Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6 (SEMAKAN)

MING GU

HASIL PEMBELAJARAN MENYIA HP UMUM: SAT 1. Memahami ALAM persaingan sebagai KEHIDUP satu bentuk AN interaksi antara hidupan. BP: Interaksi HP KHUSUS: Antara Aras 1 Hidupan Menerangkan persaingan sebagai satu bentuk interaksi antara hidupan dalam persekitaran. Aras 2 Menghubungkait kan keperluan hidupan dengan sumber yang terhad. TEMA

NILAI HP UMUM: 3. Mensyukuri bahawa manusia adalah sebaik-baik kejadian. Menerangka n keistimewaa n manusia berbanding dengan hidupan lain. Menerangka n bahawa keistimewaa n manusia memberi manfaat kepada manusia dan hidupan lain

KPS/KBSB Memerhatikan Mengelaskan Mengukur & menggunakan nombor. Membuat inferens Meramalkan Berkomunikas i Menggunakan perhubungan ruang & masa. Mentafsirkan data. Mendefinisika n secara operasi Mengawal pembolehuba h

MENYIA SAT ALAM KEHIDUP AN BP: Interaksi Antara Hidupan

HP UMUM: 1. Memahami persaingan sebagai satu bentuk interaksi antara hidupan HP KHUSUS: Aras 2 Menghubungkait kan keperluan hidupan dengan sumber yang terhad. Aras 3 Memerihalkan kesan persaingan antara hidupan

HP UMUM: 3. Mensyukuri bahawa manusia adalah sebaik-baik kejadian. Menerangka n keistimewaa n manusia berbanding dengan hidupan lain. Menerangka n bahawa keistimewaa n manusia memberi manfaat kepada manusia dan hidupan lain

MENYIA SAT ALAM KEHIDUP AN BP: Interaksi Antara Hidupan

HP UMUM: 2. Memeahami manusia diamanahkan untuk memelihara dan memulihara alam kehidupan dengan bertanggungjawab. HP KHUSUS: Aras 1 Menyatakan haiwan dan tumbuhan yang menghadapi kepupusan. Menyatakan

HP UMUM: 3. Mensyukuri bahawa manusia adalah sebaik-baik kejadian. Menerangka n keistimewaa n manusia berbanding dengan hidupan lain. Menerangka n bahawa keistimewaa n manusia

Membuat hipotesis Mengeksperim en Mencirikan Membandingk an & membezakan Mengumpul dan mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Menjanakan idea Menghubungk ait Mengitlakkan Membuat gambaran mental. Mensintesiska n Menganalogik a Mereka cipta Mengkonsepsi kan Membuat keputusan Menyelesaika n masalah.

sebab berlakunya kepupusan haiwan dan tumbuhan. Aras 2 Meramalkan kesan kepupusan haiwan dan tumbuhan kepada hidupan. Aras 3. Berkomunikasi untuk menerangkan usaha yang perlu untuk memelihara dan memulihara hidupan.

memberi manfaat kepada manusia dan hidupan lain

MEWNYI ASAT ALAM FIZIKAL BP: Daya dan Gerakan

HP UMUM: 1. Mengaanalisis konsep daya HP KHUSUS: Aras 1 Menghubungkait kan daya dengan tarikan dan tolakan Menjelaskan dengan contoh daya menyebabkan perubahan bentuk dan pergerakan objek. HP UMUM: 1. Mengaanalisis konsep daya HP KHUSUS:

HP UMUM: 3. Menghargai tindakan daya dalam kehidupan harian. Menghubung kaitkan tindakan daya dengan aktiviti harian.

MEWNYI ASAT ALAM FIZIKAL

HP UMUM: 3. Menghargai tindakan daya dalam kehidupan

BP: Daya dan Gerakan

Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kesan daya geseran dalam kehidupan harian. Aras 3 Mengawal pemboleh ubah untuk mengkaji gerakan objek di atas pelbagai permukaan. Membuat kesimpulan tentang gerakan objek di atas pelbagai permukaan. HP UMUM: 2. Mensintesiskan idea konsep kelajuan. HP KHUSUS: Aras 1 Membuat hipotesis tentang jarak dilalui oleh objek yang bergerak pada kelajuan yang berbeza dalam masa yang ditetapkan. Membuat hipotesis tentang masa diambil oleh objek yang bergerak pada kelajuan yang berbeza dalam jarak yang

harian. Menghubung kaitkan tindakan daya dengan aktiviti harian.

MEWNYI ASAT ALAM FIZIKAL BP: Daya dan Gerakan

HP UMUM: 3. Menghargai tindakan daya dalam kehidupan harian. Menghubung kaitkan tindakan daya dengan aktiviti harian.

ditetapkan.

MEWNYI ASAT ALAM FIZIKAL BP: Daya dan Gerakan

HP UMUM: 2. Mensintesiskan idea konsep kelajuan. HP KHUSUS: Aras 2 Mengawal pemboleh ubah untuk mengkaji hubungan antara jarak, masa dan kelajuan. Membuat kesimpulan tentang hubungan antara kelajuan dengan masa dan jarak. Aras 3 Menentukan kelajuan sesuatu objek yang bergerak melalui jarak yang ditetapkan Membuat urutan kelajuan objekobjek yang bergerak melalui satu jarak yang ditetapkan. HP UMUM: 1. Memahami pengawetan bahan makanan.

HP UMUM: 3. Menghargai tindakan daya dalam kehidupan harian. Menghubung kaitkan tindakan daya dengan aktiviti harian.

MENYIA SAT ALAM BAHAN BP: Pengawet an Bahan Makanan

HP UMUM : 2. Menghargai sumbangan teknologi dalam pengawetan HP KHUSUS: makanan untuk Aras 1 kesejahteraan hidup. Menerangkan tindakan bakteria Menghubung dan kulat pada kaitkan

makanan. Menerangkan keperluan pertumbuhan bakteria dan kulat. Aras 2 Menyatakan maksud pengawetan bahan makanan. Menyatakan kaedah pengawetan bahan makanan.

pengawetan makanan dengan pengagihan, pembaziran dan nilai komersil. Mewajarkan kepentingan teknologi pengawetan makanan bagi memenuhi keperluan bekalan makanan.

MENYIA SAT ALAM BAHAN BP: Pengawet an Bahan Makanan

HP UMUM: 1. Memahami pengawetan bahan makanan. HP KHUSUS: Aras 2 Menghubungkait kan kaedah pengawetan dengan keperluan pertumbuhan bakteria dan kulat. Aras 3 Menerangkan cara mengawet bahan makanan.

HP UMUM : 2. Menghargai sumbangan teknologi dalam pengawetan makanan untuk kesejahteraan hidup. Menghubung kaitkan pengawetan makanan dengan pengagihan, pembaziran dan nilai komersil. Mewajarkan kepentingan teknologi pengawetan makanan bagi memenuhi keperluan bekalan makanan.

10

MENYIA SAT ALAM BAHAN BP: Pengenda lian Bahan Buangan

HP UMUM: 1. Memahami kesan pembuangan bahan buangan ke atas alam sekitar. HP KHUSUS: Aras 1 Mengenal pasati pelbagai jenis bahan buangan di persekitaran. Aras 2. Menerangkan kesan pembuangan bahan buangan yang tidak terancang. Aras 3 Menerangkan cara pembuangan bahan buangan secara terancang. HP UMUM: 2. Mengaplikasikan guna semula dan kitar semula bahan buangan. HP KHUSUS: Aras 1 Menerangkan maksud guna semula dan kitar semula. Mengenal pasti bahan buangan yang boleh diguna semula dan dikitar

HP UMUM: 3. Mengamalkan budaya guna semula dan kitar semula bahan buangan. Mengambil bahagian dalam aktiviti guna semula dan kitar semula bahan buangan.

11

MENYIA SAT ALAM BAHAN BP: Pengenda lian Bahan Buangan

HP UMUM: 3. Mengamalkan budaya guna semula dan kitar semula bahan buangan. Mengambil bahagian dalam aktiviti guna semula dan kitar semula bahan buangan.

12

MENYIA SAT ALAM BAHAN BP: Pengenda lian Bahan Buangan

semula. HP UMUM: 2. Mengaplikasikan guna semula dan kitar semula bahan buangan. HP KHUSUS: Aras 2 Menjanakan idea tentang pelbagai barangan yang boleh dihasilkan daripada guna semula dan kitar semula. Menerangkan cara kitar semula kertas. Aras 3 Menerangkan faedah kitar semula dan guna semula bahan buangan. HP UMUM: 1. Memahami fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari.

HP UMUM: 3. Mengamalkan budaya guna semula dan kitar semula bahan buangan. Mengambil bahagian dalam aktiviti guna semula dan kitar semula bahan buangan.

13

MENYIA SAT BUMI DAN ALAM SEMEST A BP: Astronom i

HP UMUM: 4. Mengagumi keindahan alam semesta ciptaan Tuhan. Memerihalka HP KHUSUS: n keindahan Aras 1 alam Menerangkan semesta. kejadian gerhana Mengitlak bulan. alam Aras 2 semesta Menerangkan wujud dalam kedudukan Bumi, keadaan Bulan dan yang tertib Matahari semasa dan gerhana bulan. sistematik. Aras 3 Meramalkan keadaan di Bumi

semasa gerhana bulan dan gerhana matahari.

14

MENYIA SAT BUMI DAN ALAM SEMEST A BP: Astronom i

HP UMUM: 1. Memahami fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari.

HP UMUM: 4. Mengagumi keindahan alam semesta ciptaan Tuhan. Memerihalka HP KHUSUS: n keindahan Aras 1 alam Menerangkan semesta. kejadian gerhana Mengitlak matahari. alam Aras 2 semesta Menerangkan wujud dalam kedudukan Bumi, keadaan Bulan dan yang tertib Matahari semasa dan gerhana sistematik. matahari. Aras 3 Meramalkan keadaan di Bumi semasa gerhana bulan dan gerhana matahari. HP UMUM: 2. Memahami Sistem Suria. HP KHUSUS: Aras 1 Mengenal pasti planet dalam Sistem Suira mengikut urutan daripada Matahari. Aras 2 Menyatakan HP UMUM: 4. Mengagumi keindahan alam semesta ciptaan Tuhan. Memerihalka n keindahan alam semesta. Mengitlak alam semesta wujud dalam keadaan

15

MENYIA SAT BUMI DAN ALAM SEMEST A BP: Astronom i

pergerakan planet berputar dan pada masa yang sama beredar mengelilingi Matahari. Aras 3 Menyatakan ahli Sistem Suria.

yang tertib dan sistematik.

16

MENYIA SAT BUMI DAN ALAM SEMEST A BP: Astronom i

HP UMUM: 3. Memahami buruj. HP KHUSUS: Aras 1 Menyatakan maksud buruj. Aras 2 Mengenal pasti Buruj Belantik, Biduk, Pari dan Skorpio. Aras 3 Menyatakan kegunaan buruj. HP UMUM: 1. Menganalisis mesin ringkas. HP KHUSUS: Aras 1 Menyatakan maksud mesin. Mengenal pasti jenis mesin ringkas. Aras 2 Mengenal pasti situasi yang menggunakan mesin ringkas.

17

MENYIA SAT DUNIA TEKNOL OGI BP: Mesin

HP UMUM: 4. Mengagumi keindahan alam semesta ciptaan Tuhan. Memerihalka n keindahan alam semesta. Mengitlak alam semesta wujud dalam keadaan yang tertib dan sistematik. HP UMUM: 3. Menghargai sumbangan teknologi dalam kehidupan. Mewajarkan penggunaan mesin dalam kehidupan. Memerihalka n kesan sampingan teknologi kepada manusia dan alam sekitar.

18

MENYIA SAT DUNIA TEKNOL OGI BP: Mesin

HP UMUM: 1. Menganalisis mesin ringkas. HP KHUSUS: Aras 3 Mencerakinkan mesin kompleks kepada mesin ringkas. Membuat kesimpulan bahawa mesin kompleks terdiri daripada gabungan beberapa mesin ringkas. HP UMUM: 2. Menilai model yang direka cipta. HP KHUSUS: Aras 1 Menjanakan idea untuk menghasilkan model yang menggunakan mesin ringkas. Aras 2 Berkomunikasi dengan membuat lakaran model yang menggunakan mesin ringkas bagi menyelesaikan masalah. Aras 3 Membina model yang

HP UMUM: 3. Menghargai sumbangan teknologi dalam kehidupan. Mewajarkan penggunaan mesin dalam kehidupan. Memerihalka n kesan sampingan teknologi kepada manusia dan alam sekitar.

19

MENYIA SAT DUNIA TEKNOL OGI BP: Mesin

HP UMUM: 3. Menghargai sumbangan teknologi dalam kehidupan. Mewajarkan penggunaan mesin dalam kehidupan. Memerihalka n kesan sampingan teknologi kepada manusia dan alam sekitar.

menggunakan mesin ringkas bagi menyelesaikan masalah.

20

MENYIA SAT DUNIA TEKNOL OGI BP: Mesin

HP UMUM: 2. Menilai model yang direka cipta. HP KHUSUS: Aras 2 Berkomunikasi dengan mebuat lakaran model yang menggunakan mesin ringkas bagi menyelesaikan masalah. Aras 3 Membina model yang menggunakan mesin ringkas bagi menyelesaikan masalah.

HP UMUM: 3. Menghargai sumbangan teknologi dalam kehidupan. Mewajarkan penggunaan mesin dalam kehidupan. Memerihalka n kesan sampingan teknologi kepada manusia dan alam sekitar.

21 24 25 27 28 30

Mengulangkaji bidang pembelajaran tahun 4

Mengulangkaji bidang pembelajaran tahun 5

Mengulangkaji bidang pembelajaran tahun 6