Anda di halaman 1dari 8

Folio Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 3 Peranan Kementerian

Nama Pelajar:Muhammad Syukri Bin Mustamam Tingkatan:3 Abu Bakar As-Siddiq Nama Guru:Puan Anja Binti Yusof

Isi Kandungan

Kementerian Pengajian Tinggi

Kementerian Sumber Manusia

Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

Kementerian Pengajian Tinggi


Logo:

Menteri Kementerian Pengajian Tinggi

YB Dato Seri Mohamed Khaled Bin Nordin

Timbalan Menteri Pengajian Tinggi

YB Dato Dr. Hou Kok Chung

Peranan Kementerian Pengajian Tinggi

-Menggubal, melaksana, memantau dan menilai dasar-dasar, program dan aktiviti IPT ke arah kecemerlangan pengajian tinggi.

-Membangunkan sistem pengurusan IPT yang cekap dan inovatif

-Merancang dan memastikan penubuhan IPT dan keperluan prasarana pengajian tinggi yang kondunsif serta berkualiti setanding dengan IPT terbaik di peringkat antarabangsa

Kementerian Sumber Manusia


Logo:

Menteri Sumber Manusia

YB Dato Dr. S.Subramaniam

Timbalan Menteri :

YB Senator Dato Maznah Binti Mazlan

Peranan Kementerian Sumber Manusia:

-Mengemaskini dan melaksanakan dasar-dasar dan undang-undang perburuhan bagi mewujudkan tenaga kerja yang cekap, produktif dan berdisiplin di samping mempunyai nilai-nilai positif dan etika kerja yang baik.

-Mengemaskini dan melaksanakan dasar-dasar dan undang-undang yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan bagi memastikan persekitaran kerja yang sihat dan selamat. -Mengurus secara cekap dan berkecuali penyelesaian pertikaian di antara majikan dan pekerja untuk mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif. -Mengawasi dan memantau perkembangan dan pergerakan kesatuan-kesatuan sekerja agar sentiasa teratur berdasarkan kepentingan negara. -Mengurus perhubungan antarabangsa dalam bidang pentadbiran perburuhan, kerjasama teknikal dalam perkara-perkara perburuhan dan pembangunan sumber manusia. -Menggalak dan menyelaraskan pembangunan kerjasama tiga pihak (tripartisme) di kalangan pekerja, majikan dan pihak Kerajaan serta mewujudkan suasana perhubungan yang harmoni ke arah mencapai matlamat Wawasan 2020. -Merancang dan membangunkan sumber manusia menerusi pengawalan dan analisis pasaran buruh bagi menggubal dasar-dasar berhubung guna tenaga, pembangunan kemahiran tenaga kerja dan sistem upah yang dikaitkan dengan produktiviti. -Mewujudkan peluang pekerjaan dan penempatan. -Mengemaskini dan melaksanakan Dasar Latihan Vokasional Kebangsaan dan strategi-strateginya yang akan memenuhi keperluan latihan tenaga kerja di sektor swasta. -Mengkaji semula, mengemaskini dan membangunkan sukatan latihan kemahiran (NOSS), sistem pensijilan kemahiran (MOSQ) dan standard kemahiran bagi menyokong pelaksanaannya. -Mengemaskini dan melaksanakan secara cekap perkhidmatan keselamatan sosial untuk memastikan jaringan keselamatan yang mencukupi disediakan untuk tenaga kerja.

Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi

Logo:

Menteri Pembangunan Usahawan Dan Koperasi

Y.B. Dato Seri Mohamed Khaled Nordin

Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi

Peranan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi:

-Menggubal dasar pembangunan usahawan

-Mewujudkan dan melaksanakan program pembangunan keusahawanan

-Menyelaraskan pelaksanaan dasar pembangunan usahawan di peringkat Persekutuan Negeri

-Menjadi pemangkin dan pemudahcara kepada ushawan dan bakal usahawan memulakan perniagaan

-Mewujudkan kerjasama dan jaringan strategik dengan pihak swasta di peringkat Persekutuan,Negeri dan antarabangsa.

-Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti penggalakan dan pembudayaan keusahawanan

-Menggalakkan pembangunan usahawan dalaman oleh agensi-agensi dibawah MECD

-Mengoptimumkan penggunaan sumber tenaga manusia di MECD dan agensi melalui peningkatan produktiviti serta budaya kerja cemerlang.