Anda di halaman 1dari 20

LARAS BAHASA

PENGENALAN
Definisi: Gaya dan penggunaan sesuatu bahasa. Gaya merujuk kepada pelisanan dan penulisan. Penggunaan merujuk kepada penutur, pendengar, situasi, topik dan tujuan perbincangan.

Perbezaan Laras Bahasa


Bahasa Pengguna Dialek Penggunaan Laras

Mengapakah laras bahasa digunakan?


Terdapatnya: Ciri-ciri keperihalan - Situasi Luaran - Situasi Persekitaran Ciri-ciri linguistik - Aspek Bunyi - Aspek Perkataan - Aspek Ayat

Situasi Luaran
maksudnya ialah latar belakang sosial dan kebudayaan sesuatu masyarakat bahasa. merangkumi struktur sosial dan keseluruhan cara hidup yang menentukan tindak-tanduk anggota masyarakat.

Situasi Persekitaran
cara penyampaian perhubungan sosial dan peribadi bahan fungsi sosial

Ciri-ciri Linguistik

Aspek Bunyi Aspek Perkataan Aspek Ayat

JENIS-JENIS LARAS BAHASA


Laras Bahasa Biasa Laras Bahasa Iklan / Perniagaan Laras Bahasa Sains Laras Bahasa Media Massa Laras Bahasa Rencana Larasa Bahasa Undang-Undang Laras Bahasa Agama

Laras Bahasa Sukan Laras Bahasa Sastera / Kreatif Laras Bahasa Ekonomi Laras Bahasa Akademik

Laras Bahasa Biasa


Tiada konteks khusus atau melibatkan sebarang bidang ilmu Penggunaan dalam perbualan harian Tiada istilah khusus Struktur ayat adalah mudah, ringkas dan padat Kata pinjaman tidak banyak digunakan Tidak terdapat istilah teknikal Bentuk laras bahasa biasa formal digunakan dalam situasi rasmi sahaja Bentuk laras bahasa biasa tidak formal menggunakan ciri-ciri bahasa basahan

Laras Bahasa Iklan / Perniagaan


Untuk menyampaikan maklumat berkesan Pemberitahuan fakta yang jelas amat dipentingkan Ayat ringkas dan pendek (banyak guna kata sifat) Sifat bahasa adalah imaginatif dan kreatif Penggunaan bahasa retorik Tidak mementingkan tatabahasa Guna pernyataan tertentu

Laras Bahasa Sains


Laras ilmiah, berbahasa moden, bersifat formal dan menidakkan bahasa basahan Mempunyai sifat intelektual, saintifik, formal dan objektif berdasarkan kajian dan fakta Istilah sains dan teknikal adalah banyak Ada istilah pinjaman Terdapat banyak penggunaan kata nama dan ragam ayat pasif Dibahagikan kepada subbidang seperti laras fizik, biologi, kimia dan teknologi

Laras Bahasa Media Massa


Peranan media massa adalah untuk melapor atau menyampaikan berita dengan bahasa yang paling mudah diterima pendengar dan pembaca Laras media massa tidak mementingkan tatabahasa, seperti imbuhan dan kata hubung Tiada istilah teknikal dan khusus

Laras Bahasa Rencana


Bersifat umum Menampilkan berbagai-bagai idea tentang sesuatu isu Gaya bahasa mudah difahami Melaporkan sesuatu kepada pembaca secara umum ataupun terperinci

Laras Bahasa Undang-Undang


Teks bersabit dengan perundangan yang mengandung prinsip undang-undang tertentu dan berbentuk akta (bahagian dan seksyen) Terdapat istilah khusus yang kebanyakannya dipinjam daripada bahasa Inggeris Makna kosa kata berdasarkan intepretasi Struktur ayat tidak diutamakan, tetapi kepersisan dan kejelasan dipentingkan Bersifat objektif, terperinci, tepat dan padat Tiada graf atau gambar Binaan ayat adalah panjang

Laras Bahasa Agama


Membincangkan isu agama Ada istilah pinjaman Terdapat petikan Terdapat tamsil ibarat atau kias ibarat untuk pengajaran

Laras Bahasa Sukan


Menyampaikan maklumat kegiatan sukan Bahasa adalah ringkas, bersahaja dan jelas Ada istilah aktiviti sukan Kosa kata mudah difahami

Laras Bahasa Sastera / Kreatif


Laras bahasa terhasil daripada cetusan imaginasi dan pengalaman Ada istilah khusus tentang sastera Bersifat figuratif (penyimpangan makna daripada bahasa biasa) Mementingkan pemilihan diksi berkesan, bahasa tersirat Ada unsur seperti metafora, kiasan, imejan, personifikasi dan hiperbola Bernada puitis dan bersifat komunikatif

Laras Bahasa Ekonomi


Berbentuk ilmiah tentang isu ekonomi Ada istilah teknikal ekonomi Tidak mengutamakan struktur ayat Gaya bahasa formal Maklumat jelas dan eksplisit Fakta berdasarkan bukti data dan statistik

Laras Bahasa Akademik


Bersifat ilmiah, formal dan objektif Gaya bahasa menunjukkan kematangan dan keintelektualan (berkeupayaan menyampaikan buah fikiran dan hujah dengan tepat dan berkesan) Istilah bersifat khusus dan sukar difahami oleh orang yang tidak berpendidikan tinggi Ada kesempurnaan bahasa (kestabilan, kelenturan, kepelbagaian, keberkesanan dan keindahan) Mengutamakan pemaparan, perbincangan dan penghuraian Terdapat penulisan ragam ayat pasif dan ayat majmuk Ada format seperti nota kaki, bibliografi dan indeks SEKIAN