Anda di halaman 1dari 50

POLISI OPERASI DAN PELAN TINDAKAN UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA HOSPITAL TELUK INTAN

1. PENDAHULUAN 2. POLISI KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3. JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 4. OBJEKTIF PENUBUHAN, AKTA, KEWAJIPAN MAJIKAN DAN KEWAJIPAN PEKERJA. 5. PELAN TINDAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN 6. HAZARD / RISIKO / PENCEGAHAN AM 7. PROSES KERJA DAN CARTA ALIRAN KERJA MELAPORKAN

KECEDERAAN 8. GARIS PANDUAN, CARTA ALIRAN & PROTOKOL NEEDLESTICK INJURY 9. PROSES KERJA DAN CARTA ALIRAN PEMERIKSAAN KESIHATAN ANGGOTA BERUMUR 40 TAHUN KEATAS 10. LAMPIRAN

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 1

1.0

PENDAHULUAN Mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Kementerian Kesihatan Malaysia seperti yang lain juga, majikan adalah bertanggungjawab ke atas keselamatan dan kesihatan para pekerjanya dan juga orang ramai yang berkunjung untuk mendapatkan perkhidmatan di kemudahan-kemudahan kesihatan termasuk hospital. Kementerian Kesihatan Malaysia mempunyai ramai anggota yang terdiri dari golongan professional, teknikal dan juga anggota sokongan. Mereka ini sentiasa terdedah kepada berbagai-bagai hazard yang terdapat di tempat kerja, samada hazard fizikal dan makanikal seperti kebisingan, peralatan yang tajam, hazard biological seperti darah, cecair yang tercemar, dengan bacteria dan virus, hazard kimia seperti pelarut dan bahan yang digunakan di dalam makmal, hazard ergonomik seperti mengangkat beban yang berat dan hazard psikososial seperti giliran (shift work), terlalu banyak kerja (workload) dan sebagainya. Majikan sebagai pihak yang mewujudkan hazard dan risiko serta semua anggota kesihatan sebagai pihak yang mengendalikan hazard dan risiko adalah bertanggungjawab memastikan tempat kerja mereka adalah tempat yang paling sihat dan selamat. Oleh itu pemantauan dan tindakan pembetulan adalah satu sistem pengurusan yang proaktif untuk membolehkan satu organisasi menilai

perlaksanaan program-program dan tata amalan dipatuhi supaya aspek keselamatan dan kesihatan akan memberi faedah kepada semua yang terlibat. Para pekerja akan bekerja di tempat yang sihat dan selamat di samping memberi kepuasan dalam menjalankan tugas. Manakala majikan pula akan mendapat faedah melalui pekerja yang sihat dan peningkatan dalam produktiviti dan kualiti kerja. Polisi dan Tindakan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini diharap akan dapat membantu dan dan memberi panduan kepada anggota dalam menjalankan tugas dengan selamat dan memastikan kesihatan sentiasa terjami

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 2

2.0

POLISI KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Hospital Teluk Intan komited dalam mewujudkan persekitaran yang sihat dan selamat kepada semua pelanggan dengan mematuhi peraturan OSHA berserta kod dan piawaian yang telah ditetapkan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. 2.1 Polisi ini dilaksanakan sebagai suatu tanggungjawab bersama melalui penglibatan majikan dan pekerja bagi menjamin sumber-sumber yang berkaitan adalah mencukupi. 2.2 Setiap pekerja adalah elemen penting dalam program keselamatan kesihatan dan dikehendaki melaporkan sebarang insiden dan keadaan berbahaya yang boleh membawa kepada kemalangan dan penyakit. 2.3 Semua langkah keselamatan pekerja perlu dipatuhi untuk mengelakkan penyakit merebak di hospital. 2.4 Sistem dan program pengurusan keselamatan kesihatan akan dikaji bagi memastikan penambahbaikan yang berterusan. 2.5 Polisi Keselamatan Kesihatan ini akan dikaji dari semasa ke semasa mengikut keperluan.

3.0

JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 3.1 Carta Organisasi:-

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 3

PENGERUSI (PENGARAH HOSPITAL)

SETIAUSAHA

PENOLONG SETIAUSAHA

WAKIL MAJIKAN

WAKIL PEKERJA

JURUAUDIT

UNIT

BAHAGIAN

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 4

Pengerusi :

Dr Haji Kamaruddin bin Haji Alias Pengarah Hospital Teluk Intan

Setiausaha :

Haji Mat Safian bin Haji Salim Penolong Pegawai Perubatan Gred U36 Hospital Teluk Intan, Perak.

Wakil Majikan :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Encik Hailnizam bin Mohd Makhtar Dr Lam Yoke Fong Dr Mohd Zamzuri bin Mohd Zain Puan Mastan binti Hassan Haji Chek Wiraman bin Shafii Puan Salasiah binti Man Puan Villasini Sivanna Encik Mohd Zaki bin Shafie Puan Maimunah binti Ahmad

Penolong Pengarah (Kewangan) Pakar Perubatan Pakar Ortopedik Ketua Pegawai Farmasi Fisioterafi Pegawai Kerja Sosial Perubatan Pegawai Dietetik Penolong Peg. Perubatan U36 K/Jururawat Kawalan Infeksi U32

Wakil Pekerja 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Haji Ahmad Pazil bin Yeop Bandar Encik Muhammad Ulaka Encik Azman bin Sapuan Haji Razak bin Haji Md Daim Encik Ismail bin Basri Puan Intan Suraya bt Mohd Yunus Puan Noorhana bt Mohd Masri Puan Wong Miew Yuan Puan Fatimah bt Bodin Juruteknologi Makmal Perubatan Juru X-ray Penolong Peg. Perubatan U32 Penolong Peg. Perubatan U29 Pemb. Perawatan Kesihatan U12 Jurupulih Anggota Gret U32. Pembantu Tadbir Gred N17. Jururawat Terlatih Dewan Bedah Jururawat masyarakat JPL.

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 5

4.0

OBJEKTIF PENUBUHAN, AKTA, KEWAJIPAN MAJIKAN DAN KEWAJIPAN PEKERJA. 4.1 Objektif Penubuhan 4.1.1 Menyalurkan maklumat mengenai Keselamatan dan Kesihatan dan pelan tindakan keselamatan semasa berlaku kemalangan kepada semua anggota supaya mengamalkan kerja yang selamat. 4.1.2 Meningkatkan mutu perkhidmatan kesihatan bagi menjaminkan keselamatan dan kesihatan semua anggota berada di tahap optima. 4.1.3 Menanam sikap positif di kalangan anggota supaya mematuhi segala polisi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan

peraturan bagi mengurangkan risiko di tempat kerja. 4.1.4 Memastikan semua anggota mematuhi arahan yang termaktub dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dalam menjalankan tugas. 4.15 Memastikan persekitaran tempat kerja yang selamat kepada anggota yang bertugas dan orang lain yang berada di dalamnya. 4.2 Pengenalan Akta Akta Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan 1994 menyediakan rangka perundangan untuk memupuk, merangsang dan menggalakkan mutu keselamatan dan kesihatan yang tinggi semasa berkerja. Tujuan utama ialah untuk memupuk sikap prihatin terhadap keselamatan dan kesihatan dan mewujudkan organisasi dan langkahlangkah keselamatan yang berkesan melalui skim-skim pengaturan

kendiri yang bersesuaian dengan industri dan organisasi yang berkaitan, melalui pelbagai pengaruh-pengaruh dan tekanan-tekanan di banyak peringkat melalui pelbagai cara. Matlamat utama jangka panjang akta ini untuk menghasilkan satu budaya kerja yang sihat dan selamat di kalangan semua pekerja dan majikan di Malaysia..

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 6

4.3

Kandungan Akta Akta ini yang mengandungi 15 bahagian adalah langkah pembolehan yang bertindih di atas undang-undang keselamatan dan kesihatan sedia ada seperti Akta Kilang dan Jentera 1967. Peruntukan akta-akta keselamatan ini melengkapi peruntukan undang-undang sedia ada dan sekiranya terdapat sebarang percanggahan, Akta Keselamatan dan Kesihatan akan mengatasinya. Akta ini mendefinisikan kewajipan-kewajipan am majikan, pekerja, pekerja sendiri, pereka bentuk, pengimpot, dan pembekal. Walau bagaimana pun kewajipan-kewajipan tersebut adalah bebentuk am, ia memerlukan perhatian yang serius dan membawa pelbagai

tanggungjawab yang luas. Akta ini memperuntukan perlantikan pegawai-pegawai

penguatkuasa, penubuhan Majlis Negara bagi keselamatan dan kesihatan, pembentukan polisi dan penyusunan langkah-langkah untuk melindungi keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang sedang bekerja dan orang-orang lain dari bahaya yang timbul dari aktiviti orang-orang yang sedang bekerja. Kuasa untuk penguatkuasaan dan penyiasatan serta liabiliti untuk kesalahan-kesalahan juga dinyatakan dengan jelas. Peruntukan-peruntukan seperti di atas menghasilkan satu sistem undang-undang yang menyeluruh dan bersepadu untuk menangani masalah keselamatan dan kesihatan yang dihadapi oleh hampir semua pekerja dan untuk melindungi orang awam kepada kesan aktiviti kerja. 4.4 Skop Semua orang yang sedang bekerja dalam sektor pengilangan, perlombongan dan penguarian, pembinaan, pertanian, perhutanan dan perikanan, utiliti, pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi, yang mungkin terdedah

perdagangan borong dan runcit, perhotelan dan restoran, kewangan, insuran, harta dan perkhidmatan perniagaan, perkhidmatan awam dan berkanun adalah diliputi.

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 7

4.5

Susunan Sistem Perundangan (Stationary Arrangements) Akta ini memperuntukan untuk menggantikan secara berperingkat kehendak-kehendak perundangan keselamatan dan kesihatan sedia ada dengan peruntukan-peruntukan yang disemak semula dan dikemaskini dalam bentuk satu sistem peraturan dan tata amalan industri yang diluluskan dan disediakan secara rundingan dengan industri. Peruntukan-peruntukan baru dalam peraturan dan tata amalan yang diluluskan mestilah dirumus untuk mengekalkan atau memperbaiki standard yang diwujudkan oleh undang-undang yang sedia ada. Tujuannya ialah bukan sahaja untuk merasionalkan dan mengemaskinikan undang-undang tetapi juga untuk meningkatkan standard perlindungan yang diberikan kepada orang-orang yang sedang bekerja dan orang-orang awam.

4.6

Paraturan (Regulation) Akta ini memberikan kuasa yang luas kapada Menteri untuk membuat peraturan. Peraturan-peraturan akan biasa dirumus atas cadangan yang dikemukaan oleh Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan atau Ketua Pengarah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan atau Ketua Pengarah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan atau Ketua Pengarah Keselamatan Pekerjaan selepas rundingan dengan organisasai majikan, pekerjaan dan kerajaan.

4.7

Tata Amalan (Codes Of Practise) Di mana sesuai, peraturan- peraturan dilengkapi dengan tata amalan industri yang diluluskan , yang mempunyai status istimewa dari segi undang-undang. Menteri boleh, atas cadangan Majlis atau Pengarah, meluluskan dan mewartakan tata amalan industri sebagai panduan dalam mematuhi kehendak Akta. Ianya bukanlah kehendak-kehendak berkanun, tetapi

boleh digunakan dalam perbicaran jenayah, sebagai bukti bahawa kehendak-kehendak berkanun telah dilanggar. Pengubalan tata amalan industri, kerajaan atau mana-mana badan lain yang berminat.

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 8

4.8

Kewajipan Am (General Duties) Kewajipan am majikan, pekerja, orang yang bekerja sendiri dan perika bentuk, pengilang, pengimport logi atau bahan didefinisikan dengan jelas di bawah akta. Kewajipan utama tersebut diringkaskan seperti berikut.

4.9

Kewajipan Majikan (Duties Of Employers) 4.91 Majikan-majikan hendaklah melindungi, setakat yang praktik,

kesihatan, keselamatan dan

kebajikan orang-orang yang bekerja

untuk mereka. Ini berkaitan khususnya dengan penyediaan dan penyelenggaraan logi dan sistem kerja yang selamat. Penyusunan langkah-langkah perlu juga dibuat bagi menjamin Keselamatan dan Kesihatan dalam penggunaan, penanganan, penyimpanan, penyimpanan dan pengangkutan logi dan bahan. Di dalam akta, logi termasuklah apa-apa jentera, kelengkapan, perkakas, alat dan apaapa komponennya, manakala bahan bererti apa-apa bahan semula jadi atau buatan, sama ada dalam bentuk pepejal cecair, gas, wap atau pun apa-apa gabungannya. Antara Contoh-contoh Isu Yang Perlu Diberi Perhatian Oleh Pihak Majikan Ialah : 4.9.1.1 Adakah kilang atau premis sedia ada menepati standard dari segi kesihatan dan risiko keselamatan? 4.9.1.2 Adakah sistem kerjanya selamat? Pemeriksaan menyeluruh ke atas semua operasinya akan memastikan kecederaan fizikal atau kecederaan kepada kesihatan dapat dikurangkan ke tahap minimum. Ini mungkin memerlukan satu sistem yang khusus sistem permit untuk kerja. 4.9.1.3 Adakah persekitaran kerja sentiasa diawasi untuk

memastikan bahawa sekiranya terdapat bahaya kesihatan, perlindungan adalah menepati standard kesihatan semasa, termasuk pengawasan ke atas pekerja. 4.9.1.4 Adakah pemonitoran juga dilaksanakan untuk memastikan bahawa sekiranya terdapat bahaya kesihatan, perlindungan adalah menepati standard kesihatan semasa termasuk pengawasan ke atas pekerja.

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 9

4.9.1.5 Adakah kelengkapan keselamatan sentiasa diperiksa? Semua kelengkapan dan peralatan untuk keselamatan dan kesihatan memerlukan pemeriksaan dan penyelenggaraan. 4.9.2 Polisi Keselamatan (Safety Polisi): Majikan hendaklah menyediakan penyata bertulis mengenai dasar, organisasi dan penyusunan langkah-langkah keselamatan dan kesihatan di tempat kerja, mengemaskinikannya dan memberi tahu pekerja-pekerja mengenainya. 4.9.3 Maklumat, Arahan, Latiahan dan Pengawasan Keselamatan (Safety Information, Instruction, Training and Supervision): Adalah menjadi kewajipan majikan untuk menyediakan maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan yang perlu mengenai amalan yang selamat termasuk kehendak-kehendak perundangan.Majikan perlu menimbangkan keperluan latihan khursus organisasinya dengan memberi penekanan kepada proses-proses yang melibatkan bahaya tertentu. 4.9.4 Kewajipan Kepada Orang Lain (Duties to Others) 4.9.4.1 Majikan mestilah, setakat yang praktik, menjalankan aktivitiaktivitinya dengan memastikan bahawa orang-orang selain dari pekerjanya, seperti orang awam, tidak terdedah kepada risiko kisihatan dan keselamatan. Ini merangkumi, misalnaya bahaya daripada jentera atau lori dimana orang awam boleh mendekatinya atau daripada pengangkutan bahan

berbahaya di premis atau di tempat-tempat awam. 4.9.4.2 Dalam keadaan tertentu majikan juga perlu memberikan kepada orang-orang, selain daripada pekerjanya, maklumat mengenai aspek-aspek aktivitinya yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesihatan mereka. 4.10 Kewajipan Pekerja (Duties Of Employees) Pekerja mempunyai kewajipan di bawah akta ini untuk memberikan perhatian yang munasabah bagi mengelakkan kecederaan kepada diri mereka atau orang lain semasa menjalankan aktiviti-aktiviti kerja mereka, untuk bekerjasama dengan majikan dan orang lain yang berkenaan dalam

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 10

memenuhi kehendak undang-undang. Di samping itu pekerja mestilah memakai dan menggunakan pada sepanjang masa apa-apa kelengkapan atau pakaian perlindungan (PPE) yang diadakan oleh majikan. Mematuhi arahan atau langkah-langkah keselamatan dan kesihatan yang di perkenalkan oleh majikan. Akta ini juga mengkehendaki pekerja supaya tidak mengganggu atau menyalahgunakan apa-apa yang disediakan untuk melindungi keselamatan, kesihatan atau kebajikan mereka. 4.11 Jawatankuasa Keselamatan (Safety Committee) Seseorang majikan yang mempunyai 40 atau lebih pekerja, atau sekiranya diarahkan oleh Ketua Pengarah, hendaklahlah menubuhkan satu jawatankuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Fungsi utama jawatankuasa tersebut ialah untuk sentiasa mengkaji semula langkahlangkah keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan menyiasat apaapa perkara berbangkit. yang berkaitan. Rundingan hendaklah sentiasa diadakan di antara majikan dan jawatankuasa tersebut mengenai perkaraperkara yang berkaitan keselamatan dan kesihatan. 4.12 Pemberitahuan Mengenai Kemalangan Penyakit Pekerjaan (Notification of Accident and Occupational Disease) Seseorang majikan mestilah memberitahu pejabat keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terdekat, mengenai apa-apa kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan atau penyakit pekerja yang

telah terjadi dan mungkin akan terjadi di tempat kerja. Setiap pengamal perubatan yang merawat, atau dipanggil untuk merawat seseorang pesakit yang dipercayai mengidap keracunan pekarjaan yang disenaraikan dalam akta kilang jentera1967 atau dinamakan dalam mana-mana peraturan atau di buat oleh Menteri di bawah akta, mestilah melaporkannya kepada Ketua Pengarah. 4.13 Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekarjaan (The National Council for Occupational safety and Health) Keahlian Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan hendaklah tidak kurang daripada 12 orang dan tidak lebih 15 orang. Ianya hendaklah terdiri daripada tiga perwakilan, setiap satunya daripada majikan, pekerja dan tiga atau lebih daripada kerajaan dan organisasi

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 11

berkaitan atau badan profesional termasuk sekurang-kurang seorang wanita. 4.14 Tugas Dan Tanggungjawab Pegawai Keselamatan 4.14.1 Memberi nasihat kepada majikan dalam hal-hal yang

berhubungkait dengan masalah keselamatan di tempat kerja dan persekitaran dan mengambil langkah perlu untuk meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. 4.14.2 Memeriksa dan mengenalpasti hazard yang terdapat di tempat kerja yang boleh mengundang risiko dan dan menjejaskan keselamatan dan kesihatan pekerja. 4.14.3 Menyiasat apa-apa kemalangan, bahaya yang berlaku, keracunan dan penyakit pekarjaan dengan kerjasama Kutua Unit, Ketua Bahagian dan [AJKKP] Ahli Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan. 4.14.4 Membantu majikan atau JKKP dalam melaksanakan program Keselamatan dan kesihatan Pekerjaan. 4.14.5 Berperanan sebagai Setiausaha dalam Jawatankuasa

Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. 4.14.6 Membantu [ JKKP ] dalam melakukan pemeriksaan dan isu-isu yang berhubungkait dengan Keselamatan dan Kesihatan pekerja. 4.14.7 Mengambil, menganalisa dan menjaga statistik misalnya, insiden kemalangan, penyakit pekerjaan dan sebagainya. 4.14.8 Membantu mana-mana agggota atau pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mematuhi peraturan seperti yang termaktub dalam akta Keselamatan dan Kesihatan Pekarjaan 1994. 4.14.9 Melakukan tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan arahan dan peraturan yang di buat oleh pihak majikan dalam hal yang berhubungkait dengan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 12

5.0

PELAN TINDAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN 5.1 Sistem keselamatan dan langkah-langkah pencegahan risiko di tempat kerja ada lah satu prosedur yang harus dipatuhi oleh anggota-anggota dalam memastikan kaedah kerja yang selamat dimana bahaya dan risiko dapat dielak atau dihapuskan. Untuk mengurangkan atau menghapuskan bahaya-bahaya ditempat kerja langkah-langkah keselamatan diambil seperti di bawah; 5.1.1 Memastikan operasi penyelenggaraan mengikut jadual yang ditetapkan. 5.1.2 5.1.3 5.1.4 Membuat perubahan kaedah kerja yang selamat. Memastikan peralatan kerja selamat digunakan. Menyediakan pelan tindakan, contoh jika berlaku kerosakan luar jangkaan. 5.1.5 5.1.6 Mengawasi aktiviti kerja-kerja kontraktor binaan di tempat kerja. Mengawal aktiviti kerja-kerja pemunggahan bahan-bahan ke dalam kenderaan. 5.2 Terdapat lima ciri untuk memastikan sistem keselamatan berjalan lancar. 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3 Penilaian kerja yang berisiko. Mengenalpasti hazad. Kenalpasti kaedah kerja yang selamat. Perlaksanaan sistem pencegah kecederaan. Pemantauan / Kawalan.

Langkah Pengawalan Risiko Kesihatan Tujuan pengawalan adalah untuk mencegah atau meminimumkan pendededahan kapada bahan berbahaya. Dalam pengawalan risiko kesihatan di tempat kerja, ujud hiraki pengawalan berdasarkan kepada keberkesanan dalam melindungi kesihatan pekerja. Hiraki Pengawalan: 5.3.1 Penghapusan [ elimination ] - bahan,peralatan atau proses yang berbahaya di hapuskan penggunaanya. 5.3.2 Pengantian [ substitution ] - menggantikan dengan bahan atau proses kerja yang kurang berbahaya.

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 13

5.3.3

Pengasingan [ isolation ] mengasingkan bahan atau proses kerja yang memudaratkan dari pekerja yang tidak terlibat atau kawasan umum dengan mengadakan jarak atau benteng. Kawalan Kejuruteraan [ engineering control ] mengadakan pengalih udaraan setempat [ lev ] untuk mengalihkan habuk atau mengunakan pembersih hampagas sebagai pengganti penyapu. Kawalan Pentadbiran [ admnistration control ] Mengurangkan masa pendedahan kepada hazard dengan menggunakan

5.3.4

5.3.5

peraturan kerja yang selamat cth; giliran bertugas. 5.3.6 Kelengkapan Perlindungan Diri [ Personal Protective Equipment ] - Menggunakan peralatan untuk perlindungan diri. 6.0 HAZARD/ RISIKO/ PENCEGAHAN AM

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 14

PELAN TINDAKAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN HOSPITAL TELUK INTAN, PERAK SECARA AM HAZAD 1. FIZIKAL PERKARA / RISIKO 1. Kejutan 2. Kecederaan 3. Melecur 4. Terbakar LANGKAH PENCEGAHAN 1. Semua anggota mestilah mematuhi peraturan dan arahan keselamatan semasa menjalankan tugas seperti yang tertera dalam Akta Keselamatan 2. BIOLOGIKAL 5. Jangkitan Kuman dan Kesihatan Pekerjaan 1994. 2. Semua anggota mestilah faham cara-cara menggunakan alat 3. KIMIA 6. Sakit Kulit 7. Alahan 8. Ganguan Pernafasan 9. Barah perlindungan keselamatan(PPE) semasa menjalankan tugas. 3. Semua Polisi Keselamatan dan Prosedur Kerja yang diarahkan oleh majikan hendaklah dipatuhi bagi mengelakkan sebarang 4. ERGONOMIK 10. Sakit Belakang risiko. 4. Dilarang makan dan minum di tempat kerja yang hazardnya 5. PSIKOSOSIAL 11. Pengsan 12. Stress tinggi. 5. Pastikan persekitaran tempat kerja yang selamat dan selesa. TINDAKAN SEMASA INSIDEN 1. Berikan rawatan serta merta PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB 1. Anggota/ Ketua Bahagian

sekiranya berlaku kemalangan di tempat kerja. 2. Lapor kepada Ketua Unit dan isi Borang Kecederaan Di Tempat Kerja. (WEHU A1 & WEHU A2). 3. Lapor kepada Pegawai Perubatan di Jabatan Kecemasan dan mendapat rawatan. 4. Isi borang kecederaan dan hantar kepada Pegawai Keselamatan Pekerjaan untuk tindakan selanjutnya. 5. Siasatan akan dijalankan dan tindakan pembetulan akan diambil.

2. Ketua Bahagian

3. Anggota di Jabatan Kecemasan/ Anggota di Klinik Kesihatan Pekerjaan. 4. Ketua Bahagian/Pegawai Keselamatan Pekerjaan / Ahli Jawatankuasa.

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 15

PELAN TINDAKAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN HOSPITAL TELUK INTAN, PERAK SECARA AM PERKARA / HAZAD 1. FIZIKAL RISIKO 1. Kejutan Letrik 2. Kebakaran LANGKAH PENCEGAHAN 1. Pastikan semua peralatan letrik disambungkan kepada plug tiga pin. 2. Dilarang menggunakan soket yang sama untuk lebih dari satu peralatan letrik termasuk adaptor. Penyambongan beban yang banyak pada satu punca menyebabkan beban pada litar. 3. Elakkan daripada mengguna wayar tambahan (extension cord) kerana kemungkinan berlaku kebocoran arus letrik. 4. Jangan gunakan peralatan letrik melebihi kemampuannya. 5. Pastikan pendawaian peralatan eletrik berkeadaan baik. Plug tidak berlaku keretakan dan wayar yang longar. 6. Jangan gunakan pealatan jika terdapat wajar yang terkoyak atau TINDAKAN SEMASA INSIDEN 1. Jika kemalangan berlaku tutup suis utama dengan segera. Pastikan tangan kering atau megunakan pelapik getah. 2. Berikan rawatan kecemasan serta merta. 3. Laporkan kepada ketua Bahagian dan isi Borang Kecederaan Ditempat Kerja [WEHU A1 / WEHU A2] 4. Rujuk kepada Pegawai Perubatan di Jabatan Kecemasan untuk rawatan selanjutnya. 5. Jika berkaku kes kebakaran ikut panduan mencegah dari manual mencegah kebakaran. Ketua Unit. Anggota. PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB Anggota

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 16

terdedah. 7. Tempat rawatan / pengunaan letrik setiasa dalam keadaan kering. 8. Gunakan kasut atau seliper gatah semasa mengendalikan peralatan letrik. 9. Pastikan semua butang kawalan ditutup semasa memasang peralatan letrik. 10. Pastikan peralatan perubatan lekrik diuji sebelum memulakan tugas rawatan untuk memastikan ianya tidak rosak.

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 17

PELAN TINDAKAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN HOSPITAL TELUK INTAN, PERAK SECARA AM Hazad Perkara/Risiko Langkah-langkah Pencegahan Tindakan Semasa Insiden Pegawai Yang Bertanggungjawab

1.2 Pencahayaan yang kurang terang

- Gangguan kesihatan terutama mata

1. Laporkan segera kepada pihak Support Service [ Faber] jika terdapat kurang pecahayaan atau kerosakan lampu.

1. Berikan rawatan kecemasan serta merta. 2. Laporkan kepada Ketua Bahagian dan isi Borang

Anggota.

Ketua Unit.

- Stress.

2. Tambahkan bilangan lampu jika pecahayaan tidak mencukupi

Kecederaan Ditempat Kerja [WEHU A1

- Cepat penat. 3. Pastikan bilangan tingkap mencukupi - Cepat Letih. supaya tadak menghalang cahaya dari luar. - Terjatuh dan mendapat kecederaan.

/WEHU A2]. 3. Rujukan kepada Pegawai Perubatan di jabatan kecemasan untuk rawatan selanjutnya. 4. Buat pemeriksaan mata dan lain-lain rawatan. 5. Isi borang kecederaan dan hantar kepada Pegawai Keselamatan Pekerjaan untuk tindakan selanjutnya. Ketua Unit. Anggota Perubatan di klinik Kesihatan. Pegawai Perubatan Jab. Kecemasan.

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 18

PELAN TINDAKAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN HOSPITAL TELUK INTAN, PERAK

Hazad

Perkara/Risiko

Langkah-langkah Pencegahan

Tindakan Semasa Insiden

Pegawai Yang Bertanggungjawab

1.3 Ventilasi Yang tidak Memuaskan

- mudah penat

1. Pastikan bilangan tingkap mencukupi dan tiada benda-benda

1. Beri rawatan kecemasan dengan segera.

Anggota

- tidak selesa - Suhu panas - Suhu sejuk - pening kepala

yang boleh menghalang peredaran udara. 2. Laporkan kepada ketua unit dan isi borang 2. Pastikan pendingin udara sentiasa kecederaan di tempat kerja. Anggota / Ketua Unit.

- stress

berfunsi dan diselenggarakan mengikut jadual ditetapkan.

- kurang daya tumpuan dan sensitif. 3. Pastikan exhaust fan dipasang di tempat yang perlu.

3. Laporkan kepada pegawai perubatan di jabatan kecemasan untuk mendapatkan rawatan.

Ketua Unit.

4. Isi borang kecederaan dan hantar kepada Pegawai Keselamatan.

Anggota

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 19

PELAN TINDAKAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN HOSPITAL TELUK INTAN, PERAK Hazad Perkara/Risiko Langkah-langkah Pencegahan Tindakan Semasa Insiden Pegawai Yang Bertanggungjawab 1.4 Pancaran radiasi dari X-Ray Membahayakan kesihatan boleh menyebabkan barah dan kerosakan sel badan 3. 2. 1. Pastikan peraturan mengunakan mesin X.Ray dipatuhi sepenuhnya. Pastikan tiada orang berada di dalam bilik X-Ray semasa proses dijalankan. Kenalpasti dan tandakan semua tempat-tempat hazad. 4. Maklumkan kepada anggota yang terlibat tentang bahaya pancaran sinar radiasi dan sila ambil langkahlangkah perlu untuk mengelakkan dari risiko sinar radiasi 5. Gunakan peralatan perlindungan diri [PPE] seperti LEAD SHIELD semasa mengendalikan mesin X-Ray 6. Mematuhi prosedur keselamatan mesin X-Ray. 7. Memantau penyelenggaraan peralatan secara berkala. 1. Beri rawatan kecemasan dengan segera. 2. Laporkan kepada Ketua Unit. 3. Mengisi borang kecederaan di tempat kerja [ WEHU A1 / WEHU A2 ] 4. Rujuk anggota yang cedera ke jabatan kecemasan / klinik kesihatan pekerja. 5. Isikan borang kecederaan dan hantar ke pejabat pegawai keselamatan untuk tindakan selanjutnya. Ketua unit / Ketua Bahagian. Anggota Anggota A / E . Anggota Klinik Kesihatan. Ketua unit / Ketua Bahagian. Anggota

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 20

PELAN TINDAKAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN HOSPITAL TELUK INTAN, PERAK

Hazad

Perkara/Risiko

Langkah-langkah Pencegahan

Tindakan Semasa Insiden

Pegawai Yang Bertanggungjawab

1.5 Otoklef

Kecederaan seperti melecur terbakar.

1. Pastikan peraturan mengendalikan otoklef dipatuhi.

1.Beri rawatan kecemasan dengan segera. 2. Lapor kepada KETUA

Anggota

2. Penyelengaraan mesin mengikut jadual yang telah ditetapkan supaya ianya dapat digunakan dengan sempurna.

Unit. 3. Mengisi borang kecederaan di tempat kerja [WEHU A.1 / WEHU A.2 ]

3. Kerosakan pada mesin otoclob hendaklah diperbaiki dengan segera supaya dapat mengelakkan sebarang risiko.

4. Rujuk anggota yang cedera ke jabatan / klinik kesihatan pekerja. 5. Isikan borang kecederaan dan

Ketua unit / ketua bahagian

Anggota A/E. Anggota Klinik Kesihatan.

4. Lakukan ujian sebelum proses bermula.

hantarkan ke pejabat pegawai keselamatan untuk tindakan selanjutnya.

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 21

PELAN TINDAKAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN HOSPITAL TELUK INTAN, PERAK Hazad Perkara/Risiko Langkah-langkah Pencegahan Tindakan Semasa Insiden Pegawai Yang Bertanggungjawab 1.6 Lif Jika berlaku kerosakan/ Kejutan elektrik 2. Pastikan sijil kelulusan dari jabatan kilang dan jentera dipamerkan. 1. Pastikan lif diselenggarakan mengikut jadual yang telah ditetapkan. 1. Beri rawatan kecemasan serta merta. 2. Lapor kepada Ketua Unit dan isi borang kecederaan ditempat kerja. [WEHU A.1 / WEHU A.2] 3. Pastikan lantai lif dalam keadaan berseh dan tidak licin. 3. Lapor kepada pegawai perubatan di jabatan kecemasan untuk mendapatkan rawatan selanjutnya 4. Isi Borang Kecederan dan hantar untuk tindakan selanjutnya Anggota / Ketua UNIT. Pembantu Perubatan di Jabatan kecemasan.

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 22

PELAN TINDAKAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN HOSPITAL TELUK INTAN, PERAK

Hazad

Perkara/Risiko

Langkah-langkah Pencegahan

Tindakan Semasa Insiden

Pegawai Yang Bertanggungjawab

1.7 Tandas

Jatuh

Lantai mestilah sentiasa di basuh dan di mop mengikut jadual.

1.Beri rawatan kecemasan serta merta. 2. Lapor kepada ketua unit

Anggota

Cedera 1. Lantai perlu dibasuh / mop Luka mengikut peraturan yang dipersetujui Pengsan 2. Bilik tandas hendaklah sentiasa Tandas berbau kering

dan isi borang kecederaan di tempat kerja [ WEHU A.1 / WEHU A.2 ] 3. Lapor kepada pegawai perubatan di jabatan kecemasan untuk Ketua unit / ketua bahagian.

3. Kertas tisu, liquid soap perlulah ada pada setiap masa.

mendapatkan rawatan selanjutnya. 4. Isi Borang Kecederaan Anggota A/E. Anggota Klinik Kesihatan.

4. Kerosakan fizikal dan letrik perlulah di baiki dengan segera.

dan hantar kepada Pejabat Pegawai Keselamatan Pekerjaan untuk tindakan selanjutnya.

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 23

PELAN TINDAKAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN HOSPITAL TELUK INTAN, PERAK Hazad Perkara/Risiko Langkah-langkah Pencegahan Tindakan Semasa Insiden Pegawai Yang Bertanggungjawab 1.8 Kerosakan pada siling pintu dan tingkap. Kecederaan pada anggota. 1. Pastikan siling, pintu dan tingkap berada dalam keadaan baik dan diselenggarakan mengikut jadual. 2. Jika pintu rosak, ia pelu diperbaiki dengan segera yang buleh mencederakan atau menghalang laluan pesakit dan anggota. 3. Pintu rintanganapi hendak lah ditutup setiap masa untuk menghalang merebaknya api/ asap jika berlaku kebakaran. 4. Siling hendak lah bebas dari sarang labah-labah. 5 Jika terdapat siling pecah atau retak perlulah diperbaiki segera. 4. Isi orang kecederaan dan hantar kepada pegawai keselamatan untuk tindakan lanjut. Pegawai Keselamatan. 3. Laporkan kepada pegawai perubatan di jabatan kecemasan untuk mendapatkan rawatan. Pembantu Perubatan y/m klinik kesihatan pekerja. 2. Laporkan kepada unit dan isi borang kecederan di tempat kerja [ WEHU A.1 / WEHU A.2 ] 1. Beri rawatan serta merta. Anggota/ Ketua Bahagian

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 24

PELAN TINDAKAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN HOSPITAL TELUK INTAN, PERAK

Hazad

Perkara/Risiko

Langkah-langkah Pencegahan

Tindakan Semasa Insiden

Pegawai Yang Bertanggungjawab

1.9 Tangga (Staircase)

Terjatuh

1. Tangga hendaklah dibersihkan mengikut jadual dan sentiasa dalam keadaan kering.

1. Beri rawatan kecemasan serta merta.

Anggota / ketua Bahagian

2. Laporkan kepada Ketua 2. Pastikan tiada halangan di tangga untuk Unit dan isi borang mengelakkan gangguan laluan semasa berlaku kebakaran. kecederaan di tempat kerja (WEHU A1 & WEHU A2).

3. Pastikan tangga dipasang lampu terutama pada waktu malam.

3. Laporkan kepada Pegawai Perubatan di Jabatan Kecemasan untuk mendapat rawatan.

Ketua bahagian

4. Isi borang kecederaan dan hantar kepada pegawai keselamatan untuk tindakan selanjutnya.

Pembantu perubatan klinik kesihatan pekerja keselamatan.

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 25

PELAN TINDAKAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN HOSPITAL TELUK INTAN, PERAK

Hazad

Perkara/Risiko

Langkah-langkah Pencegahan

Tindakan Semasa Insiden

Pegawai Yang Bertanggungjawab

1.10 Koridor lantai

Kecederaan terlangar atau jatuh

1. Pastikan kawasan koridor dimop, dibersihkan dan dikeringkan dan pada setiap masa.

1. Beri rawatan dengan segera. 2. Lapor kepada ketua unit dan isi borang kecederaan di

Anggota / ketua Bahagian.

Ketua bahagian.

- Licin 2.Pastikan tidak ada halangan sepanjang - Bahan laluan koridor.

tempat kerja [ WEHU 1/WEHU2] 3.Rujukan kepada pegawai

- Penghalang laluan

3. Letakkan papan tanda atau kepung kawasan jika terdapat tumpahan air atau semasa kerja-kerja pencucian dijalankan.

perubatan dijabatan kecemasan untuk mendapatkan rawatan. 4. Isi borang kecederaan dan hantar kepada pegawai keselamatan untuk tindakan selanjutnya

Anggota jabatan kecemasan.

Pegawai Keselamatan/ JKKP / Ketua bahagian / PMSB.

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 26

PELAN TINDAKAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN HOSPITAL TELUK INTAN, PERAK

Hazad

Perkara/Risiko

Langkah-langkah Pencegahan

Tindakan Semasa Insiden

Pegawai Yang Bertanggungjawab

1.11 Peralatan dapur Melecur

1. Pisau hendaklah digunakan dengan cermat dan selamat. 2. Simpan pisau selepas digunakan Terbakar. ditempat yang sesuai 3. Gunakan pisau dan peralatan lain separti peralatan elektrik dengan betul. 4. Apbila perlu gunakan pakaian yang sesuai sepereti yang diarahkan. 5. Ikut arahan dan prosedur kerja dengan betul. 6. Gunakan sarung tangan [padded] untuk mengangkat bekas periuk atau cerek panas. 7. Pastikan dapur gas telah ditutup sebelum meningalkan tempat kerja.

1. Beri rawatan kecemasan dengan serta merta

Anggota

2. Laporkan kepada ketua unit

Ketua unit .

3. Mengisi borang kecederaan di tempat kerja [WEHU A1/ WEHU.A.2] Anggota A/E.

4. Rujukan anggota ke jabatan kecemasan / klinik kesihatan pekerja. Ketua unit .

5. Isi borang kecederaan dan hantar kepada pwgawai keselamatan untuk tindakan selanjutnya.

Ketua unit .

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 27

PELAN TINDAKAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN HOSPITAL TELUK INTAN, PERAK

Hazad

Perkara/Risiko

Langkah-langkah Pencegahan

Tindakan Semasa Insiden

Pegawai Yang Bertanggungjawab

2. BIOLOGIKAL

Penyakit kulit dan

1. Teknik mencuci tangan dengan betul

1. Berikan rawatan kecemasan dengan segera.

Anggota jabatan kecemasan.

jangkitan penyakit hendaklah diperaktikan setiap kali sebelum 2.1 Jangkitan kuman Luka i) Virus 2. Sentiasa mengamalkan universal precaution semasa merawat pesakit yang ii) Bakteria menghidapi penyakit berjangkit. berjangkit. dan selepas merawat seseorang pesakit atau membuat sebarang prosedur.

2. Dapatkan rawatan lanjutan ke klinik pakar.

Anggota.

iii) Kulat

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 28

PELAN TINDAKAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN HOSPITAL TELUK INTAN, PERAK

Hazad

Perkara/Risiko

Langkah-langkah Pencegahan

Tindakan Semasa Insiden

Pegawai Yang Bertanggungjawab

2.2 Seranga membawa penyakit seperti nyamuk aedes

Jangkitan seperti denggi dan malaria.

1.Menjalankan pemantauan memeriksa jentik-jentik setiap seminggu sekali di semua unit. 2. Membuang tin-tin kosong di tempat pembuangan yang di khaskan atau di tanam. 3. Bekas yang berisi air takungan yang tidak di perlukan hendaklah dibuang atau dibubuh alate 4.Kawasan semak [ persekitaran] dan simpanan fail [ pejabat ] perlu dibersehkan untuk mengelakkan sebarang pembiakan nyamuk.

1. Membuat laporan jika terdapat sebarang kes dengue atau malaria.

Ketua Unit

2. Menghantar laporan pemeriksaan premis ke pejabat pengarah negeri setiap bulan.

JKKP

3. Anggota yang disahkan mendapat penyakit dengue perlu mendapat rawatan segera.

4. Fogging berkala perlu dijalankan jika perlu.

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 29

PELAN TINDAKAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN HOSPITAL TELUK INTAN, PERAK

Hazad

Perkara/Risiko

Langkah-langkah Pencegahan

Tindakan Semasa Insiden

Pegawai Yang Bertanggungjawab

2.3 Sisa klinikal

Jangkitan dan kecederaan tercucuk jarum.

1. Memastikan sisa-sisa klinikal dan bahan bahan tajam seperti jarum hendak lah di buang ditempat yang disedaikan.

1. Membuat laporan kes kecederaan tercucuk jarum atau benda tajam dengan mengisi borang WEHU.1 /

Ketua Unit.

2.Memastikan peraturan dipatuhi.

WEHU.2.

3. Pembuangan sisa klinikal oleh pehak konsortium mestilah mengikut prosidur yang telah ditetapkan dalam HSIP.

2. Membuat ujian darah untuk disahkan.

Pegawai perubatan.

3. Lapor kepada klinik kesihatan dan jururawat infection countrol untuk rawatan dan penyiasatan. AJKKP.

4. Memastikan tindakan pembetulan dan kauseling.

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 30

PELAN TINDAKAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN HOSPITAL TELUK INTAN, PERAK Hazad Perkara/Risiko Langkah-langkah Pencegahan Tindakan Semasa Insiden Pegawai Yang Bertanggungjawab 2.4 Kebersihan persekitaran. Pencemaran makanan. 1. Memastikan persekitaran wad / unit dalam keadaan bersih dan pehak support servis Faber hendaklah menjalankan tugas pembersehan mengikut jadual yang ditetap kan. 2. 3. Makanan hendaklah sentiasa ditutup. Pastikan sisa makanan di bersihkan di pantry wad. 4. Semua sisa makanan hendaklah dibuang tong yang disediakan dan pembuangan sampah hendaklah dijalankan setiap masa. 5. 5. Pastikan syarikat konsertium menjalankan spraying setiap bulan di tempat pembiakan lalat. 6. Kawasan tempat pembuangan sampah hendaklah ditutup dan pastikan tiada sebarang tumpahan. 7. Pembersihan di tempat pembuangan sampah perlu dijalankan setiap masa. 8. Jadual pembuangan dan pengambilan sampah hendaklah di selenggarakan dengan sistematik. 2. 1. Pemantauan oleh ketua bahagian dan pihak konsertium . Memberi latihan kepada semua anggota bagaimana cara-cara mengendalikan pembuangan sisa klinikal dan bukan klinikal. 3. Laporkan kepada pihak konsertium jika terdapat sebarang tumpahan. 4. Pemantauan oleh ketua bahagian dan pihak konsertium . 5. Memberi latihan kepada semua anggota bagaimana cara-cara mengendalikan pembuangan sisa klinikal dan bukan klinikal. Ketua bahagian / pihak konsertium.

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 31

PELAN TINDAKAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN HOSPITAL TELUK INTAN, PERAK

Hazad

Perkara/Risiko

Langkah-langkah Pencegahan

Tindakan Semasa Insiden

Pegawai Yang Bertanggungjawab

2.5 Longkang terdedah

Terjatuh

1. Pasti parit dan longkang di perbaiki jika ianya rosak atau pecah.

1.Beri rawatan kecemasan serta merta.

Anggota / ketua unit

Jangkitan Air bertakung penyakit berjangkit Tersumbat seperti dengue berdarah dan Menjadi tempat pembiakan nyamuk. 4. Pastikan tiada takungan air yang boleh menyebabkan pembiakan jentik-jentik aedes. malaria. 3. Pastikan tiada sampah / halangan yang buleh menyekat air mengalir. 2. Parit dan longkang hendaklah dibersehkan setiap hari. 2.Lapor kepada ketua unit dan isi borang kecederaan di tempat kerja [ WEHU 1 / WEHU 2. ] 3.Lapor kepada pegawai perubatan di jabatan kecemasan untuk men dapatkan rawatan. 4.Isi borang kecederaan dan hantar kepada pegawai keselamatan untuk tindakan selanjutnya. 5. Pastikan kawasan tepi parit licin dan parit yang dalam hedaklah ditutup atau dipagar untuk mengelakkan sebarang kemalangan. 5. Membuat penyiasatan dan pembetulan. Pegawai keselamatan / JKKP / PMSB. Anggota jabatan kecemasan Ketua unit

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 32

PELAN TINDAKAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN HOSPITAL TELUK INTAN, PERAK

Hazad

Perkara / Risiko

Langkah Langkah Pencegahan

Tindakan Semasa Insiden

Pegawai yang bertanggungjawab

3.0 KIMIA.

Mengalami kesukaran

1. Kenal pasti dan semak maklumat yang tertera pada bahan kimia yang hendak digunakan. 2.Gunakan alat perlindung diri [ PPE ] semasa mengendalikan bahan-bahan kimia yang merbahaya. 3. Letakkan bahan kimia seperti asid ditempat yang ditetapkandan elakkan bercampur dengan bahan bahan ubat yang lain. 4. Bahan asid hendaklah di simpan di dalam stor yang jauh dari bahan yang mudah terbakar 5.Pastikan bahan-bahan tersebut di lebel dengan jelas dan mudah di baca.

1.Lakukan rawatan dengan segera. 2. Laporkan kepada ketua unit. 3. Isi Borang Kecederaan ditempat kerja [WEHU A.1 / WEHU.A.2] 4. Rujukkan mangsa ke unit A/E untuk rawatan selanjutnya. 5. Isi borang kecederaan dan hantar kepada pegawai keselamatan untuk tindakan selanjutnya.

Anggota

Terdedah kepada bahan-bahan kimia yang bahaya sama ada dalam bentuk pepejal cecair dan gas.

pernafasan alahan, penyakit kulit, melecur, pandangan menjadi kabur kulit terbakar.

Anggota

Ketua unit

Anggota unit jabatan kecemasan.

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 33

PELAN TINDAKAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN HOSPITAL TELUK INTAN, PERAK

Hazad

Perkara / Risiko

Langkah Langkah Pencegahan

Tindakan Semasa Insiden

Pegawai yang bertanggungjawab

Silinder Gas memasak.

Terbakar meletup.

1. Simpan selinder di tempat yang mempuyai aliran udara yang baik.

1.Berikan rawatan serta merta pada anggota yang ditimpa kemalangan.

Anggota / Ketua unit

Kecederaan Silinder oksigen. terbakar dan meletup.

2. Tutup injap selinder selepas digunakan. 2. Laporkan kepada ketua unit. 3 Jauhkan selinder oksigen dari punca api atau elektrik 3. Isi borang kecederaan di tempat kerja. [WEHU.A.1 / 4. Pastikan tiada kebocoran pada selinder oksigen. 4.Rujuk ke jabatan kecemasan 5.Gunakan air sabun / air untuk memeriksa jika terdapat sebarang kebocoran. untuk mendapat rawatan seterusnya. Ketua unit WEHU A.2].

6. Pastikan selinder dilabel dengan betul. Jika terdapat sebarang kebocoran hendaklah dihantar ke stor perubatan dengan segera.

5.Isi borang kecederaan dan hantar kepada pegawai keselamatan untuk tindakan selanjutnya. Anggota A/E.

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 34

PELAN TINDAKAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN HOSPITAL TELUK INTAN, PERAK Hazad Perkara/Risiko Langkah-langkah Pencegahan Tindakan Semasa Insiden Pegawai Yang Bertanggungjawab

4.0 FAKTOR ERGONOMIK.

Kurang keselesaan.

1. Orientasi ke atas anggota baru. 2. Memastikan peralatan perabut diletak dengan teratur bagi memudahkan pergerakan pekerja. 3.Memasti barang-barang seperti kotak tidak diletakkan dilantai atau di laluan yang boleh menghalang pergerakan. 4.Memastikan kerusi dan meja sesuai dengan pekerja dan peralatan mudah dicapai supaya anggota dapat bekerja dengan selesa. 5. Memastikan koridor tidak dihalang oleh barang-barang dan lain-lain peralatan. 6. Memastikan lantai tidak licin. 7. Pastikan anggota mengambil masa rehat yang sesuai selepas beberapa lama mengunakan komputer. 8. Memastikan cara mengangkat mengunakan kaedah yang betul.

1. Beri rawatan dengan segera. 2.Lapor kepada ketua dan isi borang kecederaan di tempat kerja [ WEHU.1 / WEHU.2.] 3.Rujukan kepada pegawai perubatan dijabatan kecemasan klinik kesihatan kesihatan pekerja untuk mendapatkan rawatan. 4. Isi borang kecederaan dan hantar kepada pegawai keselamatan untuk tindakan selanjutnya. 5. Memastikan koridor tidak dihalang oleh barang-barang dan lain-lain peralatan 6. Menyusun semula kedudukan peralatan 7.Memasti lantai pejabat setiasa kering dan bersih..

Anggota / ketua Bahagian.

Persekitaran pejabat. -Susun peralatan -

Steras Sukar untuk bergerak Kecederaan Terjatuh Cedera.

Ketua bahagian

Anggota jabatan kecemasan.

yang terlalu sesak. -Manual handling yang tidak betu -

Anggota jabatan kecemasan AJKKP.

Anggota Support Service

Anggota / ketua Bahagian. Ketua bahagian

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 35

PELAN TINDAKAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN HOSPITAL TELUK INTAN, PERAK

Hazad

Perkara / Risiko

Langkah Langkah Pencegahan

Tindakan Semasa Insiden

Pegawai yang bertanggungjawab

Peralatan dapur

Kecederaan

1. Ikut arahan dan prosedur kerja dengan betul.

1. Beri rawatan kecemasan dengan serta merta.

Anggota

Jatuh

2. Lantai hendaklah sentiasa kering dan berseh.

2. Lapor kepada ketua unit.

3. Mengisi Borang Terseliuh 3. Mematuhi kaedah atau posture yang betul semasa menggangkat dan memindahkan Sakit belakang. barang-barang yang berat. 4.Rujuk anggota ke jabatan kecemasan / klinik kesihatan pekerja. Ketua unit kecederaan di tempat kerja. [WEHU.1 / WEHU.2.]

5. Isi borang kecederaan dan hantar kepada pegawai keselamatan untuk tindakan selanjutnya. Anggota / A/E.

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 36

PELAN TINDAKAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN HOSPITAL TELUK INTAN, PERAK

Perkara / Hazad Risiko

Langkah Langkah Pencegahan

Tindakan Semasa Insiden

Pegawai yang bertanggungjawab

5.0 PSIKOSOSIAL

Terlalu banyak kerja

1. Majikan perlu memasti anggota mencukupi.

1.Beri rawatan serta merta sekiranya berlaku kemalangan di tempat kerja.

Anggota.

Terlalu banyak kerja. -Stress 2. Sentiasa memantau jadual tugas anggota.

Ketua Unit / Bahagian.

2. Lapor kepada ketua unit mengisi borang kecederaan

-Kerja giliran [ shift work ] -Pengsan.

3. Memberi orentasi kepada anggota baru dari pekerjaan dan peralatan.

di tempat kerj a. [ WEHU.1 / wehu.2 3. Lapor kepada pegawai Pem. Pegawai Perubatan di Jabatan Kecemasan.

-Double duty.

4. Memastikan anggota mendapat rehat secukupnya.

perubatan di jabatan kecemasan untuk mendapatkan rawatan.

-Tugas Atas Panggilan [ On call ] 5. Menyediakan peralatan yang lengkap dan sistem kerja yang effisen untuk anggota.

4. Isikan borang kecederaan dan hantar kepada pegawai kecelamatan untuk tindakan selanjutnya. 5. Siasatan dijalankan dan tindakan pembetulan diambil..

Pegawai dan Jawatankuasa keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 37

7.0

PROSES KERJA DAN CARTA ALIRAN KERJA MELAPORKAN KECEDERAAN

JAWATAN

PROSES

Anggota Hospital

Mengalami kecederaan dan melaporkan diri kepada Ketua Bahagian / Ketua Unit.

Ketua Bahagian / Ketua Unit

Mengisi maklumat dan merujuk anggota yang cedera kepada Pegawai Kesihatan Pekerja / Pegawai Perubatan. Borang yang perlu diisi: i. Borang WEHU A1 & A2. ii. Format penyiasatan di tempat kerja (untuk kes tercucuk jarum Sahaja). iii. Borang Tindakan Kecederaan (untuk kes bukan tercucuk jarum) hantar kepada Pegawai Keselamatan.

Anggota / Staf yang cedera

Melaporkan diri ke Klinik Kesihatan Pekerjaan untuk mendapat rawatan dan menyerahkan borang WEHU A1 & A2 dan Format Penyiasatan Di Tempat Kerja . (Untuk kes tercucuk jarum).

Pegawai Perubatan di JabatanKecemasan/ Pakar dalam panggilan/ KJ Unit Kawalan Infeksi.

Memeriksa anggota yang cedera dan memberikan rawatan. Di samping itu, melengkap borang di bawah: i. Borang WEHU A1 & A2. ii. Format Penyiasatan Di Tempat Kerja (Untuk Kes Tercucuk Jarum). Menghantar borang tersebut kepada Pegawai Pencegahan Infeksi:i. Borang WEHU A1 & A2. ii. Format Penyiasatan Di Tempat Kerja (Untuk Kes Tercucuk Jarum).

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 38

KJ Unit Kawalan Infeksi

Membuat penyiasatan dan melengkapkan borang WEHU A1 & A2 dan Format Penyiasatan Di Tempat Kerja. Hantar borang WEHU A1 & A2 dan Format Penyiasatan Di Tempat Kerja kepada Pengarah Negeri.

AJKKP (Ahli Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan)

Ahli Jawatankuasa yang dilantik akan dihantar ke unit berkenaan untuk memeriksa dan menyiasat di tempat kejadian berlaku dan apakah tindakan telah diambil oleh Ketua Unit. Mengisi maklumat ke dalam Borang Tindakan Kecederaan Di Tempat Kerja.

Pegawai Keselamatan

Memaklumkan kepada Pengarah Hospital dan menghantar Borang Tindakan Kecederaan kepada Pengarah Kesihatan Negeri dan salinan difailkan.

7.1

Bagi kes kecederaan ringan ke atas anggota/staf yang cedera hendaklah mendapat rawatan segera dari Jabatan Kecemasan dan laporan disusuli kemudian. Bagi kemalangan yang serius, hendaklah dilaporkan serta merta kepada Pengarah Hospital oleh Pegawai Perubatan yang bertugas di Jabatan Kecemasan.

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 39

PROSES KERJA MELAPORKAN ANGGOTA/STAF YANG CEDERA DI TEMPAT KERJA (SELAIN DARI CEDERA TERCUCUK JARUM)

JAWATAN

PROSES KERJA

Ketua Unit / Wad

Terima laporan

Ketua Unit / Wad

Isi Borang Tindakan Kecederaan

Ketua Jururawat Kawalan Infeksi

Membuat penyiasatan tindakan pembetulan

Ketua Jururawat Kawalan Infeksi

Menghantar borang Tindakan Kecederaan ke Pejabat Pegawai Keselamatan.

Pegawai Keselamatan

Melantik anggota (AJKKP) Ahli Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan untuk membuat penyiasatan.

AJKKP

Kenalpasti tindakan pembetulan dan membuat laporan dala Borang Tindakan Kecederaan Di Tempat Kerja.

AJKKP

Hantar Borang Tindakan Kecederaan ke Pejabat Pegawai Keselamatan

Pegawai Keselamatan

Hantar lapor ke Jabatan Kesihatan Negeri.

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 40

CARTA ALIRAN LAPORAN ANGGOTA / STAF YANG CEDERA DI TEMPAT KERJA SEMASA BERTUGAS

Ketua Unit / Wad isi Borang Tindakan Kecederaan

Rujuk ke Jabatan Kecemasan / Pakar Perubatan dalam panggilan

AJKKP (Ahli Jawatan Kuasa Keselamatan Kesihatan Pekerjaan ) akan membuat penyiasatan.

Mengenalpasti tindakan pembetulan yang telah diambil oleh Ketua Unit.

AJKKP akan menyediakan laporan di dalam borang tindakan kecederaan.

Hantar borang tindakan kecederaan ke Pejabat Pegawai Keselamatan Hospital Teluk Intan.

Tamat

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 41

8.0

GARIS PANDUAN, CARTA ALIRAN DAN PROTOKOL NEEDLE STICK INJURY 8.1 Jenis Kecederaan Kecederaan perkutanus (lebih dalam daripada epidermis) akibat tercucuk jarum/benda tajam. 8.2 Tindakan Segera Pekerja/anggota yang berkenaan hendaklah segera memicit luka kecederaan dan alirkan dibawah aliran air yang mengalir. Selepas itu, keringkan dengan kapas spirit kemudian balut dengan waterproof dressing. 8.3 Membuat Laporan Anggota berkenaan perlu menghubungi Jururawat Kawalan Infeksi (Waktu Pejabat) atau Ketua Jururawat yang bertugas (Hari kelepasan/ Selepas waktu pejabat) dengan segera. 8.4 Kaunseling Pakar Perubatan/ Pegawai Perubatan/ Ketua Jururawat Kawalan Infeksi perlu memberi kaunseling dan menenangkan anggota tersebut. Jika Sumber/punca (source) adalah HIV/Hepatitis C/ Hepatitis C positif, anggota tersebut mesti dirujuk kepada Pakar perubatan dengan segera supaya penilaian teliti risiko dapat dilakukan dan rawatan Post Exposure Prohylaxis dapat dimulakan dengan secepat mungkin dalam tempoh 24 jam. 8.5 Ujian Darah Ujian saringan status HIV AB, HbsAg dan Hepatitis C Ab. Adalah wajib bagi anggota berkenaan. Jika status sumber (Source) tidak diketahui, darah untuk ujian perlu diambil untuk menilai tahap risiko anggota tersebut. Keputusan ujian perlu dilaporkan kepada doktor/ Pakar dan Ketua Jururawat Kawalan Infeksi. Anggota berkenaan perlu mengisi borang-borang khas apabila membuat laporan kejadian. 8.6 Terapi Antiretroviral Jika sumber mempunyai status HIV positif/ mempunyai gejala/ symptom perlakuan yang berisiko, anggota kesihatan yang menjadi mangsa perlu dirujuk kepada Pakar Perubatan dalam panggilan dengan segera dalam masa

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 42

24 jam untuk mendapat rawatan Antiretroviral prophylaxis. Pemberian terapi antiretroviral perlu dilaksanakan bergantung kepada keputusan darah/ tahap risiko sumber. 8.7 Post Test Counselling Keputusan ujian darah kedua-kedua (mangsa & punca) perlu dimaklumkan kepada Pakar Perubatan supaya tindakan dapat diambil. Post-test counseling akan dibuat jika ada indikasi. 8.8 Pemeriksaan Lanjutan (Follow-Up) Follow-up semua semua kes perlu dijalankan berjadual seperti berikut: 6 minggu selepas kejadian, kemudian pada bulan ketiga dan bulan keenam. 8.9 Borang Notifikasi Borang khas (WEHU A1 & A2) dan Incident reporting perlu di isi dan dihantar segera kepada Jururawat Kawalan Infeksi. 8.10 Kerahsiaan (Confidentiality) Akan dikekalkan sentiasa.

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 43

CARTA ALIRAN TUSUKAN PERALATAN TAJAM/ PERCIKAN BENDALIR. (WAKTU PEJABAT DAN SELEPAS WAKTU PEJABAT) HOSPITAL TELUK INTAN. Tercucuk peralatan tajam/jarum/ percikan bendalir. Jika Tercucuk Peralatan tajam/jarum: Picit untuk keluarkan darah, Cuci dibawah aliran air, keringkan dan balut luka. Jika kena percikan: Cuci bahagian terlibat dengan air dengan segera. Waktu pejabat-laporkan segera kepada: 1. Ketua Jururawat Kawalan Infeksi 2. Pakar Perubatan dalam panggilan. Selepas waktu pejabat-laporkan segera kepada: 1. Ketua Jururawat yang bertugas 2. Jika keputusan Positif, hubungi Pakar Perubatan dalam panggilan. Doktor/Ketua Juruawat Kawalan Infeksi akan : 1. 2. 3. 4. 5. Memulakan sesi kaunseling Mengambil sampel darah untuk pemeriksaan Menghubungi MLT untuk menjalani ujian darah. Mengisi borang-borang tertentu Membuat temujanji dengan Pakar yang berkenaan

Pegawai Sains/ MLT akan menghubungi Pakar berkenaan/ Ketua Jururawat Kawalan Infeksi apabila keputusan diperolehi. Jika keputusan positif, Doktor/ Ketua Jururawat Kawalan Infeksi akan berbincang dengan Pakar mengenai PEP. Jika keputusan Negatif, Doktor/ KJ Kawalan Infeksi akan menghubungi HCW untuk temujanji pemeriksaan selanjutnya.

Ketua Jururawat Kawalan Infeksi akan Follow-Up HCW dalam masa 6 minggu, 3 bulan dan 6 bulan
High Risk: 1. Kes Hepatitis B,C & HIV 2. Cara hidup yang berisiko, IVDU 3. Kecederaan dari Unknown source Pemeriksaan darah: HCW: HIV, HCV, HBsAg, HBsAb & VDRL Source: HIV, HCV, HBsAg & VDRL

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 44

PROTOKOL PERAWATAN TERCUCUK JARUM PERKARA Risiko pendedahan dalam pekerjaan Darah Cecair badan yang mengandungi darah Lain lain peralatan yang tercemar dengan bahan berjangkit Beritahu Penyelia/ Jururawat dengan segera Dikontaminant Luka dan kulit yang tercemar mesti dibilas dengan air dan sabun Membran mukos dibilas & dicuci dengan air Laporkan Beritahu K/Jururawat Kawalan Infeksi Jika selepas waktu pejabat beritahu K/Jururawat bertugas dalam panggilan Notifikasi segera Oleh K/Jururawat Kawalan Infeksi jika berlaku waktu pejabat Oleh K/jururawat dalam panggilan jika lepas waktu pejabat Jelaskan langkah-langkah pengambilan spesimen yang ditentukan untuk siasatan Mengisi borang insiden Mengisi borang "Needlestick Injury" Borang A1,A2,SIS 1, SIS 2, Format Penyiasatan Appendix 1,2,&3 Beritahu Pakar dalam panggilan tentang kejadian "Needle stick injury dan keputusan makmal jika siap. Dapatkan temujanji jika keputusam belum siap. Pakar Perubatan dalam Panggilan K/Jururawat Kawalan Infeksi K/Jururawat dalam Panggilan K/Jururawat Y/M Penyelia Y/M HCW K/Jururawat Y/M Penyelia Y/M TANGGUNGJAWAB

"Post Exposure Prophylaxis" Keputusan awal

Pakar Perubatan dalam Panggilan

Arahan untuk "screening test"

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 45

"Venesection" perlu dilakukan pada "HCW" dan pesakit yang terlibat. Keputusan diperlukan dalam masa 24 jam "HCW" - HIV - HBsAg - Hbs ab (Jika status tidak diketahui) - HCV ab Jururawat yang menjaga unit terlibat perlu menghantar spesimen ke makmal serologi jika berlaku dalam waktu pejabat Beritahu Juruteknologi Makmal dalam panggilan jika selepas waktu pejabat Pesakit terlibat HIV HBsAg HCV ab

Pegawai Perubatan yang menjaga Unit terlibat perlu mengambil spesimen

Jururteknologi Makmal (MLT) Serologi K/Jururawat dalam panggilan Pakar Perubatan dalam panggilan

Jika keputusan makmal siap, Pegawai Mikrtobiologi perlu memberitahu Pakar Perubatan berkenaan. Seepas waktu pejabat Juruteknologi Makmal (MLT) dalam panggilan perlu memberitahu Pakar Perubatan. "Post Exposure Prophylaxis" Keputusan akhir Preskripsi untuk rawatan "prophylaxis"

Pakar Perubatan/K/Jururawat akan memberitahu staf yang terlibat

Pakar Perubatan Pakar Perubatan/ Pegawai Perubatan Unit kecemasan.

Kaunseling untuk "HCW" Jika selepas waktu pejabat, kauseling dilakukan pada keesokan hari kerja Untuk dokumentsi tercucuk jarum (NSI) & pemeriksaan ulangan

Pakar Perubatan dalam panggilan K/Jururawat dalam panggilan perlu memberitahu K/Jururawat Kawalan Infeksi

* HCW - Health Care Worker - Anggota Kesihatan

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 46

PENCEGAHAN KECEDERAAN AKIBAT TERCUCUK JARUM TERPAKAI (NEEDLE STICK INJURY) PencegahanStandard Precaution Dalam Pengendalian Infeksi:

Langkah-langkah terbaik untuk penjagaan jarum terpakai:-

1. Berhati-hati semasa menggunakan jarum suntikan, scaples dan alat-alat tajam. 2. Gunakan sarung tangan (gloves) 3. Apabila mengambil darah pesakit , gunakan tourniquet dan jangan gunakan pembantu untuk memegang pesakit. 4. Jangan tutup semula jarum terpakai pada penutupnya (recap), membengkok jarum atau melakukan sebarang manipulasi. 5. Jangan membuka jarum terpakai dari syringe. 6. Jangan gunakan semula atau sterilize disposable needles 7. Jangan memindahkan peralatan tajam dengan tangan antara pekerja.

Cara Pembuangan Jarum dan Syringe Terpakai: 1. Gunakan glove. 2. Gunakan trolley yang lengkap dengan bekas Sharp Bin. 3. Jarum dan syringe yang telah digunakan hendaklah dibuang ke dalam Sharp Bin dengan segera.

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 47

LANGKAH YANG PERLU DIAMBIL JIKA TERCUCK JARUM

ANGGOTA TERLIBAT a. Health care worker

TINDAKAN 1. Picit darah dan cuci bahagian terlibat dibawah airan yang mengalir selama 5-10 minit. 2. Cuci luka dengan antiseptic (alcohol swab). 3. Tutup luka dengan dressing Op-site 4. Laporkan kepada Ketua dengan segera.

b. Ketua Jabatan/Unit/ Ketua Jururawat

1. Periksa luka HCW. 2. Ambil darah dari pesakit (source) Darah untuk ujian HIV, HbsAG/HCV, VDRL (5ml dalam 1 tiub) dan darah HCW (victim) untuk ujian yang sama. Label borangborang makmal dengan perkataan SOURCE & VICTIM. Maklumkan kepada MLT bahagian serologi dan hantar sampel darah kemakmal dengan segera. 3. Maklumkan kepada Jururawat Kawalan Infeksi (jika waktu pejabat atau Ketua Jururawat dalam panggilan jika selepas waktu pejabat/ hari kelepasan). 4. Beritahu Pakar Perubatan dalam panggilan dan dapatkan temujanji. Pastikan HCW menepati temujanji yang telah diberi. 5. Isi borang-borang WEHU A1,A2, SIS1,SIS2, borang penyiasatan dan Appendix 1 & 2 dan hantar ke JKN.

c. Pegawai Perubatan/ Pakar Perubatan dalam panggilan

1. Melakukan pemeriksaan dan kaunseling keatas HCW. 2. Beri rawatan mengikut risiko. 3. Follow-up selama 6 bulan akan dijalankan oleh Jururawat Unit Kawalan Infeksi.

d. MLT dalam panggilan

1. Terima sampel darah dan lakukan ujian darah. Maklumkan keputusan kepada Pakar Perubatan yang berkenaan dan juga Ketua Jururawat Unit Kawalan Infeksi

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 48

9.0

PROSES

KERJA

DAN

CARTA

ALIRAN

PEMERIKSAAN

KESIHATAN

ANGGOTA BERUMUR 40 TAHUN KE ATAS 9.1 Peringatan diberi kepada anggota Kesihatan dalam kategori berikut melalui Ketua-ketua Wad/ Unit/ Jabatan. 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.2 Staf > 40 tahun Staf berisiko tinggi Staf Jabatan X-Ray Staf yang mengendalikan ubatan cytotoxic .

Menerima maklumbalas daripada Ketua Wad/ Unit/ Jabatan 9.2.1 Pemeriksaan awal anggota untuk ujian darah, air kencing dan jika perlu, X-Ray serta ECG. 9.2.2 Mendapat janji temu untuk pemeriksan mata, gigi dan Pap Smear (wanita). 9.2.3 Jururawat/PPP Y/M mengisi borang-borang keperluan (X-Ray, darah, kencing dll.) dan memberi nasihat tentang keperluan berpuasa atau pemakanan sebelum spesimen diambil.

9.3

Pemeriksaan Kesihatan 9.3.1 9.3.2 Staf wad/ Unit Khas boleh dilakukan oleh doktor diwad berkenaan. Lain-lain Jabatan/ Unit seperti Fisio, Occupational therapy, Pejabat Pentadbiran,Farmasi, Radiologi, Sajian dan makmal, Pemeriksaan Kesihatan boleh dilakukan di Jabatan Pesakit Luar.

9.4

Pengumpulan Kad Kesihatan 9.4.1 Semua staf hendaklah mengembalikan Kad Kesihatan terus kepada Jururawat/PPP Pusat Pendidikan selepas siap ditanda tangani oleh doktor. 9.4.2 Jururawat/ PPP Pusat Pendidikan akan memasukkan data ke dalam sistem komputer dalam Format KD 01 dan menghantarnya ke Unit Kesihatan Pekerja dan Alam Sekitar, Jabatan Kesihatan Negeri.

9.5

Kes rujukan 9.5.1 Semua kes bermasalah akan dirujuk ke klinik Pakar untuk penyiasatan dan rawatan lanjutan.

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 49

9.5.2

Semua kad kesihatan akan dihantar ke Pejabat Pentadbiran untuk direkodkan dalam fail peribadi apabila anggota bersara atau berpindah.

CARTA ALIRAN PEMERIKSAAN KESIHATAN UNTUK ANGGOTA BERUMUR 40 TAHUN KE ATAS HOSPITAL TELUK INTAN Panggilan/Peringatan setiap tahun kepada semua anggota yang tergulung dalam kategori 40 tahun keatas untuk membuat Pemeriksan Kesihatan setiap 2 tahun sekali

Senarai nama akan dikemaskini oleh Ketua Jururawat atau Ketua Wad/ Unit/ Jabatan masing-masing dan dikembalikan kepada Ketua Jururawat Kawalan Infeksi. Borang-borang dan penyiasatan tertentu diedarkan kepada anggota terlibat dan arahan diberi.

Apabila keputusan penyisatan telah diperolehi, anggota perlu berjumpa Pegawai Perubatan untuk pemeriksaan selanjutnya.

Kes-kes yang bermasalah akan dirujuk untuk penyiasatan seterusnya atau kepada Pegawai yang berkenaan (Dietitian/Pakar) Buku RMC hendaklah dikembalikan kepada Ketua Jururawat Kawalan Infeksi dengan segera. Staf Unit Kawalan Infeksi akan memaskini data untuk dihantar ke Unit Kesihatan dan Alam Sekitar, JKN setiap bulan. Jika anggota berpindah atau bersara, buku RMC akan dihantar ke Pejabat Pentadbiran untuk dimasukkan ke dalam fail peribadi.

Polisi Operasi dan Pelan Tindakan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Hospital Teluk Intan Review by 2011 50