Anda di halaman 1dari 2

Skema Jawapan Latihan Persamaan Perakaunan

Latihan 1
Jalan kerja
Alatan
Pejabat
RM
3,000
+150

i)
ii)
iii)
iv)
v)

Stok

P'htg

Bank

Modal

P'mtg

RM
16,500

RM
4,400

RM
6,700
-150
+1,200

RM
25,000

RM
5,600

-1,200
+1,800

+3,150

-4,575
+13,725

+1,800
+250
7,675
+11,125

-250
+7,500

+3,100
+28,100

+7,400

Nurul Ain Enterprise


Kunci Kira-kira pada 31 Ogos 2007
RM
3,150 Modal
13,725 Pemiutang
11,125
7,500
35,500

Alatan Pejabat
Stok
Penghutang
Bank

RM
28,100
7,400

35,500

Latihan 2
Jalan Kerja

a
b
c
d
e
f

Stok

Perabot

RM
4,200

RM
18,000

Alatan
Pejabat
RM
6,500

P'htg

Bank

Modal

RM
2,100

RM
1,250
-150

RM
24,140

Untung /
Rugi
RM
3,800
-150

+6,000
-1,030
+1,500

Perabot
Alatan Pejabat
Stok
Penghutang
Bank

RM
4,110
+6,000

-3,200

-1,400
+8,800

P'mtg

+14,800

+8,000

+3,600
+4,670

+3,000
+1,000
-500
+4,600

Syarikat Sam Soo Deen


Kunci Kira-kira pada 30 April 2007
RM
14,800 Modal
8,000 Untung Bersih
8,800 Pemiutang
4,670
4,600
40,870

-200
-30
+1,000
+24,140

+2,200
+5,620

RM
24,140
5,620
11,110

40,870

+11,110

Latihan 3
Jalan Kerja
Premis
RM
64,000
i
ii
iii
iv
v

Alatan
Pejabat
RM
5,670
+4,200

K'draan
RM

P'htg

Stok

Bank

Modal

RM
4,200

RM
16,400

RM
10,660
-4,200
-4,750

RM
80,000

+22,000

+64,000

Premis
Alatan Pejabat
Kenderaan
Stok
Penghutang
Bank

+9,870

+22,000

Untung /
Rugi
RM
12,703

RM
8,227

+250

-5,000

+410
-210
+13,153

+3,227

P'mtg

+22,000
-210
+3,990

-1,640

+2,050

+14,760

+3,760

Syarikat Sam Soo Deen


Kunci Kira-kira pada 30 April 2007
RM
64,000 Modal
9,870 Untung Bersih
22,000 Pemiutang
14,760
3,990
3,760
118,380

+102,000

RM
102,000
13,153
3,227

118,380

Anda mungkin juga menyukai