MAKLUMAN Bermula dari 15 Oktober 2012, para kontraktor yang ingin membuat permohonan baru dan pembaharuan Taraf

Bumiputera diwajibkan mengikuti kursus seperti berikut:

Jenis Permohonan Taraf Bumiputera Kursus Kekerapan

Gred Kontraktor

Permohonan Baru

Kursus Asas Pemahaman Penarafan Bumiputera

Sekali sahaja sebelum permohonan Taraf Bumiputera G1 – G7

Pembaharuan

1. Kursus Asas Pengurusan ; atau 2. Kursus Teknikal ; atau 3. Kursus berkaitan dengan Taraf Bumiputera

Sekali sahaja sepanjang tempoh lesen berkuatkuasa G1 – G7