Sikah dan Jiharkah. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat. burdah. Ulum al-Quran the discuss the arrangement of verses and chapters of the Al-Quran. martabat hadis. Nuh. Jin. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. Sikah and Jiharkah. 144 The course deals with Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith. perbandingan dengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. Nasikh and Mansukh. PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. 12. ar-Rahman. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. The implementation is carried out both in theory and in practice. pelaksanaannya secara teori dan amali. its mukjizat. Nahawand. tujuan dan sifat-sifat. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. Nahawand. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. Muhkam and Mutasyabih. wuslah and other related aspects. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. burdah. The course will expose and guide students on the theories of memorization the AlQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with Al-Quran and Hadith Nabawi. Nuh. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. the degreel of Hadith and rules in using them.

remedial and enrichment activities. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. methods and techniques. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan. Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. ELE3102 145 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course aims to equip learners with an understanding of the principles underlying the practice of teaching English language in primary schools. sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. developing classroom skills. classroom management. an overview of teaching approaches. communication. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. theories of second language acquisition. Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah.(Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. kemahiran membaca dan menulis. reading and writing. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) 3(2+1) . the English sound system (phonology). materials selection. The topic Language and literature is also introduced. and introduction to lesson planning. komunikasi. pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. multiple classroom teaching. It focuses on language acquisition and language learning. adaptation and simplification. morphology. morfologi. and semantics needed by an English language teacher. Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah. syllabus study. syntax. general principles in the teaching of language skills.

the teaching and assessing of vocabulary. pengajaran tatabahasa dan mengeja. pengujian dan penilaian kemahiran 146 mendengar dan bertutur. integration of language skills and language content. pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. pengajaran.This course focuses on the topics of lesson planning. pengajaran. the teaching and assessing of listening and speaking skills. pengujian dan penilaian kemahiran membaca. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. . peperiksaan dan penilaian. pengajaran. the teaching and assessing of writing skills. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. the teaching and assessing of reading skills. spelling and dictation. the teaching and assessing of literature for primary schools. the teaching of grammar. testing and evaluation.

147 SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT .

It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. function and meaning. bertutur. Tumpuannya kepada kemahiran-kemahiran mendengar. speaking. This will reinforce and further enhance learners’ proficiency in using the language for a variety of purposes. The topics focused are listening. and Cohesive devices in spoken and written language. It focuses on Tense types and aspects. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk. It also enables learners to reflect on their learning. Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. Sentence types.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. Subject-verb agreement. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. reading and writing. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. This will improve and reinforce learners’ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. .

148 LAMPIRAN .

Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. 1.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian.4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. 1. 1.1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. teori pembelajaran. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 1.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. 1.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. . bahan kurikulum.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. 1. Pentaksiran.

149 .

2. 2.Hasil Pembelajaran 2.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. 2.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi. 150 .6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren.4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 2.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri. Kemahiran Intelek Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri.1 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik. 2. 2.

dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. 3.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna.4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 3. 4.6 merancang.2 3.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. 3. sosial. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. psikologi dan etika profesional keguruan. 3.Hasil Pembelajaran 3. budaya. 3.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. 151 .2 mengintegrasikan kemahiran mengajar. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal.

2 mengurus masa.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan.Hasil Pembelajaran 4. 4.1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif.6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian. 4. 152 .3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah. emosi dan tekanan secara berkesan.4 membuat muhasabah diri. Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. 4. 4. 4. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 4.

akauntabiliti integriti.1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. 5. 153 .4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. 5.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. 5.2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan.6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan dan 5. 5. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai.Hasil Pembelajaran 5. 5. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut. iaitu untuk: 5.

4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. 6. 6. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut: 6. 154 .1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian.Hasil Pembelajaran 6.5 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian.3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. 6. 6.

poster. bengkel. Pentaksiran: Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis. 157 155 . jurnal reflektif dan penghasilan resos pengajaran. Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur. persembahan. tutorial.” Sepanjang kursus. dan peperiksaan. Ia juga termasuk peperiksaan. seminar.LAMPIRAN 2 Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih. Pentaksiran: Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam bentuk tugasan bertulis dan persembahan. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri. projek. projek.

156 .Hasil Pembelajaran Kemahiran Praktik Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. pengalaman berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas. Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar. memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi.” Juga. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah. perbincangan kumpulan kecil. berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri. Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni. amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel. Pentaksiran: Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas penempatan sekolah dan projek penyelidikan. Pentaksiran: Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah melalui penglibatan dalam bengkel di seminar. pembinaan hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah dan projek penyelidikan yang kecil. bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan. Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. merefleksi dan menilai amalan.

Major Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran Elektif 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani Elektif 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM.LAMPIRAN 3 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 Bil 1. 3. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 6. Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani • • • • • • • Muzik Pra Sekolah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Kemahiran Hidup Persuratan dan Kesenian Melayu Pendidikan Seni Visual Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 4. 7. Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral English Language Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 9. 2. Sains Pendidikan Jasmani • • • • • . Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 5. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • 8.

Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 13 . Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • • • • Nota : . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 15 .Bil 10 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14 . Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • • 12 . Major Matematik Elektif 1 Pendidikan Jasmani Elektif 2 157 • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • • • English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral • • Catatan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 16 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

158 PANEL PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN .Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa kursus Persediaan.

Rahman Puan Zainab binti Yusoff My Zainal Abidin bin Haji Kasim Tuan Haji Aleas bin Md Isa Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Dr Jeniffer Wee Beng Neo Puan Haslina binti Japri Puan Saffiah Uyuni binti Mohamad Yaacob Ustaz Osman bin Loman . Bhg.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Encik Tan Ying Kee Dr Noriati binti A. Datin Sitti Haishah binti Abd. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Y.

159 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful