Anda di halaman 1dari 96

BMM3101

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR TAHAP 2

(KBSR)

Ahli Kumpulan

Grace Asong

Siti Farihah

Siti Rahimah

Zaitarul Akma

1.1-Berbual berkaitan dengan

tentang

sesuatu

perkara seharian

dengan

kehidupan

menggunakan

kata,ungkapan,

ayat, sebutan, intonasi,dan nada yang

sesuai
1.2 -Bertanya dan menjawab tentang

sesuatu perkara secara bertatasusila.

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca.

Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan.

Berinteraksi dengan pihak lainberkaitan sesuatu topik.

AKTIVITI 1.1 ARAS 1


Bersoal jawab berdasarkan sesuatu situasi bagi tujuan menceritakan perkara yang dialami, yang Tahun 4 dilihat atau dibaca.

Berlakon dengan menggunakan kata panggilan Tahun 5 yang sesuai mengikut situasi

Tahun 6

Berbual tentang isu semasa.

1.1 ARAS 2
Tahun 4 Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Tahun 5 Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. Tahun 6 Menggunakan gelaran dan kata panggilan yang sesuai dalam perbualan.

AKTIVITI 1.1 ARAS 2


Berlakon dengan menggunakan kata panggilan kata ganti Tahun 4 nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan

Tahun 5

Bercerita tentang pengalaman masing - masing.

Tahun 6

Main peranan untuk membiasakan penggunaan kata gelaran dan kata panggilan yang sesuai.

1.1ARAS 3
TAHUN 4 Menerima teguran secara terbuka dalam perbualan TAHUN 5 Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. TAHUN 6 Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan.

AKTIVITI 1.1 ARAS 3


Main peranan untuk menunjukkan cara menerima teguran secara terbuka dalam perbualan. TAHUN 4 Melakonkan dialog yang ada unsur-unsur penerimaan teguran rakan dengan TAHUN 5 rakan(melanggar peraturan sekolah) Melakonkan dialog yang ada unsur-unsur penerimaan teguran. TAHUN 6

1.2 ARAS 1
TAHUN 4 Mendengar dan mengecamintonasi soalan tanpa kata tanya. Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat. Memberikan respons yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan. TAHUN 5 Mendengar dan mengecam Intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Menjaw ab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun. TAHUN 6 Mengemukakan soalan tanpa kata tanya. Mengajukan soalan yang menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan huraian dan penerangan. Memberikan jaw apan yang tepat dengan alasan yang munasabah.

AKTIVITI 1.2 ARAS 1


TAHUN 4
Mendengar dan mengecamntonasi soalan tanpa katatanya.

TAHUN 5

Mendengar pita rakaman untuk membandingkan dan membezakan soalan tanpa kata tanya dan menggunakan katatanya. Murid membina soalan yang menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya. Memberikan penjelasan yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan.

TAHUN 6

Mengemukakan soalan tanpa kata tanya. Mengajukan soalan yang menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan huraian dan penerangan. Memberikan jaw apan yang tepat dengan alasan yang munasabah.

1.2 ARAS 2
Tahun 4 Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang dibincangkan. Memberikan penjelasan terhadap jaw apan yang diberikan. Tahun 5 Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang berkaitan. Menjawab soalan yang mempunyai makna yang tersirat. Thun 6 Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang dibincangkan. Memberikan penjelasan terhadap jaw apan yang diberikan.

Aktiviti 1.2 aras 2


Tahun 4
Membuat simulasi dengan mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat.

Tahun 5

Murid berbincang tentang soalan yang akan dikemukakan. Murid menemu ramah tetamu Melakonkan dialog yang mengandungi bahasa-bahasa terbalik atau sindiran.

Tahun 6

Menjalankan praperbincangan secara kumpulan untuk membina soalan sebagai persediaan sesi forum.. Simulasi memberikan penjelasan terhadap jaw apan yang diberikan sebagai ahli panel forum.

1.2 ARAS 3
Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6

Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan.

Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras.

Berbual secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras.

AKTIVITI 1.2 ARAS 3


Simulasi sesi wawancara berdasarkan Tahun 4 sesuatu topik. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah berdasarkan bahan rangsangan Tahun 5 menggunakan lingkaran soalan. Bersoal jawab tentang tokoh yang telah Tahun 6 mengharumkan nama negara.

1.3 ARAS 1
Tahun 4 Mendengar serta memahami arahan dan pesanan. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Tahun 5 Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Tahun 6 Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan dengan menggunakan intonasi yang betul dan bersopan. Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan mengikut keutamaan.

AKTIVITI 1.3 ARAS 1


Permainan Bahasa (menyampaikan pesanan) bagi tujuan menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.
Murid melakonkan situasi menunjuk arah kepada seseorang

Simulasi memberikan arahan kepada rakan cara mendapatkan barangan atau perkhidmatan.

1.3 ARAS 2
Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6

Mendengar, menerima, dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul, cepat, dan tersusun. Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain.

Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun.

Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan wajar. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan terancang

AKTIVITI 1.3 ARAS 2


Tahun 4
Melakonkan sesi melaksanakan arahan dan pesanan dengan betul, tepat, dan tersusun. Simulasi tunjuk arah kepada orang lain.

Tahun 5

Mendengar rakaman tugasan dan berbincang untuk melaksanakannya Murid menyemak hasil kerja dengan arahan yang diberikan untuk memastikan ketepatan.

Tahun 6

Permainan Bahasa `Melaksana ArahanCara permainan dilaksanakan Seorang memberikan arahan dan yang lain mendengar, memahami dan melaksanakannya.

1.3 ARAS 3
Tahun 4 Menyalurkan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain dengan jelas dan tepat. Tahun 5 Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan wajar. Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan. Tahun 6 Memberikan arahan secara ringkas dan tepat. Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan yang tepat. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun berpandukan peraturanperaturantertentu.

AKTIVITI 1.3 ARAS 3


Tahun 4
Main peranan untuk membuat tindakan wajar berdasarkan arahan serta pesanan yang diberikan. Lakonan spontan bagi menyalurkan arahan serta pesanan dengan jelas dan tepat.

Tahun 5

Murid berbincang untuk menyediakan arahan bagi menganjurkan sesuatu majlis. Menyusun dan melaksanakan arahan mengikut urutan dan keutamaan berdasarkantugasan yang diberi.

Tahun 6

Latihan memberikan arahan kepada rakan untuk membina rajah. Simulasi menghadapi kebakaran dalam bilik darjah. Guru memberikan arahan dan murid melaksanakan arahan mengikut peraturan sekolah masing-masing. Melaksanakan arahan serta pesanan yang diberikan melalui teknik main peranan

1.4 ARAS 1
Tahun 4 Memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan. Tahun 5 Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan Tahun 6 Menggunakan perkataan, ayat dan paralinguistik yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Mengemukakan hasrat dengan memberikan alasan yang kukuh.

Aktiviti 1.4 ARAS 1


Tahun 4
Berlakon berdasarkan kad arahan dengan kata serta ayat yang sesuai untuk memohon pertimbangan bagi memenuhi permintaan

Tahun 5

Menyalurkan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain dengan jelas dan tepat.

Tahun 6

Menonton sedutan drama atau filem yang ada adegan yang berkaitan dengan sesuatu permintaan. Meniru aksi lakonan cara menyatakan permintaan atau hasrat.

1.4 ARAS 2
Tahun 4 Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. Tahun 5 Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan Tahun 6 Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang diminta dengan sopan. Mengemukakan pendapat untuk memujuk pihak tertentu dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, intonasi, dan gaya yang sesuai.

AKTIVITI 1.4 ARAS 2


Membuat simulasi untuk mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai

Tahun 4

Simulasi penjual cuba mempengaruhi pembeli untuk membeli sesuatu barangan.

Tahun 5
Simulasi seorang anak murid merayu kepada guru supaya membenarkan dia menyertai Persatuan Bulan Sabit Merah w alaupun unit tersebut sudah cukup ahli dengan memberikan alasan yang meyakinkan. Simulasi memujuk pihak lain untuk memilih seseorang memegang jaw atan pengerusi kelab atau persatuan dengan mengemukakan pendapat yang sesuai

Tahun 6

1.4 ARAS 3
Tahun 4 Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. Tahun 5 Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alasan untuk mengukuhkan permintaan. Tahun 6 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain. Melahirkan rasa hati dengan berterus terang secara berhemah.

Aktiviti1.4 aras 3
Tahun 4
Berbincang bagi tujuan menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.

Menjalankan simulasi berdasarkan situasi yang dirancang

Tahun 5
Melakonkan sketsa penjual mempromosikan sesuatu barangan dengan cara berhemah dan gaya yang dapat menarik perhatian pelanggan. Berdialog untuk melahirkan rasa hati secara berterus terang dan berhemah.

Tahun 6

1.5 ARAS 1
Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6

Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan. Mengecam mesej yang terdapat dalam bahan. Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan.

Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan.

Menyatakan maksud pernyataan yang tersurat dan tersirat berdasarkan intonasi.

Aktiviti 1.5 ARAS 1


Tahun 4
Menggunakan teknik penyoalan (5W + 1H) untuk mengecam dan menyatakan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan yangilihat atau yang dibaca. Membuat laporan untuk menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan. Membaca secara luncuran untukmendapatkan maklumat keseluruhan.

Tahun 5

Murid membaca dan memahami petikan. Berbincang untuk mengenal pasti isi yang tersurat. Murid menyenaraikan isi yang tersiratberdasarkan topik.

Tahun 6

Menonton sedutan lakonan dan menyatakan maksud ungkapan berdasarkan intonasi penutur dalam lakonan tersebut.

1.5 ARAS 2
Tahun 4 Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentangsesuatu peristiwa. Tahun 5 Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan. Tahun 6 Simulasi ucapan ketua murid sempena Hari Guru. Murid lain mendengar dengan teliti dan mengecam diksi, frasa, ungkapan dan ayat yang menarik dalam ucapan itu. Menjelaskan maksud diksi, frasa, ungkapan dan ayat dalam ucapan itu.

AKTIVITI 1.5 ARAS 2


Tahun 4
Berbincang untuk menerangkan sebab yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa

Tahun 5

Berbincang tentang bahan rangsangan.

Tahun 6

Simulasi ucapan ketua murid sempena Hari Guru. Murid lain mendengar dengan teliti dan mengecam diksi, frasa, ungkapan dan ayat yang menarik dalam ucapan itu. Menjelaskan maksud diksi, frasa, ungkapan dan ayat dalam ucapan itu.

1.5 ARAS 3
Tahun 4 Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersurat dan yang tersirat. Tahun 5 Membuat perbandinganmaklumat tersurat untuk menjelaskan maksud tersirat. Tahun 6 Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan secara analitis.

AKTIVITI 1.5 ARAS 3


Berbincang untuk melengkapkan borang PG bagi tujuan mengusul periksa andaian untuk menjalankan perkara yang tersurat dan yang tersirat. TAHUN 4 PG Pengurusan Grafik

Murid menyenaraikan isi-isi yang tersurat berdasarkan petikan yang dibaca Murid membandingkan isi-isi tersurat untuk menjelaskan maksud TAHUN 5 tersirat

Menjalankan sumbang saran untuk meneliti nilai-nilai murni yang terdapat dalam teks yang boleh dijadikan pengajaran seperti baik hati TAHUN 6 dan kesederhanaan.

1.6 ARAS 2
TAHUN 4 Mengenal pasti keperluan dan menyatakannya dengan jelas. Menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. TAHUN 5 Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. TAHUN 6 Mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barang dan perkhidmatan yang diperlukan. Berbincang untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan.

1.6 ARAS 1
Berbincang untuk mengenal pasti keperluan dan menyatakan kuantitinya dengan jelas. Berlakon mengemukakan soalan dan mendapatkan penjelasan TAHUN 4 tentang sesuatu perkhidmatan dan barangan yang diperlukan.

Menjalankan simulasi aktiviti berjual beli di kedai buku.

TAHUN 5
Main peranan antara pemandu teksi dengan penumpang. Penumpang ingin mendapatkan penjelasan dan persetujuan tentang tambang,jarak, masa perjalanan dan laluan untuk pergi ke satu TAHUN 6 tempat

1.6 ARAS 2
TAHUN 4 Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. TAHUN 5 Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalamberurusan. TAHUN 6 Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk meyakinkan sesuatu pihak semasa berurusan.

AKTIVITI 6 ARAS 2
Berbincang untuk memilih dan menggunakan istilah yang betul semasa berurusan. TAHUN 4

Menjalankan aktiviti main peranan sebagai pekedai runcit dan pembeli. TAHUN 5
Lakonan seorang jurujual membuat promosi tentang sesuatu barang atau perkhidmatan. TAHUN 6

1.6 ARAS 3
TAHUN 4
Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan.

TAHUN 5
Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan.

TAHUN 6
Berbincang untuk menetapkan perjanjian dalam sesuatu urusan.

Main peranan untuk berunding dengan sopan bagi mendapatkan persetujuan semasa berurusan.

Menjalankan aktiviti lakonan berdasarkan situasi yang diberikan.

Dialog antara pesakit dengan doktor semasa menetapkan tarikh dan masa janji temu untuk mendapatkan raw atan.

2.0 BERCERITA DAN MELAPORKAN SESUATU PERKARA YANG DIDENGAR, DITONTON, DIBACA ATAU DIALAMI

Hasil Pembelajaran

Huraian hasil pembelajaran

2.1
Aras 1
Aras 2

Tahun 4
2.1.1, 2.1.2
2.1.1, 2.1.2

Tahun 5
2.1.1, 2.1.2
2.1.1,

Tahun 6
2.1.1, 2.1.2
2.1.1

Aras 3

2.1.1, 2.1.2

2.1.1, 2.1.2

2.1.1

2.2
Aras 1 Aras 2 Aras 3

Tahun 4
2.2.1 2.2.1 2.2.1

Tahun 5
2.2.1 2.2.1 2.2.1

Tahun 6
2.2.1 2.2.1 2.2.1

2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa,ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas

Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 Tahun 4


i. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.

Tahun 5
i. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.

Tahun 6
i. Bercerita secara spontan mengenai sesuatu perkara dengan nada, intonasi dan gaya yang sesuai.

ii. Menyampaikan rentetan peristiwa yang berlaku di luar lingkungan persekolahan.

ii. Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih.

ii. Menyatakan pendapat tentang sesuatu kejadian yang didengar dengan menggunakan bahasa yang betul.

Huraian Hasil Pembelajaran Aras 2 Tahun 4


i. Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dan peristiwa yang dialami menggunakan pelbagai jenis ayat. ii. Menyatakan ramalan kesudahan sesuatu peristiwa dengan bahasa yang betul.

Tahun 5
Aras 2 i. Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.

Tahun 6

i. Menceritakan sesuatu peristiwa dengan penuh penghayatan menggunakan bahasa, gaya dan intonasi yang baik.

Huraian Hasil Pembelajaran Aras 3 Tahun 4


i. Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi, dan penghayatan yang sesuai.

Tahun 5
i. Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi, dan penghayatan yang sesuai.

Tahun 6

ii. Menghuraikan sesuatu perkara yang didengar dengan bahasa yang betul.

i. Mengulas tentang sesuatu kejadian yang didengar dengan menggunakan bahasa yang betul.

ii. Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita.

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1

Tahun 4

i. Menyampaikan sesuatu berita secara ringkas dengan bahasa yang betul

Tahun 5

i. Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara.

Tahun 6

i. Menyampaikan hasil pemerhatian yang dilakukan dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.

Huraian Hasil Pembelajaran Aras 2

Tahun 4

i. Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara.


i. Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul.

Tahun 5

Tahun 6

i. Mempersembahkan hasil kerja dengan jelas, isi yang padat dan laras bahasa yang sesuai.

Huraian Hasil Pembelajaran Aras 3

Tahun 4

i. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas.

Tahun 5

i. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci.

Tahun 6

i. Membentangkan tindakan susulan bagi menyelesaikan sesuatu tugasan.

3.0 MENYAMPAIKAN MAKLUMAT DALAM PENGUCAPAN YANG MUDAH, BETUL, MENARIK, DAN BERKESAN

3.0 MENYAMPAIKAN MAKLUMAT DALAM PENGUCAPAN YANG MUDAH, BETUL, MENARIK, DAN BERKESAN

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai

3.3 Menyampaikan maklumat dengan pihak lain dalam aktiviti yang terancang

3.2 Menghuraikan maklumat yang Meyakinkan

3.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun Tahun Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 (i) Menyatakan isi (i)Murid (i)Mengelaskan penting berbincang produk berdasarkan tajuk. untuk membuat mengikut jenis (ii)Menyampaikan pengelasan berdasarkan isi penting sesuatu topik label mengikut urutan. berdasarkan (ii)Menyatakan tugasan yang maklumat diberikan oleh sesuatu guru. produkmengikut (ii)Membuat kategori pembentangan. berdasarkan label

Cadangan Aktiviti Aras 1 (i), (ii)

Tahun

Tahun 4
(i) Menyediakan pengurusan grafik untuk menyusun isi penting (ii) Mengemukakan isi penting yang terdapat di dalam lembaran pengurusan grafik.

Tahun 5

Tahun 6

Cadangan Aktiviti Aras 2 (i), (ii),(iii)

(i)Murid diberi (i)Meneliti dan tugasan untuk menyusun membuat iklan. maklumat (ii)Murid berdasarkan berbincang untuk sesuatu topik menyusun (ii)Mempersemba kategori hkan hasil analisis penyertaan. dalam bentuk (iii)Murid persembahan menyampaikan data maklumat

3.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun
Tahun Tahun 4 (i) Memilih dan melaporkan fakta yang sesuai. (ii) Menyampaikan maklumat dengan tepat. Tahun 5 (i) Murid memberikan markah peperiksaan bagi empat mata pelajaran. (ii) Murid berbincang untuk membuat analisis. (iii) Membentangkan hasil perbincangan sesuatu topik yang dianalisis. Tahun 6 (i) Menganalisis data dan membentangkan kesimpulan. (ii) Melaporkan kesimpulan dapatan data dengan jelas dan tepat

Cadangan Aktiviti Aras 3 (i), (ii)

3.2 Menghuraikan maklumat yang Meyakinkan


Tahun Tahun 4 (i)Memberikan penjelasan yang kukuh sebagai bukti Tahun 5 Tahun 6 Murid meneliti (i) Melihat sesuatu isu yang gambar satu diberikan. situasi yang Mencari sebabdiberi dan sebab mengapa memikirkan tidak bersarapan kesan daripada Membincangkan situasi tersebut. hasil perbincangan

Cadangan Aktiviti Aras 1 (i)

Tahun

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6
Berbincang tentang per mainan tradisional dengan merujuk sumber maklumat tentang asal usul, cara ber main dan faedah. .

Cadangan Aktiviti Aras 2 (i)

(i) Menghuraikan Guru idea tentang sesuatu menayangkan perkara dengan dokumentari alasan yang tentang Sungai munasabah Kita Menjelaskan pendapat berserta maklumat sokongan tentang sesuatu tugasan yang dijalankan.

Tahun
Tahun 4 Menjelaskan fakta dengan ulasan yang lengkap Tahun 5 Membahaskan tajuk atau isu yang dikemukakan Membuat rumusan berdasarkan sebab dan akibat sesuatu isu yang diperkatakan. Tahun 6 Mengkaji kitaran hidup haiwan seperti katak dan nyamuk Menjelaskan kitaran hidup haiwan tersebut berdasarkan maklumat dengan mengemukakan bukti.

Cadangan Aktiviti Aras 3 (i)

3.3 Menyampaikan maklumat dengan pihak lain dalam aktiviti yang terancang
Tahun Tahun 4 Cadangan Aktiviti Aras 1 (i) Mengadakan aktiviti perbincangan berpandukan topik yang diberikan. Mempersembahka n hasil perbincangan dengan diksi, ayat, dan gaya yang sesuai. Tahun 5 Tahun 6 Menonton pita Simulasi rakaman mesyuarat pidato. membentangkan Berbincang satu cadangan untuk mencari isi dan mengembangk an isi tentang tajuk yang diberikan. Menyampaikan pidato dengan sebutan yang betul dan gaya yang menarik.

Tahun Tahun 4 Cadangan Aktiviti Aras 2 (i) Situasi pertandingan syarahan di dalam bilik darjah Membahaskan sesuatu topik yang diberikan. Tahun 5 Berbincang untuk memilih diksi yang sesuai bagi menyampaikan skrip pengacara majlis Mengadakan simulasi mempengerusi kan majlis sambutan Hari Guru. Tahun 6 Berbincang tentang per mainan tradisional dengan merujuk sumber untuk mendapatkan maklumat tentang asal usul, cara ber main dan faedah.

Tahun
Tahun 4 Cadangan Aktiviti Aras 3 (i) Membahaskan sesuatu topik yang diberikan. Tahun 5 Menggunakan teknik PERMATA (Permainan kata-kata) untuk memilih diksi yang sesuai berdasarkan sesuatu tema. dengan tema puisi. Berbincang secara berkumpulan untuk mencipta puisi berdasarkan tema yang diberikan. Contoh : Sajak Hari Ibu Menyampaikan puisi yang dicipta dengan penuh perasaan Tahun 6 Mengkaji kitaran hidup haiwan seperti katak dan nyamuk Menjelaskan kitaran hidup haiwan tersebut berdasarkan maklumat dengan mengemukakan bukti.

4.0 BERBINCANG TENTANG TAJUKTAJUK YANG RELEVAN SECARA BERTATASUSILA

4.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila


4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat ,dan tersusun. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang. 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat.

Kemahiran berbahasa
4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun.

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

Tahun 4
4.1 Mengemukakan idea, pandangan,
dan pendapat tentang sesuatu perkara

secara terperinci, tepat, dan tersusun.

Huraian hasil pembelajaran Aras 1 i. Mengamati topik perbincangan untuk memberikan pandangan yang relevan.

Cadangan aktiviti /nota Bincangkan isi tentang topik yang dikemukakan. Tajuk : Keluarga Bahagia. Nota : membandingkan dan membezakan dua situasi keluarga Memberikan pendapat untuk menjelaskan idea dalam perbincangan. Contoh : masa belajar dilanjutkan hingga pukul 3.00 petang Menyatakan pandangan dengan alasan yang kukuh. Contoh situasi : masa belajar di dalam bilik darjah. - Anda sedang mengikuti mata pelajaran yang sangat anda minati tetapi anda diminta menghadiri perjumpaan pengawas.

Aras 2 i. Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan. Aras 3 i. Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alasan yang sesuai.

Tahun 5
4.1 Mengemukakan idea, pandangan,
dan pendapat tentang sesuatu perkara

secara terperinci, tepat, dan tersusun.

Huraian hasil pembelajaran Aras 1 i. Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat. ii. Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas. Aras 2 i. Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan. ii. Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri. Aras 3 i. Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons. ii. Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional.

Cadangan aktiviti /nota -Mengenal pasti isi penting dalam taklimat yang disampaikan. -Mengemukakan dan menjelaskan pendapat berdasarkan isi penting yang diperoleh. Contoh : Taklimat Kempen Kebersihan -Membuat sumbangsaran berdasarkan sesuatu tajuk. -Bertukar-tukar idea dalam sesuatu perkara mengikut kumpulan perbincangan (trade idea) -Mendengar sesuatu pembentangan dan membincangkan topik tersebut. -Mengemukakan soalan kepada pembentang tentang topik yang dibincangkan. -Memberikan reaksi terhadap maklum balas yang diterima. Contoh : Saya setuju dengan pendapat anda.

Tahun 6
4.1 Mengemukakan idea, pandangan,
dan pendapat tentang sesuatu perkara

secara terperinci, tepat, dan tersusun.

Aras 1: i. Mengamati inti pati perbincangan untuk menyuarakan pandangan yang meyakinkan. ii. Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi.

Berbincang tentang sesuatu topik seperti kelas tambahan perlu untuk murid darjah enam.
- mendengar dengan teliti idea yang disampaikan oleh ahli kumpulan. - memberikan respons terhadap idea yang disampaikan secara bertatasusila.

Aras 2 i. Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu diskusi dengan terperinci.
Wujudkan satu situasi untuk murid menyumbang idea dalam menyelesaikan masalah. Contoh situasi:
Anda ialah kapten sebuah kapal yang akan karam . Untuk menyelamatkan keadaan, anda diminta memilih lima orang termasuk diri anda, untuk menaiki perahu dan meny elamatkan diri ke sebuah pulau.

Tentukan empat orang lagi daripada yang berikut: Seorang doktor,


seorang jurutera, seorang petani, seorang penyanyi terkenal, seorang saintis, seorang arkitek, seorang askar dan seorang ahli ekonomi.

Aras 3 i. Menganalisis persoalan untuk memberikan maklum balas. ii. Menghuraikan idea yang meyakinkan dengan laras bahasa yang betul.
Menjalankan pidato yang bertajuk: Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Latih murid mengikuti proses berikut:
- mengkaji isu yang dikemukakan. - mencari maklumat yang berkaitan.

- mencatat maklumat.
- menyampaikan maklumat dengan bahasa yang betul dan contoh yang baik.

Kemahiran berbahasa 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

Tahun 4
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai
berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan

maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

Huraian hasil pembelajaran Aras 1 i. Memberikan komen yang membina tentang sesuatu perkara. Aras 2 i. Mengelaskan penyataan dan memberikan kritikan yang membina.

Cadangan aktiviti /nota Menyatakan pendapat yang membina tentang sesuatu isu. Contoh isu : menceriakan kawasan sekolah

Mengasingkan dan memberikan komen terhadap sesuatu pernyataan.

Contoh : memberikan pendapat yang rasional dalam


sesuatu perbincangan

Tajuk : Kerja Rumah membebankan murid


Aras 3 i. Mengemukakan teguran yang positif berdasarkan maklumat Berbincang dan memilih perkataan yang sesuai untuk menegur orang lain.

Contoh : Maafkan saya, izinkan saya mengemukakan


cadangan.
Main peranan untuk menyampaikan teguran yang positif.

yang diperoleh.

Situasi : pintu pagar utama pengawas menahan


murid yang lewat dan memberikan teguran yang positif

Tahun 5
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai
berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan

maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

Huraian hasil pembelajaran

Cadangan aktiviti /nota

Aras 1
i. Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima. ii. Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen.

Mendengar dengan teliti maklumat yang


disampaikan oleh rakan. Contoh : Sikap rakan yang: peramah rajin sensitif pemurah garang

Aras 2

-Mendengar dengan teliti pembentangan

i. Menghuraikan maklumat untuk


memberikan teguran yang positif dan meyakinkan. Aras 3 i. Membandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran.

sesuatu pihak.
-Memberikan pandangan yang membina tentang pembentangan yang didengar. -Meneliti maklumat yang diterima. -Berbincang bagi menentukan ketepatan maklumat yang diterima. -Memberikan ulasan berkaitan maklumat yang diterima.

Tahun 6
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai
berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan

maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

Huraian hasil pembelajaran

Cadangan aktiviti /nota

Aras 1
i. Mengemukakan pandangan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu perkara berdasarkan

-Membahaskan sesuatu isu yang sesuai.


Contoh: Kelas bimbingan membantu murid dalam pembelajaran.

maklumat yang disampaikan oleh


pihak lain secara bersopan. Aras 2 i. Memberikan kritikan yang positif secara bertatasusila tentang sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Aras 3 i. Memberikan komen dan cadangan balas yang membina tentang sesuatu -Simulasi seorang murid menerima hadiahdaripada guru. Murid lain member ikan pandangan dan cadangan tentang perkara -Mengadakan forum untuk mengulas sesuatu isu yang dikemukakan.

Contoh: Peperiksaan membebankan murid.

perkara berdasarkan pengalaman


secara bersopan.

yang sepatutnya dilakukan semasa menerima


hadiah tersebut.

Kemahiran berbahasa 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang.

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

Tahun 4
4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong
atau menentang sesuatu pendirian dengan

memberikan alasan yang sesuai secara


sopan dalam aktiviti yang terancang.

Huraian hasil pembelajaran Aras 1 i. Menyatakan pendirian tentang sesuatu tajuk perbincangan.

Cadangan aktiviti /nota Memberikan pendapat sendiri dalam sesuatu perbincangan.

Aras 2 i. Memberikan pendapat dengan alasan tentang sesuatu topik. Aras 3 i. Menyokong sesuatu tajuk

Mengemukakan hujah yang kukuh berdasarkan topik. Contoh : hujah berserta bukti -Menyediakan set perbahasan. -Murid membahaskan sesuatu isu yang

dengan mengemukakan hujah


yang bernas.

dikemukakan.

Tahun 5
4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong
atau menentang sesuatu pendirian dengan

memberikan alasan yang sesuai secara


sopan dalam aktiviti yang terancang.

Huraian hasil pembelajaran Aras 1 i. Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah lawan. Aras 2 i. Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan sopan. Aras 3

Cadangan aktiviti /nota Berbincang dalam kumpulan untuk menolak atau menyokong sesuatu pendapat bagi mematahkan hujah law an. Berhujah dengan mengemukakan pendapat sendiri tentang sesuatu pekara yang dibincangkan. -Perbahasan tentang sesuatu topik.

i. Membidas hujah law an dengan


memberi alasan yang wajar secara sopan.

-Mendengar dengan teliti hujah yang


dikemukakan oleh pihak lain. -Berbincang secara berpasangan untuk mencari idea membalas hujah pihak lain. -Menyampaikan hujah berserta alasan yang relevan dengan nada yang sesuai.

Tahun 6
4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong
atau menentang sesuatu pendirian dengan

memberikan alasan yang sesuai secara


sopan dalam aktiviti yang terancang.

Huraian hasil pembelajaran

Cadangan aktiviti /nota

Aras 1
i. Menyokong atau membangkang sesuatu tajuk perbahasan dengan mengemukakan hujah yang rasional.

Membahaskan sesuatu usul atau cadangan


yang dikemukakan. Contoh usul: Waktu persekolahan patut dipendekkan bermula dari pukul 8.00 pagi

hingga pukul 1.00 tengah hari sahaja. Aras 2


i. Menegaskan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu tajuk perbahasan dengan memberikan alasan yang konkrit. Aras 3 Menyoal untuk membidas isu yang

Perbincangan cara untuk menceriakan kelas


dengan member ikan contoh untuk menyokong atau menentang cadangan itu.

i. Mengemukakan soalan untuk


mematahkan hujah lawan dengan sopan.

ditimbulkan.

Contoh isu: Disiplin bermula dari sekolah. Contoh soalan: Tidakkah terlew at untuk
membentuk disiplin murid?

Kemahiran berbahasa 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat.

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

Tahun 4
4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima
atau menolak pandangan dan pendapat

dalam perundingan bagi mencapai kata


sepakat.

Huraian hasil pembelajaran Aras 1 i. Mengemukakan alasan yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Aras 2 i. Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Aras 3 pilihan. ii. Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.

Cadangan aktiviti /nota Memilih sama ada menerima atau menolak pendapat yang diberi. Menyenaraikan alasan yang sesuai sama ada menyokong atau menolak sesuatu pendapat. Memberikan alasan tentang sesuatu pendapat. Situasi : kampung pertanian Isu : membina taman perumahan di tanah pertanian Membuat keputusan dengan menyatakan Contoh : mengisi borang pengurusan grafik membuat keputusan

i. Meneliti tawaran untuk membuat alasan.

Tahun 5
4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima
atau menolak pandangan dan pendapat

dalam perundingan bagi mencapai kata


sepakat.

Huraian hasil pembelajaran


Aras 1 i. Meneliti maklumat untuk membuat pilihan.

Cadangan aktiviti /nota


Membuat keputusan dengan menyatakan alasan yang munasabah. Contoh: Memilih tempat law atan

ii. Mengemukakan alasan untuk


menerima atau menolak sesuatu pendapat.

i. tempat bersejarah
ii. tempat rekreasi Contoh alasan : -tempat bersejarah -kos rendah -menambah ilmu -sesuai dengan aktiviti kelab/persatuan

Huraian hasil pembelajaran Aras 2 i. Mempertimbangkan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan.

Cadangan aktiviti /nota Menjalankan simulasi sesi perbincangan berkaitan sesuatu aktiviti. Contoh : Sambutan Hari Kanak-Kanak. Mendengar pandangan yang dikemukakan oleh rakan. Mengemukakan alasan yang sesuai untuk menerima atau menolak pandangan rakan.

Aras 3 i. Menolak atau menerima pandangan dengan memberikan

Murid diberi dua pilihan untuk membuat satu keputusan. Murid bermuafakat untuk mengambil

alasan yang rasional dalam


sesuatu perundingan.

keputusan.
Murid mengemukakan keputusan dan alasan dalam membuat pilihan.

Tahun 6
4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima
atau menolak pandangan dan pendapat

dalam perundingan bagi mencapai kata


sepakat.

Huraian hasil pembelajaran Aras 1 i. Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.

Cadangan aktiviti /nota Aktiviti stesen. Setiap stesen disediakan satu pernyataan tentang sesuatu topik. Murid diminta mengumpulkan semua pernyataan tersebut dan memberikan pandangan untuk menerima atau menolak pernyataan tersebut dengan alasan.

Contoh pernyataan:
- Kebersihan tandas tanggungjaw ab murid. - Ibu bapa penentu utama kejayaan murid.

Huraian hasil pembelajaran Aras 2 i. Mempengaruhi pihak lain untuk menerima pandangan dengan menggunakan bahasa memujuk. Aras 3 i. Menerima atau menolak pandangan dengan memberi ikan alasan yang

Cadangan aktiviti /nota Simulasi memujuk rakan menyertai sesuatu program sekolah. Contoh program: Law atan ke Pusat Pentadbiran Kerajaan Putrajaya. Perbincangan untuk mendapatkan kata putus sama ada menerima atau menolak sesuatu cadangan.

rasional dalam sesuatu perundingan


untuk mendapatkan persetujuan.

Contoh cadangan: Menentukan gerai


jualan makanan pada Hari Kantin.

Sekian Terima Kasih