Anda di halaman 1dari 13

http://gudangsoalan.blogspot.com

SUTIT

011

Eahasa

Malaysia

20L2

5Ominit

JABATAN PELAJARAN NEGERI

WII.AYAH PERSEKUTUAN

011

PEPERIKSAANPERCUBAANUPSR

O{1 . BAHASA ilIALAYSIA

Lima puluhminit

JANGANBUKAKERTASSOALANINISEHINGGADIBERITAHU

1. Kertassoalaninimengandungi40soalan.

2. Jawabsemuasoalan.

3. Tiaptiap soalandiikutioleh4 pilihanjawapan r\ B, C danD.Antaranya,adasatu

jawapan sahajayangpalingsesuai.Pilih jawapan ilu.Kemudian,tandakan jawapan

kamudenganmenghitamkanruanganpadakertas jawapan.

4. Jikakamuhendakmenukarjawapan,padamkantandayangtelahdibuat. Kemudian,hitamkan jawapanyangbaru.

Kertas soalanini mengandmgi

13 halaman bercetak

@2012Hak Cipta JPMI/P

[Lihat helaman sebelahl STILIT

http://gudangsoalan.blogspot.com

http://gudangsoalan.blogspot.com

2

"Sudahsepurnama

orangtua itu-

A beta

B patik

C hamba

D tuan hamba

Ayam kampung peliharaan Rusdi mencari makanan.

tersesat di pulau ini,"kata panglima Awang kepada

tanah di belakangrumah untuk

A menguis

B mengais

C menggali

D menggaru

Keluarga," kata ibu

A Saya

B Kita

C Kami

D Mereka

Soalan4 berdasotranganbu

berasagembira

keranadapat menyertai program Hari

kepadarakan-rakannya.

di bawah.

Pekerja restoran itu berjalan sambil

pelanggnnya

A mengandm

B membimbit

C menatung

D mengangkat

dulang hidangan yang dipesan

@20lzl{ak CiptarnvWp

[Lihathahman s€belrhl

SIruT

http://gudangsoalan.blogspot.com

http://gudangsoalan.blogspot.com

6

PakAli menggunakanbeberapa

arang untuk membakar ikan Pari.

A puntung

B batang

C ketul

D brji

Zaki menulis surat kepadaabangnyauntuk menceritakan

merekadi kampung.

A perihal

B perkara

C peribumi

D peribahasa

keluarga

Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah.

Izzat menggigil perjalanannyake sekolah.

A kesejukan

B kebeluan

C kehujanan

D kebasatmn

,t, |

,'

keranabajunya basahterkenahujan semasa

Taufiq sulr untuk memegangbelut yang baru ditangkapnyadari sawahkenanalculit

belutitrterlalu

A liat

B liut

C licik

D licin

AzOI2Hak CiptaJPNWP

[Lihat halnnan sebelshl STILIT

http://gudangsoalan.blogspot.com

http://gudangsoalan.blogspot.com

Soalan 9 berdasarkan gombar di bawah.

l0

I I

Mereka

persekolahantahun ini.

tampak

A terlalu amat

B benarsekali

C terlalu paling

D sungguhnian

gembira

kerana dapat bertemu semula pada awal

*Semasa bergotong-royong mernbersihkan kawasan persekitaran sekolah, janganlah pula ada yang mengarrbil kesempatanunhrk muridnya.

A mandi peluilr

B langkah kiri

C berattulang

D curi trlang

Merekaterpaksa

sedangkanmasih dua hari lagi mereka akan beradadi karryasanhutan simpan itu.

keranabekalan yang dibawa semakin sedikit

A alasperut

B ikatperut

C makanhati

D makansuap

@mr2H4k ciSTaJPNWP

http://gudangsoalan.blogspot.com

pihat hehmen sebclnhl STILIT

http://gudangsoalan.blogspot.com

$rrrrian 12 lserd*,gtsrltnxgsmhardi b*vclt

i:j.1

Fincik Aumi mcnerima sepucuk surat I*ar negara dalan jurusan kejuruteraan.

anakr:ya yang sedangbelajar rii

 

A

rt*ii

B

Fnda

il

kepada

i}

+i'.:ripada

'i:i

Fas=E:rurb*:ia j*rin=u sek+l;ifr

rs!.ilengdalam p*riawe:er: gc.telg ini

s*kiiaa3a

:nelangkalrke p=*riagkatak*ir.

A

hasus.-.dapat

 

FJ

a;:*=ti-"-baleh

C

sudah,

t**h:;

tr

perll: " hre*dek

 

?4.

Em"ckrc**=:*=*kkg::b*'+eiapa

keiarn i'e daia".ilpcnuk.

A

b*buli

B

belrcia

tr

kckecang

*

b,eirawarrg

i

!-l

;

Fetinjuiru

A *+Eage-!age

fi

16:rr? fiGu**{;tr

C *r+liba-q-Xihs

* mengae*h**cah

4-1?SE? ggsk CiFt€JFI{E}

_**lawanny'a

s€belumlir*i*gl=k**

http://gudangsoalan.blogspot.com

tumbukan

[Li&e halamen*%m,

http://gudangsoalan.blogspot.com

6

16 Hari Usahawan sekolah yang telah dirancang itu akan melibatkan

oftmg ibu bapamurid sebagaipembanhrguru-

A para

B semua

C beberapa

D setengatr

L7

tlafiztidak

dapatmenyampaikanucapannyadenganlancar keranaterlalu gementar.

Pilih perkataan secrti bagi gsm€ntar.

A tertekan

B bimbang

C gemunrh

D tergamam

l8

Pasarraya itu mer{adi lenganesetelahkejadian tembak- menembakberlaku di situ awal

bulan ini.

Pilih perkatasn berlawan bagi lengang.

A sibuk

B kacau

C balalt

D haru

Soelen 19 berdasarkangambar di bawah.

lg

Hakimrelah

,,

, jenayahpng dilakukannya

,

A

jatuhlran

B

mmjatuh

C

rnenj*rhi

D

menjaruhton

Oml2

HakCiptaJPNWP

penjenayahdenganhulumanpenjara18bulanakibat

pihathaleman

sebellhl

ST'LIT

http://gudangsoalan.blogspot.com

http://gudangsoalan.blogspot.com

7

20 Aiman memenangipingatemaskerana jarak rekodbaharu.

A balingan

B lemparan

C rejam-

D lontaran

Soalan2l-22

Pilihayaryong betul.

3elurunyaberjayamencipta

2l

A

Watr, lain kali sajalahawak ikut saya!

B

Amboi,saya sangkaawak sudah Pergl!

C

Natr, banyakawakmembelihari ini!

D

Eh, ini bukan barang-barangsaYa!

22A B

Rumah saiful terletak antarabalai polis dan hospital. Ibu menjahit sepasangb4iu kurung untuk anaknya

 

c

Pak Leman telah tinggal di kampung itu sehinggaduatahun.

D

Budak lelaki itu telah menemukanbungkusanyang terkandungwang itu.

23

Pilih

ayat tanya yang betul bogi i m, apanyang diberikan.

Sayaakan pergi ke pasarmalam petang ini.

A Awak ingin ke manaAlia?

B Ke manakahkamu ingn pergt?

C Bilalh awak akan perg ke pasarmalam?

D Siapakatryang akanperg,ke pasarmalam?

Pilih iawrpn

yang seuai kcPadasoalanyang diberifun.

Di manakah kamu bertemudenganA*ar?

A Sayabertemu dengannyadi perhentianbas.

B Sudahseminggusayatidakberternu denganAzhar.

C Banr sebenar tadi say.abertemu denganAzhar.

D Mungkin sayaakanbertemu dengEnA*ar

@20l2Hsk Cip,taJPNWP

paang ini.

http://gudangsoalan.blogspot.com

[Lihsf halaman scbelahl STTLIT

http://gudangsoalan.blogspot.com

Soalran25 -26

Pitih ayatyangsama maksud denganayatyang diberikan.

Pencemaransungaiberlaku akibat pembuangansampalrsarapke dalam sungai.

A Sampatrsarapdi

B Air sungai akan

C Apabila sampahsarapdibuang ke dalam sungai, air sungai akan tercemar

D Pembuangansampatrsarapke dalam zungai menyebabkanp€nc€maftrn sungai.

dalam sungai mencemarkanair sungai-

tercemar sekiranya sampahsarapdibuang ke dalam sungai-

Suziana dan ibunya memasakkari ayam untuk hidangan makan malam.

A Suzianadan ibunya dihidangkan dengankari ayam.

B Hidangan kari ayam itu dimakan oleh Suzianadan ibunya-

C Kari ayam yang dimasak oleh Suzianadan ibunya untuk hidangan makan malam.

D Kari ayam yang dimasakoleh Suzianaitu menjadi hidangan makan malam ibunya.

Smlan 27 -ZE

Pilih ayat-ayat yang menggunakanperkataan

bergaris dengan betul

27

'

I

Sikap Aminah yang ceratritu disukai ramai oftmg-

il

Wajah kalk kelihatan cerahselepasmenggunakan pencuci muka

m

Keputusanpeperiksaanyang.-gerahmenggembirakanibunya '

IV

Peluangpemain itu ke peringkat al*rir agak cerah kerana lawannya mengalami kecederaan.

A

Idantrsahda

B

I dan Itr satraja.

C

trdanltrsahaja

D

trdanlVsahaja

e 2012HakCipfiaJPNwP

pihet halamanscbclrhl

sIruT

http://gudangsoalan.blogspot.com

http://gudangsoalan.blogspot.com

28r

II

III

ry

Lima.butir butangperlupa&ngpada baju

*10:3:llry&

fo!1q

oasangalaskusyenyang

kebayaitu

titr tia* uoiehmeriyeb"*ngi kualasungaii

rtu.

berwarnabiru itu.

Razilah terlalu gembira keranadihadiahkan dua pasane baju baru.

A Idanllsahaja

B IIdan IVsahaja

C I, II dan IV satraja

D II, mdanlVsahaja

Soalan29 -30.

PiIih ayat - ayat ya ng betaL

30

I

'I

5

ry

Pemandanganyang

semenjak berhijrah kelota

dinyatakan orehAishahditerimaoreh ketuanya.

Amanjarang:t;;;;G

fi-lujung Sehinggahari ini,Amizatrmisitrtiiut rn"rrig*;"y

kekampung.

minggu,kamibeigotong-royongmembersihkan

-'

kawasan rumah.

A I

B II

c I,

D II, III dan IV sahaja-

I

u

m

ry

dan II sahaja

dan IV sahaja

II dan tII sahaja

Mereka berbisik-bisik apabila mendengar berita itu-

l"T"i

rylqiar;petaj*.r-k"tq

ituperrrirnembayar yuranpersekorarran.

r*,It"iJ

Aminatrberterimakasihkepadapemudatg

-Jnf"ru-u*u*yu-

Kotakyang beratitutidakterangkatorehbuiaklang bertian kurusitu.

A

B

C

D

I dantV sahaia

IfdanfUsana;a I,mdantVsahaja

[I, m danfV sahaja

O20r2l{ak CitraJpNWp

pihet hahman scbohhl SULIT

http://gudangsoalan.blogspot.com

http://gudangsoalan.blogspot.com

Soalan31hinggaSoalan35

Bacpetikandibawah, kemudianiawabsodawsoalan yangbrikutnya.

Hari ini 2 September2911,aku

dan keluargasibuk membtlat persiapanakfiir untuk

119i,ibu srdah tidak menangtangan

menyambutkedatanganHari

menyeOiafan pdUaglijuadah.Aku dan kakakturutmenrbantuibu di dapur.Padapdang itu' ibu rirernasa1kAgpat, iendangdaging,gulaiayam,dan kuahkacang.lbu furutmenyediakan

makanankegemarankuiaitulontong.

RayaAidilfiti. Pagi-pagi

Di belakangrumah,ayahdanabangLong

pulasedangsibr.ftmengercaudodol.Tahunini

raya.Adik-adikku pula

nerupkan tahun-keduakaini nenyediakin

Oersdrafdang sambil bermainbersama-samakawannyadi

sesekalikedengaranmerekamenyanyikanlagu'BalikKampung'danlaguhariraya-

dodolsebagaijuadah hari

halamanrumah.Sambilbermain

.Jangan terlalusukasangatbermaintu!'

(etitca

jerit

ibu yangturutmenjengukkeluartingkap'

Dalamkesibukandi daprr,

Sayupsayup kedengaransuara aciit<-aditckumeyakinkanibu

sgirmat

yangmulia-Biasalah, padaharirayabudak-budaklah yangpalinggembira-

ibuief,apberasabimbangakankeselamatanduaorangadikkuitu-

bahawamerekadalamkeadaan

saoar-sabarlagi menantiketibaanSyawal

berm-ain.Merekaseolah-olahtiolr

Selepas

memhntu ibu,aku beralihke ruangtamu

pula.Akumenyusun-kad-kaducaFn

Kd{<ad itu aku

padaitu sernpd

mq"l

hari rrya

ganunb,la;lpida rantirq

;qga

hari raya,

kamiakan bertolakpulangke kampurg ayah.Aku -suasana mulamerasakankeseronokanberhariraya

bersama sanak- sbuOa6 Oi keranamerekaberh;ri raya

saturumahke saturumah Yang lain-

yang telah diterima'dad@a

sanak- sauOaradan kawarr'k*an.

pokokyairganemCcandi dalam pastrbunga.Dalam

akumembacasebahagiandadpadakd tersebut.

Aku tidak sabar untuk menantihari esok keranaselepasmenunaikansolat

fcardpurfi.

oalar'ruiputan

hari raya di kamgrrg ayah 1m{

sdu ronrboogan.Merekaakan berkunjungdari

3l

Apakahperkarapertamayang-dilalukanolehibtrpenulis?

A Mengacaudodol

B MenggantungkaducaPan

C Menyediakan Pelbogai juadalt

D Menyanyikanlagu'BalikKampring'-

32

Berapaorangkaliadik+eradikpenulis?

A 2 onng

B 3 orang

C 4 orang

D 5orang

OZOVZl{akCiparfUWr

http://gudangsoalan.blogspot.com

fi,ihet helanan sebhhl

$ruT

http://gudangsoalan.blogspot.com

33

35

11

pilih aktiviti yangtidak dilakukanoehpenulisdankeluarganya padahari tersebut'

A Mengacaudodol.

B Balik ke kamPung-

C Membanhr ibu memasak-

D Menggantung kad ucapanhari raya'

Frasatidak menangtangan bermaksud

A terlalu sibuk.

B tidak bertenaga.

C tergopoh-gaPalu

D kelurangantenagakerja

Mengapakah penulis tidak sabarmenanti hari esok?

A Akanpulang ke kamPungibu

B Menunaikan solat hari raYa

C Pulang ke kamPungayalt

D Membacakad hari raYa

@2Al2 Hak Citra JPN\IIP

pihatheleman

http://gudangsoalan.blogspot.com

seUefenl

SUI.IT

http://gudangsoalan.blogspot.com

L2

Soalan 36 hingga Soalan 40

Bacapetilran di bawah, ftemudianiawab soalan-soslan yang berifutnya.

18Mac 2010

4.ffi petang

Kami selamattiba di lokasi penginapanyang terletak di pinggir bandar. Kami bersyukur kerana

sepanjangperjalanan

po.tta

tersebuf Aku ditempatkan di sebuahbilik bersama-samalima orang rakan yang lain.

dari Kuala Lumpur semuanyaselamat. Cikgu Naai

mengaratrkansemlur

*tntot

gatt

masuk ke bilik yang telah ditetapkan. Kami meletakkan beg di dalam bilik

19Msc 2010

9.30 pagi

Kami melawat kilang bandar Kota Bharu.

kain batik. Aku membeli sehelai kain batik untuk ibu, sehelai kemeja batik untuk ayatr dan

sehelai selendangsutera untuk kakak. Selesai makan tengah hari dan solat, kami bertolak ke Pantai Cahaya Bulan untuk bersantai sarnbil menonton persembahantradisional. Aku sempat

membeli cenderamataberuparantai kunci berbentuk wau di gerai yang terdapatdi

membuatkain batik di PengkatanChepa yang terletak tidak jauh dari Kami diberi peluang oleh pelukis batik di situ untuk melakar corak pada

situ.

2.30petang

Kami dibawa melawat sekitar bandar Kota Bharu dan singgah di Pasar Besar Siti Khadiiah. Sungguh berteza dengan pasar ditempatku. Kebanyakan peniaga di pasar tersebut terdiri daripadakaum wanita- Mereka sungguhperamah.Aku kagsm akan kegigihan mereka-

8.00 malam

Selepassolat

tceUanyatan rakanfu

ceritakan kepadakeluarga dan kawan-kawanku nanti-

tertidur

dan makan malam, t<amibertotak pulang ke Kuala Lumpur. Sepanjangperjalanan'

kerana kepenatan- Pengalaman melawat Kelantan akan aku

@2012HakCiptaJPNWP

pihathalrmen

sebetihl

ST'LIT

http://gudangsoalan.blogspot.com

http://gudangsoalan.blogspot.com

13

36 Apakahpeluangyangdiberi kepadapenulis danrakan-rakansetibanyadi kilang batik?

A

Mencanting batik

B

Membeli baju batik

c

Melakar corak batik

D

Mewama corak batik

37 Keistimewaaan PasarBesar Siti tftadijah terletak pada

A kain batiknya yang sangatcantik sertabermututinggi.

B harga baranganyang dijual di pasartersebutamat murah.

C kebanyakanpeniaganya terdiri daripadakaum perempuan.

D keramahanpeniaga danpemberiyang berurusandi pasartersebut.

38 Jika 30 oftmg murid menyertai lawatantersebu! berapakahbuah bilik untuk mereka?

A

4 buahbilik

B

5 buahbilik

c

6 buahbilik

D

7 buahbilik

Benda-bendayang berikut dibeli oleh penulis semasalawatanke Kelantan, kecuali

A sepasangbaju batik

B seutasrantai kunci wau

C sehelai kemeja batik

D sehelaiselendang sutera

N Pe*ataan kepenatandalam petikan bemrat<sud

A

keletihan

B

keperitan.

c

kesunyian.

D

kelerralran-

@zAI2Hak CiptaJpN\tt{p

KERTASSOALAN INI TAI\,TAT

pihathahman

sebelahl

SIILTI

http://gudangsoalan.blogspot.com