Anda di halaman 1dari 7

BAB 2 PEMBENTUKAN KATA

2.0 PENGENALAN PROSES MORFOLOGI

Pengimbuhan

Penggandaan

Pemajmukan

Pengakroniman

2.1 BENTUK KATA BENTUK KATA

Tunggal

Terbitan

Majmuk

Ganda

2,2 BENTUK KATA TUNGGAL Kata tunggal terbahagi kepada 2 : 1. KATA SEMPURNA Yang dapat berdiri sendiri Satu perkataan, tapi bawa mesej yang lengkap Contoh : Siapa? Itu. Keluar!

2. KATA TUGAS Tidak dapat berdiri sendiri Perlu sekurang-kurangnya satu kata tugas untuk menyempurnakannya. Contoh : UNTUK siapa? DENGAN bas. DI sekolah. : beg , wang , golf : cari , makan , doa : isteri , biasa , strategi

Bentuk kata tunggal : 1. Kata tunggal satu suku kata 2. Kata tunggal dua suku kata 3. Kata tunggal tiga suku kata

4. Kata tunggal empat suku kata : universiti , bijaksana, kosmopolitan ( dan lebih )

Kata nama terdiri daripada pelbagai golongan kata : 1. Kata Nama : jalan , komputer, pasar , kompleks 2. Kata Kerja : tidur , main , lukis , ajar

3. Kata Adjektif : cantik , lembut , besar, luas 4. Kata Tugas : sungguh , lebih , bagi , dengan

2.3 BENTUK KATA TERBITAN > > Bentuk kata yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. Sama ada awalan , akhiran , apitan atau sisipan

2.3.1 Kata Terbitan berAwalan > > Diletakkan di hadapan kata dasar Awalan terdapat dalam kata nama , kata kerja , kata adjektif peN = pe- ,pen- , pem- , peng- , peny- , pengemeN = me- , men- , mem- , meng- , meny- , mengebeR = ber- , be-, belteR = ter- , tel- , te-

2.3.2 Kata Terbitan berAkhiran > > Diletakkan di belakang kata dasar Akhiran terdapat dalam kata nama , kata kerja , kata adjektif Akhiran asli : -an = tujuan , -kan = mainkan , -I = diami

Akhiran pinjaman : -wati = seniwati , -ah = muslimah , -isme = nasionalisme , -man - seniman, -ai = sistematis dan lain-lain

2.3.3 Kata Terbitan berApitan > > > Atau dikenali sebagai imbuhan terbahagi Kata yang mengapit kata dasar, iaitu satu di depan dan satu di belakang Apitan terdapat dalam kata nama , kata kerja , kata adjektif

2.3.4 Kata Terbitan Bersisipan # Imbuhan yang ditambahkan atau disisipkan pada kata dasar # 4 bentuk sisipan iaitu : -em , -el , -er, & -in # sisipan digunakan untuk pembentukan istilah # sisipan terdapat dalam kata nama , kata kerja , kata adjektif

2.3.5 Tahap-Tahap Pengimbuhan Pengimbuhan berlaku secara bertahap & selalunya ia tidak lebih daripada 3 tahap contoh : Tahap Pertama - se (orang) Tahap Kedua - ke (seorang) an Tahap Ketiga - ber (keseorangan)tu 2.3.6 Fungsi Pengimbuhan Apabila proses pengimbuhan berlaku, terjadilah perubahan pada bentuk kata yang terlibat. Contoh : Kata Dasar + Imbuhan + Kata Terbitan besar + kean + kebesaram Proses pengimbuhan juga boleh menghasilkan makna yang berbeza. Contohnya batu. Batu Berbatu Membatu Membatui Membatukan - galian bukan logam - ada batu - berdiam diri - membubuh batu - tidak mahu bercakap

2.3.7 Bentuk Kata Yang Boleh Menerima Imbuhan a. Dapat dilakukan pada kata akar. Contohnya : tawa -> ter tawa -> tertawa b. Dapat dilakukan pada kata dasar. Contohnya : ajar -> pel + ajar -> pelajar c. Boleh berlaku pada kata yang sudah mempunyai imbuhan. Contohnya : ketua -> pen + ketua -> pengetua

d. Berlaku pada kata majmuk. Dan boleh ditulis melalui dua cara : i. ditulis secara terpisah apabila menerima awalan atau akhiran, contohnya : di + temu bual -> ditemu bual ii. ditulis secara bercantum apabila menerima apitan. Contohnya : me + tandatangan + i -> menandatangani e. Boleh berlaku pada kata ganda. Contohnya : ber + main-main -> bermain-main f. Berlaku pada rangkai kata. Contohnya : tidak sempurna -> kean + tidak sempurna -> ketidaksempurnaan

2.4 BENTUK KATA MAJMUK - Proses pemajmukan ialah proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil akan menjadi satu perkataan. 2.4.1 Jenis Kata Majmuk Kata majmuk terdiri daripada 3 jenis iaitu 1. Rangka Kata Bebas - percantuman kata-kata dasar daripada mana-mana golongan kata. - rangkai kata bebas terbahagi kepada 2 : i. Rangkai kata bebas umum. Contohnya kapal terbang , guru besar ii, Rangkai kata bebas gelaran. Contohnya Nain Canselor , Peguam Negara 2. Istilah Khusus - iatilah dalam satu bidang ilmu - contohnya : mata pelajaran , reka bentuk , gambar rajah 3. Kiasan - Semua peribahasa adalah kata majmuk kerana memiliki dua perkataan atau lebih & mengandungi makna yang khusus. - contohnya : pilih kasih , ringan tulang , makan angin 2.4.2 Cara Mengenal Kata Majmuk - kata majmuk tidak dapat menerima sebarang penyisipan antara perkataan yang membentuknya. Contohnya, tandatangan. Ia tidak boleh disisipkan dengan perkataan yang untuk menjadi tanda yang tangan. 2.4.3 Penulisan Kata Majmuk - Pada dasarnya, kata majmuk ditulis secara berasingan, namun, terdapat juga kata majmuk yang ditulis secara bercantum kerana penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan. Antara contoh kata majmuk tersebut ialah antarabangsa , jawatankuasa , kakitangan , bumiputera , warganegara , suruhanjaya

2.4.4 Binaan Kata Majmuk - kata majmuk dapat dibina melalui bentuk kata berikut : a. kata tunggal + kata tunggal . contohnya : rumah pangsa , hati batu , putih mata b. kata tunggal + kata terbitan . contohnya : buruh binaan , surat pekeliling kata terbitan + kata tunggal . contohnya : pilihan raya , pembuka kata c. kata terbitan + kata terbitan . contohnya : pengawal peribadi , penyata kewangan 2.4.5 Penggolongan Kata Majmuk kata majmuk dapat digolongkan kepada golongan yang berikut dan contohnya : i. Kata Nama Majmuk : guru besar, balai raya, bulan madu, Menteri Besar, Ketua Murid, Naib Canselor, Menteri Besar, warganegara ii. Kata Kerja Majmuk : ambil alih, lipat ganda, kenal pasti, terima kasih, mereka bentuk, bertanggungjawab, menandatangani iii. Kata Adjektif Majmuk : merah jambu, terang hati, muda remaja, panas terik iv. Kata Tugas Majmuk : bagaimana, apabila, barangkali, kadangkala, daripada

2.5 BENTUK KATA GANDA - dihasilkan dengan mengulang atau menggandakan kata dasar, sama ada diulang secara keseluruhan atau hanya pada bahagian tertentu dan dengan berimbuhan atau tidak. Contoh, angan -> angan-angan , rebut -> berebut-rebut 2.5.1 Jenis Kata Ganda Kata ganda terbahagi kepada 4 iaitu : 1. kata ganda penuh 2. kata ganda semu 3. kata ganda separa 4. kata ganda berentak 2.5.2 Kata ganda penuh - kata ganda penuh berlaku apabila seluruh kata dasar, sama ada ia mempunyai imbuhan atau tidak. Terdapat dua jenis kata ganda penuh ialah : 1. gandaan penuh kata tunggal. Contohnya : makan makanan , lebah - lebah-lebah Dulu - dulu-dulu , cerpen-cerpen 2. Penggandaan penuh kata berimbuhan a. dengan awalan. Contohnya : pelari pelari-pelari , ketua ketua-ketua b. dengan akhiran. Contohnya : amalan amalan-amalan c. dengan apitan. Contohnya : kejadian kejadian-kejadian 2.5.3 Kata ganda semu - bentuk kata ganda yang terbentuk seperti kata ganda penuh, tetapi apabila kata dasarnya dipisahkan daripada kata ulangannya, kata dasar itu tidak memberikan makna. Jika ada, mungkin maksudnya berlainan dengan makna kata ganda yang asal. Contohnya : kura-kura, kanak-kanak, agar-agar, ura-ura, pura-pura

2.5.4 Kata ganda separa - berlaku apabila hanya sebahagian kata dasar diulang. Ia terdiri daripada gandaan kata tunggal, dan gandaan kata berimbuhan. i. Penggandaan separa kata tunggal - melibatkan kaya dasar diulang & pengulangan berlaku pada suku kata pertamanya manakala letak pengulangan itu di depan kata dasar. - bunyi vokal dalam bentuk penggandaan ini akan mengalami pelemahan, iaitu menjadi vokal e taling atau e pepet. Contoh : laki -> lalaki -> lelaki Pohon -> pepohon -> pepohon ii. Penggandaan separa kata berimbuhan - melibatkan kata dasar utamanya yang digandakan, dan imbuhannya tiak diulang. - Penggandaan separa berlaku selepas kata dasar. Contoh : berturut -> berturut-turut berkali -> berkali-kali - penggandaan separa kata berimbuhan boleh berlaku sebelum kata dasar. Contoh : memasak -> masak-memasak Mengingat -> ingat-mengingati 2.5.5 Kata Ganda Berentak - melibatkan pengulangan bunyi tertentu dalam perkataan. - Bunyi tersebut akan diulang atau diubah. Pengulangan bunyi itu boleh berupa pengulangan bunyi vokal, pengulangan konsonan, atau pengulangan bebas. Penggandaan jenis dapatan dibahagikan kepada 4 jenis iaitu : i. Penggandaan berentak pengulangan vokal - memperlihatkan semua vokal dalam kata dasar tidak berubah tetapi bunyi konsonan yang terletak di depan kata dasar berubah kepada konsonan lain. Contohnya : cerai-berai , gotong-royong , lauk-pauk , kuih-muih ii. Penggandaan berentak pengulangan konsonan - memperlihatkan pengekalan bunyi konsonan tetapi bunyi vokal berubah kepada bunyi vokal yang lain. Contohnya : gunung-ganang , kayu-kayan , kucar-kacir iii. Penggandaan berentak bebas - tidak menunjukkan ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi vokal atau konsonan Contohnya : lintang-pukang , anak-pinak , ipar-duai , simpang-siur iv. Penggandaan bersisipan - melibatkan seluruh kata dasar diulang & kata dasar itu menerima sisipan em. Contohnya : jari -> jari-jemari gilang -> gilang-gemilang

2.6 BENTUK KATA AKRONIM - proses pembentukan perkataan dengan cara mencantum bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan sehingga menjadi perkataan yang baharu & mempunyai makna yang baharu. - akronim tergolong dalam kata tunggal - 3 cara untuk membentuk akronim : 1. Gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang terdiri daripada kata nama khas - ditulis dengan huruf besar keseluruhannya. - contoh : ADUN = Ahli Dewan Undangan Negeri : JAIS = Jabatan Agama Islam Selangor 2. Gabungan suku kata dengan huruf awal atau gabungan suku kata dengan suku kata - Lazimnya, kata yang terbentuk ialah kata nama khas. - Huruf pertama setiap kata ditulis dalam huruf besar. - contohnya : Mara = Majlis Amanah Rakyat Bernama = Berita Nasional Malaysia 3. Gabungan suku kata dengan suku kata - kata yang terbentuk merupakan kata nama am, & ditulis dengan huruf kecil Sepenuhnya. - contohnya : cerpen = cerita pendek Hakis = habis kikis